RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR DOWN TOWN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR DOWN TOWN"

Transkript

1 FEBRUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR DOWN TOWN PORSGRUNN KOMMUNE

2

3 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstrædet 24 Kråkerøy Postboks Fredrikstad TLF WWW cowi.no FEBRUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR DOWN TOWN PORSGRUNN KOMMUNE Godkjent Saksbehandler Kontrollør OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. 1 VERSJON 0 UTGIVELSESDATO UTARBEIDET CAFN KONTROLLERT MKLU GODKJENT

4 ROS-ANALYSE DOWN TOWN, PORSGRUNN KOMMUNE 1 INNHOLD 1 Innledning 1 2 Metode Kriterier for sannsynlighet Akseptkriterier for konsekvens 3 3 Gjennomføring og organisering 4 4 Fareidentifikasjon/uønskede hendelser 5 5 Vurdering av sårbare objekter Natur- og miljørisiko Virksomhetsrisiko Forsynings- og beredskapsrisiko 12 6 Sammendrag 13 7 Referanser 1

5 ROS-ANALYSE DOWN TOWN, PORSGRUNN KOMMUNE 2 Sammendrag I forbindelse med reguleringsplan for Down Town er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse). ROS-analysen er utarbeidet iht. krav i Plan- og bygningsloven 4-3. Risikoanalysen omfatter både anleggs- og driftsfasen. Analysen har identifisert 10 hendelser som er vurdert. Det er registrert ingen hendelser som er vurdert som "høy risiko". Det er registrert 4 hendelser som vurdert som "middels risiko": B Håndtering av forurenset masse C Spill og søl fra anleggsmaskiner A. Påkjørsel og ulykker i anleggsfasen B. Påkjørsel myke trafikanter i bruksfasen Det er hendelser som ikke er risikovurdert, men som er diskutert i ROS-analysen. Disse er ikke nevnt i denne oppsummeringen.alle hendelser anses å kunne forebygges ved god sikring, forebyggende tiltak og tilfredsstillende planlegging. Forslag til avbøtende tiltak for konsekvenser er beskrevet under de ulike tema i konsekvensutredningen, og disse vil også være relevante for å redusere risiko. Tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen avdekker.

6 ROS-ANALYSE DOWN TOWN PORSGRUNN KOMMUNE 1 1 Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Down Town er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse). ROS-analysen er utarbeidet iht. krav i Plan- og bygningsloven 4-3. Planområdet ligger i Porsgrunn sentrum og består at bebyggelse, trafikkareal, park og tilhørende anlegg. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utvidelse av bebyggelsesområder og ny trafikkløsning. Geografisk lokalisering av planområdet er vist i fig. 1. Fig. 2 viser reguleringsplan for planforslaget. Fig. 1 viser geografisk lokalisering av planområdet. Planområdet er markert med turkis.

7 ROS-ANALYSE DOWN TOWN PORSGRUNN KOMMUNE 2 Fig. 2 viser reguleringsplanforsalget. 2 Metode Analysen er utført som en grovanalyse basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet, utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2011/1/. Gradering av konsekvens og risiko følger i betegnelsene i samme publikasjon. Hensikten med ROS-analysen har vært å vise risiko- og sårbarhetsforhold som kan berøres innenfor og utenfor planområdet som følge av tiltaket, og om eksisterende risikoer kan ha betydning for gjennomføringen av tiltaket. Risiko er i denne forbindelse forårsaket av uønskede hendelser eller "farer". Basert på vurderinger av hvor sannsynlig hendelsene er og hvor store konsekvensene av disse er, samt årsaksforhold, skal tiltak vurderes for å unngå hendelsene, redusere sannsynligheten for at disse kan oppstå, eller redusere konsekvensen av hendelsene. ROS-analyse skal også gjenspeile forhold som

8 ROS-ANALYSE DOWN TOWN PORSGRUNN KOMMUNE 3 innebærer en potensiell risiko, men hvor det er behov for ytterligere utredning og avklaring før endelig risiko kan fastslås. Hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROS-analysen. Dette er hendelser som innebærer en villet konsekvens som premiss for tiltaket, uten at vurdering av sannsynlighet er relevant. Vurderingskriterier som er brukt for sannsynlighet og konsekvens er vist i tabell 1 og tabell Kriterier for sannsynlighet Tabell 1. Vurderingskriterier for sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe Betegnelse Frekvens Vekt Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år 1 Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 2 Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år 3 Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år Akseptkriterier for konsekvens Tabell 2. Kriterier for konsekvensgrad Betegnelse A. Mennesker B. Miljø C. Materielle verdier/økonomiske tap Ufarlig Ingen Ingen skade Ingen skade personskade Driftsstans / reparasjoner < 1 uke. En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Få og små personskader Alvorlige personskader Alvorlige skader/en død. En eller flere døde. Mindre skader, lokale skader Omfattende skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid < 1 år. Alvorlige skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid > 1 år Svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøskade Mindre lokal skade på og ikke umiddelbart behov for reparasjoner, eventuelt mulig utbedring på kort tid. Driftsstans / reparasjoner < 3 uker. Betydelig skader Driftsstans / reparasjoner > 3 uker. Alvorlige skader. Driftsstans / reparasjoner > 3 mnd. Fullstendig skader Driftsstans / reparasjoner > 1 år. Vekt

9 ROS-ANALYSE DOWN TOWN PORSGRUNN KOMMUNE 4 Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise i figur 3. Rødt felt indikerer en uakseptabel risiko. Tiltak bør iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn sone. Gult felt indikerer risiko som bør vurderes for å finne frem til tiltak som kan redusere risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko. Risikomatrise Konsekvens Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Sannsynlighet Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Høy risiko Middels risiko Lav risiko Figur 3. Risikomatrise 3 Gjennomføring og organisering ROS-analysen er i hovedsak basert på mottatt informasjon fra ulike utredninger og temarapporter utført i sammenheng med konsekvensutredningen. Kildemateriale som har vært grunnlag for analysen har vært: Reguleringsbestemmelser for Down Town Planbeskrivelse Merknader til panbeskrivelse Plankart Illustrasjonsplan Notat Trafikkvurdering Grunnundersøkelser fra GrunnTeknikk.

10 ROS-ANALYSE DOWN TOWN PORSGRUNN KOMMUNE 5 4 Fareidentifikasjon/uønskede hendelser I det følgende er det angitt situasjoner eller hendelser som generelt har størst betydning i en ROSanalyse, samt forhold som kan være spesielt relevante for den aktuelle planen. Situasjoner eller hendelser kan kategoriseres innenfor naturrisiko, virksomhetsrisiko og risiko knyttet til infrastruktur (som forsyningsrisiko) og beredskapsrisiko. Forsynings- og beredskapsrisiko omfatter kritiske samfunnstjenester knyttet til energi, vann og avløp, renovasjon, tele, transport og beredskap/utrykning. Det er i denne ROS-analysen forutsatt at alle forhold som berører forsynings- og beredskapsforhold blir ivaretatt i forbindelse med planleggingen for øvrig. Tabell 3 viser farer og hendelser som er ansett å være av spesiell interesse i denne analysen. Tabell 3. Farer og hendelser som er vurdert i analysen Farer knyttet til naturrisiko: Knyttet til hendelser som naturen selv kan forårsake som skred, flom etc. Ras/Skred Det er gjennomført geotekniske undersøkelser. Disse konkluderer med at områdestabiliteten innenfor planområdet er tilfredsstillende. Radon Flom Det er ikke vist radonfare i området. Området ligger ved Porsgrunnselva. Beregningene viser flomfare opp til kote 2,74 (som et midlere estimat). Farer knyttet til virksomhetsrisiko: Knyttet til hendelser som vil kunne innebære en risiko fordi tiltaket vil utløse disse Grunnforurensning Området ligger i Porsgrunn sentrum. Det er fyllmasser i området. Det er derfor grunn til å tro at det kan være forurensninger i grunnen. Kulturminner I gjeldende plan ligger den en hensynssone «område fredet etter kulturminneloven» over Grängestorget, Bymuseet Det er tidligere funnet kulturminner innenfor planområdet, men i elva. Tiltakene i planforslaget er ikke i konflikt med disse kulturminnene. Biologisk mangfold/naturmiljø Det er ikke registrert noen rødlistearter innenfor planområdet, men det er registrert ett funn ved trerekka i Tollbugata. Trerekka i Tollbodgata er i følge Miljødirektoratet sine sider registret som et svært viktig område for naturtyper. Området er registrert som parklandskap. Trerekka ligger utenfor planområdet og anses ikke å bli berørt av planforslaget. I følge tilgjengelige kartdata er det registrert flere arter i kategorien «livskraftig» (LC) innenfor planområdet. Dette er blant annet skjellkjuke, kjøttmeis, blåmeis, rødstrupe og skjære. I tillegg er det registrert taggsalat, som er i kategorien «potensiell høy risiko» (PH). Luftforurensning Det er ikke gjennomført spesifikk analyse for prosjektet.

11 ROS-ANALYSE DOWN TOWN PORSGRUNN KOMMUNE 6 Støy Det er ikke gjennomført spesifikk støyvurdering for prosjektet. Området ligger i sentrum av Porsgrunn, og det er dermed grunn til å tro at det vil være støypåvirkninger. Tiltaket med shared space antas å skulle redusere trafikken i området, og vil dermed også påvirke støysituasjonen, sett ut fra dagens situasjon. Trafikkuhell Overssvømmelse av overvann Sprengningsulykker Ødeleggelse av eksisterende infrasturktur. Trafikkvurderinger foreligger. Vil bli stilt krav om lokal overvannsdisponering. Må dimensjoneres for fremtidige forventede nedbørsmengder. Det forventes ikke sprengning i området. VA ledninger krysser området. 5 Vurdering av sårbare objekter Med sårbarhet er det betegnet generelt et objekts eller et systems evne til å opprettholde sin funksjon når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de problemer det er å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. Sårbare objekter i denne analysen er vurdert å være brukere av nærområdet (gående, syklende, bilister), grøntarealer og kulturminner. 5.1 Natur- og miljørisiko I Plan- og bygningslovens 28-1 og Plan- og bygningslovensbyggteknisk forskrift (TEK10) Kapittel 7: Sikkerhet mot naturpåkjenninger, er det gitt bestemmelser knyttet til sikkerhet mot naturpåkjenninger. Generelle krav er gitt i TEK 10, 7-1: (1) Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. I denne ROS-analysen er det sett spesielt på rasfare og flom/oversvømmelse Ras/utglidninger Området ligger delsvis grensende til Porsgrunnselva. Selve planområdet er svakt hellende mot elva, noe som vil gi naturlig avrenning av overvann ut i elva. Det er gjennomført grunnundersøkelser i flere omganger innenfor planområdet. Grunnen i området domineres av leire- og siltmasser som ligger med varierende lagringsfasthet. Lokalt inne på Down Town er det registret et tynt lag med kvikkleire ved Kulltangvegen. Det er således registret kun beskjedent innhold av sprøbruddmaterialer (kvikkleire) i området.

12 ROS-ANALYSE DOWN TOWN PORSGRUNN KOMMUNE 7 Et eventuelt utløpsområde for et skred inne i retning mot elva vil ikke være mulig da det ikke er registret sprøbruddmaterialer i en stor og mektig avsetning langs elva innenfor planområdet. Vi mener derfor at områdestabiliteten er tilfredsstillende innenfor planområdet. Planlagte nye fyllinger i elvekanten må vurderes nærmere basert foreliggende og supplerende grunnundersøkelser som gjennomføres etter program angitt av geoteknisk sakkyndig. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko A B C Ras/utglidning Lite sannsynlig (1) Farlig (4) - - Middels (4) Flom/oversvømmelse Bygningsteknisk forskrift (TEK 10) 7.2 setter krav til sikkerhet mot flom, og at det skal fastsettes sikkerhetsklasse for flom. Generelt kan flom og oversvømmelse skyldes ekstremnedbør som forårsaker høy vannføring i bekker og vassdrag. Planområdet ligger i tilknytning til Porsgrunnselva og kan bli påvirket av vannivået her, samt av ekstreme tilfeller av nedbør. Spesielt i de tilfellene hvor flom og ekstremnedbør foreligger samtidig, vil det være fare for flom i området. Ved å benytte estimerte fremtidige havnivåendringer og høyere stormfloverdier vil 200- års stormflo i år 2100 være beregnet til kote 2.39 som et midlere estimat. Et høyere estimat viser beregninger med flomfare opp til kote 2,74. Det er satt bestemmelser som sikrer mot en 200-årsflom opp til kote 2,74. Dagens estimerte 200-års stormfloverdi er på kote 1.42 (hentet fra I høringsforslaget til kommuneplanen er det satt bestemmelser om flomfare opp til kote 3,1. I dette tallet ligger en sikkerhetsmargin på 0,5 m og en antatt havnivåstigning på 0,9 m. Estimater av en fremtidig havnivåstigning er også svært usikre. Det er heller ingen retningslinje på dette, og det må derfor anses som en anbefaling fra DSB. Kommunen vil i siste instans være den som avgjør hvilket nivå man anser som flomsikkert og verdien av byutviklingen må veies opp mot risikoen for flom. For å sikre en utvikling av planområdet er det gjort en vurdering av flomfaren og byutviklingsperspektivet, hvor en har satt bestemmelser om at alle nye tekniske installasjoner etc. som ikke tåler å settes under vann, og som ved en eventuell flom kan medføre stor samfunnsmessig skade (herunder trafo), skal plasseres høyere enn kote + 2,74. Ombygging av eksisterende bebyggelse bør skje slik at en ikke øker skadepotensialet. Det er forutsatt at overvannshåndtering vil planlegges slik at det ikke kan skje oversvømmelse ved ekstremvær eller problemer for overvannsnettet. Se pkt Tabell 4. Risikoanalyse, flom. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko A B C Flom Mindre Sannsynlig (2) - - En viss fare (2) Lav (4)

13 ROS-ANALYSE DOWN TOWN PORSGRUNN KOMMUNE Radon Byggteknisk forskrift (TEK 10) 13-5 sier at: Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m 3. Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen. Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m 3. Det er ikke vist radonfare i området i henhold til NGUs database Arealis (http://geo.ngu.no/kart/arealis/). Gjeldende regelverk skal likevel sikre at hensyn til radonfare blir ivaretatt. Tabell 5. Risikoanalyse, radon.. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko A B C Helseskadelig eksponering av radon Lite sannsynlig (1) Kritisk (3) - - Lav (3) 5.2 Virksomhetsrisiko Grunnforurensning Risiko knyttet til grunnforurensning har sammenheng med: Eksponering av beboere knyttet til eksisterende forurensning ved endret arealbruk Håndtering av eksisterende forurenset masse i anleggsfasen Søl og spill fra anleggsmaskiner i anleggsfasen. Vurdering av behov for kartlegging av grunnforurensning er hjemlet i kap.2 i forurensningsforskriften og gjelder iht. 2-2: ".ved terrenginngrep i områder hvor det har vært virksomhet som kan ha forurenset grunnen, det finnes tilkjørte forurensede masser eller det av andre årsaker er grunn til å tro at det er forurenset grunn". Det er ikke registrert forurensninger på det aktuelle området i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase. Området ligger imidlertid i Porsgrunn sentrum og det er derfor grunn til å tro at det kan være forurensninger i grunnen. Det har også vært industrivirksomhet i nærliggende områder. Ved en eventuelt endring av arealbruk vil det være krav om gjennomføring av en miljøteknisk grunnundersøkelse og utarbeidelse av en tiltaksplan i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2. Usikkerheten rundt grunnforurensning er tatt hensyn til ved beregning av risiko.

14 ROS-ANALYSE DOWN TOWN PORSGRUNN KOMMUNE 9 Tabell 6. Risikoanalyse, forurenset grunn. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko A B C A Eksponering Mindre sannsynlig (2) En viss fare - - Lav (4) av beboere (2) B Håndtering Sannsynlig (3) En viss fare - - Middels (6) av forurenset masse C Spill og søl fra anleggsmaskiner Sannsynlig (3) (2) En viss fare (2) - - Middels (6) Skade på kulturminner Området ved Bymuseet er i gjeldende reguleringsplan regulert til område for offentlig bebyggelse. I nytt planforslag er formålet videreført (vist med formål ABA). Også bestemmelsene er videreført for dette området. I gjeldende plan ligger det en hensynssone «område fredet etter kulturminneloven» over Grängestorget, Bymuseet. Utformingen av tilstøtende arealer til hensynssonen er videreført fra gjeldende reguleringsplan og hensynet til kulturverdier anses å være ivaretatt på den måten. Det er tidligere funnet kulturminner innenfor planområdet, men i elva. Tiltakene i planforslaget er ikke i konflikt med disse kulturminnene. Ved utformingen av Grängestorget (ST1) skal det sikres viktige forbindelser mellom Bymuseet og museumsområdene utenfor planområdet. Det som vurderes som mest risikofullt er skade på bygg i forbindelse med anleggsperioden. Endring i fasader på bygninger som er merket med hensynssone kulturminner, kan forekomme, men vil være tilsikta hendelser og må søkes om. Dette blir derfor ikke risikovurdert. Resterende bygninger ligger med så stor avstand mot foreslåtte tiltak at det ikke vurderes som en reell fare for ødeleggelser i anleggsperioden. Tabell 7. Risikoanalyse, kulturminner. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko A B C Skade på kulturminner Lite sannsynlig (1) Kritisk (3) Lav (3)

15 ROS-ANALYSE DOWN TOWN PORSGRUNN KOMMUNE Biologisk mangfold/naturmiljø Et viktig tema i planarbeidet er en vurdering av biologisk mangfold og naturressurser slik det kreves iht. naturmangfoldloven. Trerekka i Tollbodgata er i følge Miljødirektoratet sine sider registret som et svært viktig område for naturtyper. Området er registrert som parklandskap. Trerekka ligger utenfor planområdet og anses ikke å bli berørt av planforslaget. Planområdet er ellers et byområde med lite vegetasjon. Det er ikke registrert noen rødlistearter innenfor planområdet, men det er registrert ett funn ved trerekka i Tollbugata. I følge tilgjengelige kartdata er det registrert flere arter i kategorien «livskraftig» (LC) innenfor planområdet. Dette er blant annet skjellkjuke, kjøttmeis, blåmeis, rødstrupe og skjære. I tillegg er det registrert taggsalat, som er i kategorien «potensiell høy risiko» (PH). Da tiltakene som er forestått medfører utvidelse av eksisterende bygninger/reguleringsplan, er planforslaget vurdert til å ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet i området. Tabell 8. Risikoanalyse, biologisk mangfold/naturmiljø Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko A B C Utilsiktet skade på naturmiljøet og endrede forhold for det biologiske mangfoldet Lite sannsynlig (1) En viss fare (2) Lav (2) Luftforurensning Luftforurensning er forutsatt å skyldes kjøretøy, men også støving i anleggsfasen. Miljøverndepartementet har kommet med nye retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520/12). Der er det gitt anbefalte grenser for luftforurensning. Det er ikke gjennomført en spesiell utredning om luftforurensning. Når det gjelder trafikk og luftforurensning fra virksomheten i anleggsperiodene, vil denne kunne medføre ubehag, men anses ikke å medføre direkte helseskade. Det skal allikevel påpekes viktigheten av å begrense forurensning som rammes naboene så langt som mulig ved avbøtende tiltak. Planforslaget legger opp til en ny trafikksituasjon med shared space Støy Det er ikke gjennomført spesifikke støyberegninger for området. Ved å tilrettelegge for et shared space på Franklintorget vil det kunne bidra til redusert trafikk, da kjøremønsteret vil bli annerledes og fotgjengere og kollektivtrafikk vil få en høyere prioritering i byen. Det finnes svært få muligheter for å vurdere effekten av shared space, før tiltaket er realisert. Det betyr igjen at det er utfordrende å vise støyberegninger i området. Tiltaket som foreslås er antatt å skulle redusere trafikken over Franklintorget. Støysituasjonen i planområdet vil dermed bli bedre enn eksisterende situasjon/ gjeldende reguleringsplan.

16 ROS-ANALYSE DOWN TOWN PORSGRUNN KOMMUNE 11 Ved å prioritere kollektivtrafikken på Franklintorget, samt å legge til rette for en mer fotgjengervennlig utforming av torget, vil det gjøres tiltak som tilrettelegger for økt bruk av kollektivtilbudet og gang/sykkel. Effekten av tiltaket på omkringliggende veger fremkommer av gatebruksplanen. Støyberegninger for omkringliggende gater/veger bør også fremkomme av gatebruksplanen. Ved å redusere trafikken over Franklintorget fra ca. ÅDT til 8000, og nedsatt hastighet fra 50 km/t til 30 km/t oppnås i størrelsesorden 3-5 db lavere støynivå. Med redusert trafikk på Porsgrunnsbrua og over Franklintorget vil nærliggende bebyggelse få betydelig lavere støynivå, men de mest utsatte vil fremdeles ligge i gul eller rød støysone. Hvor stor effekt som oppnås for bebyggelse i større avstand vil også avhenge av andre støykilder. Arealbruk nær de største støykildene bør planlegges slik at ikke-støyømfintlig bebyggelse skjermer for støy til f.eks. boliger. Alternativt må boliger utformes slik at bygningskroppen skjermer og gir stille side. Det er stor usikkerhet knyttet til støy og dette er det tatt hensyn til ved vurdering av risiko. Med bakgrunn i usikre trafikktall og usikkerhet knyttet til ny trafikkløsning er det ikke grunnlag for å gjøre en risikovurdering av støy Trafikkulykker Risiko knyttet til trafikkulykker er aktuelt både i anleggsfasen på grunn av anleggsarbeidet og etter utbygging. Risiko vil være avhengig av trafikkløsninger som fremkommer. Planforslaget legger opp til en shared space-løsning hvor alle trafikantgrupper prioriteres på lik linje. For å få til dette er det satt krav om utforming som bidrar til redusert hastighet. Som trafikant i området skal en ikke basere seg på skilting, men på kommunikasjon mellom ulike trafikantgrupper. Dette betyr at konsekvensen av en eventuell ulykke mellom gående og kjørende er mindre, enn dersom det eksempelvis skjer i et område med høyere hastighet. Det finnes ikke veldig mange eksempler med shared space som kan si så mye om sannsynligheten for ulykker, men i de eksemplene som finnes viser det seg at antall ulykker har gått ned, sammenlignet med en tradisjonell trafikksituasjon med kryss/rundkjøring. I risikovurderingen er sannsynligheten for ulykker i tilsvarende prosjekter lagt til grunn. Tabell 9. Risikoanalyse, trafikkulykker. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko A B C A. Påkjørsel og ulykker i anleggsfasen Mindre sannsynlig (2) Kritisk (3) Middels (6) B. Påkjørsel og ulykker i bruksfasen Mindre sannsynlig (2) Kritisk (3) Middels (6)

17 ROS-ANALYSE DOWN TOWN PORSGRUNN KOMMUNE Overvann Overvann i episoder med sterk nedbør og ekstremvær kan medføre oversvømmelse av arealer, noe som skyldes andel tette flater og underdimensjonert overvannsnett. Det skal utarbeides en løsning for helhetlig overvannshåndtering, og det skal og anbefales konkrete tiltak for overvannshåndtering i planområdet. Valg av løsninger for overvann skal sees i sammenheng med arealutforming. Bruk av fordrøyningsbassenger i kombinasjon med ulike overflatebaserte overvannstiltak skal vurderes i alle utbygginger, i tillegg til at sikre flomveger skal ivaretas eller etableres. Overvann skal i den grad det er mulig tilbakeføres til grunnen og til vegetasjon så nære kilden som mulig. I vurderingen er det forutsatt at det lages tekniske planer som ivaretar overvannshåndteringen. Tabell 10. Risikoanalyse, overvann. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko A B C Oversvømmelse av overvann ved sterk nedbør Lite sannsynlig (1) En viss fare (2) Lav (2) Ødeleggelse av viktig infrastruktur Området består ikke av livsviktige formål (som sykehus o.l) og bortfall av elektrisitet anses dermed ikke for å utgjøre en vesentlig fare for området. Det er kommunale vannledninger i området og det knyttet restriksjoner til bygging over og nær disse. Det er ikke vurdert risiko knyttet til infrastruktur i området. Forhold vedrørende disse må ivaretas i videre planlegging. 5.3 Forsynings- og beredskapsrisiko Her inngår ulike samfunnstjenester knyttet til energi-, vann og avløp, renovasjon, tele etc. som i dag ikke er tilgjengelig for en utbygging. Det er forutsatt at alle forhold som berører forsyningsproblematikk blir ivaretatt ifm planleggingen for øvrig. Dette gjelder også tilstrekkelig overvanns- og brannvannskapasitet., samt fremkommelighet for utrykkingskjøretøy.

18 ROS-ANALYSE DOWN TOWN PORSGRUNN KOMMUNE 13 6 Sammendrag Tabell 11 gir en oppsummering av de hendelser som er ansett å utgjøre en viss risiko i analysen. Resultatet er i risikomatrisen, fig. 5. Tabell 11. Risikoanalyse alternativ 1, oversikt Hendelse/situasjoner Sannsynlighet Konsekvens Risiko Virksomhetsrisiko Ras/utglidning 1 A4 Middels (4) Flom 2 C2 Lav (4) Radon 1 A3 Lav (3) A Forurenset grunn Eksponering av beboere 2 A2 Lav (4) B Håndtering av forurenset masse 3 A2 Middels (6) C Spill og søl fra anleggsmaskiner 3 A2 Middels (6) Kulturminner 1 B3 Lav (3) Utilsiktet skade på naturmiljøet og endrede forhold for det biologiske mangfoldet 1 B2 Lav (2) Helseskadelig utslipp fra trafikk i bruksfasen og støvflukt i anleggsfasen Vurders i den videre planleggingen A Helseskadelig støy fra veitrafikk Vurderes i den videre planleggingen B. Helseskadelig støy fra anleggstrafikk A. Påkjørsel og ulykker i anleggsfasen Vurderes i den videre planleggingen 2 A3 Middels (6) B. Påkjørsel og ulykker i bruksfasen 2 A3 Middels (6) Oversvømmelse av overvann ved sterk nedbør 1 C2 Lav (2) Ødeleggelse av vigtig infrastruktur Vurderes i den videre planleggingen

19 ROS-ANALYSE DOWN TOWN PORSGRUNN KOMMUNE 14 Risikomatrise Konsekvens Sannsynlighet Meget sannsynlig Sannsynlig Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Radon Kultruminner B og C Forrurenset grunn A og B Trafikkulykker Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Overvann Naturmiljø Flom A Forurenset grunn Høy risiko Middels risiko Lav risiko Fig.5. Resultat. Risikomatrise. Risikoanalysen omfatter både anleggs- og driftsfasen. Analysen har identifisert 18 hendelser som er vurdert. Det er gjort vurderinger for de to ulike alternativene. Det er registrert ingen hendelser som er vurdert som "høy risiko". Det er registrert 4 hendelser som vurdert som "middels risiko": B Håndtering av forurenset masse C Spill og søl fra anleggsmaskiner A. Påkjørsel og ulykker i anleggsfasen B. Påkjørsel myke trafikanter i bruksfasen Det er hendelser som ikke er risikovurdert, men som er diskutert i ROS-analysen. Disse er ikke nevnt i denne oppsummeringen.alle hendelser anses å kunne forebygges ved god sikring, forebyggende tiltak og tilfredsstillende planlegging. Forslag til avbøtende tiltak for konsekvenser er beskrevet under de ulike tema i konsekvensutredningen, og disse vil også være relevante for å redusere risiko. Tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen avdekker.

20 ROS-ANALYSE DOWN TOWN PORSGRUNN KOMMUNE 1 7 Referanser /1/ Veileder Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen Kartlegging av risiko og sårbarhet, Direktoratet for sivilt beredskap, Tema 11, Revidert utgave desember /2/ HO-1/2008. Utbygging i fareområder. Temaveiledning. Statens bygningstekniske etat. /3/ NGUs database i Arealis (http://geo.ngu.no/kart/arealis/). /4/ Miljødirektoratets Naturdatabase (http://www.miljodirektoratet.no/no/tjenester-ogverktoy/database/naturbase/)