TEKNISK DD - KONSEKVENSEN AV (Å IKKE GJØRE) EN GRUNDIG UNDERSØKELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNISK DD - KONSEKVENSEN AV (Å IKKE GJØRE) EN GRUNDIG UNDERSØKELSE"

Transkript

1 TEKNISK DD - KONSEKVENSEN AV (Å IKKE GJØRE) EN GRUNDIG UNDERSØKELSE - Oppdraget - Prinsipper - Eksempler fra eiendomsmarkedet Nils-Erik Christiansen BER Bygg og eiendomsrevisjon AS

2 Fagområder BER, Bygg og eiendomsrevisjon AS BER Byggteknisk Rådgivning AS Nils-Erik Christiansen BER Verdivurdering AS Johan Berg-Svendsen Teknisk tilstandsanalyse Teknisk due diligence kjøp/salg Verdivurdering næringseiendom Porteføljevurdering Vedlikeholdsplan Sakkyndig rådgivning eierskifte Energimerking/enøk analyse Byggelånsoppfølging Vedlikeholdsanalyse ifm leieforhold Økonomisk rådgivning kjøp/salgi/leie Leienivåberegninger Mulighetsstudier/utviklingseiendom Vurdering ifm nye avskrivningsregler Risikoanalyse nybyggprosjekter Byggherreombud

3 Hva er en Due Diligence? Det må foretas en analyse av: 1 - Finansielle forhold 2 - Juridiske forhold 3 - Tekniske forhold - Datarom - Konfidensialitet - Samarbeid - Grensesnitt

4 Hva er en Due Diligence (2)? Nøkkelord: - Granskning og kvalitetskontroll - Tidsbegrenset - Frivillig - Tilbørlig aktsomhet

5 Hva er en Due Diligence (3)? Det overordnede målet er: - Å underbygge og bekrefte de forutsetninger som verdivurderingen og den underliggende avtalen er basert på - Å fokusere på potensielle problemområder og dermed redusere risikoen for uforutsette tap etter at transaksjonen er gjennomført - Å bidra til å øke oppdragsgiverens kunnskap om økonomiske forhold i virksomheten, herunder kritiske suksessfaktorer, samt styrker og svakheter Kilde artikkel adv. Selmer

6 Hva er en teknisk DD? Hovedformål å belyse: - Vedlikeholdsbehov (eierkostnad) - Strakstiltak (forskriftsmangler) - Dokumentasjon

7 Hvor utføres en teknisk DD? - På eksisterende bygninger - I nye prosjekter - Før oppføring - Under oppføring - Etter ferdigstillelse - Oppdragsgivere - Kjøper - Selger

8 Hvor utføres en teknisk DD (2)? Hvert oppdrag er et eget case med særegne bygninger

9 Felles for alle oppdrag Mangler ved dokumentasjon fordelt på: - VVS-tekniske forhold - Elektrotekniske forhold - Bygningstekniske forhold Tilleggsoppgaver / -mandat - Branntekniske forhold - Radonmåling - EDD miljøforurensning - Termografering - Lydmålinger - FDV

10 Prosessen Informasjonsmateriale (ikke uttømmende): Oppdaterte tegninger i format A3 Oppdaterte branntegninger Brannsynsrapport med eventuell tiltaksliste Arealoppgave, fordelt pr etasje Systembilde SD-anlegg (Sentralt Driftsovervåkningsanlegg). Følgende ønskes fremlagt på befaringsdagen: Spesifisert liste på hvilke firmaer det eksisterer serviceavtaler med, ifm. brannvarslingsanlegg/nødlys, innbruddsalarmanlegg, adgangskontroll, heis, ventilasjon mv. IK dokumentasjon inkl. brann må være tilgjengelig ved befaring Eventuelle tidligere utarbeidet teknisk rapport, herunder miljøtekniske rapporter etc. Internkontrollavtaler FDV dokumentasjon Ferdigattest

11 Avvik fra forskriftskrav til dokumentasjon Ofte fremkommer avvik rundt følgende punkter: - FDV-dokumentasjon - Brannbok med branntegninger - nød- og ledelys - branntetting - branndører/branncellebegrensende konstruksjoner - IK-rutiner - Energimerkeattest - Serviceavtaler mv.

12 Krav til FDV-dokumentasjon PBL av 1997 stiller følgende krav, jfr. 8-6 i TEK97: Det skal finnes skriftlig instruks om hvordan igangsetting, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske anlegg skal utføres slik at gjeldende forskriftskrav tilfredsstilles PBL av 2010: Bestemmelsen gitt med hjemmel i PBL , skal det ved ferdigattest foreligge tilstrekkelig dokumentasjon for byggverkets og byggeproduktenes egenskaper som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget Normalt overleveres dette til eier ved overtakelse av bygget eller ferdigstilte ombyggingsarbeider

13 FDV-dokumentasjon - All dokumentasjon som leveres skal være på norsk, så sant ikke annet er spesielt avtalt - Ved overlevering skal FDV-dokumentasjonen overleveres i digital form på CD eller minnepinne - I tillegg skal det leveres papirkopi (ett eksemplar) av FDVdokumentasjonen inkl. as built -tegninger

14 Organisering av FDV-dokumentasjonen - Mappestrukturen under hvert fagområde (NS kapittel) opprettes etter behov, dvs. at kun mapper som har noe innhold skal opprettes - Følgende struktur kan benyttes se figur; FDV-dok for bygg XX Bygningsteknisk dokumentasjon (produktark, driftsinstruks, stigesjema, tegninger, etc, etc) TEGNINGER (arealplantegninger, fasadetegninger, snitt, og alle FAG-tegningene) Generell prosjektdokumentasjon (ferdigattest, samsvarserklæringer, prosjekteringsforutsetninger etc, etc) BRANN- dokumentasjon (rømningsplaner, branntegnniger, beregninger, prosjekteringsforutsetninger etc, etc) Bygg (kap. 2) VVS (kap. 3) Tele og Heis og andre Elektro (kap. 4) Automasjon (kap. bygningsdeler Utendørs (kap. 7) 5) (kap. 6) Yttervegger (232) Vannforsyning (313) Vinduer (233) Avløpssystem (317) Ytterdører og port (235) Sprinklersystem (332)

15 Internkontroll - Internkontroll er det grunnleggende prinsippet for systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen - Alle virksomheter som er underlagt arbeidsmiljøloven, har plikt til å innføre internkontroll

16 Risiko aspekt - kontroll Hvert 2. år - Fellesarealer i leilighetsbygg, næringseiendommer generelt, forsamlingslokaler, butikker kjøpesenter Hvert år - Fellesarealer i kjøpesenter - Bygg med overnatting mot vederlag (hotell, motell, gjestehus, hospits...) - Barnehager/ skoler og andre bygg med barn til stede i stor utstrekning, sykehjem, sykehus, omsorgsboliger, serviceboliger, bofellesskap, idrettshaller

17 IK elektriske anlegg inneholder - Egenkontroll av det elektriske anlegget - Kontroll av det elektriske anlegget utført av sakkyndig person - Avvikshåndtering av feil og mangler - Krav og instruks til instruert personale for tilgang og operasjon av tavler og fordelinger - I følge byggeforskriftene må de fleste næringsbygg både ha brannvarsling og nødlysanlegg som sikrer enkel og trygg rømning. Disse skal kontrolleres årlig.

18 Eiers ansvar for brannsikkerheten - Eier av brannobjektet skal påse at bygget til enhver tid er i forsvarlig teknisk stand - Eier skal ha utarbeidet teknisk dokumentasjon, og skal påse at det jevnlig blir foretatt kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner og utstyr det tenkes spesielt på brannvernteknisk utstyr - Eier skal også passe på at det blir gjennomført brannøvelser

19 Oppfølging og dokumentasjon av internkontroll - Nød og ledelys - Brannvarsling - Slukkeutstyr - Ventilasjon - Nød/ ledelys - Elektro - Sprinkler - Heis - Adgangskontroll - Leddporter

20 Brannbok - hovedpunkter Innholdsfortegnelse 1.0 Generelle opplysninger 2.0 Branntekniske tegninger 3.0 Tekniske brannverntiltak 4.0 Organisering 5.0 Brannøvelser 6.0 Kontroll og vedlikehold 7.0 Branntekniske rapporter 8.0 Forskrifter 9.0 Opplysninger om brannvesenet 10.0 Diverse

21 Energimerkeattest Etter skal bygningsmasse (over kvadratmeter) være energimerket i henhold til krav i forskrift «FOR nr 1665 (energimerkeforskriften)». Etter forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg er det fra 1. juli 2010 obligatorisk med energiattest ved salg, utleie eller oppføring av boliger, næringsbygg og fritidsboliger. I forskriften 3 i) er energiattesten definert som: en attest som består av et energimerke, en tiltaksliste for mulige energieffektiviseringstiltak, et oppvarmingsmerke og dokumentasjon av de faktiske opplysningene utregningen bygger på, utstedt av NVEs energimerkesystem.

22 Miljøforurensning - EDD - Økende fokus på miljøforurensning - Ansvaret påhviler eier av eiendommen - Store kostnader forbundet med sanering

23 Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) Forskriftene inneholder materielle krav til byggverk i form av overordnede funksjonskrav, samt krav til egenskaper, dokumentasjon og merking av byggeprodukter. Forskriftene fra 1924 til i dag Forskrifter om materialer og konstruksjoner m.m. (1928) 1949 Byggeforskrifter (1949) Midlertidige forskrifter for vinylplastbelegg (PVC) i baner som vanntett golvbelegg 1969 Byggeforskrifter (1969) Forskrifter for fabrikkmessig framstilling av brannklassifiserte dører Forskrift for fabrikkmessig framstilling av betongvarer til bygningsbruk Forskrift om brannteknisk godkjenning av bygningsmaterialer av plast Forskrifter om godkjenning av konstruksjonssystemer for fabrikkframstilte hus og elementer for hus 1985 Byggeforskrift (1985) Forskrift om gebyr ved sentral godkjenning av byggeprodukter 1987 Byggeforskrift (1987) 1988 Forskrift om gebyr for uttalelser i henhold til Byggeforskrift 1987 kap. 14:15 Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK), byggeforskrift Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF) Forskrift om organisering av den sentrale godkjenningsordningen (ORG) Forskrift om gebyrregulativ for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (GEB) 1997 Byggeforskrift (1997) 2007 Byggeforskrift (2007) 2010 Byggeforskrift (2010) Veiledninger Det er utarbeidet veiledning (REN) til teknisk forskrift (TEK) til plan- og bygningsloven 1997

24 Dokumentasjon om utførelse Manglende kontroll i byggesaker Slurvet bort 13 milliarder på byggefeil Adresseavisens leder torsdag 17. april 2008 Skjerpet kamp mot byggefeil Visste du at det praktisk talt ikke forekommer uavhengig kontroll når du får oppført din Hastverk er lastverk. 13 milliarder har blitt slurvet bort på byggefeil det siste året. Ofte sitter huseieren igjen med svarteper.! bolig? Og en fersk SIFO-rapport konkluderer med at dokumentert egenkontroll ikke er tilstrekkelig for å forebygge mangler. Byggefeil/byggskader/et/særnorsk/ fenomen?/ Kommunalt byggetilsyn skal redusere byggefeil 3 av 4 kommuner sier at de driver en eller annen form for byggetilsyn, men kommunenes evne til å drive effektivt tilsyn varierer sterkt. Det går frem av en undersøkelse Statens bygningstekniske etat har foretatt. Ny plan- og bygningslov vil legge opp til økt prioritering av byggetilsyn. Det sier direktør Olav Ø. Berge i Statens bygningstekniske etat.! Nye$byggefeil$med$utenlandske$snekkere$ Mange gode intensjoner ligger til grunn for kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppas (Sp) forslag til ny plan- og bygningslov. Vi håper hun innfrir målet om et enklere og mer effektivt lovverk. Skjerpet kamp mot slurv og feil, med bedre kontroll og tilsyn, er mer påkrevet enn noen gang. Bedre sikring av forbrukerne og bedre rettigheter for husbyggerne er like nødvendig som skjerping av straffen for ulovlig bygging.! Ny plan- og bygningslov setter byggefeil på dagsorden Bruken'av'utenlandsk'arbeidskraft'i'byggebransjen'gir'oss'billige'håndverkere'7'men'også'nye'typer' byggefeil.' Forbrukerrådet er positive til at kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa tar tak i problemet med for mange byggefeil og byggeskader, og støtter forslaget om skjerpet tilsyn og kontroll.

25 Konklusjon Alltid rigget for salg Viktig med god dokumentasjon av vedlikehold og påkostninger evt. kjente feil og mangler Sikrer økt fokus på oppfølging av drift og vedlikehold Eiendommen vil oppleves som mer attraktiv og funksjonell Mer fornøyde leietakere God oppfølging og dokumentasjon bidrar til å verne om verdier Mindre risiko i transaksjoner Sikrer et godt samarbeid mellom de forskjellige aktørene, og gode relasjoner som vil være avgjørende, og medvirke til at prosessene ved kjøp og salg blir tryggere og mindre komplisert

26 Nils-Erik Christiansen Hovedarbeidsfelt er byggteknisk rådgivning i forbindelse med kjøp, salg og leie/utleie av næringseiendom Kontakt: Tel: Mob:

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN

TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN BYGGETILSYNET FOR ØVRE ROMERIKE V/ARNE LØVBERG 20.01.2012 Kort historie I 1997 kom revisjonen av plan og bygningsloven Bygningskontrollen ble lagt ned Kommunene fikk

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Dokumentasjon av sikkerhet

Dokumentasjon av sikkerhet Dokumentasjon av sikkerhet Ajourført i henhold til ny Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26.06.2002 1 Generelt Adresse, gnr/bnr/fnr/snr Brannvernleder Eier(e), brukere Antall ansatte, sengerom,

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan...

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget....3 1.3 Brannverntekniske opplysninger om bygget....3 1.4 Etasjenes

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder av Norsk Elektro Kontroll AS Noen nye normer fra

Detaljer

Andre samling: Tilstandsanalyse, vedlikehold. Bærekraftig utvikling. Tredje samling: Eiendomsøkonomi og kostnadskontroll

Andre samling: Tilstandsanalyse, vedlikehold. Bærekraftig utvikling. Tredje samling: Eiendomsøkonomi og kostnadskontroll KoBE kompetanse for bedre eiendomsforvaltning FOKUS PÅ KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING I AGDER KOMPENDIUM FRA MØTESERIE til deltagende kommuner UTARBEIDET AV Støttet av kobe Sammendrag Multiconsult, med støtte

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID 2 1. Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget 1.3 Brannverntekniske opplysninger

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.03.2013 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Bacheloroppgave IB303312 Bacheloroppgave Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng

Bacheloroppgave IB303312 Bacheloroppgave Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng Bacheloroppgave IB303312 Bacheloroppgave Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng Kandidatnumre: 3200 og 3201 Totalt antall sider inkludert forsiden: 54/40 Innlevert Ålesund, 29.05.2015 Obligatorisk egenerklæring/gruppeerklæring

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID. Mariknotten AS. Næringsbygg på tot. 4600 m 2

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID. Mariknotten AS. Næringsbygg på tot. 4600 m 2 ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID Mariknotten AS Næringsbygg på tot. 4600 m 2 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger

Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger 5 2012 Energikarakter Energieffektiv Lite energieffektiv A Høy andel Lav andel Oppvarmingskarakter (andel el og

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 31.05.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.02.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 er utarbeidet og fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE),

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer