Statusrapport fra områdeansvarlige. Samlet plan SØ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport fra områdeansvarlige. Samlet plan SØ 2015"

Transkript

1 1 / 22 fra områdeansvarlige Samlet plan SØ 2015 Til styret SØ 17. november 2014

2 2 / 22 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING OG TIDSPERIODE STATUS PER OMRÅDE KLINISK IBRUKTAKELSE FASE 1 (KIB 1) PSYKISK HELSEVERN OG DEFINERTE POLIKLINIKKER KLINISK IBRUKTAKELSE FASE 2 (KIB 2) SOMATIKK INNKJØP OG LOGISTIKK KVALITET OG DOKUMENTASJON OPPLÆRING SYKEHUSSERVICE EIENDOMSFORVALTNING TEKNISK DRIFT UTSTYR FLYTTING BEREDSKAP IKT ADM & Logistikk Kliniske systemer Byggnær IKT og Teknologi AVDELINGSKOORDINATORER... 22

3 3 / 22 1 INNLEDNING OG TIDSPERIODE Denne rapporten viser statusrapport fra alle områdeansvarlige i samlet plan SØ Gjelder for perioden oktober STATUS PER OMRÅDE 2.1 Klinisk ibruktakelse fase 1 (KIB 1) Psykisk helsevern og definerte poliklinikker Fremdrift i henhold til plan. Tiltak som er gjennomført fra : Generell informasjon vedrørende plan for KIB1: o OU-samling for FM tjenestene o Allmøte IKT Det er gjennomført endringer i opprinnelig konsept mht. kjøkken-funksjonen (varm mat/middag) ved ungdomspsykiatrisk seksjon. Endringene er gjort i samarbeid med FM (facility management). Ressursoverføring fra psykisk helsevern til FM i tilknytning til ny oppgavefordeling mht. mat/kjøkkenfunksjon og logistikk er avklart. Fra vil 6,62 årsverk overføres fra ulike seksjoner i psykisk helsevern til FM. Plan for omstilling av aktuelle medarbeidere er under utarbeidelse. Det er innkalt til møte med kontrollkommisjonene for å gå gjennom spørsmål som har oppstått i tilknytning til befaring. Arbeid med utvikling av nye retningslingslinjer for «Savnet pasient/rømning» fra seksjoner i psykisk helsevern er under oppstart. Retningslinjene skal utarbeides i samarbeid mellom psykisk helsevern og FM (sikkerhet). Antallet biler/minibusser innenfor psykisk helsevern og rusbehandling er kartlagt. Vil bli trukket inn i tilknytning til flytting av pasienter og Klinisk ibruktakelse fase 2 (KIB 2) Somatikk Fremdrift i henhold til plan. - Det ble gjennomført tverrsnittsundersøkelse 13. oktober kl. 08, og resultatene fra denne viser stabile tall knyttet til hvor mange pasienter man forventer å flytte. Undersøkelsen skal gjentas 3. og 10. november. - Man jobber nå med utarbeidelse av et flytteskjema som skal følge pasienten fra Fredrikstad til Kalnes. - Det er avholdt møte med representanter fra ressursgruppe samhandling, der utkast til ekstern kommunikasjonsplan ble fremlagt. - Prosjektet har meldt inn behov for 30 personer fra stab og støtte på dag 2. og 3. nov 2015 for å bistå i forbindelse med pasientflyttingen. - Det jobbes med bemanningsplan for Fredrikstad og Kalnes fra 31. til 3. nov. som skal brukes til å synliggjøre pukkelkostnaden og sikre tilstrekkelig beredskap i forbindelse med pasientflyttingen. - Det er en utfordring knyttet til tilgangen på transportkuvøser. Sykehuset Østfold har en per i dag, og transport av anslagsvis 10 pasienter (2,5 time per pasient) som ligger i kuvøse vill med dette antallet ta lang tid. Man jobber nå med ulike løsninger for å låne en kuvøse fra et av de andre helseforetakene.

4 4 / Innkjøp og logistikk Fremdrift i henhold til plan. Hovedaktiviteter denne perioden: Videreført arbeid med oversikt av utstyr i rom på Kalnes Videreført kartlegging av utstyr som skal flyttes til Kalnes Deltatt på workshops o Utarbeidelse av table tops og ferdighetstrening med opplæringsprosjektet o EK for forberedelse til ny struktur o Opplæring og workshop i risikovurderingsverktøy Opplæring/kurs holdt iht. opplæringsplanen Videre arbeid med fordeling av arbeidsplasser av ansatte i Kalnes og administrasjonsbygg Oppstart av prosedyrearbeid Utarbeidet og publisert det første nyhetsbrevet fra innkjøp og logistikk (i henhold til kommunikasjonsplanen) Videreføring av arbeidet med prosjektgruppen for tøy som skal sikre ibruktakelse av tøyautomat og dokumentere logistikksløyfen tøy Detaljert og presentert planverk for KIB1, samt igangsatt møteserie o Forberedelser og flytting av lager o Etablering sortiment og lager o Servicemedarbeider KIB1 Utarbeidet infoskriv for nærlager og forbrukslager i Moss Utarbeidet infoskriv rettet mot SMA Gjennomført stor ERP-demo i Fredrikstad med live-overføring til andre avdelinger Etablert og presentert detaljert planverk for KIB1. Igangsatt møteserie. Videreutviklet forsyningsanalyser med mer konkrete tilbakemeldinger og oppfølginger Førsteutkast flyttegodslister til flytteprosjektet Hovedaktiviteter neste periode Prosedyrearbeid innkaller til arbeidsmøte 6. og 7. november Etablere sentrale oppfølgingspunkter som styringsverktøy for foretakssekretariatet Nytt nyhetsbrev Videre utarbeidelse av logistikksløyfer Etablere SMA konsept Fredrikstad og Veum ERP opplæring Risikovurdering oppstart i nytt system i EK Sluttføre arbeid med nærlager i Moss Utprøve modell og sjekkliste for kontraktseier, herunder oppstart av møteserier med PNØ om overtagelse av avtaler Sluttføre overordnet plan for KIB1 2.4 Kvalitet og dokumentasjon Fremdrift i henhold til plan. EK (elektronisk kvalitetshåndbok) Avholdt 2 møter i EK-nettverksgruppe SØ o Planlegging og oppsett av ny EK-web side fortsetter og nærmer seg høring ved flere avdelinger Planlagt brukerundersøkelse knyttet til bruk av EK-web før vi endrer oppsett for å se på tilfredshet utgår. Kartlegger om EK-ansvarlige har dedikert avsatt tid til rollen som EK-ansvarlig, og hvor mye.

5 5 / 22 Jobber med maler på overordnede dokumenter slik at alle avdelinger/seksjoner skal oppfylle internkontrollforskriften som et minimum, og et enhetlig oppsett i SØ. EK-ansvarlige etterlyser flere work-shop. De er fornøyde med å kunne sitte å jobbe uten forstyrrelser og med bistand i nærheten dersom behov. Setter opp flere dager i desember dersom det ikke skal settes opp flere kurs med risikovurdering. Risikovurdering Det var som en følge av kurs og work-shop opprettet et tilbud til avdelingskoordinatorer om veiledning knyttet til risikovurdering generelt. Det var satt opp 3 dager med tider, hvor de selv meldte seg på til et tidspunkt som passer dersom de har behov. Det var liten respons/ lite behov (?). Avholdt veiledning med 6 personer. Oppsett av risikovurdering (konsekvenstyper og konsekvensskala) må sannsynligvis endres etter innspill fra Fornebu Consulting på rapportoppsett til styret. Overordnet statusrapportering på dokumenter i EK Redigerte dokumenter til (antall= forrige rapportering) status Antall Antall Merknad Dokumenter utgitt i ny Dok. godkjent på nytt hovedversjon Dokumenter utgitt i ny underversjon Dok. satt i bruk uten ny godkjenning Sum Myndighetsgodkjenning Ingen nye momenter å rapportere. Det jobbes fortsatt med søknader knyttet til røntgen og PET. Arbeidet er i rute. Tegninger vedrørende nye lokaler for Transfusjonsmedisin blodbank er sendt til Helsedirektoratet og Legemiddelverket. 2.5 Opplæring Fremdrift i henhold til plan. Hovedaktiviteter inneværende periode Møtene med avdelingskoordinatorene for detaljering av opplæringsplanene har startet Avholdt møter med avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i forhold til standardiserte prosedyrer på tvers av fagområder (MTU). Sak til styringsgruppen og videre til avdelingssjefmøtet. Utarbeidet utkast for datoer, ansvarsnummer og antall for pre introduksjonsdagene og introduksjonsdagene for KIB1 og KIB2 Kjøreplan for pre introduksjonsdag og introduksjonsdag vedtatt i OP styringsgruppe med forbehold om endringer lagt inn i opplæringsprosjektets database og tilgjengeliggjort for ledere Utarbeidet overordnet dokument for planlegging og gjennomføring av obligatorisk standardisert opplæring Utarbeidet og oversendt budsjettforslag for gjennomføring av pre introduksjonsdagene og introduksjonsdagene Planlegge rekruttering og opplæring av instruktører Ansatt 2 personer for å ivareta opplæring iht. nytt MTU og for å koordinere all opplæring iht. nye IKT-systemer Engasjert inn i planlegging opplæring for meldingsvarsel, telefoni (IKT-byggnær) og TRIO web Engasjert inn i planleggingen og koordineringen av gjennomføring av klinisk simulering for tverrgående arbeidsprosesser Utarbeidet overslag pukkelkostnad opplæring

6 6 / 22 Hovedaktiviteter for neste perioden Kommunikasjon til linjen i forhold til planlagt tidspunkt for opplæring Fortsette samarbeid med kommunikasjonsavdelingen Avslutte rapport; Evaluering pilot opplæring øyeavdelingen Detaljplanlegge opplæring KIB 1 Arbeide med fokusområde definert i Opplæringsplanen Detaljere standardisert obligatorisk opplæring Etablere nok arealer for gjennomføring av preintroduksjonsdager på Tuneteknikeren Avklare etablering av simuleringsrom for telefoni, meldingsvarsel og trio (forenklet simulering) Etablere rutiner for avviksrapportering til foretakssekretariatet Få besluttet ønskede endringer i opplæringsplan (påvirker kjøreplanen for pre introdager og introduksjonsdager) i samarbeid med Samlet plan Forberede mottak av ny prosjektmedarbeider; Opplæringsansvarlig MTU 2.6 Sykehusservice Fremdrift i henhold til plan. Hovedaktiviteter i perioden Resepsjon, samarbeid SIS mellom poliklinikkprosjektet, startet Gjennomført OU samling 20. oktober Pågående arbeid med budsjett 2015 Pågående arbeid med serviceavtaler med måleparametere Avklare assistentoppgaver som renhold skal gjøre i ulike avdelinger Renholdskalkyle er utarbeidet, men ikke kvalitetssikret i påvente av renholdsprogram Kartlegging av hvilket utstyr som skal flyttes fra Veum pågår Kartlegging av hvilket utstyr som skal flyttes fra Fredrikstad pågår Oversikt over når renhold skal være operativ i KIB1, er avklart Klargjort hvilke personer og stillingsbrøk som overføres fra kosthold Arbeidet med bemanningsplaner pågår Avklare kommunikasjonsmetode mellom avdeling og buffet vedrørende matservering (kan Imatis brukes?) Avklare behov for evt. flere tunvogner pågår (må sees i sammenheng med neste punkt) Avklare løsning for mathåndtering i avdelinger som ikke ligger inne som naturlig tilhører en buffè (nyfødtintensiv, omgjort sengeområde i 4. et. og infeksjon/isolat) Opplæring Moss for kjøkkenassistenter fra Fr.stad er utført Avklare åpningstider i kafeen pågår Avklare arbeidsoppgaver for internt servicesenter vedrørende parkering pågår Lukking av avvik vedrørende miljøsertifisering ISO pågår Ny HMS-strategi er under utvikling Hovedaktiviteter neste periode Budsjett 2015 ferdigstilles Avklare assistentoppgaver renhold ferdigstilles Lukke avvik vedrørende miljøsertifiseringen Fortsette arbeidet med kartlegging av overflyttbart utstyr Utlysning av anbud vedr. renholdsprogram Oversikt over hvilke personer og stillingsbrøk som overføres fra kosthold skal avklares Utarbeide bemanningsplaner pågår Avklare kommunikasjonsmetode mellom avdeling og buffet vedrørende matservering (kan Imatis brukes?) Avklare løsning for mathåndtering i avdelinger som ikke ligger inne som naturlig tilhører en buffè (nyfødtintensiv, omgjort sengeområde i 4. et. og infeksjon/isolat)

7 7 / 22 Fortsette arbeidet med ny HMS-strategi Planlegge standard varelager Avklare behov for utstyr i buffè og anretningskjøkken Avklare ansvar for resepsjon 2.7 Eiendomsforvaltning Fremdrift: Noen punkter er forsinket, men skal ut fra det vi vet i dag, ikke påvirke sluttdato og levering. Fremdrift innen sikkerhet og FDV er avhengig av kontakt med de rette personene i PNØ som er vanskelig å få tak i. Dersom dette ikke bedrer seg må dette tas via FM-direktør til OU-direktør. Hovedaktiviteter i perioden Gjennomført OU samling 20. oktober Igangsetting av SLA er med KPI er for eiendom Iverksetting av sikkerhetsstrategi og planlegging av sikkerhetsrutiner for Kalnes Oppdatering av FDV Jobber med prosessen rundt salg av eiendommene i Fredrikstad og Veum Utredning av nytt adm. bygg Arbeid med midlertidig løsning for flytting av stab og støttefunksjoner til brakkeriggen Kioskanbud under arbeid Flytteanbud utlyst på Doffin, befaring med tilbydere i perioden Jobber med inngåelse av apotekavtale, leie og driftstjenester Oppstart planlegging av flytteaktiviteter FM i SØ Avfallsstrategi fremlagt for Programeiermøtet (PEM) Beslutte saneringsretningslinjer AU Struktur og rapportering i avdelingen Hovedaktiviteter neste periode Videre arbeid med sikkerhetsstrategi Utarbeide SLA-avtaler med KPI er for eiendom Planlegge flytteaktiviteter FM i SØ Oppdatering av FDV Salg av Fredrikstad og Veum Beslutning vedr adm. bygg Kioskanbud utlyses på Doffin Flytteanbud, tilbudsfrist Apotekavtale, leie og driftstjenester Avfallsstrategi godkjennes i AU Opplæringsplan Beslutte sanerings-strategi i Programeiermøtet Bistå i planlegging av eierskifteprosess Bistå i planlegging av KIB 1 Koordinering med teknisk og eiendom vedr. fremdrift og risiko 2.8 Teknisk drift Fremdrift i henhold til plan. Hovedaktiviteter denne perioden - Avdelingen har vært gjennom revisjon til ISO sertifisering for SØF, Veum og SØM. Avdelingen arbeider med å lukke avvik. - Opplæring innen reservekraft og høyspent er utført.

8 8 / 22 - Organisering av avdelingen for nytt østfoldsykehus (NØS) er detaljert ut videre, men beslutning er ikke foretatt. Nødvendige avklaringer gjøres bl.a. i forhold til berørte fagorganisasjoner. - Avdelingen arbeider med opplæringsplan for avdelingen og i samarbeid med opplæringsprosjektet i forhold til bruker/sluttbruker-opplæring. Det utarbeides nå samlet oversikt for a. Drift b. Ferieplaner (grønne, gule og røde perioder) c. Opplæring d. Testing av utstyr/systemer e. Virksomhetsrelaterte tjenestetester, klinisk prøvedrift m/- og u/pasienter der vi er direkte og indirekte involvert En gjennomgang alle avtalene som PNØ skal levere viser at vi mangler opplysninger knyttet til opplæring for halvparten av PNØ-avtalene. - Medarbeidersamtaler er avsluttet for alle i område Syd og Nord. - Vi arbeider med å endre vaktplanen for teknisk vakt for å tilpasse dette mer til opplæringsbehovet som ligger til NØS. - Vi ser på muligheter for å benytte leverandører til å utføre noen av våre ordinære oppgaver tilknyttet driftsavdelingene. - Opplæring i GAT vedr. budsjett og oppstart i budsjettarbeid. - Kartlegging av utstyr verksted SØF og SØV er i gang for overflytting og sanering. - Prosedyrer, iht. plan. Opplæring i ny struktur i EK er gjennomført, og dokumenter er overført - Kontraktseierskap er i prinsippet avklart. - Avklaringer knyttet til service og vedlikehold, muligheter for kjøp av reservedeler i avtaler inngått av PNØ, arbeides det fortsatt med. - Opsjoner i PNØ-avtaler, uavklart hva som er innhold i disse og når dette blir levert. Avdeling for innkjøp og logistikk har ansvar for dette. Avtaleforvalter ansatt. - Sluttkontroll i Moss er utført, avventer rapport og videre arbeid. Videre beslutning om hva som skal gjøres, ligger hos administrerende direktør. - Det er besluttet å bygge teknisk verksted på ca. 350 m 2 ved Kalnes. - Vi har hatt møte med fagforbundene i forbindelse med organisering og bemanningsplanen. - Opplæring i bruk av nytt risikostyringsverktøy i EK er gjennomført. Hovedaktiviteter neste periode Se over - Opplæringsplan og ansvarlig for de ulike opplæringsbehovene må utarbeides for aktuelle systemer og på ulike nivåer - Avklaringer knyttet til behov for reservedelslager - Opplæring Rørentreprisen i uke 39 - Drøftemøte med fagforeningen vedr. ansettelse av seksjonsledere for elektro, VVS og Automasjon/Driftssentralen - Fordeling av ressurser i organisasjonen - Budsjett - Fordeling av kontraktseierskap på de fagansvarlige - Anbud for verkstedsutstyr - Avklaringer til saneringsprosjektet 2.9 Utstyr Fremdrift i henhold til plan. Hovedaktiviteter denne perioden Signerte kontrakter i perioden: o Digital røntgen o Mammografi og gjennomlysning o 2 kontrakter blodbankutstyr o AGV vogner

9 9 / 22 Detaljprosjektering Analysehall pågår Mottaksprosjekt overvåkning overført OU/drift Demonstrasjon senger psykisk helsevern og barn Utprøvning mikroskop lab Utprøvning ØNH utstyr Utprøvning diatermi Innstilling klar mikroskop laboratoriet Leveranse kuvøser/cpap til NFI Leveranse intensivsenger Fredrikstad Overtagelse alt MTU Øye Moss Leveranse og montering fysioterapiutstyr/slynger i tak pågår Planlegging overflytting radiologisk utstyr pågår i samarbeid drift, MTA og PNØ Risikovurderinger flytting MR og CT Avklart avhending og tilbakekjøp MR og mammografistativ Langsiktig investeringsplan pågår Oversikt tidlige leveranser til KIB1 pågår Evaluering og evalueringsbesøk hybridstue Blodbestråler - kontrakt og avhending klar Utarbeide overordnet fremdriftsplan leveranse og mottak Overlevert alle kontrakter til opplæringsprosjektet for videre oppfølging av bilag 5 Hovedaktiviteter neste periode Signere kontrakt gyn nevro ønh Signere kontrakt renholdsmaskiner Signere kontrakt PET/CT detaljprosjektering Signere kontrakt hybridstue - detaljprosjektering Oppstart SØ06 infusjonsutstyr Oppstart SØ01 småutstyr Oppstart utstyr utestasjoner lab Oversikt nødvendig utstyr KIB 1 Ferdigstille kravspek transport/verkstedutstyr Ferdigstille kravspek gardiner og forheng Ferdigstille kravspek løst kjøkkenutstyr Ferdigstille kravspek utstyr til avfallshåndtering Utarbeide kravspek test/måleinstrumenter Ferdigstille SØ02 dialyse Evaluere operasjonsmikroskop Evaluere respirator Evaluering genteknologi/forskning Evaluere kjøl/frys Evaluere trillebord og vogner Evaluere fysioterapianskaffelse Evaluere og utprøvning Endoskopi Detaljering uttakssentraler Kalnes og Moss Detaljere og bestille møbler Dialog ferdig, venter endelig besvarelse fra leverandør videoovervåkning operasjonsstuer Mottak tøyautomat Mottak analysehall Mottak avtrekksskap Mottak utstyr sterilsentral

10 10 / 22 Utarbeide forslag til mottaksprosjekt PETCT og hybridstue Flytting Fremdrift i henhold til plan. Hovedaktiviteter i perioden Det er etablert faste møtefora/flyttemøter med avdelingskoordinatorer og avdelingssjefer som ikke har egne avdelingskoordinatorer. Det er etablert faste møtefora/flyttemøter med alle de kliniske fagområdene i Fredrikstad inkl. operasjon/sterilsentral og bildediagnostikk. Flyttemøtene har hatt fokus på flyttegodslistene med gjennomgang og status på kartlagt overflyttbart utstyr med målsetting om å få en seksjonsvis oversikt (volum) på det som skal overflyttes fordelt på F1, F2, F3 flyttinger innen Aksjonsliste flytting i avdelingskoordinatorenes gjennomføringsplan er gjennomgått. Kartlegging av overflyttbart IKT er ikke påbegynt fordi nødvendige avklaringer internt i SØ og mellom SØ-PNØ er ikke gjort. Flytting av IKT-periferiutstyr er lagt som opsjon i flytteanbudet. Inntil avklaringer foreligger inngår det ikke i flytteprosjektets scoop. Arbeidet med anbud på flytteavtale har foregått i hele perioden. De ulike tilbyderne var på befaring i SØ fredag Målet er å signere kontrakt innen nyttår. Utarbeidelse av kommunikasjonsplan er påbegynt i samarbeid med kommunikasjonssjefen - plan ikke ferdigstilt. I samarbeid med økonomidirektør påbegynt arbeidet med å estimere pukkelkostnader til flytteaktiviteter; både til fysisk flytting og til ekstra personellressurser. Det er ønskelig at alle kostnader til flytting skal samles under flytteprosjektets prosjektnummer UT15. Arbeidet med å estimere omfang av slike kostnader er i sluttfasen. Malen for synliggjøring og registrering av pukkelkostnader er forankret hos økonomidirektør. Det arbeides med Flyttegodsliste SØ og underliggende dokument «Dette skal flyttes til Kalnes». Arbeidet fortsetter i neste periode. Det arbeides Flytteplan SØ. Planen koordineres mot de opplæringsaktiviteter som opplæringsprosjektet har predefinert. Arbeidet forsetter i neste periode. Flytting av legemidler var til behandling i felles styringsgruppe SØ-PNØ-SA Det etableres en arbeidsgruppe SØ-SA som innen nyttår skal utarbeide plan for flytting av legemidler og nedbygging/oppbygging av legemiddellagre. Gjennomført dialogmøte med Østfold fylkeskommunale grunnskole vedrørende plan for ibruktakelse og flytting. Hovedaktiviteter neste periode Ferdigstille første godkjente versjon av Flytteplan SØ inkl. underlagsdokument «Fra planlegging til Gjennomføring, flytting - Kalnes». Ferdigstille første godkjente versjon av Flyttegodsliste SØ inkl. underlagsdokument «Dette skal flyttes til Kalnes». Starte arbeidet med å utarbeide plan for flytting av legemidler i samarbeid med kurve- og legemiddelprosjektet i SØ samt Sykehusapotekene HF. Gjennomgang av foreløpige flyttegodslister; ny versjon distribueres Arbeidet med å utarbeide flytteplan/ibruktakelsesplan for operasjon/sterilsentral, LAB og bildediagnostikk fortsetter. Workshop med FM er planlagt Utarbeidelse av intranettside og kommunikasjonsplan må fortsette i neste periode

11 11 / Beredskap Fremdrift i henhold til plan. risikovurderinger legges til grunn for beredskapsplanleggingen kartlegge hvor de største risikoområdene befinner seg, og i hvilke faser disse inntrer dokumentere restrisiko som legges til grunn for beredskapsplanlegging utarbeide beredskapsplaner etablere beredskapssentral i oppstartsfase 1 og 2 (mai/ november 2015) for å trygge ibruktakelse og beredskap samordne håndtering av kritiske hendelser, iverksette korrigerende tiltak og ivareta relevant informasjon internt og eksternt Møte med Teknisk avdeling v/ avd.sjef. Gjennomgang av status på risikovurdering/beredskapsarbeid i teknisk avd. PNØ har egne risikovurderinger. Teknisk avd jobber med sine beredskapsplaner og risikoanalyser. Planlagt egne møter vedr tekniske fagområder for dybdegjennomgang på strøm, vann, gasser, etc. Fremdrift iht. plan. Møte i Beredskapsråd sammen med Politi og PST. Inkludert omvisning på Kalnes. Alle eksisterende beredskapsdokumenter er duplisert og lagt i egen «Kalnesmappe». Dette for å sikre at samtlige dokumenter er gjennomgått og revidert iht. milepælplan. Alle eksisterende beredskapsplaner i SØ er skrevet ut, sendt i internpost med kommentarer vedr. endringer som må gjøres for mellomperiode KIB1 og KIB2, samt etter KIB2. Alle ansvarlige for dokumentene i Taktisk Ledelse er bedt om å initiere møter med fagpersoner for de forskjellige områdene, og revidere planverket, og oppdatere dokumenter i «Kalnes-mappe». Dette arbeidet er godt i gang. Beredskapsrom på Kalnes er avklart. Taktisk ledelse skal bruke rom i 1. etasje innenfor auditoriet. Strategisk ledelsesrom vil sannsynlig bli i brakkerigg. Nærmere avklaring vil komme. Det vil frigjøre «beredskapsrom» i akuttmottak. Avklares i samarbeid med Strat.leder/Adm.dir. Avholdt møte med Brannansvarlig mht. brann og evakuering. Detaljerte og standardiserte planer utarbeides. Dette vil også bli en del av standardisert opplæring før Kalnes på alle medarbeidere IKT Denne prosjektrapporten gjelder for perioden fra 15. september til 16. ktober Fremdrift i henhold til plan. Gjennomførte prosjekter perioden til dags dato Nr. Prosjektnavn Dato ibruktatt /ferdig breddet 1 RUSdata inn i DIPS BUP konvertering til DIPS IFS - Oppgradering IFS Digital samhandling - Pleie- og omsorgsmeldinger DIPS Klinisk dokumentasjon av sykepleie Akuttmottak Oppgradering av PACS DIPS Oppgradering medikasjon grunnmodul DIPS Innføring beslutningsstyrt tilgang (BT) Digital samhandling - NHN Adresseregister DIPS oppgradering GAT regional løsning tatt i bruk Oppgradering av RIS DIPS opplæringsprogram

12 12 / DIPS oppgradering versjon Prosjekter med planlagt ibruktakelse kommende periode Prosjektnavn Dato ibruktakelse Elektronisk saksarkiv system (Public 360) Elektronisk kurve (Metavision 6.0) DIPS Økonomi IAM, Brukerstyring og identitets-forvaltning Status på prosjektene Informasjon er hentet fra statusrapportering i Clarity pr ene er skrevet av prosjektledere for mottaksprosjektene.

13 13 / ADM & Logistikk Status Forklaring til fargekoder: Grønt: Fremdrift = Som planlagt, Økonomi = I henhold til budsjett, Risiko = Lav, Kvalitet = Som planlagt, Gevinstrisiko = Lav Gult: Fremdrift = Forsinkelse inntil 10 % ift. plan, Økonomi Brukt inntil 10 % mer enn budsjett, Risiko = Middels, Kvalitet= noe lavere enn lanlagt, Gevinstrisiko = Middels Rødt: Framdrift = Forsinket over 10 % ift. plan, Økonomi =Brukt over 10 % mer enn budsjett, Risiko = Høy, Kvalitet = Vesentlig lavere enn planlagt, Gevinstrisiko = Høy. Prosjektnavn SAKSREGISTER Elektronisk saksarkivsystem Pulic360 Framdrift Økonomi Risiko Kvalitet Gevinst Status Vellykket akseptsansetest gjennomført i perioden til , ingen registrerte feil i løsningen. Tekniske utfordringer i forkant av testen tilfredsstillende løst. Sluttbrukeropplæring igangsatt. Risiko: redusert fra gult til grønt siden siste månedsrapportering. DIPS ØKONOMI Framdrift: Framdrift økt fra grønt til gult siden siste måned. Forsinket 5 uker grunnet manglende DIPS testmiljø. Er nå på kritisk linje og må øke ressursinnsats de neste 8 ukene for å komme i mål. Løsningsdesign er godkjent av SØ og PNØ, og ROS-analyse pågår. Akseptansetest planlegges ferdigstilt 21. november og idriftsettelse sammen med DIPS release 2 den 30. november. Risiko: Risiko økt fra grønt til gult siden siste måned. 2 risikoer følges ekstra tett; «Integrerte bankterminaler» og «Skifte av innfordringsleverandør fra Lindorff til Kreditorforeningen», i tillegg til håndteringen av inntruffet forsinkelse sett opp mot en i utgangspunktet stram tidsplan.

14 14 / ERP - HSØ Økonomi- og logistikksystem Status: Løsningen er i sluttfasen av akseptansetesten og feilsituasjonen begynner å nærme seg akseptabel. Det er planlagt produksjonssetting 3. november, som tas i bruk av Ahus. Dette er risikoreduserende for SØ, da eventuell feil i Produksjon vil kunne løses i god tid før innføringen til SØ 5. januar. Sluttbrukeropplæring starter i uke 46. Risiko: 2 risikoer følges ekstra tett; «MDM tjeneste oppstart» og «Prosessbeskrivelser og brukerdialoger», i tillegg til nødvendig avklaring rundt deler av løsningsdesign i forhold til SØ behov (avdekket i UAT). Kjøkken Prosjektet er i full drift i versjon 1. Akseptsansetesting av oppgradert versjon som inkluderer integrasjoner til nytt økonomi og logistikksystem (ERP) og DIPS er igangsatt med fremdrift i henhold til plan. Nytt logistikksystem sterilsentralene Prosjektet er i Verifikasjonsfasen av fase 2 (ny funksjonalitet Moss og Kalnes) og prosjektet er på plan. Akseptansetest er i avslutningsfasen og det er per dags dato 3 åpne B-feil, 1 på teknisk og 2 på funksjonelt. Alle feil planlegges rettes før ibruktakelse av ny funksjonalitet på Sykehuset Moss i Q Kliniske systemer

15 15 / Status Prosjektnavn FELLES LABDATASYSTEM ELEKTRONISK KURVE Framdrift Økonomi Risiko Kvalitet Gevinstrisiko Status Generelt: Prosjektet er i hovedsak på revidert plan, men det er utfordringer knyttet til integrasjon mot DIPS. Framdrift: Desentral prøvetaking er ikke besluttet. Manglende beslutning kan medføre merarbeid. Dette påvirker også andre leveranser fra Design-teamet. Det er mulig forsinkelsen kan tas inn. Økonomi: Etter sammenslåing av Ibruktakelse og leveranseprosjekt er budsjettoppfølging utfordrende. Det er uklart hva som er kostnadsfordeling mellom SØ, PNØ og HSØ. Kvalitet: Redusert omfang, usikkerhet rundt kvaliteten på om LVMS støtter arbeidsprosessene for Patologi i tilstrekkelig grad. Leverandørens testplan for SAT (leverandørens systemtest på kundens konfigurasjon) er ikke godkjent. Risiko: Det er stor risiko for at prosjektet ikke klarer å levere den funksjonalitet som forutsatt. Leverandøren har fortsatt store utfordringer med å rette feil og levere avtalt omfang. Det er risiko for at SØ må iverksette kompenserende tiltak på grunn av mangelfull leveranse fra prosjektet. Gevinstrisiko: SØ kan ikke realisere målbildet med ett system for fire fagområder og felles prøvemottak. SØ må iverksette kompenserende som også krever ekstra ressurspådrag. Framdrift: Framdrift redusert fra rødt til gult siden siste måned. Visning av AIO-kurven er på plass. Det er noe gjenstående konfigurasjonsarbeid ift. sengepostkurven. Økende utfordring knyttet til oppbygging av forvaltningsorganisasjon på SØ- og SP-siden. OUS har flagget samme utfordring overfor SP. Delta/legemiddel går i henhold til planen. Økonomi: Redusert fra gult til grønt siden siste rapportering. Elektronisk kurve: Iht. budsjett. Delta/legemiddel: i henhold til budsjett. Positivt budsjett pga. lavere aktivitet ifm. forsinkede leveranser. Risiko: Risiko økt fra gult til rød siden siste måned. Det ble i uke 41, bestemt (av PNØ, SØ og SP) at oppgradering av AIO-kurven utsettes fra til Dette pga. DIPS-implementering på OUS SP hadde ikke ressurser til å bistå SØ på den samme datoen, men har nå forpliktet seg selv om det evt. kan bli forsinkelser på OUS, at de skal bistå SØ ved oppgraderingstidspunktet Delta/legemiddel; Forsinkede leveranser kan nå påvirke utrullingsplan. Gjelder særlig ved anestesi og operasjon i Moss. Leveranser fra prosjektet ift. KIB 1 - leveransefrist krever hyppig møtevirksomhet framover, og det er viktig at ressurspersoner stiller i møter for å få en framdrift i leveransen.

16 16 / Kvalitet: Konfigurasjon av sengepostkurven pågår. Usikkert hvor "ferdig" denne er ved oppstart pilot. Videre utvikling av systemet er nødvendig fram mot bredding Delta/legemiddel; Deltasystemet får god tilbakemelding fra brukere. Det som er en utfordring, er når systemet er "nede" og lagertelling må utføres. Slike situasjoner er ikke godt nok avklart i samarbeidsavtalen med SA. Følges opp mot klinikken/samarbeidsavtalen. Gevinstrisiko: Elektronisk kurve: Gevinst = pasientsikkerhet. Delta/legemiddel: Mindre kassasjon og bedre økonomistyring. Bedre oversikt over sykehusets totale lagerbeholdning. IMATIS Elektroniske tavler, meldingsvarsler og selvinsjekk Generelt: Elektroniske tavler: Vi har hatt en god periode i bruken av Elektroniske tavler innenfor sengeområdene. Her har ledelse og brukere forberedt seg godt og tatt løsningen i bruk med stort engasjement. Løsningen matcher behov og endret måte å organisere arbeidet på er godt. Det har vært noen driftsforstyrrelser, men kanskje ikke mer enn man kan forvente i en tidlig pilotfase. Selvinnsjekk og køhåndtering: Løsningen ble startet opp som planlagt 9. september, men på grunn av en feil i DIPS og grensesnittet som håndterer de polikliniske pasientene har det vært full stans i bruken siden 10. september. Feilretting og test av disse feilene har dessverre tatt uforholdsmessige mye tid. Det er et sammensatt årsaks-bilde, men gjenspeiler det stadig mer komplekse IKT- og leveransebilde vi nå går inn i mot nytt sykehus. Det er gjennomført møter med ledelsen av akuttmottaket og blitt enig om en handlingsplan og flere tiltak for å bedre bruken og rette denne i større grad inn i mot måten man vil jobbe på Kalnes. Meldingsvarsler med integrert telefoniløsning: Det tegner seg et stadig mer kompleks bilde av hele konseptet rundt en integrert telefoniløsning sammen med meldingsvarsler-løsningen. Prosjekt vil ha økt fokus på disse problemstillingene fremover. Framdrift: Overordnet er man om lag 5-6 uker forsinket med oppstart av ST/SIT test i testmiljø. Medio oktober er man fortsatt ikke i stabil drift med selvinnsjekk og køhåndtering. Siste hovedplan for dette var mai Arbeidet med løsningsdesign for fase 2 er krevende og omfattende. Det har god fremdrift, men påvirkes av at mange ressurser fortsatt er opptatt med restanser og feilhåndtering i produksjon. Økonomi: Ingen større endringer i økonomi siden siste måned. Tiltak kommentert for september gjelder fortsatt. Prosjekt vil bli styrket med en teknisk ressurs i løpet av oktober/november. Kostnadene til denne (eksterne) vil bli delt mellom PNØ og SØ. Risiko: Risikobildet er noe redusert siste måned. Det er gjennomført en rekke tiltak for å bedre situasjonen

17 17 / DIPS OMLEGGING TIL KALNES HOTLAB MANAGEMENT SYSTEM IHR BILDE Interaktiv Henvisning og Rekvisisjon IHR LAB Interaktiv Henvisning og Rekvisisjon knyttet til løsningen i eksisterende sykehus. Det er en økt risiko for forsinkelser i Fase 2. Dette har sammenheng med at man er 5-6 uker forsinket med oppstart av ST/SIT i testmiljø, samt fortsatt har restanser på både leveranser og feilsituasjoner i drift. Kvalitet: Fortsatt manglende grensesnitt oppleves av brukerne som manglende kvalitet. Ustabilitet i driften oppleves også som manglende/dårlige kvalitet av brukeren. Det er nå plan for test og leveranse på alle grensesnitt. Driftsstabiliteten har også hatt en positiv utvikling den siste måneden. Generelt: Vi avventer endelig avklaring på hva poster skal hete, samt avklaringer på om polikliniske senger skal registreres i DIPS. I tillegg har man ikke helt landet på hva skilting på dører skal være. Det bør være det samme som sengene som finnes i DIPS. Så fort dette er klart kan vi starte innlesning og integrasjonstesting. Framdrift: Framdriften har økt fra grønt til gult siden siste måned. I og med at man ikke lander på hvordan den endelige organisasjonsstrukturen skal være, kommer vi ikke videre. Risiko: Risiko økt fra grønt til gult siden siste måned. Man bør lande diskusjoner rundt poster/sengeområder og merking av dører. Info: System for å ha oversikt og sporbarhet i produksjon og administrasjon av radiofarmaka. Framdrift: Lite framdrift siden siste rapportering. Ny ressurs i prosjektet: fagansvarlig bioingeniør ved nukleærmedisin. Risiko: Ikke fullgod kommunikasjon med leverandøren. Utfordringer i forbindelse med overføring av faktisk injiserte doser med radioaktivitet fra HLMS til legemiddelfeltet i RIS. Dette jobbes det med å finne en løsning på, men det vil mest sannsynlig medføre merkostnader. Prosjektdirektivet er oppdatert og godkjent. Prosjektet er replanlagt og prosjektgruppen reetablert. Framdrift: Framdriften er påvirket av de kritiske risikoer som gjør at funksjonell akseptansetest ikke kan starte som planlagt. P.t. er tidligste oppstart pilot ultimo november. Økonomi: Det er ingen endring i prosjektøkonomi siden sist statusrapport. Risiko: Det er p.t. to høye risikoer i prosjektet, uendret siden sist: 1. Forsinket leveranse av helhetlig testmiljø fra regionalt prosjekt gjør at oppstart funksjonell akseptansetest er forsinket. Da det ikke kan gis noen dato for når testmiljøet er på plass, er det ikke mulig å si hvor mye forsinket oppstart funksjonell akseptanse blir. 2. Fremdeles stor feilmengde og backlog av feil fra det regionale prosjektets underleverandør (Evry) inn til det regionale prosjektet. Konsekvensen er at vi kan starte opp funksjonell akseptansetest, men oppstart pilot vil ikke være mulig før feilmengden er innenfor akseptansekriterier. Framdrift: Replanlegging av IHR-LAB prosjektet har tatt utgangspunkt i nye datoer fra replanlagt LAB prosjekt. P.t. er tidligste oppstart pilot samtidig med oppstart av klinisk kjemi i LAB prosjektet, d.v.s. ultimo februar 15. Planlagt utrulling starter etter alle deler av ny LAB løsning er realisert og ibruktatt, dvs. medio april 15. Fremdrift er derfor å regne som i hht. ny plan. Risiko: Det er p.t. en kritisk risiko i prosjektet, uendret siden sist: Fremdeles stor feilmengde og backlog av feil fra det regionale prosjektets underleverandør (Evry) inn til

18 18 / det regionale prosjektet. Konsekvensen er at vi kan starte opp funksjonell akseptansetest, men oppstart pilot vil ikke være mulig før feilmengden er innenfor akseptansekriterier. DIPS e-resept Ingen forandring fra forrige rapportering. Prosjektet er avhengig av Regionalt prosjekt og dettes økonomiske tilstand. Avventer om det blir tildelt midler i Statsbudsjett i november Klinisk IKT støtte av Poliklinisk booking DIPS oppgradering Generelt Vedtatt løsningsforslag for poliklinisk booking i DIPS består i praksis av fire komponenter som enkeltvis gir forbedret funksjon innen et område av prosesser for booking, men kun gir full funksjonalitet sammen. Del A - Optimalisering av DIPS Classic - ble implementert De siste tre ukene er 19 poliklinikker besøkt, intervjuet og i kartlagt og vi har identifisert poliklinikkene der det størst potensial for forbedring og effektivisering. Del 2 - DIPS/GAT-connector - inkluderes i release 2 (30.11) og skal i testmiljø denne uken, Del C - DIPS/Sectra-connector er i utgangspunktet vurdert inn i release 2, men på grunn av uklarheter omkring teknisk løsning og forsinket utvikling av returconnector fra Sectra til DIPS er utsatt til release 3. Del D - innføring av DIPS Arena inntaksklient er p.t. ikke prioritert inn mot innflytting på Kalnes, og det jobbes i stedet for å få inn løsningen i frittstående testbase (sandkasse) for utprøving og bistand til utvikling av løsning. Organisering av samarbeidsprosjekt mellom SØ og PNØ for prosjektet (Bookingløsning i DIPS) er uavklart, men samarbeidet fungerer pt. tilfredsstillende uten denne avklaringen. Framdrift: Som ved forrige status. Samarbeid med PNØ, SP og leverandører er etablert og forankret. Sectraløsningen som delvis et utviklingsprosjekt. PNØ ønsker avklaring gjennom DCP (Design Coordination process). Det er flagget bekymring for at dette kan ta unødig tid og at det vil bli vanskelig å komittere ressurser til arbeidet. Fokus i perioden blir eventuelt på dette, samt å endelig forankre løsningsforslag i linjen (spesielt røntgen) gjennom møter med interessenter for å avklare arbeidsprosesser og samtidig eventuelt rutineforbedringspotensial. Risiko: Uendret fra sist. Settes til middels inntil usikkerheter er avklart. Se for øvrig risikoinnrapportering til programmet. Kvalitet: Uendret siden sist. Plan pt. ufullstendig, men kan ikke settes til grønt før kvalitetskrav/nivå er tilpasset når prosjektets usikkerheter er avklart. Gevinstrisiko: Uendret siden sist. Ved innflytting til Kalnes er det høy risiko for at prosjektets endelige mål ikke vil kunne nås, men på sikt (grunnet utviklingspreget til deler av prosjektet) vil dette bedre seg ut over året etter hvert som ny funksjonalitet, og da særlig Arenafunksjonalitet, vil kunne gi en løsning nær det som var planlagt opprinnelig med annet verktøy. I tillegg vil implementering skje gjennom pilotering og forsinket bredding vil kunne gi langsommere gevinstrealisering. Generelt: DIPS har blitt oppgradert til planlagt versjon uten alvorlige feil i produksjon. Integrasjonene mot kurve MO og M1 var de største utfordringene, og alt er ikke fortsatt løst der. Framdrift: Oppgradering ble gjennomført til planlagt tid og til planlagt kvalitet. Kvalitet rundt prodsetting og testing av digital diktering var ikke tilfredsstillende fra SP og dette tas i egne møter med PNØ/SP.

19 19 / Risiko og gevinstrisiko: Redusert fra gult til grønt siden siste måned Byggnær IKT og Teknologi Status Prosjektnavn BYGGNÆR IKT Datanett, Ur-anlegg, TV program distribusjon, Akuttvarsling, AVanlegg, Pasientsignal, Porttelefonssystem og trådløs trygghetsalarm, infrastruktur koord. og grensesnitt. Telefoni og innføring av mobiltelefoni, samt oppfølging av byggnære IKT tekniske systemer på Kalnes og Moss som AGV, Rørpost, SD anlegg etc. Framdrift Økonomi Risiko Kvalitet Gevinstrisiko Status Generelt: Styringsmodell i prosjektdirektiv under revidering! Prosjektbemanningen ytterligere styrket med to ressurser innen hhv telefoni og opplæring. Prosjekt «Mobile enheter» organiseres under Byggnær IKT og mobiltelefoni. E-5001 IKT Infrastruktur: Tjenesteleveranser i datasenter ytterligere forsinket. Fortsatt ingen offisiell tilbakemelding fra PNØ på konsekvenser. Telefoni: Final design for fast telefoni løsningen er godkjent teknisk. ROS-analyse gjenstår. Valg av telefonapparater i sluttfasen testing gjenstår. Mobiltelefoni: Nokia Lumia 630 er verifisert ok ifht ytelse og holdbarhet. Beslutningsunderlag under utarbeidelse. PNØ gjort en god jobb på katalogtjenester, som ble fremlagt som beslutning for IKT forum. Avdekket utfordringer knyttet til rolledefinisjoner på SØ. Fortsatt arbeid sammen med PNØ for å beskrive forvaltningsprosessene for smarttelefoner. Fremdeles risiko og usikkerhet knyttet til MDM plattformen, og hvordan Imatis vil virke i et MDM miljø. Nettbrett: Kliniske nettbrett (Surface Pro 3) er testet med DIPS, KURVE og Imatis Visi med positivt resultat. Utfordringer knyttet til anskaffelse rammeavtale peker på annen teknologi. Innpakning (robustifisering) av nettbrettet står nå i fokus og Microsoft er utfordret rundt dette. Løsning for ambulansebrettene følges opp mot pre-hospital IKT i SP. Sluttrapporter utarbeides i løpet av oktober. Moss: Tilbud fra PNØ/HP(Ascom) på nytt pasientsignal- og p-søk anlegg til Moss er presentert SØ. Revidert tilbud forventes mottatt uke 42. Skal evalueres og fremlegges SØ for beslutning. FDV byggnær IKT: Driftsansvar og driftsmodell er fremdeles under utvikling sammen med SP. Arbeidet må ha en god intern forankring i SØ, noe det jobbes med.

20 20 / Tatt inn Mobile enheter? MTU integrasjon, lagring og presentasjon Utplassering: Begrenset fremdrift, primært grunnet uklare ansvarsområder og ambulerende målbilde. Avklaringsmøter med PNØ gjennomføres og prosesser avstemmes, men vi er ikke i mål. Framdrift: Forsinkelse er knyttet til fremdrift for en eventuell oppgradering i Moss samt forsinkelser for E-5001 grunnet manglende byggfremdrift og tjenesteleveranser i datasenter. Økonomi: Hovedsakelig knyttet til utløsing av en driftsopsjon i E-5001 for drift frem til overtakelse utløst. Risiko: Det er flere risikoer knyttet til byggnær IKT, her neves to: 1) Usikkerhet knyttet til om mobiltelefoniløsningen dekker brukernes behov. 2) Uklar drifts- og forvaltningsevne for understøttelse av aktiv bruk av mobiltelefoni. Status: Prosjektet er replanlagt på nytt og ny plan legger opp til en produksjonssetting Berørte avdelinger er KK, Skadepol, Endokrinologisk, ØNH, Øye, Lunge, Barneallergi og Høresentralen. Arbeid med arbeidsflyt / arbeidsrutiner pågår. Inngrep og involvering med avdelingene fungerer bra. Prosjektet sikrer forankring av arbeidsprosesser innen medio desember for å starte pilotering i mars 15. Prosjektet planlegger A-test godkjent innen Prosjektet planlegger å gjennomføre opplæring som en del av oppstart pilotering Ibruktakelse starter 1/3 ihht plan. Risiko: Risiko økt fra grønt til gult siden sist måned. Risiko for forsinkelser knyttet til dokumentimport fra Auditbase / ØNH. Testing. Usikkerhet knyttet til behov for IST. Utredes. Risiko for forsinkelser for løsning for dokumentimport fra Spirometri og Audiometri. Risiko for økte kostnader utover budsjett. Gevinstrisiko: Det er pt ingen planer for utbredelse av løsningen. Uten utbredelse vil ikke gevinstene kunne hentes frem. SIKKER PRINT Framdrift Oppstart pilot ved 2. et. Moss og Tuneteknikeren iht plan. Piloten kjøres ut oktober og skal deretter evalueres før videre bredding besluttes. Kartlegging av printerbehov for Kalnes pågår. Risiko: Prosjektets leveranser har lav risiko, men det er nå risiko for at prosjektet ikke gjennomføres i Konsekvensene er at kostnadsnivået på eksisterende omfang av skrivere opprettholdes. Gevinstrisiko: Prosjektets målsetting er at dette vil gi store gevinster for SØ; redusert antall skrivere, tonere, papirforbruk etc. KLIENTOMLEGG- ING OG TJENESTE- MIGRERING Framdrift: Klientomlegging gjennomført, og sluttrapport presentert i IKTform. SØ lager tilsvar til denne. Tjenestemigrering iht plan for pulje 3. Forberedelser for pulje 4 startet. Filmigrering har gjennomført første migrering av et avdelingsområde. Filområdet for eiendomsavdelingen ble migrert grunnet avhengighet knyttet til tjenestemigrering av Lydia. Risiko: Filmigrering krever gode, omforente rutiner for effektiv migrering av filområdene for avdelinger, hjemmeområder og fellesområder. Økonomi: Klientomleggingsprosjektet hadde større ressurspådrag enn planlagt i 1Q14. Tjenestemigreringsprosjektet ser ut til å ha noe lavere ressurspådrag enn planlagt, men totalt sett er vi

Statusrapport fra områdeansvarlige. Samlet plan SØ 2015

Statusrapport fra områdeansvarlige. Samlet plan SØ 2015 1 / 18 fra områdeansvarlige Samlet plan SØ 2015 Til styret SØ 21. oktober 2014 2 / 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING OG TIDSPERIODE... 3 2 STATUS PER OMRÅDE... 3 2.1 KLINISK IBRUKTAKELSE FASE 1 (KIB

Detaljer

Vedlegg statusrapport. for sluttfasen/samlet plan SØ 2015

Vedlegg statusrapport. for sluttfasen/samlet plan SØ 2015 1 / 10 Vedlegg statusrapport for sluttfasen/samlet plan SØ 2015 Til styret SØ Januar 2015 2 / 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLET PLAN FELLES MED PNØ OG SØ... 3 1.1 OVERSIKT OVER DE NÆRMESTE MILEPÆLENE FRA

Detaljer

Statusrapport Samlet plan SØ 2015

Statusrapport Samlet plan SØ 2015 1 / 13 Samlet plan SØ 2015 Til styret SØ 15. september 2014 2 / 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TIDSPERIODE... 3 2 STATUS PER OMRÅDE... 3 2.1 KLINISK IBRUKTAKELSE FASE 1 (KIB 1) PSYKISK HELSEVERN OG DEFINERTE

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

Dok. ansv.: Utviklingsdir. Helge Stene-Johansen 1 / 10. Samlet plan SØ 2015

Dok. ansv.: Utviklingsdir. Helge Stene-Johansen 1 / 10. Samlet plan SØ 2015 Dok. ansv.: Utviklingsdir. Helge Stene-Johansen Side: 1 / 10 Samlet plan SØ 2015 Godkjent av: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Adm. dir. SØ 12.02.2014 1 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring

Detaljer

Statusrapport Samlet plan SØ 2015

Statusrapport Samlet plan SØ 2015 1 / 8 Samlet plan SØ 2015 Til styret Sykehuset Østfold 28.04.14 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STATUS OG FREMDRIFT... 3 1.1 HOVEDAKTIVITETER I PERIODEN... 3 1.2 OPPNÅDDE MILEPÆLER I PERIODEN... 3 1.3 PROSJEKTGRUPPER

Detaljer

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering. STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 12/1242 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold

Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold ehelsedagene 2016 Asbjørn Elgen, Medisinsk fagsjef IKT Sykehuset Østfold Innhold Status Elektronisk kurve i SØ Den tornefulle veien fram

Detaljer

Utstyrsprosjektet prosjekt nytt østfoldsykehus

Utstyrsprosjektet prosjekt nytt østfoldsykehus Utstyrsprosjektet prosjekt nytt østfoldsykehus Informasjonsmøte for leverandører 5. mars 2012 Elisabeth Gudmundsen Prosjektsjef utstyr Brukerutstyr hva er det? Medisinsk teknisk utstyr Laboratorieutstyr

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2013 STATUS PR. 29.12.13

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2013 STATUS PR. 29.12.13 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL 2013 STATUS PR 291213 Dok nr: 0101-14-0009 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus,

Detaljer

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser

Detaljer

Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill. Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr

Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill. Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr 2 Helsevesenets oppgaver Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Opplæring

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Prosjektstyret nytt østfoldsykehus

Prosjektstyret nytt østfoldsykehus Saksframlegg Styre: Møte dato: 30.01.2013 Dok. nr. 0101-13-0003 Prosjektstyret nytt østfoldsykehus Sak 4-2013:Utvidet omfang IKT Forslag til vedtak: 1. Prosjektstyret godkjenner forslag til revisjon av

Detaljer

SP IKT SØK. SØ, PNØ, NØS og SØK. Eller, hvordan bygge IKT på nytt Østfoldsykehus CIO Forum IT-helse, 28. mai 2015

SP IKT SØK. SØ, PNØ, NØS og SØK. Eller, hvordan bygge IKT på nytt Østfoldsykehus CIO Forum IT-helse, 28. mai 2015 SP IKT SØK Sykehuspartner IKT Sykehuset Østfold - Kalnes SØ, PNØ, NØS og SØK. Eller, hvordan bygge IKT på nytt Østfoldsykehus CIO Forum IT-helse, 28. mai 2015 Innhold Transformasjon Fokus Forberedelser

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS 08.5.12 Side: 1 av 9 MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Godkjent av: Navn Rolle Stilling Dato Bente Mikkelsen Eier AD HSØ 08.5.12 Side: 2 av 9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Under presenteres pågående prosjekter og utredninger i programmet i 2015. Noen av disse er i sluttfasen og vil ferdigstilles i løpet av 2015, slik

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13 Utviklingsprosjekt: Å organisere indremedisinsk poliklinikk og dagbehandling i ny avdelingsstruktur i klinikk for medisin, etter føringer lagt for nytt sykehus i 2015 Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Detaljer

Risikovurdering Beredskap Kalnes

Risikovurdering Beredskap Kalnes 1 /13 Risikovurdering Beredskap Kalnes Navn Utarbeidet av: Godkjent av Dato Risikovurdering Beredskap Vigdis Velgaard Adm. dir Just Ebbesen 02.12.2013 Kalnes Lene Merete Osvik Revison Versjon 2.1 Velgaard/Osvik

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2008 STATUS PR. 28.12.08

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2008 STATUS PR. 28.12.08 TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2008 STATUS PR. 28.12.08 1 SAMMENDRAG 1. Fremdrift Sykehuset ble tatt i bruk som forutsatt 01.10.08. 2. Økonomi Kostnadsramme Godkjent Akkumulert Akkumulert Avvik (prisnivå løpende/

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Nytt innhold i DIPS etter gjennomført oppgradering - Informasjon til sluttbrukerne

Nytt innhold i DIPS etter gjennomført oppgradering - Informasjon til sluttbrukerne Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Produksjonssetting av ny versjon av DIPS Arena, ny versjon av DIPS Classic og nye integrasjoner til/fra DIPS den 27. mai 2016 Nytt innhold

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr.

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. juni 2016 Innhold I II Status pr. arbeidsstrøm pr. juni 2016 Risikorapportering

Detaljer

MetaVision på Rikshospitalet Status 2009

MetaVision på Rikshospitalet Status 2009 MetaVision på Rikshospitalet Status 2009 Ingrid Heitmann medforfatter Eirik Nikolai Arnesen Oslo Universitetssykehus HF, enhet Rikshospitalet IT-avdelingen, Seksjon Kliniske tjenester. Hva sa vi på HelsIT

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011 Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011 Risikoområder Status Trend Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering neste tertial Kondemnabel bygningsmasse Har fått klarsignal fra HSØ om å iverksette

Detaljer

Akkumulert risikovurdering oktober 2015

Akkumulert risikovurdering oktober 2015 Akkumulert risikovurdering oktober 201 Sannsynlighet 1 Risiko for driftsstans i PRO og NISSY som følge av svakheter i løsning levert fra (6) Risiko for at Mine pasientreiser blir levert forsinket med redusert

Detaljer

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Regionale ehelse-seminarer 2008 Haugesund, 21. oktober 2008 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Nøkkeltall: Etablert 01.11.2004 Aksjeselskap

Detaljer

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Under presenteres pågående prosjekter og utredninger i programmet i 2015. Noen av disse er i sluttfasen og vil ferdigstilles i løpet av 2015, slik

Detaljer

Helse Midt-Norge kommunikasjonsstrategi

Helse Midt-Norge kommunikasjonsstrategi Helse Midt-Norge kommunikasjonsstrategi Handlingsplan 2011 Bakgrunn: Helse Midt-Norges kommunikasjonsstrategi utgår i 2010. En ny versjon er blitt utarbeidet av Informasjonsnettverket i regionen i løpet

Detaljer

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Samsvar mellom oppgaver og ressurser legers situasjon, spesielt assistentlegene Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og

Detaljer

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF IKT i hverdagen Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF Bruker Carestream i dag Valgt som regional RIS/PACS-leverandør i HSØ vinteren 2013 Carestream valgt som RIS/PACS leverandør

Detaljer

http://internett-rhf.ihelse.net/omoss/tillitsvalgte/ktv_khvo/sider/side.aspx

http://internett-rhf.ihelse.net/omoss/tillitsvalgte/ktv_khvo/sider/side.aspx Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Mai 2013 Møter med arbeidsgiver KTV/KVO-møtene inkludert møte med fagavdelingen i RHF-et Vi hadde to møter i april og ikke noe møte i mai.

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11 Side 1 av 6 1. Fremdrift Rapporten dekker perioden 30.04.11 til 31.08.11. Det er forutsatt at prosjektet gjenomføres i henhold til

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i helseforetakene 1 Tiltak på kort

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold

Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold Nasjonalt tilsyn med akuttmottak 2007 Vi ser at akuttmottak gir særlige utfordringer for sykehusene. Aktivitetene

Detaljer

20131203 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO pilot- STN.pptx PLO v1 6 RHF.pptx 2013_1203_SamUT meldingerv 1 6- KP.ppt

20131203 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO pilot- STN.pptx PLO v1 6 RHF.pptx 2013_1203_SamUT meldingerv 1 6- KP.ppt 20131203 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO pilot- STN.pptx PLO v1 6 RHF.pptx 2013_1203_SamUT meldingerv 1 6- KP.ppt Pilot av pleie- og omsorgsmeldinger v1.6 Gardermoen, 3. desember 2013 Ståle Tunang-Nybakk

Detaljer

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Ny sykehusstruktur Østfold 2015 Nøkkeltall Sykehuset Østfold 2013 DPS

Detaljer

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014 1 Program LIBRA Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest 15. september 2014 2 HVA? HVORFOR? NÅR? 3 Program LIBRA Lager Innkjøp Budsjett Regnskap Anskaffelse Forprosjektrapport

Detaljer

NOTAT. Elektronisk tilgang til pasientjournal. Til: Styringsgruppen for Elektronisk tilgang til pasientjournal Fra: Tove Sørensen, prosjektleder

NOTAT. Elektronisk tilgang til pasientjournal. Til: Styringsgruppen for Elektronisk tilgang til pasientjournal Fra: Tove Sørensen, prosjektleder NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Tove Sørensen Sted/Dato: Tromsø, 16.10.2015 Til: Styringsgruppen for Elektronisk tilgang til pasientjournal Fra: Tove Sørensen, prosjektleder Elektronisk

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Fastlønn: Feilregistrering av grunnlagsdata.

Fastlønn: Feilregistrering av grunnlagsdata. splan Steg i Input/grunnlag Registrering Output/overføring Grunnlaget for registrering foreligger i form av kontrakt. Kontrakter utarbeides av Personalforvaltning i OSS, på grunnlag av ansettelsesvedtak.

Detaljer

Avvik med ref. lov. avvik

Avvik med ref. lov. avvik Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst,.halvår 2, Vestre Viken HF 9.. Rød skrift = 2 Helse Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Smittevernloven

Detaljer

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjekter gjennom tidene hva har vi lært?

Detaljer

Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI )

Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI ) Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI ) 1 Dokumenthistorikk Versjonsnr. Endringer Utarbeidet av Endringsdato 0.98 Første versjon mandat for et Roar H 16.08.13 felles forum 2 Innholdsfortegnelse Innhold

Detaljer

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Risikoområder Status og utviklingstendens Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Kondemnabel bygningsmasse Konseptfasedokument med skisseprosjekt og romfunksjonsprogram

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07093 Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Sammendrag: Oppfølging og gjennomføring av styrets

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt?

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Nasjonalt topplederprogram Bente Hayes Oslo, 10.april 2015. 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Sykehusapotekene

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014 STYREMØTE 23. mars 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07072 Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014 Sammendrag: Risikoen er redusert for flere av områdene

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Oppgavegliding av blodprøvetaking mellom laboratoriene og akuttmottak, Haugesund sjukehus

Oppgavegliding av blodprøvetaking mellom laboratoriene og akuttmottak, Haugesund sjukehus Oppgavegliding av blodprøvetaking mellom laboratoriene og akuttmottak, Haugesund sjukehus Nasjonalt topplederprogram Anna-Marie P. Tveita Haugesund 6. nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk forankring for

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015 SAK NR 30-2015 ADs orientering Forslag til vedtak: Styret tar ADs gjennomgang

Detaljer

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Styresak 59/2013: Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Bakgrunn Det vises til styresak 50/2013

Detaljer

Øvelse TYR 2012 Regionalt beredskapsseminar 7.mars 2013. Maj-Britt Aarnes Hvammen, Anne Birgitte Fabricius Berg, Mads Are Heie

Øvelse TYR 2012 Regionalt beredskapsseminar 7.mars 2013. Maj-Britt Aarnes Hvammen, Anne Birgitte Fabricius Berg, Mads Are Heie Øvelse TYR 2012 Regionalt beredskapsseminar 7.mars 2013 Maj-Britt Aarnes Hvammen, Anne Birgitte Fabricius Berg, Mads Are Heie Målsetting Gjennomføre en realistisk samvirkeøvelse på strategisk, taktisk

Detaljer

Risikovurdering AMK-tjenester Østfold

Risikovurdering AMK-tjenester Østfold Risikovurdering AMK-tjenester Østfold Risikovurdering Bakgrunn for risikovurderingen En prosjektgruppe nedsatt av administrerende direktører i SØ og OUS har utredet muligheter og konsekvenser av å se AMK-tjenestene

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

St. Olavs Hospital. Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT

St. Olavs Hospital. Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT St. Olavs Hospital Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT 28. oktober 2004 Rune Døssland og Jan Røberg-Larsen Telenor Norge AS, Divisjon Bedriftsmarked Visjon for det nye Universitetssykehuset

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/06912-3 2 års statusrapport - Tvunget psykisk helsevern - Oslo universitetssykehus psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel:

Detaljer

Overordnet risikorapport for SØ Mars 2015

Overordnet risikorapport for SØ Mars 2015 Overordnet risikorapport for SØ Mars 2015 Side 1 av 18 OVERORDNET RISIKORAPPORT Dato: 9.3.2015 RAPPORT MARS 2015 SAMLET VURDERING Samlet vurdering er at total risiko holder samme nivå som sist måned. Det

Detaljer

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Pilot Drammen Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Viktige hendelser 2008: Regjeringen sier at den tar sikte på å innføre ett felles nødnummer og felles nødsentraler og nedsetter en interdepartemental

Detaljer

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2010

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2010 Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2010 Risikoområder Status Trend Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Likviditet Den likvide situasjonen har igjennom 2010 vært meget anstrengt og

Detaljer

Anskaffelseskatalog U5 IKT

Anskaffelseskatalog U5 IKT Anskaffelseskatalog U5 OmrådeKontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato 5001 -infrastruktur 20.11.2012 31.05.2013 Avtales 10.09.2012 5301 Telefoni 10.06.2014 07.10.2014 Avtales 27.10.2011 5401

Detaljer

Nytt Østfold Sykehus. Et av Norges største IKT prosjekter. 03.03.2015 Sven-Erik Wilmo, Delivery & Expertise lead

Nytt Østfold Sykehus. Et av Norges største IKT prosjekter. 03.03.2015 Sven-Erik Wilmo, Delivery & Expertise lead Nytt Østfold Sykehus Et av Norges største IKT prosjekter 03.03.2015 Sven-Erik Wilmo, Delivery & Expertise lead Agenda - Fremtidens sykehus, HPs leveranser og bidrag - HP som sentral leverandør til Helse

Detaljer

Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ

Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ Vårmøte for leger 14/3-15 Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ Anne Eide Saratha Uthayakumar Nytt labdatasystem i SØ Vellykket oppstart av LVMS på SØHF 28/2 Medisinsk biokjemi, allergi

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Hvordan kan IT-oppgavene i de Radiologiske avdelingene i Sørlandet Sykehus HF organiseres for å best mulig møte fremtidens behov?

Utviklingsprosjekt: Hvordan kan IT-oppgavene i de Radiologiske avdelingene i Sørlandet Sykehus HF organiseres for å best mulig møte fremtidens behov? Utviklingsprosjekt: Hvordan kan IT-oppgavene i de Radiologiske avdelingene i Sørlandet Sykehus HF organiseres for å best mulig møte fremtidens behov? Tone M. Mikalsen 29 oktober 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Forprosjekt startet 2010 Samlokalisering med rådgiverne i Sarpsborg fra mars 2010 - Optimalisering av prosjektet april-juni Forprosjektet

Detaljer

Eierskap, IKT relasjoner, roller og arbeidsflyt - etablering av master Enterprise HRM - masterdata for personalinformasjon

Eierskap, IKT relasjoner, roller og arbeidsflyt - etablering av master Enterprise HRM - masterdata for personalinformasjon Eierskap, IKT relasjoner, roller og arbeidsflyt - etablering av master Enterprise HRM - masterdata for personalinformasjon Venke Ingeberg Ringstad Fungerende HR sjef Lovisenberg Diakonale Sykehus Bakgrunn

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Administrerende direktør Jan-Roger Olsen 9. februar 2016 Bakgrunn Fra mandatet: "Den økonomiske situasjonen for SSHF er svært anstrengt. Utviklingen i helseforetaket

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Konsolidering av EPJ i Helse Vest Normkonferansen 2015 Bergen: Hotel Scandic Ørnen 15.10.15

Konsolidering av EPJ i Helse Vest Normkonferansen 2015 Bergen: Hotel Scandic Ørnen 15.10.15 Konsolidering av EPJ i Helse Vest Normkonferansen 2015 Bergen: Hotel Scandic Ørnen 15.10.15 Prosjektleder: Harald Kaada, Helse Vest IKT Agenda EPJ Konsolidering - Hva og hvorfor? Gjennomføring Erfaringer

Detaljer

ROS 2 for KIB 1,5 og KIB 2 med PNØ og SØ v5

ROS 2 for KIB 1,5 og KIB 2 med PNØ og SØ v5 ROS 2 for KIB 1,5 og KIB 2 med og v5 Mål Sikre en trygg overgang mellom utbygging og drift og en robust igangsettelse av prøvedrift operasjon fra 22.09.15 og KIB 2 Dato: 15.06.15 Deltakerliste: Nina Kristiansen

Detaljer

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7 Levanger kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Forberedelse av innføring av elektonisk Godkjent av: Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt

Detaljer