Risikovurdering AMK-tjenester Østfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikovurdering AMK-tjenester Østfold"

Transkript

1 Risikovurdering AMK-tjenester Østfold Risikovurdering Bakgrunn for risikovurderingen En prosjektgruppe nedsatt av administrerende direktører i SØ og OUS har utredet muligheter og konsekvenser av å se AMK-tjenestene i Østfold i sammenheng med AMK Oslo og Akershus. Mål og hensikt Målet er at Østfold skal ha en AMK-sentral som sikrer befolkningen forsvarlige, effektive og fremtidsrettede nødmeldetjenester, og som er i tråd med krav i lov og forskrifter. Deltakerliste Navn Bo Skauen Fredrik Westmark Thomas Lie Trond Pehrsen Trond Solhaug Lin Bakker Vigdis Velgaard Arild Østergaard (per e-post) Tittel Avdelingssjef Fagstilling AMK Rådgiver, økonomi og analyse og prosjektleder Avdelingsrådgiver, prehospital avdeling Tillitsvalgt Delta Rådgiver, avdeling for kvalitets- og pasientsikkerhet Spesialrådgiver, adm direktør stab Senterleder, AMK, OUS sskala og konsekvensskala sskala Svært stor Stor Moderat Liten Meget Liten Tallverdi 5 Inntil to ganger per uke (en hendelse for hver 3-4 dager). Hyppig og regelmessig 4 Ca en gang i måneden/regelmessig 3 Omtrent halvårlig/ikke regelmessig, forekommer 2 En gang i året/forekommer av og til, sjeldent Mer sjelden enn hvert år/svært sjelden og konsekvensskala bygger på modell fra Vestre Viken og er hentet fra FMEA (Failure Mode/Effect Analyses). Bli enig om hvilken konsekvensskala som ligger til grunn, som grunnlag for tallfesting av risikoverdi (5 til 25 poeng) Side av 5

2 skala Tallverdi Pasient (liv, helse) Ansatt (liv, helse) Ressurser (kapasitet) Ytre miljø (luft, avløp, grunn) Materiell (materielle verdier) Omdømme Tjenesteproduksjon Svært alvorlig 5 Tap av liv Tap av liv mobilisering av eksterne ressurser Omfattende miljøskader av varig karakter > 0 millioner - Hoved- og avhengige produksjons linjer settes permanent ut av drift Alvorlig 4 Betydelig pasientskade. Fare for tap av liv. Betydelig og fare for tap av liv mobilisering av ressurser fra andre enheter Betydelig miljøskader, fare for miljøskader av varig karakter < = 0 millioner Betydelig tap av anseelse, bred negativ medieomtale nasjonalt og internasj., egen granskning fra settes ut av drift for lengre tid. Andre avhengige produksjons linjer rammes midlertidig. Moderat 3 Alvorlig pasientskade. Alvorlig endring i tilstand. Alvorlig fysisk / ekstraordinær ressursbruk fra egen enhet Alvorlig miljøskade som kan reverseres < = million Tap av anseelse, bred negativ medieomtale nasjonalt, egen granskning fra Driftsstans i flere døgn Lav 2 Mindre alvorlig pasientskade, mindre endringer i tilstand Mindre alvorlig kan håndteres med begrenset ekstra ressursbruk Mindre alvorlig miljøskade som kan reverseres < = Mindre tap av anseelse, negativ medieomtale og oppmerksomhe t fra lokale settes midlertidig ut av drift. Kan føre til skader om det ikke finnes alternativer eller reserver. Ubetydelig Ubetydelig pasientskade, ubetydelige endringer i tilstand Ubetydelig kan håndteres med bruk av ordinære ressurser Ingen kjente miljøskader < = Ubetydelig tap av anseelse, begrenset intern oppmerksomhe t settes midlertidig ut av drift. Kun mindre forsinkelser, ikke behov for reserver. Datagrunnlag Sluttrapport - Utrede muligheter og konsekvenser av at AMK-tjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus, ferdig. november 203. Risikovurderingsgruppens vurdering var at utredningen som er gjennomført ikke er tilstrekkelig for en fullgod risikovurdering slik den foreligger per i dag, og det kreves ytterligere utredninger innen flere områder. Utkast til nasjonale kvalitetskrav til AMK- og legevaktsentraler. Helsedirektoratet 203. Dette er et høringsutkast som målet i risikovurderingen bygger på. Forutsetninger som ligger til grunn for risikovurderingen Risikoanalysen er gjort med bakgrunn i følgende forutsetninger som er beskrevet i sluttrapporten: - Beregner flytting medio Det vil være ca 8 mnd tid til planlegging og gjennomføring av tiltak i begge alternativene uavhengig av hvilket alternativ som SØ velger. Dette er svært knapp tid. o Alt Kalnes: Tiltak i forhold til planlegging og flytting av sentralen, oppbemanning, endring i organisering av bemanning, bedre IKT-verktøy, oppgradering av elektroniske kart m.m. o Alt 2 Oslo: Mottaksprosjekt: Tiltak i forhold oppbemanning / rekruttering, bedre IKT-verktøy, oppgradering av elektroniske kart, justering av prosedyrer, planlegging av ny sentral Oslo, Akershus, Østfold, opplæring, gjøre seg kjent i Østfold, utsjekk, m.m. o Begge alternativ testes før iverksetting i skarp drift. - I rapporten forutsettes det avsatt ca 320 m2 eksklusiv garderober. Dette er en økning ut over det som per d.d er avsatt i skisse administrasjonbygg Kalnes. - SØ og AMK Oslo og Akershus øker bemanning iht rapporten. Dette innebærer økning ut over de driftskostnadene SØ per d.d har samt at SØ justerer organisering av bemanning Side 2 av 5

3 - Det forutsettes at robust reserveløsning og overflow i kritiske situasjoner må være på plass i begge alternativer innen medio Oppsummering: Risikoanalysen beskriver situasjon medio 205. Eksempler på områder som må utredes videre: - er for driften ved Sykehuset Østfold for øvrig dersom AMK overføres andre helseforetak, blant annet i forhold til behandlinglinjer og planlagte transporter mellom kommunehelsetjenesten og SØ, og internt i SØ - Beredskap vurdere om beredskapsplanen må endres, og vil en endring i organisering av AMK få konsekvenser for beredskapen? - Begge alternativene betyr nye arbeidsmåter i og med at AMK ikke vil ligge inntil akuttmottaket verken på Kalnes eller i Oslo-alternativet. Dette må utredes. - Nye kommunikasjonslinjer internt i SØ ved alternativ 2 (Oslo). Dette gjelder blant annet konsekvenser for bakvaktordning i SØ, skrankefunksjonen i akuttmottaket og kommunikasjonen mellom AMK og interne og eksterne samarbeidspartnere Side 3 av 5

4 Risikotabell med vurdering av risiki P = pasient A = ansatt O = omdømme Risikovurderingen for alternativ 2 er foretatt av OUS. Tall i parentes ( ) for alternativ 2, er vurderinger gjort at gruppen fra SØ som gjennomførte risikovurderingen. Dette betyr at dersom det er ført inn et tall i parentes, er risikovurderingene ulike i OUS og SØ. Risiko- ID R Alternativ Kalnes 205 Risikofaktor (område med fare for svikt/uønsket hendelse) Responstid og reaksjonstid på akutt/3 R 2 Responstid andre linjer 2 R 3 Fagkompetanse i møte med brukerne R 4 R 5 Tilgjengelighet for henvendelser fra interne og eksterne samarbeidspartnere, herunder Sykehjem og legevakt. Lokalkunnskap om - ressurser - geografi - SØ, kapasitet og innhold - eksterne samarbeidspartnere A2 P2 O2 P O (max 25 poeng) Alternativ 2 Oslo-Akershus 205 (max 25 poeng) Forutsetninger er beskrevet i sluttrapporten Tiltak Teknologi som reduserer A2 A2 A2 responstid Nødvendig bemanning P2 Teknologi som reduserer 2 responstid O4 03 O6 Nødvendig bemanning P2 (4) Det legges til grunn at P2 (4) kompetansen er i tråd R4 R4 med nasjonale krav P P Klare avtaler om P forflytting av pasienter internt og eksternt. O O (4) (i starten, kan reduseres på sikt) R 6 Reserveløsning / IKT O (6) (2) (2) God planlegging, testing og utsjekk. Må utredes uansett alternativ og være på innen sentralen flyttes senest om 8 mnd. Sårbarheten er større ved færre sentraler. Risiko-ID Risikofaktor Numrering av risikofaktorer slik at de blir lettere å identifisere Handling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelse Side av 5

5 Risikofaktor fargetabell Lav prioritet lite behov for endring Middels prioritet behov for endring over tid Høy prioritet skal endres snarest Beskriver i hvilken grad det er trolig at en hendelse inntreffer. Kan uttrykkes med ord eller som tallverdi Kan ha en beskrivende del og/eller en beregningsmessig del Beskriver mulige følger av en uønsket hendelse Kan uttrykkes med ord eller som tallverdi Kan være knyttet til tap av eller skade på eksempelvis, liv/helse, miljø, matereielle verdier, funksjoner, samfunnverdier eller omdømme analysen skal angi umiddelbare konsekvenser samt konsekvenser som viser seg etter en viss tid skala Beskriv med uthevet bokstav hvilken konsekvensskala konsekvensverdien bygger på; pasient, ansatt, ressurser, materielle verdier, omdømme eller tjenesteproduksjon er et uttrykk for kombinasjonen av sannsyligheten og konsekvensen av en uønsket hendelse Uttrykkes som hovedregel i tallverdi der laveste poengverdi er 5 og høyeste verdi er 25 Grå bobler beskriver alternativ ved Kalnes. Hvite bobler beskriver alternativ 2 Oslo-Akershus. Risikomatrise Svært stor Stor Moderat P Liten P 4P P 3P 5P 6 Meget Liten 2 3P P P 5P 6 Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig Side 2 av 5

Risikovurdering Beredskap Kalnes

Risikovurdering Beredskap Kalnes 1 /13 Risikovurdering Beredskap Kalnes Navn Utarbeidet av: Godkjent av Dato Risikovurdering Beredskap Vigdis Velgaard Adm. dir Just Ebbesen 02.12.2013 Kalnes Lene Merete Osvik Revison Versjon 2.1 Velgaard/Osvik

Detaljer

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest 1.0 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsmåte... 2 1.1 Mandat... 3 1.2 Sammensetning... 4 1.3 Arbeidsmåte... 4 2.0 Problemstillinger og anbefalte tiltak....

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Nord RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Nord RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

1 / 8 Foranalyse prehospitale IKT systemer Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato

1 / 8 Foranalyse prehospitale IKT systemer Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 1 / 8 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE PROSJEKTETS NAVN... 4 1 PROSJEKTEIER... 4 2 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 4

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder?

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder? Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 6 Ett traumemottak på Agder? Kristiansand 18. mars 2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 6 strategiplan 2015-2017 Side 2 av 28 INNHOLD 1. Innledning...

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Dato Saksbehandler 21.06.12 Hilde S. Moen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Risikovurdering 1 tertial 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Trykte vedlegg:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3)

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Utredningsprosjekt Administrasjonsbygg Sykehuset Østfold Kalnes Konseptrapport Dato: 7. november 2013 Innholdsfortegnelse 1. Konseptrapportens hensikt og bakgrunn

Detaljer

Alternativ drift av legevaktsentraler

Alternativ drift av legevaktsentraler Saksnummer: 2004/00026-4 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Alternativ drift

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1 1 Innledning 3 1.1 Hjemmelsgrunnlag 3 1.2 Bakgrunn for ROS-analysen 3 1.3 Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode 5 3.1 Definisjoner

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 Øvre Romerike, regionalt samarbeid v / Tor Johan Ekkjestøl, Prosjektleder Beredskapsansvarlig,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

Rapport. Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0

Rapport. Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0 Rapport Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0 Rapportens tittel: Utprøving kjernejournal - Evalueringsrapport Utgitt: Januar 2015 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt: Divisjon for e-helse

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Versjon 1.0 8. september 2000 KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 KITH-rapport Tittel Risikoanalyse Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Forfatter(e) Bjarte

Detaljer

Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4

Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4 Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4 Forslag til tekst (og evt. kommentarer) 1. Parter Partene i denne tilleggsavtalen til delavtale 4 er.. kommune(r) og Sørlandet sykehus HF. 2. Bakgrunn og rettslig

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 61/14 Behandling: Saken ble behandlet etter sak 56. Rådmannen redegjorde

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer