Vi skal skape den beste barnehagen for våre barn, foreldre og personale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi skal skape den beste barnehagen for våre barn, foreldre og personale."

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN

2 VELKOMMEN TIL BERGHEIM BARNEHAGE! Bergheim barnehage, tidligere Barnehagen Nasse Nøff, ble åpnet i 1992 på Øya i Trondheim. En gjeng ivrige foreldre, som hadde behov for barnehageplass, startet opp en 2 avdelings andelslagsbarnehage med plass for barn mellom 1-6 år. På grunn av stadig dårligere lokaler og fortsatt stort trykk fra foreldre som manglet barnehageplass, ble det bestemt at ny barnehage skulle bygges. Planene ble en realitet og i mars 2004 stod en flunkende ny utgave av Nasse Nøff ferdig på Bergheim. Mai 2006 vedtok årsmøtet at barnehagens navn skulle endres til Bergheim barnehage. I nye, store og trivelige lokaler tilbyr vi et topp moderne tilbud til barn mellom 1-6 år. Målet vårt er å skape en barnehage som er fremtidsrettet, brukertilpasset og som er i stand til å stadig fornye seg i takt med foreldrenes og samfunnets krav. Vi skal skape den beste barnehagen for våre barn, foreldre og personale. Dokumentet du nå leser gir en overordnet presentasjon av barnehagen og dens innhold. Du får informasjon om vårt verdigrunnlag, våre satsingsområder, forventninger vi har til oss selv som jobber her og til foreldrene som har barn i barnehagen. Du får også noen praktiske opplysninger som kan være kjekke å vite om. Denne virksomhetsplanen vil være gjeldende over flere år. Nødvendig revisjon og oppdateringer vil bli gjort ved behov. Har du spørsmål eller kommentarer, så ta det gjerne opp med undertegnede eller noen av de andre i personalgruppa. Kom gjerne innom, velkommen skal du være. Og husk; ha alltid glimt i øyet og smilet på lur!! Torstein Johannessen 2

3 PEDAGOGISK PLATTFORM Bergheim barnehages pedagogiske plattform viser våre grunnleggende verdier. Vi ønsker å legge stor vekt på bevissthet rundt vår rolle som verdiformidlere og holdningsskapere. Derfor skal barnehagen bygge sitt samvær med barn, foreldre og kolleger på et bevisst forhold til egne verdier og holdninger. Vår pedagogiske plattform er forpliktende og et stadig tilbakevendende arbeidsdokument og tema når vi arbeider med å øke voksengruppens kompetanse som barnehagearbeidere. TRYGGHET Barn og voksne har et grunnleggende behov for trygghet og trivsel i sin tilværelse. Barnet skal ha forutsigbarhet og kontroll over sin egen situasjon. Dette gjennom kommunikasjon, samspill og nærhet til stabile omsorgspersoner. RESPEKT Små og store har samme rett til respekt. Barnehagen skal tilstrebe en anerkjennende væremåte. Mennesker og omgivelser skal tas på alvor. Barn har rett til medbestemmelse. LEK, GLEDE OG HUMOR Humor gir livsglede og overskudd. Humor og lek fremmer kreativitet, skaperevne og utvikler selvbildet. Glede og humor skaper en væremåte og en livsform som er et mål i seg selv. SOSIAL HANDLINGSDYKTIGHET Handler om å mestre samspill med menneskene og omgivelsene. Å gjenkjenne egne og andres følelser, vise hensyn og omsorg, og glede seg over andres prestasjoner. Gjennom vår pedagogiske plattform ønsker vi å utvikle mennesker med god selvtillit og positiv selvfølelse. Den voksne skal fungere som medspiller og veileder, i motsetning til læremester og konfliktløser. 3

4 SATSNINGSOMRÅDE FOR BARNEHAGEN Barnehagens overordnede satsningsområde er sosial kompetanse. Satsningsområdet tar utgangspunkt i innholdet i vår pedagogiske plattform. Det er vidt formulert og begrunnet, og må også ses i sammenheng med hva Rammeplanen for barnehagen (2006) legger vekt på. Til grunn for alt arbeid i barnehagen ligger målet om å utvikle sosial kompetente barn. Vi skal gi barna den trygghet, omsorg og læring som skal til for at de skal være i stand til å møte neste store arena i livet, nemlig skolen. Barna skal rustes til å takle daglige krav og forventninger fra mennesker, steder de oppsøker og sosiale situasjoner. Dette krever kunnskaper og gode holdninger, og denne læringen starter fra tidlig barnsben av. Mislykkes barna i møtet med sosiale krav, kan det føre til tap av status, avvisning fra andre barn, irettesettelser fra voksne og eventuelt gi grunnlag for mobbing. Under beskrives hva som menes med sosial kompetanse, og hvilke mål vi legger vekt på. Hovedmål: Å hjelpe barna til å mestre samspill med andre barn og voksne. Å hjelpe barna i å lykkes med å takle samfunnets krav og forventninger, og gjøre de i stand til selv å kunne påvirke sin egen tilværelse. Gi barna selvtillit og hjelpe dem til å utvikle et positivt selvbilde. Sosial kompetanse handler om å jobbe med: Empati og innlevelsesevne: Å gjenkjenne egne og andres følelser. Forstå at andre mennesker har andre tanker, ønsker og behov. Å skille mellom egne og andres følelser. Å se ting fra en annen synsvinkel. Å ta hensyn til andre. Prososial atferd: Gjøre noe som er til nytte for andre, rose andre og glede seg over andres prestasjoner. Selvhevdelse: Hevde seg positivt. Ta ordet og engasjere seg i prat med andre. Ta initiativ til sosial kontakt på en passende måte. Stå imot gruppepress. Be om hjelp. Klare å komme inn i andres lek på en ok måte. Rette andres oppmerksomhet mot seg selv. Selvkontroll: Styring og kontroll av aggresjon og frustrasjon. Akseptere at egne ønsker ikke alltid bli 4

5 oppfylt. Jenke og innordne seg. Kunne innrømme egne feil og tilgi. Lek, glede og humor: La seg rive med, vise humoristisk sans. Ta initiativ til spøk og moro. Være kreativ og glede seg over å mestre. Vår pedagogiske plattform og vårt satsningsområde må ses i sammenheng med Barnehageloven (2006) og Rammeplanen for barnehagen (2006). Barnehagelovens formålsbestemmelse ( 1) sier blant annet; Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. I det ligger det at barnehagen skal bidra til å utvikle det enkelte barns personlighet, legge grunnlag for å utvikle toleranse og til å ha omsorg for andre, og gi selvutfoldelse gjennom allsidige leke- og aktivitetsmuligheter. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at barna får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Lek er barnas viktigste uttrykksform. Gjennom den prøver barna ut erfaringer, bearbeider opplevelser og utvikler tanker. I leken utløses barns naturlige spontanitet, fantasi, nysgjerrighet og skapertrang. Bergheim barnehage ivaretar barnas naturlige behov for å leke. De gis tid og rom til å leke, både individuelt og sammen med hverandre. Store og små sammen i utelek, og ellers også på tvers av avdelingene, både inne og ute. Ut fra satsningsområdet vil vi jobbe planlagt og strukturert, men også spontant med andre viktige områder barna trenger utvikling, læring og erfaring i. Gjennom barnehageåret jobber vi strukturert og planlagt med Rammeplanens 7 fagområder. I tillegg legger vi vekt på å gi barna gode vaner i forhold til kosthold og fysisk aktivitet. Barnehagen spiser et felles måltid hver dag. Vi har egen kokk og serverer varmmat 4 dager i uka. Måltidene består av sunn, næringsrik, tradisjonell og god norsk husmannskost. Et sunt kosthold kombinert med masse fysisk aktivitet og bevegelse, skal bidra til at barna blir en motvekt til tendensen til at ungdom blir mer og mer inaktive, overvektige og motorisk klossete. Mottoet er; en sunn sjel i et sunt legeme! Alle disse emnene og områdene har sitt utspring i ønsket om å utvikle sosialt kompetente barn som klarer de krav og forventninger de vil møte når de begynner på skolen. Å leke sura er artig for både små og store.. 5

6 PERSONALSAMARBEID Med utgangspunkt i vår pedagogiske plattform legger vi vekt på trivsel og trygghet på arbeidsplassen. Vi skal tilstrebe åpenhet, ærlighet og god kommunikasjon. Videre skal vi arbeide for at alle får brukt sine evner, interesser og sitt engasjement, slik at arbeidsdagen blir meningsfylt for den enkelte. Vi arbeider i et serviceyrke, der foreldrene er våre kunder og brukere. Det betyr at vi skal være serviceinnstilte, imøtekommende og profesjonelle overfor brukerne og hverandre. Gjennom veiledning, støtte og bevissthet rundt vår pedagogiske plattform håper vi å være i konstant utvikling, slik at vi kan tilby et optimalt tilbud til brukerne våre. FORELDRESAMARBEID Foreldrene er eiere og brukere av barnehagen. De utgjør hele eksistensgrunnlaget til virksomheten. Samtidig understreker Rammeplanen at barnehagene skal ha en grunnleggende respekt for foreldrenes kompetanse som foreldre og den rett og det ansvar de har for å oppdra sine egne barn på den måten som er riktig i forhold til deres tradisjoner, normer og vurderinger. Med dette som utgangspunkt skal personalet i barnehagen ivareta foreldrene gjennom et godt samarbeid. Foreldrene har krav på å få være med på å bestemme innholdet i barnehagen. Dette gjennom å gi synspunkter og forslag til utforming av årsplan, dagsrytme, månedsplaner og lignende. Videre har de, i kraft av at de er medlemmer i foreldrerådet, rett til å uttale seg om vedtekter og regler rundt driften av barnehagen. Den viktigste biten av samarbeidet er likevel den kontakten som foregår ved bringing og henting hver dag. Foreldrene skal bli møtt av personalet på sin avdeling, og store og små beskjeder blir gitt begge veier. Her gjelder et gjensidig ansvar for å fortelle ting som er nødvendig at foreldrene eller barnehagen vet om barnet den aktuelle dagen. Samtidig er det viktig at foreldrene og personalet sørger for at barnet får en lykkelig start og avslutning på dagen. Dette krever at gjensidig avklaring av forventninger og kjøreregler er diskutert på forhånd. Barnehagen har som mål å gi god informasjon om hva som skjer i barnehagen til enhver tid. Dette gjennom samtaler, planer og skriv. Foreldresamtaler gjennomføres obligatorisk 1 gang i året, i tillegg også ved behov. Foreldremøte arrangeres minimum 6

7 1 gang per år. Barnehagen har et foreldreråd, der alle foreldrene er medlemmer. Dette rådet møtes minst 1 gang per år i forbindelse med årsmøtet, og ellers ved behov. Videre har barnehagen et eierstyre, som består av foreldre og personal i barnehagen. Disse medlemmene velges på årsmøtet. Foreldrene har mulighet til å melde saker til styret gjennom hele året. Barnehagen har noen forventninger til foreldrene. Disse må bli tatt på alvor. Slik vil oppholdet til barnet i barnehagen bli enda bedre. Forventningene er som følger; At foreldrene viser interesse for det barnehagen holder på med, stiller spørsmål og kommer med både positive og negative tilbakemeldinger. At informasjon som deles ut blir lest. At foreldrene kommer direkte til personalet med synspunkter på barnehagen. Ingen sak er for stor eller liten til å tas opp. At foreldrene møter opp på dugnader, foreldremøter, foreldresamtaler og andre arrangementer. På dugnadene er det møteplikt iflg. vedtektene. At det gis beskjed så tidlig som mulig hvis ikke barnet kommer en dag, når barnet skal ha ferie eller lignende. At barnehagens åpningstider blir respektert. At foreldrene tar seg tid om morgenen til å komme inn, kle av barnet, veksle noen ord med personalet og sier ha det når de går. At foreldrene sender med tilstrekkelig med klær og skotøy, merket med barnets navn. Andre viktige samarbeidspartnere for barnehagen er Trondheim kommune, Barneog familietjenesten og helsestasjonene. Vi benytter samme opptakssystem som kommunen ved inntak av barn. Alle som skal søke om plass i vår barnehage må gjøre dette via hjemmesidene til Trondheim kommune. I tillegg samarbeider vi tett med Barne- og familietjenesten. De bidrar med råd og veiledning til foreldre og personalet, observasjoner og oppfølging av barn i barnehagen og legger til rette ved behov for spesielle tiltak. Sammen med foreldrene vil vi barna det aller beste mens de er i barnehagen! 7

8 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Eier Andelslaget Bergheim barnehage BA Størrelse 76 plasser. 4 avdelinger. Til sammen 28 plasser på småbarn (1-3 år), og 48 plasser på storbarn (3-5 år). 21 årsverk. Åpningstid Kl Redusert åpningstid om sommeren. Barnehagen har åpent hele året, 5 dager i uka. Dette bortsett fra 5 planleggingsdager og på helligdager. Søknad om plass i barnehagen Gå inn på eller ta kontakt med Barnehageservice i kommunen. Årsplan Hver avdeling vil ha sin egen årsplan. Denne deles ut til foreldrene på den aktuelle avdelingen. Årsplanen inneholder en mer detaljert oversikt over hva som foregår i det daglige i barnehagen. Den deles ut hver høst i forbindelse med starten på nytt barnehageår. Adresse og diverse Bergheimsveien Trondheim Tlf: Faks: Hjemmeside: E- post: Org.nr: Kontonr: Layout og print: Grafisk senter, Trondheim kommune.

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage 2014-2017 Innholdsfortegnelse 1. Utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet Lov om barnehager Rammeplan for barnehage Steinkjer kommunes lokale plan for barnehagene Beitstad

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Solgården

Frelsesarmeens barnehager, Solgården Årsplan 2013 og 2014 Frelsesarmeens barnehager, Solgården Forord Da er vi kommet til 2013! Nytt år med nye muligheter. Vi ser frem til to år med læringsrike aktiviteter og gode opplevelser. Vi er en del

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1

ÅRSPLAN 2014-15 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1 ÅRSPLAN 2014-15 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1 BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER... 3! Litt historikk... 3! Formålsbestemmelse... 3! Praktiske opplysninger... 3! Verdigrunnlag...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

Årsplan for Enger barnehage.

Årsplan for Enger barnehage. Årsplan for Enger barnehage. VI VIL SETTE GODE SPOR, OG SKAPE GODE BARNDOMSMINNER. Aug 2015 aug 2016. Den som lurer, den lærer.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. * Forord v/ daglig leder side 3 * Dagsrytme og rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer