Statusrapport Samlet plan SØ 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport Samlet plan SØ 2015"

Transkript

1 1 / 8 Samlet plan SØ 2015 Til styret Sykehuset Østfold

2 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STATUS OG FREMDRIFT HOVEDAKTIVITETER I PERIODEN OPPNÅDDE MILEPÆLER I PERIODEN PROSJEKTGRUPPER I SAMARBEID MED PNØ (PROSJEKT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS) HOVEDAKTIVITETER NESTE MÅNED PLANLAGTE MILEPÆLER MED FRIST STATUS PER OMRÅDE OU-GJENNOMFØRING INNKJØP OG LOGISTIKK PSYKISK HELSEVERN KLINISK IBRUKTAKELSE (KIB) SOMATIKK KVALITET OG DOKUMENTASJON OPPLÆRING SYKEHUSSERVICE OG EIENDOMSFORVALTNING TEKNISK DRIFT UTSTYR FLYTTING ORGANISERING SAMLET PLAN... 8

3 3 / 8 1 STATUS OG FREMDRIFT Denne statusrapporten gjelder for perioden februar-mars Fremdriften er i henhold til plan. 1.1 Hovedaktiviteter i perioden Overordnet dokument for samlet plan SØ er utarbeidet og godkjent av adm. dir Den beskriver ansvar og oppgaver for involverte parter med definerte milepæler som SØ har ansvar for. Det har vært avholdt 3 møter for områdeansvarlige med statusrapportering (fremdrift og risiko fra hvert område). Det er etablert til sammen 24 avdelingskoordinatorer innenfor følgende avdelinger/områder: Sengeområde medisin (avd. for sykepleie) Medisinske poliklinikker Sengeområde: ortopedi, kirurgi, ØNH, KK Indremedisin leger Avdeling for kirurgi (leger, poliklinikk) Psykisk helsevern (KIB 1) Ortopedi: leger, poliklinikk, operasjon Senter for laboratoriemedisin Avdeling for nevrologi (leger, poliklinikk) Radiologi Øre-nese-hals-avd. (leger, poliklinikk) Prehospitale tjenester Øyeavdeling Fysioterapiavdelingen Intensiv og overvåking Dokumentasjonssenteret Akuttmottak, KTP og obspost Teknisk drift Operasjon, anestesi og sterilsentralen Innkjøp og logistikk Kvinneklinikken (leger, poliklinikk, føde) Sykehusservice og eiendomsforvaltning Barn og ungdom somatikk Det har vært avholdt 3 møter for avdelingskoordinatorer. Kontaktperson fra IKT er deltaker i møtene. Alle avdelingskoordinatorene har i samarbeid med sine avdelingssjefer utarbeidet fremdriftsplaner som beskriver aktiviteter fra dags dato og frem til innflytting på Kalnes. 1.2 Oppnådde milepæler i perioden Oppnådd milepæl i perioden: Utarbeide underlag for brukerkonfigurasjon til ulike systemer er levert til fristen Dette innebærer organisasjonskart til og med avdelingsnivå, oppdatert ansvarskontoplan, skisser med foreløpig plassering av fagområder i sengeområder på Kalnes, navneforslag og liste med oversikt over alle bruksromnummer knyttet til fagområder. 1.3 Prosjektgrupper i samarbeid med PNØ (Prosjekt nytt østfoldsykehus) Senter for laboratoriemedisin Det er etablert prosjektgruppe med deltagere fra PNØ og SØ som skal utarbeide en komplett ibruktakelsesplan som beskriver en helhetlig fremdrift for laboratorieområdet.

4 4 / 8 Ibruktakelsesplanen for laboratorie skal beskrive og tidfeste alle nødvendige aktiviteter, alle involverte ressurser og på hvilken måte laboratoriearealene på Kalnes tas i bruk. Sterilsentral Det er etablert prosjektgruppe med deltagere fra PNØ og SØ som skal levere en komplett ibruktakelsesplan for sterilsentralen. Planen skal beskrive alle aktiviteter i forbindelse med oppstart og ibruktakelse av sterilsentralen på Kalnes. 1.4 Hovedaktiviteter neste måned Fortsette arbeidet med prosjektgruppene for senter for laboratoriemedisin og sterilsentral. Gjennomføre månedlig samling med områdeansvarlige og avdelingskoordinatorer. Avklare grensesnitt og tydeliggjøre ansvar og oppgaver mellom sykehusservice og eiendomsforvaltning og teknisk. Beslutte hvilke arealer SØ kan ta i bruk til klinisk ibruktakelse 1 (KIB1), i samarbeid med PNØ. Forberede KIB1. Psykisk helsevern gjennomfører samling. Sikre at prosjekt poliklinikk og dagbehandling gjennomføres i henhold til plan. Starte innføring av konseptuelle løsninger på sengeposter, for eksempel sengetunløsninger og tavlemøter. Fortsette arbeidet med risikovurderinger. Sikre at utstyrsprosjektet følger anskaffelsesprosessen i henhold til plan. Sikre at opplæringsaktiviteter følger plan. Starte planleggingen av flytting (ikke pasienter). 1.5 Planlagte milepæler med frist Plan for bemanning teknisk drift nytt østfoldsykehus ferdig. Søknad om nødvendige myndighetsgodkjenninger er utarbeidet. Overordnet plan for opplæring er utarbeidet. 2 STATUS PER OMRÅDE 2.1 OU-gjennomføring Alle avdelingskoordinatorene har sammen med sine avdelingssjefer utarbeidet fremdriftsplaner som beskriver aktiviteter fra dags dato og frem til innflytting på Kalnes. 2.2 Innkjøp og logistikk Det er utarbeidet en felles prosjektplan som dekker alle aktiviteter og milepæler i logistikkprosjektet og innenfor innkjøp og logistikk i Samlet plan SØ 2015.

5 5 / 8 Modell for ressursbehov for alle funksjoner som tilligger avdeling innkjøp og logistikk er utarbeidet. Denne ble presentert i arbeidsutvalg og programeiermøte. Rollene som koordinator servicegård og AGV ansvarlig er etablert. Nye logistikkløsninger har hatt fokus på tøyautomat. Møte med leverandør og demo på Ullevål er gjennomført. Det jobbes etter en definert plan for revisjon av varekatalog og lager i Moss og Fredrikstad. Planlagt oppstart på Veum før påske. Måling av at bestillinger gjennomføres i SØ økonomi og logistikksystem gjennomføres månedlig. God dialog med avdelingssjefer for oppfølging av utviklingen. Prosjektgruppe med mandat å utrede fremtidig organisering av kontraktsforvaltning er etablert. Frist 1. juni Avd. innkjøp og logistikk inngår i en prosjektgruppe som skal avklare kontraktsoppfølging og -eierskap. Gruppen skal levere et forslag innen juni Psykisk helsevern Fremdrift i henhold til plan 2 avdelingskoordinatorer og 2 ressursgrupper er oppnevnt. o Ressursgruppe 1: Bygningsmessigs avklaringer og ressursgruppe 2: Opplæring Ressursgruppe for KIB1- psykisk helsevern er oppnevnt. Gruppen skal o utarbeide en plan for å sikre driften (og ivareta definerte lovkrav) og ivareta pasientsikkerheten i flytteperioden (før, under og etter innflytting). o utarbeide en detaljert flytteplan som beskriver hvem som flytter når, samt oversikt over forhold som må være avklart i forkant av flytteperioden. KIB1 møte besluttet sentrale prinsipp/forutsetninger. o Ansvarsforholdene mellom DPS og seksjoner på Veum skal i minst mulig grad endres i flytteperioden. o Overordnet plan angående tilgang på personell for å sikre pasientbehandlingen og ivareta lovkrav. o Definert hvilke seksjoner som skal flytte i første pulje, og hvordan pasientene flyttes. Påbegynt «Rusken-aksjon» Planlagt OU-samling. Avdelingskoordinatorene har deltatt i OU-samling sengetun. Samlet oversikt over spesifikke beredskapsprosedyrer (psykisk helsevern) er utarbeidet, med tanke på å legge inn endringsforslag. Vil danne grunnlag for å gjennomføre øvelser. 2.4 Klinisk ibruktakelse (KIB) somatikk Prosjektet er i startfasen. Prosjektkoordinatorer ansatt i 100 %, for å jobbe med KIB. Arbeid med organisering av prosjektet, prosjektdirektiv og milepæler påbegynt. Samling i mai, med involverte grupper med deltakelse fra St. Olavs. Hospital og/eller AHUS, under planlegging. Administrativt samarbeidsutvalg er forespurt om representanter til en arbeidsgruppe, fra de 5 legevakts-distriktene.

6 6 / Kvalitet og dokumentasjon Utarbeidet handlingsplan for ny struktur i elektronisk kvalitetssystem (EK) for ny sykehusstruktur. Godkjent mandat for EK-nettverksgrupper og gruppene er igangsatt. Påbegynt PILOT på ny EK-struktur på intensivavdelingen. Startet arbeidet med myndighetsgodkjenninger, det vil si kartlegginger, dialog med aktuelle avdelingssjefer og oppstart av søknadsprosessen. 2.6 Opplæring Arbeidet med å koordinere opplæring for ibruktakelsesprosjektene IKT (Delta, IMATS, LABDATA og Metavision) pågår (datoer, varighet, metode, kompetansekoder). Arbeidet med å koordinere opplæring i bruk av utstyr i samarbeid med utstyrsprosjektet og leder for medisinsk teknisk avdeling pågår. PNØ testsenter har fått ansvar for å gjøre klar opplærings-/kursbasene for de forskjellige IKT-systemene. Det pågår opplæringsaktivitet på Tuneteknikeren. Jobbet aktivt med å definere aktivitetene i «standardiserte opplæringspakker». Møter med 19 avdelingskoordinatorer avholdt og videre samarbeid er planlagt. Plan for opplæring av legene påbegynt. Planlegging av opplæring i forbindelse med flytting av øyeavdelingen til Moss er påbegynt. 2.7 Sykehusservice og eiendomsforvaltning Organisering av sykehusservice (internt servicesenter, renhold, mat, portør) klar 1. april 2014 og plan for iverksettelse startet. Organisering av eiendom startet. Samarbeid mellom intern servicesenter (IS) og poliklinikkprosjektet angående resepsjonsfunksjonalitet påbegynt. Arbeid med etablering av vaktsentral startet. Arbeid med utarbeidelse av strategier innenfor alle områder tilhørende sykehusservice/eiendom påbegynt; Sikkerhet, Renhold, Mat, Eiendom, Portør, IS. Arbeid for sanering og opprydding påbegynt. Arbeid med å etablere en avtale med ekstern leverandør om flytting, i samarbeid med flytteprosjektet påbegynt. Avrop på nødvendige service- og vedlikeholdsytelser pågår. 2.8 Teknisk drift Fagpersonell/ressurser i teknisk avdeling omdisponeres for å imøtekomme kravet til tilstedeværelse på Kalnes (hospitering) og økt driftsteknisk behov i Moss.

7 7 / 8 Rekrutteringsprosess pågår i Moss (2 stk. elektrikere) og Kalnes (1 stk. kjøletekniker) Avklaring av grensesnitt vedr. ansvarslinjer pågår med o SØ Eiendom (DISE) o SØ IKT o SØ Logistikk o SØ Medtek Arbeid med kontraktseierskap og mottak av utstyrsanskaffelser pågår. Arbeid med driftssentral funksjonalitet og tilhørende arbeidsmetodikk pågår i samarbeid med PNØ. Arbeid med dokumentasjonsleveransen (form og innhold) pågår i samarbeid med HSØ (Helse Sør-Øst) og PNØ. Arbeidet med Rendra-konseptet (BIM /Lydia) pågår i samarbeid med HSØ. Arbeidet med avhendingsprosess av sykehuslokasjoner pågår. Avdelingsrådgiver (koordinator) i teknisk avdeling er ansatt. EK-ansvarlig i teknisk avdeling er ansatt. Opplæringsaktiviteter på Kalnes er påbegynt (høyspent og reservekraft). Saksutredning vedr. verkstedfasiliteter og tilhørende lagerlokasjoner for Kalnes pågår. Aktiv deltakelse i forhold til Prosjekt SØ 2015 Moss (kvalitetssikre leveranseinnhold fra prosjektet, opplæringsaktiviteter og involvere driftsorganisasjonen med tanke på kompleksiteten i nytt bygg og teknisk infrastruktur). 2.9 Utstyr Fremdriften i anskaffelsesprosessen er i henhold til plan. Hybridstue1: Beslutning om å opprettholde dagens opptaksområde for karkirurgi og funksjonsfordeling ble endelig vedtatt av styret i Helse Sør-Øst høsten 2011 (sak ). I saksframlegget pekes det spesielt på den forventede utviklingen innen karkirurgi med økning spesielt i antall hybride og endovaskulære inngrep. På bakgrunn av dette har det karkirurgiske miljøet i SØ utarbeidet en rapport hvor det argumenteres for implementering av hybridstue på en av de eksisterende operasjonsstuene på Kalnes til åpning i Saken er oversendt PNØ for konsekvensutredning. PET CT: Det arbeides med å utarbeide kravspesifikasjon som ivaretar fremtidsrettet teknologi, bruk av flere tracere 2 og derved på sikt muligheter for å utvide pasientgrunnlaget ut over onkologiske pasienter. Automatisert bakteriologi: anskaffelsesarbeid er i sluttfasen. SØs ambisjonsnivå og økonomisk ramme vil være avgjørende for valg av løsning og grad av automasjon. 1 Hybridstue betyr operasjonsstue som er tilrettelagt med avansert røntgenutstyr. Dette gir muligheter for åpen operasjon, samtidig med kateterbaserte teknikker. Utposning på hovedpulsåren og bekkenkar er eksempler på dette. Mye av kateterbasert kirurgi kan gjøres på angiolab på radiologisk avdeling (dette er det også planlagt for). De utstabile, livstruende pasientene som kan tenkes å ha behov for samtidig åpen kirurgi er målgruppen for en hybridstue. 2 Tracere betyr sporstoffer, i denne betydning radioaktivt stoff som injiseres i pasientene. Ved bruk av flere ulike typer er det mulig å diagnostisere flere ulike sykdommer.

8 8 / 8 Økonomi: De tre overnevnte punktene er det ikke tatt 100 % høyde for i eksisterende utstyrsprogram. SØ jobber nå med å lage oversikt over behov for investeringer i 2014/15. Dette for å se om det er muligheter for å dreie deler av de økonomiske rammene, slik at blant annet de overnevnte satsningsområder for SØ kan prioriteres Flytting Prosjektdirektiv er påbegynt. Milepælsplan er påbegynt. Eiendomsavdelingen har innkalt til oppstartsmøte vedrørende utarbeidelse av kravspesifikasjon flytteavtale. 3 ORGANISERING SAMLET PLAN

Statusrapport fra områdeansvarlige. Samlet plan SØ 2015

Statusrapport fra områdeansvarlige. Samlet plan SØ 2015 1 / 22 fra områdeansvarlige Samlet plan SØ 2015 Til styret SØ 17. november 2014 2 / 22 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING OG TIDSPERIODE... 3 2 STATUS PER OMRÅDE... 3 2.1 KLINISK IBRUKTAKELSE FASE 1 (KIB

Detaljer

Hva skal til for å ta det nye sykehuset i bruk?

Hva skal til for å ta det nye sykehuset i bruk? Hva skal til for å ta det nye sykehuset i bruk? «Håndbok for klinisk ibruktakelse fase 1(KIB 1) og mellomfasen før KIB 2» Versjon 1.0 04.11.14 Rev: Beskrivelse: Godkjent: Dato: 1.0 Til høring i programeiermøte

Detaljer

Risikovurdering Beredskap Kalnes

Risikovurdering Beredskap Kalnes 1 /13 Risikovurdering Beredskap Kalnes Navn Utarbeidet av: Godkjent av Dato Risikovurdering Beredskap Vigdis Velgaard Adm. dir Just Ebbesen 02.12.2013 Kalnes Lene Merete Osvik Revison Versjon 2.1 Velgaard/Osvik

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning.

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning. STYREMØTE 25. februar 2013 Side 1 av 13 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: IKT-arbeid frem mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Denne saken omfatter mål, tiltak og risiko ved realisering av IKT til

Detaljer

Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10

Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10 Årsrapport 2007 Innhold Innholdsfortegnelse 2 Leder 4 Akershus universitetssykehus (Ahus) 6 Fakta og grafer 7 Kirurgisk divisjon 8 Medisinsk divisjon 10 Etablering av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) 12

Detaljer

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS 08.5.12 Side: 1 av 9 MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Godkjent av: Navn Rolle Stilling Dato Bente Mikkelsen Eier AD HSØ 08.5.12 Side: 2 av 9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler : Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabell over omstillingsprosjekter SAK 50/2013 STATUS

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 1 / 26 Gjennomføringsplan De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013 - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 Versjon 1.0 GODKJENT AV: Navn / organ Rolle Dato Fornyingsstyret Programeier

Detaljer

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011 Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten -2011 Oppdragsgiver Prosjekteier Helsedirektoratet Dato 09.06. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 1 FUNNKe -et regionalt utviklingsprosjekt Sammendrag

Detaljer

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering. STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 12/1242 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLE 1 TERTIALRAPPORT 2-2013 DIITAL FORNIN - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Innledning Denne tertialrapporten (tertial 2) gir en oversikt over status og fremdrift for programmet

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1.

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1. 1 / 37 for Perioden 2011-2015 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Leder Sykehusledermøtet (SLM) adm.direktør 21.06.2011 Side 1 av 37 IKT områdeplan 2 / 37 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012

Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012 Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012 Innhold Arbeidsmiljø Beredskap Brannsikkerhet El - sikkerhet Fysisk sikkerhet Informasjonssikkerhet Matsikkerhet og ernæring

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Strategi Sykehuset Østfold

Strategi Sykehuset Østfold Strategi Sykehuset Østfold 2016 2020 Til styret for Sykehuset Østfold 15. desember 2014 1 Innledning Sykehuset Østfold står foran en spennende tid! I 2015 står det nye sykehuset på Kalnes klart for innflytting.

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør Vedlegg: SAK 86/2009 OVERORDNET ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 1. Sammendrag

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27.05.2008

Detaljer

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH HMS-seksjonen Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Saksbehandlere: Lena Rolandsen og Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: 24.10.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer