Dok. ansv.: Utviklingsdir. Helge Stene-Johansen 1 / 10. Samlet plan SØ 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok. ansv.: Utviklingsdir. Helge Stene-Johansen 1 / 10. Samlet plan SØ 2015"

Transkript

1 Dok. ansv.: Utviklingsdir. Helge Stene-Johansen Side: 1 / 10 Samlet plan SØ 2015 Godkjent av: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Adm. dir. SØ

2 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av OU SØ 2015 HSJ OU SØ 2015 HSJ Innholdsfortegnelse: 1 Innledning Hovedoppgaver Hovedmilepæler Kalnes Milepæler i samlet plan Kalnes Hovedmilepæler Moss Organisering Ansvar og roller AD-møte Samlet plan forum Kontaktmøte Arbeidsutvalg SØ Programeiermøte SØ Samlet plan SØ - koordineringsgruppe OU gjennomføring Samhandling Kvalitet og dokumentasjon Flytting (inventar) Beredskap Sykehusservice Logistikk og innkjøp Teknisk drift og eierskifte Opplæring IKT Utstyr Klinisk ibruktakelse Risikostyring og avvikshåndtering Rapportering Kommunikasjon

3 1 Innledning Samlet plan SØ 2015 Dokumentet omfatter Sykehuset Østfolds samlede aktiviteter i årene Planen skal sikre at SØ er i stand til å gi alle pasienter i sykehusets opptaksområde rask diagnostikk og behandling styrt av en helhetlig og tverrfaglig arbeidsform i perioden før, under og etter ibruktakelse av ny/ oppgradert bygningsmasse i Moss og Kalnes. SØ 2015 er sykehusets prosjektorganisering av arbeidet med ny sykehusstruktur i Østfold. Området er delt i tre fagområder med organisasjonsutvikling, teknikk og bygg, samt IKT og MTU. Hvert område ledes av en direktør som sitter i administrerende direktørs ledergruppe. Samlet plan Kalnes For å sikre en trygg overgang mellom utbygging og drift og en robust igangsettelse av nytt sykehus er det etablert et felles rammeverk for hvordan arbeidet i denne fasen skal gjennomføres. Aktørene Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ), Sykehuset Østfold (SØ), Sykehuspartner (SP) og Sykehusapotekene SA) må ha en felles forståelse av ansvar, roller og oppgaver i denne fasen. De ulike aktivitetene må planlegges godt og gjennomføres i et strukturert og samordnet løp. Dette ivaretas gjennom en Samlet (felles) plan for sluttfasen. Dokumentet gir en (samlet) beskrivelse av premisser, rammer, forutsetninger og milepæler for sluttfasen, og vil være basis for at det utvikles et felles planverk. Arbeidet med samlet plan Kalnes betyr at man internt i SØ har ansvar for å: utarbeide interne driftsprosedyrer (medisinske og driftstekniske) utarbeide beredskapsplaner utarbeide underlag for brukerkonfigurasjon av ulike system og bistå i konfigurering utarbeide plan for klinisk ibruktagelse inklusive innfasing av opptaksområder utarbeide og gjennomføre opplæringsplaner utarbeide og følge opp søknader om sertifisering, akkreditering, godkjennelse/ verifisering ivareta opplæring i/ implementering av IKT-systemer sikre at IKT- løsningene som benyttes i SØ er klargjort for ibruktagelse på Kalnes 2 Hovedoppgaver Hovedmilepæler Kalnes Følgende styrende milepæler ligger til grunn for samlet plan (kilde: styregodkjent dokument PNØ/SØ): Milepæl Beskrivelse Dato M1 Frys for innføring av nye IKT-løsninger M2 Ferdigstilt SAT tekniske installasjoner fra PNØ M3 Oppstart integrerte systemtester M4 Stabil drift på tekniske systemer M5 Oppstart tidlig klinisk drift M6 Full klinisk drift av psykisk helsevern M7 Etablering av akuttsøyle

4 2.2 Milepæler i samlet plan Kalnes Disse milepælene skal rapporteres til samlet plan forum (hentet fra styregodkjent dokument PNØ/SØ): ID Beskrivelse milepæler Sluttdato Felles (05) Oppstart risiko og sårbarhetsanalyser Etablere og bemanne vaktsentral Etablering av beredskapssentral Etablering av teknisk driftsråd SØ (15) Kapittelhenv. Planlegging Utarbeide: Hovedansvarlig* Plan for bemanning teknisk drift Søknad om godkjennelse Opplæringsplaner Flytteplan Planer for flytting av overførbart utstyr Plan for klinisk ibruktagelse Beredskapsplaner Interne driftsprosedyrer (med. og driftstekniske) Gjennomføring Utarbeide underlag for brukerkonfig. ulike systemer Inngå avtaler om avlastning med andre HF Etablere teknisk driftsorg Etabl. drift og vedl.avtaler med entreprenører innen SØ IKT leveranser Klargjøre arealer for drift fase Gjennomføre opplæring/kurs Oppfølging av søknad om godkjennelse Klargjøre arealer for drift fase *Det vil være tett samarbeid mellom flere områder beskrevet mer i det enkelte kapittel 2.3 Hovedmilepæler Moss Milepæl Beskrivelse Dato M1 Klinisk ibruktakelse psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling M2 Klinisk ibruktakelse ambulansestasjon M3 Klinisk ibruktakelse sterilsentral M4 Klinisk ibruktakelse operasjonsavdeling M5 Klinisk ibruktakelse øyeavdeling

5 3 Organisering Figuren under viser hvordan arbeidet med samlet plan SØ 2015 er organisert. I figuren over er områdene for gjennomføring av arbeidet med Samlet plan SØ 2015 vist (beskrevet i. kap ). Områdeansvarlig (kap ) ansvarlige for aktiviteter og milepæler innenfor sitt område for å sikre detaljplanlegging for ibruktakelse av nytt sykehus møtes jevnlig for koordinering og rapportering ledes av koordineringsgruppe (kap. 4.6) Linjeleder Linjelederne skal gjennomføre omstillingsprosessen i tråd med prosedyrer (HR). Avdelingssjef har det overordnede ansvar for sin avdeling. Det etableres avdelingskoordinator etter behov på avdelingsnivå (frikjøpes etter behov). Avdelingskoordinator Avdelingskoordinatorene skal sikre koordinering og fremdrift. Rapporterer til avdelingssjef (benytte eksisterende ledermøter) og samlet plan SØ koordineringsgruppe i stab hos avdelingssjef (i ledergruppen) koordinere avdelingens ressurser og ressurspersoner innen OU- tiltak, utstyr, opplæring, IKT, prosedyrer, flytting sikre fremdrift i aktivitetene Avdelingssjef kontaktperson ved funksjonsendringer i bygg ha god kjennskap til nytt bygg/ egen avdeling i nytt bygg Utstyr Prosedyrer Avdelingskoordinator IKT Opplæring Flytting 5

6 4 Ansvar og roller Beslutningsarenaer med eksterne aktører: 4.1 AD-møte overordnet beslutningsarena mellom SØ og PNØ for oppfølging av fremdrift, status og gjensidig informasjonsutveksling (AD- nivå) arena for å identifisere aktiviteter og prosjekter som må gjennomføres i samarbeid for å nå felles mål avklare eventuelle uavklarte saker fra kontaktmøtet (ref. 4.3) avholdes en gang i måneden, ledes av PNØ 4.2 Samlet plan forum fortløpende oppfølging av arbeidet med å nå milepælene fra samlet plan forum for gjensidig informasjonsutveksling på forhold som har med fremdrift, risiko, avhengigheter og avvik å gjøre rapporterer til AD-møte PNØ leder forumet, øvrige parter er SØ, SP og SA 4.3 Kontaktmøte forum for oppfølging og koordinering av løpende aktiviteter gjensidig informasjonsutveksling rundt implementering av beslutninger avklare eventuelle saker fra kontaktfora på lavere nivå, prioritere innsatsområder og sette aksjoner foregår ukentlig mellom PNØ (leder) og SØ Interne beslutningsarenaer: 4.4 Arbeidsutvalg SØ 2015 overordnet beslutningsorgan for SØ 2015 sikre riktig prioritering i forhold til strategi og drift og følge opp økonomi, risiko, fremdrift, avvik 4.5 Programeiermøte SØ 2015 sikre helhet, kvalitet og koordinering innenfor de tre programmene bygg, OU og IKT/ teknikk alle programeiere (jfr. punktet over) rapporterer sine aktiviteter iht. til gjeldende rapporteringskrav identifisere avvik og, ta initiativ til at korrekte tiltak iverksettes og følges opp sikre at økonomiske rammer følges beslutninger som medfører store konsekvenser skal behandles i arbeidsutvalget SØ 2015 ivareta informasjon og kommunikasjon til linjen 4.6 Samlet plan SØ - koordineringsgruppe er oppdatert på endringer som skal gjennomføres og sikre at konseptet for nytt sykehus følges lede og koordinere arbeidet med aktivitetene som omfattes av samlet plan SØ

7 sikre fremdrift på det enkelte område og koordinere disse slik at helheten ivaretas (SØ fremdriftsplan) sikre at alle områdene (punkt ) er kjent med hverandres arbeid og avhengigheter sikre overordnet risikostyring identifisere aktiviteter og prosjekter som må gjennomføres i samarbeid for å nå felles mål samhandle med PNØ, SP og SA om samlet plan Kalnes Samlet plan SØ områder (jfr. kap. 3 org. kart) med områdeansvarlige for gjennomføring: 4.7 OU gjennomføring sikre at gjennomføringsplanene fra OU- prosjektene implementeres til avtalt tid sikre at beslutninger som fattes i SØs ledermøter rapporteres til overordnet plangruppe bistå avdelingssjefene med å fremme/ få frem saker (fra OU- prosjektene) sikre at organisatoriske endringer (inkl. lederstruktur) som er nødvendige for ibruktakelse i 2015 som hovedregel skal være besluttet og/ eller implementert innen 30. juni Samhandling utarbeide plan for og sikre informasjon, kommunikasjon og samarbeid internt og med eksterne samarbeidspartnere inngå nødvendige avtaler om avlastning med andre HF i samarbeid med 4.18 klinisk ibruktakelse inngå nødvendige avtaler med kommunehelsetjenesten (regionale helsehus) og andre samarbeidspartnere (utdanningsinstitusjoner, Røde kors m.fl.) i samarbeid med 4.18 klinisk ibruktakelse 4.9 Kvalitet og dokumentasjon utarbeide plan for oppdatering av EK og Synergi i tråd med ibruktakelse av ny sykehusstruktur sikre at internkontrollsystemer (prosedyrer) er oppdatert ved flytting bistå organisasjonen med risikovurdering sikre og følge opp myndighetsgodkjenninger (søknad om godkjennelse) sikre at medisinske driftsprosedyrer er oppdatert og implementert i samarbeid med ansvarlig avdelingssjef 4.10 Flytting (inventar) utarbeide plan for flytting av inventar i samarbeid med linjeledelse og 4.12 sykehusservice, 4.17 utstyr og 4.18 klinisk ibruktakelse koordinere alle flytteaktiviteter i forbindelse med klinisk ibruktakelse fase 1 og 2 Kalnes internt i SØ og mot flyttebyrå - samarbeidsparter som i punktet over (inngåelse av avtaler; ansvar 4.12 sykehusservice ) 7

8 4.11 Beredskap risikovurderinger legges til grunn for beredskapsplanleggingen: o kartlegge hvor de største risikoområdene befinner seg, og i hvilke faser disse inntrer o dokumentere restrisiko som legges til grunn for beredskapsplanlegging utarbeide beredskapsplaner etablere beredskapssentral i oppstartsfase 1 og 2 (mai/ november 2015) for å trygge ibruktakelse og beredskap samordne håndtering av kritiske hendelser, iverksette korrigerende tiltak og ivareta relevant informasjon internt og eksternt 4.12 Sykehusservice/eiendom planlegge organisering og bemanning av alle funksjoner av alle funksjoner (internt servicesenter, renhold/ tekstil, portør, mat, avfall, telefoni og eiendomsforvaltning/ sikkerhet) o utarbeide plan for og iverksette sykehusservice i ibruktakelsesfasen fra april til november 2015 og etter november 2015 (full drift Kalnes) o planlegge og bemanne resepsjonen i samarbeid med Poliklinikk og dagbehandlingsprosjektet jfr teknisk drift og eierskifte o planlegge og bemanne vaktsentralen i samarbeid med PNØ utarbeide strategier innenfor alle områder tilhørende sykehusservice/eiendom, inkludert sikkerhetsstrategi utarbeide plan for sanering/ opprydning i samarbeid med 4.10 flytting inngå flytteavtale med eksternt byrå i samarbeid med 4.13 logistikk og innkjøp og 4.10 flytting avrope nødvendige service- og vedlikeholdsytelser (driftsytelser og service og vedlikehold kan avropes gjennom opsjoner i PNØs kontrakter) 4.13 Logistikk og innkjøp utarbeide plan for å bemanne og iverksette alle funksjoner som tilligger avdeling innkjøp og logistikk; o innkjøp o forsyning o avdelingstjenester o servicemedarbeiderfunksjon på Kalnes beskrive og optimalisere logistikkløsningene i forhold til bruksmønster og behov, definere tydelige roller og klart ansvarsforhold til den enkelte logistikkløsning bistå alle avdelinger med å; o etablere avdelingskataloger som dekker avdelingens totale behov for varer og tøy o etablere forbrukslager og nærlager i tråd med avdelingskatalog o redusere og standardisere sortiment på tvers av avdelinger legge til rette for at bestillinger gjennomføres i sykehusets økonomi- og logistikksystem avklare forvaltningsansvar for avtaler overført fra prosjekt nytt østfoldsykehus og iverksette disse 4.14 Teknisk drift og eierskifte planlegge, organisere og etablere ny teknisk driftsorganisasjon planlegge opplæring og bemanning for drift, service og vedlikehold av alle tekniske anlegg utarbeide tekniske driftsprosedyrer 8

9 sikre at PNØ leverer bygget i henhold til avtale slik at premissene for klinisk ibruktakelse er tilstede avrope nødvendige service- og vedlikeholdsytelser (driftsytelser og service og vedlikehold kan avropes gjennom opsjoner i PNØs kontrakter) klargjøre arealer for drift fase 1 og 2 (i samarbeid med 4.12 sykehusservice, 4.10 flytting, 4.18 klinisk ibruktakelse,4.13 logistikk og innkjøp og linjeledelsen) 4.15 Opplæring utarbeide plan som omfatter alle behov for opplæring i forbindelse med innflytting i nytt sykehus nye arbeidsprosesser, nytt bygg og utstyr og IKT o opplæringsplanen skal omfatte funksjoner og løsninger som leveres av PNØ, SP og SA og samordnes med det opplæringsprogram som tilbys i respektive kontrakter: - opplæring av superbrukere i funksjonsområder, systemer og utstyr - opplæring, intern godkjenning og sertifisering av ansatte (avd. vis, inkl. utstyr og lkt) sikre at opplæring, intern godkjenning og sertifisering av ansatte er dokumentert og gjennomført i samarbeid med ansvarlig avdelingssjef 4.16 IKT utarbeide underlag for brukerkonfigurasjon ulike systemer være mottaker av IKT- systemer i SØ bidra til å tydeliggjøre ansvar/ roller og følge opp avtaler mellom SØ, PNØ og SP følge opp at eksisterende/ nye IKT- systemer i SØ blir overført til Kalnes i rett tid planlegge, organisere og etablere IKT- avdeling for SØ avrope nødvendige service- og vedlikeholdsytelser fra SP/leverandør i samarbeid med PNØ 4.17 Utstyr sikre ivaretakelse av et helhetlig utstyrprogram i SØ i samarbeid med PNØ kartlegge og lage plan for overflyttbart utstyr, grunnutrustning og MTU i KIB 1 og KIB 2 (jfr. eget punkt inventar 4.10 og i samarbeid med 4.18 klinisk ibruktakelse) i samarbeid med MTA og PNØ planlegge og koordinere mottak av utstyr sikre at plan for utplassering av utstyr detaljkoordineres med planer for integrerte systemtester og validering (for eksempel sterilsentral, legemiddelkabinetter) etablere mottaksprosjekter i drift (prosjekteier drift) for avdelingsovergripende og komplekst utstyr PET, analysehall, overvåkning, sterilsentral, video/ opptaksutstyr (op.avd. m. flere) avrope nødvendige service- og vedlikeholdsytelser (driftsytelser og service og vedlikehold kan avropes gjennom opsjoner i PNØs kontrakter) 4.18 Klinisk ibruktakelse utarbeide detaljert plan for klinisk ibruktakelse for fase 1 og 2 kartlegge behov for avlastning ifm. klinisk ibruktakelse inngå avtaler med kommuner, andre HF/ andre aktuelle samarbeidspartnere/ instanser i samarbeid med 4.8 samhandling gjennomføre klinisk ibruktakelse 9

10 5 Risikostyring og avvikshåndtering Felles (PNØ) Felles ROS-analyser gjennomføres i regi av PNØ og øvrige aktører deltar. Resultatene registreres i PNØs risikomatrise og følges opp i samlet plan forum. I tillegg skal hver enkelt aktør ha egne risikoregister for sitt leveranseomfang. Felles ROS-analyser gjennomføres etter følgende plan: ROS1 gjennomføres 2 mnd før første kliniske ibruktagelse ROS2 gjennomføres medio juni 2015 ROS3 gjennomføres primo september 2015 I tillegg gjennomføres en avsluttende ROS-analyse ca 1 uke før full klinisk drift. Alle ROSgjennomganger skal dokumenteres i egne referater. Ved behov gjennomføres flere ROSanalyser for spesielle områder. SØ risikostyring benyttes i alle faser planlegging, flytting, ibruktakelse og klinisk ibruktakelse på alle definerte områder/ nivåer over seksjonsnivå i SØ (jfr. dok. Risikovurdering beredskap Kalnes) verktøy som benyttes er risikomodul i EK på seksjonsnivå benyttes standardiserte sjekklister ift. fremdrift 6 Rapportering rapportering iht. organisasjonskartet (kap. 3) det rapporteres på fremdrift, risiko, avvik frekvens for rapportering vil variere avhengig av hvilken fase man er i (hyppigere jo nærmere sluttdato for milepæl) i tillegg rapporteres det månedlig (frekvens etter behov) fra samlet plan SØ - koordineringsgruppe til ledermøtet SØ (fast post) 7 Kommunikasjon Målsetting for kommunikasjonsarbeidet i forbindelse med samlet plan SØ er at sykehusets medarbeidere skal: oppleve å være godt informert om pågående prosesser i planarbeidet kunne planlegge for endringer, flytting og klinisk ibruktakelse på en tilfredsstillende måte samtidig som daglig drift ivaretas Informasjon og kommunikasjon er sentrale virkemidler og det skal gjennomføres internt og eksternt kommunikasjonsarbeid basert på en plan for dette. Kommunikasjonsplanen utarbeides av kommunikasjonsavdelingen i samarbeid med overordnet plangruppe SØ. Hensikten med planen er å legge en god struktur for interne og eksterne informasjonstiltak og aktiviteter fram mot klinisk ibruktakelse i

Risikovurdering Beredskap Kalnes

Risikovurdering Beredskap Kalnes 1 /13 Risikovurdering Beredskap Kalnes Navn Utarbeidet av: Godkjent av Dato Risikovurdering Beredskap Vigdis Velgaard Adm. dir Just Ebbesen 02.12.2013 Kalnes Lene Merete Osvik Revison Versjon 2.1 Velgaard/Osvik

Detaljer

Statusrapport fra områdeansvarlige. Samlet plan SØ 2015

Statusrapport fra områdeansvarlige. Samlet plan SØ 2015 1 / 22 fra områdeansvarlige Samlet plan SØ 2015 Til styret SØ 17. november 2014 2 / 22 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING OG TIDSPERIODE... 3 2 STATUS PER OMRÅDE... 3 2.1 KLINISK IBRUKTAKELSE FASE 1 (KIB

Detaljer

Statusrapport Samlet plan SØ 2015

Statusrapport Samlet plan SØ 2015 1 / 8 Samlet plan SØ 2015 Til styret Sykehuset Østfold 28.04.14 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STATUS OG FREMDRIFT... 3 1.1 HOVEDAKTIVITETER I PERIODEN... 3 1.2 OPPNÅDDE MILEPÆLER I PERIODEN... 3 1.3 PROSJEKTGRUPPER

Detaljer

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS 08.5.12 Side: 1 av 9 MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Godkjent av: Navn Rolle Stilling Dato Bente Mikkelsen Eier AD HSØ 08.5.12 Side: 2 av 9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

Hva skal til for å ta det nye sykehuset i bruk?

Hva skal til for å ta det nye sykehuset i bruk? Hva skal til for å ta det nye sykehuset i bruk? «Håndbok for klinisk ibruktakelse fase 1(KIB 1) og mellomfasen før KIB 2» Versjon 1.0 04.11.14 Rev: Beskrivelse: Godkjent: Dato: 1.0 Til høring i programeiermøte

Detaljer

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning.

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning. STYREMØTE 25. februar 2013 Side 1 av 13 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: IKT-arbeid frem mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Denne saken omfatter mål, tiltak og risiko ved realisering av IKT til

Detaljer

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Rapport Gjennomgang av roller og ansvar for de avgivende prosjekter i Aker, Ullevål og Rikshospitalet for etablering av Felles tjenesteleverandør (FTL) i Helse Sør-Øst Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst,

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen Nye Kirkenes Sykehus Styringsdokument for byggefasen Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Utgave 1 Behandlet og godkjent i styringsgruppa 18.03.2014 Samlet revisjon for byggefase

Detaljer

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1.

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1. 1 / 37 for Perioden 2011-2015 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Leder Sykehusledermøtet (SLM) adm.direktør 21.06.2011 Side 1 av 37 IKT områdeplan 2 / 37 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Vedlegg Rapport 2/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (19.08.2010) Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying Dato: 1 / 30 for Digital fornying Mål og omfang, beskrivelse og vurdering av gjennomføringsplan samt rammebetingelser Versjon Godkjent av Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst Prosjektdirektiv. for prosjekt Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Prosjektdirektiv. Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst Prosjektdirektiv. for prosjekt Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst 1 / 13 for prosjekt GODKJENT AV: Styringsgruppemøte 12. september 2012 Navn Rolle Stilling Dato 2 / 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLE 1 TERTIALRAPPORT 2-2013 DIITAL FORNIN - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Innledning Denne tertialrapporten (tertial 2) gir en oversikt over status og fremdrift for programmet

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR INNFØRING AV VISMA LØSNINGER FOR UNINETT FAS PROSJEKTBESKRIVELSE 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO Beskrivelse av anbefalte rutiner for prosjektstyring, risikohåndtering, avviks- og endringshåndtering

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

Organisasjon Navn Dato Signatur

Organisasjon Navn Dato Signatur Forprosjekt Pasientbehandling og Samhandling Dato: 2. mai 2014 Versjonsnr: 1.1 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Signatur Helse Midt-Norge Per Olav Skjesol 02.05.14 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 ENDRINGSHISTORIKK...

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

HMS-strategi SØ 2015-2020 Helse, Miljø og Sikkerhet for medarbeidere, ledere, pasienter og besøkende

HMS-strategi SØ 2015-2020 Helse, Miljø og Sikkerhet for medarbeidere, ledere, pasienter og besøkende 1 / 20 HMS-strategi SØ -2020 Helse, Miljø og Sikkerhet for medarbeidere, ledere, pasienter og besøkende Fotomontasje: kommunikasjonsavdelingen v/nina Charlotte Bjercke og Berit Louise Palm Tid for HMS!

Detaljer