Økonomidirektør/økonomiledersamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomidirektør/økonomiledersamling"

Transkript

1 Økonomidirektør/økonomiledersamling UH-sektoren Bergen 22. april 2015 Elin Kristine Olsen, Jon Strømme og Terje Aandalen UNINETT AS

2 «ERP», «strukturendringer» og «påskerapport»

3 Tjenester og system UH og UNINETT

4 Forskningsnettet Kunder: 180 Points of presence: 82 Rutere: 155 Utfordrende geografi / værforhold Kristiansand Hammerfest: 2350 km Fastland Svalbard: 1400 km Finnmark-ringen: 1430 km april 2015 SLIDE 4

5 KD Systemlandskap BOT(T )-institusjoner benytter også Cristin, FS og LMS, men har forskjellig regnskaps- og HRsystem fra UNINETTs øvrige kunder. Rapportering (NSD) Administrative systemer Studieadministrative systemer Lærings-/forskningsfaglige systemer Agresso SAP Basware Amesto Jobbnorge Artemis Forskn. adm (Cristin) Studentadm (FS) LMSer ecampus Digital eksamen Forelesningsopptak Videokonferanse FileSender m.m. ephorte/ Public360 Samarbeidsverktøyet Agora Samordna opptak Ephorus Sigma Systemintegrasjon og mellomvare Forskningsnettet & nettnære tjenester Administrativt fokus Underv-/forskningsfokus

6 Feide Nasjonal identitetsforvaltning for utdanningssektoren Ett brukernavn og ett passord til alle tjenester Nasjonal innloggingstjeneste og lokal kontroll med opplysninger Personvern og informasjonssikkerhet

7 UNINETTs rolle - samhandling Innenfor Administrative- (og Undervisningsnære) systemer er vår rolle å være sektorens verktøy med spisskompetanse på å få til samarbeid om fellesløsninger gjennom; - Prioriteringsråd/Styringsgrupper - Arbeidsgrupper Benytte & bygge på sektorens egen kompetanse Bygge på eksisterende nettverk/infrastruktur & arkitektur Trekke på spisskompetanse fra sektoren Identifisere og spre erfaringer & beste praksis Utnytte muliggjørende teknologi Drive prosesser for og på vegne av sektoren og KD

8 Opplevd merverdi UNINETTs rolle Innkjøpssamarbeid Utviklingssamarbeid Felles beste praksis Systemintegrasjon Innkjøpssamarbeid Utviklingssamarbeid Felles beste praksis Systemintegrasjon Tjenesteportal? Innkjøpssamarbeid Utviklingssamarbeid Felles beste praksis Arbeidsgrupper Samlinger Prioriteringsråd Innkjøpssamarbeid Utviklingssamarbeid Innsats (Timer/kr, etc.)

9 19. desember

10 Administrative systemer

11 Faggruppen Agora Økonomi/Agresso Lønn og personal/sap.prosjekt Rekrutteringsverktøy Sak og arkiv/ephorte.prosjekt utrulling Public360 Bestilling til betaling/basware Konkurransegjennomføring/Amesto sourcing Prosjektstyring/Artemis.Utredning Agresso prosjekt 23. april

12 Informasjonsflyt Agora: agora.uninett.no E-postlister Kommunikasjonsplaner Forvaltningsmodell Kontakter Råd og utvalg Samlinger 12

13 Strukturendringer

14 23. april 2015 SLIDE 14

15

16 1. Hvilke scenarioer/valg står virksomhetene overfor? 2. Hvilken organisering hos virksomheter og hos UNINETT? 3. Hvilke faser skal gås gjennom før system(ene) er i drift? 4. Når er beslutninger klare? 23. april 2015 SLIDE 16

17 Vi vil Invitere til et informasjonsmøte mai/juni Se tjenestene som UNINETT leverer, sammen med FSAT, DFØ eventuelt flere Viktig å starte forberedelser tidlig Se sammenheng ny organisasjonsstruktur og IKT-systemene Rådgivning og veiledning: HVA, NÅR, HVORDAN Invitasjon sendes i løpet av en uke bring videre Egen nettside: https://www.uninett.no/fusjoner 23. april 2015 SLIDE 17

18 Anbefalinger God erfaring med at virksomheter som slår seg sammen etablerer egen prosjektaktivitet for systemendringer Anbefaler tydelige kontaktpunkter mellom virksomhet og UNINETT UNINETT vil også etablere et prosjekt for sammenslåing med egne delprosjektledere Prosjekt sammenslåing UH Delprosjekt UiT, NTNU Delprosjekt UiS, UiN, HBV 23. april 2015 SLIDE 18

19 4 ting å ha kontroll over: Struktur Organisasjon, system Flyt Saksgang, dataflyt, kodeverk Ledetid: Struktur og flyt må være ferdig før de tror Overlapp: Gamle og nye systemer, saksgang, flyt, identiteter, ingen D-dag 23. april 2015 SLIDE 19

20 april

21 23. april

22 Mål for sektoren Samkjørte aktiviteter og prosjekter Helhetlig tenkning Digitaliserte aktiviteter Framtidsrettet arbeidsmetodikk

23 Prioritert støtte på tvers Agora, inkludert UNINETTs integrasjonsplattform, styrkes som inngangsport for samhandling og integrasjon innen administrativt område Utvide bruk av «endringsagenter» UNINETT benyttes ved anskaffelse av felles administrative verktøy for UH-sektoren eksempel rekrutteringssystemet Omstrukturering og forenkling av prioriteringsrådene slik at sektorens interesser ivaretas med økt kvalitet og effektivitet 23. april 2015 SLIDE 23

24 Rekrutteringssystemet 23. april 2015 SLIDE 24

25 God avtale med besparelser for sektoren Utrulling november 2014-februar eksisterende kunder, totalt potensielle. Noen avventer pga sammenslåinger Gode erfaringer så langt godt samarbeid med leverandør Overgang fra prosjekt til forvaltning nå i april Tjenesteansvarlig: Marit Lilletveit Del av prioriteringsråd HR Gevinstrealisering og utvikle beste praksis, på tvers av virksomheter 23. april 2015 SLIDE 25

26 Fornyet samarbeidsmodell Kundedrevet og kundefinansierte felles løsninger Basert på frivillighet og samarbeid på tvers

27 Forankring og styring KD Styring, oppfølging og utvikling fag (prosessorientert) UH-sektoren UNINETT Oppfølging og utvikling (fag/systemorientert) Økonomi prioriteringsråd HR prioriteringsråd Informasjonsforvaltning prioriteringsråd Oppfølging og utvikling (fag/systemorientert) Arbeidsutvalg Bestilling/betaling Arbeidsutvalg Økonomi/prosjekt Arbeidsutvalg konkurransegjennomføring Arbeidsutvalg rekruttering Arbeidsutvalg Lønn Arbeidsutvalg info forvaltning 23. april

28 Forslag til prosess Siste møter i dagens prioriteringsråd Agresso, BFS, PSV? før sommeren 2. Forespørsel om kandidater til rådet 3. Første møte nytt råd i september Mandat Plan 23. april 2015 SLIDE 28

29 Prioritet 5: Forbedret saksbehandling med integrasjon mot Public april 2015 SLIDE 29

30 Gevinster fra prosjektet Bedre opplevd tjenestekvalitet hos sluttkundene Bedre opplevd brukergrensesnitt for brukere, spesielt de som brukes systemet sporadisk Mer effektiv saksbehandling Økt dokumentfangst 30

31 Utvikling FS, overføring av godkjennings- og innspasningssaker Integrasjonsplattform, første integrasjon er mot Jobbnorge Endring i overføring fra Feide (stillingstittel inkluderes) Skjerming av fødsels-/personnummer Sikker digital post Oppgradering til Service Pack 7 31

32 Aktuelt 37 av 40 virksomheter er nå i produksjon Havforskning, SIU og UNIS planlegges Utlysning deltakere til prioriteringsråd og arbeidsutvalg Revidert økonomibilag - sammenslåinger Webinarer og SI brukerforum SUHS 32

33 Prioritet 4: Økt systemutnyttelse 23. april 2015 SLIDE 33

34 Uutnyttet funksjonalitet identifiseres Del av aktivitetsplan per system Samler beste praksiser tas opp i workshops og SUHS Arbeidsutvalgets oppgave Egen arbeidsgruppe hos SAP inkl. DFØ 23. april 2015 SLIDE 34

35 Samarbeid om utvikling HR KD/UHR Forankring og styring Porteføljeutvikling fag og systemer UNINETT UH-virksomheter Prioriteringsråd Gjennomføring av aktiviteter/prosjekter Ubrukt funksjonalitet i SAP Samkjøring rollehierarki Sikre systemdekning HRfunksjonalitet Samkjøring HR-prosesser

36 Prioritet 3: Forenklet rapportering mer på web 23. april 2015 SLIDE 36

37 Agresso Web-rapportering Avtale inngått for alle 27 Agresso-virksomhetene I dialog med Agresso prioriteringsråd Inneholder to komponenter/menypunkter Rapporter Informasjonssider 23. april 2015 SLIDE 37

38 23. april 2015 SLIDE 38

39 23. april 2015 SLIDE 39

40 23. april 2015 SLIDE 40

41 23. april 2015 SLIDE 41

42 Agresso Web Økonomi Rammeavtale inngått av UNINETT Virksomheter må gjøre avrop innen 1. juli 2015 Omfatter all funksjonalitet som på Windows-plattformen Felles Økonomi Anlegg Leverandør Kunde Planlegger (budsjettering) Salgsordre og fakturering Inkluderer tilleggsmoduler for Arbeidsflyt og Varslingsmotor (IntellAgent) 23. april 2015 SLIDE 42

43 Status Testmiljø for alle etablert høsten 2014 Web-kurs før jul 2014 Produksjonsmiljø m/feide var operativt fra midten av februar 2015 etablert infrastruktur prosjekt Flere har lagt ut Browser-spørringer og Exceleratorrapporter på Web for avdelings- og prosjektledere Noen har laget Informasjonssider 3 virksomheter har anskaffet Web Økonomi, og noen til vurderer Unit4 har gjennomført to webinarer på Web Økonomi 23. april 2015 SLIDE 43

44 Prioritet 2: Bedret systemstøtte til innkjøpsprosessene 23. april 2015 SLIDE 44

45 Innkjøp, anskaffelse Utnytte potensialet i Basware og Amesto KGV: Workshops/erfaringsutveksling Innføre Inventuramaler i Amesto KGV Utfordring: Forankring av innkjøpsprosessene! 23. april 2015 SLIDE 45

46 Prioritet 1: Bedret systemstøtte til BOA 23. april 2015 SLIDE 46

47 23. april 2015 SLIDE 47

48 Utredning/prosjektgruppe Prosjektgruppe: Mette Kammen, Høgskolen i Telemark Morten Morlandstø, Høgskolen i Bergen Bente Giset, Høgskolen i Hedmark Kari Flatlandsmo, Universitetet i Nordland Heidi Brurok, Høgskolen i Sør-Trøndelag Torill Erikson, Høgskolen i Oslo og Akershus 23. april

49 Tidsplan

50 Forankring og styring KD Oppfølging og utvikling fag (prosessorientert) UH-sektoren UNINETT Tverrfaglig samarbeid -Saksgang -Roller og prosesser -Prosjektstyring/ gjennomføring Oppfølging og utvikling (fag/systemorientert) Økonomi prioriteringsråd HR prioriteringsråd Infoforvaltning prioriteringsråd Oppfølging og utvikling (fag/systemorientert) Arbeidsutvalg Bestilling/betaling Arbeidsutvalg Økonomi/prosjekt Arbeidsutvalg konkurransegjennomføring Arbeidsutvalg rekruttering Arbeidsutvalg Lønn Arbeidsutvalg info forvaltning 50

51 Arbeidet videre - over på Agora https://agora.uninett.no/group/psv-retning-2014/tavle 23. april 2015 SLIDE 51

52

Ta tida tilbake men hvordan? Plenum dag 2. Olav Isak Sjøflot Direktør Tjenester & Leveranser, UNINETT

Ta tida tilbake men hvordan? Plenum dag 2. Olav Isak Sjøflot Direktør Tjenester & Leveranser, UNINETT Ta tida tilbake men hvordan? Plenum dag 2 Olav Isak Sjøflot Direktør Tjenester & Leveranser, UNINETT KD Systemlandskap BOT(T )-institusjoner benytter også Cristin, FS og LMS, men har forskjellig regnskaps-

Detaljer

Mot 2020 Tanker rundt våre administrative systemer

Mot 2020 Tanker rundt våre administrative systemer Mot 2020 Tanker rundt våre administrative systemer Økonomiledersamlingen - SUHS 2013 31. oktober 2013 Olav Isak Sjøflot teknisk direktør FAS UNINETT FAS ROLLE 1/2 100% Eid av Kunnskapsdepartementet (KD)

Detaljer

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Prosjekt: Felles Noark-5 basert løsning Dokumenttittel: Sluttrapport

Detaljer

Årsrapport(2013( NOTAT. Til: ecampus prioriteringsråd Fra: ecampus Forfatter: Ingrid Melve Kopi: Dato: 21/03/14 Gjelder: Årsrapport ecampus 2013

Årsrapport(2013( NOTAT. Til: ecampus prioriteringsråd Fra: ecampus Forfatter: Ingrid Melve Kopi: Dato: 21/03/14 Gjelder: Årsrapport ecampus 2013 NOTAT Til: ecampus prioriteringsråd Fra: ecampus Forfatter: Ingrid Melve Kopi: Dato: 21/03/14 Gjelder: Årsrapport ecampus 2013 Årsrapport(2013( ecampus legger til rette for systematisk digitalisering,

Detaljer

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter 103 av 124 FS-83/2013 Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter Møtedato: Saksansvarlig: Saksbehandlere: 18. juni Jan Olav Aarflot

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

Tertialrapport for FSAT

Tertialrapport for FSAT Tertialrapport for FSAT Første tertial 2015 20.05.2015 Generelt Dette er tertialrapport for FSAT for første tertial 2015. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-010-10 Arbeidsoppgaver, prioriteringer

Detaljer

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING av de felles administrative IT-systemene i universitets- og høgskolesektoren Universitets- og høgskolerådets utvalg for felles administrative systemer Illustrasjonen på

Detaljer

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD OG HØGSKOLEN I VESTFOLD 1 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR INNFØRING AV VISMA LØSNINGER FOR UNINETT FAS PROSJEKTBESKRIVELSE 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO Beskrivelse av anbefalte rutiner for prosjektstyring, risikohåndtering, avviks- og endringshåndtering

Detaljer

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent Møtetype: SAP HR statusmøte mellom SSØ og UNINETT FAS Til stede: Øyvind Akselsen, SSØ, Geir Knudsen, SSØ, Stein Hagen, SSØ, Nils Rydland, SSØ, Ole Anders Sandtrøen, KD, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Eirin

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Veikart for Avdeling for IT

Veikart for Avdeling for IT Veikart for Avdeling for IT 2013-2017 Administrasjon, Avdeling for IT Revidert versjon av veikartet godkjent av universitetsdirektøren 27.01.2015 Foto: Trond A. Jenssen Veikart 2.0 for Avdeling for IT

Detaljer

Innkalling. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til:

Innkalling. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-010 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Årsrapport 2014, mål og planer for 2015 Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT I. Styrets beretning (to sider) 1. Styrets overordnede vurdering av samlede resultater,

Detaljer

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Medlemmer: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Økonomisjef Klas Rønning, Norges

Detaljer

ECAMPUS HANDLINGSPLAN 2012-2016. 09.09.2013 Revidert høsten 2013

ECAMPUS HANDLINGSPLAN 2012-2016. 09.09.2013 Revidert høsten 2013 ECAMPUS HANDLINGSPLAN 2012-2016 09.09.2013 Revidert høsten 2013 ecampus handlingsplan 2012-2016 VISJON STUDENTER OG ANSATTE I NORSK UH-SEKTOR SKAL TILBYS ADGANG TIL ET SETT AV IKT-TJENESTER OG INFRASTRUKTUR

Detaljer

FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014

FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014 Generelt Dette er årsrapport for FS for 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Styret valgte følgende hovedprioriteringer for 2014: 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe for evaluering og videreutvikling av innkjøpsnettverk i UHR-sektoren

Rapport fra arbeidsgruppe for evaluering og videreutvikling av innkjøpsnettverk i UHR-sektoren Rapport fra arbeidsgruppe for evaluering og videreutvikling av innkjøpsnettverk i UHR-sektoren Rapporten består av følgende hoveddeler 1. Innledning 2. Bakgrunn 3. Beskrivelse av nettverk og samarbeidsfora

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Felles initiativ i UH-sektoren, Administrative systemer BIBSYS-seminar, 6. februar 2008. Alf Hansen daglig leder UNINETT FAS

Felles initiativ i UH-sektoren, Administrative systemer BIBSYS-seminar, 6. februar 2008. Alf Hansen daglig leder UNINETT FAS Felles initiativ i UH-sektoren, Administrative systemer BIBSYS-seminar, 6. februar 2008 Alf Hansen daglig leder UNINETT FAS Formål med presentasjon Presentere kort UNINETT-konsernet Presentere UH-sektoren,

Detaljer

Andreas Åkre Solberg, fredag 21. mars 2014. Feide Connect Notat. Side 1 av 9

Andreas Åkre Solberg, fredag 21. mars 2014. Feide Connect Notat. Side 1 av 9 Andreas Åkre Solberg, fredag 21. mars 2014 Feide Connect Notat Side 1 av 9 Feide Connect 1 Innledning 3 Prosjekt for implementasjon og utrulling 3 Gevinstrealisering og kobling til andre UNINETT-prosjekter

Detaljer

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering (versjon 1.0, 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD OG HØGSKOLEN I VESTFOLD

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering (versjon 1.0, 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD OG HØGSKOLEN I VESTFOLD Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering (versjon 1.0, 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD OG HØGSKOLEN I VESTFOLD 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. HiBVs profil... 3 3. Visjon

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014.

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. 22.4.2015 Side: 1 / 8 1. Status for IKT OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. Denne investeringsplanen er utledet fra

Detaljer

Innkalling. Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til:

Innkalling. Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Dette er en tertialrapport for FS for andre tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014.

Dette er en tertialrapport for FS for andre tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Generelt Dette er en rapport for FS for andre. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver. Styret har valgt følgende hovedprioriteringer for : 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

Inger Setnes, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Sven Petter Myhr Næss, NMH Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Aune Moe, USIT

Inger Setnes, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Sven Petter Myhr Næss, NMH Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-170 Innkalling

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer