Vedlegg statusrapport. for sluttfasen/samlet plan SØ 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg statusrapport. for sluttfasen/samlet plan SØ 2015"

Transkript

1 1 / 10 Vedlegg statusrapport for sluttfasen/samlet plan SØ 2015 Til styret SØ Januar 2015

2 2 / 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLET PLAN FELLES MED PNØ OG SØ OVERSIKT OVER DE NÆRMESTE MILEPÆLENE FRA SAMLET PLAN: STATUS FOR HOVEDMILEPÆLER I PERIODEN: STATUSRAPPORT FRA UTVALGTE OMRÅDER I SØ KLINISK IBRUKTAKELSE FASE 1 (KIB 1) PSYKISK HELSEVERN OG DEFINERTE POLIKLINIKKER OPPLÆRING UTSTYR FLYTTING IKT STATUSRAPPORTERING AVDELINGSKOORDINATORER RISIKO... 10

3 3 / 10 1 SAMLET PLAN FELLES MED PNØ OG SØ Denne statusrapporten er første felles rapportering mot Samlet Plan. Planen er revidert og gjennomgått i Kontaktmøte en dag etter periodeslutt. Alle opprinnelige milepæler fra Samlet Plan er beholdt uendret, men planen er utvidet i detaljering og supplert med informasjon om nøkkelaktiviteter fra de enkelte aktørers underliggende planverk som er utarbeidet og bearbeidet gjennom Planen sendes til behandling i AD-møte Status i dette sammendraget kan spores til mottatt fremdriftsrapportering mot revidert Samlet Plan og gjennomgang i Kontaktmøtet. 1.1 Oversikt over de nærmeste milepælene fra Samlet Plan: Dato Tittel Ansvar Kommentar Ferdigstilt SAT tekniske installasjoner fra PNØ PNØ Se nedenfor Oppstart integrerte systemtester PNØ Se nedenfor Etablere plan og prosedyre for eierskifte PNØ Se nedenfor Etablert teknisk driftsorganisasjon SØ Se nedenfor Utarbeide beredskapsplaner SØ På plan Utarbeide interne driftsprosedyrer (medisinske & tekniske) SØ På plan Etablere drifts- og vedlikeholdsavtaler med entreprenører SØ På plan SØ IKT leveranser SØ På plan Uttesting IKT systemer oppstart SA På plan Gjennomføring opplæring starter SA På plan Oppstart risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS1) Alle På plan 1.2 Status for hovedmilepæler i perioden: Ferdigstillelse SAT (site acceptance test) forventes ikke oppnådd for de tekniske installasjoner før i løpet av mars 2015 i henhold til revidert styringsplan. Oppstart Integrerte Systemtester avhenger av ferdigstilte SATer og et operasjonelt datanettverk. SAT status og ferdigstillelse for nettverket har forskjøvet oppstart integrerte systemtester 3-4 uker. Integrerte systemtester vil i enkelte områder gå i parallelt løp med gjenstående SAT-aktiviteter. SØs virksomhetstester kan starte som planlagt 2ndre uke i mars. Foreløpig påvirker ikke dette planlagt eierskifte. Testaktivitetene er nå på kritisk linje, og følges tett opp for å sikre fremdriften. Plan og prosedyre for eierskifte er under utarbeidelse og det pågår en prosess mellom SØ og PNØ for å få denne forankret i begge organisasjoner. Organisasjonsstruktur for teknisk driftsorganisasjon, SØ, er etablert. Ansettelsesprosess for å fylle stillingene pågår. Tilgang på riktig kompetanse og ressurser før Eierskifte1 og KIB1 er kritisk for SØs kapasitet til å kunne ta driftsoppgaver. Alternative driftsmodeller vurderes. Status for hovedmilepælene i neste periode (begynnelsen av februar) rapporteres fra SØ til å være på plan.

4 4 / 10 SAs to milepæler Uttesting av IKT-systemer og Gjennomføring opplæring gjelder oppstart. Aktivitetene vil bli igangsatt som planlagt. SP linje som skal overta driftsansvar innen IKT området etter nærmere avtale etter , er i ferd med å rigge seg for oppgaven. Noen målepunkter/milepæler frem mot driftsovertakelse vil bli definert i Samlet Plan i løpet av neste periode. Fordeling av drifts- og forvaltningsansvar mellom SØ og SP er ennå ikke avklart. Dette vil i neste periode følges opp i IKT forum og i AD møte. 2 STATUSRAPPORT FRA UTVALGTE OMRÅDER I SØ De utvalgte områdene i SØ er og KIB 1, opplæring, utstyr, flytting og IKT 2.1 Klinisk ibruktakelse fase 1 (KIB 1) Psykisk helsevern og definerte poliklinikker Fremdrift i henhold til plan. Hovedaktiviteter i denne perioden arbeid med og ferdigstillelse av lokale prosedyrer /beredskapsprosedyrer som skal ligge til grunn for virksomhetstester og opplæring. Tilrettelegging av turnus og arbeidsplaner for å sikre driften samtidig med gjennomføring av opplæring Etablert vikarpool for psykisk helsevern for å sikre drift før under og etter flytting Gjennomgang og kvalitetssikring av IKT utstyr, inventar/utstyr opp mot drofus I neste periode ferdigstillelse av lokale beredskapsprosedyrer Forberedelse til gjennomføring av virksomhetstester og preintrodager Statusmøte med avdelingssjefer og avdelingskoordinatorer for gjensidig informasjon for å sikre at alle aktivitetene er koordinert og at ikke noe er uteglemt 2.2 Opplæring Fremdrift i henhold til plan Hovedaktiviteter i perioden til : Møtene med avdelingskoordinatorene for detaljering av opplæringsplanene er gjennomført. Samarbeid med utstyrsprosjektet og medisinsk teknisk avdeling (MTA) er etablert Det er definert hvilke medisinsk teknisk utstyr der opplæringen ivaretas av opplæringsprosjektet (OP) for sluttbrukere og superbrukere Det er avklart med senter for laboratoriemedisin og avdeling for bildediagnostikk hvordan samarbeidet ivaretas Det er avholdt møte med teknisk avdeling hvor avtalen er at teknisk avdeling skal definere hvilke utstyr som treffer flere ansvarsnummer der opplæringen for sluttbruker og superbruker skal ivaretas av OP Datoer for gjennomføring av pre introduksjonsdagene og introduksjonsdagene for KIB1 og KIB2 er utarbeidet. Det er utarbeidet håndtering for endringer lagt inn i opplæringsprosjektets database og tilgjengeliggjort for ledere Detaljerer planlegging for gjennomføring av obligatorisk standardisert opplæring Samarbeider med kommunikasjonsavdelingen om filmer og survivalguide for KIB 1.

5 5 / 10 Utkast til manus brannfilm er godkjent Manus og filminnspilling til konseptfilmen er ferdig. Engasjert i planleggingen av opplæring for meldingsvarsel, telefoni (IKT-byggnær) og TRIO web Engasjert i planleggingen og koordineringen av gjennomføring av klinisk simulering for tverrgående arbeidsprosesser. Hovedaktiviteter neste periode Gjennomføre instruktøropplæring i uke 6 Fortsette samarbeidet med filmselskapet Provinsen slik at tre filmer blir levert iht. kontrakt Utarbeide og ferdigstille survivalguiden sammen med kommunikasjonsavdelingen og fag- og kompetanseavdelingen. (Viktig informasjon for KIB 1) Utarbeide tilpasset sløyfe for introduksjonsdagen for KIB 1 Detaljplanlegge innholdet og administrering av preintroduksjonsdagene og introduksjonsdagene for KIB 1. På pre-introduksjonsdagene lærer medarbeiderne om konseptet Kalnes, telefoni og meldingsvarsler, brannvern, spillteknologi. Dessuten får deltakerne relevant og praktisk informasjon. I tillegg vil halve dagen ha et fagspesifikt innhold, der ledere og avdelingskoordinatorene har besluttet innholdet. Leier mer lokaler på Tune tekniker i 9 måneder, lokalene skal møbleres og utstyres. Jobber for å få hjelp og aksept for at telefoni opplæring er en risikoslik at OP forslag til opplæring blir gjennomført Etablere rutiner for avviksrapportering til foretakssekretæriatet Har rutiner for å håndtere ønskede endringer i opplæringsplan (påvirker kjøreplanen for pre introdager og introduksjonsdager) i samarbeid med Samlet plan Fortsette med møter med avdelingskoordinatorene for detaljering av opplæringsplaner (dvs. ferdigstille dreiebøker, øvelser, innhold, ressursbehov og ansvarsavklaring for pre introduksjonsdager og introduksjonsdager) Avklare dato for gjennomføring av tilpasset lederopplæring KIB1 Avklare dator for testgjennomføring tilpasset lederopplæring med blant annet OU prosjektets deltakere, ledere teknisk avdeling og ledere MTA(forslag) 2.3 Utstyr Fremdrift i henhold til plan. Hovedaktiviteter i perioden Følgende kontrakter ble signerte i perioden: - Øre nese hals utstyr og utstyr til audiometri - Spesialbord gastro og hjerte - Kjøl/frys - Angiografi hybridstue - Senger/ bårer og nattbord - Pasientløftere - Trillebord og vogner - Utestasjoner lab - Infusjonsutstyr - Utstyr føde/fosterovrevåkning - Videoutstyr operasjonsstuer - Gardiner og forheng - Respiratorer - Psykiatrisenger/juniorsenger/båresenger

6 6 / 10 Utstyr mottatt: - Analysehall test, opplæring og validering - Møbler - Utstyr sterilsentral ferdig leveranse - Vaskemaskiner - Nyfødtutstyr til Fredrikstad - ECT utstyr til Veum Diverse - Bestilt alt utstyr SØ har ansvar for til KIB 1 - Ferdigstilt plan for mottaksfase - Oppdatert drofus i fht overflyttbart utstyr - Detaljering overvåkning i samarbeid med OU/drift - Oppstart mottaksprosjekt hybridstue - Oppstart forskningsprosjekt PET CT - Detaljering alle uttakssentraler anestesi og kirurgi - Etablert mottaksmøter PNØ/OU/kontraktseiere SØ - Utplasseringsplan for akuttutstyr Kalnes - Overføring av småutstyr til drift Utprøvning endoskopi gastro/uro/kar kirurgi - Innstilling endoskopi ØNH og anestesi - Romplassere senger og nattbord. Nytt og overflyttbart - Planlegging av overflyttbart radiologiutstyr i samarbeid med drift/mta og PNØ - Kvalitetssikring av flyttegodslister MTU - Utarbeide felles overordnet fremdriftsplan i samarbeid med ibruktagelse/opplæring og flytting pågår - Detaljering PC operasjonsstuer, Tdoc/DIPS Hovedaktiviteter neste periode - Signere kontrakt arbeids-ekg - Signere kontrakt avfallshåndtering - Signere kontrakt genteknologi - Signere kontrakt utstyr til fysioterapi - Signere kontrakt diatermi - Leverandørmøte/forskning PET CT - Bestille infusjonsutstyr - Bestille anestesiapparater - Innstille endoskopi lunge/gastro/kar/uro - Utprøvning endoskopi ortopedi Moss - Detaljering tilleggsutstyr operasjonsbord referansebesøk Tyskland? - Demonstrasjon operasjonsmikroskop - Ferdigstille EKG database - Detaljere utstyrsplassering på lager sengeområde - Detaljere utplassering utstyr pasientovervåkning - Detaljere utplassering utstyr uteanestesi - Utarbeide plan for ivaretagelse forbruksmateriell - Oppdatere drofus mottaksmodul

7 7 / 10 - Utplassere senger - Utplassere gassutstyr til sykeromskanaler - Ferdigstille transport/verkstedutstyr 2.4 Flytting Fremdrift i henhold til plan. Hovedaktiviteter i perioden Anbudsprosessen for flytting er ferdig og flytteleverandør er valgt Det jobbes fortsatt med å detaljere ut flyttedatoer for den enkelte seksjon og avdeling i flyttemøter. For KIB1 vil dette være ferdig i midten av februar. Flyttegodsliste (liste over alt som skal overflyttes) KIB1 (frys ) o Kartlegging av flyttegods i samarbeid med avdelingskoordinatorene er ferdigstilt i henhold til plan Kvalitetssikring pågår. o Medisinskteknisk avdeling og utstyrsprosjektet har hatt stort fokus på å ferdigstille lister med overflyttbart MTU. Noe arbeid gjenstår fortsatt. o Flyttegodsliste for KIB1 skal være ferdig til 16.2 og oversendes Totalreform 18.2 for ny kostnadsberegning. KIB2 (frys for versjon 1) o Kartlegging i samarbeid med avdelingskoordinatorene er gjennomført til Kvalitetssikring pågår. o Kartlegging av overflyttbart MTU pågår i regi av med.tekn.avdeling, egen ressurs til dette er avsatt. Flytteprosjektet bistår i arbeidet. Arbeidet er noe forsinket i henhold til plan. Kliniske avdelinger etterspør hva som skal overflyttes sett opp mot nyanskaffelser for å kunne planlegge drift og flyttedatoer i flytteperiodene. o Kartlegging IKT-periferiutstyr i regi av IKT-avdelingen er påbegynt. o Versjon 1 - flyttegodsliste KIB2 skal være ferdig til 16.2 og danne grunnlaget for videre arbeid. Versjon 2 frist 1.4. Flytteplan (tidsplan for hvem som flytter når) KIB1 (frys 1.2) o Er ferdig i henhold til plan o Datoer er koordinert med opplæringsprosjektet, utstyrsprosjektet, MTA og ibruktakelsesprosjektet KIB2 (versjon ) o Alle tentative F1, F2 og F3 datoer er gjennomgått i flyttemøter. Arbeidet fortsetter i neste periode. o Operasjon/sterilsentral arbeid er påbegynt. Flyttedatoer avhenger av vedtak om prøvedrift og generell ibruktakelsesplan. o LAB - arbeidet inngår i den allerede etablerte gruppen som utarbeider ibruktakelsesplan. Ikke gjennomført eget flyttemøte. Generell status

8 8 / 10 Arbeidet med å utarbeide plan for flytting av legemidler i samarbeid med kurve- og legemiddelprosjektet i SØ samt Sykehusapotekene HF pågår. Arbeidet ferdigstilles i neste periode. Workshop med FM ble gjennomført Oppfølging av aksjoner pågår. Utarbeidelse av intranettside er gjennomført. Det har vært avhold ett avklaringsmøte mellom flytteprosjektet, IKT-avdelingen og SP. IKTavdelingen i SØ har et koordinerende ansvar og følges dette opp i flyttemøter. Kontraktsignering med ekstern flytteleverandør (Totalreform) gjennomføres Samarbeid iverksettes umiddelbart etter dette. Arbeidet er tre uker forsinket som følge av klage fra konkurrent dette er nå løst. Status økonomioppfølging januar med økonomidirektør: o Leverandørkostnader som er nødvendig for flytting skal godkjennes av flytteprosjektet og påføres UT15 o Flytteprosjektet foretar en kartlegging, og utarbeider ett revidert estimat over ressursbruken til flyttekoordinatorer og annet klinisk personell til o Ressursbruk kontrakteiere påføres på bakgrunn av flytteaktiviteter, og som ikke er meldt inn enda, vil i utgangspunktet måtte dekkes over eget budsjett. Det er sendt brev fra AD til pensjonister med forespørsel om å delta i flyttedugnadsarbeid i oktober. Kartlegging av tilgjengelig personell i rådgiver og stabsstillinger er gjennomført. Planlegging er påbegynt. Arbeid med dokumentene «Fra planlegging til gjennomføring flytting Kalnes» og «Dette skal flyttes til Kalnes» fortsetter. Hovedaktiviteter neste periode Oppstart samarbeid med Totalreform (flytteleverandør) Flytteprosess med detaljert planlegging for KIB1 aktiviteter forsetter Flyttegodslisten detaljeres videre og med størst fokus på MTU Flytteplanen og videre detaljering av flyttedager fortsetter Oppfølging av kontraktseiere/avdelingssjefer for ikke-medisinske avdelinger om ansvar de har for flytteaktiviteter på et overordnet SØ-nivå fortsetter Følgedokumentene «Fra plan til gjennomføring flytting Kalnes» og «Dette skal flyttes til Kalnes» ferdigstilles. 2.5 IKT Hovedaktiviteter i perioden Kjøkkensystem AIVO med integrasjoner mot nytt ERP-system ble tatt i bruk mandag , på eksisterende sykehus. Delta, legemiddel og lager/logistikk-systemet er nå rullet ut i helseforetaket. Totalt har nå 44 enheter «Delta LL-løsningen», og 54 enheter «Delta LB-løsningen» i bruk. Det er med dette lagt til rette et viktig grunnlag for flyttingen til Kalnes og videre håndtering av medikamentlogistikken. Poliklinisk booking. Som første sykehus i Helse Sør-Øst har SØ nå fått integrert GAT (arbeidsplansystem) og DIPS. Dette gjør at bemanningsplaner i GAT kan hentes automatisk inn i DIPS, og sparer personalet for mye manuelt vedlikehold av timebøker i DIPS. Pilot Barnepoliklinikken er i mål, og i februar skal også ortopedisk poliklinikks 40 leger kobles på. DIPS nye moduler Habilmodul, Pasientnære analyser og Frikortsynkronisering NAV er tatt i bruk. Pasientarmbånd testes ut i disse dager og har planlagt ibruktakelse DIPS Økonomi-løsningen ble tatt i bruk , på eksisterende sykehus.

9 9 / 10 Nytt logistikksystem sterilsentralene - Integrasjoner mot nytt ERP-system ble klargjort, men ikke tatt i bruk. Ibruktakelse og brukerstøtte i eksisterende sykehus, samt test/innføring inn mot nytt sykehus, blir håndtert som eget delprosjekt i prosjektet SØ-IKA. Sikker print - utrulling av løsningen startet i januar i Fredrikstad, Veum, Moss, Halden og Mysen. Planlagt og gjennomført opplæring elektronisk kurve for utvalgte seksjoner før oppstart. Arbeidet med testing og feilretting av elektronisk kurve og det pågår konsekvensutredning ifm med den uplanlagte utsettelsen av bredding Hovedaktiviteter i neste periode Elektronisk Kurve replanlagt oppstart i uke 9, og det pågår konsekvensutredning i forbindelse med den uplanlagte utsettelsen av bredding PACS (arkivering av røntgenbilder) er planlagt oppgradert i februar. Elektroniske tavler, meldingsvarsler og selvinsjekk starter pilot på 2 avdelinger i psykisk helsevern i løpet av februar. Ibruktakelse av brukerstyring og identitetsforvaltning (IAM). Dette er en løsning for å håndtere tilgangsstyring på tvers av datasystemer. Laboratoriesystem har planlagt oppstart av klinisk kjemi i slutten av februar. DIPS Økonomi-løsningen fortsetter arbeidet med integrerte bankterminaler og ibruktakelse integrasjon mot Kreditorforening, samt test/innføring inn mot nytt sykehus. Innføring av «Sikker print» fortsetter. Multimedialt arkiv Pilot starter i slutten av februar, og prosjektet vil fasilitere oppstart på hver pilotavdeling i sekvens over en periode på 4 uker. 3 STATUSRAPPORTERING AVDELINGSKOORDINATORER Alle avdelingskoordinatorene leverer månedlig statusrapport for sin avdeling. Disse er ikke beskrevet i dette dokumentet. Følgende enheter rapporterer: Intensiv og overvåking Akuttmottak, KTP (korttidspost) og obspost Operasjon, anestesi og sterilsentralen Sengeområde somatikk - medisin Sengeområde somatikk - kirurgiske senger Kirurgiske poliklinikker og leger Ortopedi - poliklinikk, leger, operasjon ØNH - poliklinikker og leger Nevrologisk poliklinikker og leger Barne- og ungdomssenter somatikk Psykisk helsevern Kvinneklinikken Medisinske poliklinikker Indremedisin leger Senter for laboratoriemedisin Radiologi Fysioterapiavdelingen Sykehusservice og eiendomsforvaltning Øyeavdeling Dokumentasjonssenteret Innkjøp og logistikk

10 10 / 10 Teknisk drift Prehospitale tjenester Klinisk ibruktakelse somatikk 4 RISIKO Se egen styresak

Statusrapport fra områdeansvarlige. Samlet plan SØ 2015

Statusrapport fra områdeansvarlige. Samlet plan SØ 2015 1 / 22 fra områdeansvarlige Samlet plan SØ 2015 Til styret SØ 17. november 2014 2 / 22 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING OG TIDSPERIODE... 3 2 STATUS PER OMRÅDE... 3 2.1 KLINISK IBRUKTAKELSE FASE 1 (KIB

Detaljer

Statusrapport Samlet plan SØ 2015

Statusrapport Samlet plan SØ 2015 1 / 13 Samlet plan SØ 2015 Til styret SØ 15. september 2014 2 / 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TIDSPERIODE... 3 2 STATUS PER OMRÅDE... 3 2.1 KLINISK IBRUKTAKELSE FASE 1 (KIB 1) PSYKISK HELSEVERN OG DEFINERTE

Detaljer

Statusrapport Samlet plan SØ 2015

Statusrapport Samlet plan SØ 2015 1 / 8 Samlet plan SØ 2015 Til styret Sykehuset Østfold 28.04.14 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STATUS OG FREMDRIFT... 3 1.1 HOVEDAKTIVITETER I PERIODEN... 3 1.2 OPPNÅDDE MILEPÆLER I PERIODEN... 3 1.3 PROSJEKTGRUPPER

Detaljer

Dok. ansv.: Utviklingsdir. Helge Stene-Johansen 1 / 10. Samlet plan SØ 2015

Dok. ansv.: Utviklingsdir. Helge Stene-Johansen 1 / 10. Samlet plan SØ 2015 Dok. ansv.: Utviklingsdir. Helge Stene-Johansen Side: 1 / 10 Samlet plan SØ 2015 Godkjent av: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Adm. dir. SØ 12.02.2014 1 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring

Detaljer

Hva skal til for å ta det nye sykehuset i bruk?

Hva skal til for å ta det nye sykehuset i bruk? Hva skal til for å ta det nye sykehuset i bruk? «Håndbok for klinisk ibruktakelse fase 1(KIB 1) og mellomfasen før KIB 2» Versjon 1.0 04.11.14 Rev: Beskrivelse: Godkjent: Dato: 1.0 Til høring i programeiermøte

Detaljer

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning.

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning. STYREMØTE 25. februar 2013 Side 1 av 13 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: IKT-arbeid frem mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Denne saken omfatter mål, tiltak og risiko ved realisering av IKT til

Detaljer

Risikovurdering Beredskap Kalnes

Risikovurdering Beredskap Kalnes 1 /13 Risikovurdering Beredskap Kalnes Navn Utarbeidet av: Godkjent av Dato Risikovurdering Beredskap Vigdis Velgaard Adm. dir Just Ebbesen 02.12.2013 Kalnes Lene Merete Osvik Revison Versjon 2.1 Velgaard/Osvik

Detaljer

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 1 / 26 Gjennomføringsplan De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013 - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 Versjon 1.0 GODKJENT AV: Navn / organ Rolle Dato Fornyingsstyret Programeier

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying Dato: 1 / 30 for Digital fornying Mål og omfang, beskrivelse og vurdering av gjennomføringsplan samt rammebetingelser Versjon Godkjent av Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

Helhetlig system Arild Gjerdseth / Gunnar Juriks. Beskrive grunnmodell: 01.06.2011. Plan for. Økonomipros esser Hallgeir Lien. Driftsstyret 17.06.

Helhetlig system Arild Gjerdseth / Gunnar Juriks. Beskrive grunnmodell: 01.06.2011. Plan for. Økonomipros esser Hallgeir Lien. Driftsstyret 17.06. Tiltaksplan intern styring og kontroll i Sykehuspartner - 2010/2011 1.0 Internt styrings- og kontrollmiljø: 1.1 Iverksette prosesser i Sykehuspartner for å videreutvikle og forankre et helhetlig system

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1 2015 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 1 2015 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 1 2015 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Tertialrapport 30. april 2015 og programmenes status per 12. mai 2015, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester

Detaljer

Områdeplan IKT for Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2014-2017

Områdeplan IKT for Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2014-2017 Dato: Side: 1 / 16 Oslo Områdeplan IKT for Oslo Perioden 2014-2017 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 16 Dato: Side: 2 / 16 Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE MÅLBILDE

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av IKTinvesteringer,

FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av IKTinvesteringer, Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 14.11.2014 Styresak 133-2014 FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser

Detaljer

Månedsrapport. September 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter

Månedsrapport. September 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud September 2014 Vi takker alle for en bra samling på Sola, enda en gang. Flott å treffe så mange engasjerte tillitsvalgte og verneombud.

Detaljer

Prosjektdirektiv. DIPS Hovedprosjekt

Prosjektdirektiv. DIPS Hovedprosjekt 1 / 27 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 27 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...4 2 PROSJEKTEIER...4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET...4

Detaljer

Program SSHF digital samhandling

Program SSHF digital samhandling 1 / 11 Sørlandet sykehus HF GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Styringsgruppen 2 / 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 4 PROGRAMMETS NAVN... 4 5 PROGRAMMEIER... 4 6 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.1 KORT BESKRIVELSE

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

Møte nr. 49 i Nasjonal IKT 18.2.2010

Møte nr. 49 i Nasjonal IKT 18.2.2010 Møte nr. 49 i Nasjonal IKT 18.2.2010 Til: Herlof Nilssen, Kristin Weidemann Wieland, Anders Grimsmo, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Arnt Ole Ree, Bård Helge Hofstad, Asbjørn Seim, Mette Vestli, Kai Rune

Detaljer

Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord RHFs styring og kontroll med FIKS-programmet forbedringstiltak, oppfølging av styresak 22-2013

Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord RHFs styring og kontroll med FIKS-programmet forbedringstiltak, oppfølging av styresak 22-2013 Møtedato: 27. november 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rolandsen/Nilsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 20.11.2013 Styresak 127-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord RHFs styring og kontroll

Detaljer

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Rapport Gjennomgang av roller og ansvar for de avgivende prosjekter i Aker, Ullevål og Rikshospitalet for etablering av Felles tjenesteleverandør (FTL) i Helse Sør-Øst Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst,

Detaljer

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport 1 / 26 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal Malversjon godkjent 10.01.11 1.1 2 / 26 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 PROSJEKTETS NAVN OG PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR OG MÅL MED PROSJEKTET...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

Ledelsens gjennomgang Risikovurdering 3. tertial 2013 med plan for risikoreduserende tiltak

Ledelsens gjennomgang Risikovurdering 3. tertial 2013 med plan for risikoreduserende tiltak Ledelsens gjennomgang Risikovurdering 3. tertial 2013 med plan for risikoreduserende tiltak Vedlegg 1 Styresak 3/2014 Innholdsfortegnelse Risikovurdering...3 Pasientbehandling...3 Arbeidsmiljø...3 Forskning,

Detaljer

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1.

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1. 1 / 37 for Perioden 2011-2015 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Leder Sykehusledermøtet (SLM) adm.direktør 21.06.2011 Side 1 av 37 IKT områdeplan 2 / 37 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel

Detaljer