Arbeidstakeren en komplisert vare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidstakeren en komplisert vare"

Transkript

1 Arbeidstakeren en komplisert vare Nettverkssamling for helseinstitusjoner Knut Eldjarn, Samfunnsmedisinsk rådgiver KLP Forsikring

2 Innledning: Norsk arbeidsliv i et uføre Et brutalisert arbeidsliv eller bortskjemte arbeidstakere? Godt arbeidsmiljø og verdibasert ledelse En ny rolle for arbeidsgivere i forhold til sykemelding? Eldre medarbeidere som ressurs og utfordring

3 Menn og kvinner i arbeidsstyrken etter alder i prosent av personer i alt i hver gruppe Det sies ofte at arbeidstakerne er vår viktigste ressurs, men hvordan forvalter vi egentlig denne?

4 Høyt sykefravær og økende uførhet Det er overgangen til uførepensjon som har bidratt mest til å holde sykefraværet nede.. Som i våre naboland står 20 % av befolkningen i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet. Vi har den laveste arbeidsløsheten men flest uføre. Er det noe å være stolt av? Knut Eldjarn 2010

5 Hvorfor er hver 5. arbeidstaker vraket? Ufør? Er det mer sykdom som er årsak til uføreepidemien Uvillig? Gode stønadsordninger for de som ikke ønsker å jobbe? Uønsket? En sosialt akseptabel mekanisme for arbeidsgivere og samfunnet til å kvitte seg med lite produktive og uønskede ansatte?

6 Vi lever lenger - med bedre Statistisk Sentralbyrå har undersøkt helse og levekår hos nordmenn Fra 1985 til 1998 økte forventet levealder ( for en nyfødt) med 1,76 år for kvinner og 2,74 år for menn I samme perioden har tallet på forventede leveår med god eller veldig god helse økt med 2,6 år for kvinner og 4,5 år for menn Waaler, Hofoss og Grøtvedt HELTEF Norsk Epidemiologi, helse

7 Verdens beste land å leve i? Knut Eldjarn 2010

8 Skal alle livets utfordringer ha en diagnose? (og en tilhørende NAV-stønad?) Knut Eldjarn 2010

9 Sykefravær etter diagnose 1. kvartal 2001 og 2011 (NAV) ,5 41, ,8 4,4 5,1 44,5 4,6 13,8 10, ,2 4 4,8 19,4 16,7 11,8 9,1 9,4 4,1 7,1 5,2 5,7 3,8 9,38,7 2.kv kv Allment og uspesifisert Sykdom i fordøyelsesorganene Hjerte-og karsykdommer Muskel- og skjelettlidelser herav rygglidelser herav nakke, skulder- og armlidelser Sykdommer i nervesystemet Psykiske lidelser herav lettere psykiske lidelser herav angst og depressive lidelser Sykdommer i luftveiene Svangerskapssykdommer Andre lidelser

10

11 Den største økningen på Statsbudsjettet for 2011 er (som vanlig) i utgiftene til Folketrygden (NAV)

12 Utvikling i antall alders- og uførepensjonister basert på Rikstrygdeverkets framskrivninger Tall i Antall alderspensjonister Antall uførepensjonister Sum Fra 1980 til i dag har tallet på uførepensjonister i kommunesektoren (med helseforetakene) økt fra 3 % til mer enn 14 % av de ansatte (inkl. uførepensjonistene) Vi får en sterk økning i antall alderspensjonister i årene framover

13 Velferdsstaten i tall 2008 (kilde: SSBs statsregnskap + NAV) Den viktigste næringsvei i Norge: Å leve av Folketrygden? - 1,3 millioner personer lever av Folketrygden Store samfunnskostnader Folketrygden utgjør 1/3 av statens utgifter alderspensjon uførepensjon på attføring/rehabilitering sykemeldte Nær 20 % av den yrkesaktive befolkning er ute av arbeidslivet pga. nedsatt arbeidsevne eller arbeidsledighet Inkludert førtidspensjonister kunne vi hatt flere årsverk!! Kostet 100 milliarder Kostet 55 milliarder Kostet 35 milliarder Kostet 30 milliarder Et tap på årsverk tilsvarer 35% av de årsverk som blir utført i 2008 i Norge!

14 Antall yrkesaktive per pensjonist 1967: 3,9 2007: 2,6 2050: 1,8

15 Vi kan komme til å mangle både arbeidskraft og penger til å drive offentlige tjenester!

16 Årsaker til sykefravær og uførhet Alvorlige sykdommer er sjeldnere enn før (1/4?) Belastningslidelser og lettere psykiske plager dominerer (3/4?) Inngangsbilletten er fortsatt en medisinsk diagnose Hvor går grensen mellom sykdom og de ulike problemer og utfordringer som hører livet til? Er det riktig at det til enhver tid er voksne i arbeidsfør alder som må anses som syke? Det finnes ingen data som viser at sykemeldte med lettere belastningslidelser og psykiske plager blir friskere av å miste kontakten med arbeidslivet Arbeidslivet blir ikke friskere og mer inkluderende av at disse forsvinner

17 KLP inviterer arbeidsgivere og ansatte til arbeidsmiljødugnad for økt arbeidsnærvær MÅL: Lavers sykefravær, uførhet og tidligpensjon Bedre tilgang på arbeidskraft Mer fornøyde ansatt og innbyggere Bedre og mer effektive tjenester Oppretthode gode pensjonsordninger med lavere og mer forutsigbare pensjonsutgifter Et friskere arbeidsliv Hvordan skal vi i fellesskap redde norsk arbeidsliv ut av uføret?

18 Et brutalisert arbeidsliv eller bortskjemte arbeidstakere?

19 Arbeidslivet har gjennomgått store forandringer på 100 år

20 Det moderne arbeidslivet Mindre FYSISK belastende Stress og tidspress Sosialt utfordrende Raskere omstillinger Større utrygghet Virker mer ekskluderende

21 Hvilke holdninger har nye generasjoner arbeidstakere til arbeidslivet? Er det et økende misforhold mellom forventninger og opplevelser som skaper den høye opplevde sykelighet og arbeidsuførhet? Øker forventningene til livet og arbeidslivet raskere enn vår velferd og levestandard eller er det den materielle velstandsøkning det moderne liv og arbeidsliv som skaper nye problemer og sykdommer? Er det mulig å påvirke holdninger og forventninger?

22 Er det de samme faktorene i arbeidslivet som er årsaken til uføreepidemien og de mange som ønsker tidligpensjon?

23

24 Vår kompliserte helsetjeneste kan være en utfordring både for ansatte, pasienter og de som skal lede helsetjenesten..

25 Når jobben ikke frister lenger Økt valgfrihet Bedre økonomi Bedre velferdsordninger Annen arbeidsgiver Kontantstøtte AFP-pensjon og fleksibel pensjon i privat sektor Uførepensjon (også et valg?) Videre og etterutdanning? Dette stiller helt nye krav til arbeidslivet!

26

27 Hva betyr mest for arbeidsgleden? Fra en undersøkelse i Danmark Hele arbeidsstyrken Høyt utdannede/spesialister Å ha et godt forhold til sine kolleger Å ha en god omgangstone på arbeidsplassen Å kunne planlegge sine egne arbeidsoppgaver Å få informasjon om det som skjer på arbeidsplassen Å ha et godt forhold til sin sjef Å kunne planlegge sine egne arbeidsoppgaver Å få informasjon om det som skjer på arbeidsplassen Å ha et godt forhold til sine kolleger Å ha en god omgangstone på arbeidsplassen Å ha et godt forhold til sin sjef

28 Er det gode liv utenfor arbeidslivet? Unge uførepensjonister får ingen bedring i livskvaliteten av å slutte i jobben. De som reduserer sin yrkesaktivitet gradvis, får bedre helse enn de som går helt av ved første anledning Et godt arbeidsliv er en viktig del av det gode liv

29 Hvordan skape det gode arbeidsliv? Hvordan tilpasse arbeidslivet til nye generasjoner arbeidstakere? Hvilke faktorer fremmer motivasjon og arbeidsglede? Hvordan lede og motivere høyt utdannede og spesialister? Hvordan utnytte det genuine engasjementet for pasientenes beste hos de ansatte og likevel lede virksomheten i riktig retning?

30 Godt arbeidsmiljø og verdibasert ledelse Ledelse kan læres Ledere må ha handlingsrom for å lykkes Ledelse utvikles i et samspill med medarbeidere Helsevesenet burde ha de beste forutsetninger for felles mål og verdier Hans Nielsen Hauge Andakts- og arbeidsfelleskap

31 Ledelse er mer enn å administrere.. Motivasjon Mestring Miljø Ledelse Interessante og meningsfylte oppgaver Oppmuntring og tilbakemelding Administrasjon Organisere ansvar og oppgaver Medarbeidersamtaler/dialog Legge opp til personlig utvikl. Realistiske mål Rom for individuell tilpasning Vise engasjement Støtte og tillit Kompetanseutvikling Avstemming av bemanning / budsjetter og planer Synliggjøre resultater Forutsigbarhet Tydelighet Involvering Systematisk og målrettet arbeid Faste møter Uformelle møteplasser Informasjon Være synlig og tilgjengelig

32 Mellomlederne har de største daglige lederutfordringene I møtet med ansatte og brukere kreves: Synlighet Tydelighet Innlevelsesevne Rettferdighet Kunnskap Evne til å motivere og til å forene en samlende visjon med realistiske mål OG holde budsjettet!

33

34 Det kan være en nesten umulig oppgave å balansere hensynet til både brukere og ansatte innenfor budsjettets rammer..

35 Frihet under ansvar en positiv arbeidsmiljøfaktor Ansatte må få tillit for å kunne ta ansvar! Spesiell utfordring for kommunesektoren hvor også pasientene/brukerne er oppdragsgivere? Bruker-rettet virksomhet m/uklare produksjonsmål gir lett detaljstyring Er det en utfordring for ledere og kolleger når ansatte finner egne løsninger?

36

37 Demokrati og autonomi Informasjon, medvirkning og reell innflytelse er viktige elementer i en beslutningsprosess men kan ikke erstatte ledelse. Den enkelte medarbeider kan oppleve større autonomi i forhold til en overordnet leder enn i forhold til et team med svak ledelse En god leder kan verdsette kreativitet og gi rom for individuell tilpasning av arbeidet I en gruppe kan krav om likhet og rettferdighet virke hemmende Kravet om demokrati kan komme i konflikt med den enkeltes ønske om autonomi.

38 Arbeidsmiljø og ledelse Er det nok fokus på arbeidsmiljø ved rekruttering og oppfølging av ledere? Har ledere nødvendig handlingsrom? Følges arbeidsmiljøindikatorer like nøye som pasientdata og økonomi? Er det tilstrekkelig fokus på og støtte til mellomledere i utsatte posisjoner? Er det en bevisst og riktig balanse mellom ledelse, autonomi og demokrati?

39 Gir Tillitsprosjektet i Mandal med egenmelding ett år varsel om en ny rolle for arbeidsgivere i forhold til sykemelding?

40 Det er mulig å føre ansvaret tilbake til arbeidsgivere og ansatte Mandal kommune hadde 9,3 % sykefravær og 18 % uføreandel i 2003 blant sine ansatte. Med støtte bl.a. fra KLP Forsikring har kommunen gjennomført en stor snuoperasjon Fra 2007 omfatter dette en forsøksordning med utvidet rett til egenmelding inntil 1 år! Sykefravær 2010: 7,3 % 1. halvår og 5,6 % 3.kvartal! Reell pensjoneringsalder økt fra 52 til over 58 år! Særlig de langtidssykemeldte er fornøyde og føler seg bedre ivaretatt 95 % bruker egenmelding, men legene brukes i samme grad til diagnose og behandling Alle ledere og tillitsvalgte ønsker at det videreføres! Knut Eldjarn 2010

41 Hva er Tillitsprosjektet? Likestilling av egen- og legemelding 365 dager Bygge tillit i organisasjonen, ansvar for eget liv og helse.. Eneste bedrift i Norge med tillatelse fra Arbeidsog inkluderingsdepartementet Følgeforskning fra UiA og Agderforskning Bergen, Arendal, Trondheim og Kristiansand kommune i referansegruppe

42 Aftenposten 7.febr.2010 Mange borte utløser alarm 21 enhetsledere i Mandal har fått klare grenser for hvor høyt sykefravær deres virksomhet får ha. Blir grensen overskredet, blinker det rødt, både hos dem selv og hos kommunens toppsjefer ece

43 Medarbeiderkartlegging Mandal kommune Mandal Organisering av arbeidet 4,1 4,3 4,3 4,3 4,4 4,7 4,7 Helse, miljø og sikkerhet 4,6 Innhold i jobben 4,4 4,6 4,5 4,0 4,6 5,0 5,0 Fysiske arbeidsforhold 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 Samarbeid med kollegene 4,7 4,9 4,9 5,0 5,1 5,3 5,2 Mobbing diskriminering og varsling 4,9 4,7 Nærmeste leder 4,2 4,4 4,5 4,5 4,7 4,8 4,7 Enhetsleder 4,3 4,3 4,2 Overordnet ledelse 2,8 3,5 3,6 3,5 3,7 3,8 3,8 Faglig og personlig utvikling 4,3 3,9 3,9 4,0 4,1 4,4 4,4 Lønns- og arbeidstidsordninger 4,0 3,7 3,6 3,8 3,7 3,7 3,8 Stolthet over egen arbeidsplass 4,4 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,9 Helhetsvurdering - trivsel 4,3 4,7 4,6 4,7 4,7 4,6 4,6 Snitt totalt 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 4,6 4,5 Svarprosent 71 % 72 % 79 % 74 % 84 % 88 % 83 % Medarbeidersamtale 60 % 74 % 77 % 84 % 83 % 87 % 94 % Kvaliteten på medarb.samtalen 4,6 4,6 4,6 4,7 4,9 4,9 Sykefravær 9,5 % 6,7 % 6,5 % 7,2 % 6,8 % 5,9 % 7,2 %

44 TILLITSPROSJEKTET 365 EGENMELDINGSDAGER Legen behandler sykdom Viktig! Leder og ansatt har dialog om fravær og graden av fravær Elektronisk system for registrering og påminnelser om oppfølging en viktig hjelp for større bedrifter Ingen diagnose Bedriftskultur og tillit er nøkkelen for at vi skal lykkes!

45 Tiltak i prosjektet Frikjøp av jordmor i 20% stilling Resultat etter 9 mnd: 40 gravide = 256 uker friskere!!! Opp og ut! Et tilbud til langtidssyke. Vi mestrer vår hverdag! Terapeutisk mestring av vold. Fokusere på ansatte med hyppig fravær Lederopplæring (pålagt) i psykisk helse og kommunikasjon, 09/10 Fokus på lærlingers fravær Fraværet er dobbelt så høyt som hos øvrige ansatte

46 Tiltak Frokostmøter for ledere og HTV ere Dialogmøter for ledere og tillitsvalgte syke arbeidsplasser må utarbeide handlingsplan til rådmannens ledergruppe IA-nettverk av offentlig og private Åpen omsorg, fokus på muskel- og skjellett lidelser bl.a. renhold i private hjem. Opplæring og motivasjonstiltak

47 HVA ER RESULTATENE SÅ LANGT? Reduksjon i fraværet i til ca 6% Reell pensjoneringsalder 58,3 år. I 2003 var denne 52,16 år!! 85% av de syke benytter nå egenmelding Ansatte går til legen som før Legene uttaler at de er fornøyde Spesielt de langtidssykemeldte føler de får bedre oppfølging fra arbeidsgiver Mandal har nylig fått lov til å fortsette prosjektet!

48 Legenes rolle ved sykefravær? Sykemelding som behandling (bygget på vitenskapelig dokumentasjon??) Kontrollinstans for arbeidsgiver/nav??? Legitimere ansattes ønske om fravær??? Være pasientens advokat??? Evalueringsrapportene viser at ansatte med egenmelding i like stor grad bruker legen til nødvendig diagnose og behandling Legebesøk bare for å få sykemelding kan unngås Økt ansvarliggjøring av pasientene i forhold til eget liv og arbeidsliv burde være positivt for lege-pasient forholdet

49 Utvidet ansvar for arbeidsgiver! Legene vil fortsatt utføre nødvendig diagnostikk og behandling og eventuelt bestemme spesifikk funksjonsudyktighet i forhold til arbeidsoppgaver Arbeidsgiver må som hovedregel sammen med den ansatte klarlegge arbeidsførheten. Arbeidsgiver må sammen med den ansatte og eventuelt verneombud/bedriftshelsetjeneste kartlegge konkrete faktorer på jobben som kan forverre sykdommen eller forsinke bedring. Både den ansatte og arbeidsgiver må ta ansvar og kan ikke dekke seg bak sykemeldingene.

50 Eldre medarbeidere som utfordring og ressurs

51 Andelen av befolkning over 65 år % i Norge og resten av Europa

52

53 Nyere hjerneforskning viser at hjernen utvikler seg hele livet. Det dannes nye forbindelser og en frisk hjerne kan trenes opp også hos eldre. Vi har alle en stor ubrukt reservekapasitet. Forskningen viser også en sammenheng mellom fysisk aktivitet og utvikling av hjernen og forbedring av hjernens funksjon.

54 SANSEORGANER ELDES Svekket nærsyn, lys- og kontrastfølsomhet (lesebriller) Langsommere bearbeiding av synsinntrykk og svekket dynamisk syn Svekket hørsel - særlig for de høye toner (diskant) 20 % av åringene har noe hørselsproblemer

55 Informasjonsbearbeiding og aldring Svekkes noe med alderen Korttidshukommelse Huske nye ting Gjengi fra hukommelsen Bevisst minne Konsentrasjon ved forstyrrelser Oppfatte nye ting raskt Svekkes ikke med alderen Daglig hurtigminne Huske prosedyrer Gjenkjenne fra hukommelsen Ubevisst minne Gjøre flere ting samtidig (arbeide med flere oppgaver) Evnen til å forbedre sine mentale evner ved øvelse og trening

56

57 Langtidsstudie av intellektuell kapasitet hos 100 personer testet 1939,1956,1984 og 1994 Sol Seim, NOVA-Rapport 2/98 Intelligens og personlighetstester Av de opprinnelige 100 ble 58 testet 60 år og 49 testet 70 år Samme tester benyttet ved 30, 60 og 70 år Forsøkspersonene ble sammenliknet med seg selv

58 Langtidsstudie av intellektuell kapasitet hos 100 personer testet 1939, 1956, 1984 og Testene viste bedre resultater ved alder 30 enn ved alder 13 - menn bedre enn kvinner Ved 60 års alder var det samme resultater som ved 30 års alder - likt for menn og kvinner Det var større personlig modenhet hos 60- åringene Dårlig helse ga dårligere resultater 13 av 49 fikk målt høyere intelligens ved 70 år enn noen gang tidligere!!

59 Developmental Influences on Adult Intelligence The Seattle Longitudinal Study (Schaie et al.)

60 Forhold som kunne bidra til å utsette pensjonering blant sysselsatt som planlegger tidligpensjon og blant tidligere sysselsatte som allerede har pensjonert seg Ønsker: I % av: Sysselsatt - planlagt å gå før 67 år Mer fleksible arbeidstidsordninger Pensjonerte Kortere arbeidstid Kurs og videreutdanning 11 6 Andre arbeidsoppgave Arbeidsgiver ønsket at du fortsetter Tilrettelegging av det fysiske arbeidsmiljøet Roligere arbeidstempo Kilde: AKU 1Q 2006

61 Grunner til fortsatt å stå i jobb for sysselsatte mellom år som mottar pensjon eller som kunne fått pensjon, hvis de ønsket Grunner: I %: Hovedgrunn Tilleggsgrunn Å øke husholdningensinntekt 16 4 Å øke pensjonsgrunnlaget 5 7 Interesse for arbeidet og arbeidsoppgavene Gode kolleger og godt miljø Ønsket på jobb/jobben har uttrykt behov for meg 9 11 Andre grunner 10 0 Kilde: AKU 1Q 2006

62 Lederes vurderinger av eldre arbeidstakere Ledere svarer: Eldre har like god arbeidsevne som yngre Det er en fordel at eldre jobber så lenge som mulig MEN.mange ledere vil ekskludere søker over 55 år før intervju Tiltak ved nedbemanning? KLP-rapport 2006 Omplassering, skjære ned på vikarbruk, oppsigelser av sist ansatt Mange vil oppfordre eldre over 62 år til å søke AFP (41%) Noen vil oppfordre langtidssykmeldte til å søke uførepensjon (34%) Få vil verne arbeidstakere over 55 år (20%) Omorganisering og nedbemanning gir stor risiko for utstøting Hvilke holdninger er det egentlig til eldre arbeidstakere?

Pensjonsreform - Pensjonsdilemmaet

Pensjonsreform - Pensjonsdilemmaet Agenda KLP offentleg tenestepensjon KLP etablert i 1949 med formål å tilby tenestepensjon til kommunetilsette KLP ein kommunal totalleverandør 280mrd. kroner i forvaltingskapital ca 750 tilsette 330 av

Detaljer

v/personal- og organisasjonssjef Tore Neset

v/personal- og organisasjonssjef Tore Neset Mandal kommune Gevinster av langsiktig arbeid med nærvær og tillit Mandal kommune 2003-2014 v/personal- og organisasjonssjef Tore Neset Mandal kommune FAKTA 15.350 innbyggere 901 årsverk 1313 ansatte Såkalt

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Nærvær og sykefravær Hva virker? Kristen Dalby, ressursgruppa Løten 23.04.13 Kort status på hva vi vet noe om Den foreliggende kunnskapsstatusen k t viser at man vet; Mye om risikofaktorer, altså hvilke

Detaljer

MANDAL KOMMUNE NÆRVÆRS- og TILLITSARBEID

MANDAL KOMMUNE NÆRVÆRS- og TILLITSARBEID Mandal kommune MANDAL KOMMUNE NÆRVÆRS- og TILLITSARBEID Drift- og Renholdslederkonferansen 2012 Bergen 19.09.2012 Kirsti Bauer-Nilsen Nærvær og tillit Mandal kommune Systematisk oppfølgingsarbeid med fokus

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

v/kommunalsjef Irene Lunde

v/kommunalsjef Irene Lunde Mandal kommune MANDAL KOMMUNE NÆRVÆRS- og TILLITSARBEID FRA 2003-2012 v/kommunalsjef Irene Lunde Mandal kommune FAKTA Ca. 15.000 innbyggere 863 årsverk 1227 ansatte Flat struktur, rådmann, 4 kommunalsjefer

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no Agenda - innhold 1. Om Senter for seniorpolitikk 2. Hvorfor seniorpolitikk? 3. Hvordan praktiseres seniorpolitikk i arbeidslivet? 2 Agenda - innhold 1. Om Senter

Detaljer

MANDAL KOMMUNE TILLITSPROSJEKTET

MANDAL KOMMUNE TILLITSPROSJEKTET Mandal kommune MANDAL KOMMUNE TILLITSPROSJEKTET v/prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Mandal kommune Mandal er Norges sydligste by Ca 14.500 innbyggere Kystby med en del sjørettet næring Sykkel by 1059

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsdepartementets seminar om sykefravær 12. januar 2010 Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV s sykefraværsstatistikk to datakilder Sykefraværsstatistikken

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Mo i Rana. 5. mai 2011. Magnar Kleiven, Vivilja AS

Mo i Rana. 5. mai 2011. Magnar Kleiven, Vivilja AS Legens rolle i sykmeldingsarbeidet Mo i Rana 5. mai 2011 Magnar Kleiven, Vivilja AS Arbeidsreglement 1873 De ansatte maa holde seg friske. Lønudbetalinger standses øjeblikkelig i Tilfælde Sykdom. Det anbefales

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Alltid best med arbeid. Arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø II 14.11.2012. Ledelse, medarbeiderskap og arbeidsmiljø som felles utfordring

Alltid best med arbeid. Arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø II 14.11.2012. Ledelse, medarbeiderskap og arbeidsmiljø som felles utfordring Alltid best med arbeid Ledelse, medarbeiderskap og arbeidsmiljø som felles utfordring Peter Chr Koren Arendal 13. november 2012. Uansett hvor man er i arbeidslivet: om man sammenlikner helsa i en gruppe

Detaljer

Stor interesse for forsøket

Stor interesse for forsøket Litt om oss Tinn Kommune ligger i øvre Telemark Det er i underkant av seks tusen innbyggere Vi har 559 faste årsverk ansatt i kommunen Forsøket med 365 dagers egenmelding er på et sykehjem med 96 ansatte

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Fordeling av trygdene. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet

Fordeling av trygdene. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet Fordeling av trygdene Sykdom, uførhet og arbeidsledighet Pensum Disposisjon Mandag Rammeverk Livsløp Hva er trygd? Arbeidsledighet Dagpenger ved arbeidsledighet Sykdom Sykelønnsordningen Uførhet Uføretrygd/

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Formålet med presentasjonen Vise hvordan NAV kan være en betydelig

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune -Ein tydeleg medspelar Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om inkluderende arbeidsliv 23.april 2015 Arbeidsgiverpolitikk = organisasjonspolitikk Felles referanseramme på hvordan

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06

Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06 Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06 ssp@seniorpolitikk.no 1 Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2 Krafttaket Organisasjonene bak

Detaljer

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud.

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. NAV og legenes rolle v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Utfordring For å kunne finansiere alderspensjon, helsetjenester og eldreomsorg,

Detaljer

Tiltak som virker v/spesialrådgiver og prosjektleder Siren Vetnes Johannessen

Tiltak som virker v/spesialrådgiver og prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Tiltak som virker v/spesialrådgiver og prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Erfaringer etter flere års arbeid... Kvalitetskommuneprogrammet Innsatskommuner sykefravær fra 2007 Stor grad av erfaringsdeling

Detaljer

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Revideres k-styre 11.12.13 Virkning fra 1.1.14 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært

Detaljer

Sykefraværet IA, NAV og legene

Sykefraværet IA, NAV og legene Sykefraværet IA, NAV og legene Politisk rådgiver Liv Tørres Mo i Rana 5. mai 2011 Antall årsverk med en helserelatert ytelse og andel av befolkningen 600 600 18 500 500 16 Legemeldt sykefravær 14 400 400

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk NAV Arbeidslivssenter i Østfold Rådgiver, Mili Dzabic Rådgiver, Gro Momrak Rådgiver, Aud I.Måleng IA, 21.11.2014 Side

Detaljer

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Disposisjon Arbeidsplassen ledelse og kolleger Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 11/3018-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Anne-Karin Nordmo SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE Forslag til vedtak:

Detaljer

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser Econa 08.10.2013 Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser 1 Status I norsk arbeidsliv er det en rekke ordninger for å fremme et aktivt yrkesliv i ulike livsfaser. Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler inneholder

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Hvordan virker gradert sykmelding?

Hvordan virker gradert sykmelding? Hvordan virker gradert sykmelding? Knut Røed Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar for Economic Research www.frisch.uio.no Sykefravær i Norge På en typisk arbeidsdag er omtrent

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 18.03.2009 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

IA Avtale og IA arbeid

IA Avtale og IA arbeid IA Avtale og IA arbeid Alor nettverksamling 26.09.2013 NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal, IA-rådgivere Eilin O Sandvik og Anne Kristin Kjerstad Snurr film: Vafler og Saft www.idebanken.org IA-avtalen

Detaljer

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Informasjonsskriv til interesserte virksomheter Innhold 1. Generell informasjon... 1 1.1 Hvilke og hvor mange virksomheter skal delta i forsøket?... 2

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007

ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 Saksbehandler: Arbeidsgruppe med Even Næss, dekan, Patrick Murphy, verneombud, Unn Storheil, HMS koordinator. SAMMENDRAG: Det totale sykefravær ved Høgskolen i Nesna var i

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte

Oppfølging av sykmeldte Presentasjon Introduksjon: - Dagens Næringsliv 5.nov. 2008: Europas høyeste sykefravær Dobbelt så høyt som gjennomsnittet i OECD landene Hvilke grunner har vi for det? Ingen sier forsker Randi Wågø Aas

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Pensjon i et seniorpolitisk perspektiv

Pensjon i et seniorpolitisk perspektiv Pensjon i et seniorpolitisk perspektiv Høsten 2010 Kari Østerud Senter for seniorpolitikk 1 Hva er SSP? Senter for seniorpolitikk (SSP) er et nasjonalt kompetansesenter som arbeider med stimulering og

Detaljer

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole 1 Hvem omfattes av avtalen Avtalen om seniorpolitiske tiltak omfatter alle høgskolens arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. 2 Formål Det er enighet om å

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031)

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) 1 Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) Hva har skjedd i Statoil DST/FPL? SYKEFRAVÆR I 1997: Fraværskultur Kilde til konflikt/forhandling

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1.

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. november 2011 Hva vet vi virker Rutiner er kjent og følges Rollene

Detaljer

Retten til å glede seg til å gå på arbeid

Retten til å glede seg til å gå på arbeid Retten til å glede seg til å gå på arbeid Erfaringskonferanse Rica Hell 12. - 13. juni 2007 To perspektiver - Den ene: Retten til å glede seg til å gå på arbeid. - Skape gode arbeidsplasser, skape trivsel,

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Det jobber cirka 700 personer i Søndre Land kommune og alle med et tilsettingsforhold på 20 % eller mer, 615 ansatte, fikk i mai/juni 2015 tilsendt undersøkelsen.

Detaljer

Samhandlingsreformen med eller uten NAV?

Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Min inngang SAMFUNNS- OPPDRAGET NAV, 01.02.2010 Side 2 Vi har EN viktig felles forbindelse: MÆNNESKAN NAV, 01.02.2010 Side 3 Eksempel: Helse og omsorg For å opprettholde

Detaljer

HVA MED SOSIALE FAKTORER?

HVA MED SOSIALE FAKTORER? HVA MED SOSIALE FAKTORER? Introduksjonskurs i revmatologi, tirsdag 15.oktober. 2013 Anne Tøvik, sosionom /ass.enhetsleder NBRR 1 Disposisjon Bio-psyko-sosial modell Sosiale miljøfaktorer Hvordan bidra

Detaljer

Arbeid og psykisk helse

Arbeid og psykisk helse NAV Vestfold Arbeid og psykisk helse - hva kan NAV bidra med? Solgunn Måløy, fylkeskoordinator Arbeid og psykisk helse Elin Hem, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Dette skal vi snakke om: Bakgrunn for satsningen

Detaljer

Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014. Jobbfokusert terapi

Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014. Jobbfokusert terapi Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014 Jobbfokusert terapi Arbeid for alle! Alle moderne reformer bygger opp under Arbeidslinja Oppretthold en høy arbeidsstyrke og hjelp grupper som

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Ungdom, arbeid og. framtidsforventninger. Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune

Ungdom, arbeid og. framtidsforventninger. Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune Ungdom, arbeid og framtidsforventninger Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune Ungdomsledighet Angitt som prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsstyrken = sysselsatte og registrert

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter Et unikt tilbud til virksomheter i Mosseregionen Arbeidsplassen er en viktig arena for utvikling og selvrealisering. Her møter vi gleder og sorger, her får vi ris og ros og her knytter vi viktige sosiale

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen kari@sbdl.no 2 Dagens spørsmål: Hvor langt går denne tilretteleggingsplikten, ut over å avholde dialogmøter

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

Tidlig uttak av folketrygd over forventning?

Tidlig uttak av folketrygd over forventning? LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr xx/12 Tidlig uttak av folketrygd over forventning? 1. Høydepunkter 2. Nærmere om utviklingen i antall mottakere av alderspensjon 3.

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

NÅR ULYKKEN ER UTE - BETYDNINGEN AV JOBB OG ARBEIDSMILJØ M A R I A N N E B A N G H A N S E N & M A R I A N N E S K O G B R O T T B I R K E L A N D

NÅR ULYKKEN ER UTE - BETYDNINGEN AV JOBB OG ARBEIDSMILJØ M A R I A N N E B A N G H A N S E N & M A R I A N N E S K O G B R O T T B I R K E L A N D NÅR ULYKKEN ER UTE - BETYDNINGEN AV JOBB OG ARBEIDSMILJØ M A R I A N N E B A N G H A N S E N & M A R I A N N E S K O G B R O T T B I R K E L A N D BETYDNINGEN AV ARBEID Hvordan kan arbeid være helsefremmende?

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det samlede fraværet i kommunen var

Detaljer

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss?

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Horten kommune Idylliske Åsgårdstrand Marinens hovedverft Litt statistikk Horten Vestfold Arbeidsledighet 4,3 %. 3,4 %. Uføregrad 14,6 % 12,7 % Levekårsstatistikk

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer