Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold"

Transkript

1 Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold

2 Nasjonalt tilsyn med akuttmottak 2007 Vi ser at akuttmottak gir særlige utfordringer for sykehusene. Aktivitetene er uforutsigbare, og personellressursene kommer fra ulike avdelinger. Styring og drift er en utfordring. (Anne W Sheteling, avdelingsdirektør planlagte tilsyn)

3 Utfordringer Sykehuset Østfold Opphopning av pasienter kan føre til svikt i pasientbehandlingen Nærmeste samlende leder for akuttmottak er adm.dir. I seg selv en modell med betydelige ledelsesmessige utfordringer Akuttmottak er en arena hvor svært mange fagfolk fra ulike avdelinger møtes med sine ulike kulturer, preferanser og løsninger Mange lederlinjer skal fungere sammen for å lykkes

4 Samarbeidspartnere MTA Gyn Apotek HR Lønn Lab. Radiologi Anestesi Patologi Mikrobiologi Nevrologi Øye ØNH Kirurgi Ortopedi skrivetjeneste Medisin Ambulanse AMK Akuttmottak Sykepleiere/ leger/ sekretærer Prest sosionom Renhold Kjøkken Smittevern Psykiatri DPS Fag/ forskning Legevakt Kommunehelsetjenesten Pediatri Operasjon intensiv Forsyning/ lager Sterilsentral Transport/ vektertjeneste

5 Prosjektet Initiativ fra Helse Sør-Øst (HSØ) som et resultat av det nasjonale tilsyn i 2007 Samarbeidsprosjekt mellom HSØ og Norsk akkreditering Sektorkomite med bred deltakelse 2 pilotsykehus; Arendal og Fredrikstad Lokalt arbeid

6 Hvorfor delta hva var vårt mål? Sertifikat? Konkurranseutsatt virksomhet? Omdømmekritisk? En ekstern og uavhengig vurdering av: Om lovkrav følges Kvaliteten på tjenesten Bidrag til forbedring

7 Prosessen Arbeid i sektorkomiteen og utarbeidelse av et kravdokument for akuttmottak Teamarbeid Økt samarbeid mellom avdelinger Økt forståelse for akuttmottakets utfordringer En effektiv og god pasientflyt er et felles ansvar og kan kun nås ved et godt samarbeid

8 Kravdokument tilleggskrav for akuttmottak Et viktig skritt for å heve kvaliteten i akuttmottak

9 Tilleggskrav - hovedområder Ansvar og myndighet Intern og ekstern kommunikasjon Anskaffelse av ressurser Menneskelige ressurser Pasientbehandling Kritiske områder Mottak, prioritering og diagnostikk Kompetanse Undersøkelsesforhold Dokumentasjon

10 Mottak, prioritering og overvåking Virksomheten skal definere metode og rutiner for systematisk vurdering og prioritering av pasient ved mottak. Herunder defineres roller, ansvar og myndighet og krav til kompetanse og oppfølging. Resultat fra vurdering skal som minimum angi hastegrad, vurdert kompetansebehov og plan for videre oppfølging og overvåking. Det skal etableres systemer og tiltak som sikrer at man til enhver tid har oversikt over hva som skjer med pasienten under oppholdet i akuttmottaket, hvor pasienten befinner seg og hvem som har hvilket ansvar, også medisinsk ansvar

11 Tilleggskrav for akuttmottak Avtaler som sikrer styring, koordinering og oppfølging av personell fra andre avdelinger Systemer for å sikre at det er klart hvem som har ansvar for den enkelte pasient og hva som skjer med pasienten Det skal etableres tydelig mål, f.eks ventetid på behandling, kapasitetsgrense for akuttmottak Bemanning i samsvar med aktivitet og døgnvariasjoner Kriterier for tilkalling av personell ved stor belastning, og hvem som har ansvar for å tilkalle Arealer som legger til rette for skjerming og samtaler (jf. personvern)

12 Tilleggskrav - ressurser Definert en felles organisatorisk arena som skal sikre styring, koordinering, evaluering og forbedring av aktivitetene og ressursene Felles definisjon og kriterier for hva som er normal ressurstilgang Systemer og rutiner som sikrer at alle ledere ved ulike klinikker/avdelinger/enheter bidrar til å sikre at pasienter registreres, vurderes, undersøkes og diagnostiseres, overvåkes og behandles på en planlagt og forutsigbar måte. Kriterier for når en pasient kan overføres til annen enhet Det skal være etablert resultatmål/ aktivitetsmål. Eksempler på slike mål kan være hvor lang tid det er akseptabelt at en pasient må vente på behandling i akuttmottaket, hvor ofte det er akseptabelt at pasientene hoper seg opp i akuttmottaket fordi moderavdelingene ikke har kapasitet til å overta pasienter som er ferdigbehandlet i akuttmottaket

13 Tilleggskrav kompetanse, opplæring og bevissthet Kompetansebehov for ulike funksjoner skal være definert, inkl. opplæringsplan Krav til kompetanse og opplæring for alt personell i akuttmottak. Sikre kompetanse iht definerte krav Systemer for dokumentasjon av kompetanse Sikre at leger som utreder og behandler har tilstrekkelig kompetanse. Hvis ikke første lege har tilstrekkelig kompetanse skal det finnes klare rutiner for tilkalling av kompetanse. System som ivaretar regelmessig trening og opplæring for de ulike funksjoner i akuttmottaket. Alle som er deltakende i noen form for vurdering, prioritering, diagnostikk og behandling, skal ha nødvendig innsikt i akuttmottakets rutiner, før de kan yte helsetjenester på egenhånd/selvstendig grunnlag. Sikre leger i akuttmottak tilgang til aktuelle spesialiteter i hvilke tilfeller de skal tilkalles, og hvem som tilkaller

14 Tilleggskrav - pasienttilfredshet Ledelsen skal beskrive hvordan de innhenter og håndterer tilbakemeldinger og erfaringer fra pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere. Herunder muntlige tilbakemeldinger om erfaringer relatert til opphold i akuttmottaket.

15 Resultat Bidrar sertifisering til forbedret pasientbehandling? Opphopning av pasienter (jfr. Helsetilsynet) Pasientsikkerhet (prioritering, ventetid) Klargjøring av ansvar Oversikt over virksomheten Pasientsikkerheten har økt Oversikt over risiko- og forbedringsområder Kompetanse

16 Forbedringsarbeid Mer kunnskap og bedre systematikk i forbedringsarbeidet Oversikt over risiko- og forbedringsområder Definerer fokusområder for melding av avvik Mer systematisk arbeid med å forebygge og lære av feil Mer systemforståelse og endret meldekultur

17 Kompetanse hva har vi gjort? Krav til kompetanse på vakt (lege og spl) Kompetansestige med tilhørende opplæringsplaner Årlige opplæringsplaner (lege og spl) Opplæringsplan vikarer (lege og spl) Dokumentasjon av all kompetanse (lege og spl) Definert prosedyrer i akuttmottak med betydning for leger (inngår i opplæringsplan) Turnuslegens rolle i fremtidens (og dagens) akuttmottak

18 Hjelpemidler i arbeidet

19 Verktøy Kravdokument akuttmottak Risikovurdering Aktivitets- og kvalitetsdata Hovedprosess akuttmottak

20 Risikovurdering

21 Flytskjema som utgangspunkt for risikovurderingene 1 OBS RTG/UL/CT Sengepost/ operasjon/ overvåkning Pasienten møter i skranken (skadepol) med henvisning Triagerom Behandlingsrom Annet sykehus Pol rom Hjem 2 OBS RTG/UL/CT Sengepost/ operasjon/ overvåkning Pasienten møter i skranken (skadepol) uten henvisning Skrankesykepleier vurder pas. ut fra Norsk index for medisinsk nødhjelp Triagerom Behandlingsrom Annet sykehus Henvising egen lege/legevakt Pol rom Hjem

22

23 Hvilke behov har vi for prosess- og beslutningsstøtte? OFU-prosjekt i Østfold bruk av industrielle metoder Systematisering av innhenting av data i hele forløpet Alle data som legges inn kan hentes opp gjennomgående bruk av registrerte data Automatisk registrering av målinger Automatisk generering av triageklasse Automatisk varsling til lege om hastegrad umiddelbart etter triage Automatisert signering når pasient er tilsett Automatisk registrering av hvor pasienten er

24 Elektronisk tavle (i tillegg til oversikt på pc) Oversikt over alle pasienter Problemstilling Hastegrad Registrering av bestillinger med status (f.eks lab/ rtg) Rapporter Kan ta ut data på alle målinger, til alle tider Hvordan var situasjonen i akuttmottak kl x dato x? Antall pas/ hastegrad osv

25 Oppsummering

26 Sertifisering et kvalitetsløft? Sertifisering ingen garanti, men et godt hjelpemiddel i forbedringsarbeidet Dagens resultat skyldes mangeårig forbedrings- og systemarbeid Konkrete resultat innen en rekke områder Kompetanse Samarbeid Forbedringsarbeid Pasientflyt Antall klager fra pasient/ pasientombud/ Helsetilsyn er redusert

27 Videre prosess Dette er bare begynnelsen. Det er nå den virkelige jobben begynner, og det er opp til oss å sikre at dette bidrar til økt kvalitet Vi vil fortsatt ha utfordringer. Vi vil fortsatt gjøre feil, men vi vil i større grad være i stand til å forebygge og lære av feil

28 Noen suksessfaktorer Motivasjon og vilje Forankring Involvering av samarbeidende avdelinger Bistand fra Kvalitets- og forskningsavdelingen Ledelse av prosjekt på avdelingssjefsnivå

29 Nytt Østfoldsykehus 2015 s Samling av alle akuttfunksjoner i ett akuttmottak

30 Veien videre.. Skal vi delta i revolusjonen av akuttmottak?

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

IS-xxxx. [Tittel] [Undertittel]

IS-xxxx. [Tittel] [Undertittel] IS-xxxx [Tittel] [Undertittel] 1 Heftets tittel: Tittel Utgitt: måned/år, eks. xx/xxxx Bestillingsnummer: IS-xxxx [fås av Trykksaksteamet, tlf. 24 16 33 68] ISBN-nr. xx-xxxx-xxx-x [fås av Trykksaksteamet]

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet Kvalitetsstrategi for Sykehuset Innlandet Litt bedre i morgen enn i dag.. Brumunddal, januar 2012 1 1. Innledning 1.1 KVALITETSSTRATEGIEN FOR SYKEHUSET INNLANDET En felles kvalitetsstrategi i Sykehuset

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2236. Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2236. Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak Nasjonale faglige retningslinjer IS-2236 Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak Heftets tittel: Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak Utgitt: 2014

Detaljer

Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak

Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak Styresak 72/2014: Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak Møtedato: 23.09.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Bakgrunn Helsedirektoratet fikk i 2011 i oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Sluttrapport. Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus

Sluttrapport. Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus 1 / 33 Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Dokumentnr: F/20.2-17 Gjelder fra: 05.06.2012 Utgave:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 050-2015 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV ÅRSMELDINGENE FRA HELSETILSYNET, PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE OG NORSK PASIENTSKADEERSTATNING

Detaljer

FRA STRATEGI TIL HANDLING. Forprosjekt: rammer for kvalitetsarbeidet i Helse Vest

FRA STRATEGI TIL HANDLING. Forprosjekt: rammer for kvalitetsarbeidet i Helse Vest FRA STRATEGI TIL HANDLING Forprosjekt: rammer for kvalitetsarbeidet i Helse Vest Rapport fra arbeidsgruppe november 2006 Innhold: Forord... 3 1. Innledning... 4 1.1 Hvorfor ha fokus på systematisk kvalitetsarbeid...

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1939 Organisering av AMK-tjenester for Østfold Sammendrag: Muligheter og konsekvenser av en sammenslåing av AMK-tjenester

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

Nedsette en arbeidgruppe som gjennomgår styrende dokumenter med sikte på å avdekke områder der det er behov for å etablere styrende dokumenter.

Nedsette en arbeidgruppe som gjennomgår styrende dokumenter med sikte på å avdekke områder der det er behov for å etablere styrende dokumenter. Revisjonsområde Problemstilling Anbefaling tiltak fra Konsernrevisjon Handlingsplan/ tiltak - Akershus universitetssykehus Ansvar Frist Resultatmål Effektmål Problemstilling 1: I hvilken grad har helseforetaket

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 20.11.2014 Sak nr: 065/2014 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen og Siri Vedeld Hammer Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2014 Trykte vedlegg : Eksterne

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/246/134 Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Dato: 8.6.2012 Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I MELØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I MELØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I MELØY KOMMUNE Januar 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr. 7. Formålet med

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE Forvaltningsrevisjon oktober 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF

Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF www.pwc.no Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF 3.desember 2010 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Introduksjon... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Mandat... 6 2.3 Prosjektorganisering...

Detaljer

Dato: 13.9.2012. Referanse PPM-verktøy: Oppsummeringsrapport fra første fase. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Dato: 13.9.2012. Referanse PPM-verktøy: Oppsummeringsrapport fra første fase. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid 1 / 14 Oppsummeringsrapport fra første fase Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid også kalt Glemt av sykehuset GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Bjørn Magne Eggen Leder

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Tilsyn ved regionsykehusene i 2001

Tilsyn ved regionsykehusene i 2001 OPPSUMMERINGSRAPPORT Tilsyn ved regionsykehusene i 2001 tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2002 FEBRUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 2/2002 Tilsyn ved regionsykehusene i 2001 oppsummeringsrapport

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer