Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014"

Transkript

1 Studieavdelingen v/studiesjef Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014 INVITASJON TIL DELTAKELSE FRA UNIVERSITET OG HØGSKOLENE I NASJONALT PROSJEKT FOR DIGITAL EKSAMEN, ecampus På vegne av ecampus prioriteringsråd har UNINETT fått et mandat å koordinere innsatsen knyttet til digital eksamen ved universitet og høgskoler. Vi ønsker med dette å invitere representanter fra institusjonene til å bidra i inn i dette felles prosjektet og ber derfor om tilbakemelding på hvilken deltakelse din institusjon ønsker i dette arbeidet. Bakgrunn Flere universiteter og høgskoler er godt i gang med ulike løsninger for digital eksamensavvikling. Noen institusjoner er meget aktive og godt i gang i en utprøvingsfase og har allerede gjennomført flere vellykkede piloter, mens andre institusjoner er i startfasen. Disse pilotene viser at det er mulig å få på plass løsning(er) for digital eksamen, men erfaringene fra disse viser at det fremdeles er mange utfordringer som må løses og at dette er utfordringer som er felles på tvers av de enkelte institusjonene og som best kan løses i fellesskap av institusjonene. Vår vurdering er at både vår felles behovsforståelse for digital eksamen og leverandørmarkedet er umodent, ingen av de kjente leverandørene kan levere ferdige og helhetlige løsninger for digital eksamen. Med bakgrunn i denne umodenheten ønsker vi å stimulere til innovasjon og samarbeide med leverandørmarkedet slik at vi oppnår et modent marked, for så å gå inn i en ordinær innkjøpsprosess. Prosjektets mål er å gjør det mulig å gjennomføre 10% av skoleeksamener i norsk høgere utdanning digitalt. Kortsikt (0-2 år): Få på plass avtaler om programvare for gjennomføring av digital eksamen som sikrer videre pilotering Etablere nødvendige integrasjonsgrensesnitt for digital eksamen Etablere retningslinjer for teknologi knyttet til digital eksamen (Infrastruktur, Sikkerhet, utstyr) og publisere retningslinjene som UFSer Sektorsamarbeid om erfaringsinnhenting og kravdefinering slik at vi unngår dobbeltarbeid og inkompatible løsninger når alle skal utrede de samme problemstillingene Postadresse/Postal address UNINETT AS NO-7465 Trondheim Besøksadresse/Visiting address Abels gate 5 Trondheim, Norway Foretaksnr./Company reg. no.: Bankgiro/Bank account: Epost/ Tel.: Fax:

2 Forarbeid for nytt prosjekt (2-5 år): Tilgjengeliggjøre løsning(er) for digital eksamen for UH-sektoren Et etablert sektorsamarbeid knyttet til digital eksamen (felles prosesser, integrasjoner, arkitektur med mer) Prosjektorganisering Arbeidet er organisert som et prosjekt under ledelse av nasjonal koordinator for digital eksamen, med deltakelse fra universitetene og høgskolene. For å lykkes er det viktig at utdanningsinstitusjonene både bidrar og har eierskap til dette felles initiativet. Prosjektet går frem til , deretter planlegger vi en ordinær innkjøpsprosess. Sammensetning og kvalifikasjoner Prosjektet vil ha behov for personer med kompetanseprofiler som kan fylle prosjektets behov for ulik kompetanse. Vi ønsker personer som skal bidra til forankring, i sentral prosjektgruppe og deltakelse i spesifikke aktiviteter. - Fra hver institusjon ønsker vi en kontaktperson for digital eksamen. Alle kontaktpersoner vil inngå i åpen arbeidsgruppe. - Til deltakelse i sentral prosjektgruppe ønsker vi primært deltakelse fra de institusjoner som er i gang med lokale piloter eller prosjekter for digital eksamen. - Vi har identifisert noen områder som krever felles løsninger og ønsker personer som kan bidra med kompetanse inn i disse aktivitetene; Digital arbeidsflyt, IT-arkitektur, Infrastruktur, Klientutstyr, Integrasjonsgrensesnitt. Kostnader knyttet til deltakelse forutsettes dekket av hver enkelte institusjon. Arbeid som er direkte leveranser knyttet til prosjektarbeid med fellesløsninger kan dekkes etter avtale i hvert tilfelle. Vi planlegger aktiv bruk av nettmøter. Se vedlegg for detaljer om kostnader. Representasjonen skal sikre en god kjønnsfordeling og ha supplerende kompetanse, samt representere institusjoner med ulik størrelse og kompleksitet. Sammensetning i prosjekt og arbeidsgrupper bestemmes av prosjektets behov og vil forventes endret under prosjektets gang Vennligst fyll ut vedlagte skjema med navn på kandidater og forslag til hvilke rolle(r) og oppgave(r) hvor den/disse kan bidra og returner til: Svarfrist innen 17/2-2014!

3 Aktivitet Kontaktperson Åpen arbeidsgruppe (ekstra deltakere) Sentral prosjektgruppe Ønsket deltakelse (J/N) Navn epost Aktiviteter - Digital arbeidsflyt - IT-arkitektur - Infrastruktur - Klientutstyr - Integrasjon Svar returneres til: NB! Vi vil avholde et orienteringsmøte om NASJONALT PROSJEKT FOR DIGITAL EKSAMEN, ved Universitetet i Oslo den 13/2-2014, kl. 12:00-14:30. Nærmere informasjon og påmelding kommer med det første. Sett av datoen! Vennlig hilsen Freddy Barstad Nasjonal koordinator digital eksamen ecampus, UNINETT 1. vedlegg

4 Vedlegg 1 Prosjektet skal legge til rette for at studenter får tilgang til digital eksamen, samt digitalisering av arbeidsflyt knyttet til eksamensavvikling i høgere utdanning Eksamensprosessen: Fra manuelle til digitale rutiner System for registrering av oppgaver Formalia Oversikt, f.eks språkvarianter Mangler, purringer Arkivering: Også hist orisk arkiv. Kritisk: Tilgang Systemer for digital eksamen Utfordring: Begrense tilgang Skalering Kontekst Infrastruktur Kostnader Kompetanse Kritisk: Stabilitet System for digital sensur Arbeidsprosesstøtte Transparent sensurering Støtte for varierende metodikk Kritisk: Tilgang, overføring av resultat. Behov for systemst øtte. Ses i sammenheng med generelt saksbehandlingssystem og nytt arkivsystem Digital FS Oppgavelager Digital Digital Digital Besvarelser FS FS Arkiv Lokalitet Besvarelse Forberede Kandidat Diverse Gj ennomføre Oppgave st atusinfo Sensurere Medium Protokoll Begrunnelse og klage Manuell Manuell Manuell Manuell Generelt: Må håndtere både digitale og manuelle rutiner Tilgang til systemer. Personer med løs tilknytning Behov for signatur vs. logging av brukere ved registrering av sensur Reglementsmessige avklaringer Forholdet til innlevering av studentoppgaver Læringsstøttesystemenes rolle Avlevering til interne arkiv og riksarkiv Varsel til studentene Lånekassa Departementet (DBH) Modell hentet fra NTNU Beskrivelse av oppgaver Spørsmål knyttet til regelverk, organisering og pedagogiske behov avklares av Ekspertgruppe for digital vurdering, nedsatt av UHR og Norgesuniversitetet. I ekspertgruppens mandat er det mandatfestet at det teknologiske arbeidet utføres av ecampus, dvs. dette prosjektet. Prosjektet organiseres med en hovedprosjektgruppe som skal bidra i å lede prosjektet og en supplerende åpen arbeidsgruppe bestående av institusjonenes primære kontakter for digital eksamen. I tillegg etableres det en arbeidsgruppe som bemannes med aktivitetenes behov for kompetanse. Prosjektgruppe Digital eksamen, ecampus Prosjektgruppen skal sammen med nasjonal koordinator/prosjektleder fra UNINETT utarbeide planer og være rådgivende for beslutning og prioriteringer.

5 Oppgaver: Prosjektplaner, prioriteringer, merkantile forhold, koordinering av piloter, markedskartlegging, bistå i planlegging av samlinger m.m. Forventet omfang: Jevnlige nettmøter, noen fysiske møter Åpen arbeidsgruppe Den åpne arbeidsgruppen skal fungere som en referansegruppe og bidra til at prosjektet styres i en retning som ivaretar de ulike institusjonenes behov. Oppgaver: Høringsinstans for prosjektplaner, sikre forankring, markedskartlegging Forventet omfang: Kvartalsvis samlinger(fysisk og/el. Videomøter) Aktivitet Digital arbeidsflyt Arbeidsgruppa skal vurdere og beskrive helhetlige arbeidsprosesser for digitaleksamen, sett fra studentens, faglærerens og fra et administrativt ståsted Oppgaver: Utarbeide prosessbeskrivelse(r) for digitaleksamen Aktivitet IT-arkitektur Skal samarbeide med IT-arkitekter innen sektoren med å utarbeide et målbilde for digitaleksamen som er i overenstemmelse med digital arbeidsflyt. Målbildet forankres hos sektorens IT-arkitekturråd. Målbildet skal innbefatte krav til sikkerhet og krav til universell utforming. Oppgaver: Utarbeide et IT-arkitekturmålbilde for digital eksamen, definere IT-arkitekturkrav Aktivitet Infrastruktur Etablere retningslinjer for teknologi og bygg knyttet til gjennomføring av digital eksamen. Oppgaver: Utarbeide beste praksis beskrivelser (Uninett Fagspesifikasjon) med hensyn til nødvendig infrastruktur for gjennomføring av digital eksamen. Aktivitet klientutstur Etablere retningslinjer for bruk av klientutstyr knyttet til digital eksamen Oppgaver: Utarbeide beste praksis beskrivelser (Uninett Fagspesifikasjon) med hensyn til krav og forutsetninger med bruk av klientutstyr for gjennomføring av digital eksamen. Aktivitet Integrasjon Etablere felles integrasjoner for digital eksamen., eks. FS og arkivsystem Oppgaver: Spesifisering, utvikling og uttesting av felles integrasjoner for digital eksamen.

6 Finansiering Sentrale midler fra ecampus 5 millioner for 2014 og million overført fra 2013 Egenfinansiering fra sektoren Programvare og konsulentbistand for omlegging til digital eksamen ved hver institusjon Kostnader med å kjøre lokale piloter Spleiselag på eventuelle sentrale løsninger

Fagspesifikasjon. IKT-arkitektur for digital vurdering

Fagspesifikasjon. IKT-arkitektur for digital vurdering Fagspesifikasjon IKT-arkitektur for digital vurdering Rapporttittel: UFS148 IKT-arkitektur for digital vurdering Arbeidsgrupper: Arbeidsgruppe for arbeidsflyt i digital vurdering og Arbeidsgruppe for arkitektur

Detaljer

ECAMPUS HANDLINGSPLAN 2012-2016. 09.09.2013 Revidert høsten 2013

ECAMPUS HANDLINGSPLAN 2012-2016. 09.09.2013 Revidert høsten 2013 ECAMPUS HANDLINGSPLAN 2012-2016 09.09.2013 Revidert høsten 2013 ecampus handlingsplan 2012-2016 VISJON STUDENTER OG ANSATTE I NORSK UH-SEKTOR SKAL TILBYS ADGANG TIL ET SETT AV IKT-TJENESTER OG INFRASTRUKTUR

Detaljer

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler Versjon: 1.0 (5.november 2013) Postadresse/Postal address UNINETT AS NO- 7465 Trondheim Besøksadresse/Visiting address Abels gate 5 Trondheim,

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

Rapport. Arbeidsprosesser for digital vurdering

Rapport. Arbeidsprosesser for digital vurdering Rapport Arbeidsprosesser for digital vurderi Rapporttittel: Arbeidsprosesser for digital vurderi Forfattere: Anne R. Pedersen (UiN), Lena Knudsen (HiOF), Sven Erik Sivertsen (NTNU), Ketil Mathiassen (UiO),

Detaljer

Årsrapport(2013( NOTAT. Til: ecampus prioriteringsråd Fra: ecampus Forfatter: Ingrid Melve Kopi: Dato: 21/03/14 Gjelder: Årsrapport ecampus 2013

Årsrapport(2013( NOTAT. Til: ecampus prioriteringsråd Fra: ecampus Forfatter: Ingrid Melve Kopi: Dato: 21/03/14 Gjelder: Årsrapport ecampus 2013 NOTAT Til: ecampus prioriteringsråd Fra: ecampus Forfatter: Ingrid Melve Kopi: Dato: 21/03/14 Gjelder: Årsrapport ecampus 2013 Årsrapport(2013( ecampus legger til rette for systematisk digitalisering,

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Årsrapport 2014, mål og planer for 2015 Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT I. Styrets beretning (to sider) 1. Styrets overordnede vurdering av samlede resultater,

Detaljer

N UNIVERSITETET. Høring - Strategi, organisering og styring av de fellesadministrative systemene i UH-sektoren. Nettadresse: www.

N UNIVERSITETET. Høring - Strategi, organisering og styring av de fellesadministrative systemene i UH-sektoren. Nettadresse: www. N UNIVERSITETET Z I OSLO Postboks 1072 Blindern Universitets- og høgskolerådet Pilestredet 46b 0167 Oslo Dato : 20.05.2009 Deres ref.: 09/33-3 Vår ref.: 2009/3616-1 0316 Oslo Telefon: + 47 22 85 63 01

Detaljer

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Prosjekt: Felles Noark-5 basert løsning Dokumenttittel: Sluttrapport

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Innkalling. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til:

Innkalling. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-010 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Rapport fra UHR-utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng

Rapport fra UHR-utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng Rapport fra UHR-utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng 1 Forord Utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng ble opprettet etter initiativ fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Tertialrapport for FSAT

Tertialrapport for FSAT Tertialrapport for FSAT Første tertial 2015 20.05.2015 Generelt Dette er tertialrapport for FSAT for første tertial 2015. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-010-10 Arbeidsoppgaver, prioriteringer

Detaljer

Innkalling. Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til:

Innkalling. Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Inger Setnes, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Sven Petter Myhr Næss, NMH Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Aune Moe, USIT

Inger Setnes, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Sven Petter Myhr Næss, NMH Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-170 Innkalling

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

DIGITAL VURDERING OG EKSAMEN

DIGITAL VURDERING OG EKSAMEN DIGITAL VURDERING OG EKSAMEN - EN JURIDISK VURDERING VÅREN 2014 VERSJON 1.0 Et samarbeidsprosjekt utført på oppdrag fra Ekspertgruppen for Digital vurdering og eksamen av representanter fra: 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styret tar revidert tiltaksplan for anskaffelsesområdet til orientering og ber om å bli orientert om den videre utvikling på anskaffelsesområdet.

Styret tar revidert tiltaksplan for anskaffelsesområdet til orientering og ber om å bli orientert om den videre utvikling på anskaffelsesområdet. ØKONOMI Kartlegging av anskaffelsesområdet 2011 På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) har konsulentfirmaet PwC i 2011 gjennomført en kartlegging av anskaffelsesområdet i UH-sektoren. Kartleggingen

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014

FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014 Generelt Dette er årsrapport for FS for 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Styret valgte følgende hovedprioriteringer for 2014: 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING av de felles administrative IT-systemene i universitets- og høgskolesektoren Universitets- og høgskolerådets utvalg for felles administrative systemer Illustrasjonen på

Detaljer

Dette er en tertialrapport for FS for andre tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014.

Dette er en tertialrapport for FS for andre tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Generelt Dette er en rapport for FS for andre. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver. Styret har valgt følgende hovedprioriteringer for : 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Fagspesifikasjon. Klienter for digital eksamen

Fagspesifikasjon. Klienter for digital eksamen Fagspesifikasjon Klienter for digital eksamen Klienter for digital eksamen UFS nr.: 146 Versjon: 0.70 Status: Utkast Dato: 30. apr. 2015 Tittel: Klienter for digital eksamen Arbeidsgruppe: ecampus digital

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR INNFØRING AV VISMA LØSNINGER FOR UNINETT FAS PROSJEKTBESKRIVELSE 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO Beskrivelse av anbefalte rutiner for prosjektstyring, risikohåndtering, avviks- og endringshåndtering

Detaljer

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD OG HØGSKOLEN I VESTFOLD 1 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer