Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)"

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 28. april 2014 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina Tangnæs Grønvold Rune Jakobsen Jon E. Johnsen Jane-Ann Lindahl Jon Lunde Tone Lie Nilsen Gunn Ovesen til kl Gro Seim Forfall: Ingen Observatører fra brukerutvalget: Mona Larsen, Bjørg Tandberg Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Dessuten møtte: Økonomidirektør Marianne Wik, kommunikasjonssjef Bjørn Hødal Det ble gjennomført fellesmøte med brukerutvalget (kl ) Det ble gjennomført styreseminar hvor tema var styrets rolle. Innleder var Liv Monica Stubholt, partner i Advokatfirmaet Hjort (kl ) Innkalling og dagsorden ble godkjent. Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte 28. april 2014

2 Sak nr Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 24. mars 2014 og protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 2. april 2014 Styret godkjenner protokollene fra styremøter i Sykehuset Østfold 24. mars 2014 og 2. april Sak nr Budsjett 2014 Økonomidirektør Marianne Wik innledet til saken. Budsjettet for 2014 godkjennes med disponering av tilleggsbevilgning fra Helse Sør- Øst som resultatbuffer, økning i budsjetterte IKT-kostnader samt resultatforbedringer. Øvrige forutsetninger i styresak nr Mål og budsjett 2014 holdes uendret. Styret vedtar budsjett for 2014 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 15 mill. kroner. Sak nr Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Økonomidirektør Marianne Wik innledet til saken. Sykehuset Østfold har per mars et negativt resultat på 4,6 mill. kroner. Aktiviteten innen somatisk virksomhet er lavere enn planlagt mens aktiviteten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i all hovedsak er i henhold til plan. Styret tar aktivitets- og økonomirapporten per mars 2014 til etterretning. Sak nr AMK-sentral for Østfold Saken er en oppfølging av tidligere vedtak i styret, og belyser kvalitative og økonomiske konsekvenser ved å bygge ny AMK-sentral på Kalnes og å samle AMK Østfold med AMK Oslo og Akershus. Styrets vedtak 1. Styret mener at det skal etableres en felles AMK-sentral for Østfold, Oslo og Akershus. Styret gir sin tilslutning til forslag til avtale om virksomhetsoverdragelse av AMK-sentral (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) for Østfold fra Sykehuset Østfold HF til Oslo universitetssykehus HF. 2. Arbeidet med overdragelsen starter umiddelbart og iverksettelse skjer så snart det er forsvarlig og praktisk mulig. Seneste tidspunkt for iverksettelse er 1. oktober Styret gir administrerende direktør fullmakt til å sluttføre avtalen, herunder følge opp at Oslo universitetssykehus vil dekke alle investeringskostnadene som vil påløpe som del av overdragelsen. 4. Styret presiserer at vedtaket ikke inkluderer sammenslåing av ambulansetjenestene i Østfold og Oslo Akershus. Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte 28. april 2014 Side 2 av 5

3 5. Styret legger til grunn at eier viderefører arbeidet med utvikling av ny AMKstruktur, kvalitativt og organisatorisk. 6. Styret ser positivt på utredningen av en felles AMK-sentral på Rygge, og ønsker å medvirke til å belyse et slikt alternativ. Votering Vedtaket ble fattet mot tre stemmer (Jane-Ann Lindahl, Tone Lie Nilsen og Rune Jakobsen). Stemmeforklaring fra styremedlemmene Jane-Ann Lindahl og Rune Jakobsen Jane-Ann Lindahl og Rune Jakobsen stemmer mot forslag om å slå sammen AMK Oslo Akershus og Østfold. Vi er bekymret for at kompetansen på denne AMK blir av mindre kvalitet enn den kompetansen som AMK SØ har i dag, og forsterkes av at rekrutteringen til AMK Oslo Akershus i dag er lav. Det blir feil signal å avgi arbeidsplasser fra Østfold til Oslo. Protokolltilførsel fra styremedlem Tone Lie Nilsen Når det ble vedtatt å bygge nytt sykehus, visste vi at AMK-sentralen er en del av driften vår. Hvorfor er det ikke satt av penger til ny AMK-sentral på Kalnes? Det kan virke som om saken er besluttet før den er kommet som sak til styret. «Det er ikke satt av penger på eksisterende investeringsbudsjett til ny AMK-sentral på Kalnes. Investeringskostnadene er beregnet til ca. 46 mill. kroner. Dette er et vesentlig argument for å samle AMK-tjenesten for Østfold, Akershus og Oslo i èn sentral.», ref. (styresak nr.: 30-14, punkt 3. Administrerende direktørs vurderinger, s. 13). Det kan virke som om en sammenslåing av AMK sentralen i Sykehuset Østfold HF med OUS er kun begrunnet med økonomiske incentiver. Nasjonal utredning er knapt påbegynt og ei heller utredet. Hvorfor skal vi ta en beslutning om en sammenslåing når denne ikke ligger ferdig utredet? Frykten for dette er at den langsiktige konsekvensen av dette er at ambulansetjenesten følger etter og det igjen vil føre til at Sykehuset Østfold vil miste kontrollen over pasientstrømmen innenfor eget område i Østfold. Det er for mange usikkerhetsmomenter som tilsier at vi utsetter Østfolds befolkning med alt for store risikoer. Med Helsetilsynets nedslående rapporter om OUS frisk i minnet, er det alt for stor risiko vi utsetter Østfolds befolkning ved en evt. sammenslåing. Samtlige av Østfolds ordførere og fylkesordfører og ansatte i Sykehuset Østfold HF har talt. Viser til tidligere protokolltilførsler i styremøter 16. desember 2013 og 24. februar 2014 som kritiske faktorer og evidens for at vi fortsatt skal ha en AMK-sentral i Østfold. Sak nr Tilsyn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2014 DSB har gjennomført tilsyn med Sykehuset Østfold i februar Hensikten med tilsynet var å få inntrykk av foretakets forebyggende arbeid og etterlevelse av regelverk på utvalgte områder. Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet. Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte 28. april 2014 Side 3 av 5

4 Styret tar rapport etter tilsynsbesøk fra DSB 2014 til etterretning. Sak nr Økonomisk langtidsplan Økonomidirektør Marianne Wik presenterte forutsetningene for økonomisk langtidsplan Saken kommer til beslutning i styremøte 16. juni Styret tar redegjørelsen om økonomisk langtidsplan til orientering. Sak nr Status samlet plan SØ 2015 per februar-mars 2014 Aktivitetene i samlet plan SØ 2015 gjennomføres i henhold til plan. Styret tar statusrapport for samlet plan SØ 2015 for perioden februar-mars 2014 til orientering. Sak nr Resultater nasjonale brukerundersøkelser PasOpp 2011 og 2012 Styret tar resultatene av nasjonale brukerundersøkelser til orientering. Sak nr Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 23. april 2014 Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 23. april 2014 til orientering. Sak nr Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 Styret tar protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 til orientering. Sak nr Årsplan for styret 2014 Styret tar årsplan for styret 2014 til orientering. Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte 28. april 2014 Side 4 av 5

5 Andre orienteringer Driftsorienteringer ved administrerende direktør - Resultater, Global Trigger Tool (GTT) ansettelse, avdelingssjef kreftavdelingen - kostnader, ombygging Moss - status, anmeldelsen vedr. brudd på arbeidsmiljøbestemmelsene IKT- fornyingsstyret 12. mars 2014 Møtet hevet kl Neste møte: Mandag 16. juni 2014 kl. 09 på Sykehuset Østfold Veum Fredrikstad, 28. april 2014 Hans Jørn Rønningen Petter Brelin Per Skaugen Bleikelia styreleder nestleder Nina Tangnæs Grønvold Rune Jakobsen Jon E. Johnsen Jane-Ann Lindahl Jon Lunde Tone Lie Nilsen Gunn Ovesen Gro Seim Vigdis Velgaard Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte 28. april 2014 Side 5 av 5

Årsberetning 2013 for Sykehuset Østfold HF (SØ)

Årsberetning 2013 for Sykehuset Østfold HF (SØ) Årsberetning 2013 for Sykehuset Østfold HF (SØ) Nytt sykehus i Østfold Forberedelsen til ny sykehusstruktur med to-strukturmodell Moss-Kalnes i 2015 går etter planen. Bygningsmassen i Moss rustes opp og

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1939 Organisering av AMK-tjenester for Østfold Sammendrag: Muligheter og konsekvenser av en sammenslåing av AMK-tjenester

Detaljer

Møteprotokoll. Turid Birkeland Fra kl 1015 til kl 1300 Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist

Møteprotokoll. Turid Birkeland Fra kl 1015 til kl 1300 Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Oslo Dato: Styremøte 20. juni 2013 Tidspunkt: Kl 0900-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Ansgar Gabrielsen Nestleder Turid Birkeland

Detaljer

Møtereferat Side 1 av 6

Møtereferat Side 1 av 6 Møtereferat Side 1 av 6 Referent: Jon Jæger Gåsvatn Til Brukerutvalget Sykehuset Østfold Referat fra brukerutvalget onsdag 18.mars 2015 Vår dato Tilstede: Medlemmer: Mona Larsen Bjørn Melsom Kari Lundeby

Detaljer

SAK NR 092-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21. NOVEMBER

SAK NR 092-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21. NOVEMBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2013 SAK NR 092-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21. NOVEMBER 2013 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 21.

Detaljer

Møtereferat Side 1 av 6

Møtereferat Side 1 av 6 Møtereferat Side 1 av 6 Referent: Jon Jæger Gåsvatn Til Brukerutvalget Sykehuset Østfold Referat fra brukerutvalget onsdag 15.oktober 2014 Tilstede: Medlemmer: Mona Larsen Bjørn Melsom Kari Lundeby Vigdis

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

SAK NR 032-2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. APRIL

SAK NR 032-2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. APRIL Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2012 SAK NR 032-2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. APRIL 2012 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 19. april

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STED: St. Svithun hotell, møterom Gløden MØTETIDSPUNKT: 04.06.2015 Styremøte kl. 0800-1130 Styreseminar kl. 1130 1330 Styremøte var åpent for publikum og presse

Detaljer

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 15. desember 2011 kl. 0900-1600 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, Hedi Anne Birkeland, Nils Røhne, Marit

Detaljer

Møteprotokoll. Øistein Myhre Winje Vegard Bahus til kl 1445

Møteprotokoll. Øistein Myhre Winje Vegard Bahus til kl 1445 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 19. juni 2014 Tidspunkt: Kl 0915-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Sigrun E. Vågeng Eyolf Bakke Kirsten

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011 SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 060-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22. MAI 2008 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 5. JUNI 2008 Forslag

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 8. november 2006 Kl.: 09.30 til ca. 13.00 Sted: Helse Nord RHF s lokaler Sjøgata 10, Bodø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 18. desember 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Budsjettdokument 2. Områdeplan IKT 3. Drøftingsprotokoll SAK

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 18. desember 2014 Tidspunkt: Kl 0800-1700

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 18. desember 2014 Tidspunkt: Kl 0800-1700 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 18. desember 2014 Tidspunkt: Kl 0800-1700 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett): Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1. etg møterom 028 Dato: 27. mars 2014 Tidspunkt: kl 16.00-20.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer møtte: Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Fra kl 09:50

Møteprotokoll. Følgende medlemmer møtte: Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Fra kl 09:50 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 20. desember 2011 Tidspunkt: Kl 0900-1530 Følgende medlemmer møtte: Frode Alhaug

Detaljer

Styresak. Styremøte: 7. oktober 2003 Styresak nr: 084/03 B Dato skrevet: 29.09.2003 Saksbehandler: OSA Vedrørende: Protokoll fra styremøtet 03.09.

Styresak. Styremøte: 7. oktober 2003 Styresak nr: 084/03 B Dato skrevet: 29.09.2003 Saksbehandler: OSA Vedrørende: Protokoll fra styremøtet 03.09. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 7. oktober 2003 Styresak nr: 084/03 B Dato skrevet: 29.09.2003 Saksbehandler: OSA Vedrørende: Protokoll fra styremøtet 03.09.2003 PROTOKOLL

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 20.

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 10. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 10 desember Vår ref.

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 10. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 10 desember Vår ref. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 10 desember Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 10. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. desember Møtetid: kl. 10.30 16.30

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) Tid: Fredag den 8.februar 2008 kl0830 Sted: Helse Midt-Norge RHF sine lokaler Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) Tid: Fredag den 8.februar 2008 kl0830 Sted: Helse Midt-Norge RHF sine lokaler Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer