Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå."

Transkript

1 ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene som har jobbet med avtalene. Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. Overordnet samarbeidsavtale pkt 7.3: ASU kan opprette faglige samarbeidsutvalg etter behov. Retningslinjer og prosedyrer for disse utvalgene bør være mest mulig lik. Faglige retningslinjer som utarbeides av de faglige samarbeidsutvalgene, godkjennes av administrativt samarbeidsutvalg Sammensetning: Som hovedregel følges de samme prinsippene som for administrativt samarbeidsutvalg. Fastlegene bør være representert i faglige samarbeidsutvalg. Andre observatører, brukerrepresentanter og ansatte representanter er normalt ikke representert i faglige samarbeidsutvalg Arbeidsform: Leder av utvalget bestemmes av administrativt samarbeidsutvalg. Ledelses og sekretariatsfunksjonen alternerer årlig mellom St. Olavs Hospital HF og kommunene. Utvalget kan opprette eget arbeidsutvalg og kan for øvrig innkalle andre representanter ved behov. Partene bærer selv sine kostnader Oppgaver: Hovedoppgaven er å skape gjensidig forståelse som grunnlag for godt samarbeid omkring den enkelte pasient/pasientgrupper. Utvalget har ansvar for å utvikle og evaluere samarbeidsprosedyrer, samt kunnskaps og kompetanseutveksling innenfor området. De faglige samarbeidsutvalgene evalueres årlig.

2 Ut fra avtalene foreslås følgende som drøftes i ASU: Fagl ige samarbeidsutvalg Psykisk helsevern opprettholde 3 utvalg som er opprettet etter geografisk område, 1 for hvert DPS, voksen habilitering må inn her Barn + unge habilitering både psykiatri + somatikk Forebygging IKT Kompetanse + forskning Svangerskaps omsorg, fødselshjelp og barselomsorg Øyeblikkelig hjelp innskrivning og ut skrivning rehabilitering Beredskap Tatt fra avtalene: 1: Tjenesteavtale mellom kommune og St. Olavs Hospital om tjenester innen svangerskaps omsorg, fødselshjelp og barselomsorg. Felles faglig forum Det opprettes et Faglig samarbeidsutvalg for svangerskap, fødsel og barsel i tråd med den overordnede Samarbeidsavtalen. Målet med dette er å sikre at rutiner, kompetanseutvikling og oppgavefordeling blir formulert og fordelt etter intensjonen i samarbeidsavtalene og Samhandlingsreformen, og gjort gyldig for alle kommunene i St. Olavs Hospital sitt kontaktområde. Utvalget skal forene faglig kompetanse og administrativt ansvar. 2: Forebygging Tjenesteavtale for samarbeid om forebygging mellom. kommune og St. Olavs Hospital HF Faglig samarbeidsutvalg Partene er enige om å opprette et faglig samarbeidsutvalg innen området forebygging. Faglig samarbeidsutvalg oppnevnes formelt av Administrativt samarbeidsutvalg(asu) jfr. Overordnet samarbeidsavtale pkt. 7.2 og 7.3. Det faglige samarbeidsutvalget får som hovedoppgave å følge opp og videreutvikle tjenesteavtalen innen forebygging. 3: Samarbeid om IKT løsninger og elektronisk samhandling

3 Etablering av IKT arbeidsutvalg Partene er enige om at Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) skal opprette et partsammensatt IKT arbeidsutvalg. IKT arbeidsutvalget har som oppgave å følge opp den praktiske gjennomføringen av samarbeidet definert i denne avtalen. Videre mandat skal vedtas av Administrativt samarbeidsutvalg (ASU). IKT arbeidsutvalget består av inntil 5 representanter fra HF og tilsvarende 1 person fra hver av kommunegruppene i Sør Trøndelag. Utvalget arbeider frem en omforent gjennomføringsplan, i tråd med de standarder som er gitt fra sentrale myndigheter og i samarbeid med Norsk Helsenett. Gruppen etableres innen , og plan ønskes presentert innen utgangen av 2012, herunder en konkret tempoplan for innføring av nasjonale standarder/implementering av Meldingsløftet, både hva gjelder investeringer og opplæring. 4: Tjenesteavtale for samarbeid mellom kommunene i Sør Trøndelag og St. Olavs Hospital i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings og mestringstilbud for pasienter med behov for koordinerte tjenester. Dette er lagt som et vedlegg til avtalen: VEDLEGG til tjenesteavtale for samarbeid mellom kommunene i Sør Trøndelag og St. Olavs hospital i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings og mestringstilbud for pasienter med behov for koordinerte tjenester. Faglige samarbeidsutvalg foreslår felles retningslinjer for samhandling, grensesnitt og ressursbruk innenfor følgende områder: 1. Felles retningslinjer for samhandling på individnivå samt utvikling av tiltakskjeden med grensesnitt og ressursbruk på områdene rehabilitering, habilitering, læring og mestring. 1. Felles retningslinjer for tilbudet til barn som pårørende. 2. Felles retningslinjer for samarbeid mellom koordinerende enhet i helseforetak og kommune. 3. Tydeliggjøre begrepet koordinator og koordinators roller i kommuner og helseforetak. Felles retningslinjer for samhandling på individnivå. 4. Felles retningslinjer for samhandling om Individuell plan og mestringsplan på system og individnivå. 5. Utvikle felles forståelse av gjeldende regelverk for bruk av tvang, og vurdere behovet felles retningslinjer for samhandling på området. 6. Beskrive målgrupper som pga sin tilstand eller lidelse trenger et forsterket tilbud, og hvilke tjenester helseforetak og kommune kan bidra med. Eksempler kan være pasienter med behov for institusjonsplass utenfor helseforetak, med alvorlige ruslidelser, alvorlige psykiske lidelser eller utviklingshemming, med særlig

4 vanskelig/voldelig atferd. Vurdere om det er behov for egne retningslinjer for samarbeid om pasienter med behov for et forsterket tilbud. Videreutvikle tiltakskjeden med grensesnitt og ressursbruk. Behovet for ambulante tjenester bør vurderes også i denne sammenhengen. 7. Videreutvikle samarbeidet om ambulante tjenester, og foreslå utvikling av konkrete tiltak med grensesnitt og ressursbruk. 8. Utvikle retningslinjer for samarbeid med fastlegene etter ferdigstilling og gjennomføring av fastlegeforskriften. 9. Partene evaluerer og vurderer videreføring og utvikling av ordningen med praksiskonsulenter. ( se avtale 6) 10. Videreutvikle kommunikasjonsformer som forenkler samhandling på tross av geografisk avstand. 5: Avtale om gjensidig kunnskapsutveksling Partene er enige om å opprette en gruppe som skal definere nærmere hva som ligger i veiledningsplikten for å sikre at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse og omsorgstjenester. Gruppen skal oppnevnes av ASU jf. overordnet samarbeidsavtale pkt Partene er enige om å avklare nærmere praksiskonsulentordning, undervisning, veiledning, samt økonomi knyttet til utøvelse av veiledningen. Tiltakene kan utvikles og iverksettes av partene. Det skal legges til rette for gjennomføring og finansiering av prioriterte prosjekter. Det kan vurderes om tiltakene skal inngå som et samarbeid i kommunegrupper/ fylkesvis. 6: Avtale om samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Partene er enige om å utarbeide en 2 årig handlingsplan. ASU oppnevner det faglige samarbeidsutvalget som skal følge opp intensjonene i handlingsplanen gjennom et samarbeid mellom kommuner og HF. 7: Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF.

5 Avtalen ble inngått ved nyttår og sier ikke noe om et faglig utvalg. Arbeidsgruppen mente likevel at et Faglig samarbeidsutvalg som fortsettelse av det Kliniske samarbeidsutvalget er viktig innenfor dette området. 8: Tjenesteavtale om planer for den akuttmedisinske kjeden mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. Administrativt samarbeidsutvalg bør vurdere å opprette et faglig samarbeidsutvalg for å følge opp samarbeidet rundt og planene for beredskap og den akuttmedisinske kjede. 9: Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. Administrativt samarbeidsutvalg bør vurdere å opprette et faglig samarbeidsutvalg for å følge opp samarbeidet rundt og planene for beredskap og den akuttmedisinske kjede. 10: Fra Klinisk samarbeidsutvalg for Barn og unge se sitat + vedlegg fra Leif Vonen

6

7

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, omforent mål, og evnen til å gjennomføre oppgavene

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid UNIVERSITETSSYKEHUSET DAVVI NORGCA UNIVERS'TEHTABUOHCCEVIESSU NORD-NORGE BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 7 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF OM samarbeid om forskning, utdanning,

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Logo XX kommune Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida!

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida! Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal Plandokument En forskjell for framtida! Oktober 2012 Innhold 1 Bakgrunn og prosess... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mandat og mål... 4 1.3 Styringsgruppe og

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 5 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling KS NIKT Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling Rapport fra arbeidsgruppe 1 1. Innledning og sammendrag 1.1 Innledning En arbeidsgruppe oppnevnt av KS og Nasjonal

Detaljer

Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging

Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging Samarbeidsavtaler Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune (heretter kalt kommunen)og Akershus universitetssykehus HF (heretter kalt Ahus). 2. Bakgrunn

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN 2013-2016 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer