Vedlegg statusrapport. for sluttfasen/samlet plan SØ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg statusrapport. for sluttfasen/samlet plan SØ 2015"

Transkript

1 1 / 10 Vedlegg statusrapport for sluttfasen/samlet plan SØ 2015 Til styret SØ Januar 2015

2 2 / 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLET PLAN FELLES MED PNØ OG SØ OVERSIKT OVER DE NÆRMESTE MILEPÆLENE FRA SAMLET PLAN: STATUS FOR HOVEDMILEPÆLER I PERIODEN: STATUSRAPPORT FRA UTVALGTE OMRÅDER I SØ KLINISK IBRUKTAKELSE FASE 1 (KIB 1) PSYKISK HELSEVERN OG DEFINERTE POLIKLINIKKER OPPLÆRING UTSTYR FLYTTING IKT STATUSRAPPORTERING AVDELINGSKOORDINATORER RISIKO... 10

3 3 / 10 1 SAMLET PLAN FELLES MED PNØ OG SØ Denne statusrapporten er første felles rapportering mot Samlet Plan. Planen er revidert og gjennomgått i Kontaktmøte en dag etter periodeslutt. Alle opprinnelige milepæler fra Samlet Plan er beholdt uendret, men planen er utvidet i detaljering og supplert med informasjon om nøkkelaktiviteter fra de enkelte aktørers underliggende planverk som er utarbeidet og bearbeidet gjennom Planen sendes til behandling i AD-møte Status i dette sammendraget kan spores til mottatt fremdriftsrapportering mot revidert Samlet Plan og gjennomgang i Kontaktmøtet. 1.1 Oversikt over de nærmeste milepælene fra Samlet Plan: Dato Tittel Ansvar Kommentar Ferdigstilt SAT tekniske installasjoner fra PNØ PNØ Se nedenfor Oppstart integrerte systemtester PNØ Se nedenfor Etablere plan og prosedyre for eierskifte PNØ Se nedenfor Etablert teknisk driftsorganisasjon SØ Se nedenfor Utarbeide beredskapsplaner SØ På plan Utarbeide interne driftsprosedyrer (medisinske & tekniske) SØ På plan Etablere drifts- og vedlikeholdsavtaler med entreprenører SØ På plan SØ IKT leveranser SØ På plan Uttesting IKT systemer oppstart SA På plan Gjennomføring opplæring starter SA På plan Oppstart risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS1) Alle På plan 1.2 Status for hovedmilepæler i perioden: Ferdigstillelse SAT (site acceptance test) forventes ikke oppnådd for de tekniske installasjoner før i løpet av mars 2015 i henhold til revidert styringsplan. Oppstart Integrerte Systemtester avhenger av ferdigstilte SATer og et operasjonelt datanettverk. SAT status og ferdigstillelse for nettverket har forskjøvet oppstart integrerte systemtester 3-4 uker. Integrerte systemtester vil i enkelte områder gå i parallelt løp med gjenstående SAT-aktiviteter. SØs virksomhetstester kan starte som planlagt 2ndre uke i mars. Foreløpig påvirker ikke dette planlagt eierskifte. Testaktivitetene er nå på kritisk linje, og følges tett opp for å sikre fremdriften. Plan og prosedyre for eierskifte er under utarbeidelse og det pågår en prosess mellom SØ og PNØ for å få denne forankret i begge organisasjoner. Organisasjonsstruktur for teknisk driftsorganisasjon, SØ, er etablert. Ansettelsesprosess for å fylle stillingene pågår. Tilgang på riktig kompetanse og ressurser før Eierskifte1 og KIB1 er kritisk for SØs kapasitet til å kunne ta driftsoppgaver. Alternative driftsmodeller vurderes. Status for hovedmilepælene i neste periode (begynnelsen av februar) rapporteres fra SØ til å være på plan.

4 4 / 10 SAs to milepæler Uttesting av IKT-systemer og Gjennomføring opplæring gjelder oppstart. Aktivitetene vil bli igangsatt som planlagt. SP linje som skal overta driftsansvar innen IKT området etter nærmere avtale etter , er i ferd med å rigge seg for oppgaven. Noen målepunkter/milepæler frem mot driftsovertakelse vil bli definert i Samlet Plan i løpet av neste periode. Fordeling av drifts- og forvaltningsansvar mellom SØ og SP er ennå ikke avklart. Dette vil i neste periode følges opp i IKT forum og i AD møte. 2 STATUSRAPPORT FRA UTVALGTE OMRÅDER I SØ De utvalgte områdene i SØ er og KIB 1, opplæring, utstyr, flytting og IKT 2.1 Klinisk ibruktakelse fase 1 (KIB 1) Psykisk helsevern og definerte poliklinikker Fremdrift i henhold til plan. Hovedaktiviteter i denne perioden arbeid med og ferdigstillelse av lokale prosedyrer /beredskapsprosedyrer som skal ligge til grunn for virksomhetstester og opplæring. Tilrettelegging av turnus og arbeidsplaner for å sikre driften samtidig med gjennomføring av opplæring Etablert vikarpool for psykisk helsevern for å sikre drift før under og etter flytting Gjennomgang og kvalitetssikring av IKT utstyr, inventar/utstyr opp mot drofus I neste periode ferdigstillelse av lokale beredskapsprosedyrer Forberedelse til gjennomføring av virksomhetstester og preintrodager Statusmøte med avdelingssjefer og avdelingskoordinatorer for gjensidig informasjon for å sikre at alle aktivitetene er koordinert og at ikke noe er uteglemt 2.2 Opplæring Fremdrift i henhold til plan Hovedaktiviteter i perioden til : Møtene med avdelingskoordinatorene for detaljering av opplæringsplanene er gjennomført. Samarbeid med utstyrsprosjektet og medisinsk teknisk avdeling (MTA) er etablert Det er definert hvilke medisinsk teknisk utstyr der opplæringen ivaretas av opplæringsprosjektet (OP) for sluttbrukere og superbrukere Det er avklart med senter for laboratoriemedisin og avdeling for bildediagnostikk hvordan samarbeidet ivaretas Det er avholdt møte med teknisk avdeling hvor avtalen er at teknisk avdeling skal definere hvilke utstyr som treffer flere ansvarsnummer der opplæringen for sluttbruker og superbruker skal ivaretas av OP Datoer for gjennomføring av pre introduksjonsdagene og introduksjonsdagene for KIB1 og KIB2 er utarbeidet. Det er utarbeidet håndtering for endringer lagt inn i opplæringsprosjektets database og tilgjengeliggjort for ledere Detaljerer planlegging for gjennomføring av obligatorisk standardisert opplæring Samarbeider med kommunikasjonsavdelingen om filmer og survivalguide for KIB 1.

5 5 / 10 Utkast til manus brannfilm er godkjent Manus og filminnspilling til konseptfilmen er ferdig. Engasjert i planleggingen av opplæring for meldingsvarsel, telefoni (IKT-byggnær) og TRIO web Engasjert i planleggingen og koordineringen av gjennomføring av klinisk simulering for tverrgående arbeidsprosesser. Hovedaktiviteter neste periode Gjennomføre instruktøropplæring i uke 6 Fortsette samarbeidet med filmselskapet Provinsen slik at tre filmer blir levert iht. kontrakt Utarbeide og ferdigstille survivalguiden sammen med kommunikasjonsavdelingen og fag- og kompetanseavdelingen. (Viktig informasjon for KIB 1) Utarbeide tilpasset sløyfe for introduksjonsdagen for KIB 1 Detaljplanlegge innholdet og administrering av preintroduksjonsdagene og introduksjonsdagene for KIB 1. På pre-introduksjonsdagene lærer medarbeiderne om konseptet Kalnes, telefoni og meldingsvarsler, brannvern, spillteknologi. Dessuten får deltakerne relevant og praktisk informasjon. I tillegg vil halve dagen ha et fagspesifikt innhold, der ledere og avdelingskoordinatorene har besluttet innholdet. Leier mer lokaler på Tune tekniker i 9 måneder, lokalene skal møbleres og utstyres. Jobber for å få hjelp og aksept for at telefoni opplæring er en risikoslik at OP forslag til opplæring blir gjennomført Etablere rutiner for avviksrapportering til foretakssekretæriatet Har rutiner for å håndtere ønskede endringer i opplæringsplan (påvirker kjøreplanen for pre introdager og introduksjonsdager) i samarbeid med Samlet plan Fortsette med møter med avdelingskoordinatorene for detaljering av opplæringsplaner (dvs. ferdigstille dreiebøker, øvelser, innhold, ressursbehov og ansvarsavklaring for pre introduksjonsdager og introduksjonsdager) Avklare dato for gjennomføring av tilpasset lederopplæring KIB1 Avklare dator for testgjennomføring tilpasset lederopplæring med blant annet OU prosjektets deltakere, ledere teknisk avdeling og ledere MTA(forslag) 2.3 Utstyr Fremdrift i henhold til plan. Hovedaktiviteter i perioden Følgende kontrakter ble signerte i perioden: - Øre nese hals utstyr og utstyr til audiometri - Spesialbord gastro og hjerte - Kjøl/frys - Angiografi hybridstue - Senger/ bårer og nattbord - Pasientløftere - Trillebord og vogner - Utestasjoner lab - Infusjonsutstyr - Utstyr føde/fosterovrevåkning - Videoutstyr operasjonsstuer - Gardiner og forheng - Respiratorer - Psykiatrisenger/juniorsenger/båresenger

6 6 / 10 Utstyr mottatt: - Analysehall test, opplæring og validering - Møbler - Utstyr sterilsentral ferdig leveranse - Vaskemaskiner - Nyfødtutstyr til Fredrikstad - ECT utstyr til Veum Diverse - Bestilt alt utstyr SØ har ansvar for til KIB 1 - Ferdigstilt plan for mottaksfase - Oppdatert drofus i fht overflyttbart utstyr - Detaljering overvåkning i samarbeid med OU/drift - Oppstart mottaksprosjekt hybridstue - Oppstart forskningsprosjekt PET CT - Detaljering alle uttakssentraler anestesi og kirurgi - Etablert mottaksmøter PNØ/OU/kontraktseiere SØ - Utplasseringsplan for akuttutstyr Kalnes - Overføring av småutstyr til drift Utprøvning endoskopi gastro/uro/kar kirurgi - Innstilling endoskopi ØNH og anestesi - Romplassere senger og nattbord. Nytt og overflyttbart - Planlegging av overflyttbart radiologiutstyr i samarbeid med drift/mta og PNØ - Kvalitetssikring av flyttegodslister MTU - Utarbeide felles overordnet fremdriftsplan i samarbeid med ibruktagelse/opplæring og flytting pågår - Detaljering PC operasjonsstuer, Tdoc/DIPS Hovedaktiviteter neste periode - Signere kontrakt arbeids-ekg - Signere kontrakt avfallshåndtering - Signere kontrakt genteknologi - Signere kontrakt utstyr til fysioterapi - Signere kontrakt diatermi - Leverandørmøte/forskning PET CT - Bestille infusjonsutstyr - Bestille anestesiapparater - Innstille endoskopi lunge/gastro/kar/uro - Utprøvning endoskopi ortopedi Moss - Detaljering tilleggsutstyr operasjonsbord referansebesøk Tyskland? - Demonstrasjon operasjonsmikroskop - Ferdigstille EKG database - Detaljere utstyrsplassering på lager sengeområde - Detaljere utplassering utstyr pasientovervåkning - Detaljere utplassering utstyr uteanestesi - Utarbeide plan for ivaretagelse forbruksmateriell - Oppdatere drofus mottaksmodul

7 7 / 10 - Utplassere senger - Utplassere gassutstyr til sykeromskanaler - Ferdigstille transport/verkstedutstyr 2.4 Flytting Fremdrift i henhold til plan. Hovedaktiviteter i perioden Anbudsprosessen for flytting er ferdig og flytteleverandør er valgt Det jobbes fortsatt med å detaljere ut flyttedatoer for den enkelte seksjon og avdeling i flyttemøter. For KIB1 vil dette være ferdig i midten av februar. Flyttegodsliste (liste over alt som skal overflyttes) KIB1 (frys ) o Kartlegging av flyttegods i samarbeid med avdelingskoordinatorene er ferdigstilt i henhold til plan Kvalitetssikring pågår. o Medisinskteknisk avdeling og utstyrsprosjektet har hatt stort fokus på å ferdigstille lister med overflyttbart MTU. Noe arbeid gjenstår fortsatt. o Flyttegodsliste for KIB1 skal være ferdig til 16.2 og oversendes Totalreform 18.2 for ny kostnadsberegning. KIB2 (frys for versjon 1) o Kartlegging i samarbeid med avdelingskoordinatorene er gjennomført til Kvalitetssikring pågår. o Kartlegging av overflyttbart MTU pågår i regi av med.tekn.avdeling, egen ressurs til dette er avsatt. Flytteprosjektet bistår i arbeidet. Arbeidet er noe forsinket i henhold til plan. Kliniske avdelinger etterspør hva som skal overflyttes sett opp mot nyanskaffelser for å kunne planlegge drift og flyttedatoer i flytteperiodene. o Kartlegging IKT-periferiutstyr i regi av IKT-avdelingen er påbegynt. o Versjon 1 - flyttegodsliste KIB2 skal være ferdig til 16.2 og danne grunnlaget for videre arbeid. Versjon 2 frist 1.4. Flytteplan (tidsplan for hvem som flytter når) KIB1 (frys 1.2) o Er ferdig i henhold til plan o Datoer er koordinert med opplæringsprosjektet, utstyrsprosjektet, MTA og ibruktakelsesprosjektet KIB2 (versjon ) o Alle tentative F1, F2 og F3 datoer er gjennomgått i flyttemøter. Arbeidet fortsetter i neste periode. o Operasjon/sterilsentral arbeid er påbegynt. Flyttedatoer avhenger av vedtak om prøvedrift og generell ibruktakelsesplan. o LAB - arbeidet inngår i den allerede etablerte gruppen som utarbeider ibruktakelsesplan. Ikke gjennomført eget flyttemøte. Generell status

8 8 / 10 Arbeidet med å utarbeide plan for flytting av legemidler i samarbeid med kurve- og legemiddelprosjektet i SØ samt Sykehusapotekene HF pågår. Arbeidet ferdigstilles i neste periode. Workshop med FM ble gjennomført Oppfølging av aksjoner pågår. Utarbeidelse av intranettside er gjennomført. Det har vært avhold ett avklaringsmøte mellom flytteprosjektet, IKT-avdelingen og SP. IKTavdelingen i SØ har et koordinerende ansvar og følges dette opp i flyttemøter. Kontraktsignering med ekstern flytteleverandør (Totalreform) gjennomføres Samarbeid iverksettes umiddelbart etter dette. Arbeidet er tre uker forsinket som følge av klage fra konkurrent dette er nå løst. Status økonomioppfølging januar med økonomidirektør: o Leverandørkostnader som er nødvendig for flytting skal godkjennes av flytteprosjektet og påføres UT15 o Flytteprosjektet foretar en kartlegging, og utarbeider ett revidert estimat over ressursbruken til flyttekoordinatorer og annet klinisk personell til o Ressursbruk kontrakteiere påføres på bakgrunn av flytteaktiviteter, og som ikke er meldt inn enda, vil i utgangspunktet måtte dekkes over eget budsjett. Det er sendt brev fra AD til pensjonister med forespørsel om å delta i flyttedugnadsarbeid i oktober. Kartlegging av tilgjengelig personell i rådgiver og stabsstillinger er gjennomført. Planlegging er påbegynt. Arbeid med dokumentene «Fra planlegging til gjennomføring flytting Kalnes» og «Dette skal flyttes til Kalnes» fortsetter. Hovedaktiviteter neste periode Oppstart samarbeid med Totalreform (flytteleverandør) Flytteprosess med detaljert planlegging for KIB1 aktiviteter forsetter Flyttegodslisten detaljeres videre og med størst fokus på MTU Flytteplanen og videre detaljering av flyttedager fortsetter Oppfølging av kontraktseiere/avdelingssjefer for ikke-medisinske avdelinger om ansvar de har for flytteaktiviteter på et overordnet SØ-nivå fortsetter Følgedokumentene «Fra plan til gjennomføring flytting Kalnes» og «Dette skal flyttes til Kalnes» ferdigstilles. 2.5 IKT Hovedaktiviteter i perioden Kjøkkensystem AIVO med integrasjoner mot nytt ERP-system ble tatt i bruk mandag , på eksisterende sykehus. Delta, legemiddel og lager/logistikk-systemet er nå rullet ut i helseforetaket. Totalt har nå 44 enheter «Delta LL-løsningen», og 54 enheter «Delta LB-løsningen» i bruk. Det er med dette lagt til rette et viktig grunnlag for flyttingen til Kalnes og videre håndtering av medikamentlogistikken. Poliklinisk booking. Som første sykehus i Helse Sør-Øst har SØ nå fått integrert GAT (arbeidsplansystem) og DIPS. Dette gjør at bemanningsplaner i GAT kan hentes automatisk inn i DIPS, og sparer personalet for mye manuelt vedlikehold av timebøker i DIPS. Pilot Barnepoliklinikken er i mål, og i februar skal også ortopedisk poliklinikks 40 leger kobles på. DIPS nye moduler Habilmodul, Pasientnære analyser og Frikortsynkronisering NAV er tatt i bruk. Pasientarmbånd testes ut i disse dager og har planlagt ibruktakelse DIPS Økonomi-løsningen ble tatt i bruk , på eksisterende sykehus.

9 9 / 10 Nytt logistikksystem sterilsentralene - Integrasjoner mot nytt ERP-system ble klargjort, men ikke tatt i bruk. Ibruktakelse og brukerstøtte i eksisterende sykehus, samt test/innføring inn mot nytt sykehus, blir håndtert som eget delprosjekt i prosjektet SØ-IKA. Sikker print - utrulling av løsningen startet i januar i Fredrikstad, Veum, Moss, Halden og Mysen. Planlagt og gjennomført opplæring elektronisk kurve for utvalgte seksjoner før oppstart. Arbeidet med testing og feilretting av elektronisk kurve og det pågår konsekvensutredning ifm med den uplanlagte utsettelsen av bredding Hovedaktiviteter i neste periode Elektronisk Kurve replanlagt oppstart i uke 9, og det pågår konsekvensutredning i forbindelse med den uplanlagte utsettelsen av bredding PACS (arkivering av røntgenbilder) er planlagt oppgradert i februar. Elektroniske tavler, meldingsvarsler og selvinsjekk starter pilot på 2 avdelinger i psykisk helsevern i løpet av februar. Ibruktakelse av brukerstyring og identitetsforvaltning (IAM). Dette er en løsning for å håndtere tilgangsstyring på tvers av datasystemer. Laboratoriesystem har planlagt oppstart av klinisk kjemi i slutten av februar. DIPS Økonomi-løsningen fortsetter arbeidet med integrerte bankterminaler og ibruktakelse integrasjon mot Kreditorforening, samt test/innføring inn mot nytt sykehus. Innføring av «Sikker print» fortsetter. Multimedialt arkiv Pilot starter i slutten av februar, og prosjektet vil fasilitere oppstart på hver pilotavdeling i sekvens over en periode på 4 uker. 3 STATUSRAPPORTERING AVDELINGSKOORDINATORER Alle avdelingskoordinatorene leverer månedlig statusrapport for sin avdeling. Disse er ikke beskrevet i dette dokumentet. Følgende enheter rapporterer: Intensiv og overvåking Akuttmottak, KTP (korttidspost) og obspost Operasjon, anestesi og sterilsentralen Sengeområde somatikk - medisin Sengeområde somatikk - kirurgiske senger Kirurgiske poliklinikker og leger Ortopedi - poliklinikk, leger, operasjon ØNH - poliklinikker og leger Nevrologisk poliklinikker og leger Barne- og ungdomssenter somatikk Psykisk helsevern Kvinneklinikken Medisinske poliklinikker Indremedisin leger Senter for laboratoriemedisin Radiologi Fysioterapiavdelingen Sykehusservice og eiendomsforvaltning Øyeavdeling Dokumentasjonssenteret Innkjøp og logistikk

10 10 / 10 Teknisk drift Prehospitale tjenester Klinisk ibruktakelse somatikk 4 RISIKO Se egen styresak

Vedlegg statusrapport. for sluttfasen/samlet plan SØ 2015

Vedlegg statusrapport. for sluttfasen/samlet plan SØ 2015 1 / 9 Vedlegg statusrapport for sluttfasen/samlet plan SØ 2015 Til styret SØ Gjelder for perioden mars-april 2015 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 SAMLET PLAN FELLES MED PNØ OG SØ GJELDER

Detaljer

Vedlegg statusrapport. for sluttfasen/samlet plan SØ 2015

Vedlegg statusrapport. for sluttfasen/samlet plan SØ 2015 1 / 9 Vedlegg statusrapport for sluttfasen/samlet plan SØ 2015 Til styret SØ Gjelder for perioden februar 2015 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 SAMLET PLAN FELLES MED PNØ OG SØ... 3 3 STATUSRAPPORT

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Status - samlet plan SØ 2015 per mars-april 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Status - samlet plan SØ 2015 per mars-april 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07069 Status - samlet plan SØ 2015 per mars-april 2015 Sammendrag: Styret får en rapport om status for samlet plan SØ 2015

Detaljer

Samlet plan, detaljert Nytt østfoldsykehus Aktiviteter på turkis bakgrunn er endret etter rev. 01

Samlet plan, detaljert Nytt østfoldsykehus Aktiviteter på turkis bakgrunn er endret etter rev. 01 Rev. 01, 02.02. Statusdato: 05.02. File : Page : 1 of 9 Utarb. Kontr. Godkj. % 1.1 Overordnet milepelsplan 421 d 03.02.14 27.11.15 53,7 42,6 PNØ Prosjekt nytt østfoldsykehus PNØ FIB 284 d 30.06.14

Detaljer

Statusrapport Samlet plan SØ 2015

Statusrapport Samlet plan SØ 2015 1 / 8 Samlet plan SØ 2015 Til styret Sykehuset Østfold 28.04.14 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STATUS OG FREMDRIFT... 3 1.1 HOVEDAKTIVITETER I PERIODEN... 3 1.2 OPPNÅDDE MILEPÆLER I PERIODEN... 3 1.3 PROSJEKTGRUPPER

Detaljer

Statusrapport Samlet plan SØ 2015

Statusrapport Samlet plan SØ 2015 1 / 13 Samlet plan SØ 2015 Til styret SØ 15. september 2014 2 / 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TIDSPERIODE... 3 2 STATUS PER OMRÅDE... 3 2.1 KLINISK IBRUKTAKELSE FASE 1 (KIB 1) PSYKISK HELSEVERN OG DEFINERTE

Detaljer

Dok. ansv.: Utviklingsdir. Helge Stene-Johansen 1 / 10. Samlet plan SØ 2015

Dok. ansv.: Utviklingsdir. Helge Stene-Johansen 1 / 10. Samlet plan SØ 2015 Dok. ansv.: Utviklingsdir. Helge Stene-Johansen Side: 1 / 10 Samlet plan SØ 2015 Godkjent av: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Adm. dir. SØ 12.02.2014 1 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring

Detaljer

Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold

Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold ehelsedagene 2016 Asbjørn Elgen, Medisinsk fagsjef IKT Sykehuset Østfold Innhold Status Elektronisk kurve i SØ Den tornefulle veien fram

Detaljer

Statusrapport fra områdeansvarlige. Samlet plan SØ 2015

Statusrapport fra områdeansvarlige. Samlet plan SØ 2015 1 / 18 fra områdeansvarlige Samlet plan SØ 2015 Til styret SØ 21. oktober 2014 2 / 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING OG TIDSPERIODE... 3 2 STATUS PER OMRÅDE... 3 2.1 KLINISK IBRUKTAKELSE FASE 1 (KIB

Detaljer

Utstyrsprosjektet prosjekt nytt østfoldsykehus

Utstyrsprosjektet prosjekt nytt østfoldsykehus Utstyrsprosjektet prosjekt nytt østfoldsykehus Informasjonsmøte for leverandører 5. mars 2012 Elisabeth Gudmundsen Prosjektsjef utstyr Brukerutstyr hva er det? Medisinsk teknisk utstyr Laboratorieutstyr

Detaljer

Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill. Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr

Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill. Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr 2 Helsevesenets oppgaver Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Opplæring

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07075 Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015 Sammendrag: Overordnet risikorapport for mai omfatter samlet plan SØ 2015,

Detaljer

Statusrapport fra områdeansvarlige. Samlet plan SØ 2015

Statusrapport fra områdeansvarlige. Samlet plan SØ 2015 1 / 22 fra områdeansvarlige Samlet plan SØ 2015 Til styret SØ 17. november 2014 2 / 22 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING OG TIDSPERIODE... 3 2 STATUS PER OMRÅDE... 3 2.1 KLINISK IBRUKTAKELSE FASE 1 (KIB

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014 STYREMØTE 23. mars 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07072 Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014 Sammendrag: Risikoen er redusert for flere av områdene

Detaljer

ROS 2 for KIB 1,5 og KIB 2 med PNØ og SØ v5

ROS 2 for KIB 1,5 og KIB 2 med PNØ og SØ v5 ROS 2 for KIB 1,5 og KIB 2 med og v5 Mål Sikre en trygg overgang mellom utbygging og drift og en robust igangsettelse av prøvedrift operasjon fra 22.09.15 og KIB 2 Dato: 15.06.15 Deltakerliste: Nina Kristiansen

Detaljer

Nytt sykehus 2 år i drift

Nytt sykehus 2 år i drift Nytt sykehus 2 år i drift.hvordan har det gått? Helge Stene Johansen. Direktør fag og utvikling Sykehuset Østfold HF For framtiden ikke for fortiden Nytt bygg og tostrukturmodell Psykiatri og somatikk

Detaljer

Nytt østfoldsykehus. Samlet plan - Planlegging av forberedelse til drift. Side 1 av 18

Nytt østfoldsykehus. Samlet plan - Planlegging av forberedelse til drift. Side 1 av 18 Prosjekt: Nytt østfoldsykehus Tittel: Samlet plan - Planlegging av forberedelse til drift 03 Oppdatert for behandling i prosjektstyret og SØ 19.11.12 ØYL NIK DAB 02 Til behandling i prosjektstyret og SØ

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

MetaVision på Rikshospitalet Status 2009

MetaVision på Rikshospitalet Status 2009 MetaVision på Rikshospitalet Status 2009 Ingrid Heitmann medforfatter Eirik Nikolai Arnesen Oslo Universitetssykehus HF, enhet Rikshospitalet IT-avdelingen, Seksjon Kliniske tjenester. Hva sa vi på HelsIT

Detaljer

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

ROS 3 for KIB 1,5 og KIB 2 med PNØ, SØ, SA og SP v10

ROS 3 for KIB 1,5 og KIB 2 med PNØ, SØ, SA og SP v10 ROS 3 for KIB 1,5 og KIB 2 med,, SA og SP v10 Mål Sikre en trygg overgang mellom utbygging og drift og en robust igangsettelse av prøvedrift operasjon fra 22.09.15 og KIB 2 Dato: 15.06.15 Dato 16.09.15

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015 STATUS PR

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015 STATUS PR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2 TERTIAL 2015 STATUS PR 300815 Nytt østfoldsykehus september 2015 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i

Detaljer

FULLAUTOMATISERING. Kapasitet 2020. Moss Kalnes Forprosjekt. Sengebygg. Sykehuset Østfold. Tekniske somatikk 43 43. Operasjoner 18.

FULLAUTOMATISERING. Kapasitet 2020. Moss Kalnes Forprosjekt. Sengebygg. Sykehuset Østfold. Tekniske somatikk 43 43. Operasjoner 18. FULLAUTOMATISERING Erfaringer fra Sykehuset Østfold 010616, Seksjon automasjon Pål Nilsen, Seksjonsleder Service/varemottak Kapasitet 2020 Sengebygg Sykehuset Østfold Moss Kalnes Forprosjekt Helikopter

Detaljer

Organisasjonsstruktur i NPR melding

Organisasjonsstruktur i NPR melding Organisasjonsstruktur i NPR melding Hva jeg skal si noe om NPR-melding Organisasjonsstruktur i NPR-melding Hvordan registrere organisasjon i EPJ Praksis NPR-melding Prosjekt for overgang fra flatfil til

Detaljer

Overordnet risikorapport for SØ

Overordnet risikorapport for SØ Overordnet risikorapport for SØ Periode: 15.09 15.10.2014 Dato: 03.11.2014 Side 1 av 11 OVERORDNET RISIKORAPPORT Dato: 03.11.2014 RAPPORTPERIODE: 15.9 15.10 SAMLET VURDERING Risikobildet kan kobles til

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Ny sykehusstruktur Østfold 2015 Nøkkeltall Sykehuset Østfold 2013 DPS

Detaljer

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS Prosjekt/ program 1. FAKT-programmet (programrapport) Avgrensing og innhold Eksterne avhengigheter 1.1. FAKT Migrering 1.2. FAKT 1.3. FAKT Sentralt kjøremiljø 1.4. FAKT Helhetlig

Detaljer

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS Prosjekt/ program 1. FAKT-programmet (programrapport) Avgrensing og innhold Eksterne avhengigheter 1.1. FAKT Migrering 1.2. FAKT 1.3. FAKT Sentralt kjøremiljø 1.4. FAKT Helhetlig

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015 STATUS PR

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015 STATUS PR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1 TERTIAL 2015 STATUS PR 260415 Eierskifte 1 for KIB1 areal den 070415 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene

Detaljer

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Administrerende direktør Jan-Roger Olsen 9. februar 2016 Bakgrunn Fra mandatet: "Den økonomiske situasjonen for SSHF er svært anstrengt. Utviklingen i helseforetaket

Detaljer

Kurveløsning i Helse Sør-Øst. Harald Noddeland ehelse 2017 Oslo, 3. mai 2017

Kurveløsning i Helse Sør-Øst. Harald Noddeland ehelse 2017 Oslo, 3. mai 2017 Kurveløsning i Helse Sør-Øst Harald Noddeland ehelse 2017 Oslo, 3. mai 2017 Innledning Overordnet status regionalt kurve- og medikasjonsprosjekt i Helse Sør-Øst: Oppgradering til Metavision versjon 6.7

Detaljer

SP IKT SØK. SØ, PNØ, NØS og SØK. Eller, hvordan bygge IKT på nytt Østfoldsykehus CIO Forum IT-helse, 28. mai 2015

SP IKT SØK. SØ, PNØ, NØS og SØK. Eller, hvordan bygge IKT på nytt Østfoldsykehus CIO Forum IT-helse, 28. mai 2015 SP IKT SØK Sykehuspartner IKT Sykehuset Østfold - Kalnes SØ, PNØ, NØS og SØK. Eller, hvordan bygge IKT på nytt Østfoldsykehus CIO Forum IT-helse, 28. mai 2015 Innhold Transformasjon Fokus Forberedelser

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2013 STATUS PR. 29.12.13

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2013 STATUS PR. 29.12.13 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL 2013 STATUS PR 291213 Dok nr: 0101-14-0009 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus,

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07093 Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Sammendrag: Oppfølging og gjennomføring av styrets

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 STATUS PR. 29.04.12

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 STATUS PR. 29.04.12 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1 TERTIAL 2012 STATUS PR 290412 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13 Utviklingsprosjekt: Å organisere indremedisinsk poliklinikk og dagbehandling i ny avdelingsstruktur i klinikk for medisin, etter føringer lagt for nytt sykehus i 2015 Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Detaljer

Godkjent av: Robert Nystuen

Godkjent av: Robert Nystuen Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS/Regionale Standardområder DIPS Standard: Organisasjonsenheter- benevnelse Utgave: 1.00 Utarbeidet/revidert

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Oslo Medtech 7.september Prosjektdirektør Dag Bøhler. Vi bygger for pasientens helsetjeneste

Oslo Medtech 7.september Prosjektdirektør Dag Bøhler. Vi bygger for pasientens helsetjeneste Oslo Medtech 7.september Prosjektdirektør Dag Bøhler Vi bygger for pasientens helsetjeneste Sykehusbygg HF Eies av, og jobber for, alle RHF ene Utvikling av kunnskap og kompetanse Standardisering og erfaringsoverføring

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/06912-3 2 års statusrapport - Tvunget psykisk helsevern - Oslo universitetssykehus psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel:

Detaljer

Fremtidens helsetjenester

Fremtidens helsetjenester Fremtidens helsetjenester Harald Noddeland Healthworld Oslo, 31.10.2013 1 3D printing av proteser Lab on a chip Pollen vaksiner Velferdsteknologi Robotkirurgi Vitaminer Fremtidens helsetjenester Closed

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 078-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

BI for strategisk måloppfyllelse: Diakonhjemmet Sykehus gir bedre kvalitet og støtter daglige drift

BI for strategisk måloppfyllelse: Diakonhjemmet Sykehus gir bedre kvalitet og støtter daglige drift Andy Hyde, Kvalitetssjef / fagansvarlig for Virksomhetsstyring BI for strategisk måloppfyllelse: Diakonhjemmet Sykehus gir bedre kvalitet og støtter daglige drift Making IT work in a hospital! BeslutningsstøtteDagene

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015 SAK NR 30-2015 ADs orientering Forslag til vedtak: Styret tar ADs gjennomgang

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

CMS på 10 minutter spørsmål og svar

CMS på 10 minutter spørsmål og svar CMS på 10 minutter spørsmål og svar CMS (Chemotherapy Management System) innføres på Sykehuset i Vestfold 16. mars 2017. Les om de viktige endringene og hva du må gjøre hvis du trenger hjelp. De viktigste

Detaljer

STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse II-2016

STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse II-2016 STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/01010 Ledelsens gjennomgåelse II-2016 Sammendrag: direktør, gjennomført mai/juni 2016. Områdene med høyest risiko i perioden

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2015 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: SAK 83/2015 ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

STYREMØTE 28. januar 2016 Side 1 av 6. Foreløpig årsresultat 2015

STYREMØTE 28. januar 2016 Side 1 av 6. Foreløpig årsresultat 2015 STYREMØTE 28. januar 2016 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Foreløpig årsresultat 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har et foreløpig årsresultat for 2015 som er 203 mill. kroner

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Pandemiberedskap i spesialisthelsetjenesten. Else-Marie Ringvold, Sykehuset i Vestfold

Pandemiberedskap i spesialisthelsetjenesten. Else-Marie Ringvold, Sykehuset i Vestfold Pandemiberedskap i spesialisthelsetjenesten Else-Marie Ringvold, Sykehuset i Vestfold Hvor forberedt er vi i ved SiV? Normalkapasitet/reservekapasitet Vanlige pasienter Intensivbehandling Begrensende faktorer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Prosjektstyret nytt østfoldsykehus

Prosjektstyret nytt østfoldsykehus Saksframlegg Styre: Møte dato: 30.01.2013 Dok. nr. 0101-13-0003 Prosjektstyret nytt østfoldsykehus Sak 4-2013:Utvidet omfang IKT Forslag til vedtak: 1. Prosjektstyret godkjenner forslag til revisjon av

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/00134-3 Skademelding - Avskjermet HR Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/00516-6 IA-oppfølging - Avskjermet NAV Fredrikstad Dok. dato:

Detaljer

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter?

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Prosjekt ventetid Samarbeidsprosjekt mellom Kontoret for Fritt sykehusvalg og Sykehuset Østfold Bakgrunn manglende måloppnåelse om ingen langtidsventende pasienter

Detaljer

Overordnet risikorapport for SØ Mars 2015

Overordnet risikorapport for SØ Mars 2015 Overordnet risikorapport for SØ Mars 2015 Side 1 av 18 OVERORDNET RISIKORAPPORT Dato: 9.3.2015 RAPPORT MARS 2015 SAMLET VURDERING Samlet vurdering er at total risiko holder samme nivå som sist måned. Det

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Utviklingsplan Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal. Versjon 9. desember 2016

Utviklingsplan Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal. Versjon 9. desember 2016 Utviklingsplan 2017 2021 Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal Versjon 9. desember 2016 1 Utviklingsplan 2017-2021 Nasjonal helse- og sykehusplan rulleres hvert 4. år Som bakgrunn for rulleringene

Detaljer

Nytt sykehus-nye muligheter Hva kan vi lære? Oslo 12. mars 2016 Helge Stene-Johansen. Utviklingsdirektør. Sykehuset Østfold-HF

Nytt sykehus-nye muligheter Hva kan vi lære? Oslo 12. mars 2016 Helge Stene-Johansen. Utviklingsdirektør. Sykehuset Østfold-HF Nytt sykehus-nye muligheter Hva kan vi lære? Oslo 12. mars 2016 Helge Stene-Johansen. Utviklingsdirektør. Sykehuset Østfold-HF For framtiden ikke for fortiden Nytt bygg og tostrukturmodell Psykiatri

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy

Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy Nasjonalt topplederprogram Gunn Hege Valøy Bodø, april 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Månedsrapport per mai Styremøte

Månedsrapport per mai Styremøte Månedsrapport per mai 2017 Styremøte 19.06.17 Status for mai 2017 Ventetid avviklede: 58 dager Ventetid ventende: 52 dager Andel fristbrudd: 1,8 % Andel korridorpasienter: 2,1 % Aktivitet: Tilnærmet i

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2012 Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Samarbeid

Detaljer

Styringsdokument. Pasientadministrasjon. - styring, kontroll og kapasitet

Styringsdokument. Pasientadministrasjon. - styring, kontroll og kapasitet 1 / 8 Styringsdokument Pasientadministrasjon - styring, kontroll og kapasitet 1. Opplæring og sertifisering 2. Standardisering av arbeidsprosesser 3. Kontroll 4. Ledelse, holdninger 5. (Nettverk og informasjon)

Detaljer

STYREMØTE 29. februar 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse I-2016

STYREMØTE 29. februar 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse I-2016 STYREMØTE 29. februar 2016 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00021 Ledelsens gjennomgåelse I-2016 Sammendrag: direktør, gjennomført januar 2016. Områdene med høyest risiko gjelder

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Vedlegg 3 Versjon 1.0 Rammeavtale for konsulenttjenester Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksnummer: 14/00061 Vedlegg 3: Kravspesifikasjon

Detaljer

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011 Risikovurdering LGG. tertial 011 Konsekvens 1 3 4 Brudd på arbeidstidbestemmelsene 4 innen TSB Ventetid/ kapasitet Sannsynlighet 3 innen Pasientadministrative rutiner 1 Risikovurdering LGG 1. tertial 011

Detaljer

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF IKT i hverdagen Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF Bruker Carestream i dag Valgt som regional RIS/PACS-leverandør i HSØ vinteren 2013 Carestream valgt som RIS/PACS leverandør

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2009 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2009 Rapportering i ansvarslinjen i divisjoner og stabsområder Dialogmøter mellom administrerende direktør og divisjons- og stabsdirektørene med fokus på risikoområdene

Detaljer

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St.

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Olavs hospital» Mandat fra styret «Utrede en framtidig driftsmodell for Orkdal

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr.

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. juni 2016 Innhold I II Status pr. arbeidsstrøm pr. juni 2016 Risikorapportering

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Nytt innhold i DIPS etter gjennomført oppgradering - Informasjon til sluttbrukerne

Nytt innhold i DIPS etter gjennomført oppgradering - Informasjon til sluttbrukerne Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Produksjonssetting av ny versjon av DIPS Arena, ny versjon av DIPS Classic og nye integrasjoner til/fra DIPS den 27. mai 2016 Nytt innhold

Detaljer

Anskaffelse - Kontrakt

Anskaffelse - Kontrakt Anskaffelse - Kontrakt - Kontrakt signert 07.12.06 med Max Manus for leveranse av system for talegjenkjenning (TGK) - Avtalen om talegjenkjenning er utført av Nye Ahus på vegne av Nasjonal IKT og kan avropes

Detaljer

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Hemit betjener 20.000 av Norges mest krevende IT-brukere 24 timer i døgnet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 11. juni 21 Dato møte: 23. juni 21 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Programkontoret Prosjektdirektør Vedlegg: 1) Overføring Akershus universitetssykehus

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/08265-3 tbetaling av tilskudd Helse Sør Øst og Innovasjon Norge Innovasjon Norge fag- og pasientsikkerhet Dok. dato: 21.03.2017 Arkivdel: Sakarkiv 530 Inngående eksternt

Detaljer

Anskaffelse av Farmasøytiske Isolatorer for Sykehusapotekene. Negativtrykk Isolatorer (alle størrelser) Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

Anskaffelse av Farmasøytiske Isolatorer for Sykehusapotekene. Negativtrykk Isolatorer (alle størrelser) Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Anskaffelse av Farmasøytiske Isolatorer for Sykehusapotekene Negativtrykk Isolatorer (alle størrelser) Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Tittel: Isolator Sykehusapotekene HF, Sykehusapotek Midt-Norge

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01621-16 Retur av signert avtale om frikjøp - Prosjekt Regional EPJ i program for Regional klinisk løsning under Digital fornying - Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Østfold

Detaljer

EBIR Prosjektdefinisjon

EBIR Prosjektdefinisjon Versjon 0.1 Avslutning og overlevering til linjen Dato: 26.04.2011 Prosjektleder / assisterende prosjektleder Marit Nielsen/ Alexander Løberg GODKJENNING Rolle Navn Dato Signatur Prosjekteier, EBIR Gøran

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00664-5 Sier opp sin stilling Personalmappe - Sterilsentralen Dok. dato: 01.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00942-10 Tilbud

Detaljer

Implementering av endret organisasjonsmodell SSHF

Implementering av endret organisasjonsmodell SSHF Implementering av endret organisasjonsmodell SSHF 1.1.2016 Prosess og fremdriftsplan pr.25.02.16 SSHF Org.dir Nina Føreland Torsdag 25.2.16 Ny klinikkstruktur Administrerende direktør Fagavdelingen Økonomiavdelingen

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder.tertial 0 Det er fortsatt behov for flere spesialister innen Oslo Universitetssykehus (OUS) samarbeid med onkolog. Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Medisinsk direktør Einar S. Hysing Vedlegg: Prosjektdirektiv Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus Gjennomføringsfasen

Detaljer

Felles utfordringer og synergier i arbeidene med økt tilgjengelighet og pakkeforløp kreft

Felles utfordringer og synergier i arbeidene med økt tilgjengelighet og pakkeforløp kreft Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Felles utfordringer og synergier i arbeidene

Detaljer

Robust Mobilt Helsenett

Robust Mobilt Helsenett Robust Mobilt Helsenett Realiseringsstrategi Prosjektstyremøte 10.11.2017 Bakgrunn for prosjektet Robust Mobilt Helsenett Øktende omfang av mobile tjenester i helsesektoren gir økt behov for et sikrere

Detaljer

Felles kontorsenter UNN

Felles kontorsenter UNN Felles kontorsenter UNN Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Tromsø av Åse-Merete Hansen, avdelingsleder ase.merete.hansen@unn.no Presentasjon via STYRK konferanse Norsk sykehus og helsetjenesteforening

Detaljer