FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK"

Transkript

1 FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK INNLEDNING Om arkivskaper Om arkivet ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoller Kopibøker Postjournaler Inn- og utgående korrespondanse Korrespondanse og saksdokumenter Budsjett, lønn m.m Kongress, representantskap De faglige utvalg/faglige samorganisasjoner Forbundene Fagforeningene Korrespondanse angående overenskomster, tvister m.m Rapporter, beretninger Rundskriv fra LO sentralt og lokalt Faglig-politisk samarbeid Opplysningsvirksomhet m.m Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel Regnskap Kassajournaler Kassaekstrakter Anvisningsprotokoll Hovedbok Revisjonsprotokoll Bankbok, lønningslister, kontoutdrag m.m

2 INNLEDNING Om arkivskaper Finnmark faglige Samorganisasjon De organisasjonsmessige endringer som ble gjennomført på initiativ fra LO sentralt avspeiler seg i arkivmaterialet. Før krigen var Finnmark fylke delt inn i to faglige samorganisasjoner - Vest- og Øst-Finnmark faglige Samorganisasjoner. I 1932 ble organiseringen av samorganisasjonene i Nord-Norge diskutert av kongressen (LOs høyeste organ), og det ble gjort vedtak om å opprette ett distriktskontor i hvert fylke med fastlønnet sekretær. Finnmark faglige Samorganisasjon ble så etablert i I henhold til fagkongressens beslutning om omlegning av Samorganisasjonene fra lokale Distriktsorganisasjoner, blev, efterat L.O.s Nord-Norges kontor ved sekretær E. Volan hadde forberedt saken, det konstituernede møte i Finnmark faglige Distriktsorganisasjon holdt den juli 1936 på Kirkenes. Begge samorganisasjoner i fylket blev på dette møte sammensluttet til en: Finnmark faglige Distriktsorganisasjon. 1 Det ble på samme møte bestemt at kontoret skulle ligge i Hammerfest. P. Mentsen fra Narvik ble ansatt som fastlønnet sekretær. Etter krigen startet arbeidet med reorganisering av fagbevegelsen i Finnmark. I perioden fra ble fagbevegelsen i Finnmark administrert fra et kontor. Som kjent var Finnmark blitt bombet og brent i 1944/45, og Finnmark faglige Samorganisasjon opprettet i 1945 et midlertidig kontor i Vadsø. I 1954 ble dette kontoret flyttet til Hammerfest. På 1950-tallet ble organiseringen av fagbevegelsen gjenstand for debatt; ett kontor for hele fylket viste seg å by på problemer - lange avstander og dårlige kommunikasjoner bidro til at det ble fremmet forslag om en deling av fylket etter førkrigsmodellen. Forslaget innebar en etablering av Øst- Finnmark Samorganisasjon med kontor i Kirkenes, mens Vest-Finnmark skulle legges under kontoret i Troms. Forslaget ble vedtatt i 1962, og LOs distriktskontor i Troms dekket fra 1964 hele Troms fylke og..de deler av Finnmark fylke som lå vest for Porsangerfjorden og riksveg 930, dog således at Lakselv kommune og Karasjok kommune skal tilhøre distriktskontoret i Tromsø. 2 Dette forslaget ble møtt med motstand fra de faglige utvalg i Finnmark ut i fra en oppfatning av Finnmark som en sosial enhet, med felles kulturbakgrunn og "skjebnefellesskap". Kritikken gikk ut på at Finnmark ville bli skadelidende under en slik ordning, spesielt hvis det kom til konkurranse om midler hvor Troms og Vest-Finnmark hadde sammenfallende interesser. Vest-Finnmark ble administrert fra Troms fram til Finnmark faglige Distriktsorganisasjon, beretning 1. august Utdrag sendt fra Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek, Oslo 2 Skriv fra LO sak nr

3 LOs distriktskontor i Finnmark I 1953 besluttet kongressen å opprette distriktskontorer på fylkesnivå. Finnmark Faglige Samorganisasjon ble erstattet av LOs distriktskontor i Finnmark. Representantskapet i AFL besluttet å opprette et distriktskontor i Kirkenes, og kontoret startet sitt arbeid 9. november I instruksen for LOs distriktssekretærer heter det at distriktskontorene er hjelpeorganer for Landsorganisasjonen i de geografiske arbeidsområder som er fastsatt. Kontorene er direkte underlagt AFLs sekretariat 3 Som følge av organisasjonsendringen ble det i Finnmark opprettet 13 faglige samorganisasjoner. Fra 1974 dekket distriktskontoret i Kirkenes hele fylket. Vest- Finnmark som fra 1964 hadde vært organisert under Troms, ble fra 1974 tilsluttet distriktskontoret i Kirkenes. Denne organiseringen er beholdt helt fram til i dag. LO-sekretærer i Finnmark Edvard Simonsen Aksel Olsen Jakob Grava (overflyttet til Tromsø 1963) Ronald Bye Per A. Utsi Leif Laurila Ola Finseth Odd Holmgren Om arkivet Arkivmaterialet inneholder protokoller, korrespondanse og saksdokumenter. Den første serien omfatter arkivmateriale fra hele fylket som i dette tidsrommet ble administrert fra Vadsø ( ), og deretter fra Hammerfest ( ). I 1964 ble distriktskontoret i Vest- Finnmark lagt under LO i Troms og ble dermed administrert fra Tromsø. Det vil si at arkivmateriale som dekker virksomheten i Vest-Finnmark for perioden er å finne i arkivet til Troms LO. Arkivmateriale for perioden omfatter virksomheten i Øst- Finnmark med kontor i Kirkenes. Arkivet utgjør 6,6 hyllemeter. FA Beretning AFL

4 ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoller Forretningsutvalget Forretningsutvalget Forretningsutvalget Forretningsutvalget, fra 1955 møter i tilsynsutvalget Representantskapet Forhandlingsprotokoll (forhandlinger i tvistespørsmål) Forhandlingsprotokoll Kopibøker Postjournaler Inn- og utgående korrespondanse Inngående

5 A-Å Med register A-U Med register Lokale fagforeninger Lokale samorganisasjoner Lokale saker Korrespondanse og saksdokumenter Budsjett, lønn m.m Kassereren - reise- og diettutbetalinger, rundskriv m.m Kassereren - budsjetter Budsjett m.m Budsjett, utbetalinger, tilskudd m.m Budsjett Lønn og arbeidstid Lønnsoppgaver Rapporter angående lønn Kretslønnsutvalget Skatt av årets inntekt - rundskriv fra LO Innbetaling av pensjonstilskudd Innbetaling av pensjonstilskudd Rundskriv fra Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon - godtgjørelser, helligdagstillegg Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon - pressetjenesten angående lønn under sykdom, lønnsforhold, tariffrevisjon m.m Rundskriv fra Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon angående hovedavtalen 1958 Indeksregulering 1954 Levekostnadsundersøkelse i Finnmark Kvartalsrapporter angående industriproduksjon Rundskriv, innlegg angående 45-timers uke 1960 Innstilling angående avtale om tariffestet pensjon, avisutklipp 92

6 Kongress, representantskap Valg av representant til kongressen Valg av representant til LOs representantskap Valg av representantskap til Finnmark faglige Samorganisasjon Finnmark faglige Samorganisasjon - representantskapet Representantskapsmøte i Finnmark faglige Samorganisasjon Representantskapsmøter (protokollutskrifter) Representantskapsmøte i Finnmark faglige Samorganisasjon Valg av styre i fagforeningene De faglige utvalg/faglige samorganisasjoner Korrespondanse/rundskriv angående reorganisering av fagbevegelsen Arbeids- og organisasjonsforhold i Hammerfest, Honningsvåg og Øksfjord Organisasjonsforhold i Øksfjord 1952 Søknader angående ledig kontorstilling Medlemstall 1963 Organisasjonsmessig deling av Finnmark fylke Øksfjord faglige utvalg Honningsvåg faglige utvalg Alta faglige utvalg Sør-Varanger faglige utvalg/sør-varanger faglige Samorganisasjon Mehamn faglige utvalg/faglige Samorganisasjon Berlevåg faglige utvalg/faglige Samorganisasjon Vardø faglige utvalg/faglige Samorganisasjon Vadsø faglige utvalg/faglige Samorganisasjon Honningsvåg faglige Samorganisasjon Øksfjord faglige Samorganisasjon Hammerfest faglige Samorganisasjon Alta faglige Samorganisasjon Karasjok faglige Samorganisasjon Porsanger faglige Samorganisasjon Båtsfjord faglige Samorganisasjon Kjøllefjord faglige Samorganisasjon 93

7 Forbundene Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, avdelinger i Øst-Finnmark Norsk Kjemisk Forbund Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund Postfolkenes fellesforbund, Finnmark krets Norsk Murerforbund Norsk Transportarbeiderforbund Norges Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund Norsk Kommuneforbund Norsk Sjømannsforbund - redningsskøytene 1946 Norsk Sjømannsforbund - Norges Sjøkartverk Norsk Sjømannsforbund - trålerrederiers overenskomster 1947 Norsk Sjømannsforbund - Norsk Bjergningskompani A/S 1948 Norsk Sjømannsforbund - innenriksfarten Norsk Politiforbund Norsk Steinindustriarbeiderforbund Norsk Tjenestemannslag Norsk Skog- og Landarbeiderforbund Norsk Skinn- og Lærarbeiderforbund Norsk Bygningsarbeiderforbund Norsk Bygningsarbeiderforbund Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer 1962 Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer Norsk Arbeidsmannsforbund Norsk Arbeidsmannsforbund - rundskriv Arbeidernes Opplysningsforbund Fagforeningene Vadsø Arbeiderforening, avdeling Kårhamn Arbeiderforening, avdeling Rolfsøy Arbeiderforening Øksfjord Fiske- og Transportarbeiderforening Alta Transportarbeiderforening 94

8 Alta Losse- og Lasteforening Vardø Losse- og Lasteforening Hammerfest Losse- og Lasteforening Kirkenes Transportarbeiderforening Honningsvåg Transportarbeiderforening Finnmark Vegteknikerforening Indre Laksefjord Vegarbeiderforening Varangerbotn Vegarbeiderforening Varanger Vegarbeiderforening, avdeling Sandskrysset Vegarbeiderforening Tana Vegarbeiderforening, avdeling Skogfoss Skog- og Vegarbeiderforening Børselv Vegarbeiderforening Neiden Vegarbeiderforening Pasvikdalen Vegarbeiderforening, avdeling Jakobsnes Sag-, Tomt- og Høvleriarbeiderforening 1951 Berlevåg Bygningsarbeiderforening 1949 Kjøllefjord Bygningsarbeiderforening Mehamn Bygningsarbeiderforening Vardø Bygningsarbeiderforening Vadsø Bygningsarbeiderforening, avdeling Kirkenes Bygningsarbeiderforening, avdeling Vardø kommunale Tjenestemannsforening Vadsø kommunale Tjenestemannsforening Varanger Kraftlag, Arbeider- og Tjenestemannsforening, avdeling Sør-Varanger Tjenestemannsforening, avdeling Talvik kommunale Tjenestemannsforening Honningsvåg Bryggearbeiderforening, avdeling Vest-Finnmark Tjenestemannslag Øst-Finnmark Tjenestemannslag Breivikbotn Arbeiderforening Finnmarkoppsynets Funksjonærforening Finnmark Internathusmorlag Norsk Telegraf- og Telefonforbund, avdeling Hammerfest Rutebilsjåførenes Felleslag Hamningberg Arbeiderforening Indrefjord Arbeiderforening Hammerfest Maskinistforening 1952 Hammerfest Kystlosforening Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekninske Funksjonærer Avdeling Vardø Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer Avdeling Sør-Varanger Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer Avdeling Båtsfjord 95

9 Vardø Kjemiske Arbeiderforening Vardø Kjemiske Arbeiderforening Vadsø Kjemiske Arbeiderforening - tarifftvist Honningsvåg Kjemiske Arbeiderforening Hammerfest Kjemiske Arbeiderforening 1948 Norsk Baker- og Konditorforbund, avdeling Vardø Norsk Baker- og Konditorforbund, avdeling Kirkenes Hasvik Fiskearbeiderforening Havøysund Fiskearbeiderforening Nordre Sørøy Bygge- og Transportarbeiderforening Nordvågen Fiskearbeiderforening Sørbukt Fiskearbeiderforening Sørvær Fiskearbeiderforening Kvalsund Fiske- og Transportarbeiderforening Hammerfest Bryggearbeiderforening Kjøllefjord Bryggearbeiderforening Berlevåg Bryggearbeiderforening Båtsfjord Bryggearbeiderforening Mehamn Bryggearbeiderforening Gamvik Bryggearbeiderforening Vadsø Bryggearbeiderforening Vardø Bryggearbeiderforening Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, avdeling Hammerfest Nordkapp kommunale Tjenestemannsforening Måsøy kommunale Tjenestemannsforening Loppa kommunale Tjenestemannsforening Lebesby kommunale Tjenestemannsforening Kistrand/Karasjok kommunale Tjenestemannsforening Hammerfest kommunale Tjenestemannsforening Båtsfjord Næringsmiddelarbeiderforening Berlevåg Næringsmiddelarbeiderforening Mehamn Næringsmiddelarbeiderforening Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, avdeling 43 Honningsvåg Øksfjord Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforening Vadsø Hermetikkarbeiderforening Vardø Næringsmiddelarbeiderforening Hammerfest Næringsmiddelarbeiderforening Kjøllefjord Næringsmiddelarbeiderforening Alta kommunale Tjenestemannsforening Alta Hotell- og Kafearbeiderforening Honningsvåg Hotell- og Restaurantarbeiderforening Honningsvåg avdeling av Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund Hammerfest Hotell- og Restaurantarbeiderforening 96

10 Kirkenes Hotell- og Restaurantarbeiderforening Berlevåg Handel- og Kontorfunksjonærers forening Øksfjord Handel- og Kontorfunksjonærers forening Vadsø Handel- og Kontorfunksjonærers forening Båtsfjord Handel- og Kontorfunksjonærers forening Hammerfest Handels- og Kontorfunksjonærers forening Hammerfest Handels- og Kontorfunksjonærers forening Honningsvåg Handel- og Kontorfunksjonærers forening Karasjok Handel- og Kontorfunksjonærers forening 1956 Kjøllefjord Handel- og Kontorfunksjonærers forening Kirkenes Handel- og Kontorfunksjonærers forening Alta Handel- og Kontorfunksjonærers forening Boris Arbeidsmannsforening Grubernes Arbeidsmannsforening Nordens Klippe, avdeling 53 av Norsk Arbeidsmannsforbund 1962 Berlevåg Havnearbeiderforening Svartnes Havnearbeiderforening 1955 Kjøllefjord Havnearbeiderforening Øksfjord Fabrikkarbeiderforening Vadsø Kjøttindustriarbeiderforening Hammerfest Kjøttindustriarbeiderforening Friarfjord Skiferarbeiderforening Alta Skiferarbeiderforening Sør-Varanger Elektrikerforening Hammerfest avdeling av Jern- og Metallarbeiderforbundet Vadsø Murerforening 1956 Vardø Murerforening Kirkenes Murerforening Honningsvåg Murer- og Murarbeiderforening Hammerfest Murerarbeiderforening Gjesvær Fiskearbeiderforening 1960 Norsk Sjømannsforbund, avdeling Hammerfest Vest-Finnmark Politiforening, Hammerfest 1957 Vardø Politiforening Kirkenes Politiforening Grensepolitiets lag Grenseoppsynets lag av Norsk Politiforbund Hasvik Arbeiderforening, avdeling Vegarbeiderforeninger i Finnmark - valg av driftsutvalg m.m Lakselv Vegarbeiderforening Nordkapp Vegarbeiderforening Karasjok Vegarbeiderforening Alta Vegarbeiderforening Talvik Vegarbeiderforening 1956 Kvalsund Bygningsarbeiderforening Hammerfest Bygningsarbeiderforening 97

11 Alta Bygningsarbeiderforening Honningsvåg Bygningsarbeiderforening Lakselv Bygningsarbeiderforening Talvik Bygningsarbeiderforening Honningsvåg Elektrikerforening Hammerfest Elektrikerforening Øksfjord avdeling av Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer Hammerfest avdeling av Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer Stjernøy Nefelinarbeiderforening Porsa Arbeiderforening Honningsvåg avdeling av Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer Korrespondanse angående overenskomster, tvister m.m Reorganisering av fagforeningene etter krigen - overenskomster m.m Korrespondanse angående tvister Lønnsnemnda Protokollutskrifter fra forhandlinger i fiskeindustrien, stortingsproposisjoner Finnmark Fylkesrederi - tvist med losseforeningen i Hammerfest Korrespondanse/rundskriv fra LO angående overenskomster for funksjonærene Fraktutjevning for Finnmark Tvist mellom Hammerfest kommune og maskinistene ved elektrisitetsverket 1950 Tariffrevisjon, rapport angående fagorganisasjonens økonomiske politikk m.m Kurs for vegarbeidere 1949 Feriehjem i Finnmark, Feriehjemkomiteen A/S Polarkist - forhandlinger Nordland, Troms og Finnmark Fiskarlag - overenskomst angående sløying av fisk Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap - overenskomster Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap - overenskomster (med Norsk Transportarbeiderforbund) Hammerfest Fiskersamvirkelag 1953 Njords Handel & Industri A/S - overenskomster S/L Fiskernes Agnforsyning - overenskomster, avtaler m.m Forhandlinger angående akkordsatser Tvistesaker Norsk Transportarbeiderforbund - overenskomster, forhandlinger i fiskeribedrifter 98

12 Lokale overenskomster Korrespondanse angående fisketilvirker-overenskomster m.m Korrespondanse - A/S Finnmark og Nord-Troms Fiskeindustri angående overenskomster m.m Norsk forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer - overenskomster Tvistesak mellom Folkets Hus, Bjørnevatn og Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund, avdeling Ulike overenskomster Rapporter, beretninger Rapporter fra LOs distriktskontorer (hele landet) Rapporter fra LOs distriktskontorer Beretning og regnskap Rapporter og beretninger fra LOs distriktskontor i Finnmark Rapporter fra LOs distriktskontor i Finnmark 1962 Rapporter fra LOs distriktskontor i Finnmark Rapporter og beretninger fra de lokale samorganisasjonene Rundskriv fra LO sentralt og lokalt Diverse rundskriv 1949 Rundskriv fra ulike forbund 1949 Diverse rundskriv/skriv Rundskriv fra LO angående retningslinjer for de faglige utvalg Rundskriv fra LO Rundskriv/skriv fra LO Rundskriv/skriv fra LO Rundskriv fra LO Korrespondanse/rundskriv fra LO Rundskriv fra Finnmark faglige Samorganisasjon Rundskriv fra distriktskontoret i Kirkenes Rundskriv fra distriktskontoret i Kirkenes 4 Navnet på organisasjonen varierer - noen ganger er Finnmark faglige Samorganisasjon benyttet, mens andre ganger står det underskrevet med enten distriktskontoret eller Finnmark-kontoret. 99

13 Faglig-politisk samarbeid Finnmark Fiskarlag - årsmøte og årsberetning Korrespondanse/rundskriv angående samarbeid med Det norske Arbeiderparti Faglige kooperativt samarbeid, Finnmark kooperative distriktsforening - årsmøteberetning m.m Rapporter/rundskriv angående frihandelsområde Rundskriv, trykksaker angående det Europeisk Økonomiske Fellesmarked 1962 Stortingsdebatt angående det Europeisk Økonomiske Fellesmarked LO-kongressen 1966 Kommunal boligbygging, Kirkenes gymnas Rapporter, styremøte Faglig/politisk utvalg Sikkerhetspolitiske spørsmål - notater, rapporter, avisutklipp Det norske Arbeiderparti - valg- og valgstatistikk, avstemningsresultat angående EF m.m Korrespondanse, avisutklipp m.m. angående utvidelse av aksjekapitalen ved A/S Sydvaranger Rådslagningsaksjonen "Demokrati i hverdagen" Notater, innstillinger angående ombygging av riksveg 6 Varangerbotn - Kirkenes 1972 Finnmark Arbeiderparti - årsmøte Opplysningsvirksomhet m.m Filmkjørebok Korrespondanse angående kjøp av Sandtorg gård Sandtorg organisasjonsskole - innmeldelser av fagforeninger 1948 Finnmark faglige Samorganisasjon - opplysningsvirksomheten m.m Vervekampanje Nordkalottkonferanse, ungdomskonferanse, TWI-kurs m.m Korrespondanse/skriv angående aksjonen "Møte med fagforeningen" 1961 Opplysningsoffensiv "Trivsel på arbeidsplassen" Folk og Forsvar-konferanse TWI-rapporter 1962 AOF-konferanse på Voksenåsen 1963 Ungdomskurs - "Ungdommen møter 60-åra" 100

14 1964 Kurs - "Ungdom - nåtid - framtid" 1946 Innsamling til minnesmerke over falne russiske soldater i Norge 1960 Boikott av Sør-Afrika Innsamling til aksjonen "Solidaritet med verdens fattige folk" Innsamling - "Solidaritet med verdens fattige folk" Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel Arkivnøkkel foreligger ikke i arkivet Budsjett/regnskap Pensjonskasse/trygder Inventar/vedlikehold/nyanskaffelser Lønn/drift Tilsynsutvalget Tilsynets protokoller Faste rapporter/beretninger Faste rapporter/beretninger Interne meldinger/presse og informasjon Samorganisasjonsrapporter Samorganisasjonsrapporter Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Arbeidsmannsforbund Bygningsindustriarbeiderforbundet Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund Handel og Kontor Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund Norsk Kommuneforbund Norsk Tjenestemannslag Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer Andre forbund - inngående korrespondanse Andre forbund - utgående korrespondanse Arbeidernes Opplysningsforbund Arbeidernes Opplysningsforbund Helgekurs/konferanser 5 Arkivnøkkel ble tatt i bruk fra 1963, men dokumenter fra tida før er av arkivskaper lagt sammen med dokumenter for de årene arkivnøkkelen dekker 101

15 Kommunevalg Stortingsvalg Tariffrevisjonen Tariffrevisjonen Tariffrevisjonen Indeksregulering Rikslønnsnemndas kjennelser LO - tariffrevisjon Indeksregulering Norsk Arbeidsmannsforbund - tariffrevisjon Faglig/politisk samarbeid Fiskerispørsmål Fiskerispørsmål Forsikring - samvirke Verve- og agitasjonskampanje Verve- og agitasjonskampanje LOs lønnsstatistikk Andre statistikker Andre statistikker Fylkesspørsmål Kirkenes Hotell- og Kafearbeiderforening Nordens Klippe Sør-Varanger kommunale forening Norsk Bygningsindustriarbeiderforening, Kirkenes Neiden Vegarbeiderforening Passvik Arbeidsmannsforening Sandneskrysset Vegarbeiderforening Vadsø Handel og Kontor Vadsø Bygningsarbeiderforening Vadsø Kjemiske Forening Vardø Losse- og Lastearbeiderforening Vardø Bygningsarbeiderforening Vardø Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforening Båtsfjord Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforening Mehamn Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforening Kurs i distriktet/rapporter TWI-kurs TWI-statistikk Opplysnings- og utviklingsfondet 102

16 Regnskap Kassajournaler Kassa-ekstrakt Anvisningsprotokoll Hovedbok Revisjonsprotokoll Bankbok, lønningslister, kontoutdrag m.m Bankbok Reise- og diettregning Tilfeldige utgifter Innbetaling av pensjonstilskudd Lønningslister, skattekort Kontoutdrag 103

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS INNLEDNING... 56 Om arkivskaper... 56 Om arkivet... 57 ARKIVFORTEGNELSE 1930-1971... 58 Møteprotokoller 1934-1957... 58 Årsmøter 1934-1937... 58

Detaljer

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING...114 Om arkivskaper...114 Om arkivet...115 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1998...116 FINNMARK-KONTORET

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

FINNMARK ARBEIDERPARTI

FINNMARK ARBEIDERPARTI FINNMARK ARBEIDERPARTI INNLEDNING...583 Om arkivskaper...583 Om arkivet...584 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1981...585 Møteprotokoller 1947-1976...585 Årsmøter, styremøter, arbeidesutvalgsmøter 1947-1972...585

Detaljer

NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDER- FORBUND, NORD-NORGESKONTORET

NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDER- FORBUND, NORD-NORGESKONTORET NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDER- FORBUND, NORD-NORGESKONTORET INNLEDNING... 253 Om arkivskaper... 253 Om arkivet... 254 ARKIVFORTEGNELSE 1963-1975... 255 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet

Detaljer

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 204 Om arkivskaper... 204 Om arkivet... 204 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1982... 205 Møteprotokoller 1913-1982... 205 Svolvær Kul-, Kai- og Transportarbeiderforening

Detaljer

Kirkenes sykehus. Reisemuligheter til og fra

Kirkenes sykehus. Reisemuligheter til og fra Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus Alta Kirkenes... 2 Berlevåg Kirkenes... 2 Båtsfjord Kirkenes... 2 Gamvik (Mehamn) Kirkenes... 2 Hasvik Kirkenes... 3 Havøysund Kirkenes... 3 Karasjok Kirkenes...

Detaljer

SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG

SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG INNLEDNING... 376 Om arkivskaper... 376 Om arkivet... 376 ARKIVFORTEGNELSE 1969--1993... 377 Møteprotokoller 1976-1985... 377 Kopibøker 1982-1991... 377 Brevjournaler

Detaljer

HARSTAD AOF-FORENING

HARSTAD AOF-FORENING HARSTAD AOF-FORENING INNLEDNING...722 Om arkivskaper...722 Om arkivet...722 ARKIVFORTEGNELSE 1959--1986...723 Kopibøker 1982-1985...723 Brevjournal 1982-1985...723 Korrespondanse og saksdokumenter 1959--1982...723

Detaljer

NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET

NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET INNLEDNING...318 Om arkivskaper...318 Om arkivet...318 ARKIVFORTEGNELSE 1937-1979...319 Møteprotokoll 1966-1979...319 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk

Detaljer

TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING

TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING... 135 Om arkivskaper... 135 Om arkivet... 135 ARKIVFORTEGNELSE 1910-1981... 136 Møteprotokoller 1910-1961... 136 Årsmøter, halvårsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

TROMSØ AOF-FORENING INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ AOF-FORENING INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ AOF-FORENING INNLEDNING...714 Om arkivskaper...714 Om arkivet...714 ARKIVFORTEGNELSE 1973-1983...715 Kopibøker 1979-1981...715 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel 1973-1983...715

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

LENVIK KOMMUNALE FORENING

LENVIK KOMMUNALE FORENING LENVIK KOMMUNALE FORENING INNLEDNING... 351 Om arkivskaper... 351 Om arkivet... 351 ARKIVFORTEGNELSE 1962-1993... 352 Møteprotokoller 1968-1990... 352 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND

NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND INNLEDNING... 5 Om arkivskaper... 5 Om arkivet... 5 ARKIVFORTEGNELSE 1936-1992... 6 Møteprotokoller 1949-1955... 6 Kopibøker 1961-1987...

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF

TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF INNLEDNING... 641 Om arkivskaper... 641 Om arkivet... 641 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983... 643 Møteprotokoller Tromsø AUL 1945-1975... 643 Tromsø AUF - korrespondanse

Detaljer

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 Finotro a.s. 1951 1986 FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 med Nordkapp Havselskap A/S, Skjervøy Havselskap A/S og Båtsfjord Industrifiske A/S Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13 A-0006 NKS Finnmark 1920-2012 Arkivkatalog 2010/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD INNLEDNING... 3 Om Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets... 3 Om arkivet... 3 A.MØTEBØKER, REFERAT- OG... 4 FORHANDLINGSPROTOKOLLER...

Detaljer

NORGES HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORBUND, DISTRIKTSKONTORET I NORD-NORGE

NORGES HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORBUND, DISTRIKTSKONTORET I NORD-NORGE NORGES HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORBUND, DISTRIKTSKONTORET I NORD-NORGE INNLEDNING...290 Om arkivskaper...290 Om arkivet...290 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1972...291 Korrespondanse med avdelingene ordnet

Detaljer

AOF - AVDELINGSKONTORET FOR NORDLAND

AOF - AVDELINGSKONTORET FOR NORDLAND - AVDELINGSKONTORET FOR NORDLAND INNLEDNING... 700 Om arkivskaper... 700 Om arkivet... 701 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1977... 702 DISTRIKTSSTUDIENEMNDA I NORDLAND 1946-1947... 702 AVDELINGSKONTORET I MO I RANA...

Detaljer

TROMS DISTRIKTSLAG AV AUF

TROMS DISTRIKTSLAG AV AUF TROMS DISTRIKTSLAG AV AUF INNLEDNING...630 Om arkivskaper...630 Om arkivet...631 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1986...633 Møteprotokoller 1945-1986...633 Årsmøter, medlemsmøter, forretningsutvalgs- og styremøter...633

Detaljer

Finnmark fylkeskommune. Kollektivtrafikk

Finnmark fylkeskommune. Kollektivtrafikk Finnmark fylkeskommune Kollektivtrafikk HØRING LANDEVEIS KOLLEKTIVTRANSPORT 2016-2025 I forbindelse med at ruteanbud for landeveis kollektivtransport skal lyses ut vinteren 2013/2014 sendes dette dokumentet

Detaljer

Samvirkelag (produksjonslag)

Samvirkelag (produksjonslag) Fiskeridirektoratets småskrifter Nr. 2. 1948. Samvirkelag (produksjonslag) blant fiskere i Nord-Norge Av Aslak Aasbø Særtrykk av»fiskets Ganga Utgitt av FISKERIDIREKTØREN BERGEN AiS JOHN G R I E G S B

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING 549 Om arkivskaper 549 Om arkivet 550 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1987 552 Møteprotokoller 1945-1977 552 Representantskap, styre, årsmøter, forretningsutvalg, partimøter 1954-1977

Detaljer

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014 Folkebibliotekstatistikken 203-204 Folkebibliotek i Finnmark, endring 203-204 Finnmark sett opp mot Norge 204 2 Finnmark 203-204 3 Åpningstider 50 45 40 35 30 25 20 5 0 5 0 Timer totalt åpent 203 Timer

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ

LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ INNLEDNING...367 Om arkivskaper...367 Om arkivet...368 ARKIVFORTEGNELSE 1967-1987...369 Kopibøker 1977-1983...369 Brevjournal - utgående

Detaljer

Referatsaker. Helse- og omsorgsutvalget 08.02.2012

Referatsaker. Helse- og omsorgsutvalget 08.02.2012 Referatsaker Helse- og omsorgsutvalget 08.02.2012 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Kommunene i Finnmark 0 OT-UJ-ir JAN 2012 I Deres ref Deres dato Vår ref Sak 2011/4206 Ark 111 Vår dato 05.01.2012

Detaljer

A-0004. Finnmark Lærerlag 1966-1982. Arkivkatalog

A-0004. Finnmark Lærerlag 1966-1982. Arkivkatalog A-0004 Finnmark Lærerlag 1966-1982 Arkivkatalog 2011 1 Innhold Om Finnmark Lærerlag... 2 Arkivfortegnelse... 3 A Møtebøker, årsrapporter og utskrift av møteprotokoll... 3 Aa Møtebøker, hovedstyret 1966-1973...

Detaljer

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest.

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest. Besparelser i transport i forhold til dagens transportkostnader ved å bygge h.h.v ett nytt sykehus i Alta eller to nye, ett i Hammerfest og ett i Alta. Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i

Detaljer

Finnmark Sangerforbund

Finnmark Sangerforbund A-0050 Finnmark Sangerforbund 1938-1993 Arkivkatalog 2011/2013 1 Innhold Om Finnmark Sangerforbund... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Forhandlings- og møteprotokoller... 4 Aa Forhandlings- og møteprotokoller

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009 VEDLEGG

Lokal Energiutredning 2009 VEDLEGG Lokal Energiutredning 2009 VEDLEGG Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Lokal Energiutredning 2007 VEDLEGG

Lokal Energiutredning 2007 VEDLEGG Lokal Energiutredning 2007 VEDLEGG Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø Generelt Finnmark fylkeslag Årsberetning 2010 2010 har vært et bra år for fylkeslaget. Organisasjonssekretæren er ansatt i 100 % stilling. Det har vært stor oppgang i antall konfirmanter flere steder.

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

ENKEL MODELL AV VERDEN

ENKEL MODELL AV VERDEN 2011 ENKEL MODELL AV VERDEN Sola driver systemet. Balansert vekselvirkning mellom dyreverden og planteverden. O 2 E CO 2 O 2 /CO 2 CO 2 /O 2 E O 2 E Organisk materiale omformes til fossilt brensel i løpet

Detaljer

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14 Finnmark idrettskrets Styret Styreprotokoll 7/14-16 Fra styremøte i Kirkenes lørdag 31.januar 2015 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Andreas Foss Westgaard Jon-Arne Dolonen Trond

Detaljer

NORDLAND ARBEIDERPARTI

NORDLAND ARBEIDERPARTI NORDLAND ARBEIDERPARTI INNLEDNING...459 Om arkivskaper...459 Om arkivet...462 ARKIVFORTEGNELSE 1923-1992...463 Møteprotokoller 1923-1991...463 Nordland fylkes Arbeiderparti - årsmøter, arbeidsutvalgsmøter

Detaljer

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Alle er opptatt av vann: Drikkevann Fiske og friluftsliv Badevann

Detaljer

Statistikk grunnlag for Lebesby kommune

Statistikk grunnlag for Lebesby kommune Statistikk grunnlag for Lebesby kommune Bilde: Kjøllefjord Samplan feltarbeid Deltagere: Ellen Foslie Arne Kringlen Sissel Landsnes Kristin Nordli Kjell Rennesund Trond Aarseth Anders Aasheim Demografi

Detaljer

Kristiansand haandgjerningsskole

Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole ble opprettet i 1861, fra 1893 kjent som Kristiansands kommunale kvindelige håndgjernings og tegneskole. Den var underlagt Kristiansand

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 A-1028 Klausul: Total 60 år - Arkivloven 16 Deponeringsvilkår A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 Aa - Generalforsamling og medlemsmøter 1950-1994 Medlemsmøter innbefatter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger..no www.svk.no Innkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 12.08.2014 endret til 13.08.14 pga

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Vårt fellesskap - din trygghet

Vårt fellesskap - din trygghet Vårt fellesskap - din trygghet LO Stat er en hoved sammenslutning av LO-forbund som organiserer arbeidstakere i Staten og virksomheter tilknyttet Spekter. LO Stat har til formål å virke for medlemmenes

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 (foto: Eva Igeland) INNHOLD: 1. Organisering... 3 2. Møteaktivitet... 4 3. Seremonier... 5 4. Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi... 7 5. Andre

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Ambulant oppfølging etter traumatisk hjerneskade

Ambulant oppfølging etter traumatisk hjerneskade Ambulant oppfølging etter traumatisk hjerneskade Maren Beate Hansen Teamkoordinator Master i Rehabilitering/vernepleier Toril Beate Røssvoll Fagkonsulent/spesialergoterapeut MSc Ambulant rehabiliteringsteam

Detaljer

Andre Medier. Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M.

Andre Medier. Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M. Andre Medier Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M. Andre medier... 3 Utlån... 3 Totalt utlån andre medier 2004-2011... 3 Figur 1... 4 Figur 2... 4 Utlån medietype... 5 Utlån musikk totalt

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

BERETNING 1948 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI - OSLO

BERETNING 1948 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI - OSLO . " BERETNING 1948 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI OSLO ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON BERETNING for 1948 ARBEIDER!'1ES AKTIETRYKKERI OSLO 1949 415 00 4750 00 4000 00 '515000 50000 315000 3 000 OeK.11

Detaljer

Snap Shot Finnmark 2012

Snap Shot Finnmark 2012 Snap Shot Finnmark 2012 Finnmarkskonferansen 4.september 2012 Regiondirektør Marit Helene Pedersen Et næringsliv i vekst i Finnmark, store investeringer pågår og kommer Flere lovende olje- og gassfunn,

Detaljer

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr 04/7176- Dato 04.09.06 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 Dato: 24.08.06. Sted: Vadsø Tilstede: Nemnda: Runar

Detaljer

Årsmelding 2006 Interkommunalt Arkiv Finnmark

Årsmelding 2006 Interkommunalt Arkiv Finnmark Årsmelding 2006 IKAF Årsmelding 2006 Interkommunalt Arkiv Finnmark Innledning Interkommunalt Arkiv Finnmark (IKAF) er en selvstendig samarbeidsordning - hjemlet i kommuneloven 27 - mellom kommuner i Finnmark.

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 29. MAI 2008 Til stede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild N. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Hilde Søraa Øyvin

Detaljer

Retningslinjer for klientmapper i barnevernet

Retningslinjer for klientmapper i barnevernet Interkommunalt Arkiv Finnmark Retningslinjer for klientmapper i barnevernet Interkommunalt arkiv Finnmark, Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok / Karasjoga gielda, Kvalsund,

Detaljer

IKAF Interkommunalt Arkiv Finnmark

IKAF Interkommunalt Arkiv Finnmark IKAF Interkommunalt Arkiv Finnmark IKAF ble - opprettet i 1997 som en samarbeidsordning (kml 27) mellom kommuner formål bevare arkiv i kommunene. Finansiert gjennom tilskudd fra kommunene basert på folketall,

Detaljer

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.01.2011 Tor-Alfred tsi, Reinbeitedistrikt 7 - Søknad om godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Oslo og Akershus NNN

Vedtekter for Oslo og Akershus NNN Vedtekter for Oslo og Akershus NNN A. Formål og oppgaver 1 Organisasjonsområde 1. Oslo og Akershus NNN er en felles fagforening for klubber og enkeltmedlemmer innenfor NNNs organisasjonsområde i nærings-

Detaljer

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales. Kontrollutvalgan IS G KOMMUNE Lepi Eierkommunene for Kontrollutvalgan IS = 2Jc Ark S cele Kass3sjrs;.'rr JUL 201G 7. juli 2010 _ MELDING OM VEDTAK Fra styremøtet i Kontrollutvalgan IS den 22.03.2010. De

Detaljer

Margaritifera margaritifera

Margaritifera margaritifera Undersøkelser av vassdrag i Finnmark mhp mulige forekomster av elvemusling, Margaritifera margaritifera Berlevåg, Båtsfjord, Hasvik, Lebesby, Loppa, Nordkapp og Porsanger kommuner Hamnelva i Nordkapp (Tufjorden)

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Nummer : 39/09 (erstatter Rundskriv 22/07)

Nummer : 39/09 (erstatter Rundskriv 22/07) Nummer : 39/09 (erstatter Rundskriv 22/07) Rundskriv Emne : UTBUDSOMRÅDER OG REGLEMENT GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2010. Til : Fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum Sted : Bergen Dato : 18.12.2009

Detaljer

Statens Havnevesen/ Kystverket 5. distrikt 1882-1998

Statens Havnevesen/ Kystverket 5. distrikt 1882-1998 Statens Havnevesen/ Kystverket 5. distrikt 1882-1998 Statsarkivet i Tromsø 2006 OM ARKIVSKAPER... 4 OM ARKIVET... 7 A - FORHANDLINGSPROTOKOLLER, 1957-1962... 9 B - KOPIBØKER, 1970-1981... 9 C - JOURNALER,

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge 22. ORDINÆRE KONGRESS. 18.-23. mai 1969. Dagsorden med forslag og forretningsorden

Landsorganisasjonen i Norge 22. ORDINÆRE KONGRESS. 18.-23. mai 1969. Dagsorden med forslag og forretningsorden Landsorganisasjonen i Norge 22. ORDINÆRE KONGRESS 18.-23. mai 1969 Dagsorden med forslag og forretningsorden LA DSORG ISASJO E I ORGE 22. ORDINÆRE I(ONGRESS 18.-23. mai 1969 Dagsorden med forslag og forretningsorden

Detaljer

Sammendrag av analysene

Sammendrag av analysene Sammendrag av analysene Det er utført to analyser over de bevarte privatarkivene i fylket: Bestandsanalyse og samfunnsanalyse med historisk riss. I bestandsanalysen ble det avdekket privatarkivtyper i

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Rapport frå MERKUR- programmet. Dato: 20. april 2009. Situasjonen for utkantbutikkane i Finnmark og Nord-Troms.

Rapport frå MERKUR- programmet. Dato: 20. april 2009. Situasjonen for utkantbutikkane i Finnmark og Nord-Troms. Rapport frå MERKUR- programmet. Utarbeidd av MERKUR- konsulent Kjetil Langseth. Dato: 20. april 2009. Situasjonen for utkantbutikkane i Finnmark og Nord-Troms. Innleiing. Merkur-konsulent i Aust-Finnmark,

Detaljer

Formannskapet 5.11.2008 - Status arbeidet med budsjett 2009

Formannskapet 5.11.2008 - Status arbeidet med budsjett 2009 Formannskapet 5.11.2008 - Status arbeidet med budsjett 2009 1 Oppsummert statsbudsjettet Lite nytt i forhold til Kommuneprop en i mai Økt deflator i 2008 (5,6%), men ikke flere kr inn Vekst til 2009 på

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 24.02.2014 Møtested:

Detaljer

Når kultur skal selges - Utfordringer og muligheter

Når kultur skal selges - Utfordringer og muligheter Når kultur skal selges - Nina Katrine Prebensen Førstelektor, reiseliv og hotellfag, Høgskolen i Finnmark, Styreleder, Finnmarksløpet AS Hva er kultur? Kultur er de ideer, regler, normer, koder og symboler

Detaljer

Er petroleum den einaste vekstimpulsen i Finnmark? Av Sveinung Eikeland og Ivar Lie, Norut NIBR Finnmark as

Er petroleum den einaste vekstimpulsen i Finnmark? Av Sveinung Eikeland og Ivar Lie, Norut NIBR Finnmark as Er petroleum den einaste vekstimpulsen i Finnmark? Av Sveinung Eikeland og Ivar Lie, Norut NIBR Finnmark as 1 Vekstimpulsar i Finnmark handlar om vekst blant veldig få personar - 1.2007 om 36 470 personar

Detaljer

2010-2013 HANDLINGSPLAN - REGION NORD. Interimsstyre I region Nord 2010-2013

2010-2013 HANDLINGSPLAN - REGION NORD. Interimsstyre I region Nord 2010-2013 2010-2013 HANDLINGSPLAN - REGION NORD Interimsstyre I region Nord 2010-2013 INNHOLD Beskrivelse av regionen... 3 Mål 2010-2013... 3 Beskrivelse av mål og mulige tiltak:... 4 Aktivitetsplan med prioritering

Detaljer

Geovekst i Finnmark. SAMLING I LAKSELV 29. OG 30. sept. 2015. Status kartleggingsprosjekter (AC) Planlagte prosjekt for oppstart 2016

Geovekst i Finnmark. SAMLING I LAKSELV 29. OG 30. sept. 2015. Status kartleggingsprosjekter (AC) Planlagte prosjekt for oppstart 2016 Geovekst i Finnmark SAMLING I LAKSELV 29. OG 30. sept. 2015 Status kartleggingsprosjekter (AC) Planlagte prosjekt for oppstart 2016 Bernt S. Gansmo Kartverket Vadsø KARTLEGGINGSSTATUS I TETTSTEDER Hammerfest

Detaljer

BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon

BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon BERETNING 1950 Arbeidernes Faglige landsorganisasjon ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON BERETNING 1950 ARBEIDERNES ARTIETRYKRERI, OSLO 5000 00 475 00 o 415000 4000 00 ;750 00 50000 315000 3 000 Ltm

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Kåfjord hovedutvalg drift Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000 eller

Detaljer

ARBEIDERNES FAGLIGE LAN DSORGAN ISASJ ON BERETNING ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI - OSLO

ARBEIDERNES FAGLIGE LAN DSORGAN ISASJ ON BERETNING ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI - OSLO ARBEIDERNES FAGLIGE LAN DSORGAN ISASJ ON BERETNING 1946 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI - OSLO ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON BERETNING for 1946 ARBEIDER ES AKTIETRYKKERI - OSLO 1947 1,15000 4000'" '7$Ov

Detaljer

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Faste medlemmer som møtte: Egil Kalliainen Marit Kirsten Anti Gaup Ivar Per Smuk Funksjon Leder

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Alta 5. juni 2012 1 / Alta Rica Hotell Møtet fant sted på Alta Rica Hotell Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Laila Davidsen Alta: rådmann

Detaljer

For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden.

For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden. For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden. 1 Introduksjon i økonomisk rådgivning Generelt om økonomisk rådgivning Statens satsningsområde 2 Nettverk Finnmark Hvem/hva

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 18. og 19. februar 2013 1 / Rica Hotell, Hammerfest Møtet fant sted på Rica Hotell,Hammerfest Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører

Detaljer

Ove og Arne Olsen, Ekkerøy

Ove og Arne Olsen, Ekkerøy Ove og Arne Olsen, Ekkerøy Arkivkatalog 1941-1968 Vadsø museum - Ruija kvenmuseum 2002 Innhold ARKIVET TIL OVE OG ARNE OLSEN... 3 OVE OLSEN & SØNNER A/S... 4 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund Nordiske Fengselsfunksjonærers Union VEDTEKTER Revidert på representantskapsmøte 22. september i Ålesund INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Organisasjonsområde 2 Formål 3 Unionens hedersmerke 4 Arbeidsutvalget 5 Sekretariatet

Detaljer

Formål Formålet med IKAF er å bistå medlemskommunene med ulike arkivfaglige oppgaver.

Formål Formålet med IKAF er å bistå medlemskommunene med ulike arkivfaglige oppgaver. Årsmelding 2001 Innledning Interkommunalt Arkiv Finnmark (IKAF) er en selvstendig samarbeidsordning - hjemlet i kommuneloven 27 - mellom kommuner i Finnmark. Medlemsrett i IKAF har alle kommuner i Finnmark

Detaljer

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1.

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSHERREDENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3 010.A.2 Do. 17.03.1933-14.11.1938

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Skjenkekontrollen. - En kampanje mot salg av alkohol til mindreårige

Skjenkekontrollen. - En kampanje mot salg av alkohol til mindreårige Skjenkekontrollen - En kampanje mot salg av alkohol til mindreårige Om Juvente Ungdomsorganisasjon med medlemmer i alderen 13-26 år Partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral Medlemmer med avholdsstandpunkt

Detaljer