Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering."

Transkript

1 STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 12/1242 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering av IKT til nytt sykehus på Kalnes. Til tross for stram prioritering av IKT-løsninger er det fortsatt utfordringer på flere av de store leveranseprosjektene. Dette betyr en meget stram implementeringstidslinje med stor arbeidsbelastning. For å realisere de IKT-løsningene som lå til grunn for beslutningen om bygging av nytt sykehus, vil gjenstående arbeid etter innflytting øke i omfang. Forslag til vedtak: Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering. Fredrikstad, den 6. desember 2013 Just Ebbesen adm. direktør Vedlegg: 1. Risikovurdering 2. Oversikt over pågående IKT-prosjekt hos SØ 3. Integrasjoner og ansvar komplisert ansvarsforhold

2 Styremøte 16. desember 2013 Side 2 av 6 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner Administrerende direktør anbefaler styret å ta saken til orientering. 2. Faktabeskrivelse 2.1 Status IKT Det har, som tidligere varslet, vært til dels store forsinkelser i leveranser innen IKT-området, både fra fellesregionale program og Sykehuspartner. Særlig gjelder dette program som labdata, elektronisk kurve, omlegging til ny plattform og nytt ERP system. Disse er svært sentrale for måloppnåelsen relatert til ny sykehusstruktur og realisering av driftskonseptet på Kalnes. Konsekvensene av forsinkelsene er at det må renonseres betydelig på hva som er definert som et risikokontrollert innføringsløp. På bakgrunn av dette, har IKT-programmene i løpet av sommeren og høsten vært gjenstand for replanlegging. Mottaks- og innføringsprogrammet ble effektivisert og reorganisert sist sommer, der delprogramnivået ble fjernet. Programmet er ansvarlig for å følge opp prosjektadministrative forhold, mens styrings-/referansegruppene fokuserer på funksjonelt innhold, i tillegg til å forberede linjen på hva som kommer. PNØ skal være en totalleverandør og systemintegrator til SØ. Nedenfor beskrives status på utvalgte prosjekt. Labdata Det er betydelige forsinkelser på labdata-prosjektet. Prosjektet er nå reorganisert under ny regional ledelse. SØ er fortsatt usikre på innhold og kvalitet i de ulike leveransene som skal komme i Elektronisk kurve Innføring av elektronisk kurve, der første steg er for AIO (akutt/intensiv/operasjon), er blitt kraftig forsinket, i tillegg til at kvaliteten på leveransene fra regionalt program ikke lever opp til forventet nivå. Det er feil i programvare og konfigurasjon som gjør at SØ ikke får gjennomført nødvendige tester. Hovedleveransen av den gjennomgående kurveløsningen er planlagt levert til SØ våren Basert på erfaringene fra AIO-prosjektet, kan dette bli forsinket.

3 Styremøte 16. desember 2013 Side 3 av 6 Teknologiområdet På teknologiområdet har Sykehuspartner utfordringer med kvalitet og tidsplaner i forbindelse med omlegging til ny Helse Sør-Øst plattform. Den planlagte, omlagte plattformen, det vil si arbeidsstasjoner og infrastrukturtjenester, blir grunnlaget for all systemimplementering fremover. Forsinkelsene medfører parallelle innføringsløp, der både testløpene og selve ibruktakelsen blir utfordrende. Administrative løsninger

4 Styremøte 16. desember 2013 Side 4 av 6 Innføring av løsninger for kjøkken og sterilsentral har vært vellykket, og logistikkprogrammet så langt innføres i henhold til plan. Det er imidlertid en svært komprimert plan med lite rom for forsinkelser. SØ har her en utvidet rolle som strekker seg ut over ordinært mottak og innføring. Ressurser SØ står foran en svært utfordrende innføringsproblematikk. Brukerne, som allerede arbeider under stort operativt press, må på kort tid gjennomgå betydelige og til dels omfattende endringer av arbeidsprosesser med tilhørende nye systemløsninger. Prinsippet om å innføre løsningene i eksisterende sykehusdrift og dermed gradvis opplære brukerne er et svært viktig risikoreduserende tiltak. En styrking av kapasiteten rettet mot kvalitetssikring og risikostyring samt ressurs for å lede utvikling av opplæringspakker relatert til nye arbeidsprosesser og systembrukere vil bli vurdert. Samhandling PNØ (Prosjekt nytt østfoldsykehus) har overtatt oppdraget med å levere IKT-løsninger. Det har vært en tung ledelsesforankret prosess mellom de ulike aktørene (SØ, PNØ, Sykehuspartner og HSØ) for å sikre at PNØ har etablert tilstrekkelig ressurser for å ivareta delleveransene (enkeltsystemer), men også at de kan ivareta rollen som systemintegrator. Dette har av naturlige grunner tatt noe tid. SØs fokus er og skal være funksjonelt rettet, mens PNØ med støtte fra Sykehuspartner skal ivareta teknisk løsningsdesign. Dagens situasjon kjennetegnes ved at det er i ferd med å etableres en felles forståelse blant aktørene, det vil si HSØ (inklusiv de regionale programmene), PNØ, Sykehuspartner og SØ, om problemene relatert til manglende helhetsperspektiv i en kompleks leveransesituasjon. Det er verdt å merke seg at SØ er pilotkunde for de fleste nye IKT-initiativene i HSØ, der flere tunge IKT-systemer fortsatt er i utviklingsfase. Dette er en situasjon med betydelig risiko med hensyn til tid, kostnad og kvalitet. Pågående IKT-prosjekt hos SØ Vedlegget Oversikt over pågående IKT-prosjekter hos SØ viser alle aktive prosjekter som per i dag pågår hos SØ. Oversikten viser at det pågår mange parallelle aktiviteter. Risiko og risikostyring Risikostyringen baserer seg på risikorapporteringen som hver enkelt prosjektleder registrer inn i vårt prosjektverktøy Clarity.

5 Styremøte 16. desember 2013 Side 5 av 6 Nr Beskrivelse av ulike risikoområder er vedlagt. Nedenfor er en opplisting av risikoområdene. Risikofaktor 1. IMATIS Grensesnitt mellom DIPS og IMATIS 2. IMATIS Etablering av produksjon på ny plattform 3. IMATIS Endelig tjenesteavtale mellom SØ og SP er ikke etablert 4. LAB Regionalt program forsinkes 5. LAB Manglende retningslinjer for styrende dokumentasjon for leveransen 6. LAB Manglende støtte for elektronisk signering på prøvesvar 7. LAB Labdata arkitektur - drift/tilgjengelighet 8. Elektronisk kurve - DIPS og MetaVision miljøer & integrasjoner - forsinket leveranse 9. Elektronisk kurve, Sykehuspartners leveranseevne 10. DIPS 7.3 Forsinket leveranse av testmiljø/referansemiljø 11. DIPS 7.3 Mangel på ressurser i SP/PNØ 12. Klientomlegging Sikkerhetshull 13. Klientomlegging Feil og problemer ved omlegging. 14. Mobil plattform manglende ressurser 2.2 Sikring av målbilde - langtidsplan Langtidsplan fra januar 2013 ligger til grunn for beskrivelsen av systemer SØ skal motta. Det ligger an til at SØ kan få til dels store avvik på IKT-løsninger i forhold til tidligere beskrevne målbilder for SØ 2015 (konseptrapport forprosjekt). For å analysere gap og planlegge nødvendige oppgraderinger inklusive kostnadsestimering, har

6 Styremøte 16. desember 2013 Side 6 av 6 SØ i samarbeid med HSØ initiert en aktivitet for å komme frem til en road map for nødvendige oppgraderinger og videreutvikling etter ibruktakelsen av det nye sykehuset i Nedenfor er en oversikt over leveranser. Denne ble også lagt frem på styremøte (sak 06-13). Oversikt som viser integrasjoner og ansvar, og et komplisert ansvarsforhold, følger vedlagt. 3 Administrerende direktørs vurderinger SØ skal i perioden frem mot åpning på Kalnes opprettholde aktivitetsnivået i sykehuset samtidig som omstilling- og opplæringsaktiviteter skal pågå. Dagens situasjon med ytterlige forsinkelser gjør at det foranliggende omstillings- og opplæringsarbeidet vil bli meget krevende. Tilnærmet alle medarbeidere vil bli berørt av ulike opplæringsaktiviteter, tilpasning og endring av arbeidsprosesser i forbindelse med nye og endrede IKT-løsninger. Som et resultat av forsinkelser kan det på enkelte områder bli nødvendig å benytte midlertidige eller manuelle løsninger. Det arbeides fortsatt med fordeling av kostnader mellom de ulike aktørene. Grunnlag for beregning av fremtidig tjenestepris fra Sykehuspartner er fortsatt ikke avklart.

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1.

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1. 1 / 37 for Perioden 2011-2015 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Leder Sykehusledermøtet (SLM) adm.direktør 21.06.2011 Side 1 av 37 IKT områdeplan 2 / 37 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Fornyingsstyrets møte #18. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Fornyingsstyrets programkontor 16. april 2015

Fornyingsstyrets møte #18. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Fornyingsstyrets programkontor 16. april 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Runar Nygård IKT og HR tjenester - Sykehuspartner Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Ingress

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra

Detaljer

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling Utredning 1 Bakgrunn I styresak 70-2002 ble IT-strategien for perioden 2002-2005 besluttet av styret. Siden har strategi dokumentet vært styrende for de aktiviteter som har vært igangsatt i regionen knyttet

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3)

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Utredningsprosjekt Administrasjonsbygg Sykehuset Østfold Kalnes Konseptrapport Dato: 7. november 2013 Innholdsfortegnelse 1. Konseptrapportens hensikt og bakgrunn

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning

1 Arbeidsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste

Detaljer

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 30. mai 2014 Revisjonsnummer: 1.0 Metier AS KS2 Ny IKT-løsning

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer