RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)"

Transkript

1 NOVEMBER 2014 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE

2

3 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad TLF WWW cowi.no NOVEMBER 2014 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE Øyvind Weholt Mette Kjerre Saksbehandler Kontrollør OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. 1 VERSJON 0 UTGIVELSESDATO UTARBEIDET Øyvind Weholt KONTROLLERT Mette Kjerre GODKJENT Tore Kofstad

4 ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE 1 INNHOLD 1 Innledning 2 2 Metode Kriterier for sannsynlighet Akseptkriterier for konsekvens 4 3 Gjennomføring og organisering 5 4 Fareidentifikasjon/utilsiktede hendelser 5 5 Vurdering av sårbare objekter Natur- og miljørisiko Virksomhetsrisiko 8 6 Sammendrag 11 7 Referanser 13

5 ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE 2 Sammendrag I forbindelse med forslag til reguleringsplan for Bråset sør, Røyken kommune, er det utarbeidet en ROS-analyse iht. bestemmelse i 4-3 i Plan- og Bygningsloven. Risikoanalysen har identifisert 4 relevante hendelser. Analysen viser at det er påvist én hendelse som innebærer en høy risiko: Setninger Ingen hendelser er identifisert som middels risiko: Disse hendelsen anses å kunne unngås ved bygningsmessige og forebyggende tiltak. Forhold som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen avdekker. 1 Innledning I forbindelse med forslag til reguleringsplan for Bråset øst i Røyken kommune er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). ROS-analysen er utarbeidet iht. krav i Plan- og bygningsloven 4-3. Planområdet ligger mellom Bråsetveien og Rv 23. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av svømmehall og andre funksjoner innenfor offentlig og privat tjenesteyting. Planområdet har et totalt areal på 48,7 daa. Hoveddelen av planområdet ligger på en fylling som går fra Rv 23 og videre nordover i en bekkeravine mot Røyken sentrum. Den søndre del av fyllingen, som omfatter planområdet, er ferdig utfylt, men fylling nordover pågår fortsatt. Planområdet avgrenses i syd av Rv 23, og i øst av jordene på Gården Heggum søndre. I nordøst fortsetter eksisterende og fremtidig fylling, og i nordvest avgrenses området av Bråset bo- og omsorgssenter, Bråsetveien og et område med eldreboliger. Planområdet smalner inn mellom Bråsetveien og Rv 23 mot vest, og avsluttes mot Jakslansåsen som går i bro over Rv 23. Det er ikke eksisterende bebyggelse i planområdet, bortsett fra en boligeiendom. Figur 1 viser lokalisering av planområdet og Figur 2 reguleringsplanen.

6 ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE 3 Figur. 1. Oversiktskart, planområde Figur 2. Reguleringsplan 2 Metode Analysen er utført som en grovanalyse basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet, utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2011/1/. Gradering av konsekvens og risiko følger i betegnelsene i samme publikasjon.

7 ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE 4 Hensikten med ROS-analysen har vært å vise risiko- og sårbarhetsforhold som kan berøres innenfor og utenfor planområdet som følge av tiltaket, og om eksisterende risiki kan ha betydning for gjennomføringen av tiltaket. Risiko er i denne forbindelse forårsaket av uønskede hendelser eller "farer". Basert på vurderinger av hvor sannsynlig hendelsene er og hvor store konsekvensene av disse er, samt årsaksforhold, skal tiltak vurderes for å unngå hendelsene, redusere sannsynligheten for at disse kan oppstå, eller redusere konsekvensen av hendelsene. ROS-analyse skal også gjenspeile forhold som innebærer en potensiell risiko, men hvor det er behov for ytterligere utredning og avklaring før endelig risiko kan fastslås. Hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROS-analysen. Dette er hendelser som innebærer en villet konsekvens som premiss for tiltaket, uten at vurdering av sannsynlighet er relevant. Vurderingskriterier som er brukt for sannsynlighet og konsekvens er vist i tabell 1 og tabell Kriterier for sannsynlighet Tabell 1. Vurderingskriterier for sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe Betegnelse Frekvens Vekt Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år 1 Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 2 Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år 3 Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år Akseptkriterier for konsekvens Tabell 2. Kriterier for konsekvensgrad Betegnelse A. Mennesker B. Miljø C. Materielle verdier/økonomiske tap Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Ingen personskade Få og små personskader Alvorlige personskader Alvorlige skader/en død. En eller flere døde. Ingen skade Mindre skader, lokale skader Omfattende skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid < 1 år. Alvorlige skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid > 1 år Svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøskade Ingen skade Driftsstans / reparasjoner < 1 uke. Mindre lokal skade på og ikke umiddelbart behov for reparasjoner, eventuelt mulig utbedring på kort tid. Driftsstans / reparasjoner < 3 uker. Betydelig skader Driftsstans / reparasjoner > 3 uker. Alvorlige skader. Driftsstans / reparasjoner > 3 mnd. Fullstendig skader Driftsstans / reparasjoner > 1 år. Vekt

8 ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE 5 Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise i figur 3. Rødt felt indikerer en uakseptabel risiko. Tiltak bør iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn sone. Gult felt indikerer risiko som bør vurderes for å finne frem til mulige tiltak som kan redusere risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko. Sannsynlighet Konsekvens Risikomatrise Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Høy risiko Middels risiko Lav risiko Figur 3. Risikomatrise 3 Gjennomføring og organisering ROS-analysen er i hovedsak basert på mottatt kildemateriale fra Helle Sjåvåg sivilarkitekt mnal. Følgende dokumenter vært grunnlag for analysen har vært: 1. Forslag til reguleringsplan for Bråset øst. Mottatt Bestemmelser til detaljregulering for Bråset øst. Planid Mottatt Utfylt sjekkliste for Risiko og sårbarhetsanalyse. Mottatt Geoteknisk vurdering. Golder Associates Badeanlegg på Bråset, Røyken. Grunnundersøkelser og innledende geotekniske vurderinger. NGI-rapport. 3.april Røyken svømmehall. Støyutredning. Rambøll Tegninger som viser aktuelt planområde Fareidentifikasjon/utilsiktede hendelser I det følgende er det angitt situasjoner eller hendelser som generelt har størst betydning i en ROS-analyse, samt forhold som kan være spesielt relevante for den aktuelle planen. Fareidentifikasjon er utarbeidet av Helle Sjåvåg, og viset i sjekklisten som brukes av kommunen. Resultatet er vist i vedlegg A. Den etterfølgende ROS-analysen er basert på det som er fremkommet av relevante tema og hendler i sjekklisten. Situasjoner eller hendelser kan kategoriseres innenfor naturrisiko, virksomhetsrisiko og risiko knyttet til infrastruktur (som forsynings- og beredskapsrisiko). Forsynings- og beredskapsrisiko omfatter kritiske samfunnstjenester knyttet til energi, vann og avløp, renovasjon, tele, transport og beredskap/utrykning.

9 ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE 6 Det er i denne ROS-analysen forutsatt at alle forhold som berører forsynings- og beredskapsforhold blir ivaretatt i forbindelse med planleggingen for øvrig. Tabell 3 viser farer og tema som er ansett å være av spesiell interesse i denne analysen, og gjenspeiler i hovedsak det som er fremkommet ved gjennomgang av sjekklisten i Vedlegg A. Tabell 3. Farer og hendelser som er vurdert i analysen Farer knyttet til naturrisiko: Knyttet til hendelser som naturen selv kan forårsake som skred, flom etc. Masseras/utglidning Arealet relativt flatt. Flom/oversvømmelse Bekk er lagt i rør under fylling, men m under fyllingen. Radongass Kart viser høy radonaktivitet, men skal ikke bygges boliger. Farer knyttet til virksomhetsrisiko: Knyttet til hendelser som vil kunne innebære en risiko fordi tiltaket vil utløse disse Grunnforurensning Ikke påvist grunnforurensning Setninger 'Kulturminner Naturmiljø Biologisk mangfold/naturmiljø Støy Høyspentlinje Trafikk Fylling. Området er ikke setningstabilt. Ikke registrert automatisk fredete kulturminner. Overpløyd gravfelt blir berørt. Transportkorridor for vilt. Trekkvei for elg iht. Naturbase.no. Ikke registrert rødlistearter eller spesielt sårbart naturmiljø. Støy fra Rv 23. og anleggsarbeid. Høyspentlinje krysser området. Kun mindre økning i trafikkbelastning. 5 Vurdering av sårbare objekter Med sårbarhet er det generelt betegnet et objekts eller et systems evne til å opprettholde sin funksjon når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de problemer det er å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. Sårbare objekter kan f.eks. være knyttet til natur, men også til ulike typer infrastruktur. I tillegg kan mennesker og bygninger anses som sårbare. Spesiell sårbarhet er hendelser som kan berøre barn. Sårbarhet i det aktuelle prosjektet kan knyttes til selve anlegget og personer som kan bli berørt som brukere og naboer. 5.1 Natur- og miljørisiko I Plan- og bygningslovens 28-1 "Byggegrunn, miljøforhold mv" og Kapittel 7:"Sikkerhet mot naturpåkjenninger" i Byggteknisk forskrift (TEK10) er det gitt bestemmelser knyttet til sikkerhet mot naturpåkjenninger. Generelle krav er gitt i 7-1: (1) Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger.

10 ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE 7 I denne ROS-analysen er det sett spesielt på rasfare og radongass i grunnen. Bestemmelser med kriterier for å vurdere tilstrekkelig sikkerhet mot flom og skred er beskrevet i hhv. 7-2: "Sikkerhet mot flom og stormflo" og 7-3: "Sikkerhet mot skred" Masseras/utglidning Planområdet ligger i hovedsak mellom kote 125 og 135, med svakt fall mot nord. Ras fra omgivelsene er usannsynlig. Tidligere bekk i ravinedalen, som nå er oppfylt, er lagt i rør m dypere enn dagens nivå. Det er ikke påvist kvikkleire eller sprøbruddsmateriale i området. Ras og utglidning anses således som usannsynlig. Risiko knyttet til ras anses således som ikek relevant Flom/oversvømmelse Bygningsteknisk forskrift (TEK 10) 7.2 setter krav til sikkerhet mot flom, og at det skal fastsettes sikkerhetsklasse for flom. Generelt kan flom og oversvømmelse skyldes ekstremnedbør som forårsaker høy vannføring i bekker og vassdrag. Som nevnt foran er en bekk i tidligere ravinedal lagt i rør. Dette er en 1500 mm kulvert som er dimensjonert kun for bekkevannet. Siden dybde til bekken er m fra marknivå, vil vannføringen i, selv ved ekstremvær, ikke kunne medføre flom eller oversvømmelse på området. Overvann vil håndteres spesielt som en forutsetning i planen. Risiko knyttet til flom og oversvømmelse anses således ikke som relevant Radon Byggteknisk forskrift (TEK 10) 13-5 sier at: Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m 3. Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen. Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m 3. Planområdet er i Arealis illustrert med høy radonaktivitet. Se rosa farge på figur 4. Planen omfatter ikke bygg for varig opphold. Fare knyttet til radon er således ansett som liten.

11 ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE 8 Figur 4. Radonkart for området (http://geo.ngu.no/kart/arealisngu/) Tabell 4. Risikoanalyse, radon Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Radon A B C Radon, helseskader Lite sannsynlig (1) En viss fare (2) - - Lav (2) 5.2 Virksomhetsrisiko Grunnforurensning Risiko knyttet til grunnforurensning har sammenheng med: Eksponering av mennesker som skal oppholde på området etter utbygging Håndtering av eksisterende forurenset masse i anleggsfasen Vurdering av behov for kartlegging av grunnforurensning ifm. byggetiltak er hjemlet i kap.2 i forurensningsforskriften, og gjelder iht. 2-2: ".ved terrenginngrep i områder hvor det har vært virksomhet som kan ha forurenset grunnen, det finnes tilkjørte forurensede masser eller det av andre årsaker er grunn til å tro at det er forurenset grunn". Det er ikke registrert grunnforurensing i Miljødirektoratets database for grunnforurensning. Planområdet er en tidligere ravinedal som er fylt opp med rene masser. Det er derfor ingenting som tilsier at masser på området er forurenset, og kap. 2 i forurensningsforskriften anses som ikke å gjelde. Temaet er således ikke relevant i risikoanalysen Setninger Det er gjennomført en geoteknisk vurdering av området (Golder Associates, 2014). Golder har også utført en geoteknisk undersøkelse som grunnlag for en vurdering av stabilitetsforholdene i den delvis oppfylte bekkeravinen ifb. planlagt utvidelse av jorddeponi vest og nord for planområdet. Rapport har ikke vært tilgjengelig når ROS-analysen bel utarbeidet.

12 ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE 9 Under fyllmassene er det påvist leirig silt/siltig leire over fjell eller et tynt lag med friksjonsjordart til fjell. Fyllmassene over naturlige masser varierer betydelig. Iht. Golders vurdering anses løsmassene innenfor planområdet å være setningsømfintlige pga. store leiremektigheter. Det er antatt at det fortsatt pågår setninger i de naturlige løsmassene. I tillegg skjer det også setninger i fyllmassene. For å unngå setninger som kan medføre skade anbefaler Golder at bygg fundamenteres direkte på fjell eller på spissbærende peler til fjell. Risiko knyttet til setninger utgjør således en relevant risiko. Tabell 5. Risikoanalyse, setninger Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Setninger A B C Setningsskader Sannsynlig (3) - - Kritisk (3) Høy (9) Skade på kulturminner Det er ikke registrert automatisk fredete i planområdet. Et overpløyd gravfelt ligger på eiendommen til Heggum gård. En planlagt gangveien vil derfor bli lagt slik at den ikke berører det overpløyde gravfeltet, og legges slik at den medfører minst mulig inngrep i landskapet. Buskerud fylkeskommune har i forhåndsuttalelse uttalt at potensialet for at det finnes bevarte automatisk fredete kulturminner under dyrkamarka er stort. Det er dessuten bemerket at Heggum søndre har verneverdi middels, og at tunet er et viktig element i landskapet. Se figur 6. Tabell 6. Risikoanalyse, kulturminner Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kulturminner A B C Skader på kulturminner nær Heggum Mindre sannsynlig (2) - En viss fare (2) Lav (4) Figur 5. Planområdet med markert SEFRAK-bygning på Heggum gård. (http://geo.ngu.no/kart/arealisngu/)

13 ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE Biologisk mangfold/naturmiljø Et viktig tema i planarbeidet er en vurdering av biologisk mangfold og naturressurser slik det kreves iht. naturmangfoldloven. I tillegg til faren for utilsiktede inngrep i verdifulle biotoper, vil også fare knyttet til spredning av svartlistede arter i anleggsfasen være relevant å vurdere. Planområdet ligger på en fylling og er ikke registret plante- og dyreliv av spesiell verdi som kan anses å være omfattet av Naturvernloven. I Naturdatabasen er der registrert en viktig trekkvei for elg gjennom planområdet. Dette arealet er imidlertid nå fylt opp og sperret av fra Rv 23 med viltgjerde. Det kan derfor antas at dette ikke lenger er en trekkvei. Risiko knyttet til skade på biologisk mangfold og naturmiljø er således ikke ansett som relevant Støy Ekstern støy er regulert i retningslinjer T Disse retningslinjene skal legges til grunn for utbyggingen. Støy er knyttet til trafikkstøy fra Rv 23. Rambøll har utarbeidet en egen støyvurdering. Deler av bygningsmassen havner i gul sone for 4 meters beregningshøyde og utendørs badeområde. Plassering av rom for eventuelt støyfølsomt bruk avgjør om det bør gjøres tiltak på fasade for svømmehallen. Som følge av reguleringen vil rekkehusene i Båsethøgda miste sin eksisterende støyskjerm. Regulert støyvoll ved Rv 23 vil likevel sikre at rekkehusene får tilfredsstillende støyforhold iht. T Tabell 7 Risikoanalyse, trafikkstøy Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Støy A B C Skadelig trafikkstøy Mindre sannsynlig (2) En viss fare (2) - - Lav (4) Høyspenning/ Elektromagnetisk stråling Det går en høyspentlinje gjennom nordre del av planområdet. se figur 6. Det er regulert inn faresone langs linjen. Siden det ikke er planlagt boliger eller lekeområder for barn på området, anser ikke fare knyttet til elektromagnetisk stråling som relevant. Sikring i forhold til høyspenning og utbygging av arealer for lek, idrett og andre utearealer som er tiltenkt lenger opphold er også ivaretatt i planbestemmelsene. Risiko knyttet til høyspentlinjen anses som akseptabel.

14 ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE 11 Figur 6. Planområdet som viser høyspentlinje Trafikkuhell Trafikkuhell omfatter endring i risiko for kjørende og gående. Det er ikke foretatt en egen trafikkanalyse. Planen har lagt vekt på trafikkløsninger, og sikkerhet for gående og syklende er godt ivaretatt. Planen anses derfor ikke å i innebære en økt risiko ved trafikkuhell. 6 Sammendrag Tabell 8 gir en oppsummering av de hendelser som er ansett å utgjøre en viss risiko i analysen. Resultatet er i risikomatrisen, figur. 7.

15 ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE 12 Tabell 8. Risikoanalyse, oversikt Risikotema Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Masseras/utglidning Ikke relevant Flom/oversvømmelse Ikke relevant Radonstråling Helseskader Lite sannsynlig (1) Grunnforurensning Ikke relevant En viss fare (2) Lav (2) Setninger Skader på bygg i etterbruksfasen Sannsynlig (3) Kritisk (3) Høy (9) Kulturminner Skader i anleggsfasen Minder sannsynlig (2) Biologisk mangfold /naturmiljø Ikke relevant Støy Helseskade/plager fra trafikk Mindre sannsynlig (2) Høyspenning Ikke relevant Trafikk Ikke relevant En viss fare (2) En vis fare (2) Lav (4) Lav (4) Risikomatrise Konsekvens Sannsynlighet Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Kulturminner Støy Radonstråling Setninger Høy risiko Middels risiko Lav risiko Figur 7. Resultat. Risikomatrise Risikoanalysen har identifisert 4 relevante hendelser. Analysen viser at det er påvist én hendelse som innebærer en høy risiko: Setninger Ingen hendelser er identifisert som middels risiko:

16 ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE 13 Disse hendelsen anses å kunne unngås ved bygningsmessige og forebyggende tiltak. Forhold som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen avdekker. 7 Referanser /1/ Veileder Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen Kartlegging av risiko og sårbarhet, Direktoratet for sivilt beredskap, Tema 11, Revidert utgave desember 2011.

17 ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE 1 Vedlegg A Sjekkliste for Risiko og sårbarhetsanalyse

18 ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE 2

19 ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE 3

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Soleiknuten, Sirdal kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune.

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune. Statens vegvesen Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) September 2011 REGULERINGSPLAN FV.440

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag 013-09-7 GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 110144 Oppdragsnavn:

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse 2011-03-22 BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1100745 Oppdragsnavn:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2011-08-31 PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU

Detaljer

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg.

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg. DETALJREGULERING Høringsutgave VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Kommune: Randaberg Region vest Stavanger kontorstad

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN Oppdragsgiver Gilhusbukta Sjøgrunn AS Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2014-04-30 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

Asak i Sørum kommune, Risiko- og sårbarhetsanalyse ifm detaljregulering.

Asak i Sørum kommune, Risiko- og sårbarhetsanalyse ifm detaljregulering. Planområdets beliggenhet i Sørum kommune, illustrert med rød ellipse. Asak i Sørum kommune, Risiko- og sårbarhetsanalyse ifm detaljregulering. Asak i Sørum kommune, Risiko- og sårbarhetsanalyse ifm detaljregulering.

Detaljer

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø E39 Ålgård - Hove Sårbarhetsanalyse E39 Ålgård - Hove Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Desember 2014 Plannavn ÅRSTAD. BJØRNSONS GATE 29. PlanID 63800000 1 Innholdsfortegnelse 1. PLANLEGGING...3 1.1. Innledning...3 1.2. Formål og omfang...4 1.4.

Detaljer

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Nord Rapporttype Vedlegg til planforslag 0-0-6 FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (6) FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune Prosjektnr.: 859.b Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 07.0.203, revidert 23.0.203 Risiko- og sårbarhetsanalyse, områdereguleringfor Engelsrudhagen

Detaljer

3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold

3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold ROS-analyse for kommuneplanens arealdel 1. Innledning Plan- og bygningsloven av 2008 sier at all planlegging skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE(ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE(ROS) NORDRE LAND KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE(ROS) Ver. 10.07.15 INNHOLD Innledning... 4 Status... 4 Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold... 4 Naturgitte

Detaljer

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brygga Losji Rapporttype Vedlegg til detaljregulering 2012-12-13 BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (17) BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE Oppdragsnr.: 8120298 Oppdragsnavn:

Detaljer

Bulk Eiendom AS. Ortofoto av planområdet. Fugleåsen næringsområde Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Bulk Eiendom AS. Ortofoto av planområdet. Fugleåsen næringsområde Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Ortofoto av planområdet Fugleåsen næringsområde Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Hjellnes Consult as INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 4 1

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljplan for Dr. Wesselsgate 1-3, Eiendom 27/8/10-11.

Planbeskrivelse til detaljplan for Dr. Wesselsgate 1-3, Eiendom 27/8/10-11. Planbeskrivelse til detaljplan for Dr. Wesselsgate 1-3, Eiendom 27/8/10-11. Dato; 20.01.2014 Vedtatt; 26.02.2014 Planid; 2030 2013012 GENERELT. Oversikt Planområdet ligger innenfor reguleringsplan for

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen (ROS) Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Hurum og Frogn kommuner Region øst INNHOLDSFORTEGNESEL INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer