RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune"

Transkript

1 RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

2 Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for 4 skoler med frivillig bruk av 630 bærbare PCer for elever. 7 skoler har gjennomført ordningen med 1237 PCer skoleåret 2006/2007 og 13 skoler i skoleåret 2007/2008 med ca1400 PC-er. Det er totalt ca 2500 elever som starter i Vg1. Utdanningsavdelingen og IT enheten har i samarbeid utarbeidet felles retningslinjer for finansiering, forsikring og garanti for PC ene i en avtale mellom skole og den enkelte elev. Nasjonale føringer I Kunnskapsløftet er digital kompetanse definert som en av fem grunnleggende ferdigheter. Det innebærer at IKT skal integreres i alle fag for alle elever. Hvor mye og hvor ofte det vil være hensiktsmessig å bruke IKT, vil variere fra fag til fag. For å sikre fleksibilitet og mobilitet i opplæringen, har fylkeskommunen bestemt at elevpcer skal være bærbare. Regjeringen lanserte 13. Juni 2008 sin nye stortingsmelding nr. 31,"Kvalitetsmeldinga" som inneholder anbefalinger fra departementet. Meldingen understreker at det tross investeringer i IKT-utstyr fortsatt er for lite bruk av digitale verktøy i undervisningen. Ved mange skoler er det et potensial for i større grad å utnytte teknologi til å skape økt variasjon i undervisningen og høyne elevenes motivasjon for å arbeide med fagene. Digitale ferdigheter er en av de fem grunnleggende ferdighetene. Dette følges ikke godt nok opp i praksis. Resultater I løpet av september 2008 er det gjennomført en evaluering av bruk av IKT og PC generelt i undervisningen ved alle videregående skoler med unntak av SMI-skolen elever (37 %), 315 lærere (39 %) og 22 skoleledere (27 %) har svart. For lærerundersøkelsen er svarene fordelt jevnt over alle skolene, mens for leder- og elevundersøkelsene er svarene fordelt ujevnt. Det er mangler svar fra ledere på to av skolene og svarprosenten på elevundersøkelsen er lav på et par av de små skolene. Svarprosenten er totalt sett veldig bra. Undersøkelsesmetoden er ulik for elev og lærer/ledelse. Elever har fått 28 flervalgspørsmål med mulighet for avkrysning og ikke noen åpne spørsmål for at denne skal være rask å gjennomføre og lese resultater av. Lærere har fått 35 spørsmål, 8 åpne og resten flervalgspørsmål. Ledere har fått 17 spørsmål, 7 åpne og 10 flervalgspørsmål. Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av It s learning. Kommunikasjonen med deltakerne ble gjennomført i It s learning med melding om undersøkelsen og purringer på svar. Hele undersøkelsen omfattet generell bruk av IKT i skolen, bruk av PC generelt og bruk av bærbare PCer spesielt. Undersøkelsen gir fylkeskommunen verdifull innsikt i hva status er og hvordan elever, lærere og ledelse ser for seg at bruken kan utvikles for å gi økt læring i årene fremover. Det er kun resultatene fra spørsmål som er rettet mot bruk av bærbare PCer som belyses her. Det er stor enighet blant ledere, lærere og elever om at elev-pc bidrar til økt læringsutbytte for elevene. 95 % av lederne er i ulik grad enig i at PC er et pedagogisk hjelpemiddel som gjør undervisningen mer effektiv. 100 % er enig i at skolen tilpasser undervisningen mer differensiert og gjør den mer variert ved bruk av PC. 70 % av elevene mener elev-pc har vært en fordel for læringen, mens 8,5 % mener det motsatte. Elev-PCen oppleves av nesten halvparten av elevene å ta bort oppmerksomheten fra undervisningen. Dette støttes av lærerne. Mye tyder på at en klar klasseledelse og styrt bruk vil kunne hindre dette. I et 2

3 elevpanel på en kursdag for IKT driftsansatte poengterte elevene at det var viktig at lærerne fikk elevene til å lukke ned PCen når fokus skulle være på lærer. De mente variasjon i metoder og arbeidsmåter var viktig. På åpent spørsmål om satsingsområder sier en leder følgende: Stasjonære kunne fungert bra, men det blir å gå i feil retning, MEN vi må bli flinke til å slå av pcer når det ikke er hensiktsmessig. OG det er det IKKE alltid. Over 70 % av både ledere og lærere mener skolen heller bør satse på bærbare elev-pcer enn stasjonære datamaskiner som brukes til spesielle oppgaver og at skolen legger til rette for tekniske muligheter for å styre elevenes bruk av bærbar PC. Både elever og lærere mener tradisjonell undervisning som er kombinert med bruk av bærbar PC vil gi bedre læring. Lærere bør få erfaring og kompetanse på hvordan man best mulig styrer elevens bruk av PCen for å oppnå læring slik at den ikke blir et forstyrrende element eller brukes til formål som ikke fremmer læring. Det er bred enighet om at skolen tilpasser undervisningen mer differensiert ved bruk av bærbar PC. Undervisningen blir mer variert mht metoder og læringsstiler og elevene er fornøyde med å ha PC tilgjengelig i undervisningen. Den bærbare PCen anses som et berikende verktøy som øker metodevariasjonen og lærerne påvirker selv hvordan den brukes pedagogisk. Skolene legger godt til rette for nettressurser, ikke bare de ressurser som er gratis. Vest-Agder fylkeskommune har gjennom flere år vært ansvarlige for eller vært en del av utvikling av ressurser som f.eks E-lev, Dialektxperten, NDLA og Storyline. I tillegg abonneres det på ulike nettressurser. 46 % av elevene sier de lærer minst like mye av å bruke nettressursene som bok. 68 % mener det er en fordel å hente ressursene på internett og at ressursene er like bra som de på biblioteket. Oversikt over fravær og vurderingsresultater er mye bedre for elevene når dette kan hentes i Skolearena og It s learning. Dette gir bedre kontroll på egne resultater og elevene kan kontrollere fraværet sitt bedre. Vurderingsresultater kan nå registreres i to systemer, men det er bare Skolearena som tas vare på over tid. En integrasjon av de to systemene ville kunne ivareta kravet til dokumentasjon som skolene har. Utdanningsdirektoratet har som mål at eksamen som hovedregel skal være digital og unntaksvis med penn og papir. Fra våren 2009 kan alle skoler gjennomføre heldigital eksamen i direktoratets prøvegjennomføringssystem (PGS). De fleste eksamener i Kunnskapsløftet har alle hjelpemidler tillatt (unntatt kommunikasjon). Elever som har organisert hjelpemidlene digitalt på sin bærbare elev-pc vil kunne ha en stor fordel fremfor elever som har manuelle hjelpemidler og gjennomfører eksamen med penn og papir. Det er viktig at lærere og elever har lett tilgang til PC som verktøy. Dette gjøres best ved bruk av bærbare PC er sammen med trådløse datanettverk. Tilrettelegging av IKT-basert undervisning i videregående opplæring innebærer bl.a. kompetanseoppbygging hos pedagogisk personale, utstyrsanskaffelse av bærbare PC er til elever og lærere, teknisk tilrettelegging for bruk av slikt utstyr. Satsingen er tenkt å løfte skolene pedagogisk og utstyrsmessig. 3

4 56 % av elevene mener at å hindre at halve timen blir brukt til at lærer skal få til datamaskinen er et av de viktigste tiltakene for å bedre organisering av PC-bruk. Å fortsette kompetanseutvikling for lærere i pedagogisk og praktisk bruk av IKT, samt å jobbe videre med utvikling av stabile tekniske løsninger, vil være avgjørende for å gi god undervisning ved bruk av bærbare PCer. Prinsippet om likhet innenfor Vest-Agderskolen har en større mulighet for å bli fulgt opp dersom elever har lik tilgang til IKT. I stortingsmelding 31 står det følgende: Alle elever må sikres like muligheter for å utvikle sine digitale ferdigheter, uavhengig av hjemmene. Skolen må ta barn og unges teknologibruk og vaner på alvor slik at skolen både kan gi elevene forutsetninger for en kritisk tilnærming til teknologien og for å ta i bruk IKT der hvor det kan være med på å gi motivasjon og variasjon. De fleste skolene synes å ha en god strategi for bruk av IKT i undervisningen. Det er imidlertid ikke nok ressurser til å følge opp strategien slik at bruken blir optimal for alle elevene i videregående skole. Dette gjelder maskiner til alle elever, infrastruktur m.m. Viktig å ha fokus på bruk av IKT som fremmer læring. Majoriteten av lærerne opplever at det trådløse nettet fungerer bra, og en del mener det fungerer veldig bra, respektivt 58 og 16 %. At så mange som 1 av 5 rapporterer at trådløst nett fungerer dårlig er alarmerende, og bør tas tak i umiddelbart. Det synes å være relativt god tilgang på videokanoner rundt på skolene, over 80 % rapporterer at det er kanon i alle, de fleste eller noen rom. Ca 15 % svarer at det er kanon i få eller ingen rom. Resterende har ikke svart på dette spørsmålet. Det synes som om dekningsgraden for strømuttak er rimelig god, men bare 14,4 % forteller om tilstrekkelig tilgang i alle rom. Med økt PC-tetthet de kommende år må vi anta at det er behov for oppgradering av antall strømuttak eller tilrettelegging for ladeskap. Dagens bemanning på IKT drift er basert på tall fra Telling av antall PC er var den gang grunnlaget for hvor stor ressurs skolen får til IKT-drift. Antall maskiner har siden den gang økt med mellom 300 og 400 % på de ulike skolene. Samtidig har bruken av maskinene økt mht brukstid og bruksområde. Anbefaling Gruppen som har gjennomført evalueringen anbefaler på bakgrunn av nasjonale føringer og resultatene av undersøkelsen å satse fullt ut på bærbare elev-pcer for alle elever i videregående skole i løpet av de neste 3 årene. Nasjonale føringer viser at bruk av PC, som er en av fem grunnleggende ferdigheter, skal integreres i alle fag. Det er stor enighet om at bruken av bærbar PC gir økt læringsutbytte. Undervisningen blir mer differensiert og variert ved bruk av PC. Bærbare PCer i trådløst nett gir bedre fleksibilitet og kan brukes hjemme. 4

5 Kompetanseutvikling innen praktisk og pedagogisk bruk av IKT må fortsatt være et satsingsområde. Dette vil være med på å sette strammere rammer rundt bruk av PCen blant elevene. De tekniske forhold må komme helt på plass. Stabilt trådløst nett, videokanoner i alle rom og økt antall strømuttak er tiltak som vil bedre rammevilkårene. Øking av IKT-ressurs på skolene er et av de tiltakene ledelsen ved skolene fremhever som viktigst. Dagens bemanning på IKT drift er basert på PC antall fra Bruken av PC i skolen har økt dramatisk både mht antall PCer, kompetansenivå på elever og lærere og omfang PCen brukes. 5

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 Rådmannen 24.11.08 INNHOLD INNHOLD 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORORD...2 1.2 MANDAT...2 1.3 ARBEIDET MED PLANEN...3 2 BEGRUNNELSER 4 2.1 INNLEDNING...4 2.2 HOVEDMOMENTER...4

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Situasjon, utfordringer og statlig satsing på skoleanlegg

Situasjon, utfordringer og statlig satsing på skoleanlegg Foredragsholder: Statssekretær Lisbet Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet Arrangement: Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om skoleanlegg 2008. Tittel: Fleksible skoleanlegg Arrangør: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Prosjektrapport for Digitalt utstyr og kompetanse -utviklingslinjer frem mot 2008

Prosjektrapport for Digitalt utstyr og kompetanse -utviklingslinjer frem mot 2008 Prosjektrapport for Digitalt utstyr og kompetanse -utviklingslinjer frem mot 2008 1.juni 15. desember 2005 Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedtatt av: Lederforum 10.09.09 Innhold 1 Innledning... 3 2 Infrastruktur...

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Evaluering av PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Mars 2013

Evaluering av PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Mars 2013 Evaluering av PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune Mars 2013 1 Innledning PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune er i all hovedsak en videreføring av den opprinnelige Strategisk plan for digital

Detaljer

IKT i oppvekst IKT-plan 2012-2015

IKT i oppvekst IKT-plan 2012-2015 IKT i oppvekst IKT-plan 2012-2015 Utkast mars 2012 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Kunnskapsløftet 3 1.2 Kommuneplan for Grimstad kommune 2012-2020 3 1.3 St.meld. nr. 30 (2003-2004), Kultur for læring 4 1.4

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV

INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV FORVALTNINGSREVISJON AV INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inge Walter

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Revisjonsrapport fra prosjektet

Revisjonsrapport fra prosjektet Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 15-2009 Revisjonsrapport fra prosjektet Kvalitet i skolen. Hvordan arbeider kommunen og skolene i forhold til å oppnå gode læringsresultater? For kontrollutvalget i Nord-Fron

Detaljer

Oppvekst og utdanning. Kvalitetsmelding. Grunnskolen i Trondheim 2008-2009. Læring i fellesskap

Oppvekst og utdanning. Kvalitetsmelding. Grunnskolen i Trondheim 2008-2009. Læring i fellesskap Oppvekst og utdanning Kvalitetsmelding Grunnskolen i Trondheim 2008-2009 Læring i fellesskap Forord I mangfoldet av kommunale tjenester har grunnskolen en helt spesiell plass. Den favner alle barn i en

Detaljer