STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold"

Transkript

1 STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1939 Organisering av AMK-tjenester for Østfold Sammendrag: Muligheter og konsekvenser av en sammenslåing av AMK-tjenester for Oslo, Østfold og Akershus er utredet. Det foreslås at Sykehuset Østfold innleder samtaler med Oslo universitetssykehus om felles AMK-tjenester for Østfold, Oslo og Akershus. Forslag til vedtak: 1. Styret gir sin tilslutning til at Sykehuset Østfold innleder samtaler med Oslo universitetssykehus med sikte på en avtale om felles AMK-tjenester for Østfold og Oslo - Akershus. 2. Styret ber om å bli orientert om status og videre prosess i styremøtet i februar Fredrikstad, den 6. desember 2013 Just Ebbesen adm. direktør Vedlegg Utrykte vedlegg 1. Sluttrapport - Utrede muligheter og konsekvenser av at AMK-tjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus 2. Høringsliste 3. Sammendrag av høringsuttalelsene 4. Risikovurdering gjennomført 4. desember Nasjonale kvalitetskrav til AMK- og legevaktssentraler - Høringsuttalelsene

2 Styremøte 16. desember 2013 Side 2 av 6 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner En prosjektgruppe har utredet to alternativer for fremtidig organisering av AMK-tjenester for Østfold. Alternativ 1 er å etablere en ny AMK-sentral (Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral) på Kalnes. Alternativ 2 er samlokalisering med AMK Oslo og Akershus i deres lokaler. Administrerende direktør anbefaler at Sykehuset Østfold (SØ) innleder samtaler med Oslo universitetssykehus (OUS) om en felles AMK-tjeneste i Østfold og Oslo - Akershus. 2. Faktabeskrivelse Bakgrunn I nytt sykehus på Kalnes er det ikke prosjektert inn ny AMK-sentral, og det er heller ikke satt av investeringsmidler til dette. Innflytting i nytt sykehus i 2015 krever at det må gjøres en avklaring i forhold til fremtidig drift av AMK Østfold. En prosjektgruppe har utredet to alternativer for fremtidig organisering av AMKtjenester i Østfold: alternativ 1) fortsatt drift i Østfold med lokalisering av ny sentral på Kalnes alternativ 2) samlokalisere med AMK Oslo og Akershus i deres lokaler Ansvaret for ambulansetjenesten skal i begge alternativene fortsatt ligge i Østfold. Parallelt med denne utredningen pågår det en rekke prosjekter det er naturlig å se i sammenheng med fremtidig organisering i Østfold. Helsedirektoratet har i etterkant av terrorhandlingene 22. juli 2011 vist til store utfordringer relatert til utvikling, samordning og robusthet i nødmeldesentralene, og på den bakgrunn gitt klare føringer knyttet til blant annet responstider i AMK-sentralene. I Norge er det nå 19 AMK-sentraler, herav 6 sentraler innenfor området til Helse Sør-Øst. Disse holder til i Drammen (Buskerud), Tønsberg (Vestfold), Arendal (Agderfylkene), Gjøvik (Hedmark + Oppland), Fredrikstad (Østfold) og Oslo (Oslo + Akershus). Det stilles spørsmål ved om denne strukturen er hensiktsmessig i forhold til å møte samfunnets krav til robusthet og utvikling i sentralene fremover. Det pågår nå utredninger også i de andre helseregionene med tanke på å redusere antall AMK-sentraler for å møte dagens og fremtidige utfordringer. En større konsentrasjon av AMK-sentraler vil gi et mer robust faglig nivå, ikke minst med hensyn til legeressurser. Det faglige miljøet i Oslo er vesentlig større og mer robust enn i Østfold, ikke minst på den akuttmedisinske siden med god tilgang på legeressurser. Det ventes økte faglige krav og økte forventninger fra befolkningen til AMK-sentralene i fremtiden, noe som kan være mer utfordrende både faglig og økonomisk å ivareta på lengre sikt med desentraliserte løsninger. Med bakgrunn i nevnte utfordringer og prosesser har administrerende direktør ved Sykehuset Østfold sammen med administrerende direktører i Helse Sør-Øst og OUS, besluttet at det bør utredes mulighet for og konsekvenser av at AMK-tjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus - med tiltak på kort og lang sikt. Alternativet er å etablere egen AMK i Østfold. Prosjektgruppens konklusjoner Prosjektgruppen har ikke klart å påvise signifikante kvalitetsforskjeller mellom de to alternativene. Det er lavere driftskostnader/færre årsverk ved drift i Oslo-alternativet enn på Kalnes. Valget mellom de to vil imidlertid hovedsakelig dreie seg om kostnaden knyttet til investering i nytt bygg på Kalnes, og hvilke prinsipper man legger til grunn for hva som skal ligge i et komplett akuttsykehus av Østfolds størrelse.

3 Styremøte 16. desember 2013 Side 3 av 6 Investeringskostnaden ved bygging av ny AMK-sentral på Kalnes vil trolig ligge over 30 mill. kroner. Ved bygging av ny AMK-sentral i Oslo og Akershus vil man måtte komme tilbake til hvordan kostnadene skal fordeles (direkte innvestering til økt antall operatørplasser er ca. 4 millioner kroner). AMK Oslo og Akershus vil trenge om lag 15,5 årsverk for å ta inn Østfold i sitt opptaksgrunnlag, mens tilsvarende tall for Østfold er 18 årsverk. En eventuell risiko ved en sentralisering til Oslo og Akershus er først og fremst at man reduserer antall geografiske lokasjoner hvor man kan motta 113-telefoner og andre henvendelser. Større enheter vil kunne gi mer robuste tjenester ved at det er flere som kan ta i mot telefoner ved medisinsk nød, men slik teknologien er innrettet i dag vil det også øke sårbarheten ved at man reduserer antall lokasjoner som kan tolerere nedetid. Ved en samlokalisering med AMK Oslo og Akershus vil man måtte endre de interne rutinene da kommunikasjonen mellom ambulanse, lege og mottakende sykehus er mer direkte mellom ambulanse og mottakende institusjon enn hva som er tilfelle i Østfold. Det må videre utarbeides spesifikke planer for hvordan teknologien skal håndteres, uavhengig av hvilket alternativ man beslutter. Sykehuspartner har vurdert at begge alternativene er håndterbare, men at de konkrete utfordringene må konkretiseres gjennom egne prosjekter. Det foreligger ikke teknologiske løsninger for reserve-amk i dag, så det er isolert sett en risiko å redusere antallet AMK-sentraler av den grunn. Dette vil også gjelde ved nedetid i Østfold. Per i dag foreligger det ikke en løsning for at andre AMK-sentraler kan ta over for AMK Østfold. Både Helse Sør-Øst og Sykehuspartner jobber for å finne løsninger på denne utfordringen så raskt som mulig. Prosjektet vurderer videre at robustheten ved større hendelser er bedre ved en større sentral, der risikoen for å ikke komme igjennom på telefonen vil være mindre. Prosjektgruppen har vurdert at fremtidens kvalitetskrav krever investeringer, både i form av bedret teknologi, og flere ansatte. Dette vil gjelde begge alternativene. Sett fra et overordnet perspektiv, er det grunn til å tro at begge alternativene vil gi tilfredsstillende kvalitet for befolkningen i Østfold. Hvis man velger å samlokalisere med Oslo og Akershus i Oslo universitetssykehus, vil man på kort sikt kunne miste lokalkunnskapen ansatte i AMK- Østfold er i besittelse av, hvis mange ansatte velger å ikke begynne ved en samlet AMK. I en overgangsfase vil det kunne være en potensiell risiko ved å samlokalisere med/overføre funksjon til felles AMK Oslo Akershus Østfold på grunn av endrede arbeidsrutiner både i ambulansetjenesten og internt i sykehuset. Faren for risiko må i så fall reduseres ved god planlegging. Involvering av ansatte og brukere - Ved oppstarten av prosjektet ble det gjennomført et informasjonsmøte for berørte ansatte. - Tillitsvalgte har vært representert i prosjektgruppen og i styringsgruppen. - Brukerrepresentant har vært med både i prosjekt- og styringsgruppe. - Prosjektleder har informert om saken i brukerutvalget. - Prosjektet har blitt presentert i Utvalg for akuttmedisinsk beredskap (UFAB).

4 Styremøte 16. desember 2013 Side 4 av 6 Høring Det er gjennomført en høring blant sykehusets samarbeidspartnere med en høringstid på to uker. Oversikt over høringsinstanser ligger vedlagt. SØ har mottatt 10 høringssvar, fra blant annet kommuneoverleger i indre Østfold og i mosseregionen, avdelinger i SØ, Fredrikstad kommune, tillitsvalgte i SØ og Oslo universitetssykehus. Oppsummering av høringssvarene ligger vedlagt, og høringssvarene som helhet følger som utrykte vedlegg. Risiko- og sårbarhetsanalyse Sykehuset Østfold gjennomførte en ROS-analyse 4. desember 2013, hvor aktuelle interessenter inklusiv tillitsvalgt i SØ deltok. Analysen tok utgangpunkt i følgende mål: Østfold skal ha en AMK-sentral som sikrer befolkningen forsvarlige, effektive og fremtidsrettede nødmeldetjenester, og som er i tråd med krav i lov og forskrifter. Gruppen kom frem til følgende risikofaktorer 1. Responstid og reaksjonstid på akutt/ Responstid andre linjer 3. Fagkompetanse i møte med brukerne 4. Tilgjengelighet for henvendelser fra interne og eksterne samarbeidspartnere, herunder sykehjem og legevakt 5. Lokalkunnskap om ressurser, geografi, kapasitet og innhold i SØ, eksterne samarbeidspartnere i Østfold 6. Reserveløsning IKT Disse områdene er vurdert med hensyn til sannsynlighet og konsekvens, for begge alternativene (Kalnes og Oslo), og kan oppsummeres i følgende risikomatrise: Sannsynlighet Svært stor Stor Moderat Liten 2 4 2P P Meget Liten P 3P 4P 1P 5P 6 Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 1P 3P 5P 6 Konsekvens Tallene i boblene viser til risikofaktorene ovenfor (1-6). Bokstaven P står for Pasient. Risikomatrisen viser kun konsekvenser for pasientene, ikke for ansatte, ressurser, omdømme, mv. De grå boblene viser risikovurdering av alternativ 1 (Kalnes) og de hvite boblene viser alternativ 2 (Oslo). Vurderingen viser at disse to alternativene faller relativt likt ut med hensyn til risiko, med

5 Styremøte 16. desember 2013 Side 5 av 6 unntak av 3) fagkompetanse i møte med brukerne. Sannsynligheten for manglende fagkompetanse er meget liten i begge alternativene, men konsekvensene blir vurdert som mer alvorlig i Kalnes-alternativet. Høyeste skår for begge alternativene er 6) reserveløsning IKT. I begge alternativene er sannsynligheten for nedetid for AMK-sentralen svært liten, men dersom dette skjer, kan konsekvensen bli svært alvorlig. Ingen av alternativene har fullgode reserveløsninger, og det er viktig at dette kommer på plass uansett hvilken løsning som velges. Dette var et viktig punkt i oppfølgingen etter 22. juli og har også fokus i regionale prosjekt vedrørende nødmeldetjenesten. Risikovurderingen i sin helhet følger vedlagt. Risikovurderingen ble gjort med utgangspunkt i en løsning som skal være etablert i 2015, altså ikke dagens situasjon. Det vil si at man har 18 måneder igjen til planlegging og gjennomføring av tiltak i begge alternativene. Risikovurderingen er basert på et areal på Kalnes som er omtrent dobbelt så stort som det arealet som er planlagt inn i konseptrapporten for nytt administrasjonsbygg med AMK. Det må iverksettes en rekke tiltak uavhengig av hvilket alternativ man velger. Dette gjelder forhold som - Planlegging og flytting av AMK-tjenestene (enten til Kalnes eller til Oslo) - I dag er AMK-sentralen lokalisert i tilknytning til akuttmottaket. I begge alternativene vil AMK-sentralene ligge i en annen bygning enn akuttmottaket. - Oppbemanning i begge alternativene, på grunn av faglige krav - Tekniske oppgraderinger (IKT, kart) Tilgjengelighet på legeressurser Østfold har bakvakt og forvakt anestesi som primære kontaktpunkter, og eventuelt andre spesialiteter ved behov på sykehuset. I tillegg er det tilknyttet en overlege anestesi som jobber med kvalitetsoppfølging i en begrenset stillingsandel. Oslo har tre anestesileger i operativ drift tilknyttet luftambulansen og ambulanse som primære kontaktpunkter og to leger i bakvakt primært tilknyttet andre funksjoner. I tillegg har de per i dag en 100 % stilling knyttet opp mot kvalitetsarbeid i sentralen. Hvis Østfold innlemmes i sentralen vil de øke med 50 % stilling. Videre fremdrift Det innledes samtaler med Oslo universitetssykehus med sikte på å etablere en felles AMK med Oslo og Akershus, og hvor uavklarte områder må være gjenstand for diskusjon. Resultatet av disse diskusjonene legges frem for styret i februar Det vil være nødvendig å avklare videre prosess i forhold til ansatte i SØ som har sin arbeidsplass i AMK. Medarbeidere som i dag arbeider ved AMK Østfold har sin ansettelse i andre seksjoner, i hovedsak seksjon akuttmottak Fredrikstad og seksjon ambulanse Fredrikstad. Ansatte i SØ rullerer mellom akuttmottak/ambulansetjenesten og AMK-sentralene. OUS har hovedsakelig fast ansatte i AMK-sentralen. Rapporten viser til relativt store ulikheter med hensyn til arbeidsrutiner i dagens sentraler i Østfold og Oslo. En samling av de to AMK-sentralene innebærer en standardisering av arbeidsrutinene i AMK-tjenestene.

6 Styremøte 16. desember 2013 Side 6 av 6 3. Administrerende direktørs vurderinger Sluttrapporten fra mulighetsstudien konkluderer med at begge alternativene vil gi tilfredsstillende kvalitet for befolkningen i Østfold. Det er noe høyere driftskostnader ved Kalnes-alternativet (personell og teknisk). Basert på foreløpige signaler om nye krav til nødmeldetjeneste antas det at forskjellene i driftskostnader vil øke. Forskjellene i investeringskostnader er store. Det er ikke satt av penger på eksisterende investeringsbudsjett til ny AMK-sentral (ca. 40 mill. kroner). Arbeidet med å inngå en avtale med OUS om en samling av AMK-tjenestene er gjort i forståelse med Helse Sør-Øst. Det kommer nå en rekke kvalitetskrav til fremtidens AMK-sentraler, noe som betyr at man må ruste opp både på teknologi- og bemanningssiden (utrykt vedlegg). I sum betyr dette at kostnadene ved å bygge ny AMK-sentral og dernest drifte denne, vil overstige dagens utgifter på dette området betydelig. Det er en rekke akuttsykehus som i dag ikke har egen AMK-sentral, blant annet Akershus universitetssykehus. Mulighetsstudien beskrev flere områder som kan endre risikobildet i en overgangsfase ved en sentralisering til Oslo. Lokalkunnskap, reservefunksjon og endrede rutiner for intern varsling er noen områder som er beskrevet i rapporten og som også kom frem under risikovurderingen. Der det fremkommer vesentlig fare for svikt, vil det gjennomføres risikoreduserende tiltak for å forebygge svikt eller uønsket hendelse. Det er 18 måneder igjen før ny AMK-løsning må være etablert, og således tid til å gjennomføre nødvendige risikoreduserende tiltak. Måten ambulansetjenesten arbeider på kommer til å bli endret med en sentralisering til Oslo. Mulighetsstudien beskriver at ambulansetjenesten i Oslo og Akershus har en mer direkte kommunikasjon med medisinsk støttepersonell. Det samme gjelder hvor pasientene skal transporteres. Aktivitetsoversiktene i rapporten viser at AMK Østfold har svært høy aktivitet sett i forhold til befolkningen de skal betjene. Den høye aktiviteten skyldes i hovedsak organisering av planlagte oppdrag og intern kommunikasjon på sykehuset. Denne aktivitetsprofilen er avvikende sammenlignet med samtlige AMK-sentraler i Helse Sør-Øst. Uansett hvilket alternativ man ender med i Østfold vil man måtte se på rutinene for intern kommunikasjon, og terskelen for rekvirering av ambulanse for hjemkjøring og transport mellom kommunale tilbud. Samlet sett vurderer man at det vil være riktig å jobbe for en samlokalisering av AMK-tjenestene for å møte fremtidens kvalitetskrav på dette området. Dette vil gi minst like god kvalitet for pasientene. Samfunnsøkonomisk vil en slik løsning være klokt med tanke på de store investeringene man nå står overfor spesielt knyttet til IKT. Det er viktig å merke seg at det må skje omfattende endringer av AMK-tjenesten uansett hvilket alternativ som velges, både organisatorisk og innholdsmessig. En samling med AMK i Oslo gir imidlertid vesentlig lavere investeringskostnader, og det vurderes også å være mest robust med hensyn til tilgang på fagpersonell og kompetanse spesielt på lang sikt.

Sluttrapport. Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus

Sluttrapport. Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus 1 / 33 Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Dokumentnr: F/20.2-17 Gjelder fra: 05.06.2012 Utgave:

Detaljer

Risikovurdering AMK-tjenester Østfold

Risikovurdering AMK-tjenester Østfold Risikovurdering AMK-tjenester Østfold Risikovurdering Bakgrunn for risikovurderingen En prosjektgruppe nedsatt av administrerende direktører i SØ og OUS har utredet muligheter og konsekvenser av å se AMK-tjenestene

Detaljer

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Møtedato: 29. april 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Spørck/Anne Berit Sund Bodø, 23.4.2014 Styresak 48-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Formål Helse Nord

Detaljer

Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF

Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF Etter en gjennomgang av pasientstrømmer og beredskapssituasjon i Telemark, anbefaler de

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2006 200300114-178 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2006 200300114-178 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Saksbehandler: Nina Hesselberg/Trond M. Elsbak, tlf. 75 51 29 17 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2006 200300114-178 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3)

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Utredningsprosjekt Administrasjonsbygg Sykehuset Østfold Kalnes Konseptrapport Dato: 7. november 2013 Innholdsfortegnelse 1. Konseptrapportens hensikt og bakgrunn

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer

SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER

SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER SAKSFREMLEGG Saksgang Styre Møtedato Driftsstyret, Sykehuspartner 30. august 2010 SAK NR 040-2010: SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Horingssvar: Horing av ldéfase OUS - Campus Oslo

Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Horingssvar: Horing av ldéfase OUS - Campus Oslo Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Vår saksbohandter: Erik Bårdseng Vår dato: 27.10.2014 Vår ref.: 461810 (201 4_00534) Deres rot.: [Deres ref. her] Medlemsnr.: [Medlemsnr. her]

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest 1.0 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsmåte... 2 1.1 Mandat... 3 1.2 Sammensetning... 4 1.3 Arbeidsmåte... 4 2.0 Problemstillinger og anbefalte tiltak....

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 04.12.2014 Saksbehandler Anne Grethe Vhile Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 11.12.2014 Sak nr 100-2014 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Virksomhetsoverdragelse fra Oslo

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 5/15 Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 26.02.2015 Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret er tilfreds de overordnede

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: SAK 28/2015 ETABLERING AV ET PREFABRIKKERT BYGG PÅ ULLEVÅL SYKEHUS Forslag til vedtak

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 090-2014 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV HELSE SØR-ØST GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING Forslag

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning.

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning. STYREMØTE 25. februar 2013 Side 1 av 13 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: IKT-arbeid frem mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Denne saken omfatter mål, tiltak og risiko ved realisering av IKT til

Detaljer

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9 TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle

Detaljer

FENN-rapporten og helsetjenesten

FENN-rapporten og helsetjenesten ISBN 978-82-996335-7-4 ISBN 82-996335-7-5 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

Fremtidens legespesialister Konsekvensutredning av forslag til ny spesialitetsstruktur for leger

Fremtidens legespesialister Konsekvensutredning av forslag til ny spesialitetsstruktur for leger Rapport IS-2180 Fremtidens legespesialister Konsekvensutredning av forslag til ny spesialitetsstruktur for leger Publikasjonens tittel: Fremtidens legespesialister. Konsekvensutredning av forslag til ny

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/20 GEN Dykkar ref.: Dato: 26.11.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012 Vi kallar

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 61/14 Behandling: Saken ble behandlet etter sak 56. Rådmannen redegjorde

Detaljer