FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK"

Transkript

1 FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK INNLEDNING Om arkivskaper Om arkivet ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoller Kopibøker Postjournaler Inn- og utgående korrespondanse Korrespondanse og saksdokumenter Budsjett, lønn m.m Kongress, representantskap De faglige utvalg/faglige samorganisasjoner Forbundene Fagforeningene Korrespondanse angående overenskomster, tvister m.m Rapporter, beretninger Rundskriv fra LO sentralt og lokalt Faglig-politisk samarbeid Opplysningsvirksomhet m.m Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel Regnskap Kassajournaler Kassaekstrakter Anvisningsprotokoll Hovedbok Revisjonsprotokoll Bankbok, lønningslister, kontoutdrag m.m

2 INNLEDNING Om arkivskaper Finnmark faglige Samorganisasjon De organisasjonsmessige endringer som ble gjennomført på initiativ fra LO sentralt avspeiler seg i arkivmaterialet. Før krigen var Finnmark fylke delt inn i to faglige samorganisasjoner - Vest- og Øst-Finnmark faglige Samorganisasjoner. I 1932 ble organiseringen av samorganisasjonene i Nord-Norge diskutert av kongressen (LOs høyeste organ), og det ble gjort vedtak om å opprette ett distriktskontor i hvert fylke med fastlønnet sekretær. Finnmark faglige Samorganisasjon ble så etablert i I henhold til fagkongressens beslutning om omlegning av Samorganisasjonene fra lokale Distriktsorganisasjoner, blev, efterat L.O.s Nord-Norges kontor ved sekretær E. Volan hadde forberedt saken, det konstituernede møte i Finnmark faglige Distriktsorganisasjon holdt den juli 1936 på Kirkenes. Begge samorganisasjoner i fylket blev på dette møte sammensluttet til en: Finnmark faglige Distriktsorganisasjon. 1 Det ble på samme møte bestemt at kontoret skulle ligge i Hammerfest. P. Mentsen fra Narvik ble ansatt som fastlønnet sekretær. Etter krigen startet arbeidet med reorganisering av fagbevegelsen i Finnmark. I perioden fra ble fagbevegelsen i Finnmark administrert fra et kontor. Som kjent var Finnmark blitt bombet og brent i 1944/45, og Finnmark faglige Samorganisasjon opprettet i 1945 et midlertidig kontor i Vadsø. I 1954 ble dette kontoret flyttet til Hammerfest. På 1950-tallet ble organiseringen av fagbevegelsen gjenstand for debatt; ett kontor for hele fylket viste seg å by på problemer - lange avstander og dårlige kommunikasjoner bidro til at det ble fremmet forslag om en deling av fylket etter førkrigsmodellen. Forslaget innebar en etablering av Øst- Finnmark Samorganisasjon med kontor i Kirkenes, mens Vest-Finnmark skulle legges under kontoret i Troms. Forslaget ble vedtatt i 1962, og LOs distriktskontor i Troms dekket fra 1964 hele Troms fylke og..de deler av Finnmark fylke som lå vest for Porsangerfjorden og riksveg 930, dog således at Lakselv kommune og Karasjok kommune skal tilhøre distriktskontoret i Tromsø. 2 Dette forslaget ble møtt med motstand fra de faglige utvalg i Finnmark ut i fra en oppfatning av Finnmark som en sosial enhet, med felles kulturbakgrunn og "skjebnefellesskap". Kritikken gikk ut på at Finnmark ville bli skadelidende under en slik ordning, spesielt hvis det kom til konkurranse om midler hvor Troms og Vest-Finnmark hadde sammenfallende interesser. Vest-Finnmark ble administrert fra Troms fram til Finnmark faglige Distriktsorganisasjon, beretning 1. august Utdrag sendt fra Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek, Oslo 2 Skriv fra LO sak nr

3 LOs distriktskontor i Finnmark I 1953 besluttet kongressen å opprette distriktskontorer på fylkesnivå. Finnmark Faglige Samorganisasjon ble erstattet av LOs distriktskontor i Finnmark. Representantskapet i AFL besluttet å opprette et distriktskontor i Kirkenes, og kontoret startet sitt arbeid 9. november I instruksen for LOs distriktssekretærer heter det at distriktskontorene er hjelpeorganer for Landsorganisasjonen i de geografiske arbeidsområder som er fastsatt. Kontorene er direkte underlagt AFLs sekretariat 3 Som følge av organisasjonsendringen ble det i Finnmark opprettet 13 faglige samorganisasjoner. Fra 1974 dekket distriktskontoret i Kirkenes hele fylket. Vest- Finnmark som fra 1964 hadde vært organisert under Troms, ble fra 1974 tilsluttet distriktskontoret i Kirkenes. Denne organiseringen er beholdt helt fram til i dag. LO-sekretærer i Finnmark Edvard Simonsen Aksel Olsen Jakob Grava (overflyttet til Tromsø 1963) Ronald Bye Per A. Utsi Leif Laurila Ola Finseth Odd Holmgren Om arkivet Arkivmaterialet inneholder protokoller, korrespondanse og saksdokumenter. Den første serien omfatter arkivmateriale fra hele fylket som i dette tidsrommet ble administrert fra Vadsø ( ), og deretter fra Hammerfest ( ). I 1964 ble distriktskontoret i Vest- Finnmark lagt under LO i Troms og ble dermed administrert fra Tromsø. Det vil si at arkivmateriale som dekker virksomheten i Vest-Finnmark for perioden er å finne i arkivet til Troms LO. Arkivmateriale for perioden omfatter virksomheten i Øst- Finnmark med kontor i Kirkenes. Arkivet utgjør 6,6 hyllemeter. FA Beretning AFL

4 ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoller Forretningsutvalget Forretningsutvalget Forretningsutvalget Forretningsutvalget, fra 1955 møter i tilsynsutvalget Representantskapet Forhandlingsprotokoll (forhandlinger i tvistespørsmål) Forhandlingsprotokoll Kopibøker Postjournaler Inn- og utgående korrespondanse Inngående

5 A-Å Med register A-U Med register Lokale fagforeninger Lokale samorganisasjoner Lokale saker Korrespondanse og saksdokumenter Budsjett, lønn m.m Kassereren - reise- og diettutbetalinger, rundskriv m.m Kassereren - budsjetter Budsjett m.m Budsjett, utbetalinger, tilskudd m.m Budsjett Lønn og arbeidstid Lønnsoppgaver Rapporter angående lønn Kretslønnsutvalget Skatt av årets inntekt - rundskriv fra LO Innbetaling av pensjonstilskudd Innbetaling av pensjonstilskudd Rundskriv fra Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon - godtgjørelser, helligdagstillegg Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon - pressetjenesten angående lønn under sykdom, lønnsforhold, tariffrevisjon m.m Rundskriv fra Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon angående hovedavtalen 1958 Indeksregulering 1954 Levekostnadsundersøkelse i Finnmark Kvartalsrapporter angående industriproduksjon Rundskriv, innlegg angående 45-timers uke 1960 Innstilling angående avtale om tariffestet pensjon, avisutklipp 92

6 Kongress, representantskap Valg av representant til kongressen Valg av representant til LOs representantskap Valg av representantskap til Finnmark faglige Samorganisasjon Finnmark faglige Samorganisasjon - representantskapet Representantskapsmøte i Finnmark faglige Samorganisasjon Representantskapsmøter (protokollutskrifter) Representantskapsmøte i Finnmark faglige Samorganisasjon Valg av styre i fagforeningene De faglige utvalg/faglige samorganisasjoner Korrespondanse/rundskriv angående reorganisering av fagbevegelsen Arbeids- og organisasjonsforhold i Hammerfest, Honningsvåg og Øksfjord Organisasjonsforhold i Øksfjord 1952 Søknader angående ledig kontorstilling Medlemstall 1963 Organisasjonsmessig deling av Finnmark fylke Øksfjord faglige utvalg Honningsvåg faglige utvalg Alta faglige utvalg Sør-Varanger faglige utvalg/sør-varanger faglige Samorganisasjon Mehamn faglige utvalg/faglige Samorganisasjon Berlevåg faglige utvalg/faglige Samorganisasjon Vardø faglige utvalg/faglige Samorganisasjon Vadsø faglige utvalg/faglige Samorganisasjon Honningsvåg faglige Samorganisasjon Øksfjord faglige Samorganisasjon Hammerfest faglige Samorganisasjon Alta faglige Samorganisasjon Karasjok faglige Samorganisasjon Porsanger faglige Samorganisasjon Båtsfjord faglige Samorganisasjon Kjøllefjord faglige Samorganisasjon 93

7 Forbundene Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, avdelinger i Øst-Finnmark Norsk Kjemisk Forbund Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund Postfolkenes fellesforbund, Finnmark krets Norsk Murerforbund Norsk Transportarbeiderforbund Norges Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund Norsk Kommuneforbund Norsk Sjømannsforbund - redningsskøytene 1946 Norsk Sjømannsforbund - Norges Sjøkartverk Norsk Sjømannsforbund - trålerrederiers overenskomster 1947 Norsk Sjømannsforbund - Norsk Bjergningskompani A/S 1948 Norsk Sjømannsforbund - innenriksfarten Norsk Politiforbund Norsk Steinindustriarbeiderforbund Norsk Tjenestemannslag Norsk Skog- og Landarbeiderforbund Norsk Skinn- og Lærarbeiderforbund Norsk Bygningsarbeiderforbund Norsk Bygningsarbeiderforbund Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer 1962 Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer Norsk Arbeidsmannsforbund Norsk Arbeidsmannsforbund - rundskriv Arbeidernes Opplysningsforbund Fagforeningene Vadsø Arbeiderforening, avdeling Kårhamn Arbeiderforening, avdeling Rolfsøy Arbeiderforening Øksfjord Fiske- og Transportarbeiderforening Alta Transportarbeiderforening 94

8 Alta Losse- og Lasteforening Vardø Losse- og Lasteforening Hammerfest Losse- og Lasteforening Kirkenes Transportarbeiderforening Honningsvåg Transportarbeiderforening Finnmark Vegteknikerforening Indre Laksefjord Vegarbeiderforening Varangerbotn Vegarbeiderforening Varanger Vegarbeiderforening, avdeling Sandskrysset Vegarbeiderforening Tana Vegarbeiderforening, avdeling Skogfoss Skog- og Vegarbeiderforening Børselv Vegarbeiderforening Neiden Vegarbeiderforening Pasvikdalen Vegarbeiderforening, avdeling Jakobsnes Sag-, Tomt- og Høvleriarbeiderforening 1951 Berlevåg Bygningsarbeiderforening 1949 Kjøllefjord Bygningsarbeiderforening Mehamn Bygningsarbeiderforening Vardø Bygningsarbeiderforening Vadsø Bygningsarbeiderforening, avdeling Kirkenes Bygningsarbeiderforening, avdeling Vardø kommunale Tjenestemannsforening Vadsø kommunale Tjenestemannsforening Varanger Kraftlag, Arbeider- og Tjenestemannsforening, avdeling Sør-Varanger Tjenestemannsforening, avdeling Talvik kommunale Tjenestemannsforening Honningsvåg Bryggearbeiderforening, avdeling Vest-Finnmark Tjenestemannslag Øst-Finnmark Tjenestemannslag Breivikbotn Arbeiderforening Finnmarkoppsynets Funksjonærforening Finnmark Internathusmorlag Norsk Telegraf- og Telefonforbund, avdeling Hammerfest Rutebilsjåførenes Felleslag Hamningberg Arbeiderforening Indrefjord Arbeiderforening Hammerfest Maskinistforening 1952 Hammerfest Kystlosforening Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekninske Funksjonærer Avdeling Vardø Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer Avdeling Sør-Varanger Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer Avdeling Båtsfjord 95

9 Vardø Kjemiske Arbeiderforening Vardø Kjemiske Arbeiderforening Vadsø Kjemiske Arbeiderforening - tarifftvist Honningsvåg Kjemiske Arbeiderforening Hammerfest Kjemiske Arbeiderforening 1948 Norsk Baker- og Konditorforbund, avdeling Vardø Norsk Baker- og Konditorforbund, avdeling Kirkenes Hasvik Fiskearbeiderforening Havøysund Fiskearbeiderforening Nordre Sørøy Bygge- og Transportarbeiderforening Nordvågen Fiskearbeiderforening Sørbukt Fiskearbeiderforening Sørvær Fiskearbeiderforening Kvalsund Fiske- og Transportarbeiderforening Hammerfest Bryggearbeiderforening Kjøllefjord Bryggearbeiderforening Berlevåg Bryggearbeiderforening Båtsfjord Bryggearbeiderforening Mehamn Bryggearbeiderforening Gamvik Bryggearbeiderforening Vadsø Bryggearbeiderforening Vardø Bryggearbeiderforening Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, avdeling Hammerfest Nordkapp kommunale Tjenestemannsforening Måsøy kommunale Tjenestemannsforening Loppa kommunale Tjenestemannsforening Lebesby kommunale Tjenestemannsforening Kistrand/Karasjok kommunale Tjenestemannsforening Hammerfest kommunale Tjenestemannsforening Båtsfjord Næringsmiddelarbeiderforening Berlevåg Næringsmiddelarbeiderforening Mehamn Næringsmiddelarbeiderforening Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, avdeling 43 Honningsvåg Øksfjord Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforening Vadsø Hermetikkarbeiderforening Vardø Næringsmiddelarbeiderforening Hammerfest Næringsmiddelarbeiderforening Kjøllefjord Næringsmiddelarbeiderforening Alta kommunale Tjenestemannsforening Alta Hotell- og Kafearbeiderforening Honningsvåg Hotell- og Restaurantarbeiderforening Honningsvåg avdeling av Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund Hammerfest Hotell- og Restaurantarbeiderforening 96

10 Kirkenes Hotell- og Restaurantarbeiderforening Berlevåg Handel- og Kontorfunksjonærers forening Øksfjord Handel- og Kontorfunksjonærers forening Vadsø Handel- og Kontorfunksjonærers forening Båtsfjord Handel- og Kontorfunksjonærers forening Hammerfest Handels- og Kontorfunksjonærers forening Hammerfest Handels- og Kontorfunksjonærers forening Honningsvåg Handel- og Kontorfunksjonærers forening Karasjok Handel- og Kontorfunksjonærers forening 1956 Kjøllefjord Handel- og Kontorfunksjonærers forening Kirkenes Handel- og Kontorfunksjonærers forening Alta Handel- og Kontorfunksjonærers forening Boris Arbeidsmannsforening Grubernes Arbeidsmannsforening Nordens Klippe, avdeling 53 av Norsk Arbeidsmannsforbund 1962 Berlevåg Havnearbeiderforening Svartnes Havnearbeiderforening 1955 Kjøllefjord Havnearbeiderforening Øksfjord Fabrikkarbeiderforening Vadsø Kjøttindustriarbeiderforening Hammerfest Kjøttindustriarbeiderforening Friarfjord Skiferarbeiderforening Alta Skiferarbeiderforening Sør-Varanger Elektrikerforening Hammerfest avdeling av Jern- og Metallarbeiderforbundet Vadsø Murerforening 1956 Vardø Murerforening Kirkenes Murerforening Honningsvåg Murer- og Murarbeiderforening Hammerfest Murerarbeiderforening Gjesvær Fiskearbeiderforening 1960 Norsk Sjømannsforbund, avdeling Hammerfest Vest-Finnmark Politiforening, Hammerfest 1957 Vardø Politiforening Kirkenes Politiforening Grensepolitiets lag Grenseoppsynets lag av Norsk Politiforbund Hasvik Arbeiderforening, avdeling Vegarbeiderforeninger i Finnmark - valg av driftsutvalg m.m Lakselv Vegarbeiderforening Nordkapp Vegarbeiderforening Karasjok Vegarbeiderforening Alta Vegarbeiderforening Talvik Vegarbeiderforening 1956 Kvalsund Bygningsarbeiderforening Hammerfest Bygningsarbeiderforening 97

11 Alta Bygningsarbeiderforening Honningsvåg Bygningsarbeiderforening Lakselv Bygningsarbeiderforening Talvik Bygningsarbeiderforening Honningsvåg Elektrikerforening Hammerfest Elektrikerforening Øksfjord avdeling av Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer Hammerfest avdeling av Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer Stjernøy Nefelinarbeiderforening Porsa Arbeiderforening Honningsvåg avdeling av Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer Korrespondanse angående overenskomster, tvister m.m Reorganisering av fagforeningene etter krigen - overenskomster m.m Korrespondanse angående tvister Lønnsnemnda Protokollutskrifter fra forhandlinger i fiskeindustrien, stortingsproposisjoner Finnmark Fylkesrederi - tvist med losseforeningen i Hammerfest Korrespondanse/rundskriv fra LO angående overenskomster for funksjonærene Fraktutjevning for Finnmark Tvist mellom Hammerfest kommune og maskinistene ved elektrisitetsverket 1950 Tariffrevisjon, rapport angående fagorganisasjonens økonomiske politikk m.m Kurs for vegarbeidere 1949 Feriehjem i Finnmark, Feriehjemkomiteen A/S Polarkist - forhandlinger Nordland, Troms og Finnmark Fiskarlag - overenskomst angående sløying av fisk Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap - overenskomster Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap - overenskomster (med Norsk Transportarbeiderforbund) Hammerfest Fiskersamvirkelag 1953 Njords Handel & Industri A/S - overenskomster S/L Fiskernes Agnforsyning - overenskomster, avtaler m.m Forhandlinger angående akkordsatser Tvistesaker Norsk Transportarbeiderforbund - overenskomster, forhandlinger i fiskeribedrifter 98

12 Lokale overenskomster Korrespondanse angående fisketilvirker-overenskomster m.m Korrespondanse - A/S Finnmark og Nord-Troms Fiskeindustri angående overenskomster m.m Norsk forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer - overenskomster Tvistesak mellom Folkets Hus, Bjørnevatn og Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund, avdeling Ulike overenskomster Rapporter, beretninger Rapporter fra LOs distriktskontorer (hele landet) Rapporter fra LOs distriktskontorer Beretning og regnskap Rapporter og beretninger fra LOs distriktskontor i Finnmark Rapporter fra LOs distriktskontor i Finnmark 1962 Rapporter fra LOs distriktskontor i Finnmark Rapporter og beretninger fra de lokale samorganisasjonene Rundskriv fra LO sentralt og lokalt Diverse rundskriv 1949 Rundskriv fra ulike forbund 1949 Diverse rundskriv/skriv Rundskriv fra LO angående retningslinjer for de faglige utvalg Rundskriv fra LO Rundskriv/skriv fra LO Rundskriv/skriv fra LO Rundskriv fra LO Korrespondanse/rundskriv fra LO Rundskriv fra Finnmark faglige Samorganisasjon Rundskriv fra distriktskontoret i Kirkenes Rundskriv fra distriktskontoret i Kirkenes 4 Navnet på organisasjonen varierer - noen ganger er Finnmark faglige Samorganisasjon benyttet, mens andre ganger står det underskrevet med enten distriktskontoret eller Finnmark-kontoret. 99

13 Faglig-politisk samarbeid Finnmark Fiskarlag - årsmøte og årsberetning Korrespondanse/rundskriv angående samarbeid med Det norske Arbeiderparti Faglige kooperativt samarbeid, Finnmark kooperative distriktsforening - årsmøteberetning m.m Rapporter/rundskriv angående frihandelsområde Rundskriv, trykksaker angående det Europeisk Økonomiske Fellesmarked 1962 Stortingsdebatt angående det Europeisk Økonomiske Fellesmarked LO-kongressen 1966 Kommunal boligbygging, Kirkenes gymnas Rapporter, styremøte Faglig/politisk utvalg Sikkerhetspolitiske spørsmål - notater, rapporter, avisutklipp Det norske Arbeiderparti - valg- og valgstatistikk, avstemningsresultat angående EF m.m Korrespondanse, avisutklipp m.m. angående utvidelse av aksjekapitalen ved A/S Sydvaranger Rådslagningsaksjonen "Demokrati i hverdagen" Notater, innstillinger angående ombygging av riksveg 6 Varangerbotn - Kirkenes 1972 Finnmark Arbeiderparti - årsmøte Opplysningsvirksomhet m.m Filmkjørebok Korrespondanse angående kjøp av Sandtorg gård Sandtorg organisasjonsskole - innmeldelser av fagforeninger 1948 Finnmark faglige Samorganisasjon - opplysningsvirksomheten m.m Vervekampanje Nordkalottkonferanse, ungdomskonferanse, TWI-kurs m.m Korrespondanse/skriv angående aksjonen "Møte med fagforeningen" 1961 Opplysningsoffensiv "Trivsel på arbeidsplassen" Folk og Forsvar-konferanse TWI-rapporter 1962 AOF-konferanse på Voksenåsen 1963 Ungdomskurs - "Ungdommen møter 60-åra" 100

14 1964 Kurs - "Ungdom - nåtid - framtid" 1946 Innsamling til minnesmerke over falne russiske soldater i Norge 1960 Boikott av Sør-Afrika Innsamling til aksjonen "Solidaritet med verdens fattige folk" Innsamling - "Solidaritet med verdens fattige folk" Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel Arkivnøkkel foreligger ikke i arkivet Budsjett/regnskap Pensjonskasse/trygder Inventar/vedlikehold/nyanskaffelser Lønn/drift Tilsynsutvalget Tilsynets protokoller Faste rapporter/beretninger Faste rapporter/beretninger Interne meldinger/presse og informasjon Samorganisasjonsrapporter Samorganisasjonsrapporter Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Arbeidsmannsforbund Bygningsindustriarbeiderforbundet Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund Handel og Kontor Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund Norsk Kommuneforbund Norsk Tjenestemannslag Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer Andre forbund - inngående korrespondanse Andre forbund - utgående korrespondanse Arbeidernes Opplysningsforbund Arbeidernes Opplysningsforbund Helgekurs/konferanser 5 Arkivnøkkel ble tatt i bruk fra 1963, men dokumenter fra tida før er av arkivskaper lagt sammen med dokumenter for de årene arkivnøkkelen dekker 101

15 Kommunevalg Stortingsvalg Tariffrevisjonen Tariffrevisjonen Tariffrevisjonen Indeksregulering Rikslønnsnemndas kjennelser LO - tariffrevisjon Indeksregulering Norsk Arbeidsmannsforbund - tariffrevisjon Faglig/politisk samarbeid Fiskerispørsmål Fiskerispørsmål Forsikring - samvirke Verve- og agitasjonskampanje Verve- og agitasjonskampanje LOs lønnsstatistikk Andre statistikker Andre statistikker Fylkesspørsmål Kirkenes Hotell- og Kafearbeiderforening Nordens Klippe Sør-Varanger kommunale forening Norsk Bygningsindustriarbeiderforening, Kirkenes Neiden Vegarbeiderforening Passvik Arbeidsmannsforening Sandneskrysset Vegarbeiderforening Vadsø Handel og Kontor Vadsø Bygningsarbeiderforening Vadsø Kjemiske Forening Vardø Losse- og Lastearbeiderforening Vardø Bygningsarbeiderforening Vardø Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforening Båtsfjord Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforening Mehamn Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforening Kurs i distriktet/rapporter TWI-kurs TWI-statistikk Opplysnings- og utviklingsfondet 102

16 Regnskap Kassajournaler Kassa-ekstrakt Anvisningsprotokoll Hovedbok Revisjonsprotokoll Bankbok, lønningslister, kontoutdrag m.m Bankbok Reise- og diettregning Tilfeldige utgifter Innbetaling av pensjonstilskudd Lønningslister, skattekort Kontoutdrag 103

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS INNLEDNING... 56 Om arkivskaper... 56 Om arkivet... 57 ARKIVFORTEGNELSE 1930-1971... 58 Møteprotokoller 1934-1957... 58 Årsmøter 1934-1937... 58

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND

NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND INNLEDNING... 5 Om arkivskaper... 5 Om arkivet... 5 ARKIVFORTEGNELSE 1936-1992... 6 Møteprotokoller 1949-1955... 6 Kopibøker 1961-1987...

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING...114 Om arkivskaper...114 Om arkivet...115 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1998...116 FINNMARK-KONTORET

Detaljer

NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET

NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET INNLEDNING...318 Om arkivskaper...318 Om arkivet...318 ARKIVFORTEGNELSE 1937-1979...319 Møteprotokoll 1966-1979...319 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915 TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING... 385 Om arkivskaper... 385 Om arkivet... 391 Kopibøker 1946-1984... 392 Journalvedlegg 1946-1947... 393 Saksmapper ordnet etter emne 1947-1984... 393 Korrespondanse og

Detaljer

HARSTAD AOF-FORENING

HARSTAD AOF-FORENING HARSTAD AOF-FORENING INNLEDNING...722 Om arkivskaper...722 Om arkivet...722 ARKIVFORTEGNELSE 1959--1986...723 Kopibøker 1982-1985...723 Brevjournal 1982-1985...723 Korrespondanse og saksdokumenter 1959--1982...723

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE L DSORGA IS SJO E I ORGE BERETNING 962 0 AKTIETRYKKERIET 0 SLO, 963 275 000 th++4+ H4 f++4i+lsoooo t+h..++4+l lh4 f++44 5000 f++h++++++h++++hf++++ 000 4H++4HH++H44++H 75000

Detaljer

BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon

BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon BERETNING 1950 Arbeidernes Faglige landsorganisasjon ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON BERETNING 1950 ARBEIDERNES ARTIETRYKRERI, OSLO 5000 00 475 00 o 415000 4000 00 ;750 00 50000 315000 3 000 Ltm

Detaljer

NORSK SJØMANNSFORBUND, TROMSØ AVDELING

NORSK SJØMANNSFORBUND, TROMSØ AVDELING NORSK SJØMANNSFORBUND, TROMSØ AVDELING INNLEDNING...227 Om arkivskaper...227 Om arkivet...228 ARKIVFORTEGNELSE 1928--1991...229 Møteprotokoller 1934-1971...229 Kopibøker 1975-1984...229 Brevjournaler 1947-1958...229

Detaljer

BERETNING 1968 LANDS 0 R GA N I SASJ 0 NEN I NORGE

BERETNING 1968 LANDS 0 R GA N I SASJ 0 NEN I NORGE BERETNNG 1968 LANDS 0 R GA N SASJ 0 NEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 1968 AKTETRYKKERET OSL 0, 19 6 9 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 425 000 400 000 375 000 350 000 325 000 300000

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNING 963 0 AKTIETRYKKERIET OSL 0, 9 6 4 sso 000 52< 000 soo 000 475.000 450 000 us 000 400 000 375 000 350 000 l2s 000 300 000 275 000 250

Detaljer

BERETNING 1978. Landsorganisasjonen. i Norge

BERETNING 1978. Landsorganisasjonen. i Norge BERETNING 978 Landsorganisasjonen i Norge Innhold Side. TARIFFREVISJONER ØKONOMISK POLITIKK................ 7 Tariffrevisjonen 978............................................... 7 Sekretariatets innstilling.......................................

Detaljer

BERETNING 1966 LANDSORGANISASJONEN I NORGE

BERETNING 1966 LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNNG 966 LANDSORGANSASJONEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 966 0 AKTETRYKKERET OSL 0, 9 6 7 27S 000 isoooo ++l+hl+l+ ++ll++lllllll 22SOOOl ll,, ++++++++++ 4++++'+ff 200000 llll ll t7s 000

Detaljer

Landsorganisasjonen. i Norge

Landsorganisasjonen. i Norge Landsorganisasjonen i Norge f BERETNING 1981 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 1. TARIFFREVISJONER - ØKONOMISK POLITIKK.......... 7.J Tariffrevisjonen 1981.........................................

Detaljer

- B E RET N NG 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON

- B E RET N NG 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON B E RET N NG, 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON (9) 13eretning 1951 ARBEIDERNES AKTI ETRYKKE RIO S LO 1 9 52 ..... 5').'] 000 500 000 't15 00 o 00 1,00

Detaljer

Avstemmingsregler. 1. Definisjoner på flertallsformer

Avstemmingsregler. 1. Definisjoner på flertallsformer Vedtekter 2003-2006 Avstemmingsregler 1. Definisjoner på flertallsformer Alminnelig flertall: Det forslag er vedtatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes ikke som

Detaljer

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 204 Om arkivskaper... 204 Om arkivet... 204 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1982... 205 Møteprotokoller 1913-1982... 205 Svolvær Kul-, Kai- og Transportarbeiderforening

Detaljer

LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse

LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse Espen Løken og Arne Pape LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse LOs framtid i offentlig sektor Espen Løken og Arne Pape LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge BERETNING 1979 Landsorganisasjonen i Norge Innholdsfortegnelse 1. TARIFFREVISJONER ØKONOMISK POLITIKK.... Den faglige og økonomiske utvikling i 1979.... Samordning av tariffoppgjørene i den private og

Detaljer

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 Finotro a.s. 1951 1986 FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 med Nordkapp Havselskap A/S, Skjervøy Havselskap A/S og Båtsfjord Industrifiske A/S Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke dagsorden pkt. 9 del 2 Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold Sekretariatets innstilling

Detaljer

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER 1 Følgende paragrafer gjelder for klubb/avdeling: 1 til 8 og 16 Følgende gjelder kun for avdelinger: 9 til 15 1 Oppgaver 2 Medlemskap 3 Medlemsbevis 4 Medlemskontingent

Detaljer

OVERORDNET BEVARINGSPLAN MED SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIVER I FINNMARK

OVERORDNET BEVARINGSPLAN MED SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIVER I FINNMARK OVERORDNET BEVARINGSPLAN MED SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIVER I FINNMARK Foto: Sonja Siltala, Finmarksbiblioteket Finnmark fylkeskommune FINNMARK FYLKESBIBLIOTEK/ FINNMÁRKKU FYLKKAGIRJERÁJUS 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14 Finnmark idrettskrets Styret Styreprotokoll 7/14-16 Fra styremøte i Kirkenes lørdag 31.januar 2015 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Andreas Foss Westgaard Jon-Arne Dolonen Trond

Detaljer

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU Parat-UMB RETNINGSLINJER FOR PARAT-NMBU INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU * VALGKOMITEEN * REVISOR Desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BERETNING 1969 LANDSORGANISASJONEN I NORGE

BERETNING 1969 LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNNG 969 LANDSORGANSASJONEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 969 AKTETRYKKERET OSL 0, 9 7 0 57 5 000 550000 525000;. 00000r+t+HHHfttltltltt+t+l+l++tl++t+tl+++++l+H 75000 r+i++++t+f+f+4h4lhfttltltltt+t+l+l++tl++t++l+++++l+h

Detaljer