TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS"

Transkript

1 TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS INNLEDNING Om arkivskaper Om arkivet ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoller Årsmøter Forretningsutvalget Fellesadministrasjon Forhandlingsprotokoller Tarifforhandlinger Reiseprotokoller - v/sekretæren Kopibøker Korrespondanse og saksdokumenter Diverse Korrespondanse og saksdokumenter ordnet i nummererte mapper Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne Årsberetninger Arbeidernes Høgskolekomite Verve- og agitasjonskampanje Materiale samlet av sekretær Alf Olsen Tidsskrifter, bøker, beretninger angående faglig-politiske forhold Regnskap Kassabøker Hovedbok Regnskapsbilag, rapporter Folketrygdfondet m.m INNLEDNING Om arkivskaper Tromsø faglige Samorganisasjon Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon, dagens Landsorganisasjon (LO), ble stiftet i Først 15 år senere fikk fagforeningene i Tromsø et samordnende organ - Tromsø faglige Samorganisasjon. Tromsø Arbeiderparti var forløperen for samorganisasjonen. Fra 1912 var partiet faglig og politisk organ for arbeiderbevegelsen i byen. I startfasen ble både navnet Tromsø Arbeiderparti og Tromsø Samorganisasjon benyttet; organiseringen var i første rekke politisk motivert. 1 Den første fagforeningen ble stiftet i 1905, Tromsø typografiske Forening, men det gikk trått med tilveksten av medlemmer og foreninger de første årene tallet var preget av arbeidskonflikter, lønnsnedslag og antallet foreninger og medlemmer sank; i 1925 sto bare 177 personer tilsluttet Tromsø faglige Samorganisasjon. Tilslutning til Landsorganisasjonen kom først opp på 1930-tallet. 1 Christensen, Pål: Tromsø gjennom år, bind 3, s

2 Organisasjonsmessige endringer Fra 1914 til 1933 dekket samorganisasjonen geografisk kun Tromsø by med omland. På fagkongressen i 1932 ble samorganisasjonenes grenser i Nord-Norge drøftet. Det ble besluttet at det skulle være en samorganisasjon i hvert fylke med unntak av Finnmark som organisasjonsmessig skulle deles i to - henholdsvis Vest- og Øst-Finnmark. Fra 1933 kom derfor Tromsø faglige Samorganisasjon til å dekke hele fylket, og organisasjonen endret navn til Troms Fylkes faglige Samorganisasjon. Dette medførte at blant annet fagforeningene i Harstad og i landdistriktene kom inn under Troms faglige Samorganisasjon. Som en følge av at det ble stiftet samorganisasjoner på fylkesnivå, ble de lokale samorganisasjonene endret til faglige utvalg. De faglige utvalgene holdt kontakten med fagforeningen gjennom kursvirksomhet, medlemsmøter, festmøter etc. Denne organiseringen besto fram til ble det holdt fellesmøte av fagforeningsstyrene i Folkets Hus - Formannen i Troms faglige Samorganisasjon (som nå er under avvikling) Johan Jensen åpnet møtet Fagkongressen hadde gjort et vedtak om en omlegging fra fylkesorganisasjoner til lokale faglige samorganisasjoner innenfor fylkene. Disse skulle stå direkte tilsluttet LO. I 1955 ble det etablert seks lokale samorganisasjoner i Troms fylke; Bardu, Finnsnes, Harstad, Skjervøy og Tromsø. I 1962 ble det opprettet en lokal samorganisasjon i Andselv. De lokale faglige samorganisasjonene var fra 1955 selvstendige juridiske og økonomiske enheter innenfor Landsorganisasjonen. I etterkrigstida ble Troms faglige Samorganisasjons område utvidet ytterligere. Fra 1964 sto fagforeningene i Vest-Finnmark tilsluttet denne. Alta, Hammerfest, Honningsvåg, Porsanger og Øksfjord faglige samorganisasjoner ble administrert av Troms faglige Samorganisasjon. Før 2. verdenskrig var Finnmark fylke organisasjonsmessig delt i to - Vest-Finnmark- og Øst- Finnmark faglige Samorganisasjoner. Etter krigen var imidlertid hele fylket administrert fra Kirkenes, og det ble bestemt å gå tilbake til en todeling av fylket. Vest-Finnmark kom dermed under Troms-kontoret. Fra 1974 har LOs distriktskontor for Finnmark ligget i Kirkenes. Om arkivet Arkivet omfatter perioden Under ordningen av arkivet er arkivskapers system hovedsakelig beholdt. Materialet fra stiftelsen og fram til 1948 var lagt i mapper og satt kronologisk. Serien diverse omfatter årene og er også beholdt av samme årsak. Fra 1955 og utover og 1970-tallet har arkivskaper for en stor del arkivert dokumentene i nummererte mapper med påskrift og alle emner innenfor en mappe er registrert. Det øvrige arkivmaterialet er sortert og ordnet etter emne. Arkivet utgjør 11,3 hyllemeter. FA november

3 ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoller Årsmøter Forretningsutvalget Fellesadministrasjon Forhandlingsprotokoller Konferanseprotokoll Forhandlingsmøter Forhandlingsmøter Forhandlingsmøter Tarifforhandlinger Reiseprotokoller - v/sekretæren

4 Kopibøker Korrespondanse og saksdokumenter Ulike overenskomster Overenskomster - Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund Arbeidstvist/overenskomst mellom firma Wicklund og Norges Handelsog kontorfunksjonærers forbund 1937 Arbeidstvist - Grand Hotell, Harstad Korrespondanse med fagforbund/fagforeninger 1935 Søknader på sekretærstilling Troms Fylkes Faglige Samorganisasjon Søknader på sekretærstilling Rundskriv, protokollutskrift Årsberetninger fra fagforeningene Medlemsfortegnelser. Gjelder regnskapsårene 1936/ / Fagforeninger tilsluttet Troms faglige samorganisasjon Budsjett, revisjon, feriereiser m.m Fagforbund/fagforeninger Årsmøte, rundskriv m.m Forhandlinger/overenskomster 1939 Fagforbund/fagforeninger Årsberetninger fra fagforbund/fagforeninger, Harstad 1940 Svar på rundskriv fra fagforeningene Rundskriv, distriktsstyret fag- og partibiblioteket, det sivile luftvern m.m. Agitasjon Budsjettet AFL - Tromsø-kontoret Arbeidsmannsforbundet AFL statistiske kontor Folkets Hus Fagforeningsstyrene i Tromsø Fylkesmannen - meldinger om arbeidssituasjonen i Troms fylke Fylkesmannen 59

5 Arbeidsutvalget, Harstad Komiteen for frivillig arbeidshjelp til Finland Kretsmeglingsmannen for Nord-Norge 1.Mai-komiteen Dagbladet "Nordlys" Norsk Folkehjelp Opplysningsvirksomheten Representasjon Samorganisasjonene Tromsø Arbeidersamfunn Troms arbeideridrettskrets Veiarbeiderforeningenes stedlige styre Troms faglige Samorganisasjon (rekvisita m.m.) Fagforbund og fagforeninger 1941 Rundskriv fra Landsorganisasjonen Arbeidernes faglige Landsorganisasjon Arbeidsmannsforbundet Distriktsstyret Opplysningskontoret AFL statistiske kontor Harstad faglige utvalg Fylkesmannen - meldinger om arbeidssituasjonen i Troms fylke Diverse skriv AFL - Tromsøkontoret Transportarbeiderforbundet Tekstilarbeiderforbundet Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet Angående rasjoneringssvindel Bardu m.m Troms faglige Samorganisasjon - rundskriv, protokollutskrift fra årsmøte Arbeidskonflikt ved firma Kåre Renø A/S, Skjervøy 1942 Harstad og Omegns Hermetikkarbeiderforening angående oppsigelsessak Korrespondanse -"Sol i arbeid" m.m Korrespondanse 1945 Gjenoppbygging av fagbevegelsen m.m Arbeidernes Landsorganisasjons Nord-Norgeskontor, statistisk kontor, Arbeidernes Opplysningsforbund m.m AFL-sekretariatet - rundskriv m.m Gjenoppbygging m.m Årsmøte, fortegnelse over fagforeninger med representanter Årsberetninger, Harstad by og distrikt Årsberetninger, rapport "Arbeiderbevegelsens illegale virksomhet i Tromsø" 1946 Rundskriv 60

6 Rundskriv 1946 Arbeidernes høgskole i Troms Arbeidskonflikt ved Tromsø Kullkran A/S Forretningsutvalget, oversikt over folketallet i Troms m.m Handels- og Kontorfunksjonærenes forbund/forening, Tromsø og Harstad Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund Rotsund og Uløy Arbeiderforening Skjervøy/Sørkjosen Havne- og transportarbeiderforening, Sjøvegan Losse- og Laste arbeiderforening Veiarbeiderforeninger Baker- og Konditorforbundet Vegvesenets sjåfør- og lastebilforening Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund, Tromsø Bygningsarbeiderforbundet Fagforbund/fagforeninger A-M Fagforbund/fagforeninger N-T Veiarbeiderforeninger Veiarbeiderforeninger S-T Transportarbeiderforbundet Årsmøteavstemning Utsendte rundskriv Høvleriarbeiderforbundet Kjøttindustriarbeiderforbundet Kommuneforbundet Telegraf- og Telefonforbundet Representantskapet - innstilling og valg Forretningsutvalget Beretninger Budsjett Samferdselsnemnda Fylkesarbeidsnemnda Harstad faglige utvalg Kystfartskomiteen av 1946 Arbeidstilsynet i Troms og Finnmark Statistisk kontor Arbeidsmannsforbundet Årsberetninger Innsamling til Nord-Troms og Finnmark Arbeidsmannsforbundet - Vegvesenets Sjåfør- og Lastebilforening Igeland- og Aanstad Veiarbeiderforening Veiarbeiderforeninger i Troms Hillesøy Arbeidsmannnsforening Storfjord og Tromsø Bygningsarbeiderforeninger 61

7 Årsberetninger Lyngen, Lenvik og Kvænangen Bygningsarbeiderforeninger Kåfjord Bygningsarbeiderforening Målselv Bygningsarbeiderforening Norsk Bygningsarbeiderforbund, Bardu Bygningsarbeiderforening Skinn- og lærarbeiderforbundet Transportarbeiderforbundet Illegal virksomhet under krigen Kommunens granskningskomite Diverse skriv Fagforbund B-T Fagforbund/fagforeninger A-N Representantskapet m.m Årsberetninger fra fagforeninger 1950 Harstad faglige utvalg Arbeidernes Opplysningsforbund, trykksaker FN Folkets Hus Kystfartskomiteen av Hurtigrute for Nord-Norge Opplysningskomiteen Organisasjonsdspørsmål Arbeiderpartiet, Oslo Årsberetning, rundskriv m.m. Diverse skriv Forretningsutvalget Nyorganisering av arbeiderforeninger Budsjett Utsendte rundskriv Representantskapsmøte 1951 Innstilling fra komiteen for forhøyelse av aldersgrensen for pensjonister, rapport angående arbeiderhøgskoler, vedtekter Folkets Hus m.m Korrespondanse fagforeninger Omorganisering av samorganisasjonen Representantskap Korrespondanse med fagforeninger Arbeidar- og Fiskarhøgskolen, Høgskolekomiteen Harstad, Finnsnes og Skjervøy faglige Utvalg 1952 Samorganisasjonens administrasjon - budsjett, forretningsutvalget Organisasjonsspørsmål, Finnmark faglige Samorganisasjon, Nordland faglige Samorganisasjon, utsendte rundskriv, representantskapsmøte, medlemsfortegnelse, Pensjonskassen, pressetjeneste Korrespondanse med fagforeninger/fagforbund 62

8 Korrespondanse med fagforeninger/fagforbund Diverse Serien er kalt diverse av arkivskaper Arbeidernes høgskole i Nord-Norge på Sandtorg gård Medlemsfortegnelse for Troms faglige Samorganisasjon "Foreningen Norden", fylkesnemnda, fylkesrådets arbeidsutvalg Korrespondanse med fagforeninger, årsberetninger, stortingsvalget De faglige utvalg, representantskapsmøte, regnskapsoversikt m.m Finnsnes og Skjervøy faglige utvalg, årsmøte i Fiskarfylkingen Det norske Arbeiderparti, Arbeidar- og fiskarhøgskole i Nord-Norge 1953 Arbeidernes opplysningsforbund Folkets Hus Landsforbund - møterapporter Representantskapsmøte, AOF, nord-norsk livsforsikringsselskap Overenskomst veiarbeiderforeninger, 1.mai-arrangement, Nord-Troms Arbeiderparti 1954 Arbeidstvister, overenskomster Ansettelse av sekretær, faglige utvalg (Finnsnes, Skjervøy og Harstad), Norsk Folkehjelp, Fiskarfylkingen Korrespondanse og saksdokumenter ordnet i nummererte mapper Arkivmaterialet er ordnet i nummererte mapper av arkivskaper. Mappene er gitt en nummerrekke for hvert år. Dette systemet er beholdt Mappe 1 Produksjonsutvalget Representantskap Samorganisasjonene Utsendte rundskriv Årsmelding distriktet Årsmelding Harstad Årsmelding Tromsø Årsmelding samorganisasjonene Omleggingen til AFLs distriktskontor 63

9 Mappe 2 Bladet "Nordlys" Arbeidar- og Fiskarhøgskolen AOF Faglige kurs Faglige utvalg Folkets Hus LO - diverse Fellesadministrasjon Filmleie 52 Mappe 1 Norsk Folkehjelp Tromsø Arbeidersamfund Mappe 2 Mappe 3 Avisutklipp Budsjett Diverse skriv Forretningsutvalget 1. mai-komiteen Kassereren Nyorganisering Organisasjonsspørsmål Opplysningskomiteen Postgiro Kvænangen Veiarbeiderforening Kvæfjord Veiarbeiderforening Kåfjord Veiarbeiderforening Lauksund Veiarbeiderforening Lavangen Veiarbeiderforening Mappe 4 Fagforbund Mappe 5 Fagforeninger A-B 53 Mappe 1 Fagforeninger B-H Mappe 2 Fagforeninger K-T Mappe 1 Budsjett Diverse skriv 1. mai-komiteen Kassereren Organisasjonsspørsmål Mappe 2 Samorganisasjonene Utsendte rundskriv Mappe 3 Arbeidar- og Fiskarhøgskolen Arbeiderpartiet Arbeidernes Opplysningsforbund Kurs for Samorganisasjonens styre 64

10 AOF - Nord-Norges kontor Mappe 4 Rundskriv Film Kretslønnsutvalg for Troms Kvinnenemnda Mappe 5 Folkets Hus Landsforbund Mappe 6 Fagforbund 55 Mappe 1 Fagforbund Mappe 2 Fagforbund Mappe 3 Fagforbund 56 Mappe 1-4 Fagforbund Mappe 1 Samorganisasjonene (Bardu, Finnsnes, Harstad, Skjervøy og Tromsø) Mappe 2 Aktuell Arbeiderbevegelsens arkiv Arbeiderpartiet Arbeidernes Opplysningsforbund AOF - Nord-Norgeskontoret Arbeidernes ungdomsfylking Bedriftslegeordningen for Tromsø Distriktsstudienemnda i Nord-Troms Faglig nytt i Storbritannia Mappe 3 Forskuddstrekk for skatt Fiskarfylkingen Folkets brevskole Folkets Hus Landsforbund Foredragsdisposisjoner Foreningen "Norden" Framfylkingen Kooperasjonen Kurs for Samorganisasjonen og styrer Mappe 4 Diverse rundskriv Dagpenger under sykdom Fagkongressen Mappe 5 Fellesadministrasjon Filmapparat Tilsynsutvalget Mappe 6 Avisutklipp Budsjett Diverse skriv 1.Mai-komiteen Kassereren Nyorganisering Opplysningskomiteen Postgiro Produksjonsutvalget 65

11 Samorganisasjonene Mappe 7 Fagforbundene A-A 58 Mappe 1-4 Fagforbundene B-T Mappe 5 Fagforbundenes avdelinger Mappe 6 Fagforbundenes avdelinger Mappe 7 Fagforbundenes avdelinger 59 Mappe 1-8 Fagforbundenes avdelinger H-T Mappe 1 Representantskapsmøter Mappe 2 Administrasjon D-T Mappe 3 Samorganisasjonene 61 Mappe 1-4 Diverse A-Å Mappe 5-6 Fagforbund A-T 62 Mappe 1-5 Fagforeninger A-T Mappe Mappe1 Diverse skriv 1.Mai-komiteen Mappe 2 Mappe 3 Mappe 4 Mappe 5 Mappe 6 Mappe 7 Mappe 8 64 Mappe 1 Fagforbund Mappe 2-5 Fagforeninger Aktuell (LOs medlemsblad) Arbeiderpartiet Arbeidernes Opplysningsforbund Kommunevalget Nordisk arbeiderkongress Opplysningsarbeid Samorganisasjonene Bardu faglige Samorganisasjon Finnsnes faglige Samorganisasjon Harstad, Skjervøy og Tromsø faglige Samorganisasjoner Utsendte skriv LO - film Representantskap LO tariffoppgjør Fagforbund Fagforbund 66

12 Mappe 1 Arbeiderpartiet Arbeidernes Opplysningsforbund Mappe 2 Tilsynsutvalget TWI-kurs i Troms Mappe 3 Norsk Folkehjelp Nyorganisering Organisasjonsspørsmål Diverse Rundskriv Mappe 4 Mappe 5 Samorganisasjonene AOF Bardu faglige Samorganisasjon 66 Mappe 1 Arbeidersamfunnet Forbrukerrådet Mappe 2 Mappe 3 Mappe 5 Fiskarfylkingen Folkets Hus Landsforbund LO Distriktskontor Dagpenger under sykdom Fellesadministrasjon Film Kvinnenemnda LO - medlemsfortegnelse LO - pressekontoret Representantskapet Sekretariatet Mappe 6 Ungdomslederkurs på Finnsnes Økonomisk kontor Mappe 7-9 Fagforeninger 67 Mappe 1-3 Fagforbund og fagforeninger 1961 Arkivmaterialet var ordnet i mapper med påskrift av arkivskaper, og denne ordningen er derfor beholdt 68 Mappe 2 Arbeidersamfundet Avisklipp Diverse skriv Diverse rundskriv Mappe 3 Fellesmarkedet Fiskarfylkingen Mappe 5 Norsk Folkehjelp Norsk Produktivitetsinstitutt Organisasjonsspørsmål Rapporter for LO-kontoret 67

13 Mappe 6 Mappe 8 Rapporter fra distriktskontoret Utsendte rundskriv Arbeidernes Ungdomsfylking Det norske Arbeiderparti Kretspartiet 69 Mappe 9 Stortingsvalget 1961 Tromsø arbeiderparti og arbeiderlag 1.Mai-komiteen Mappe 10 Beretning Diverse Distriktskontor Tilsynsutvalg Kvinnenemnd Samorganisasjonens kvinnenemnd Mappe 11 Arbeidsrettslover 70 Mappe 12 Arbeidernes Opplysningsforbund, Oslo Arbeidernes Opplysningsforbund, Nord-Norgeskontoret AOF-foreningen, Tromsø Faglige tillitsmannskonferanser LO-skolen Politiske konferanser Mappe 13 TWI-organisering Ungdomsarbeidet i Troms Mappe 14 Kongress Representantskap Mappe 15 Medlemsfortegnelse Økonomisk oversikt Tariffrevisjoner Tariffestet pensjon Samorganisasjonene (Bardu, Finnsnes, Skjervøy, Harstad, Tromsø) 71 Mappe Fagforeninger 72 Mappe Fagforbund Mappe 2 Arbeidersamfundet Diverse skriv Diverse rundskriv Fellesmarkedet Fiskarfylkingen Mappe 4 Folkets brevskole Folkets Hus Landsforbund Forbrukerrådet Mappe 5 Nordlys Norsk Produktivitetsinstitutt 68

14 Mappe 6 Mappe 7 Mappe 8 Nyorganisering Organisasjonsspørsmål Rapport fra Tromsø-kontoret Rapport fra distriktskontoret Utsendte rundskriv Yrkesskolene i Troms Årsmeldinger distriktet Årsmeldinger Samorganisasjonene AUF DNA Kretspartiet Stortingsvalget 1961 Tromsø arbeiderparti og arbeiderlag 1.Mai-komiteen 74 Mappe 9 Kontoret Beretning Diverse Distriktskontorene LO - Rundskriv Tilsynsutvalget Kvinnenemnda Mappe 10 Mappe 11 Samorganisasjonens kvinnenemnd Opplysningsarbeidet AOF - Oslo AOF - Nord-Norgeskontor AOF - Tromsø-avdeling TWI - organisering 75 Mappe 12 TWI-rapporter Mappe 13 Mappe 14 Ungdomsarbeidet i Troms Representasjon Representantskapet Økonomiske oversikter Tariffrevisjoner Samorganisasjonene (Andselv, Bardu, Finnsnes, Harstad, Skjervøy og Tromsø) Mappe Fagforeninger 76 Mappe Fagforbund/fagforeninger Mappe 1 Avdelingene i Finnmark Samorganisasjoner, fagforbund og fagforeninger Mappe 2 Avdelinger i Troms Forbund/fagforeninger Mappe 3 Fagforbund/fagforeninger Mappe 4 Fagforbund/fagforeninger Mappe 5 Forbundene 69

15 Mappe 7 Mappe 8 Mappe 10 Forbundene Diverse Bedriftslegeordning Diverse skriv Fellesmarkedet Utsendte rundskriv Årsmeldinger - distriktet Årsmeldinger - Harstad Årsmeldinger - Tromsø 78 Mappe 11 Diverse Arbeidernes ungdomsfylking Det norske Arbeiderpartiet Kretspartiet Kommunevalget 1963 Adressefortegnelser LO beretninger LO - rundskriv Diverse Tilsynsutvalget Mappe 12 Mappe 14 Mappe 15 Arbeidernes Opplysningsforbund AOF - Nord-Norgeskontor AOF-foreningen, Tromsø TWI - organisering TWI - rapporter Ungdomsarbeidet i Troms Representantskapet Tariffrevisjon Samorganisasjonene i Troms Mappe 1 Samorganisasjonene Årsmeldinger (Alta, Bardu, Finnsnes, Hammerfest, Harstad) Mappe 2 Samorganisasjonene (Honningsvåg, Målselv, Skjervøy, Tromsø, Porsanger, Øksfjord) Mappe 3-9 Mappe 12 Fagforbund/fagforeninger Faglig arbeid Forbundenes organisasjon Forbundenes organisasjonsområde Årsmeldinger - distriktet Årsmeldinger - Harstad Årsmeldinger - Tromsø 80 Mappe 13 Kontoret Administrasjon/ansettelser Adressefortegnelser Fellesadministrasjon Utsendte rundskriv Kongressen 70

16 Mappe 15 Mappe 16 Mappe 17 Mappe 19 Mappe 21 Mappe 22 Representantskapet Annen faglig representasjon Distriktskontorene Sekretærkonferanser Tilsynsutvalget Samorganisasjonene i distriktet, statistikk 1.Mai Nyorganisering Industriproduksjon Lønninger Medlemsfortegnelse Sysselsetting i Nord-Norge Faglig politiske spørsmål Arbeidernes ungdomsfylking Det norske Arbeiderparti Ekstraordinært yrkesopplegg Industrielt demokrati Kollektiv medlemsskap Kretspartiet Kulturprogrammet Militære spørsmål Nord-Norgesplanen Organisjonskomiteens innstilling Økonomiske spørsmål Diverse LO Folkets Hus Landsforbund Arbeiderpressa Nordlys Helsearbeid F.F.I. Solidaritetsfondet Sør-Afrikaboikotten Diverse Troms Fiskarfylking Finnmark Fiskarlag 81 Mappe 23 Opplysningsarbeide Mappe 24 Mappe 25 Mappe 26 Arbeidernes Opplysningsforbund AOF-kurs AOF - Nord-Norgeskontor Diverse kurs Faglig kurs AOF - organisasjonsoffensiv Folk og Forsvar Folkets brevskole Konferanse Honningsvåg Kursplaner 71

17 82 Mappe 27 Labor Seminar Skaidi LO - skolen LOs Folkehøgskole LOs Ungdomsutvalg Nordnorsk Kulturråd Orientering yrkesskolene Opplysningsarbeidet P.P.P. Mappe 28 Støtteordningen til kurs TWI - organisering TWI - rapporter Ungdomsarbeidet i Troms Studietur til Norrbotten 1965 Mappe 1 Fagforbund Mappe 2 Fagforbund 83 Mappe 3-7 Fagforbund/fagforeninger Mappe 8 Administrasjon/ansettelser Fellesadministrasjon Utsendte rundskriv 84 Mappe 9 Adressefortegnelser Mappe 10 Representasjon Kongressen Mappe 11 Tilsynsutvalget/protokoller Distriktskontorene Sekretærkonferanser Mappe 12 Rapporter utsendt fra Tromsø Mappe 13 Organisasjonsforholdene i distriktet Karteller Organisasjonsspørsmål Mappe 14 Samorganisasjonene Årsrapporter Alta faglige Samorganisasjon Bardu faglige Samorganisasjon Mappe 15 Samorganisasjonene 85 Mappe 16 Årsberetninger fra fagforeningene Valg av styre Mappe 17 Arbeidernes Opplysningsforbund Mappe 18 AOFs Nord-Norgeskontor Tromsø AOF-forening Folkets Brevskole LOs Ungdomsutvalg LOs Kvinnenemnd LOs Folkehøgskole, Sørmarka 72

18 Mappe 19 Mappe 20 TWI-kurs TWI-organisering Folk og Forsvar Konferanser Orienteringer yrkesskolene Arbeidskonflikter Industriproduksjon Medlemstall Nyorganisering 1.Mai 86 Mappe 21 Stortingsvalget Tromsø Arbeidersamfunn Troms Fiskarfylking 1966 Mappe 22 Mappe 23 Det norske Arbeiderparti Vest-Finnmark Arbeiderparti Tromsø Arbeiderparti Nord-Troms Arbeiderparti Arbeidernes Ungdomsfylking Kings Bay FAO-NYTT Norsk Folkehjelp Helsearbeide Nordlys Mappe 1 Fellesadministrasjon Utsendte rundskriv Adressefortegnelser Sekretæren - diverse Tilsynsutvalget - protokoll Mappe 2 Representantskapsmøte Distriktskontorene Sekretærkonferanse 87 Mappe 3 Rapporter distriktskontorene Mappe 4 Rapporter fra Tromsø-kontoret Mappe 5 Beretninger fra foreninger Beretninger fra kontoret Mappe 6 Landsorganisasjonen Statistiske opplysninger om Troms Samorganisasjon LOs rundskriv Studieselskapet for Nord-Norsk Næringsliv 88 Mappe 8 Samorganisasjonene Mappe 9 Likelønnsspørsmålet Industriproduksjonen Levekostnadsindeks Lønninger 73

19 Medlemsfortegnelse Sysselsetting i Nord-Norge Mappe 10 Tariffrevisjon Mappe 11 Fagforbund/fagforeninger 89 Mappe Fagforbund/fagforeninger Mappe 16 Organisasjonsforholdene Karteller Organisasjonsspørsmål Mappe 17 Arbeidernes Opplysningsforbund Mappe 18 AOF - Nord-Norgeskontor AOF-foreningen i Tromsø AOF-foreningen i Honningsvåg LOs ungdomsutvalg LOs kvinnenemnd LO-skolen Folkets Brevskole LOs Folkehøgskole Støtteordninger til kurs 90 Mappe 19 AOF-kurs Mappe 20 Faglige tillitsmannskonferanser Mappe 21 Faglige kurs 1966 Diverse kurs og konferanser TWI-kurs TWI-rapporter Mappe 22 Nordkalottkonferanser Folk og Forsvar 91 Mappe 23 Finnmark Fiskarlag Samvirke Forsikring Vern og velferd Bedriftslegeordningen Norsk Folkehjelp Helsearbeid Bladet "Nordlys" Mappe 24 Tromsø Arbeidersamfunn Finnmark Arbeiderparti Kretspartiet Det norske Arbeiderparti Stortingsvalget 1965 Kollektiv livsforsikring Mappe 25 Arbeidernes Ungdomsfylking Mappe 26 Norsk Arbeidsmannsforbund 92 Mappe Fagforbund/fagforeninger 74

20 Mappe 1-5 Fagforbund/fagforeninger Mappe 6 Mappe 7 Nyorganisering Samorganisasjonene Årsmeldinger samorganisasjonene 94 Mappe 8 Samorganisasjonene Mappe 14 Arbeidskonflikter 1965 Industriproduksjon Levekostnadsindeks Lønnsøkninger LOs medlemstall Produktivitetsarbeidet Økonomisk oversikt Mappe 15 Mappe 17 AOF sentralt Nordkalottkonferanser Faglig politiske konferanser TWI-kurs Mappe 18 Studieselskapet for Nordnorsk Næringsliv 95 Mappe 19 Feriekoloniutvalg Det norske Arbeiderparti Kommunevalget 1967 Sør-Troms og Nord-Troms Arbeiderparti Folkets Hus Arbeiderpressa Mappe 20 Nordlys Bedriftslegen Vern og Velferd Samvirke Solidaritetskomite Aksjonen "Et løft for India" Mappe 21 Fiskerikonferansen Mappe 22 Fiskarfylkingen 96 Mappe 24 Valg av forskjellige foreninger Sekretæren LOs representantskapsmøter Mappe 25 Mappe 26 Mappe 29 Mappe 34 Delegasjonsreiser/besøk Tilsynsutvalget Distriktskontor Rapporter fra Tromsø-kontoret Rapporter fra distriktskontorene Troms Fiskarfylking FN LO i Norge 75

21 Mappe 1 Administrasjon/ansettelser Fellesadministrasjon Sekretæren - diverse Studie- og delegasjonsreiser Tilsynsutvalget - protokoller Kvartalsrapporter Mappe 2 Mappe 3 Rapporter fra distriktskontorene Diverse rapporter fra distriktskontorene Distriktskontorene Utsendte rundskriv Årsberetning for 1967 Mappe 4 Tariffrevisjonen Mai-komiteen Nyorganisering Samorganisasjonenes årsrapporter Valg - samorganisasjonene Valg - fagforeningene 98 Mappe 5 Diverse skriv Mappe 6 Samorganisasjonene Mappe 7 Økonomisk statistikker Industriproduksjonen LOs kvinnenemnd LOs medlemstall Mappe 8 Arbeidernes Opplysningsforbund 99 Mappe 9 AOFs fylkeskontor Tromsø AOF-forening LO-skolen Sørmarka Studieselskapet for Nordnorsk Næringsliv Kurs TWI-kurs TWI-rapporter Mappe 10 Mappe 11 Mappe 12 Faglige tillitsmannskonferanser Faglige helgekurs Faglige/politiske konferanser Nordkalottkonferanser Ungdoms- og kvinnekurs Forskjellige konferanser/kurs Kommunevalg Sosiale spørsmål Det norske Arbeiderparti AUF 100 Mappe 13 AUF - Harstad og Vest-Finnmark Nord-Troms Arbeiderparti Finnmark Arbeiderparti Tromsø Arbeidersamfunn 76

22 Helsearbeidet Samvirke Troms Fiskarfylking Norge og NATO Mappe Fagforbund/fagforeninger 101 Mappe Fagforbund/fagforeninger Mappe 23 Diverse Mappe 45 Administrasjon/ansettelser Fellesadministrasjonen Leieforhold ( ) Mappe 2 Inventar/kontormaskiner Utsendte rundskriv Adressefortegnelser Sekretæren diverse Mappe 3 Kongressen Mappe 4 Mappe 5 Representantskapet Studie- og delegasjonsreiser Tilsynsutvalget Sekretærkonferanser Rapporter fra Tromsø-kontoret Årsberetning Mappe 6 Rapporter fra distriktskontorene Mappe 7 Hovedavtalen Produktivitetsavtaler Arbeidervernloven Ferieloven Arbeidsretten Organisasjonsforhold i distriktet FSK 1. mai Mappe 8 Mappe 9 Samorganisasjonene LO-jubileer Arbeidskonflikter Industriproduksjonen Levekostnadsindeksen Lønninger - LOs medlemstall 104 Mappe 10 Arbeidernes Opplysningsforbund Mappe 11 AOFs fylkeskontor LO-skolen, Sørmarka Studieselskapet for Nordnorsk Næringsliv Opplysningsarbeidet Tilskott TWI - rapporter TWI - kurs 77

23 105 Mappe 12 Faglige tillitsmannskurs Faglige kurs Mappe 13 Stortingsvalget 1967 Nord-Norge planen Kontaktmenn faglig/politisk Mappe 14 DNA AUF Tromsø AUL Mappe 15 AUF i Tromsø Tromsø AP Folkets Hus Orienteringer for skoleungdom Arbeiderpresse Nordlys Diverse helsearbeid Norsk Folkehjelp Bedriftslege-ordningen Mappe 16 Aksjonen for friluft og helse Kollektiv forsikring Wilsons tale ILO Mappe 17 Tromsø Fiskarfylking Fylkes- og arbeidsformidlig Mappe 18 Utbyggingsavdelingen Mappe 19 Forbund 107 Mappe Forbund/fagforeninger Mappe 27 Foreninger Mappe Forbund/foreninger Mappe 1 Administrasjon/ansettelser Fellesadministrasjon Inventar/kontormaskiner Utsendte skriv Diverse Representantskapet Annen faglig representasjon Studie- og delegasjonsreiser Mappe 2 Tilsynsutvalget Rapporter fra kontoret Sekretærkonferanser Mappe 3 Rapporter fra distriktskontorene Mappe 4 Beretning fra LO-kontoret Beretning fra fagforeninger Mappe 5-6 Diverse 78

24 110 Mappe 7 Tariffrevisjon Mappe 8 Arbeidsretten Mappe 9 Tvistnemdsaker Organisasjonsspørsmål NFATF Arbeidsmannsforbundet Mappe Forbund/fagforeninger 111 Mappe Forbund/foreninger Mappe 18 1.Mai Nyorganisering Årsrapporter Samorganisasjonene 112 Mappe 19 Arbeidskonflikter Industriproduksjon Levekostnadsindeksen Medlemsfortegnelse Mappe 20 Mappe 21 Mappe 22 Mappe 23 AOF AOF Tromsø AOFs avdelingskontor LOs kvinnenemnd LO-skolen Studieselskapet for Nordnorsk Næringsliv Opplysningsarbeidet Stipend til kurs TWI-rapporter Faglige tillitsmannskonferanser Faglige konferanser/kurs 113 Mappe 24 Ungdomskurs/kvinnekurs Mappe 25 AOF-kurs - Forhandlingsteknikk Mappe 26 Faglige/politiske konferanser og kurs Mappe 27 Nord-Norges planen Nordlys Finnmark Arbeiderparti Troms Arbeiderparti Tromsø Arbeiderparti AUF i Troms Det norske Arbeiderparti 114 Mappe 29 Diverse Mappe 13 Fagforeninger - transportarbeiderforeninger

25 Arbeidernes Opplysningsfond Mappe 30 Tromsø AOF Mappe 31 Skjervøy AOF Mappe 32 Lyngen AOF Nordreisa AOF Mappe 34 Kvæfjord AOF Kåfjord AOF Mappe 35 Harstad AOF Mappe 36 Bardu AOF Mappe 37 Målselv AOF Mappe 40 Finnsnes AOF Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne Årsberetninger Troms fylkes faglige Samorganisasjon Troms fylkes faglige Samorganisasjon Arbeidernes Høgskolekomite Møteprotokoll Verve- og agitasjonskampanje Materiale samlet av sekretær Alf Olsen A/S Finnmark og Nord-Troms Fiskeindustri A/S Finnmark og Nord-Troms Fiskeindustri "Fagbevegelsen og dens forløpere i Tromsø fra årshundreskiftet og fram mot 1920-årene" av Alf Olsen (stensil) 1963 Oversikt over samorganisasjonens medlemmer 1963 Opprettelse av Nord-Norgeskontor for Norsk Næring- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 80

26 Tidsskrifter, bøker, beretninger angående faglig-politiske forhold Tidsskriftet Arbeidsgiveren nr.1-24 Regnskap Kassabøker Hovedbok Regnskapsbilag, rapporter Folketrygdfondet m.m Lønningsbok, pensjonstilskudd m.m Regnskapsoversikter, skattekort 1969 Lønnsslipper, trygdekasse, AOF m.m Regnskapsoversikter Regnskapsbilag 1960 Regnskapsbilag Regnskapsbilag Regnskap - AOF, lønnsslipper, trygdekassen m.m Rapporter, trykksaker angående Folketrygdfondet Rapporter, trykksaker angående Folketrygdfondet Rapporter, trykksaker angående Folketrygdfondet 81

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING...114 Om arkivskaper...114 Om arkivet...115 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1998...116 FINNMARK-KONTORET

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915 TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING... 385 Om arkivskaper... 385 Om arkivet... 391 Kopibøker 1946-1984... 392 Journalvedlegg 1946-1947... 393 Saksmapper ordnet etter emne 1947-1984... 393 Korrespondanse og

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

BERETNING 1968 LANDS 0 R GA N I SASJ 0 NEN I NORGE

BERETNING 1968 LANDS 0 R GA N I SASJ 0 NEN I NORGE BERETNNG 1968 LANDS 0 R GA N SASJ 0 NEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 1968 AKTETRYKKERET OSL 0, 19 6 9 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 425 000 400 000 375 000 350 000 325 000 300000

Detaljer

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER grupperinger eller institusjoner Side 993 av 1185 15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER 15.1. Problemet 15.1.1. Innledning Forholdet mellom

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNING 963 0 AKTIETRYKKERIET OSL 0, 9 6 4 sso 000 52< 000 soo 000 475.000 450 000 us 000 400 000 375 000 350 000 l2s 000 300 000 275 000 250

Detaljer

BERETNING 1966 LANDSORGANISASJONEN I NORGE

BERETNING 1966 LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNNG 966 LANDSORGANSASJONEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 966 0 AKTETRYKKERET OSL 0, 9 6 7 27S 000 isoooo ++l+hl+l+ ++ll++lllllll 22SOOOl ll,, ++++++++++ 4++++'+ff 200000 llll ll t7s 000

Detaljer

- B E RET N NG 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON

- B E RET N NG 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON B E RET N NG, 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON (9) 13eretning 1951 ARBEIDERNES AKTI ETRYKKE RIO S LO 1 9 52 ..... 5').'] 000 500 000 't15 00 o 00 1,00

Detaljer

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge BERETNING 1979 Landsorganisasjonen i Norge Innholdsfortegnelse 1. TARIFFREVISJONER ØKONOMISK POLITIKK.... Den faglige og økonomiske utvikling i 1979.... Samordning av tariffoppgjørene i den private og

Detaljer

BERETNING 1969 LANDSORGANISASJONEN I NORGE

BERETNING 1969 LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNNG 969 LANDSORGANSASJONEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 969 AKTETRYKKERET OSL 0, 9 7 0 57 5 000 550000 525000;. 00000r+t+HHHfttltltltt+t+l+l++tl++t+tl+++++l+H 75000 r+i++++t+f+f+4h4lhfttltltltt+t+l+l++tl++t++l+++++l+h

Detaljer

Landsorganisasjonen. i Norge

Landsorganisasjonen. i Norge Landsorganisasjonen i Norge f BERETNING 1981 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 1. TARIFFREVISJONER - ØKONOMISK POLITIKK.......... 7.J Tariffrevisjonen 1981.........................................

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse

LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse Espen Løken og Arne Pape LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse LOs framtid i offentlig sektor Espen Løken og Arne Pape LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke dagsorden pkt. 9 del 2 Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold Sekretariatets innstilling

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Vedtekter 2011 2015 13 Del 1 Forbundets vedtekter 1 Forbundets virkeområde Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon Norsk Arbeidsmandsforbund Informasjon om forbundet Vedtekter og Handlingsprogram 2011 2015 Dette er Arbeidsmandsforbundet Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895. Forbundet har i dag ca 31.000

Detaljer

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07 www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING......................... 8 2. NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap INNHOLD SIDE Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer råd og

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09 Årsmelding 2007 www.fengselogfriomsorg.no LO Media 09.09 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)...7

Detaljer

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap 2004 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Norsk Arbeidsmandsforbund (stiftet 1895) er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som er den klart

Detaljer

LO i Bergen og Omland

LO i Bergen og Omland LO i Bergen og Omland Å r s m ø t e 2 4. m a r s 2 0 1 1 Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning 2010 4. Regnskap 2010 5. Den utenrikspolitiske situasjon v/ Jonas Gahr Støre, utenriksminister

Detaljer