Risikovurdering Beredskap Kalnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikovurdering Beredskap Kalnes"

Transkript

1 1 /13 Risikovurdering Beredskap Kalnes Navn Utarbeidet av: Godkjent av Dato Risikovurdering Beredskap Vigdis Velgaard Adm. dir Just Ebbesen Kalnes Lene Merete Osvik Revison Versjon 2.1 Velgaard/Osvik Revison Versjon 2.2 Velgaard/Osvik Adm dir Just Ebbesen Side 1 av 13

2 2 /13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN ERFARINGER FRA TIDLIGERE SYKEHUSBYGG AVGRENSNINGER, TIDLIGERE VEDTAK OG DEFINISJONER SAMLET PLAN PROSJEKT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS (PNØ) SAMLET PLAN KLINISK IBRUKTAKELSE (KIB) RISIKOSTYRING FORSLAG TIL GJENNOMFØRING AV RISIKOVURDERINGER - KALNES RISIKOIDENTIFISERING RISIKOVURDERING ROS-ANALYSE RISIKOHÅNDTERING RESTRISIKO RISIKOVURDERING OG BEREDSKAP OPPSUMMERING RISIKOVURDERING BEREDSKAPSPLAN KALNES DISPOSISJON GJENNOMFØRING BEREDSKAPSPLAN FORANKRING HOS EIERE OG LEDELSE OPPLÆRING OG INFORMASJON DOKUMENTASJON REFERANSER/ KILDER Side 2 av 13

3 3 /13 1 BAKGRUNN Nytt østfoldsykehus på Kalnes er under bygging, og første trinn skal tas i bruk i mai Beredskap under byggeperioden, flytting, ibruktakelse og normal drift i nytt sykehus på Kalnes skal være basert på risikoanalyser. Helsetilsynets rapport om innflytting i nye Ahus 1 avdekket kritikkverdige forhold. Det var blant annet forventet at følgende dokumentasjon av risikovurderinger og styringsdokumentasjon ble fremlagt: Oversikt som viser identifiserte trusler, både kjente og ukjente trusler. Oversikt som viser mulige konsekvenser av identifiserte trusler Styringsplaner som viser ledelsens vurdering av kartlagte trusler og planer for kontroll med kartlagte risiko Oversikter som viser iverksatte tiltak (totalplan) ut fra identifiserte trusler Oversikt som viser hvilke trusler som anses å være så lav risiko at tiltak ikke anses å være påkrevd. Beredskapsplaner som er etablert med utgangspunkt i de identifiserte truslene. For Sykehuset Østfold (SØ) er det vesentlig å lære av dette slik at ikke de samme kritikkverdige forholdene skal gjøre seg gjeldende. På denne bakgrunn ga administrerende direktør Just Ebbesen Vigdis Velgaard og Lene Merete Osvik i oppgave å utarbeide en plan for hvordan SØ skal arbeide videre med risikovurderinger og beredskapsplanlegging mot nytt sykehus Kalnes. 2 ERFARINGER FRA TIDLIGERE SYKEHUSBYGG Det er tre sykehus i Norge som har erfaring fra flytting i nye bygg etter 2000; St. Olavs hospital, Oslo universitetssykehus (OUS) og Akershus universitetssykehus (AHUS). Basert på erfaringer fra disse prosjektene vil vi trekke frem spesielt følgende områder å lære av: Klare ansvarsforhold og roller Ansvarsfordeling linje en ansvarlig for flytting byggeprosjekt må være tydelig for alle parter, og det må ligge til grunn at linjen har det overordnede ansvaret for risikovurdering og beredskap. Den viktigste oppgaven for flytteansvarlig er å støtte linjeledere i forhold til ledelse og ansvarsområde. Ansvarsavklaring vedrørende overtakelse av bygget, om det er styrets ansvar, eller delegert til administrerende direktør. Felles fremdriftsplan Felles sentralisert fremdriftsplan å ikke operere med flere ulike fremdriftsplaner. Avsette nok tid til opplæring, og at denne gjennomføres så nær innflytting som mulig. Side 3 av 13

4 4 /13 Gode planer for flytting og ibruktakelse Kjentmannsprøver i bygget. Vurdere å lage en enkel beredskapsplan for selve flyttingen (en side). Være oppmerksom på kulturforskjeller når man får nye naboer og kollegaer. Stort sykefravær/annet fravær kan være en risiko. Viktig å teste systemene i sammenheng og i forløp, ikke kun i siloer. Få inn backup-løsninger i beredskapsplanen. Klargjøre når det er for sent å reversere flytteprosessen. Risikovurderinger IKT er det største risikoområdet. Benytte eksterne aktører til risikovurderingen før overtakelse. For særlige kritiske områder må valg av risikoreduserende tiltak være knyttet til bestemte løsninger eller valg av ulike løsninger. Det bør lages planer for å avdekke sårbarhet og risiko. ROS-analyser må gjøres av de som kjenner systemet. Beredskapsplanen skal bygge på den restrisikoen som fremkommer fra risikovurderingen. Metode for å identifisere ukjente trusler må brukes. Dette kan gjøres ved at gruppen som foretar risikovurderinger suppleres med noen som ikke har erfaring om feltet. Kritiske beslutning om flytting: Beregne sannsynlighet for, eller lage klare kategorier for om det kan flyttes inn. Akseptert risiko bør tallfestes. Aggregering av alle gjennomførte risikoanalyser gir ikke et korrekt bilde av situasjonen. Involvere eier/styret Rapportering til styret: Skriftlig rapportering til styret minst fire ganger i året. Det bør være skriftlige beslutninger rundt risiko. Restrisiko og ansvar må være tydelig. Side 4 av 13

5 5 /13 3 AVGRENSNINGER, TIDLIGERE VEDTAK OG DEFINISJONER Dokumentet er avgrenset til å gjelde Kalnes og skal sikre at risikovurderinger ligger til grunn for beredskapsplanleggingen. Plan for beredskap mot Kalnes ble behandlet i beredskapsrådet i mai og august Beredskap mot Kalnes Skisse planarbeid: Oppstart august Nedsette en arbeidsgruppe personer fra drift. Gjennomføre ROS analyser analysere allerede gjennomførte. Bygg og interne hendelser knyttet til de ulike seksjonene/fagområdene. IKT struktur nye IKT avhengige arbeidsmetoder med kritikalitet. Planverk ferdige til sommer. Øves høsten. Korrigeres våren Beredskapsrådet er høringsinstans. Arbeidsgruppene rapporterer til beredskapsleder. Det skal ansettes en flyttegeneral i sykehuset. Denne personen vil møte i beredskapsrådet. Innspill til hvilke arbeidsgrupper man trenger sendes til Lene Merete Osvik. Definisjoner risiko 1 Krav til risikovurderinger innbefatter både planlegging, risikoanalyse og risikoevaluering, og er således mer omfattende enn en enkel risiko-analyse. Følgende definisjoner er de mest sentrale innen fagområdet Risiko Uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten og konsekvensen av en uønsket hendelse. Risikoidentifisering Prosess for å finne, gjenkjenne og beskrive risikoer. Risikoanalyse (ROS-analyse) Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser og årsaker til og konsekvenser av disse. Risikovurdering Samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse og evaluering av risiko. Risikohåndtering Prosess for å modifisere risiko. Risikostyring Koordinerte aktiviteter for å rettlede og kontrollere en organisasjon med hensyn til risiko. Det foreslås en prosess for å gjennomføre risikovurderinger i forbindelse med ibruktakelse av Kalnes. 1 Norsk standard NS-ISO Risikostyring Prinsipper og retningslinjer Side 5 av 13

6 6 /13 Definisjon beredskapsplan I dette dokumentet brukes ordet beredskapsplan om alle dokumenter, delplaner og annet grunnlagsmaterialet som imøtekommer tiltak etter at en restrisiko definert, eller at dagens planer er oppdatert og imøtekommer nye krav til beredskap. 4 SAMLET PLAN Vi har forsøkt å finne frem til tidligere vurderinger som er gjort vedrørende gjennomføring av risikovurderinger i forbindelse med flytting og ibruktakelse av nytt østfoldsykehus. Nedenfor er en oversikt over det vi har kartlagt, men det er mulig det finnes mer omkring dette som vi ikke har klart å finne frem til. 4.1 Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Risikovurderinger og ROS-analyser i regi av PNØ Det er gjort ROS-analyser i av ulike brukergrupper bestående av fagfolk SØ og fra PNØ. 2 Her er 37 svært ulike tema behandlet, både når det gjelder årsak og tiltaksbeskrivelse, metode og risikoklassifisering. Viktige områder som IKT er utelatt fra denne ROS-analysen. Risikovurderinger og ROS-analyser i regi av PNØ IKT SP Det er gjort noen ROS-analyser, men er ikke kjent med hvilke. 4.3 Samlet plan klinisk ibruktakelse (KIB) I samlet plan fremgår det planer for hvilke ROS-analyser som skal gjennomføres i sluttfasen og i forbindelse med klinisk ibruktakelse. I henhold til Samlet plan skal disse gjennomføres i regi av PNØ og øvrige aktører deltar. Resultatene registreres i PNØs risikomatrise og følges opp i Samlet plan forum 2. I tillegg skal hver enkelt aktør ha egne risikoregister for sitt leveranseomfang. Felles ROS-analyse gjennomføres etter følgende plan: ROS 1 gjennomføres 2 mnd. før første kliniske ibruktakelse ROS 2 gjennomføres medio juni 2015 ROS 3 gjennomføres primo september 2015 Avsluttende ROS gjennomføres en ca. 1 uke før full klinisk drift. I tillegg foreligger det milepælsplaner hvor det anses som nødvendig at det foreligger ROSanalyser eller andre risikovurderinger. KIB-prosjektet har gjennomført ROS-analyse for KIB 2, og identifisert en del risikoområder som omhandler selve flyttetidspunktet. Planen er å gjennomføre en ytterligere risikovurdering høsten 2013 med de kliniske avdelingene som en del av detaljplanlegging mot april. Planen er også at det skal gjennomføres månedlige risikovurderinger. 3 2 Aksjonsliste ROS PNØ/SØ Side 6 av 13

7 7 /13 I Overordnet plan SØ 2015 og Samlet plan Kalnes står følgende angående beredskap: Utarbeide beredskapsplaner Etablere beredskapssentral i oppstartsfasene (mai/november 2015) for å trygge ibruktakelse og beredskap samordne håndtering av kritiske hendelser, iverksette korrigerende tiltak og ivareta relevant informasjon internt og eksternt o beredskapsfase 1 - sentral operativ på dagtid den første uken, bemannes av ressurser fra SØ, PNØ og SP. Deretter av SØ som integrert funksjon i driftssentralen, ved større hendelser tilkalles PNØ og SP o beredskapsfase 2 døgnbemannet sentral etter at akuttsøylen er etablert (inntil 1 uke, utvidet bemanning 1. døgn). I tillegg må det være forhåndsdefinerte varslings- og tilkallingsrutiner for utbedring av feil Beredskapsplanlegging, endring og revisjon bør følge den oppsatte strukturen i Samlet Plan hvor det står: Før klinisk ibruktakelse, skal det gjennomføres ROS-analyser med følgende tema: driftsstabilitet teknisk anlegg og IKT opplæring driftsforberedelse valideringsprosesser eksterne forhold Tabell 1 Styrende milepæler fra Samlet plan Milepæl Beskrivelse Dato M1 Frys for innføring av nye IKT-løsninger M2 Ferdigstilt SAT tekniske installasjoner fra PNØ M3 Oppstart integrerte systemtester M4 Stabil drift på tekniske systemer M5 Oppstart tidlig klinisk drift M6 Full klinisk drift av psykisk helsevern M7 Etablering av akuttsøyle Risikostyring Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet har utarbeidet et grunnlag for hvordan risikostyring kan gjennomføres. Dette er sammenfattet i de neste avsnittene. Gjennomføring, rapportering og oppfølging av risiko Det skal gjennomføres risikovurderinger, tiltak foreslås og risikoforhold registres og rapporteres. Overordnede risikovurderinger gjennomføres. Risiko prioriteres, risikoreduserende tiltak iverksettes og følge opp på overordet nivå. Interne og eksterne aktører deltar i gjennomføring av risikovurderinger. Side 7 av 13

8 8 /13 Oppfølgingen inngår som fast agendapunkt i oppfølgingsmøter/ledermøter. Adm.direktør rapporterer oppfølging av arbeidet som fast agendapunkt til styret i Sykehuset Østfold. Pasientsikkerhet og kvalitetsavdelingen forestår opplæring i metode for risikostyring, er rådgivere i planlegging og gjennomføring av risikovurderinger og fasiliterer. Risikostyring gjennomføres etter følgende prinsipp: Gjennomføre risikovurdering i tråd med interne prosedyrer. Risikovurdere planlagte aktiviteter i samarbeid med berørte interne og eksterne aktører. Risikovurdere pågående aktiviteter i prosjektet i samarbeid med berørte interne og eksterne aktører. Alle risikoforhold skal registreres i eget risikoregister/-skjema. Alle risikoforhold inkludert forslag til risikoreduserende tiltak rapporteres. Oppfølging av risiko og iverksettelse av risikoreduserende tiltak gjennomføres fortløpende Forutsetninger for å lykkes Ansvar og roller må være kjent for alle involverte aktører. Et felles risikostyringsverktøy, som kan benyttes på alle nivåer i sykehuset. Flere personer må til enhver tid ha oversikt over sentrale og kritiske risikoforhold. Det er etablert en struktur og plan for rapportering og oppfølging av risikobildet på overordet nivå i sykehuset. 5 FORSLAG TIL GJENNOMFØRING AV RISIKOVURDERINGER - KALNES 5.1 Risikoidentifisering Innledningsvis må det gjennomføres en risikoidentifisering for å finne, gjenkjenne og beskrive risikoer. Dette er første trinn i prosessen. Målet er å kartlegge hvor de største risikoområdene ligger, i forbindelse med de ulike fasene under bygging og ibruktakelse. Allerede eksisterende ROS-analyser i PNØ og det som er gjennomført og relevant i SØ, må gjennomgås. Dette er et bidrag til å avdekke hvilke ytterligere ROS-analyser som må gjennomføres. I tabellen under er det satt opp noen aktuelle områder for risikovurdering. Side 8 av 13

9 9 /13 Tabell 2 Aktuelle planområder beredskap som må risikovurderes. Planlegging Bygging Flytting Ibruktakelse Klinisk Ibruktakelse Normal drift IKT X X X X X Vannforsyning X X Strømforsyning X X X Brann X X X Evakuering X X Medisinske gasser X X Forsyning X X Sikkerhetstrusler X X Massefravær av X X Ansatte Pandemi, smitte X X X X Overbelegg Masseskade X X X Sanering X X X Pasientlogistikk/klinisk ibruktakelse X X X X To områder er særlig utsatte, IKT og klinisk ibruktakelse. Det besluttet å gjennomføre en ekstern risikovurdering av IKT-området. Risikovurderingene når det gjelder klinisk ibruktakelse skal dekke områder som pasientsikkerhet, HMS, opplæring av personell og utfordringer og trusler knyttet til innflytting. 5.2 Risikovurdering ROS-analyse På bakgrunn av risikoidentifiseringen, må det gjennomføres systematiske risikovurderinger og ROS-analyser for å beskrive / beregne risikoen. Ansvarlige for de aktuelle områdene gjennomfører ROS-analyser, med bistand fra avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet som fasilitator. Beredskapsansvarlig Kalnes må så langt som mulig delta i de vesentligste risikovurderingene for å fange opp elementer til beredskapsplanleggingen. 5.3 Risikohåndtering Resultatet fra risikovurderingen viser hvorvidt det er grunn til å iverksette tiltak for å modifisere risikoen. Dette er et linjeansvar. Risikohåndteringen må dokumenteres og følges opp i linjen. Gjennomføring av tiltak i forbindelse med risikohåndtering er tema i oppfølgingsmøtene. Side 9 av 13

10 10 /13 Gjennom risikohåndteringen kommer man frem til eventuell restrisiko, det vil si den risikoen som er igjen etter risikohåndteringen. 5.4 Restrisiko Å identifisere og dokumentere restrisiko er vesentlig i forbindelse med beredskapsplanleggingen. Dette vil fremgå i forbindelse med risikoanalyser og -håndtering. Restrisikoen er områder hvor det ikke er mulig å fjerne risikoen ved hjelp av tiltak. Dette håndteres gjennom beredskapsplanleggingen. Restrisiko må dokumenteres, og styret holdes orientert om restrisiko og vurderer risikoakseptans. 5.5 Risikovurdering og beredskap På bakgrunn av tidskritikalitet og overordnet gjennomføringsplan vil det i tillegg til plan for risikovurdering, parallelt måtte gjennomføres flere aktiviteter og benyttes flere metoder for å identifisere restrisiko som endrer beredskapsplan. For å se hvilke områder som kan kreve endringer i beredskapsplan bør det: 1. Kartlegges hvilke analyser som gjennomføres / er gjennomført på hvilke områder. 2. Planlegges tester og analyser som systematiseres, og relatere disse til scenarier i risikovurderinger og restrisikoområder. Under beredskapsplanleggingen må kjente og ukjente trusler vurderes. Dette kan man blant annet oppnå ved å sørge for tilstrekkelig uavhengighet og distanse i gjennomføringen av risikovurderinger. For å identifisere risikoområder i forbindelse med flytting og ibruktakelse på Kalnes, er scenarietenkning relevant hvor kritiske områder beskrives, øves og deretter analyseres. Side 10 av 13

11 11 / Oppsummering risikovurdering Tabellen nedenfor skisserer plan for risikostyring i SØ. Tema Gjennomføring Når Risikoidentifisering: Innhenter gjennomførte ROS - analyser vurdere nye utsatte områder Oppstartsmøte med ledere og ansvarlige for samlet plan. Risikoområder vurderes. Risikoanalyser. Foreta analyser innenfor områder som er definert, og fastslå områder med restrisiko Risikohåndtering: Definere nivå og avhengighet. Vurdere egne tiltaksplaner og klargjøre ansvar. Restrisiko Ansvarlig for de enkelte områdene med bistand fra avd. for kvalitet og pasient sikkerhet. Beredskapsansvarlig deltar under aktuelle analyser. Flere nivåer i SØ er med i arbeidet. Ved uklarhet/flere ansvarsområder, må dette defineres. Kartlegges av den som har ansvar for risikohåndtering, og rapporteres til beredskapsrådet for innlemming i beredskapsplan, og til ledermøte. Januar - februar Fra februar og frem til innflytting. Egen plan. Løpende I forbindelse med risikohåndtering. 6 BEREDSKAPSPLAN KALNES 6.1 Disposisjon Beredskapsplan Kalnes bygger på dagens struktur. Risikovurderingene som ligger til grunn for beredskapsplanleggingen, legges tidlig inn i dokumentet for å gjøre det tydelig at beredskapsplanleggingen bygger på disse og restrisikoen. 6.2 Gjennomføring beredskapsplan Vedtak i Beredskapsrådet Beredskapsplan for Kalnes skal være ferdigstilt sommeren, øves høsten og korrigeres våren Tidsplan må korrigeres i henhold til endrede forutsetninger og milepæler i Samlet Plan. Ansvar for å utarbeide planene ligger hos beredskapsleder som benytter relevante fagpersoner i dette arbeidet. Utkast til planer sendes avdelingssjefer for innspill og korreksjon før endelig vedtak. Ansvar for revisjon av avdelingsvise prosedyrer ligger hos den enkelte avdelingssjef som i dag. Risikovurderingene må gjennomføres fortløpende og overordnet risikoanalyse må være avsluttet innen utgangen av april Side 11 av 13

12 12 /13 Risikovurderingene må gjennomføres parallelt med beredskapsplanlegging. Beredskapsplanen vil måtte justeres etter hvert som resultat fra risikovurderinger foreligger. Tabell 3 Oppsummering tidsplan Beredskapsplan Hva Ansvar/beslutning Tidsfrist Identifisere risikoområder Ansvarlig i samlet plan Januar Risikovurdering 12 områder samlet Ansvarlig i samlet plan Hele plan /avdelingssjefer Risikovurdering KIB 1 prosjektet Prosjektgruppen/Samlet Plan Foreligger ikke Risikovurdering KIB 2 prosjektet Prosjektgruppen/Samlet Plan Høsten 2013 Plan for Risikovurdering Styret i SØ Februar Beredskap Kalnes Delplan eksterne hendelser Beredskapsrådet April Delplan pandemi/overbelegg Beredskapsrådet Juni IKT Planlagt overtatt September 14 Delplan IKT Utkast Beredskapsrådet September 14 Delplan KIB utkast Beredskapsrådet Oktober 14 Delplan Interne hendelser utkast Beredskapsrådet November 14 Delplan IKT utkast 2 Beredskapsrådet Desember 14 Beredskapsplan utkast 1 Beredskapsrådet Januar 2015 Risikovurdering Beredskap Styret i SØ Februar 2015 Kalnes ROS 1 PNØ Innen 1. mars 2015 Beredskapsplan ferdig Samlet Plan Forum ROS 2 PNØ Medio juni 2015 ROS 3 PNØ Primo september 2015 ROS 4 PNØ En uke før innflytting Beredskapsplan revisjon Styret i SØ September Forankring hos eiere og ledelse Styret for SØ skal gjøres kjent med resultatet av alle overordnede risikovurderinger og analyser. Dette skal legges frem skriftlig, og vedtaket føres i protokollen fra styremøtet. Beredskapsplanen skal behandles i styret. Risikovurderinger og -analyser legges frem for ledermøtet i SØ etter hvert som de foreligger. Beredskapsplanen skal gjennomgås og behandles i ledermøtet. 6.4 Opplæring og informasjon Det lages opplæringsscenarioer til bruk i klasseromsundervisning i tråd med opplæringsprosjektets struktur. E-læring beredskap tas i bruk. Side 12 av 13

13 13 /13 Beredskapsplanen er tema på kurs for nyansatte og i lederopplæringen. Det utarbeides informasjonsmateriell for internt bruk. Budskapet skal tilpasses de ulike gruppene i SØ. Målet er at alle i SØ skal forstå planen. 7 DOKUMENTASJON Risikovurderingene skal dokumenteres skriftlig. Dokumentasjonen skal blant annet gjøre det mulig å følge arbeidsgangen i risikovurderingen. Forventet dokumentasjon fremgår av på side 3 i denne rapporten. All dokumentasjon skal arkiveres i Sykehuset Østfold sakarkiv, i tillegg til det som lagres elektronisk i EK (elektronisk kvalitetssystem). Beredskapsplanen er lagret i EK. Endringer i beredskapsplanen skal kunne spores. Etter hvert som delplanene ferdigstilles i henhold til plan, lagres disse i EK. 8 REFERANSER/ KILDER 1 Innflytting i nye Ahus Gjennomgang og vurdering av styringsdokumentasjon Rapport for Statens helsetilsyn Utgave 2, Samlet plan forum ledes av PNØ, øvrige parter er SØ, Sykehuspartner (SP) og Sykehusapoteket (SA). Er et forum for gjensidig informasjonsutveksling på forhold som har med fremdrift, risiko, avhengigheter og avvik å gjøre. Rapporterer til AD-møte som er en overordnet beslutningsarena mellom SØ og PNØ. 3 Mileplæl 2 i Prosjekt «Klinisk ibruktakelse (KIB) Kalnes» Overordnet plan prinsipper og føringer for plan og gjennomføring av KIB Kalnes Prosjektid. US Side 13 av 13

Dok. ansv.: Utviklingsdir. Helge Stene-Johansen 1 / 10. Samlet plan SØ 2015

Dok. ansv.: Utviklingsdir. Helge Stene-Johansen 1 / 10. Samlet plan SØ 2015 Dok. ansv.: Utviklingsdir. Helge Stene-Johansen Side: 1 / 10 Samlet plan SØ 2015 Godkjent av: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Adm. dir. SØ 12.02.2014 1 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering. STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 12/1242 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Nytt østfoldsykehus. Samlet plan - Planlegging av forberedelse til drift. Side 1 av 18

Nytt østfoldsykehus. Samlet plan - Planlegging av forberedelse til drift. Side 1 av 18 Prosjekt: Nytt østfoldsykehus Tittel: Samlet plan - Planlegging av forberedelse til drift 03 Oppdatert for behandling i prosjektstyret og SØ 19.11.12 ØYL NIK DAB 02 Til behandling i prosjektstyret og SØ

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2013 STATUS PR. 29.12.13

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2013 STATUS PR. 29.12.13 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL 2013 STATUS PR 291213 Dok nr: 0101-14-0009 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Nasjonalt topplederprogram Ingrid Johanne Garnes April 2014 Kull 16 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn for valg av prosjektet er det faktum

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 15. september 2014 Sted: Kalnes, nytt østfoldsykehus Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

Risikovurdering AMK-tjenester Østfold

Risikovurdering AMK-tjenester Østfold Risikovurdering AMK-tjenester Østfold Risikovurdering Bakgrunn for risikovurderingen En prosjektgruppe nedsatt av administrerende direktører i SØ og OUS har utredet muligheter og konsekvenser av å se AMK-tjenestene

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF.

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 Formatert: Bredde: 8.5", Høyde: 11" Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunele helse- og omsorgstjenester av

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 22.03.2010 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad, undervisningssenteret Tilstede: Styreleder Peder Olsen, Olav Mugaas, Inger-Christin Torp, Petter

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD Psykisk helsevern - Oppfølging av styresak traumebehandling i Helse Nord Sist lagret: 24.02.2014 07:52:00 Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS 08.5.12 Side: 1 av 9 MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Godkjent av: Navn Rolle Stilling Dato Bente Mikkelsen Eier AD HSØ 08.5.12 Side: 2 av 9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF.

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast 10.12.15 Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 pålagt å inngå

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: Saksbehandler: VEN Vår ref.: 11/5628 Dato: 25.10.2011 Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Torsdag 26. april 2012, kl. 12.00 15.30 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen til beredskapsseminar

Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen til beredskapsseminar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 24. september 2012 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Stein Are Agledal Hans Jørn Rønningen Ambjørn Bjørnson Petter Brelin Britt E. Gulbrandsen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og = Trenger KRAV TIL BEMANNINGSPLANER Det settes gjennomgående krav til bemanningsplaner og døgnrytmeplaner. BEMANNINGSPLANER MED KAPASITETS OG KOMPETANSEBEHOV Det utarbeides gjennomgående bemanningsplaner

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1939 Organisering av AMK-tjenester for Østfold Sammendrag: Muligheter og konsekvenser av en sammenslåing av AMK-tjenester

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb 1 Dette har jeg tenkt å snakke om: Kort om kommunal beredskapsplikt

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07093 Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Sammendrag: Oppfølging og gjennomføring av styrets

Detaljer

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Delrapport 2 for overføringsprosjektet mellom OUS og Vestre Viken

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 54-2015 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2015 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 8. april 2013 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Rune Jakobsen Jon E. Johnsen

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Regional IKT-beredskapsplan

Regional IKT-beredskapsplan Regional IKT-beredskapsplan Dette dokumentet erstatter etter at det er godkjent nåværende vedlegg 4 i Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst, og inngår således som en delplan til den regionale beredskapsplanen

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

Sak 51/13 Vedlegg 2. Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013.

Sak 51/13 Vedlegg 2. Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013. Sak 51/13 Vedlegg 2 Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013. Det er i 1. tertial gjennomført tilsyn fra fire eksterne tilsynsmyndigheter, hvorav en er gjennomført med innsending av rapport. Det vises

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Tjenesteavtale 11 for omforente beredskapsplaner mellom Værnesregionen ved kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal, Meråker og St. Olavs hospital HF.

Tjenesteavtale 11 for omforente beredskapsplaner mellom Værnesregionen ved kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal, Meråker og St. Olavs hospital HF. ST OLAVSHOSPITAL *UNIVE RSITETSSYKEHU SET I TRO ND HEIM -Fra bord til bell Tjenesteavtale 11 for omforente beredskapsplaner mellom Værnesregionen ved kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal, Meråker og St. Olavs

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

Detaljer

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser E10 30.09.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G3000 Sikkerhets- og miljøstab UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

mai 2011 Tiltak Ansvar Frist Risikonivå Referanse- Nummer Divisjonsdirektør Avdelingssjef 30/6-11

mai 2011 Tiltak Ansvar Frist Risikonivå Referanse- Nummer Divisjonsdirektør Avdelingssjef 30/6-11 Handlingsplan for implementering av anbefalinger etter intern revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser SAKSFREMLEGG Sak 11/10 Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler:

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

EKSEMPEL STYRINGSMÅL: Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet.

EKSEMPEL STYRINGSMÅL: Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet. EKSEMPEL STYRINGSMÅL: Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet. Delmål 1 Alle ansatte i helseforetakene skal enkelt ha tilgang til nødvendige retningslinjer

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014 STYREMØTE 23. mars 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07072 Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014 Sammendrag: Risikoen er redusert for flere av områdene

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

Prosjekt Sikkerhet i sykehus

Prosjekt Sikkerhet i sykehus Prosjekt Sikkerhet i sykehus Styremøte, 15.10.15 Øyvind Grimestad Sikkerhetssjef SSHF 48 29 51 30 Dirmøte HSØ 22.08.13 FUNN Gir disse oss et nivå for sikkerhetsarbeid på sykehus? Mandatet Prosjektet utarbeider

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012 Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Agenda En prosessbasert tilnærming: Planlegge sikringstiltak Utføre

Detaljer

Beredskapsøvelser og beredskapsplaner for vannforsyningen

Beredskapsøvelser og beredskapsplaner for vannforsyningen Beredskapsøvelser og beredskapsplaner for vannforsyningen Av Geir Lenes seksjonsleder Risiko, sårbarhet og beredskap Horten www.norconsult.no (Hovedkontor) www.risiko.no (Horten) Tlf. 33020410 Planleggende

Detaljer

Prosjektmandat. Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7

Prosjektmandat. <STHF> Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7 1 / 7 Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 3 2 PROSJEKTEIER... 3 3 ORGANISERING...4 3.1 STYRINGSGRUPPE...4. 3.2 REFERANSEGRUPPE...4.

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Regional IKT beredskapsplan

Regional IKT beredskapsplan Regional IKT beredskapsplan Dette dokumentet erstatter etter at det er godkjent nåværende vedlegg 4 i Regional beredskapsplan for Helse Sør Øst, og inngår således som en delplan til den regionale beredskapsplanen

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Risikovurdering av elektriske anlegg

Risikovurdering av elektriske anlegg Risikovurdering av elektriske anlegg NEK Elsikkerhetskonferanse : 9 november 2011 NK 64 AG risiko Fel 16 Hvordan gjør de det? Definisjon av fare Handling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelse

Detaljer

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Nasjonalt topplederprogram Berit Kalgraff Molde, høst 2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven «En medarbeidersamtale (MAS) er en godt forberedt,

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2015

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2015 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2015 Risikoområde Fullføring av Masterplan og nytt bygg medfører nye lokaler for nesten alle ansatte. Leveranse Sykehuspartner I løpet av 2015 vil tilnærmet alle ansatte

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 28. april 2014 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus

Detaljer

STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10

STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 8. september 2010 STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10 Orienteringssak oppfølging foretaksprotokoll og handlingsplan 2010 Saksbeskrivelse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 076-2015 STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt. Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter Nasjonalt topplederprogram Randi Hansen Vikhammer vår 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring Barne- og ungdomsklinikken består

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

HMS-forum 2013. Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger

HMS-forum 2013. Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger HMS-forum 2013 Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger Arild A. Danielsen Risk Manager arild.danielsen@fada.no 1 Risikovurdering Det vanlige er at risiko er et uttrykk

Detaljer

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014 Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF - UTKST Utkast 20.11.2014 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Intern og ekstern revisjon... 2 Egenkontroll...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer