JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE"

Transkript

1 JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE

2

3 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks Fredrikstad TLF WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE Signatur Godkjent Saksbehandler Kontrollør OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSJON Rev. 0 UTGIVELSESDATO UTARBEIDET Øyvind Weholt KONTROLLERT Jan Raymond Sundell GODKJENT Øyvind Weholt

4

5 ROS-ANALYSE ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE 5 INNHOLD 1 Innledning 1 2 Metode Kriterier for sannsynlighet Akseptkriterier for konsekvens 3 3 Gjennomføring og organisering 4 4 Fareidentifikasjon/uønskede hendelser 4 5 Vurdering av sårbare objekter 5 6 Analyse Natur- og miljørisiko Virksomhetsrisiko Forsynings- og beredskapsrisiko 10 7 Sammendrag 10 8 Referanser 11

6 ROS-ANALYSE ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE 6 Sammendrag I forbindelse med reguleringsplan for utbygging av Oddensenteret i Grimstad kommune er det utarbeidet en ROS-analyse iht. bestemmelse i 4-3 i Plan- og Bygningsloven. Analysen viser at det er identifisert én hendelse som utgjør en høy risiko og fire hendelser som er vurdert til middels risiko: 6.1.2: Flom/springflo 6.2.4: Vannforurensning 6.2.5: Trafikkulykker, påkjørsel anleggsmaskin-myke trafikanter 6.2.6: Luftforurensning fra biltrafikk 6.2.7: Støy fra biltrafikk Alle hendelser kan forebygges ved god sikring, forebyggende tiltak og tilfredsstillende planlegging, samt oppfølging av eksisterende retningslinjer. Tiltak som reguleres av lover og forskrifter må gjelde uansett hva ROS-analysen avdekker.

7 ROS-ANALYSE ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE 1 1 Innledning I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Oddensenteret med tilhørende funksjoner, samt utvikling av boliger i Grimstad er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). ROS-analysen er utarbeidet iht. krav i Plan- og bygningsloven 4-3. Planområdet er ca. 43 daa og er lokalisert på Odden i Grimstad, mellom fylkesvei 420 og sjøen. Området har en sentral beliggenhet i Grimstad, like sør for sentrumskjernen og er sjønært. Kystlinjen mellom det eksisterende Oddensenteret og Torskeholmen er utviklet til et publikumsvennlig område med mange sitteplasser og gjestehavn. Se figur 1. Området brukes i dag hovedsakelig til handel og maritim lager- og næringsaktivitet. Vesterveien danner et naturlig skille mellom boligområdene i vest og aktiviteten langs havnearealene. Rutebilstasjonen i nord knytter planområdet til Grimstad sentrum videre nordover. Innenfor planområdet er det i dag et eksisterende kjøpesenter, Oddensenteret. I senterets 3.etasje er det kontorlokaler og leiligheter. Rundt senteret er det store parkeringsområder som har vært benyttet av Oddensenteret i flere år. Den østre delen av omradet er preget av industrivirksomhet med tilknytning til båtnæringen. På vestre side av planområdet (vestsiden av Fv 420) skråner terrenget bratt oppover. Her er det boligbebyggelse med litt handel. Området strekker seg ut i fjorden. Figur 2 viser avgrensning av planområdet. Figur 1. Geografisk plassering av planområdet i

8 ROS-ANALYSE ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE 2 Figur 2. Avgrensning av planområdet. 2 Metode Analysen er utført som en grovanalyse basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet, utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2011 /1/. Gradering av konsekvens og risiko følger i betegnelsene i samme publikasjon. For valg av tema er blant annet veilederen GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging. Vestlandsprosjektet utarbeidet av Statens kartverk og DSB /2/ lagt til grunn. Hensikten med ROS-analysen har vært å vise risiko- og sårbarhetsforhold som kan berøres innenfor og utenfor planområdet som følge av tiltaket, og om eksisterende risikoer kan ha betydning for gjennomføringen av tiltaket. Risiko er i denne forbindelse forårsaket av uønskede hendelser eller farer. Basert på vurderinger av sannsynlighet og konsekvens, skal det vurderes tiltak for å redusere risikoen eller sannsynlighet for at hendelsen kan oppstå.. ROS-analyse skal også gjenspeile forhold som innebærer en potensiell risiko, men hvor det er behov for ytterligere utredning og avklaring før endelig risiko kan fastslås.

9 ROS-ANALYSE ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE 3 Hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROS-analysen. Dette er hendelser som innebærer en villet konsekvens som premiss for tiltaket, uten at vurdering av sannsynlighet er relevant. Vurderingskriterier som er brukt for sannsynlighet og konsekvens er vist i tabell 1 og tabell Kriterier for sannsynlighet Tabell 1. Vurderingskriterier for sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe Betegnelse Frekvens Vekt Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år 1 Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 2 Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år 3 Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år Akseptkriterier for konsekvens Tabell 2. Kriterier for konsekvensgrad Betegnelse A. Mennesker B. Miljø C. Materielle verdier/økonomiske tap Ufarlig Ingen personskade En viss fare Få og små personskader Kritisk Farlig Alvorlige personskader Alvorlige skader/en død. Katastrofalt En eller flere døde. Ingen skade Mindre skader, lokale skader Omfattende skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid < 1 år. Alvorlige skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid > 1 år Svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøskade Ingen skade Driftsstans / reparasjoner < 1 uke. Mindre lokal skade på og ikke umiddelbart behov for reparasjoner, eventuelt mulig utbedring på kort tid. Driftsstans / reparasjoner < 3 uker. Betydelig skader Driftsstans / reparasjoner > 3 uker. Alvorlige skader. Driftsstans / reparasjoner > 3 mnd. Fullstendig skader Driftsstans / reparasjoner > 1 år. Vekt Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise i figur 3. Risikomatrise

10 ROS-ANALYSE ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE 4 Konsekvens Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Sannsynlighet Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Høy risiko Middels risiko Lav risiko Figur 3. Risikomatrise 3 Gjennomføring og organisering ROS-analysen er basert på mottatt informasjon fra blant andre SG Arkitektur og Sivilingeniør Bjørn Leifsen. Kildemateriale som har vært grunnlag for analysen har vært: Grimstad kommune. Områdereguleringsplan. Sjønære arealer i Grimstad sentrum. Konsekvensutredning. Asplan Viak. Revisjon Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid. Planprogram. Oddensenteret. Grimstad kommune. COWI. 2 mai Trafikkanalyse Oddensenteret. COWI Merknadsavklaring i forbindelse med varsel om planoppstart. COWI.' Detaljregulering Oddensenteret. Planbestemmelser vedtatt av kommunestyret Oddensenteret Grimstad. Eksisterende forhold. Informasjonsmøte om utvikling av Oddensenteret. 26 februar Salto/COWI. Miljøundersøkelse og forslag til tiltak. Oddensenteret. COWI Kommuneplan for Grimstad byområde "Byplanen" Asplan Viak. Kart og tegninger som viser det aktuelle planområdet Ytterligere informasjon om planområdet er innhentet fra ulike databaser, spesielt 4 Fareidentifikasjon/uønskede hendelser I det følgende er det angitt situasjoner eller hendelser som anses som relevante å vurdere fordi de kan representere en potensiell risiko knyttet til tiltaket. Dette er situasjoner eller hendelser som vi i denne analysen har knyttet til naturrisiko, virksomhetsrisiko og risiko knyttet til infrastruktur (forsynings- og beredskapsrisiko). Forsynings- og beredskapsrisiko omfatter kritiske samfunnstjenester knyttet til energi, vann og avløp, renovasjon, tele, transport og beredskap/utrykning. Det er i denne ROS-analysen forutsatt at alle forhold som berører forsynings- og beredskapsforhold blir ivaretatt i forbindelse med planleggingen for øvrig. Tabell 3 viser farer og tema som er vurdert i denne analysen.

11 ROS-ANALYSE ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE 5 Tabell 3. Farer og hendelser som er spesielt vurdert i analysen Farer knyttet til naturrisiko: Knyttet til hendelser som naturen selv kan forårsake som skred, flom etc. Ras/skred/ erosjon/steinsprang Området er flatt. På vestre side av planområdet skråner terrenget bratt oppover. Området er avgrenset fra dette ved rv 420. Området anses ikke å være utsatt for rasfare. Flom/oversvømmelse Deler av området kan være flomutsatt ved stormspringflo. Radon Det er ikke registrert radonholdig grunn i området. Tema anses som uaktuelt. Farer knyttet til virksomhetsrisiko: Knyttet til hendelser som vil kunne innebære en risiko fordi tiltaket vil utløse disse Grunnforurensning Finnes grunnforurensning på området. Foreligger egen miljøteknisk grunnundersøkelse (COWI, 2013) Kulturminner Er ikke registrert verneverdige bygg eller andre kulturminner innenfor planområdet. Er uklart om kan finnes både på land og i sjøen under gjennomføringen. Høyspentkabler Agder Energi Nett har høyspentkabler innenfor reguleringsområdet. Naturmiljø/flora/fauna Området er ikke av en slik art at det er flora og fauna på området. Tema anses som uaktuelt og krav som stilles i Naturmangfoldloven anses ikke som relevant. Vannforurensning Mulig forurensning til sjø i anleggsfasen. Luftforurensning Utslipp fra trafikk. Antas en betydelig økning i trafikken som kan medføre luftforurensning. Støy Trafikkstøy. Antas en betydelig økning i trafikken. Trafikkuhell Spesiell betydning i anleggsfasen. Antatt bedre trafikksituasjon for gående og syklende i etterbruksfasen. 5 Vurdering av sårbare objekter Med sårbarhet er det betegnet generelt et objekts eller et systems evne til å opprettholde sin funksjon når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de problemer det er å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. Sårbare objekter kan f.eks. være knyttet til natur og kulturminner, men også til ulike typer infrastruktur. I tillegg kan mennesker og eiendom anses som sårbare. Spesiell sårbarhet er hendelser som kan berøre barn. I dette prosjektet er det kjent at det ligger to høyspentkabler på området. Ut fra en vurdering av at det kan være spesielt alvorlig hvis disse skulle bli skadet, har vi valgt å anse disse som sårbare. Det samme gjelder sjøområdet, d.v.s lokalt tilgrensende vannmiljø. Begrunnelsen er at vi forutsetter at et utslipp som innebærer forurensninger som kan oppstå under anleggsarbeidet, enten som skyldes påvist grunnforurensning eller fra spill/søl fra anleggsmaskiner, må anses som uønsket, selv om det ikke skulle medføre påviselige miljøskader.

12 ROS-ANALYSE ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE 6 Følgende objekter er vurdert som potensielt sårbare ifm. reguleringsplanen: Mennesker utsatt for trafikkuhell, samt støy og luftforurensning Bygninger og eiendom. Høyspentkabler på området. Tilgrensende sjømiljø. 6 Analyse 6.1 Natur- og miljørisiko Ras Det er ikke er registrert kvikkleire i planområdet, og det foreligger heller ikke registeringer av ras i NGUs database i Arealis (http://geo.ngu.no/kart/arealis/). Planområdet er flatt og omgivelsen er slik at faren for ras ikke er ansett som et aktuelt tema Flom Fra "Byplanen" 2008 for Grimstad kan det leses: "Konsekvensene av at klimaet er i endring er vanskelig å angi eksakt. Men vi kan forvente at vi går mot mildere vær med mer nedbør og dessuten at frekvensen av stormer vil øke. Klimaendringene kan føre til et høyere havnivå. Økt forekomst av ekstremvær som stormer og springflo vil være relevant å ta hensyn til ved prosjektering av nybygg i utsatte områder. For eksempel bør laveste etasje vurderes å bygges vanntett for å begrense evt. flomskader". Planområdet er i dag utsatt for stormflo. Havnivåstigning inkludert stormflo er estimert til 2,08 m på Sørlandet. Kommunen har satt krav til ny bebyggelse for å forhindre skader som følge av stormflo. Oppholds-, arbeids- og publikumsrom i nye bygg skal ikke har gulv lavere enn 3 meter over havnivå. Planforslaget medfører derfor en forbedring av dagens situasjon. Håndtering av stormflo og overvann skal dokumenteres i teknisk plan som kreves i forbindelse med søknad om rammetillatelse til Havneplanen. Basert på dette er risiko knyttet til fremtidig flom ansett som høy. Forutsatt de angitte avbøtende bygningsmessige tiltak, vil imidlertid dette kunne håndteres tilfredsstillende. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko A B C Skader på eiendom Sannsynlig (3) - - Kritisk Høy (9)

13 ROS-ANALYSE ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE 7 (3) 6.2 Virksomhetsrisiko Grunnforurensning Krav til kartlegging av grunnforurensning og eventuelle tiltak er hjemlet i kap.2 i forurensningsforskriften og gjelder for byggeaktivitet på områder der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset. Det er kjent at deler av planområdet har forurenset grunn. En undersøkelse utført av Sørlandskonsult (i dag COWI) i 2005 viste også dette. Forurensningen skyldes tidligere industriell virksomhet, deriblant skipsopphugging. I forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen er det gjennomført en ny miljøteknisk kartlegging av COWI i Kartleggingen viste at det på noen steder var masser som ikke tilfredsstilte kravet i henhold til den planlagte arealbruken. Overskridelsen skyldes konsentrasjonen av sink og bly i toppjorda. Det er ikke mulig å vurdere risiko knyttet til disse funnene. Dette vil være avhengig av eksponering, dvs. tilgjengelighet for oralt inntak av jord/støv med de nevnte forurensningene. Vi oppfatter at dette i tilfelle er et sekundært problem, og at avbøtende tiltak vil styres av krav til fjerning av forurenset masse ved oppgraving slik det fremgår av kap. 2 i forurensningsforskriften. Selv om både risiko knyttet til helse og miljørisiko ved spredning skulle være liten, vil tiltaket forutsette at masser blir fjernet og håndtert slik at de heller ikke vil utgjøre en uakseptabel risiko ved flytting til en annen lokalitet Kulturminner Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner eller nyere tids kulturminner innenfor planområdet. Det er ikke foretatt undersøkelser i sjøen. Dersom det påtreffes kulturhistorisk materiale under utbyggingen må arbeidene straks stanses og Nork Maritim Museum varsles. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko A B C Ødeleggelse av kulturminner i sjøen Mindre sannsynlig (2) - En viss fare (2) - Lav (4) Høyspentkabler Agder Energi Nett AS opplyser at de har to høyspentkabler i området. Risiko er knyttet til ødeleggesler av disse i anleggsfasen. Det foreligger kartskisser som viser disse og risiko vil kunne reduseres ved at graveentreprenør har god kjennskap til kabeltrasser og tar de nødvendige hensyn i graveprosessen. Det forutsettes at Agder Energi Nett blir kontaktet før tiltaket igangsettes. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko A B C Ødelagt Mindre sannsynlig (2) - - En viss Lav (4)

14 ROS-ANALYSE ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE 8 høyspentkabel fare (2) Vannforurensning Det er påvist at grunnen er forurenset i store deler av det aktuelle området. Risiko er knyttet til lekkasje til sjøen under tiltaksfasen. De påviste forurensningene synes ikke å være spesielt alvorlige, men direkte avrenning av forurenset vann til sjøen utenfor anses allikevel som uheldig. Det bør også tas hensyn til at spill og søl fra maskiner i anleggsfasen ikke renner ut i sjøen. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko A B C Forurenset vann som har vært i kontakt med forurenset grunn, spill fra maskinelt utstyr Sannsynlig (3) - En viss fare (2) Middels (6) Trafikkulykker Trafikkulykker kan knyttes både til anleggsfasen og etterbruksfasen. Anleggsfasen Arbeidene vil kunne påvirke trafikken, noe som innebærer et endret kjøremønster. Det vil være trafikk med anleggsmaskiner som vil være uvant, og som vil kunne utgjøre en spesiell fare. Dette gjelder både trafikk til området og inne på anleggsområdet, noe som vil kunne øke faren for trafikkulykker, i første rekke påkjørsler. Anleggstrafikken vil benytte eksisterende adkomster til området fra Rv 420. Dette betinger god planlegging av provisoriske løsninger, som reduserer faren for slike ulykker. Tunge kjøretøy bør holdes adskilt fra gangog sykkeltrafikken i området. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko A B C Påkjørsel i anleggsperioden Mindre sannsynlig (2) Kritisk (3) - - Middels (6) Etterbruksfasen En timetelling fra en trafikkanalyse i 2007 viste at Odden hadde en ÅDT på ca Iht. trafikkanalysen utført av COWI i 2013 er det beregnet at den planlagte utbyggingen vil medføre en dobling av trafikken. Ca. 90% av økningen vil skyldes trafikk til forretningene på området. Risiko anses primært å være knyttet til myke trafikanter. Som angitt foran vil et være en betydelig økning av trafikkmengden til planområdet. Ved planlagt utbygging vil det imidlertid bli sykkelfelt langs Fv 420. Den planlagte flyttingen av overflateparkering til parkeringskjeller legger til rette for langt bedre og tryggere gangforbindelse enn i dag. Med denne forutsetning oppfattes det at planen vil innebære en forbedring av sikkerheten for myke trafikanter i forhold til dagens situasjon.

15 ROS-ANALYSE ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE 9 Det er påpekt av en person ifm. varsel om planoppstart at varelevering kombinert med nedkjøring til garasje er en "uheldig løsning trafikksikkerhetsmessig". Dette anser vi som en detalj som ikke omfattes av hensikten med ROS-analysen, og må således i tilfelle vurderes i detaljplanleggingen Luftforurensning Luftforurensning anses å være knyttet til biltrafikk. Miljøverndepartementet har gitt retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520). Der er det gitt anbefalte grenser for luftforurensning. Se fig. 4. Det er forutsatt at luftforurensning er knyttet til biltrafikk. Ut fra dette vil planen medføre en betydelig økning i utslipp fra kjøretøy vil økt luftforurensning være sannsynlig. Det foreligger ingen beregning som viser betydningen av dette. Figur 4. Grenseverdier og soner i forbindelse med luftforurensing. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko A B C Forurensning fra biltrafikk Sannsynlig (3) En viss fare (2) - - Middels (6) Det er forutsatt at tiltak som ivaretar eventuelle overskridelser av T-1520 blir utført Støy Støy anses å være knyttet til biltrafikk. Grenseverdier for støy styres av «retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442/2012). Det er forutsatt at luftforurensning er knyttet til biltrafikk. Ut fra dette vil planen medføre en betydelig økning i utslipp fra kjøretøy vil økt støy være sannsynlig. Det foreligger ingen imidlertid ingen beregning som viser konsekvensen av økt trafikk. Trafikkstøy antas primært å være av betydning for de planlagte boligene. Risiko knyttet til støy, dvs sannsynligheten for at forholdene blir verre enn det som er fremkommet i beregningene, anses som liten.

16 ROS-ANALYSE ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE 10 Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko A B C Biltrafikk Sannsynlig (3) En viss fare (2) - - Middels (6) Før det gis rammetillatelse skal det iht. Havneplanen dokumenteres løsninger som sikrer tilfredsstillende forhold for bygninger og utearealer når det gjelder støy. Det er forutsatt at tiltak som ivaretar eventuelle overskridelser av T-1442 blir utført. 6.3 Forsynings- og beredskapsrisiko Her inngår ulike samfunnstjenester knyttet til energi-, vann og avløp, renovasjon, tele etc. som i dag ikke er tilgjengelig for en utbygging. Det er forutsatt at alle forhold som berører forsyningsproblematikk blir ivaretatt ifm planleggingen for øvrig. Dette gjelder også tilstrekkelig overvanns- og brannvannskapasitet. 7 Sammendrag Tabell 4 gir en oppsummering av de hendelser som er diskutert i analysen. Tabell 4. Risikoanalyse, detaljer Hendelse/situasjoner Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Naturrisiko Flom Stormspringflo Sannsynlig Kritisk Høy Virksomhetsrisiko Grunnforurensning Forutsatt blir håndtert iht. kap. 2 i forurensningsforskriften Kulturminner Ødeleggelse av kulturminner i sjøen Mindre sannsynlig Høyspentkabel Ødeleggelse i anleggsfasen Mindre sannsynlig En viss fare En viss fare Vannforurensning Utslipp til sjøen Sannsynlig En viss fare Middels Trafikkuhell, anleggsfasen Påkjørsel i anleggsperioden Mindre sannsynlig Kritisk Lav Lav Middels Luftforurensning Forurensning fra biltrafikk Sannsynlig En viss fare Middels Støy Støyplager fra biltrafikk Sannsynlig En viss fare Middels Matrisen under viser en sammenstilling av resultater fra risikoanalysen slik den er angitt i tabell 4. Utelukkende det som er ansett som relevante hendelser er inkludert. Det er identifisert syv relevante hendelser. Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn. Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko.

17 ROS-ANALYSE ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE 11 Risikomatrise Konsekvens Sannsynlighet Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Vannforurensning Luftforurensning Støy Ødelagt høyspentkabel Kulturminner Flom/springflo Trafikkulykker Høy risiko Middels risiko Lav risiko Analysen viser at det er identifisert én hendelse som utgjør en høy risiko og fire hendelser som er vurdert til middels risiko: 6.1.2: Flom/springflo 6.2.4: Vannforurensning 6.2.5: Trafikkulykker, påkjørsel anleggsmaskin-myke trafikanter 6.2.6: Luftforurensning fra biltrafikk 6.2.7: Støy fra biltrafikk Alle hendelser kan forebygges ved god sikring, forebyggende tiltak og tilfredsstillende planlegging, samt oppfølging av eksisterende retningslinjer. Tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen avdekker. 8 Referanser /1/ Veileder Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen Kartlegging av risiko og sårbarhet, Direktoratet for sivilt beredskap, Tema 11, Revidert utgave desember /2/ GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging. Vestlandsprosjektet. Veileder. Statens kartverk. /3/ Havnivåstigning. Estimater av framtidige havnivåstigning i norske kystkommuner. Revidert utgave (2009). Klimatilpasning Norge.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) NOVEMBER 2014 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

OKTOBER 2014 RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR GRESSVIK BRUK

OKTOBER 2014 RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR GRESSVIK BRUK OKTOBER 2014 RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR GRESSVIK BRUK ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK 1 OKTOBER 2014 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstrædet 24 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Soleiknuten, Sirdal kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg.

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg. DETALJREGULERING Høringsutgave VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Kommune: Randaberg Region vest Stavanger kontorstad

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE

STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Vestaksen Mjøndalen stadion AS 2012-11-13 STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (32) STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 1120441 Oppdragsnavn: ROS-analyse av Stadionkvartalet

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune.

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune. Statens vegvesen Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) September 2011 REGULERINGSPLAN FV.440

Detaljer

Asak i Sørum kommune, Risiko- og sårbarhetsanalyse ifm detaljregulering.

Asak i Sørum kommune, Risiko- og sårbarhetsanalyse ifm detaljregulering. Planområdets beliggenhet i Sørum kommune, illustrert med rød ellipse. Asak i Sørum kommune, Risiko- og sårbarhetsanalyse ifm detaljregulering. Asak i Sørum kommune, Risiko- og sårbarhetsanalyse ifm detaljregulering.

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Desember 2014 Plannavn ÅRSTAD. BJØRNSONS GATE 29. PlanID 63800000 1 Innholdsfortegnelse 1. PLANLEGGING...3 1.1. Innledning...3 1.2. Formål og omfang...4 1.4.

Detaljer

Planbeskrivelse. Side 1 av 13

Planbeskrivelse. Side 1 av 13 Planbeskrivelse Planens navn: Torskefjordveien 4 boligbebyggelse. Planens ID: 2010/2480 Dato for siste revisjon: 26.09.2011 Dato for vedtak i kommunestyret: Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag 013-09-7 GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 110144 Oppdragsnavn:

Detaljer

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune Prosjektnr.: 859.b Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 07.0.203, revidert 23.0.203 Risiko- og sårbarhetsanalyse, områdereguleringfor Engelsrudhagen

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Kommuneplan for Nannestad 2013 2029. ROS-analyse for områder med endret formål til utbyggingsformål

Kommuneplan for Nannestad 2013 2029. ROS-analyse for områder med endret formål til utbyggingsformål Kommuneplan for Nannestad 2013 2029 ROS-analyse for områder med endret formål til utbyggingsformål 1. Om - og sårbarhet... 3 - og sårbarhet i forhold til ulike tema... 4 Oversikt over forkortelser brukt

Detaljer

til detaljreguleringsplan for Amfi Florø

til detaljreguleringsplan for Amfi Florø Risiko- og sårbarhetsanalyse Amfi Florø 09.03.2015 Vedlegg til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til detaljreguleringsplan for Amfi Florø Side 1 av 13 Risiko- og sårbarhetsanalyse Amfi

Detaljer

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brygga Losji Rapporttype Vedlegg til detaljregulering 2012-12-13 BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (17) BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE Oppdragsnr.: 8120298 Oppdragsnavn:

Detaljer

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei Parsell: Rundkjøring Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommune: Fet (Plannummer 0102 R1202) Region øst Oslo kontorsted 1.11.2013 R a p p o r t Oppdrag: 124490

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

Reguleringsplan. HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015. Sokkelvikkrysset snuplass og parkering.

Reguleringsplan. HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015. Sokkelvikkrysset snuplass og parkering. Reguleringsplan Sokkelvikkrysset snuplass og parkering Planbeskrivelse Plan ID: 19422014_005 HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77

Detaljer

ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE

ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE Dokumentinformasjon: Tiltakshaver: Seløy AS Prosjektnavn: Detaljregulering for fritidsbebyggelse og turistog fritidsformål på Nautøyene

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen (ROS) Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Hurum og Frogn kommuner Region øst INNHOLDSFORTEGNESEL INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Detaljer

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN Oppdragsgiver Gilhusbukta Sjøgrunn AS Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2014-04-30 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

Detaljer