NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET"

Transkript

1 NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING Om arkivskaper Om arkivet ARKIVFORTEGNELSE FINNMARK-KONTORET Kopibøker Inngående korrespondanse Tvistesaker Korrespondanse med avdelingene Overenskomster, tariffer m.m Regnskap Tilsynsutvalget TROMSØ-KONTORET OG NORD-NORGESKONTORET Møteprotokoller Møtereferater fra bedriftsforhandlinger Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne eller korrespondent Korrespondanse med avdelingene i Nordland, Troms og Finnmark Tvistesaker Sakjournaler tvistesaker Tvistesaker KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER ORDNET ETTER KORRESPONDENT OG EMNE Arbeidsrettsdommer, bedriftsforhandlinger, overenskomster m.m Nordland og Troms Distriktsmålekontor Øst-Finnmark, Vest-Finnmark og Salten Distriktsmålekontorer Forbundsstyreprotokoller (avskrifter) Tariffrevisjon, indeksregulering REGNSKAP Kassadagbøker Regnskap - boksalg

2 INNLEDNING Om arkivskaper Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund - Finnmarkskontoret, Tromsøkontoret og Nord- Norgeskontoret Etter krigen ble det arbeidet for å få organisasjonen på fote igjen i hele landet. NBAF var i 1946 organisert i totalt 7 distrikter med hvert sitt distriktskontor. Distriktskontorene var forbundets forlengede arm ut i fylkene, og representerte forbundet på stedet. Distriktskontoret i Finnmark ble etablert i 1946 med sete i Hammerfest og med lokaler i en tidligere aviskiosk. Under inntrykket av de veldige gjenoppbyggingsoppgaver i Finnmark og Nord-Troms, besluttet landsmøtet å opprette eget stedskontor for dette distrikt. 1 Opprettelsen av et kontor her hang altså sammen med gjenreisningen, og da byggeaktiviteten avtok utover 1950-tallet ble det bestemt å legge ned kontoret i Hammerfest. For Troms og Nordland fylker inngikk forbundet en avtale med Arbeidernes faglige Landsorganisasjon i I følge avtalen skulle Troms faglige Samorganisasjons sekretær arbeide spesielt med bygningsarbeidernes saker. Dette var en midlertidig ordning, og avtalen ble sagt opp i 1950 da landsstyret vedtok å opprette et distriktskontor i Tromsø. Distriktskontoret var i drift med fast ansatt sekretær fra 1. januar 1951 Oppgavene som fram til 1956 hadde sortert under henholdsvis Finnmark-kontoret og Tromsøkontoret ble nå samlet under et Nord-Norgeskontor som fikk sete i Tromsø, og hadde Finnmark, Troms og Nordland sør til Salten som virkeområde. Ordningen med et distriktskontor for Nord-Norge varte fram til I Troms opprettet NBIAF et distriktskontor på Finnsnes samme år. NBIAF bygger lokalt på avdelingene. Disse kan være bygningsarbeiderforeninger som representerer ulike fag, eller det kan være såkalte bransjeforeninger. Skal en dømme etter arkivmaterialet var antallet fagforeninger størst like etter sammenslåingen av Tromsø-kontoret og Finnmark-kontoret i Dette henger sammen med den store byggeaktiviteten i forbindelse med gjenreisningen av Nord-Troms og Finnmark. Utover og 1980-tallet er antallet redusert. I dag representerer forbundet ca. 20 fagforeninger i Finnmark og Troms. Nedgangen kan ha flere årsaker - bygningsindustrien er sårbar overfor konjunktursvingninger og det er samtidig en klimautsatt næring. Avdelingene opplevde til tider problemer med å holde fast på medlemmene. Under gjenreisningen av Finnmark ble det rekruttert arbeidskraft fra hele landet, og mange av disse organiserte seg, men når arbeidsoppdraget var fullført reiste arbeideren videre. Dette medførte vanskeligheter for organisasjonsarbeidet. I tillegg kjennetegnes byggeindustrien av 1 Årsberetning

3 sesongarbeid, og det ble derfor arbeidet med løsninger for å få arbeiderne til å stå som medlemmer i fagforeningene. Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund arbeider generelt for å ivareta arbeidernes sosiale og økonomiske interesser. De økonomiske interessene blir ivaretatt gjennom arbeidet for å få opprettet tariffer - en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og fagforening/forbund angående arbeids- og lønnsvilkår. Tariffen binder partene til avtalen for en begrenset periode, og partene skal innenfor avtaleperioden forholde seg til overenskomsten. Arkivet inneholder også tvistesaker som angår lønns- og arbeidsforhold hvor forbundet enten forhandler seg fram til en løsning eller sender saken videre til arbeidsretten. Arbeidsgivere innen bygningsindustrien benytter seg i høy grad av akkordlønn. Å arbeide på akkord betyr å bli lønnet etter stykkpris i motsetning til å få betalt for den tida man bruker. For å sikre arbeiderens økonomiske interesser, ble det opprettet målekontorer. Målekontorene har ansatt målere som påser at arbeideren får betalt i henhold til den avtalte akkorden. Etter krigen var de lønnsmessige forhold ustabile og uberegnelige for bygningsarbeideren, 2 og det ble satt i gang kurs i akkordtariffer med tanke på opprettelse av målekontorer. Oppmåling slo positivt ut for arbeiderne i økt lønn. Forbundet var initiativtaker til dannelsen av målekontorer, og senere til distriktsmålekontorer. Nordland og Troms Distriktsmålekontor ble stiftet i Om arkivet Arkivet omfatter perioden Arkivmaterialet representerer virksomheten ved tre distriktskontorer: Finnmark-kontoret ( ), Tromsø-kontoret ( ), og Nord- Norgeskontoret ( ). Arkivet har altså tre arkivskapere. Etter at Finnmark-kontoret ble nedlagt ble arkivmaterialet overført til Tromsø-kontoret. Dette er skilt ut som en egen del av arkivet. Det var imidlertid ikke mulig å sette skille mellom arkiv fra Tromsø-kontoret og Nord-Norgeskontoret. I praksis var Nord-Norgeskontoret en fortsettelse av Tromsø-kontoret. I 1974 ble det opprettet et distriktskontor på Finnsnes i Lenvik kommune. Dette kontoret ble lagt ned i 1988 som følge av etableringen av Fellesforbundet. Den eldste delen av arkivet utgjør 11, 8 hyllemeter etter arkivbegrensning og kassasjon. I 1990 mottok ABANN tilvekst til arkivet. Den omfatter perioden Tilveksten på 1,7 hyllemeter er tatt inn i det øvrige arkivet. Arkivet er ordnet og katalogisert av undertegnede. Arkivet utgjør 11,8 hyllemeter. FA Ødegård, Johan: Norsk Bygningsarbeiderforbund Utgitt av Norsk Bygningsarbeiderforbund, Oslo 1950 Årsberetninger fra Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund 2 Nordland og Troms Distriktsmålekontor , arkivet, løpenr

4 ARKIVFORTEGNELSE FINNMARK-KONTORET Kopibøker Korrespondanse med avdelingene Inngående korrespondanse Tvistesaker Sak nr.1 til 80/ Sak nr. 81 til 99/ Sak nr. 1 til 64/ Sak nr. 1 til 64/ Sak nr. 65/ Sak nr. 1 til 44/ Sak nr. 1 til 17/1952 (også enkelte unummererte saker) Sak nr. 1 til 19/ Sak nr. 1 til 19/ Sak nr. 1 til 19/ Sak nr. 1 til 6/

5 Korrespondanse med avdelingene A - Ø Overenskomster, tariffer m.m Hovedtariffavgjørelser - protokollutskrifter fra tariffmøter Hovedtariffrådet Målevirksomhetens fellesorganisasjon Finnmarkoverenskomsten Overenskomster for foreninger og bedrifter i Finnmark Overenskomster for foreninger og bedrifter i Finnmark Forhandlinger angående arbeidstidsforkortelse Regnskap Kassajournal Kassadagbok - kvartalsregnskap, revidert Tilsynsutvalget TROMSØ-KONTORET OG NORD-NORGESKONTORET Møteprotokoller Forhandlingsmøter (Tromsø-kontoret) Forhandlingsmøter (Nord-Norgeskontoret) Møtereferater fra bedriftsforhandlinger Presskopibok 117

6 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne eller korrespondent Arkivmaterialet var ordnet i mapper av arkivskaper Hovedtariffråd Diverse, administrasjonssaker, agitasjon, landsmøte Landstyret, målevirksomhetens fond, lønnsstatistikken 1951 Rundskriv fra forbundet - Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund Rundskriv fra Norsk Bygningsarbeiderforbund Opplysningsvirksomheten, tariffrevisjon, forbundet - diverse Distriktsmålekontor i Finnmark, diverse Nord-Norges kontoret - administrasjon, beretning, inventar, pensjonskassen, regnskap, samarbeidsprotokoller, tilsynsutvalget, diverse Overenskomster - Nordland, Troms og Finnmark Kontrollør Harry Moen - Nordland og Troms Distriktsmålekontor Revisjon av avdelingene i Nordland, Troms og Finnmark, Hammerfestog Lillehammer kontor av NBIAF 1956 Purringer om overenskomster, forhandlingsprotokoller, Nord-Norgeskontoret - diverse, dagpenger under sykdom, rundskriv fra forbundet, diverse fra forbundet, agitasjon Norsk Arbeidsmannsforbund - forhandlinger, Distriktsingeniør for Nord-Norge, kretsmeglingsmannen for Nordland, Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, LO - lønnsstatistikker, representantskapsmøte, rundskriv, økonomiske kontor, Distriktskontor Kirkenes, Distriktskontor Tromsø Norsk Arbeidsmannsforbund, Norsk Murerforbund, Norsk Skog- og Landarbeiderforbund, Arbeiderpartiet, Norsk Folkehjelp, Priskontoret i Troms Diverse vedrørende samtlige målekontor Øst-Finnmark Målekontor - diverse Vest-Finnmark Distriktsmålekontor - diverse Nordland og Troms Distriktsmålekontor Salten Distriktsmålekontor Kontrollør Harry Moen Bergen, Hammerfest, Lillehammer og Stavanger Distriktskontorer 3 Understrekingen henviser til at mappene er merket med årstall. 118

7 Trondheim Distriktskontor av NBIAF Troms - lokale samorganisasjoner Nord-Norgeskontoret - beretning, pensjonskassen, regnskapsbilag, tilsynsutvalget, diverse Revisjon i avdelingene - kontingenten Revisjon i avdelingene - Finnmark Nord-Norgeskontoret - skriv vedrørende overenskomster 1957 Overenskomster - Finnmark Overenskomster - Nordland Overenskomster - Troms Dagpenger under sykdom Landsorganisasjonen i Norge LOs Distriktskontor - Kirkenes, Tromsø og Bodø Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Murerforbund Det norske Arbeiderparti Vedtekter 1958 Diverse vedrørende samtlige målekontor Øst-Finnmark Målekontor - diverse Vest-Finnmark Målekontor - diverse Distriktsmålekontoret for Nordland - diverse Distriktsmålekontoret for Salten - diverse Distriktskontorene i NBIAF Distriktsmålekontoret i Lillehammer Trondheimskontoret Troms - lokale samorganisasjoner Overenskomster - Nordland Nord-Norgeskontoret - beretning, pensjonskassen, regnskapsbilag, tilsynsutvalget, diverse Revisjon i avdelingene - kontingenten Revisjon i avdelingene - Finnmark Nord-Norgeskontoret - skriv vedrørende overenskomster 1958 Overenskomster - Troms Overenskomster fra forbundet Norske Trevarefabrikkers Landsforbund - medlemsfortegnelse Kretsmeglingsmannen i Troms LOs Distriktskontor i Troms LOs Distriktskontor i Kirkenes LOs Distriktskontor i Nordland LOs lønnsstatistikk 1958 LOs økonomiske kontor Landsorganisasjonen i Norge 119

8 Norsk Arbeidsmannsforbund Norsk Kommuneforbund Norsk Murerforbund Arbeiderpartiet - diverse Norges Trelastskole - Lillehammer 1959 Diverse vedrørende samtlige målekontor Øst-Finnmark Målekontor - diverse Vest-Finnmark Distriktsmålekontor - diverse Vest-Finnmark Distriktsmålekontor - vedtekter Nordland og Troms Distriktsmålekontor - diverse Salten Distriktsmålekontor - diverse Kontrollør Harry Moen Distriktskontorene i NBIAF Trondheimskontoret Troms - lokale samorganisasjoner 1959 Overenskomster - Finnmark Overenskomster - Nordland Overenskomster - Troms Overenskomster fra forbundet Norske Trevarefabrikkers Landsforening - medlemsfortegnelse Kretsmeglingsmannen i Troms Kretsmeglingsmannen i Nordland LOs Distriktskontor i Troms LOs Distriktskontor i Kirkenes LOs Distriktskontor i Nordland 1959 Nord-Norgeskontoret - beretning, pensjonskassen, regnskapsbilag, tilsynsutvalget, diverse Revisjon i avdelingene - kontingenten Revisjon i avdelingene - Finnmark Revisjon i avdelingene - Nordland og Troms Nord-Norgeskontoret - skriv vedrørende overenskomster Vest-Finnmark Distriktsmålekontor - diverse Vest-Finnmark Distriktsmålekontor - beretning og regnskap Vest-Finnmark Distriktsmålekontor - styre- og representantskapsprotokoll Øst-Finnmark Målekontor - beretning og regnskap Øst-Finnmark Målekontor - styre- og representantskapsprotokoll Distriktskontoret for Nordland - diverse Distriktsmålekontoret for Salten - diverse Distriktsmålekontoret for Salten - styre- og representantskapsprotokoll Trondheimskontoret - agitasjon - rapporter 1960 Revisjon i avdelingene - kontingent Nord-Norgeskontoret - overenskomster Nord-Norgeskontoret - meldinger, skriv - overenskomst Overenskomster - Finnmark Tromsøkontoret - overenskomster 120

9 Nord-Norgeskontoret - diverse Kretsmeglingsmannen, Nordland Nordland faglige Samorganiasasjon Diverse 1960 Troms - lokale samorganisasjoner Nord-Norgeskontoret - beretning Tromsøkontoret - pensjonskassen, regnskapsbilag, diverse Overenskomster for Nordland Norske Trevarefabrikkers Landsforbund - medlemsfortegnelse Tromsøkontoret - kretsmeglingsmannen for Nordland LOs Distriktskontor, Nordland - Nordland faglige Samorganisasjon Teknisk utvikling i byggfagene - nye materiale m.m. Diverse - henvendelser fra uorganiserte m.m Vest-Finnmark Målekontor - diverse Øst-Finnmark Målekontor - diverse Distriktsmålekontoret for Nordland - diverse Distriktsmålekontoret for Salten - diverse Tromsø Bygningsarbeiderforenings Målekontor Distriktskontorene i NBIAF, Trondheim Troms - lokale samorganisasjoner Nord-Norgeskontoret Nord-Norgeskontoret - beretning Nord-Norgeskontoret - pensjonskassen 1962 Nord-Norgeskontoret - regnskapsbilag, samarbeidsprotokoller, tilsynsutvalget, diverse Revisjon i avdelingene - kontingent Revisjon i avdelingene - Finnmark Nord-Norgeskontoret - overenskomster Nord-Norgeskontoret - skriv vedrørende overenskomster Overenskomster - Nordland Overenskomster - Troms Overenskomster - Finnmark Nord-Norgeskontoret - diverse 1962 Norske Trevarefabrikkers Landsforbund - medlemsfortegnelse LO - representantskapsmøter LOs Distriktskontor - Tromsø faglige Samorganisasjon Nordland faglige Samorganisasjon Diverse henvendelser fra uorganiserte Vest-Finnmark Målekontor - diverse Øst-Finnmark Målekontor - diverse Distriktsmålekontoret for Nordland - diverse Kontrollør Ragnar Fabregd Distriktsmålekontoret for Salten - diverse Distriktskontorene i NBIAF 121

10 Troms - lokale samorganisasjoner Nord-Norgeskontoret - beretning, pensjonskassen, regnskapsbilag 1963 Nord-Norgeskontoret - samarbeidsprotokoller, tilsynsutvalget, diverse Revisjon i avdelingene - kontingent Nord-Norgeskontoret - skriv vedrørende overenskomster Overenskomster - Finnmark, Nordland, Troms Overenskomster - forbundet Nord-Norgeskontoret - diverse 1963 LOs distriktskontor Nordland NBIAF - kartellprotokoller med Arbeidsmannsforbundet Diverse henvendelser fra uorganiserte Diverse vedrørende samtlige målekontor Vest-Finnmark Målekontor - diverse Øst-Finnmark Målekontor - diverse Distriktsmålekontoret for Nordland - diverse Distriktsmålekontoret for Salten - diverse Kontrollør Bjarne Blinkeng Distriktskontorene i NBIAF Distriktsmålekontoret i Lillehammer Trondheimskontoret Troms - lokale samorganisasjoner 1964 Nord-Norgeskontoret - beretning, pensjonskassen, regnskapsbilag, tilsynsutvalget, diverse Revisjon i avdelingene - kontingent Revisjon i avdelingene i Finnmark Nord-Norgeskontoret - skriv vedrørende overenskomster Overenskomster - Finnmark Overenskomster - Nordland 1964 Overenskomster - Troms Overenskomster fra forbundet Norsk Trevarefabrikkers Landsforbund - medlemsfortegnelse Kretsmeglingsmannen - Nordland LOs distriktskontor i Kirkenes LOs distriktskontor i Tromsø LOs distriktskontor i Nordland NBIAF - kartellprotokoller med Arbeidsmannsforbundet Diverse henvendelser fra uorganiserte m.m Diverse vedrørende samtlige målekontor Vest-Finnmark Distriktmålekontor - diverse Øst-Finnmark Målekontor - diverse Distriktsmålekontoret for Nordland og Troms - diverse Distriktsmålekontoret for Salten - diverse Konferanse for målekontorene Distriktskontorene i NBIAF Distriktsmålekontoret i Kristiansand 122

11 Distriktskontoret i Trondheim Distriktskontoret i Lillehammer Troms - lokale samorganisasjoner Nord-Norgeskontoret - beretning, pensjonskassen, regnskapsbilag, tilsynsutvalget, bestilling av materiell m.m. Revisjon av avdelingene - kontingent Nord-Norgeskontoret - skriv vedrørende overenskomster Overenskomster - Finnmark Overenskomster - Nordland 1965 Overenskomster - Troms Nord-Norgeskontoret - diverse Norske Trevarefabrikkers Landsforbund - medlemsfortegnelse LOs distriktskontor i Tromsø LOs distriktskontor i Bodø Diverse henvendelser fra uorganiserte 1965 Hovedtariffråd - blikkenslagere, byggtapetserere, malere, rørleggere, tømrere Norske Trevarefabrikkers Landsforbund Diverse fagvis - blikkenslagere, glass, malere, rørleggere 1965 Diverse fagvis - trevarefabrikkarbeidere, tømrere Opplysningsvirksomheten - generelt Opplysningsvirksomheten - helgekurs Opplysningsvirksomheten - Nord-Norgeskurs Medlemsoversikt - avdelingene stiftet Konferanse - trevarefabrikkene Byggeregulering Oppgjør - "Biggenvarer" Landsstyret 1965 Målevirksomhetens fellesorganisasjon Lønnsstatistikk Regnskapet Gangtidsbestemmelsene Forbundet - diverse Rundskriv fra forbundet Diverse vedrørende samtlige målekontor Øst-Finnmark Målekontor- diverse Vest-Finnmark Distriktsmålekontor - diverse Nordland og Troms Distriktsmålekontor Salten Distriktsmålekontor - diverse Distriktskontoret i Trondheim Troms - lokale samorganisasjoner Nord-Norgeskontoret - beretning, pensjonskassen, regnskap 1966 Nord-Norgeskontoret - bestilling av materiell m.m. Revisjon i avdelingene - kontingent Revisjon i avdelingene - Finnmark 123

12 Nord-Norgeskontoret - skriv vedrørende overenskomster Overenskomster - Finnmark Overenskomster - Nordland Overenskomster - Troms Nord-Norgeskontoret - diverse Norske Trevarefabrikkers Landsforbund - medlemsfortegnelse 1966 LOs distriktskontor i Kirkenes LOs distriktskontor i Tromsø LOs distriktskontor i Bodø Diverse henvendelser fra uorganiserte 1966 Hovedtarifffråd - blikkenslagere, byggtapetserere, glassarbeidere, malere, rørleggere, tømrere Diverse fagvis - glassarbeidere, malere, rørleggere og stein-, jord- og sementarbeidere 1966 Diverse fagvis - tømrere Opplysningsvirksomheten - generelt Opplysningsvirksomheten - helgekurs Opplysningsvirksomheten - Nord-Norgeskurs Kollektiv hjemforsikring Oppgjør - "Biggenvarer" Juridisk avdeling Landsstyret Regnskapet Forbundet - diverse Tariffrevisjon forslag Rundskriv fra forbundet 1967 Diverse vedrørende samtlige målekontor Øst-Finnmark Målekontor- diverse Vest-Finnmark Distriktsmålekontor - diverse Nordland og Troms Distriktsmålekontor Salten Distriktsmålekontor - diverse Rørleggernes Distriktsmålekontor - Tromsø Agitasjon og kontroll - kontrollør Bjarne Blikeng Distriktssekretær-kartellet Distriktskontoret - Lillehammer Distriktskontor - Trondheim Overenskomster - Troms Arbeidstidsforkortelsen Landsorganisasjonen i Norge - Oslo Landsorganisasjonen i Norge - representantskapsmøte Landsorganisasjonen i Norge - økonomiske kontor LOs distriktskontor i Kirkenes LOs distriktskontor i Tromsø 124

13 LOs distriktskontor i Bodø Norsk Arbeidsmandsforbund 1968 Øst-Finnmark Målekontor- diverse Vest-Finnmark Distriktsmålekontor - diverse Nordland og Troms Distriktsmålekontor Salten Distriktsmålekontor - diverse Rørleggernes Distriktsmålekontor - Tromsø Agitasjon og kontroll Distriktskontoret - Lillehammer Distriktskontor - Trondheim Troms - lokale samorganisasjoner 1968 LOs distriktskontor - Tromsø LOs distriktskontor - Bodø Diverse henvendelser fra uorganiserte 1968 Nord-Norgeskontoret - beretning, pensjonskassen, regnskap, tilsynsutvalget, bestilling av materiell m.m., skriv vedrørende overenskomster Overenskomster - Finnmark Overenskomster - Nordland 1968 Hovedtariffråd - blikkenslagere, byggtapetserere, malere, rørleggere, tømrere Diverse fagvis - malere, stein-, jord- og sement, trevarefabrikkene, tømrere Sysselsetting - arbeidsmarkedet Kollektiv hjemforsikring Juridisk avdeling Landsmøte Landsstyret Regnskap Forbundet - diverse Sluttvederlagsordningen Rundskriv fra forbundet Entreprenørloven - lærlingeloven Opplysningsvirksomheten - generelt Opplysningsvirksomheten - Nord-Norgeskurs 1969 Direkte medlemmer - medlemmer utenfor avdelingene i Nord-Norge Diverse vedrørende samtlige målekontor Øst-Finnmark Målekontor- diverse Vest-Finnmark Distriktsmålekontor - diverse Nordland og Troms Distriktsmålekontor Salten Distriktsmålekontor - diverse Distriktssekretær-kartellet Distriktskontor - Trondheim 1969 Nord-Norgeskontoret - beretning, pensjonskassen, regnskap, tilsynsutvalget, bestilling av materiell, skriv vedrørende overenskomster Overenskomster - Finnmark 125

14 Overenskomster - Nordland Overenskomster - Troms Nord-Norgeskontoret - diverse 1969 Medlemsoversikt Kollektiv hjemforsikring LO - Oslo LOs representantskap LOs distriktskontor i Kirkenes LOs distriktskontor i Tromsø LOs distriktskontor i Bodø Hovedtariffråd - blikkenslagere, malere, rørleggere, stein-, jord- og sement, tømrere Diverse fagvis - blikkenslagere, rørleggere, stein-, jord- og sement, tømrere Sysselsettingen, arbeidsmarkedstiltak 1969 Landsstyret Regnskapet Forbundet - diverse Rundskriv fra forbundet Entreprenørloven - lærlingeloven Opplysningsarbeidet - generelt Opplysningsarbeidet - Nord-Norgeskontoret Øst-Finnmark målekontor - diverse Vest-Finnmark Distriktsmålekontor - diverse Salten Distriktsmålekontor - diverse Rørleggernes Distriktsmålekontor, Tromsø Trondheim Distriktskontor 1970 Nord-Norgeskontoret - beretning, pensjonskassen, regnskap, tilsynsutvalget, bestilling av materiell, skriv vedrørende overenskomster Overenskomster - Finnmark Overenskomster - Nordland Overenskomster - Troms Kollektiv hjemforikring 1970 Norske Trevarefabrikkers Landsforbund LOs distriktskontor i Tromsø Norsk Arbeidsmandsforbund Distriktsutbyggingen i Troms 1970 Juridiske avdeling Landsmøtet Landsstyret Regnskapet Forbundet - diverse Rundskriv fra forbundet Entreprenørloven - lærlingeloven 126

15 Opplysningsarbeidet - generelt Opplysningsarbeidet - Nord-Norgeskontoret Sysselsetting - Arbeidsmarkedet 1970 Hovedtariffråd - blikkenslagere, byggtapetserere, malere, rørleggere, tømrere Diverse fagvis - blikkenslagere, isolatører, stein-, jord- og sement, tømrere Trevarefabrikkene Landsmøtet m.m Arbeidstidsforkortelsen Montering av ferdighus - kontrakter m.m Gruppeforsikring 1970 Målevirksomheten - oversikter 1971 Landsdelskonferanse Agitasjon Overenskomster, akkordtariffer 1972 Konferanse angående målevirksomheten Korrespondanse med avdelingene i Nordland, Troms og Finnmark Bardu, Gausvik, Harstad, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Målselv Sandstrand, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Tromsø, Lenvik Bardu, Gratangen, Harstad og Kåfjord Sørreisa, Skjervøy, Sandstrand, Rossfjord og Målselv B - T T 1952 B - M N - T B - St Sto - Ø 1954 A - Le Ly - Ø B - H K - S 127

16 Sto - Ø 1956 A - G H - O R - Ø 1957 A - Bj Bo - H J - Sto Sv - Ø 1958 A -F G - Ø A - Ø A - V 1961 A - H H - Va 1962 A - Ha Har - Ø A - Sø T - V 1964 A - H Har - Ø 1965 A - H J - Ø 1966 A - I J - Ø 1967 A - I J - V 1968 A - K Kå - V 1969 A - Sa 128

17 Sk - V A - V 1971 A - I K - V 1972 A - L M - V 1973 A - V A - V 1975 A - V A - V 1977 A - V A - V 1979 A - V A - V 1981 A - V A - T 1983 A - V A - V 1985 A - V 1986 A - V 1987 A - V Tvistesaker Sakjournaler tvistesaker Tvistesaker Sak nr. 1/ Sak nr. 3 til 17/ Sak nr. 1/

18 Sak nr. 2 til 10/ Sak nr. 1/ Sak nr. 2 til 8/ Sak nr. 9 til 28/ Sak nr. 1 til 9/ Sak nr. 10 til 32/ Sak nr. 33/ Sak nr. 1 til 13/ Sak nr. 14 til 32/1959 Sak nr. 22/1959 mangler Sak nr. 22/ Sak nr. 22/ Sak nr. 1 til 18/ Sak nr. 19 til 32/ Sak nr. 1 til 19/ Sak nr. 20 til 29/ Sak nr. 1 til 13/ Sak nr. 14 til 27/ Sak nr. 1 til 14/ Sak nr. 15 til 24/ Sak nr. 1 til 10/ Sak nr. 11 til 20/ Sak nr. 21 til 24/ Sak nr. 1 til 12/ Sak nr. 13 til 26/ Sak nr. 27/ Sak nr. 1 til 9/ Sak nr. 10 til 22/

19 Sak nr. 1 til 11/ Sak nr. 12 til 25/ Sak nr. 1 til 2/ Sak nr. 3 til 15/ Sak nr. 1 til 12/ Sak nr. 13 til 21/ Sak nr. 1 til 8/ Sak nr. 9 til 12/ Sak nr. 1 til 11/ Sak nr.12/ Sak nr. 1 til 14/ Sak nr. 1 til 12/1973 Sak 11/1973 mangler Sak 1 til 6/1974 Sak 2/1974 mangler Sak 1 til 14/1975 Sak 6,8,10,11,12/1975 mangler Sak 1 til 13/ Sak 1 til 13/1977 Sak 1 til 13/ Sak 1 til 13/1979 Sak 1 til 17/ Sak 1 til 16/1981 Sak 1 til 13/ Sak 1 til 17/1983 Sak 1 til 12/1984 Sak 1 til 6/1985 KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER ORDNET ETTER KORRESPONDENT OG EMNE Arbeidsrettsdommer, bedriftsforhandlinger, overenskomster m.m Bedriftsforhandlinger Bjørnstrand Bruk Trevarefabrikk A/S, Tromsø Bedriftsforhandlinger Ric. Bjørn Trelastutsalg, Tromsø Bedriftsforhandlinger A/S Stokmarknes Trevarefabrikk 131

20 Krav om overenskomster - krav om overenskomster 1954 Avskrifter av arbeidsrettsdommer Oversikter over arbeidsrettsdommer Rundskriv og avskrifter av arbeidsrettsdommer Avskrifter av arbeidsrettsdommer Avskrifter av arbeidsrettsdommer (to saker fra 1975) Nordland og Troms Distriktsmålekontor Årsmøter, styremøter Beretninger, regnskap Øst-Finnmark, Vest-Finnmark og Salten Distriktsmålekontorer Salten Distriktsmålekontor - beretninger Vest-Finnmark Distriktsmålekontor- beretninger, regnskap, årsmøter m.m Øst-Finnmark Distriktsmålekontor- årsmøteprotokoller, beretninger, regnskap Forbundsstyreprotokoller (avskrifter) Tariffrevisjon, indeksregulering Tariffrevisjon Tariffrevisjon - indeksregulering 1965 Indeksregulering 132

21 REGNSKAP Kassadagbøker Kassajournal, Tromsø-kontoret Kassadagbok - kvartalsregnskap, Tromsøkontoret Kassadagbok - kvartalsregnskap, Nord-Norgeskontoret Kassadagbok - kvartalsregnskap, Nord-Norgeskontoret Kassadagbok - kvartalsregnskap, Nord-Norgeskontoret Kassadagbok - kvartalsregnskap (Distriktskontoret på Finnsnes) Kassadagbok - kvartalsregnskap, revidert (Finnsnes) Kassadagbok - kvartalsregnskap, revidert (Finnsnes) Kassadagbok - kvartalsregnskap, revidert (Finnsnes) Kassadagbok - kvartalsregnskap, revidert (Seksjon Troms - Finnmark) Kassadagbok - kvaratalsregnskap, revidert (Seksjon Troms - Finnmark) Regnskap - boksalg

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

Landsorganisasjonen. i Norge

Landsorganisasjonen. i Norge Landsorganisasjonen i Norge f BERETNING 1981 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 1. TARIFFREVISJONER - ØKONOMISK POLITIKK.......... 7.J Tariffrevisjonen 1981.........................................

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 1 UTKAST TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 2 Innhold KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Vedtekter for HK Finans

Vedtekter for HK Finans Vedtekter for HK Finans 1 Virkeområde HK Finans er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. HK Finans har til formål: 2 Formål 1. Å organisere ansatte

Detaljer

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2010-2012

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2010-2012 Vedlegg til protokoll forhandlinger nytt lønnssystem fob 190112 (Versjon 23.1.12.kl 17.00, korr. 4-2.3 HL) OVERENSKOMST AV 2010 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2010-2012 Overenskomst mellom

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 ÅRSBERETNING 2012 1. Virksomhetens art Fellesforbundet er et fagforbund som har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns og arbeidsvilkår. Forbundets virkeområde

Detaljer

LO og bussektoren Samling om felles utfordringer

LO og bussektoren Samling om felles utfordringer Stein Gunnes LO og bussektoren Samling om felles utfordringer LOs framtid i offentlig sektor Fafo Stein Gunnes LO og bussektoren Samling om felles utfordringer LOs framtid i offentlig sektor Fafo-notat

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER Før jeg kommenterer landsstyrets innstillinger til dagsordenens punkt Vår egen organisasjon og vedtekter, vil jeg komme med noen generelle synspunkter om LO, kartellene

Detaljer

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER grupperinger eller institusjoner Side 993 av 1185 15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER 15.1. Problemet 15.1.1. Innledning Forholdet mellom

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 1 Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode Landsstyret møttes for første gang Ågot Bergers bok Mangfoldighedens biblioteker anmeldt

Detaljer

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap 2004 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Norsk Arbeidsmandsforbund (stiftet 1895) er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som er den klart

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID 2 Innholdsfortegnelse 7. ARBEIDSLIV...4 7.1 TARIFFPOLITISKE PRINSIPPER...4 7.1.1 FRONTFAGSMODELLEN...4 7.1.2 TARIFFAVTALENS

Detaljer

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke dagsorden pkt. 9 del 2 Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold Sekretariatets innstilling

Detaljer

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter HÅNDBOK 2007 2010 INNHOLD Innhold Tillitsvalgte - Forbundskontoret....................................5 - Distriktskontorer.....................................9 - Forbundsstyret.....................................12

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2015 1 Nr. 1-2015 12. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 EØS-debatt, en avsporing for fagbevegelsen side 3 Personal Partner - et eksempel

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer