Årsrapport Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune"

Transkript

1 M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for

2 INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m i l j ø o g s i k k e r h e t 1 9 Likestilling 2 0 R å d m a n n e n s s t a b s a v d e l i n g e r 2 3 D r i f t s o r g a n i s a s j o n e n 3 0 B e f o l k n i n g s u t v i k l i n g 4 6 N o t e r t i l å r s r e g n s k a p e t 4 7 Forsidebildet: I løpet av våren 2010 fikk alle femte og sjette klassene i Meløy besøk av billedkunstneren Gro Rykkelid for å lage malerier med utgangspunkt i temaet KRAFT. Dette som et ledd i folkehelsesatsingen KRAFT i Meløy kommune. Resultatet ble vel 200 bilder satt sammen til større bilder, som er utstilt på Meløy rådhus. Bildet på forsiden er laget av femte klassen ved Enga skole. Foto: Trond Skoglund., plan- og utviklingsavdelingen, Gammelveien 5, 8150 Ørnes Telefon: Telefaks: Epost: - Internett: skotro mai 2011 Flere eksemplarer av årsmeldinga kan fås ved henvendelse til, Servicetorget, Gammelveien 5, 8150 Ørnes, tlf Årsrapporten kan også lastes ned som pdf-fil på s internettsted: 2

3 RÅDMANNENS KOMMENTAR fikk i 2010 et netto driftsresultat på 4,9 %. Dette kan en si seg godt fornøyd med. Av alle enhetene i organisasjonen er det kun tre enheter som har et negativt resultat i forhold til budsjett i Omsorg, legetjenesten og kommunalteknisk enhet har et negativt avvik. I løpet av 2010 er det foretatt periodisering av budsjettet slik at en i 2011 kan ta ut sikrere regnskapsvurderinger for de ulike perioder. Dette skal bidra til enda bedre økonomistyring. Sykefraværet i 2010 var på 10,6 %. Dette gjelder både sykemeldt fravær og egenmeldinger. Det er en reduksjon på 0,2 % fra 2009 og på 0,8 % fra Dette viser en positiv utvikling, men det blir viktig å holde fokuset videre da det fremdeles bør være et potensiale for ytterligere reduksjon har i 2010 gjennomført medarbeiderundersøkelser. 487 ansatte er bedt om å svare og av dette har 74 % besvart undersøkelsen elektronisk. Av resultatene vil jeg fremheve at 90,4 % sier de har hatt med-arbeidersamtale med sin nærmeste overordnede siste 12 måneder. Av resultatene kan fremheves at medarbeiderne er godt fornøyd med: innholdet i jobben samarbeid og trivsel med kolleger lite mobbing og diskriminering stillingsstørrelser tilpasset egne behov egen arbeidsplass Medarbeiderne er mindre fornøyd med: tid til å gjøre jobben fysiske arbeidsforhold - inneklimaet overordnet ledelse (fokus på etikk, skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne) lønnen i forhold til jobben som gjøres Hver leder diskuterer resultat og tiltak i personalmøter. I 2011 gjennomføres undersøkelsen blant de resterende arbeidstakerne og så skal dette rulleres med to års mellomrom. har og vil få store utfordringer i forhold til rekruttering. Dette gjelder både i forhold til faste stillinger med krav til kompetanse og i forhold til å ha tilgang på vikarer. Administrasjonsutvalget har vedtatt en ny rekrutteringsplan og utfordringen blir at de ulike deler av organisasjonen følger denne opp. har etter tilsetting av folkehelserådgiver hatt stort fokus på folkehelsearbeid. Det er stor aktivitet i forhold til barn/ unge og trening på grønn resept. Dette arbeidet videreutvikles mot alle deler av befolkningen. Fokuset på intern og ekstern informasjon er også økt etter tilsetting av kommunikasjonsrådgiver. Kommunen har fått på plass ny hjemmeside og intranettside. Det gjør at informasjonsflyten nå kan bli bedre og det viser seg at svært mange besøker vår hjemmeside. Kommunen har også blitt en del av sosiale medier via facebook et prosjekt vi følger spent. har også i 2010 flere større prosjekter / planer i aktivt arbeid. Spesielt nevnes: ny barnehage Reipå SFO Glomfjord basseng m.m. på Enga skole flere reguleringsplaner nytt omsorgs- og helsesenter Nytt omsorgs- og helsesenter er et meget stort prosjekt, både i omfang, kvalitet og økonomi. Dette vil bli et sentralt prosjekt i hele økonomiplanperioden. Resultatene for 2010 i Meløy, både i forhold til tjenesteproduksjon og økonomi, er et resultat av meget godt arbeid blant ansatte i hele organisasjonen. Et godt og konstruktivt samarbeid med fagforeningene har også bidratt til disse resultatene. Til slutt, men ikke minst, har også politisk debatt, vedtak og positive innspill i ulike utvalg og styrer bidratt til en positiv utvikling. Jørgen Kampli rådmann 3

4 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING D r i f t s r e g n s k a p e t Resultat 2010: Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Regnskapsmessig mindreforbruk Netto driftsresultat 4,9 % Resultat drift: Sentraladministrasjonen, omfattende Politiske organer, overformynderiet, felles administrative tjenester og rådmannens stabsavdelinger Driftsområdene: Undervisning, omsorg, eiendom, kultur, kommunalteknisk, helse, lege, barnevern, nav og flyktninger Interkommunalt/offentlig samarbeid Tilskudd Skatt, rammetilskudd, kraftutbygging Renter, avdrag, overskudd m.v Mindre utgifter/inntekter i forhold til budsjettert som er av vesentlig betydning for regnskapsresultatet: Mindre kostnader lønnsoppgjør 2,293 mill kr. Mindre kostnader seniorpolitiske tiltak 0,985 mill kr. Mindre kostnader pensjoner og arbeidsgiveravgift/større inntekter feriepenger 2,527 mill kr., herav avsatt til pensjonsfond 1,500 mill kr. Samlet større kostnader til omsorgstjenester 6,768 mill kr. Merinntekter ressurskrevende tjenester avsatt til fond 4,353 mill kr. Økt overføring skatt/rammetilskudd 3,354 mill kr. Momskompensasjon fra investeringer 8,100 mill kr. avsatt til fond. Lønnsmidler fra vakante stillinger mill kr. avsatt til fond. Mindre bruk rentereguleringsfond 1,212 mill kr. Ørnes sentrum gjennomgikk store forandringer i I juli begynte den nye rundkjøringa på fylkesvei 17 å ta form. Foto: Trond Skoglund. 4

5 Driftsmessige budsjettavvik Viser til regnskapsskjema Økonomisk oversikt drift. (tall i 1000 kroner) Vesentlige avvik Regnskap Revidert Avvik Forklaring budsjett Driftsinntekter: Merinntekt Skatt/rammetilskudd Rammetilskudd mindre inntekt 500 Skatt merinntekt Overføringer med krav til motytelser Sykepengerefusjon Momskompensasjon Ressurskrevende tjenester Internsalg Driftsutgifter: Merkostnad Lønnsutgifter Vikarer Overtid Fastlønn Sosiale utgifter Pensjonsinnskudd Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer som ikke er beheftet med motytelser Her er det noen artsgrupper som har mindre forbruk, og andre med merforbruk. Husleier har merkostnad på 3.071, som stort sett er et resultat av fordeling av husleie (teknisk føring) Kjøp fra fylkeskommunale institusjoner har en merkostnad på I tillegg er det noen artsgrupper med mer/mindreforbruk Momskompensasjon drift ikke budsjettert Tilleggebev. mindre forbruk I tillegg noe mer/mindreforbruk på øvrige artsgrupper. Brutto driftsresultat Økt brutto driftsresultat som kommer fra bl.a. momskomp. fra investeringer Tilskudd ressurskrevende tjenester Fast lønn mindre forbruk Pensjonsinnskudd/arbeidsg.avg. Tilleggsbev. lønnsoppgjør. Resultat finanstrans Netto fra: Mindre kostnader til kapitalisering av lån Mindre renteinntekter Avskrivninger Netto driftsresultat Driftsresultat 4,9 % mot budsjettert 0,3 % Sum bruk av avsetninger Mindre brukt fra: 30 Gwh fond kraftsalg Rentereguleringsfond Næringsfond avdrag lån Mer bruk fra: Bundne driftsfond Konf. fondsoversikt Sum avsetninger Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Konf. fondsoversikt Regnskapsmessig mindreforbruk

6 Oversikt over udisponerte investeringsmidler Rest fra Budsjett Andre Diverse Sum midler Rest overført vedtak til 2011 Bil oppmåling Utredning nytt sykehjem/oms.senter IT-plan grunnskolen Planlegging/kartlegging Tomteområder Æsøyneset Forprosjekt Glomfjord Sentrum Utbygging Ørnes sentrum I Utbygging Ørnes sentrum II Reguleringsplan Korsnes/Våtvik Bygningsforvaltning fordelt div. prosjekt Nye lokaler kommunalteknisk Bofellesskap Mosvold B.tr.II Aggregat institusjonslokaler Neverdal skole/samfunnshall Glomfjord skole - brann SFO Ørnes skole - tak/fasade/miljø Enga skole - renovering gym/svømmebasseng Reipå barnehage Vall omsorgssenter - div. ombygging/tilpass Vall omsorgssenter - kontorlokaler Newtonrom Radontiltak formålsbygg Ombygging kjøkken Ørnes omsorgssenter Oppgradering ventilasjonsanlegg Hall Engavågen Universell utforming Vannforsyning Avløpsutbygging Samferdsel Uteanlegg kulturhuset Sum Diverse prosjekt overskridelser Mer enn tusen kubikkmeter tømmer ble hogd i Meløy i 2010 ved hjelp av skogsmaskiner. Foto: Trond Skoglund. 6

7 I n v e s t e r i n g s r e g n s k a p e t Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Det er investert i anleggsmidler 56,957 mill kr, og budsjettert med 122,926 mill kr. Alle ubrukte bevilgninger er i henhold til budsjettvedtaket overført til Utvikling i langsiktig gjeld/likviditet Tall i Pensjonsforpliktelser Lånegjeld Løpende likviditet gjennom året har vært god. U t v i k l i n g i s k a t t o g r a m m e t i l s k u d d Tallene er hentet ut fra KS prognosemodell. Tall i Skatt og rammetilskudd Inkl. ordinært skjønn Inkl. ekstra skjønnsmidler Utvikling i antall årsverk, samt ytelser til rådmann, ordfører og godtgjørelse til revisjon Antall årsverk Godtgjørelser til: Ordfører kr Rådmann kr Salten kommunerevisjon kr gjelder regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon Finansforvaltning Reglement for kommunens finansforvaltning er vedtatt i K-sak 70/10 G j e l d p r ( i k r o n e r ) Lånegiver Restgjeld Vilkår Husbanken Flytende rente rentenivå 2,85 % Kommunalbanken Flytende rente rentenivå 2,7 % herav 3 mnd. Nibor KLP Kommunekreditt herav fast rente Flytende rente rentenivå 2,85 % Fast rente 5,55 % Sparebank 1 0 Flytende renter har endret seg gjennom året etter endring av Norges banks styringsrenter. Pr er lån med fast rentebetingelse på kr. 41,274 mill kr, som er om lag 15 % av samlet lånegjeld. Kommunen har hovedbankavtale med Nordlandsbanken ASA. 7

8 Likvide midler pr i alt 149,8 mill kr. er i sin helhet plassert i bankinnskudd. Inntektsrenten gjennom året har ligget på 3 3,3 %, som er høyere enn 3 mnd. Nibor-rente, som har ligget på rundt 2,6 %. Totale renteinntekter på i alt 4,5 mill kr. Ørnes, den Jørgen Kampli (sign.) rådmann Torunn Olufsen (sign.) økonomisjef har utviklet industriområdet Æsøyneset på Halsa for 21 mill. kroner. Det er blant annet bygd dypvannskai og ny vei inn til området. Slik så anleggsområdet ut tidlig i mai Anlegget ferdigstilles våren Foto: Trond Skoglund. 8

9 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2010 Revidert budsjett 2010 Oppr. budsjett 2010 Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter L1:L Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter L7:L Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger L11:L Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift L6+L12-L19-L Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mindreforbruk L22-L

10 Regnskapsskjema 1B Netto driftsresultat fordelt på ansvarsgrupper Ansvargruppe Tekst Regnskap 2009 Regnskap 2010 Revidert budsjett 2010 Over-/underskudd +/- Over-/ underskudd i % Politiske organer , Andre organer , Fellestjenester , Rådmann/driftssjef , Økonomiavdelingen , Lønns- og personalavd , Plan- og utvikl.avd , Seniorpolitiske tiltak , Skyss eget helsepers , Pensjon/feriep. felles ,54 Sum utgifter Sum inntekter Sentraladministrasjon , Administrasjon , Grunnskole , Skolefritidsordning , Spesialundervisning , Voksenopplæring , Minoritetsspråklige , PPT , Kommunale barnehager , Tiltak funksjonshemmede , Private barnehager Sum utgifter Sum inntekter Undervisningsseksjon , Administrasjon omsorg , Omsorg nord , Omsorg sør , Tildelingskontor ,87 Sum utgifter Sum inntekter Omsorgsseksjonen , Adm. eiendomsseksjonen , Skolelokaler , Barnehagelokaler , Omsorgslokaler , Administrasjonsbygg , Kommunaltekn. bygg , Kulturbygg , Leide lokaler , Øvrige bygg , Kommunale boliger , Kommunegartner , Næringsbygg , Fellesutgifter eiend.seksj ,23 Sum utgifter Sum inntekter Eiendomsseksjonen ,38 10

11 Ansvargruppe Tekst Regnskap 2009 Regnskap 2010 Revidert Budsjett 2010 Over-/ underskudd +/- Over-/ underskudd i % Sum utgifter Sum inntekter Kulturenhet ,48 Sum utgifter Sum inntekter Kommunalteknisk enhet ,00 Sum utgifter Sum inntekter Helseenhet ,67 Sum utgifter Sum inntekter Enhet barnevern ,00 Sum utgifter Sum inntekter Legeenhet ,19 Sum utgifter Sum inntekter Flyktningenhet Sum utgifter Sum inntekter NAV , Enheter drift ,67 Sum utgifter Sum inntekter Interkommunalt/offentlig samarbeid ,46 Sum utgifter Sum inntekter Tilskudd , Skatter , Statlig rammetilskudd , Kraftutbygging , Statstilskudd , Motpost avskrivning Sum utgifter Sum inntekter Skatt, rammetilskudd m.v ,98 11

12 Ansvargruppe Tekst Regnskap 2009 Regnskap 2010 Revidert budsjett 2010 Over-/ underskudd +/- Over-/ underskudd i % Renter m.v , Avdrag på lån , Disposisjonsfond , Bundne driftsfond , Likviditetsreserven , Overf. til inv.regnskapet , Over-/underskudd Sum utgifter Sum inntekter Renter m.v ,84 SUM FORDELT TIL DRIFT fra skjema 1A Netto drift fordelt på ansvarsgrupper Kommunaltek. 4 % Barnevern 2 % Kultur 2 % Eiendom 9 % Helse 3 % Lege 4 % Sentraladmin. 8 % Politiske org. 1 % Undervisning 28 % Omsorg 33 % Fellestjenester 1 % NAV 2 % Tilskudd/ off. samarbeid 3 % I fellestjenester inngår administrative fellestjenester, seniorpolitiske tiltak, skyss eget helsepersonell og ekstra pensjonskostnader. 12

13 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regnskap 2010 Revidert budjett 2010 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Sum (L1:L4) Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Sum (L7:L11) Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Sum (L12:L14) Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet Til investering i anleggsmidler (fra regnskapsskjema 2A) Prosjekt Regnskap 2010 Revidert Budsjett 2010 Regnskap 2009 budsjett 2010 EDB Utskriftssikkerhet Oppmåling bil Utredning nytt sykehjem/oms.senter IKT-plan grunnskolen Ørnes skole nærmiljøanl Bil vaktmesterkorps sør Planlegging/kartlegging Kommunale boliger Eldreboliger Boligtomter Æsøyneset Halsa Forprosj. Glomfjord sentrum Utb. Ørnes sentrum II Utb. Ørnes sentrum I Reg.plan Korsnes/Våtvik Bygningsforvaltning Hall søndre Meløy Universell utforming Vannforsyning Avløp Samferdsel Kultur Sum

14 BALANSEREGNSKAPET Eiendeler A. Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg , ,00 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,00 Utlån , ,81 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 B. Omløpsmidler Kortsiktige fordringer , ,82 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler , ,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,04 Sum eiendeler , ,67 Egenkapital og gjeld C. Egenkapital Disposisjonsfond , ,43 Bundne driftsfond , ,37 Ubundne investeringsfond , ,46 Bundne investeringsfond , ,28 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,89 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i investeringsregnskap 0,00 0,00 Udekket i investeringsregnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,50 Endr. regnsk.prins. påv. AK drift 0,00 0,00 Endr. regnsk.prins. påv. AK invest , ,00 D. Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse , ,00 Ihendehaverobligasjoner 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,74 Premieeavvik 0,00 0,00 Sum egenkapital og gjeld , ,67 E. Memoriakonti Ubrukte lånemidler , ,31 Andre memoriakonti , ,25 Motkonto for memoriakontiene , ,06 Ørnes, Torunn Olufsen (sign.) Jørgen Kampli (sign.) Arne Willy Hillestad (sign.) økonomisjef rådmann Salten Kommunerevisjon IKS 14

15 Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2010 Revidert Opprinnelig budsjett Regnskap budsjett Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overf. med krav til motytelser Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formueskatt Eiendomsskatt Andre direkte/indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostn Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk

16 Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap Økonomisk oversikt - investering 2010 budsjett 2010 budsjett Salg av driftsmidler/fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav om motytelser Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års mindreforbruk Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket/udisponert

17 POLITISK VIRKSOMHET Politisk behandling Antall møter Antall saker Kommunestyret Formannskapet Administrasjonsutvalget Driftsutvalget Plan- og utviklingsutvalget ** I alt Referatsaker og delegasjonssaker er ikke med i oversikten. ** Antall saker inkl. planutvalget. Vi kan se tilbake på et hektisk og krevende arbeidsår i Kommunens samlede inntekter er på over 500 mill. kroner, herav utgjør eiendomsskatt, gevinst konsesjonskraft og konsesjonsavgifter rundt 96 mill. kroner i Dette gjør at Meløy har et betydelig større handlingsrom sammenlignet med andre kommuner. De totale driftsrammer for etatene var på 323 mill. kroner. Etatene har holdt seg til vedtatte rammer av kommunestyret med unntak av omsorg og legetjenesten. et oppvekstsenter. Ved Spildra og Reipå skole ble det opprettet helårs skolefritidsordning. Det er satt i gang et arbeid for å erstatte de midlertidige lokalene Halsa barnehage har i Halsa samfunnshus. Kommunestyret vedtok utbygging av Reipå barnehage, med en kostnadsramme på 13,6 mill. kroner, som ferdigstilles høsten Elevtallet i grunnskolen går fortsatt ned fra 939 elever i Antallet elever i grunnskolen er nå 906. Økningen i driftsbudsjett fra 2009 til 2010 var på hele kr Av dette utgjorde økte lønnsutgifter 12 mill. kroner. Netto driftsresultat for 2010 viser et overskudd før ansetninger på kr. 27,3 mill. kroner. Av dette utgjorde økte kraftpriser på konsesjonskraft 12 mill. kroner. Næringslivet i kommunen går bra, og vi kunne glede oss over at SiC processing åpnet ny fabrikk i industriparken til 600 mill. kroner med 60 ansatte. bidro til at fiskemottaket på Bolga ble gjenåpnet, og fiskerne fikk bedre leveringsforhold. Vi kan også glede oss over at det er en fin økning i antall sjarkfiskere som etablerer seg i yrket. bidro med finansiering av 6 ny båter. Vi har oppnådd full barnehagedekning ved hovedopptaket. Solsikken barnehage på Meløy ble slått sammen med Meløy skole til 17 Antall undervisningstimer på 1-7. trinn ble utvidet med en time pr. uke og det ble innført gratis tilbud på åtte timer pr. uke til leksehjelp på 1. til 4. trinn. Det ble vedtatt plan for videreutdanning for lærere, skoleåret 2010/11 og plan for etter- og videreutdanning i skoler og barnehager. Kommunestyret behandlet tilstandsrapport for grunnskolene i Meløy. Kommunestyret har som mål at vi skal ligge over gjennomsnitt i nasjonale prøver før utgang av 2013, samt nulltoleranse for mobbing og at alle barn skal lære seg å lese før utgangen av første klasse.

18 Kommunestyret vedtok ombygging og renovering av idrettsbygget ved Enga skole, inkludert svømmebasseng, gymnastikksal med tilhørende garderober innenfor en kostnadsramme på 25 mill. kroner. Kommunestyret vedtok at det skal utarbeides skisseprosjekt til nytt sykehjem/ omsorgssenter i nordre Meløy med 56 sykehjemsplasser og 44 omsorgsleiligheter, og at det skal bygges ved området rundt Ørnes sykehjem. Bygget skal i tillegg inneholde to-tre prehospitale plasser, aktivitetstilbud, treningsarealer og kafeteria. Det gamle sykehjemmet skal vurderes omgjort til helse- og velferdssenter. lagt ned. Kommunestyret vedtok nye retningslinjer for utbygging av nye prosjekter. PR-Meløy 2020 hovedprosjektet ble ikke vedtatt av kommunestyret, og det videre arbeidet skal innarbeides i kommuneplan for. Det å opparbeide seg et godt omdømme vil være avgjørende for å vinne kampen om rekruttering av riktig kompetanse. Dette område kan bli den største utfordringen for vår kommune. styre vedtok å bosette ti flyktninger i Det totale sykefraværet i organisasjonen var på 10.6 % i 2010 en liten nedgang på 0,2 % fra Vi kan glede oss over at folketallet økte fra 6639 til 6650 personer i løpet av Fra 1. mai ble det etablert en PreOb-enhet med en plass ved Ørnes sykehjem, og det planlegges for inntil tre plasser innen Det er meget gode tilbakemeldinger på driften av PreOb-enheten. Kommunestyret har behandlet følgende plansaker: Revisjon handlingsplan for trafikksikkerhet Reguleringsplan for Ørnes Sentrum 1 Lamarkgården Endring reguleringsplan Glomfjord sentrum Høring av verneplan for Sundsfjordfjellet Energi- og klimaplan for Kommunestyret vedtok ny politisk organisering fra neste valgperiode. Kommunestyret ble redusert fra 27 til 25 representanter. Formannskapet, driftsutvalget og plan- og utviklingsutvalget ble redusert fra 9 til 7 representanter. Den faste byggekomiteen ble Vi kan være stolte av å ha høy sysselsetning og lav arbeidsledighet. Totalt er det 2847 sysselsatte i kommunen. Antall sysselsatte som pendler inn til Meløy er 318. Antall sysselsatte som pendler ut fra Meløy er 423. Ordføreren vil takke alle i organisasjonen for et godt arbeid i året som er gått. En stor takk til det politiske Meløy for et godt og konstruktivt samarbeid, til det beste for våre innbyggere. Arild Kjerpeseth ordfører 18

19 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Det sittende arbeidsmiljøutvalget (AMU) ble konstituert Det er 10 stemmeberettigede medlemmer i utvalget. Fra arbeidstakerorganisasjonene deltar Fagforbundet/ hovedtillitsvalgt, leder, tillitsvalgt og Utdanningsforbundet/ UNIO samt hovedverneombud. Fra arbeidsgiver sitter rådmann, seksjonsleder omsorg, kommunalsjef, ordfører og leder av administrasjonsutvalget. Hovedverneombud er også medlem av utvalget. For perioden har arbeidsgiversiden ledervervet v/ rådmannen. Nestleder er kommunalsjef drift. I 2010 har det vært avholdt 4 møter og 25 saker har vært til behandling. Av sakene kan nevnes røykfri arbeidsplass, organisering av fellestjenestene, HMS-tiltak, orientering sykefravær, valg av valgstyre verneombud, inndeling av verneområder, organisering omsorg og psykiatri, HMS tiltak Bruk av treningsstudioer, handlingsprogram med økonomiplan og budsjett Orientering om sykefraværsoppfølging har vært et jevnlig innslag på møtene i AMU. Kommunen har inngått avtale om bedrifts-helsetjeneste med Polarsirkelen HMS for de yrkesgruppene som har et lovpålagt krav om bedriftshelsetjeneste og har i løpet av 2010 sluttført arbeidet med å opprette bedrifts-helsetjeneste for alle ansatte. Polarsirkelen HMS har fått kontrakt på dette arbeidet. Attføringsutvalget (ATU) er et underutvalg av AMU. I dette utvalget ble det i 2010 avholdt 10 møter. Det ble behandlet 31 saker i perioden. Flere av sakene innebærer saker som ble behandlet flere ganger i løpet av året og dreier seg om personer som er vanskelig å finne løsninger på. Hovedvekten av saker som var oppe til behandling ble der funnet løsninger og tiltak skissert og saken trenger ikke noen videre oppfølging. I tillegg har vi inngått avtale med NAV at de to siste sakene på møtet er ansatte som innkalles til 19 dialogmøte 2, som er et lovpålagt møte som NAV skal gjennomføre. Vi ser en positiv endring i arbeidet med sykefraværet i kommunen. Antall innsendte oppfølgingsplaner på sykemeldte medarbeidere øker og de kommer tidligere inn i forhold til hvor lenge vedkommende har vært sykemeldt. Dessverre erfarer vi at dialogmøte 1 der legene skal delta innen 8 uker er så å si fraværende. Dette er et viktig møte der legene kommer tidlig inn i sykefraværsoppfølgingen og burde derfor fungere mye bedre. Arbeidet i attføringsutvalget preges fortsatt noe av mengden av uavklarte saker, men også at noen av sakene kommer for sent til utvalget. Årsakene til dette er mange. Det kreves i dag så mange elementer av utredninger i hver enkelt sak før endelig vedtak kan fattes f.eks. om pensjon, at det kan gå år før slike saker har funnet sin løsning. Det kan vi gjøre lite med. Samtidig ser en ofte vansker med å få omplassert arbeidstakere der dette er løsningen. Så å si alle stillinger stiller krav til kompetanse, og for mange av de som må omplasseres så er denne kompetansen enten ikke til stede eller at det er uaktuelt å tilegne seg denne kompetansen bl.a. grunnet alder. Som følge at kommunen har deltatt i kvalitetskommuneprogrammet der en av flere satsingsområder er å redusere sykefraværet, så er det blitt utarbeidet nye rutiner for oppfølgingen av ansatte ved sykefravær og av gravide arbeidstakere. Vi erfarer at rutinene for sykefraværet ut over 12 måneder ikke er gode nok. Disse vil bli revidert i Det er foretatt kartlegging av sykefraværet ved to sykehjem og to barnehager og egen rapport er fremlagt. Enhetene er bedt om å lage handlingsog tiltaksplan i forhold til det som kom frem i kartleggingen. Noe arbeid gjenstår her. Kommunestyret vedtok å bevilge 1,5 mill. kroner over tre år til innkjøp av hjelpemidler til kommunens to sykehjem. Som følge av en offentlig anbudsprosess ved innkjøp er ikke anskaffelsen foretatt.

20 LIKESTILLING Andelen kvinner og menn i virksomheten er en svært kvinnedominert arbeidsplass, der fordelingen av kvinner og menn på stillingskodene er svært kjønnsdelt. Andel kvinner og menn i (tall for mars 2011) Årsverk % Kvinner ,7 Menn ,3 I alt Omsorgsyrkene (helse, sosial og barnehage) domineres helt av kvinner på alle nivå. Kvinneandelen i lederstillinger Strategisk ledelse og ledere som rapporterer direkte til rådmannen utgjorde fire menn og en kvinne. Tre seksjoner og seks enheter som rapporterer direkte til kommunalsjefen var i 2010 ledet av fem kvinner og fire menn. Av øvrige 36 ledere er det 29 kvinner og 7 menn. L ø n n f o r k v i n n e r o g m e n n Ved de lokale oppgjørene på kommunalt avtaleområde i de siste ti år, har likelønnsproblematikk alltid vært tema. L ø n n s forhandlinger 2010 Lønn på kommunal sektor er etter endringene sentralt i 2002 delt i 2 hovedområder: De som får sin lønn fastsatt hovedsaklig sentralt (kapittel 4) og de som får lønn kun fastsatt lokalt uten sentral normering (ledere i kapittel 3 og akademikere i kapittel 5 ). Av den totale potten på kr er det gitt 81,78 % til kvinner. Om man holder funksjonstillegg som følger stilling/funksjon utenfor er det gitt 82,37 % til kvinner av totalt Lokale forhandlinger fulgte opp 20 føringer i meklingsmannens forslag, bl.a om større andel til kvinner enn antall årsverk tilsier. Kvinner i lederstillinger skal prioriteres. Gjennomsnittlig lønnsøkning var 3,4 % i kapittel 4, 3,8 % i kapittel 5 og 4 % i kapittel 3. L ø n n s n i v å Det er innenfor forhandlingskapitlene ingen gjennomgående kjønnsdelt forskjell. Det er grunn til å bemerke at splitting på flere forhandlingsområder gjør det vanskelig å føre en sammenhengende lønnsstrategi for høyskolegruppene og sammenlignbare stillinger med utgangspunkt i utdanningslengde. De største forskjellene mellom utdanningsgruppene er mellom undervisningspersonell som ligger fra kr (10 20 %) høyere enn ansatte på tilsvarende nivå på kommunal sektor for øvrig. Kjø nnsfordelingen ved rekruttering Ved rekruttering benyttes moderat kjønnskvotering, det vil si når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert. Ansettelsesorganene vurderer alltid særskilt om underrepresentert kjønn er kvalifisert. Det ser ut til at nyrekruttering i liten grad bidrar til å jevne ut innenfor de yrkeskategoriene som er mest kjønnsdelt. Det mest oppsiktsvekkende er at i aldersgruppen under 30 år er andelen menn kun 5 av 50 årsverk menn, det vil si ca. 10 %. A r b e i d s t i d Det er kvinnedominerte arbeidsplasser/-områder som har det største omfanget av deltid. Bruk av deltidsstillinger på kommunalt avtaleverk blir drøftet med tillitsvalgte i henhold til hovedtariffavtalen. Deltidstilsatte gis også fortrinnsrett til utvidelse ved egne runder med intern utlysning. For noen områder er det slik at deltid kombinert med at det er stor anledning til merarbeid/ ekstra-

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen Politisk ledelse 2008 2011 BYSTYRE 55 representanter ordfører Rolf Erling Andersen FORMANNSKAP 13 representanter ordfører Rolf Erling Andersen KONTROLLUTVALG Magnhild Holmberg HOVEDUTVALG HELSE- OG SOSIAL

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Audun Thorstensen/Kjetil Lie, Trine Riis Groven/Tor Erik Baksås, Ernst & Young telemarksforsking.no 1. Om prosjektet

Detaljer

Slik har vi det i Hol

Slik har vi det i Hol Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding 2010 1 Åpning av gangbrua ved Øyo, Otilia Ryo-Bergstad klipper snora sammen med ordfører Erik Kaupang Innledning Gjennomføringsgrad av nye og

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer