Årsrapport Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune"

Transkript

1 M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for

2 INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m i l j ø o g s i k k e r h e t 1 9 Likestilling 2 0 R å d m a n n e n s s t a b s a v d e l i n g e r 2 3 D r i f t s o r g a n i s a s j o n e n 3 0 B e f o l k n i n g s u t v i k l i n g 4 6 N o t e r t i l å r s r e g n s k a p e t 4 7 Forsidebildet: I løpet av våren 2010 fikk alle femte og sjette klassene i Meløy besøk av billedkunstneren Gro Rykkelid for å lage malerier med utgangspunkt i temaet KRAFT. Dette som et ledd i folkehelsesatsingen KRAFT i Meløy kommune. Resultatet ble vel 200 bilder satt sammen til større bilder, som er utstilt på Meløy rådhus. Bildet på forsiden er laget av femte klassen ved Enga skole. Foto: Trond Skoglund., plan- og utviklingsavdelingen, Gammelveien 5, 8150 Ørnes Telefon: Telefaks: Epost: - Internett: skotro mai 2011 Flere eksemplarer av årsmeldinga kan fås ved henvendelse til, Servicetorget, Gammelveien 5, 8150 Ørnes, tlf Årsrapporten kan også lastes ned som pdf-fil på s internettsted: 2

3 RÅDMANNENS KOMMENTAR fikk i 2010 et netto driftsresultat på 4,9 %. Dette kan en si seg godt fornøyd med. Av alle enhetene i organisasjonen er det kun tre enheter som har et negativt resultat i forhold til budsjett i Omsorg, legetjenesten og kommunalteknisk enhet har et negativt avvik. I løpet av 2010 er det foretatt periodisering av budsjettet slik at en i 2011 kan ta ut sikrere regnskapsvurderinger for de ulike perioder. Dette skal bidra til enda bedre økonomistyring. Sykefraværet i 2010 var på 10,6 %. Dette gjelder både sykemeldt fravær og egenmeldinger. Det er en reduksjon på 0,2 % fra 2009 og på 0,8 % fra Dette viser en positiv utvikling, men det blir viktig å holde fokuset videre da det fremdeles bør være et potensiale for ytterligere reduksjon har i 2010 gjennomført medarbeiderundersøkelser. 487 ansatte er bedt om å svare og av dette har 74 % besvart undersøkelsen elektronisk. Av resultatene vil jeg fremheve at 90,4 % sier de har hatt med-arbeidersamtale med sin nærmeste overordnede siste 12 måneder. Av resultatene kan fremheves at medarbeiderne er godt fornøyd med: innholdet i jobben samarbeid og trivsel med kolleger lite mobbing og diskriminering stillingsstørrelser tilpasset egne behov egen arbeidsplass Medarbeiderne er mindre fornøyd med: tid til å gjøre jobben fysiske arbeidsforhold - inneklimaet overordnet ledelse (fokus på etikk, skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne) lønnen i forhold til jobben som gjøres Hver leder diskuterer resultat og tiltak i personalmøter. I 2011 gjennomføres undersøkelsen blant de resterende arbeidstakerne og så skal dette rulleres med to års mellomrom. har og vil få store utfordringer i forhold til rekruttering. Dette gjelder både i forhold til faste stillinger med krav til kompetanse og i forhold til å ha tilgang på vikarer. Administrasjonsutvalget har vedtatt en ny rekrutteringsplan og utfordringen blir at de ulike deler av organisasjonen følger denne opp. har etter tilsetting av folkehelserådgiver hatt stort fokus på folkehelsearbeid. Det er stor aktivitet i forhold til barn/ unge og trening på grønn resept. Dette arbeidet videreutvikles mot alle deler av befolkningen. Fokuset på intern og ekstern informasjon er også økt etter tilsetting av kommunikasjonsrådgiver. Kommunen har fått på plass ny hjemmeside og intranettside. Det gjør at informasjonsflyten nå kan bli bedre og det viser seg at svært mange besøker vår hjemmeside. Kommunen har også blitt en del av sosiale medier via facebook et prosjekt vi følger spent. har også i 2010 flere større prosjekter / planer i aktivt arbeid. Spesielt nevnes: ny barnehage Reipå SFO Glomfjord basseng m.m. på Enga skole flere reguleringsplaner nytt omsorgs- og helsesenter Nytt omsorgs- og helsesenter er et meget stort prosjekt, både i omfang, kvalitet og økonomi. Dette vil bli et sentralt prosjekt i hele økonomiplanperioden. Resultatene for 2010 i Meløy, både i forhold til tjenesteproduksjon og økonomi, er et resultat av meget godt arbeid blant ansatte i hele organisasjonen. Et godt og konstruktivt samarbeid med fagforeningene har også bidratt til disse resultatene. Til slutt, men ikke minst, har også politisk debatt, vedtak og positive innspill i ulike utvalg og styrer bidratt til en positiv utvikling. Jørgen Kampli rådmann 3

4 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING D r i f t s r e g n s k a p e t Resultat 2010: Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Regnskapsmessig mindreforbruk Netto driftsresultat 4,9 % Resultat drift: Sentraladministrasjonen, omfattende Politiske organer, overformynderiet, felles administrative tjenester og rådmannens stabsavdelinger Driftsområdene: Undervisning, omsorg, eiendom, kultur, kommunalteknisk, helse, lege, barnevern, nav og flyktninger Interkommunalt/offentlig samarbeid Tilskudd Skatt, rammetilskudd, kraftutbygging Renter, avdrag, overskudd m.v Mindre utgifter/inntekter i forhold til budsjettert som er av vesentlig betydning for regnskapsresultatet: Mindre kostnader lønnsoppgjør 2,293 mill kr. Mindre kostnader seniorpolitiske tiltak 0,985 mill kr. Mindre kostnader pensjoner og arbeidsgiveravgift/større inntekter feriepenger 2,527 mill kr., herav avsatt til pensjonsfond 1,500 mill kr. Samlet større kostnader til omsorgstjenester 6,768 mill kr. Merinntekter ressurskrevende tjenester avsatt til fond 4,353 mill kr. Økt overføring skatt/rammetilskudd 3,354 mill kr. Momskompensasjon fra investeringer 8,100 mill kr. avsatt til fond. Lønnsmidler fra vakante stillinger mill kr. avsatt til fond. Mindre bruk rentereguleringsfond 1,212 mill kr. Ørnes sentrum gjennomgikk store forandringer i I juli begynte den nye rundkjøringa på fylkesvei 17 å ta form. Foto: Trond Skoglund. 4

5 Driftsmessige budsjettavvik Viser til regnskapsskjema Økonomisk oversikt drift. (tall i 1000 kroner) Vesentlige avvik Regnskap Revidert Avvik Forklaring budsjett Driftsinntekter: Merinntekt Skatt/rammetilskudd Rammetilskudd mindre inntekt 500 Skatt merinntekt Overføringer med krav til motytelser Sykepengerefusjon Momskompensasjon Ressurskrevende tjenester Internsalg Driftsutgifter: Merkostnad Lønnsutgifter Vikarer Overtid Fastlønn Sosiale utgifter Pensjonsinnskudd Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer som ikke er beheftet med motytelser Her er det noen artsgrupper som har mindre forbruk, og andre med merforbruk. Husleier har merkostnad på 3.071, som stort sett er et resultat av fordeling av husleie (teknisk føring) Kjøp fra fylkeskommunale institusjoner har en merkostnad på I tillegg er det noen artsgrupper med mer/mindreforbruk Momskompensasjon drift ikke budsjettert Tilleggebev. mindre forbruk I tillegg noe mer/mindreforbruk på øvrige artsgrupper. Brutto driftsresultat Økt brutto driftsresultat som kommer fra bl.a. momskomp. fra investeringer Tilskudd ressurskrevende tjenester Fast lønn mindre forbruk Pensjonsinnskudd/arbeidsg.avg. Tilleggsbev. lønnsoppgjør. Resultat finanstrans Netto fra: Mindre kostnader til kapitalisering av lån Mindre renteinntekter Avskrivninger Netto driftsresultat Driftsresultat 4,9 % mot budsjettert 0,3 % Sum bruk av avsetninger Mindre brukt fra: 30 Gwh fond kraftsalg Rentereguleringsfond Næringsfond avdrag lån Mer bruk fra: Bundne driftsfond Konf. fondsoversikt Sum avsetninger Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Konf. fondsoversikt Regnskapsmessig mindreforbruk

6 Oversikt over udisponerte investeringsmidler Rest fra Budsjett Andre Diverse Sum midler Rest overført vedtak til 2011 Bil oppmåling Utredning nytt sykehjem/oms.senter IT-plan grunnskolen Planlegging/kartlegging Tomteområder Æsøyneset Forprosjekt Glomfjord Sentrum Utbygging Ørnes sentrum I Utbygging Ørnes sentrum II Reguleringsplan Korsnes/Våtvik Bygningsforvaltning fordelt div. prosjekt Nye lokaler kommunalteknisk Bofellesskap Mosvold B.tr.II Aggregat institusjonslokaler Neverdal skole/samfunnshall Glomfjord skole - brann SFO Ørnes skole - tak/fasade/miljø Enga skole - renovering gym/svømmebasseng Reipå barnehage Vall omsorgssenter - div. ombygging/tilpass Vall omsorgssenter - kontorlokaler Newtonrom Radontiltak formålsbygg Ombygging kjøkken Ørnes omsorgssenter Oppgradering ventilasjonsanlegg Hall Engavågen Universell utforming Vannforsyning Avløpsutbygging Samferdsel Uteanlegg kulturhuset Sum Diverse prosjekt overskridelser Mer enn tusen kubikkmeter tømmer ble hogd i Meløy i 2010 ved hjelp av skogsmaskiner. Foto: Trond Skoglund. 6

7 I n v e s t e r i n g s r e g n s k a p e t Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Det er investert i anleggsmidler 56,957 mill kr, og budsjettert med 122,926 mill kr. Alle ubrukte bevilgninger er i henhold til budsjettvedtaket overført til Utvikling i langsiktig gjeld/likviditet Tall i Pensjonsforpliktelser Lånegjeld Løpende likviditet gjennom året har vært god. U t v i k l i n g i s k a t t o g r a m m e t i l s k u d d Tallene er hentet ut fra KS prognosemodell. Tall i Skatt og rammetilskudd Inkl. ordinært skjønn Inkl. ekstra skjønnsmidler Utvikling i antall årsverk, samt ytelser til rådmann, ordfører og godtgjørelse til revisjon Antall årsverk Godtgjørelser til: Ordfører kr Rådmann kr Salten kommunerevisjon kr gjelder regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon Finansforvaltning Reglement for kommunens finansforvaltning er vedtatt i K-sak 70/10 G j e l d p r ( i k r o n e r ) Lånegiver Restgjeld Vilkår Husbanken Flytende rente rentenivå 2,85 % Kommunalbanken Flytende rente rentenivå 2,7 % herav 3 mnd. Nibor KLP Kommunekreditt herav fast rente Flytende rente rentenivå 2,85 % Fast rente 5,55 % Sparebank 1 0 Flytende renter har endret seg gjennom året etter endring av Norges banks styringsrenter. Pr er lån med fast rentebetingelse på kr. 41,274 mill kr, som er om lag 15 % av samlet lånegjeld. Kommunen har hovedbankavtale med Nordlandsbanken ASA. 7

8 Likvide midler pr i alt 149,8 mill kr. er i sin helhet plassert i bankinnskudd. Inntektsrenten gjennom året har ligget på 3 3,3 %, som er høyere enn 3 mnd. Nibor-rente, som har ligget på rundt 2,6 %. Totale renteinntekter på i alt 4,5 mill kr. Ørnes, den Jørgen Kampli (sign.) rådmann Torunn Olufsen (sign.) økonomisjef har utviklet industriområdet Æsøyneset på Halsa for 21 mill. kroner. Det er blant annet bygd dypvannskai og ny vei inn til området. Slik så anleggsområdet ut tidlig i mai Anlegget ferdigstilles våren Foto: Trond Skoglund. 8

9 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2010 Revidert budsjett 2010 Oppr. budsjett 2010 Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter L1:L Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter L7:L Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger L11:L Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift L6+L12-L19-L Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mindreforbruk L22-L

10 Regnskapsskjema 1B Netto driftsresultat fordelt på ansvarsgrupper Ansvargruppe Tekst Regnskap 2009 Regnskap 2010 Revidert budsjett 2010 Over-/underskudd +/- Over-/ underskudd i % Politiske organer , Andre organer , Fellestjenester , Rådmann/driftssjef , Økonomiavdelingen , Lønns- og personalavd , Plan- og utvikl.avd , Seniorpolitiske tiltak , Skyss eget helsepers , Pensjon/feriep. felles ,54 Sum utgifter Sum inntekter Sentraladministrasjon , Administrasjon , Grunnskole , Skolefritidsordning , Spesialundervisning , Voksenopplæring , Minoritetsspråklige , PPT , Kommunale barnehager , Tiltak funksjonshemmede , Private barnehager Sum utgifter Sum inntekter Undervisningsseksjon , Administrasjon omsorg , Omsorg nord , Omsorg sør , Tildelingskontor ,87 Sum utgifter Sum inntekter Omsorgsseksjonen , Adm. eiendomsseksjonen , Skolelokaler , Barnehagelokaler , Omsorgslokaler , Administrasjonsbygg , Kommunaltekn. bygg , Kulturbygg , Leide lokaler , Øvrige bygg , Kommunale boliger , Kommunegartner , Næringsbygg , Fellesutgifter eiend.seksj ,23 Sum utgifter Sum inntekter Eiendomsseksjonen ,38 10

11 Ansvargruppe Tekst Regnskap 2009 Regnskap 2010 Revidert Budsjett 2010 Over-/ underskudd +/- Over-/ underskudd i % Sum utgifter Sum inntekter Kulturenhet ,48 Sum utgifter Sum inntekter Kommunalteknisk enhet ,00 Sum utgifter Sum inntekter Helseenhet ,67 Sum utgifter Sum inntekter Enhet barnevern ,00 Sum utgifter Sum inntekter Legeenhet ,19 Sum utgifter Sum inntekter Flyktningenhet Sum utgifter Sum inntekter NAV , Enheter drift ,67 Sum utgifter Sum inntekter Interkommunalt/offentlig samarbeid ,46 Sum utgifter Sum inntekter Tilskudd , Skatter , Statlig rammetilskudd , Kraftutbygging , Statstilskudd , Motpost avskrivning Sum utgifter Sum inntekter Skatt, rammetilskudd m.v ,98 11

12 Ansvargruppe Tekst Regnskap 2009 Regnskap 2010 Revidert budsjett 2010 Over-/ underskudd +/- Over-/ underskudd i % Renter m.v , Avdrag på lån , Disposisjonsfond , Bundne driftsfond , Likviditetsreserven , Overf. til inv.regnskapet , Over-/underskudd Sum utgifter Sum inntekter Renter m.v ,84 SUM FORDELT TIL DRIFT fra skjema 1A Netto drift fordelt på ansvarsgrupper Kommunaltek. 4 % Barnevern 2 % Kultur 2 % Eiendom 9 % Helse 3 % Lege 4 % Sentraladmin. 8 % Politiske org. 1 % Undervisning 28 % Omsorg 33 % Fellestjenester 1 % NAV 2 % Tilskudd/ off. samarbeid 3 % I fellestjenester inngår administrative fellestjenester, seniorpolitiske tiltak, skyss eget helsepersonell og ekstra pensjonskostnader. 12

13 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regnskap 2010 Revidert budjett 2010 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Sum (L1:L4) Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Sum (L7:L11) Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Sum (L12:L14) Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet Til investering i anleggsmidler (fra regnskapsskjema 2A) Prosjekt Regnskap 2010 Revidert Budsjett 2010 Regnskap 2009 budsjett 2010 EDB Utskriftssikkerhet Oppmåling bil Utredning nytt sykehjem/oms.senter IKT-plan grunnskolen Ørnes skole nærmiljøanl Bil vaktmesterkorps sør Planlegging/kartlegging Kommunale boliger Eldreboliger Boligtomter Æsøyneset Halsa Forprosj. Glomfjord sentrum Utb. Ørnes sentrum II Utb. Ørnes sentrum I Reg.plan Korsnes/Våtvik Bygningsforvaltning Hall søndre Meløy Universell utforming Vannforsyning Avløp Samferdsel Kultur Sum

14 BALANSEREGNSKAPET Eiendeler A. Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg , ,00 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,00 Utlån , ,81 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 B. Omløpsmidler Kortsiktige fordringer , ,82 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler , ,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,04 Sum eiendeler , ,67 Egenkapital og gjeld C. Egenkapital Disposisjonsfond , ,43 Bundne driftsfond , ,37 Ubundne investeringsfond , ,46 Bundne investeringsfond , ,28 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,89 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i investeringsregnskap 0,00 0,00 Udekket i investeringsregnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,50 Endr. regnsk.prins. påv. AK drift 0,00 0,00 Endr. regnsk.prins. påv. AK invest , ,00 D. Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse , ,00 Ihendehaverobligasjoner 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,74 Premieeavvik 0,00 0,00 Sum egenkapital og gjeld , ,67 E. Memoriakonti Ubrukte lånemidler , ,31 Andre memoriakonti , ,25 Motkonto for memoriakontiene , ,06 Ørnes, Torunn Olufsen (sign.) Jørgen Kampli (sign.) Arne Willy Hillestad (sign.) økonomisjef rådmann Salten Kommunerevisjon IKS 14

15 Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2010 Revidert Opprinnelig budsjett Regnskap budsjett Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overf. med krav til motytelser Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formueskatt Eiendomsskatt Andre direkte/indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostn Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk

16 Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap Økonomisk oversikt - investering 2010 budsjett 2010 budsjett Salg av driftsmidler/fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav om motytelser Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års mindreforbruk Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket/udisponert

17 POLITISK VIRKSOMHET Politisk behandling Antall møter Antall saker Kommunestyret Formannskapet Administrasjonsutvalget Driftsutvalget Plan- og utviklingsutvalget ** I alt Referatsaker og delegasjonssaker er ikke med i oversikten. ** Antall saker inkl. planutvalget. Vi kan se tilbake på et hektisk og krevende arbeidsår i Kommunens samlede inntekter er på over 500 mill. kroner, herav utgjør eiendomsskatt, gevinst konsesjonskraft og konsesjonsavgifter rundt 96 mill. kroner i Dette gjør at Meløy har et betydelig større handlingsrom sammenlignet med andre kommuner. De totale driftsrammer for etatene var på 323 mill. kroner. Etatene har holdt seg til vedtatte rammer av kommunestyret med unntak av omsorg og legetjenesten. et oppvekstsenter. Ved Spildra og Reipå skole ble det opprettet helårs skolefritidsordning. Det er satt i gang et arbeid for å erstatte de midlertidige lokalene Halsa barnehage har i Halsa samfunnshus. Kommunestyret vedtok utbygging av Reipå barnehage, med en kostnadsramme på 13,6 mill. kroner, som ferdigstilles høsten Elevtallet i grunnskolen går fortsatt ned fra 939 elever i Antallet elever i grunnskolen er nå 906. Økningen i driftsbudsjett fra 2009 til 2010 var på hele kr Av dette utgjorde økte lønnsutgifter 12 mill. kroner. Netto driftsresultat for 2010 viser et overskudd før ansetninger på kr. 27,3 mill. kroner. Av dette utgjorde økte kraftpriser på konsesjonskraft 12 mill. kroner. Næringslivet i kommunen går bra, og vi kunne glede oss over at SiC processing åpnet ny fabrikk i industriparken til 600 mill. kroner med 60 ansatte. bidro til at fiskemottaket på Bolga ble gjenåpnet, og fiskerne fikk bedre leveringsforhold. Vi kan også glede oss over at det er en fin økning i antall sjarkfiskere som etablerer seg i yrket. bidro med finansiering av 6 ny båter. Vi har oppnådd full barnehagedekning ved hovedopptaket. Solsikken barnehage på Meløy ble slått sammen med Meløy skole til 17 Antall undervisningstimer på 1-7. trinn ble utvidet med en time pr. uke og det ble innført gratis tilbud på åtte timer pr. uke til leksehjelp på 1. til 4. trinn. Det ble vedtatt plan for videreutdanning for lærere, skoleåret 2010/11 og plan for etter- og videreutdanning i skoler og barnehager. Kommunestyret behandlet tilstandsrapport for grunnskolene i Meløy. Kommunestyret har som mål at vi skal ligge over gjennomsnitt i nasjonale prøver før utgang av 2013, samt nulltoleranse for mobbing og at alle barn skal lære seg å lese før utgangen av første klasse.

18 Kommunestyret vedtok ombygging og renovering av idrettsbygget ved Enga skole, inkludert svømmebasseng, gymnastikksal med tilhørende garderober innenfor en kostnadsramme på 25 mill. kroner. Kommunestyret vedtok at det skal utarbeides skisseprosjekt til nytt sykehjem/ omsorgssenter i nordre Meløy med 56 sykehjemsplasser og 44 omsorgsleiligheter, og at det skal bygges ved området rundt Ørnes sykehjem. Bygget skal i tillegg inneholde to-tre prehospitale plasser, aktivitetstilbud, treningsarealer og kafeteria. Det gamle sykehjemmet skal vurderes omgjort til helse- og velferdssenter. lagt ned. Kommunestyret vedtok nye retningslinjer for utbygging av nye prosjekter. PR-Meløy 2020 hovedprosjektet ble ikke vedtatt av kommunestyret, og det videre arbeidet skal innarbeides i kommuneplan for. Det å opparbeide seg et godt omdømme vil være avgjørende for å vinne kampen om rekruttering av riktig kompetanse. Dette område kan bli den største utfordringen for vår kommune. styre vedtok å bosette ti flyktninger i Det totale sykefraværet i organisasjonen var på 10.6 % i 2010 en liten nedgang på 0,2 % fra Vi kan glede oss over at folketallet økte fra 6639 til 6650 personer i løpet av Fra 1. mai ble det etablert en PreOb-enhet med en plass ved Ørnes sykehjem, og det planlegges for inntil tre plasser innen Det er meget gode tilbakemeldinger på driften av PreOb-enheten. Kommunestyret har behandlet følgende plansaker: Revisjon handlingsplan for trafikksikkerhet Reguleringsplan for Ørnes Sentrum 1 Lamarkgården Endring reguleringsplan Glomfjord sentrum Høring av verneplan for Sundsfjordfjellet Energi- og klimaplan for Kommunestyret vedtok ny politisk organisering fra neste valgperiode. Kommunestyret ble redusert fra 27 til 25 representanter. Formannskapet, driftsutvalget og plan- og utviklingsutvalget ble redusert fra 9 til 7 representanter. Den faste byggekomiteen ble Vi kan være stolte av å ha høy sysselsetning og lav arbeidsledighet. Totalt er det 2847 sysselsatte i kommunen. Antall sysselsatte som pendler inn til Meløy er 318. Antall sysselsatte som pendler ut fra Meløy er 423. Ordføreren vil takke alle i organisasjonen for et godt arbeid i året som er gått. En stor takk til det politiske Meløy for et godt og konstruktivt samarbeid, til det beste for våre innbyggere. Arild Kjerpeseth ordfører 18

19 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Det sittende arbeidsmiljøutvalget (AMU) ble konstituert Det er 10 stemmeberettigede medlemmer i utvalget. Fra arbeidstakerorganisasjonene deltar Fagforbundet/ hovedtillitsvalgt, leder, tillitsvalgt og Utdanningsforbundet/ UNIO samt hovedverneombud. Fra arbeidsgiver sitter rådmann, seksjonsleder omsorg, kommunalsjef, ordfører og leder av administrasjonsutvalget. Hovedverneombud er også medlem av utvalget. For perioden har arbeidsgiversiden ledervervet v/ rådmannen. Nestleder er kommunalsjef drift. I 2010 har det vært avholdt 4 møter og 25 saker har vært til behandling. Av sakene kan nevnes røykfri arbeidsplass, organisering av fellestjenestene, HMS-tiltak, orientering sykefravær, valg av valgstyre verneombud, inndeling av verneområder, organisering omsorg og psykiatri, HMS tiltak Bruk av treningsstudioer, handlingsprogram med økonomiplan og budsjett Orientering om sykefraværsoppfølging har vært et jevnlig innslag på møtene i AMU. Kommunen har inngått avtale om bedrifts-helsetjeneste med Polarsirkelen HMS for de yrkesgruppene som har et lovpålagt krav om bedriftshelsetjeneste og har i løpet av 2010 sluttført arbeidet med å opprette bedrifts-helsetjeneste for alle ansatte. Polarsirkelen HMS har fått kontrakt på dette arbeidet. Attføringsutvalget (ATU) er et underutvalg av AMU. I dette utvalget ble det i 2010 avholdt 10 møter. Det ble behandlet 31 saker i perioden. Flere av sakene innebærer saker som ble behandlet flere ganger i løpet av året og dreier seg om personer som er vanskelig å finne løsninger på. Hovedvekten av saker som var oppe til behandling ble der funnet løsninger og tiltak skissert og saken trenger ikke noen videre oppfølging. I tillegg har vi inngått avtale med NAV at de to siste sakene på møtet er ansatte som innkalles til 19 dialogmøte 2, som er et lovpålagt møte som NAV skal gjennomføre. Vi ser en positiv endring i arbeidet med sykefraværet i kommunen. Antall innsendte oppfølgingsplaner på sykemeldte medarbeidere øker og de kommer tidligere inn i forhold til hvor lenge vedkommende har vært sykemeldt. Dessverre erfarer vi at dialogmøte 1 der legene skal delta innen 8 uker er så å si fraværende. Dette er et viktig møte der legene kommer tidlig inn i sykefraværsoppfølgingen og burde derfor fungere mye bedre. Arbeidet i attføringsutvalget preges fortsatt noe av mengden av uavklarte saker, men også at noen av sakene kommer for sent til utvalget. Årsakene til dette er mange. Det kreves i dag så mange elementer av utredninger i hver enkelt sak før endelig vedtak kan fattes f.eks. om pensjon, at det kan gå år før slike saker har funnet sin løsning. Det kan vi gjøre lite med. Samtidig ser en ofte vansker med å få omplassert arbeidstakere der dette er løsningen. Så å si alle stillinger stiller krav til kompetanse, og for mange av de som må omplasseres så er denne kompetansen enten ikke til stede eller at det er uaktuelt å tilegne seg denne kompetansen bl.a. grunnet alder. Som følge at kommunen har deltatt i kvalitetskommuneprogrammet der en av flere satsingsområder er å redusere sykefraværet, så er det blitt utarbeidet nye rutiner for oppfølgingen av ansatte ved sykefravær og av gravide arbeidstakere. Vi erfarer at rutinene for sykefraværet ut over 12 måneder ikke er gode nok. Disse vil bli revidert i Det er foretatt kartlegging av sykefraværet ved to sykehjem og to barnehager og egen rapport er fremlagt. Enhetene er bedt om å lage handlingsog tiltaksplan i forhold til det som kom frem i kartleggingen. Noe arbeid gjenstår her. Kommunestyret vedtok å bevilge 1,5 mill. kroner over tre år til innkjøp av hjelpemidler til kommunens to sykehjem. Som følge av en offentlig anbudsprosess ved innkjøp er ikke anskaffelsen foretatt.

20 LIKESTILLING Andelen kvinner og menn i virksomheten er en svært kvinnedominert arbeidsplass, der fordelingen av kvinner og menn på stillingskodene er svært kjønnsdelt. Andel kvinner og menn i (tall for mars 2011) Årsverk % Kvinner ,7 Menn ,3 I alt Omsorgsyrkene (helse, sosial og barnehage) domineres helt av kvinner på alle nivå. Kvinneandelen i lederstillinger Strategisk ledelse og ledere som rapporterer direkte til rådmannen utgjorde fire menn og en kvinne. Tre seksjoner og seks enheter som rapporterer direkte til kommunalsjefen var i 2010 ledet av fem kvinner og fire menn. Av øvrige 36 ledere er det 29 kvinner og 7 menn. L ø n n f o r k v i n n e r o g m e n n Ved de lokale oppgjørene på kommunalt avtaleområde i de siste ti år, har likelønnsproblematikk alltid vært tema. L ø n n s forhandlinger 2010 Lønn på kommunal sektor er etter endringene sentralt i 2002 delt i 2 hovedområder: De som får sin lønn fastsatt hovedsaklig sentralt (kapittel 4) og de som får lønn kun fastsatt lokalt uten sentral normering (ledere i kapittel 3 og akademikere i kapittel 5 ). Av den totale potten på kr er det gitt 81,78 % til kvinner. Om man holder funksjonstillegg som følger stilling/funksjon utenfor er det gitt 82,37 % til kvinner av totalt Lokale forhandlinger fulgte opp 20 føringer i meklingsmannens forslag, bl.a om større andel til kvinner enn antall årsverk tilsier. Kvinner i lederstillinger skal prioriteres. Gjennomsnittlig lønnsøkning var 3,4 % i kapittel 4, 3,8 % i kapittel 5 og 4 % i kapittel 3. L ø n n s n i v å Det er innenfor forhandlingskapitlene ingen gjennomgående kjønnsdelt forskjell. Det er grunn til å bemerke at splitting på flere forhandlingsområder gjør det vanskelig å føre en sammenhengende lønnsstrategi for høyskolegruppene og sammenlignbare stillinger med utgangspunkt i utdanningslengde. De største forskjellene mellom utdanningsgruppene er mellom undervisningspersonell som ligger fra kr (10 20 %) høyere enn ansatte på tilsvarende nivå på kommunal sektor for øvrig. Kjø nnsfordelingen ved rekruttering Ved rekruttering benyttes moderat kjønnskvotering, det vil si når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert. Ansettelsesorganene vurderer alltid særskilt om underrepresentert kjønn er kvalifisert. Det ser ut til at nyrekruttering i liten grad bidrar til å jevne ut innenfor de yrkeskategoriene som er mest kjønnsdelt. Det mest oppsiktsvekkende er at i aldersgruppen under 30 år er andelen menn kun 5 av 50 årsverk menn, det vil si ca. 10 %. A r b e i d s t i d Det er kvinnedominerte arbeidsplasser/-områder som har det største omfanget av deltid. Bruk av deltidsstillinger på kommunalt avtaleverk blir drøftet med tillitsvalgte i henhold til hovedtariffavtalen. Deltidstilsatte gis også fortrinnsrett til utvidelse ved egne runder med intern utlysning. For noen områder er det slik at deltid kombinert med at det er stor anledning til merarbeid/ ekstra-

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 50/12 den 21. juni 2012

Årsrapport 2011. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 50/12 den 21. juni 2012 Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Vedtatt av kommunestyret i sak 50/12 den 21. juni 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 21.06.2012 Innhold Rådmannens kommentar 2 Årsregnskap og årsberetning 3 Politisk virksomhet

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Meløy kommuneplan. Årsrapport 2008. Meløy kommune. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for

Meløy kommuneplan. Årsrapport 2008. Meløy kommune. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommuneplan Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsregnskap og årsberetning 5 Politisk virksomhet 16 Helse, miljø og sikkerhet 18 Likestilling

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer