JUNI 2014 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR SVESTAD MARINA, NESODDEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JUNI 2014 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR SVESTAD MARINA, NESODDEN KOMMUNE"

Transkript

1 JUNI 2014 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR SVESTAD MARINA, NESODDEN KOMMUNE

2

3 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad TLF WWW cowi.no JUNI 2014 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR SVESTAD MARINA, NESODDEN KOMMUNE Janne Walker Ørka Øyvind Weholt Anders Gaustad Godkjent Saksbehandler Kontrollør OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSJON 0 UTGIVELSESDATO UTARBEIDET Øyvind Weholt KONTROLLERT Anders Gaustad GODKJENT Janne Walker Ørka

4 ROS-ANALYSE SVESTAD MARINA, NESODDEN KOMMUNE 1 INNHOLD 1 Innledning 1 2 Metode Kriterier for het Akseptkriterier for konsekvens 3 3 Gjennomføring og organisering 4 4 Fareidentifikasjon/uønskede hendelser 5 5 Vurdering av sårbare objekter Natur- og miljørisiko Virksomhetsrisiko Forsynings- og beredskapsrisiko 14 6 Sammendrag 14 7 Referanser 16

5 ROS-ANALYSE SVESTAD MARINA, NESODDEN KOMMUNE 2 Sammendrag I forbindelse med forslag til reguleringsplan for utbygging på Svestad Marina, Nesodden kommune, er det utarbeidet en ROS-analyse iht. bestemmelse i 4-3 i Plan- og Bygningsloven. ROS-analysen vil være en del av konsekvensutredningen. Risikoanalysen har identifisert 18 hendelser som er vurdert. Analysen viser at det er påvist 2 hendelser som anses å kunne innebære en høy risiko med mindre det gjennomføres risikoreduserende tiltak: B. Ras som skyldes utglidning ved at det bygges for nær kaifront A. Dambrudd. Åtte hendelser er identifisert med middels risiko. Alle hendelser anses å kunne forebygges ved god sikring, forebyggende tiltak og tilfredsstillende planlegging. Forslag til avbøtende tiltak for konsekvenser er beskrevet under de ulike tema i konsekvensutredningen, og disse vil også være relevante for å redusere risiko. Tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen avdekker.

6 ROS-ANALYSE SVESTAD MARINA, NESODDEN KOMMUNE 1 1 Innledning I forbindelse med forslag til reguleringsplan for Svestad Marina i Nesodden kommune er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). ROS-analysen er utarbeidet iht. krav i Plan- og bygningsloven 4-3 og er en del av konsekvensutredningen. Planområdet er ca. 48 daa og ligger i et bratt skrånende terreng som grenser mot Oslofjorden i vest, ca. 4 km sør for Fjellstrand. Området er lokalisert sør for Granerudstøa og inkluderer eksisterende næringsområde samt Svestadveien til kryss med fv I strandsonen i nord grenser området til et areal som tidligere er benyttet til tankanlegg som i dag ikke er i drift. Østre del av området er sterkt preget av tidligere industrivirksomhet. Østre del er omkranset av vegetasjon i overkant av høye fjellskjæringer. I vestre del av området flater terrenget ut og er tilnærmet flatt i arealene ut mot sjøen. Bygningene ligger i det flate partiet nærmest fjorden. En bekk som renner ut ved Svestad ligger i rør. Elva renner via en branndam, og går deretter i bratt terreng ned mot brygga. Elva er flere steder kanalisert i et betongløp. Den største bedriften i området er Falck Nutec AS. Det er i tillegg en liten båthavn til bruk for fritidsbåter og en slipp på området. Vegetasjonen består i hovedsak av blandingsskog, hvor noe er edelløvskog. På arealene ned mot sjøen er det typisk kystklimavegetasjon. Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for et bo- og næringsområde. Eksisterende næringsvirksomhet skal bli værende, og det skal sikres gode utviklingsmuligheter i området. Det er ønskelig å tilrettelegge for en større utnyttelse av området enn det som er forutsatt i gjeldene regulering, samt endre fordelingen mellom boligareal og næringsareal. Boligandelen øker til ca m² (BRA), og næringsarealer til m² (BRA). Videre er det ønskelig å gjøre strandsonen mer tilgjengelig for allmenheten. Fig. 1 viser geografisk lokalisering av planområdet. Fig. 2 viser forslag til avgrensning av reguleringsplan.

7 ROS-ANALYSE SVESTAD MARINA, NESODDEN KOMMUNE 2 Figur 1. Geografisk plassering av planområdet, markert med rød sirkel Figur 2. Forslag til reguleringsplan avgrensning av planområdet.

8 ROS-ANALYSE SVESTAD MARINA, NESODDEN KOMMUNE 3 2 Metode Analysen er utført som en grovanalyse basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet, utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2011/1/. Gradering av konsekvens og risiko følger i betegnelsene i samme publikasjon. Hensikten med ROS-analysen har vært å vise risiko- og sårbarhetsforhold som kan berøres innenfor og utenfor planområdet som følge av tiltaket, og om eksisterende risikoer kan ha betydning for gjennomføringen av tiltaket. Risiko er i denne forbindelse forårsaket av uønskede hendelser eller "farer". Basert på vurderinger av hvor hendelsene er og hvor store konsekvensene av disse er, samt årsaksforhold, skal tiltak vurderes for å unngå hendelsene, redusere heten for at disse kan oppstå, eller redusere konsekvensen av hendelsene. ROS-analyse skal også gjenspeile forhold som innebærer en potensiell risiko, men hvor det er behov for ytterligere utredning og avklaring før endelig risiko kan fastslås. Hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROS-analysen. Dette er hendelser som innebærer en villet konsekvens som premiss for tiltaket, uten at vurdering av het er relevant. Vurderingskriterier som er brukt for het og konsekvens er vist i tabell 1 og tabell Kriterier for het Tabell 1. Vurderingskriterier for het for at en hendelse skal inntreffe Betegnelse Frekvens Vekt Lite Mindre enn en gang i løpet av 50 år 1 Mindre Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 2 Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år 3 Meget Mer enn en gang i løpet av ett år Akseptkriterier for konsekvens Tabell 2. Kriterier for konsekvensgrad Betegnelse A. Mennesker B. Miljø C. Materielle verdier/økonomiske tap Ufarlig Ingen Ingen skade Ingen skade personskade Driftsstans / reparasjoner En viss fare Få og små personskader Mindre skader, lokale skader < 1 uke. Mindre lokal skade på og ikke umiddelbart behov for reparasjoner, eventuelt mulig utbedring på kort tid. Driftsstans / reparasjoner < 3 uker. Kritisk Alvorlige Omfattende skader, Betydelig skader 3 Vekt 1 2

9 ROS-ANALYSE SVESTAD MARINA, NESODDEN KOMMUNE 4 Farlig Katastrofalt personskader Alvorlige skader/en død. En eller flere døde. regionale konsekvenser med restitusjonstid < 1 år. Alvorlige skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid > 1 år Svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøskade Driftsstans / reparasjoner > 3 uker. Alvorlige skader. Driftsstans / reparasjoner > 3 mnd. Fullstendig skader Driftsstans / reparasjoner > 1 år. 4 5 Risikogradering som er basert på het og konsekvens er illustrert i matrise i figur 3. Rødt felt indikerer en uakseptabel risiko. Tiltak bør iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn sone. Gult felt indikerer risiko som bør vurderes for å finne frem til tiltak som kan redusere risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko. Sannsynlighet Konsekvens Risikomatrise Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Meget Sannsynlig Mindre Lite Høy risiko Middels risiko Lav risiko Figur 3. Risikomatrise 3 Gjennomføring og organisering ROS-analysen er i hovedsak basert på mottatt informasjon fra ulike utredninger og temarapporter utført i sammenheng med konsekvensutredningen. Kildemateriale som har vært grunnlag for analysen har vært: Planbeskrivelse med konsekvensutredning for forslag til reguleringsplan for Svestad Marina. COWI AS. Merknader til planprogram og oppstartsvarsel. 8.des Temarapport Overvann og flom COWI AS. Temarapport Luftforurensning COWI AS. Temarapport Geoteknikk COWI AS. Temarapport Trafikk COWI AS. Temarapport forurenset grunn og sedimenter i vann COWI AS.

10 ROS-ANALYSE SVESTAD MARINA, NESODDEN KOMMUNE 5 Temarapport Naturmiljø COWI AS. Temarapport Kulturminner og Kulturmiljø. Juli Odel. Temarapport Støy COWI AS. Reguleringsplan og KU Svestad Marina, Nesodden kommune. Ingeniørgeologisk rapport NGI. Branndam Fjellstrand. Tilsynsrapport Sweco. Reguleringsbestemmelse. Utkast. Kart og tegninger som viser det aktuelle planområdet 4 Fareidentifikasjon/uønskede hendelser I det følgende er det angitt situasjoner eller hendelser som generelt har størst betydning i en ROSanalyse, samt forhold som kan være spesielt relevante for den aktuelle planen. Situasjoner eller hendelser kan kategoriseres innenfor naturrisiko, virksomhetsrisiko og risiko knyttet til infrastruktur (som forsynings- og beredskapsrisiko). Forsynings- og beredskapsrisiko omfatter kritiske samfunnstjenester knyttet til energi, vann og avløp, renovasjon, tele, transport og beredskap/utrykning. Det er i denne ROS-analysen forutsatt at alle forhold som berører forsynings- og beredskapsforhold blir ivaretatt i forbindelse med planleggingen for øvrig. Tabell 3 viser farer og tema som er ansett å være av spesiell interesse i denne analysen. Tabell 3. Farer og hendelser som er vurdert i analysen Farer knyttet til naturrisiko: Knyttet til hendelser som naturen selv kan forårsake som skred, flom etc. Ras/skred/steinsprang/utglidning Området ligger i et bratt skrånende terreng. Bratte skjæringer. Grunnforhold på sjøbunnen usikkerhet. Flom/oversvømmelse Går bekk i bratt terreng gjennom området, men ligger idag i rør. Er branndam oppstrøms området. Området grenser til fjorden. Økt overvann fra åpne flater. Radon Deler av området karaktersiert med høy radonaktivitet. Farer knyttet til virksomhetsrisiko: Knyttet til hendelser som vil kunne innebære en risiko fordi tiltaket vil utløse disse Grunnforurensning og sedimentforurensning Tidligere industri på området. Oljetankanlegg. Kjent at sedimenter er forurenset, men tildekket. Kulturminner Ikke registrert kulturminner i planområdet. Biologisk mangfold/naturmiljø Luftforurensning Støy Dambrudd i anleggsfasen Trafikkuhell Er registrert rødlisetarter. Noen edelløvtrær. Også observert svartlistede arter i området. Mulig utslipp fra bil- og båttrafikk. Gjelder også i anleggsfasen. Støyutreding utført iht. T-1442/12. Gjelder både i anleggs- og bruksfasen. Skader på branndam ved f.eks sprengning, utløser flom Tiltaket vil forbedre trafikksikkerhet. Spesiell trafikk i anleggsfasen.

11 ROS-ANALYSE SVESTAD MARINA, NESODDEN KOMMUNE 6 5 Vurdering av sårbare objekter Med sårbarhet er det betegnet generelt et objekts eller et systems evne til å opprettholde sin funksjon når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de problemer det er å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. Sårbare objekter kan f.eks. være knyttet til natur og kulturminner, men også til ulike typer infrastruktur. I tillegg kan mennesker og bygninger anses som sårbare. Spesiell sårbarhet er hendelser som kan berøre barn. Sårbarhet i det aktuelle prosjektet er knyttet til beboere i eller nær planområdet i anleggsfase og bruksfase. I deler av området vil bygninger kunne være sårbare ved f.eks flom og ras. Naturmiljø på land og i sjø utenfor området er dessuten i denne sammenheng definert som sårbart, siden artsmangfoldet kan bli berørt. 5.1 Natur- og miljørisiko I Plan- og bygningslovens Kapittel 7: Sikkerhet mot naturpåkjenninger, er det gitt bestemmelser knyttet til sikkerhet mot naturpåkjenninger. Generelle krav er gitt i 7-1: (1) Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. I denne ROS-analysen er det sett spesielt på rasfare, flom/oversvømmelse og radongass i grunnen. Bestemmelser med kriterier for å vurdere tilstrekkelig sikkerhet mot flom og skred er beskrevet i hhv. 7-2: "Sikkerhet mot flom og stormflo" og 7-3: "Sikkerhet mot skred" Ras Det er ikke registrert kvikkleire i planområdet, og det foreligger heller ikke registreringer av ras i NGUs database i Arealis ( Området består hovedsakelig av relativt grunne løsmasser. Følgende rapporter er relevante for vurdering av rasfare: Ingeniørgeologisk rapport. NGI, 31.mai 2013 Temarapport Geoteknikk. COWI AS, 15.mai Disse rapportene skal synliggjøre konsekvenser som tiltaket vil ha ved utbygging og endring av arealbruken. Området ligger i et bratt skrånende terreng, og det er bratte skjæringer innenfor planområdet. Oppsprukket berg gjør at det eksisterer en viss rasfare inklusiv isras. Bygningsteknisk forskrift (TEK 10) 7.3 setter krav til sikkerhet mot skred, og at det skal fastsettes sikkerhetsklasse for skred. NGI har vurdert at planområdet bør plasseres i sikkerhetsklasse 3 som betyr at største tillatte nominelle årlige het er 1/5000, og konsekvens betegnes som "stor". Det vises ellers til NGIs rapport hvor ulike områder med potensiell rasfare er omtalt. Usikkerhet rundt tilstanden til eksisterende kaikonstruksjoner og grunnforhold på sjøbunnen representerer også en usikkerhet mht. til utbygging nær kaifronten, men het for utglidning som skyldes utbygging nær kaifronten er vanskelig å gradere. En nærmere geoteknisk undersøkelse vil kunne fastslå en mer korrekt vurdering av risiko. Risikoanalysen i tabell 4 gjenspeiler et "føre-var"-scenarie.

12 ROS-ANALYSE SVESTAD MARINA, NESODDEN KOMMUNE 7 Tabell 4. Risikoanalyse, ras Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Ras A B C Bruksfasen A Ras fra oppsprukket berg og isras o.a. Anleggsfasen B Ras/utglidning ifm. bygging nær kaifront Lite (1) Farlig (4) - Kritisk (3) Sannsynlig (3) Katastrofalt (5) - Katastrofalt (5) Middels (4) Høy (15) Flom/oversvømmelse Bygningsteknisk forskrift (TEK 10) 7.2 setter krav til sikkerhet mot flom, og at det skal fastsettes sikkerhetsklasse for flom. Generelt kan flom og oversvømmelse skyldes ekstremnedbør som forårsaker høy vannføring i bekker og vassdrag. Det er utarbeidet en egen temarapport for overvann og flom (COWI AS, ). Vurdering av flomrisiko er utført i henhold til kommunens flomplan datert Flom kan i utgangspunktet vurderes i sammenheng med: Brudd på branndam Vannføring i bekken ved ekstremvær Springflo/stormflo Det er etablert en branndam oppstrøms planområdet. Kvaliteten på dammen er vurdert i egen tilstandsrapport (Sweco, ). Ut fra vurdering av flomstørrelse ved et dambrudd, vil områdene nede ved brygga og lavtliggende områder langs bekken være flomutsatt. Konsekvensen ved et eventuelt dambrudd øker jo flere boenheter og andre viktige bygg som vil bli utsatt. Konsekvensen ved et dambrudd i dag er liten. Det er imidlertid beregnet at naturlige flommer i bekken ikke vil påvirkes av tiltaket. Bryggeområdet vil imidlertid være utsatt siden bekken går i kulvert. Bekken har i dag to inntaksrister. Ved tilstopping vil det måtte forventes oversvømmelse. Bekken vurderes å kunne utgjøre en flomfare ved ekstremnedbør. Bygningen nær bryggeområdet må stå flomsikkert ved stormflo og forventet havnivåstigning. Stormfloverdier for 200-årsflom er i dag på kote +1,66. Et midlere estimat, tatt hensyn til 10 cm havnivåstigning, innebærer at kotehøyden vil være +2,46. En bølgepåvirkning vil komme i tillegg. Kotehøyder mellom 2 og 3 m er markert med blå linjer på fig. 4. Flomsikker høyde vil ligge mellom disse kotene, ca. +2,5.

13 ROS-ANALYSE SVESTAD MARINA, NESODDEN KOMMUNE 8 Fig. 4. Svestad brygge som viser kotehøyde +2 og +3 (blå linjer) ved 200-årsflom og stormflo Tabell 5. Risikoanalyse, flom Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Flom A B C Bruksfasen A Dambrudd Mindre (2) Farlig (4) - Kritisk Høy (8) (3) B Mindre (2) Kritisk (3) - Kritisk Middels (6) Ekstremnedbør, bekk C Stormflo/springflo/ havnivåøkning Mindre (2) En viss fare (2) (3) - En viss fare (2) Lav (4) Radon Byggteknisk forskrift (TEK 10) 13-5 sier at: Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m 3. Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen. Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m 3.

14 ROS-ANALYSE SVESTAD MARINA, NESODDEN KOMMUNE 9 Fig. 5. Illustrasjon som viser radon innenfor planområdet (Kilde: Aktsomhetskart for radon viser at deler av planområdet liger innenfor en sone med høy radonaktivitet. Det forutsettes at kravene i TEK vil bli fulgt og at dette tas inn i reguleringsbestemmelsene. Tabell 6. Risikoanalyse, radon Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Radongass A B C Bruksfasen Helseskade Mindre (2) Kritisk (3) - - Middels (6) 5.2 Virksomhetsrisiko Grunnforurensning og sedimentforurensning COWI har utarbeidet en egen temarapport for forurenset grunn og sedimenter i vann (COWI, ). Rapporten inneholder en vurdering av dagens forurensningssituasjon. Hensikten har vært å synliggjøre hvilke konsekvenser tiltaket vil ha ved utbygging og endring til den planlagte arealbruken. Grunnforurensning Risiko knyttet til grunnforurensning har sammenheng med: Eksponering av beboere knyttet til eksisterende forurensning ved endret arealbruk Håndtering av eksisterende forurenset masse i anleggsfasen Søl og spill fra anleggsmaskiner i anleggsfasen.

15 ROS-ANALYSE SVESTAD MARINA, NESODDEN KOMMUNE 10 Vurdering av behov for kartlegging av grunnforurensning er hjemlet i kap.2 i forurensningsforskriften og gjelder iht. 2-2: ".ved terrenginngrep i områder hvor det har vært virksomhet som kan ha forurenset grunnen, det finnes tilkjørte forurensede masser eller det av andre årsaker er grunn til å tro at det er forurenset grunn". Planområdet har tidligere vært benyttet til et import- og distribusjonsanlegg for drivstoff og fyringsolje. Det er gjennomført miljøtekniske undersøkelser på 1990-tallet hvor det ble funnet betydelige forurensninger av tungmetaller, oljeforbindelser o.a. Det ble etter dette gjennomført flere tiltak for å hindre spredning til nærliggende resipient. Selv om det er gjennomført tiltak er det fortsatt forurensninger på området. Svestad Marina ble i 2005 avsluttet som lokalitet med grunnforurensning av Miljødirektoratet, men med rådighetsbegrensning. Dette innebærer at det ved endring til mer følsomt arealbruk, slik planforslaget forutsetter, må gjennomføres en miljøteknisk kartlegging av restforurensningene og utarbeides en tiltaksplan som skal oppfylle kravet til akseptabel risiko. Sett i sammenheng med den kunnskap som finnes om området og kravene i kap. 2 i forurensningsforskriften, vil grunnforurensning måtte anses å utgjøre en risiko. Restforurensningen anses imidlertid ikke å utgjøre en spredningsrisiko. Tabell 7. Risikoanalyse, forurenset grunn Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Forurenset grunn A B C Bruksfasen A Eksponering av beboere Anleggsfasen B Ukontrollert håndtering av forurenset masse C Spill og søl fra anleggsmaskiner Sannsynlig (3) Mindre (2) Sannsynlig (3) En viss fare (2) En viss fare (2) En viss fare (2) - - Middels (6) - - Lav (4) - - Middels (6) Sedimenter Det er tidligere gjennomført tiltak i sedimentene i det indre havnebassenget. Sedimentene ble da tildekket med filtduk og overlagret med pukk. Miljørisiko knyttet til sedimentene anses i dagens situasjon å være akseptabel. I forbindelse med utvidelse av kaiområdet vil det imidlertid være en fare for at forurensede sedimenter vil kunne bli frigjort og spres til omgivelsene. Tabell 8. Risikoanalyse, forurensede sedimenter Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Sedimenter A B C Anleggsfasen 5.2.1D. Spredning av forurensede sedimenter Sannsynlig (3) - En viss fare (2) - Middels (6)

16 ROS-ANALYSE SVESTAD MARINA, NESODDEN KOMMUNE Skade på kulturminner COWI har utarbeidet en egen temarapport for kulturminner og kulturmiljø (Odel, juli 2013). Det er ikke registrert automatisk fredete eller nyere tids kulturminner i planområdet. Det er forutsatt supplerende undersøkelser av nyere tids kulturminner ved tankanlegg for olje og bensin. Reguleringsbestemmelsene har sikret at arbeidet skal stanses og Fylkeskonservator varsles hvis det treffes på automatisk fredete kulturminner. Hvis det skal gjøres inngrep som berører havnebassenget, er det forutsatt at det utføres marinarkeologiske undersøkelser før tiltaket igangsettes. Tabell 9. Risikoanalyse, kulturminner Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kulturminner A B C Anleggsfasen Skader på kulturminner Lite (1) - - En viss fare (2) Lav (2) Biologisk mangfold/naturmiljø Et viktig tema i planarbeidet er en vurdering av biologisk mangfold og naturressurser slik det kreves iht. naturmangfoldloven. COWI har utarbeidet en egen temarapport for naturmiljø (COWI, 15.mai. 2014), hvor tilstanden er vurdert i forhold til loven. I tillegg til faren for utilsiktede inngrep i verdifulle biotoper, vil også fare knyttet til spredning av svartlistede arter i anleggsfasen utgjøre en viss fare. Planområdet ligger i et område der det allerede er gjort inngrep i forbindelse med tidligere industri. Samtidig er det registrert rødlistearter i umiddelbar nærhet av planområdet, og det finnes edelløvskog i vernekategori B både innenfor og helt inntil planområdet. Fare knyttet til at inngrep skal føre til utilsiktede konsekvenser for naturmiljø anses som liten. Dette innebærer at det er akseptert at utbyggingen vil medføre at leveområder for rødlistearter blir redusert, noe som kan gi betydning for individantallet. Håndtering av masser hvor svartelistede arter vokser ivaretas av Naturmangfoldlovens 6. Ved påvisning av slike arter vil flytting av masser i anleggsfasen innebære en fare for spredning både innenfor og utenfor området. Det er ikke registrert forekomster av svartlistearter verken i Artsobservasjoner eller i Artskart i området. Under befaring ble det imidlertid observert forekomster av flere svartlistede karplanter.

17 ROS-ANALYSE SVESTAD MARINA, NESODDEN KOMMUNE 12 Tabell 10. Risikoanalyse, biologisk mangfold/naturmiljø Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Biologisk A B C mangfold/naturmiljø Anleggsfasen A. Utilsiktet Lite (1) - En viss - Lav (2) skade på miljøet fare (2) B. Spredning av svartlistede arter Mindre (2) - En viss fare (2) - Lav (4) Luftforurensning Kilde til luftforurensning vil være trafikk etter utbygging på området, samt anleggstrafikk og virksomhet (støving) i anleggsfasen. Miljøverndepartementet har kommet med nye retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520/12). Der er det gitt anbefalte grenser for luftforurensning. COWI har utarbeidet en egen temarapport for luftforurensning (COWI, 15.mai 2014). Vurderingen viser at luftkvaliteten vil være tilfredsstillende i hele planområdet. Tiltaket vil ikke generere trafikk eller aktiviteter som vil ha vesentlig betydning for luftkvaliteten lokalt, og hele området vil ligge godt under nedre grense for gul sone i retningslinjene. Når det gjelder trafikk og luftforurensning fra virksomheten i anleggsperiodene, vil denne kunne medføre ubehag, men anses ikke å medføre direkte helseskade. Det skal allikevel påpekes viktigheten av å begrense forurensning som rammes naboene så langt som mulig ved avbøtende tiltak. Tabell 11. Risikoanalyse, luftforurensning Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Luftforurensning A B C Bruksfasen A. Overskridelse grenseverdier Lite (1) Ufarlig (1) - - Lav (1) Anleggsfasen B. Støv, eksos fra anleggstrafikk Mindre (2) En viss fare (2) - - Lav 4) Støy Kilde til støy vil være vegtrafikk og båttrafikk til småbåtterminalen etter utbygging på området, samt anleggstrafikk og anleggsvirksomhet (støving) i anleggsfasen. Grenseverdier for støy styres av «retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442/2012). COWI har utarbeidet en egen temarapport for støy (COWI, 17.mars, 2014). Tiltaket vil innebære en vekst i trafikken på fv. 157 og Svestadveien i forhold til dagens situasjon. Småbåthavnen vil trolig få noen flere båtplasser. Beregninger av støy fra vegtrafikk for år 2025 viser at grenseverdien for støy vil overskrides i størrelsesorden 1-2 db på deler av arealet.

18 ROS-ANALYSE SVESTAD MARINA, NESODDEN KOMMUNE 13 Grenseverdien for utendørs støy fra småbåthavnen vil ikke overskrides for områder avsatt til boligformål. Tiltaket vil medføre støy fra anleggsarbeidene og kan være til sjenanse for naboer. Kilde til støy vil være anleggsmaskiner og sprengning. Tabell 12. Risikoanalyse, støy Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Støy A B C Bruksfasen A. Overskridelse grenseverdier Anleggsfasen B. Støy fra anleggstrafikk, sprengning Sannsynlig (3) En viss fare (2) - - Middels (6) Sannsynlig (3) Ufarlig (1) - - Lav (3) Skade på fangdam i anleggsfasen Denne hendelsen er knyttet til anleggsfasen hvor f.eks sprengningsarbeider kan påvirke konstruksjonen og medføre dambrudd og flom. Situasjonen er vanskelig å risikovurdere, siden hendelsen er avhengig av hvor nær dammen arbeidene skal skje, spesielt hvis det skal sprenges. Konsekvensen vil være avhengig av skadens omfang, og hvordan vannutslippet vil forløpe seg. Et "worst case" kan sammenlignes med det som er beskrevet i pkt , selv om personer som blir berørt neppe vil være av samme omfang som hvis det skulels kje et dambrudd i bruksfasen. Dette er et tema som bør avklares nærmere når mer detaljer om gjennomføringen av anleggsarbeidene er kjent. Siden temaet kan utgjøre en potensiell risiko, er det funnet grunn til å inkludere det i analysen for å presisere at dette er noe som må vurderes nærmere. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Skade på fangdam A B C Anleggsfasen Flom Mindre (2) Kritisk (3) - Kritisk (3) Middels (6) Trafikkulykker COWI har utarbeidet en egen temarapport for trafikk (COWI, 28.mai, 2014). Risiko knyttet til trafikkulykker er aktuelt både i anleggsfasen på grunn av anleggsarbeidet og etter utbygging. Risiko vil være avhengig av trafikkløsninger som fremkommer. Siden en vesentlig del av trafikkplanleggingen vil være å redusere fare for ulykker, er det lite hensiktsmessig å vurdere risiko knyttet til dette tema i ROS-analysen. Planforslaget vil medføre et forbedret tilbud for gående og syklende i og gjennom området. Vurderingen har vist at det ikke er noe som tilsier at trafikksikkerheten i området vil forverres som følge av planlagt utbygging. Risiko knyttet til trafikkrisiko anses således ikke som relevant for bruksfasen. Risiko knyttet til trafikkulykker i anleggsperioden anses som noe som må vurderes spesielt i sammenheng med detaljerte løsninger.

19 ROS-ANALYSE SVESTAD MARINA, NESODDEN KOMMUNE Forsynings- og beredskapsrisiko Her inngår ulike samfunnstjenester knyttet til energi-, vann og avløp, renovasjon, tele etc. som i dag ikke er tilgjengelig for en utbygging. Det er forutsatt at alle forhold som berører forsyningsproblematikk blir ivaretatt ifm planleggingen for øvrig. Dette gjelder også tilstrekkelig overvanns- og brannvannskapasitet., samt fremkommelighet for utrykkingskjøretøy. 6 Sammendrag Tabell 13 gir en oppsummering av de hendelser som er ansett å utgjøre en viss risiko i analysen. Resultatet er i risikomatrisen, fig. 6. Tabell 13. Risikoanalyse, oversikt Hendelse/situasjoner Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Virksomhetsrisiko A. Ras. Oppsprukket berg, isras etc Lite Farlig Middels B. Ras Utglidning ifm. bygging nær kaifront Sannsynlig Katastrofalt Høy 5.1.2A. Flom Dambrudd Mindre B. Flom Ekstremnedbør, bekk Mindre C. Flom Stormflo/springflo/havnivåstigning Mindre Radon Helseskader Mindre A. Grunnforurensning B. Grunnforurensning C. Grunnforurensning D. Sedimentforurensning Farlig Kritisk En viss fare Kritisk Høy Middels Lav Middels Eksponering beboere Sannsynlig En viss fare Middels Håndtering forurenset masse. Ukontrollert spredning Mindre En viss fare Spill og søl fra anleggsmaskiner Sannsynlig En viss fare Middels Spredning til omgivelsene ved inngrep som berører sjøbunn Lav Sannsynlig En viss fare Middels Kulturminner Skader Lite En viss fare Lav A. Biologisk mangfold/naturmiljø B. Biologisk mangfold/naturmiljø Utilsiktet skade på miljøet Lite En viss fare Lav Spredning svartlistede artet Mindre En viss fare A. Luftforurensning Overskridelse grenseverdier bruksfase Lite Ufarlig Lav B. Luftforurensning Støv og eksos i anleggsfasen Mindre 5.2.5A Støy, trafikk Overskridelse av grenseverdi i bruksfasen. Ubehag, helseskader En viss fare Lav Lav Sannsynlig En viss fare Middels

20 ROS-ANALYSE SVESTAD MARINA, NESODDEN KOMMUNE B Støy, anleggsdrift Ubehag Sannsynlig Ufarlig Lav Skade på fangdam i anleggsfasen Flom som berører menensker og materielle verdier Mindre Kritisk Trafikkulykker Håndteres i detaljplanlegging av trafikkløsninger Middels 5.3 Forsynings- og beredskapsrisiko Håndteres i forbindelse med planlegging av VA-anlegg (inkl. brannvannskapasitet, overvannssystemer), og fremkommelighet for utrykningskjøretøy Risikomatrise Konsekvens Sannsynlighet Meget Sannsynlig Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 5.2.5B. Støy. Anleggstrafikk A. Forurenset grunn, eksponering beboere 5.2.1C. Spill og søl fra anleggsmaskiner 5.2.1D. Spredning forurensede sedimenter 5.2.5A. Støy. Overskridelse grenseverdier B. Ras/utglidning kaifront Mindre Lite 5.2.4A. Luftforurensning. Overskridelse grenseverdier 5.1.2C. Stormflo/springflo 5.2.1B. Håndtering forurenset masse 5.2.3B. Spredning svartlistede arter 5.2.4B. Støv, eksos i anleggsfasen Skade kulturminner 5.2.3A. Skade på miljøet 5.1.2B. Ekstremnedbør, bekk Radongass Skade på fangdam i anleggsfasen A. Dambrudd 5.1.1A. Ras oppsprukket berg o.l Høy risiko Middels risiko Lav risiko Figur 6. Resultat. Risikomatrise Risikoanalysen har identifisert 18 hendelser som er vurdert. Analysen viser at det er påvist 2 hendelser som anses å kunne innebære en høy risiko med mindre det gjennomføres risikoreduserende tiltak: B. Ras som skyldes utglidning ved at det bygges for nær kaifront

21 ROS-ANALYSE SVESTAD MARINA, NESODDEN KOMMUNE A. Dambrudd. Åtte hendelser er identifisert som middels risiko. Alle hendelser anses å kunne forebygges ved god sikring, forebyggende tiltak og tilfredsstillende planlegging. Forslag til avbøtende tiltak for konsekvenser er beskrevet under de ulike tema i konsekvensutredningen, og disse vil også være relevante for å redusere risiko. Tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen avdekker. 7 Referanser /1/ Veileder Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen Kartlegging av risiko og sårbarhet, Direktoratet for sivilt beredskap, Tema 11, Revidert utgave desember /2/ HO-1/2008. Utbygging i fareområder. Temaveiledning. Statens bygningstekniske etat. /3/ Retningslinjer Flaum- og skredfare i arealplanar. NVE.

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

APRIL 2016 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SORGENFRI, FELT F/K/O - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

APRIL 2016 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SORGENFRI, FELT F/K/O - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) APRIL 2016 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SORGENFRI, FELT F/K/O - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR SPENNCON RAIL, RINGERIKE KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR SPENNCON RAIL, RINGERIKE KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no MARS 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR SPENNCON RAIL, RINGERIKE KOMMUNE OPPDRAGSNR.

Detaljer

RISIKO- OG 0605 Oslo SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) REGULERINGSPLAN FORTAU LANGS NEDRUMSVEIEN/ LUNDVEIEN FET KOMMUNE. Grensev. 88

RISIKO- OG 0605 Oslo SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) REGULERINGSPLAN FORTAU LANGS NEDRUMSVEIEN/ LUNDVEIEN FET KOMMUNE. Grensev. 88 FET KOMMUNE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 RISIKO- OG 0605 Oslo TLF SÅRBARHETSANALYSE +47 02694 WWW cowi.no (ROS-ANALYSE) REGULERINGSPLAN FORTAU LANGS NEDRUMSVEIEN/ LUNDVEIEN Postboks 6412 Etterstad OPPDRAGSNR.

Detaljer

STATENS VEGVESEN REGION ØST MARS 2015 ROSANALYSE RV.111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN VEDLEGG A1 TIL DETALJREGULERINGSPLAN PLANID

STATENS VEGVESEN REGION ØST MARS 2015 ROSANALYSE RV.111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN VEDLEGG A1 TIL DETALJREGULERINGSPLAN PLANID STATENS VEGVESEN REGION ØST MARS 2015 ROSANALYSE RV.111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN VEDLEGG A1 TIL DETALJREGULERINGSPLAN PLANID 010526031 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Forslag reguleringsplan for Viadukten - Møglestu, Lillesand kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Forslag reguleringsplan for Viadukten - Møglestu, Lillesand kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse. Forslag reguleringsplan for Viadukten - Møglestu, Lillesand kommune COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Sentralbord: +47 02694 www.cowi.no LILLESAND KOMMUNE Risiko- og

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) NOVEMBER 2014 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR DOWN TOWN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR DOWN TOWN FEBRUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR DOWN TOWN PORSGRUNN KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstrædet 24 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEBRUAR

Detaljer

MAI 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR REFSNES GODS, MOSS KOMMUNE

MAI 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR REFSNES GODS, MOSS KOMMUNE MAI 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR REFSNES GODS, MOSS KOMMUNE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no MAI 2013 RISIKO-

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE

JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO-

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

SEPTEMBER 2012 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ROS-ANALYSE

SEPTEMBER 2012 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ROS-ANALYSE SEPTEMBER 2012 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ROS-ANALYSE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS- ANALYSE)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS- ANALYSE) JUNI 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS- ANALYSE) DETALJREGULERINGSPLAN ROLIGHETEN, SARPSBORG KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-analyse Prosjekt/kontrakt nr: RV19 GANG OG SYKKELVEG TIGERPLASSEN NORELØKKA Detaljreguleringsplan Prosjekt/kontrakt nr: Rv19 Gang og sykkelveg Tigerplassen - Noreløkka

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for gang- og sykkelveg Hetleskei, Kvinesdal kommune. PlanID 10372010003 JANUAR 2013 KVINESDAL KOMMUNE

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for gang- og sykkelveg Hetleskei, Kvinesdal kommune. PlanID 10372010003 JANUAR 2013 KVINESDAL KOMMUNE JANUAR 2013 KVINESDAL KOMMUNE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) områderegulering for gang-

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde

3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde 3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde SAMMENDRAG Det er identifisert 4 aktuelle hendelser Naturgitt forhold: Steinsprang - Det legges inn krav til tiltak for å unngå hendelser innenfor

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for detaljreguleringsplan for Sandesundveien barneskole, Sarpsborg kommune

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for detaljreguleringsplan for Sandesundveien barneskole, Sarpsborg kommune Risiko og sårbarhetsanalyse. Forslag detaljreguleringsplan Sandesundveien barneskole, Sarpsborg kommune COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy 1601 Fredrikstad Sentralbord: +47 02694 www.cowi.no Sarpborg

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as 1 ROS-ANALYSE for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2 i Ullensaker Kommune Forslagsstiller BoligPartner AS 30.04.2012 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Parkstubben 2 er det utarbeidet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR EVENRØDVEIEN 2 - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

DETALJREGULERINGSPLAN FOR EVENRØDVEIEN 2 - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) MAI 2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR EVENRØDVEIEN 2 - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FREDRIKSTAD KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den 29.09.2015 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje

Detaljer

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1 Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging 05.01.15 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2015-2030, ROS ANALYSE 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Detaljregulering masseuttak/-deponi Drivenes. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

VENNESLA KOMMUNE. Detaljregulering masseuttak/-deponi Drivenes. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Sentralbord: +47 02694 www.cowi.no VENNESLA KOMMUNE Detaljregulering masseuttak/-deponi Drivenes Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Dokument nr. Vedlegg

Detaljer

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering.

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. RISIKO OG SÅRBARHET ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. Det er foretatt en ROS-analyse av

Detaljer

FEBRUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR NY SENTRUMSBARNEHAGE, SARPSBORG KOMMUNE

FEBRUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR NY SENTRUMSBARNEHAGE, SARPSBORG KOMMUNE FEBRUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR NY SENTRUMSBARNEHAGE, SARPSBORG KOMMUNE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKÅRER VEST

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKÅRER VEST JUNI 2017 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKÅRER VEST LØRENSKOG KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig.

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. Nasjonal arealplan-id 1201_63300000 Utarbeidet av: Plottaplan

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

ROS-analyse. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Stange kommune. Reguleringsplan for: Fv. 228 Strandlykkja - Mjøsli

ROS-analyse. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Stange kommune. Reguleringsplan for: Fv. 228 Strandlykkja - Mjøsli ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Stange kommune Reguleringsplan for: Fv. 228 Strandlykkja - Mjøsli Januar 2013 Utgitt av: Utarbeidet av: Fagansvarlig: Dok.nr.: Fellesprosjektet E6 Dovrebanen COWI

Detaljer

ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid

ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid 630000 0.11.013 Under arbeidet med tilstøtende reguleringsplan er det gjennomført geologisk undersøkelse som også omfatter dette planområdet. Undersøkelsen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNKJERNMOEN, GNR./BNR. 176/2 - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNKJERNMOEN, GNR./BNR. 176/2 - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) JUNI 2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNKJERNMOEN, GNR./BNR. 176/2 - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) ULLENSAKER KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato:

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: 30.10.2015 Bakgrunn I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell I forbindelse med planarbeidet er det utfylt sjekkliste/kontrollspørsmål for miljøkonsekvensanalyse og ROS-analyse.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, skal det ved utarbeidelse av alle planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

REGULERING FOR RØYKEN NÆRINGSPARK FELT C

REGULERING FOR RØYKEN NÆRINGSPARK FELT C NOVEMBER 2013 RØYKEN EIENDOM AS REGULERING FOR RØYKEN NÆRINGSPARK FELT C ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) OPPDRAGSNR.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Fet kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for reguleringsplan for nytt renseanlegg

Fet kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for reguleringsplan for nytt renseanlegg COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy 1601 Fredrikstad Sentralbord: +47 02694 www.cowi.no Fet kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for reguleringsplan for nytt renseanlegg Dokument nr.

Detaljer

DESEMBER 2012 ERAMET NORWAY AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) NYTT DEPONI FOR FARLIG AVFALL PÅ FOSSELANDSHEIA, KVINESDAL KOMMUNE.

DESEMBER 2012 ERAMET NORWAY AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) NYTT DEPONI FOR FARLIG AVFALL PÅ FOSSELANDSHEIA, KVINESDAL KOMMUNE. DESEMBER 2012 ERAMET NORWAY AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) NYTT DEPONI FOR FARLIG AVFALL PÅ FOSSELANDSHEIA, KVINESDAL KOMMUNE. ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Reguleringsplanforslag Nærsnes Syd II, Røyken kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Reguleringsplanforslag Nærsnes Syd II, Røyken kommune COWI AS Bryggeriv. 2 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 69 39 49 00 Telefax 69 39 49 10 www.cowi.no AS Søndre Nærsnes Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Reguleringsplanforslag Nærsnes Syd

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for vestsida av Askjevågen

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for vestsida av Askjevågen Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for vestsida av Askjevågen I forbindelse med planarbeidet er det utfylt sjekkliste/kontrollspørsmål for miljøkonsekvensanalyse og ROS-analyse.

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Plannummer: 201503 [Dato] VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området Stordalen

Detaljer

MARS 2013 NCC BOLIG AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR MJØLKERÅEN, ÅSANE BYDEL, BERGEN

MARS 2013 NCC BOLIG AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR MJØLKERÅEN, ÅSANE BYDEL, BERGEN MARS 2013 NCC BOLIG AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR MJØLKERÅEN, ÅSANE BYDEL, BERGEN ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no MARS 2013 NCC BOLIG

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Detaljregulering Hornåsen trinn 3. Evje og Hornnes kommune. Forslagsstiller BoligPartner AS

ROS-ANALYSE. for Detaljregulering Hornåsen trinn 3. Evje og Hornnes kommune. Forslagsstiller BoligPartner AS 1 ROS-ANALYSE for Detaljregulering Hornåsen trinn 3 i Evje og Hornnes kommune Forslagsstiller 28.01.2014 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Hornåsen er det utarbeidet en

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

2. Metode. 2.1 introduksjon

2. Metode. 2.1 introduksjon 2. Metode 2.1 introduksjon Dokumentet inneholder overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen, vurdering av alle innspill sendt inn i forbindelse med revideringen av kommuneplanen med spesifikk

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

Risiko kan betrakter som et produkt av sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen av denne.

Risiko kan betrakter som et produkt av sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen av denne. NOTAT Oppdrag Levanger ungdomsskole Kunde Levanger kommune Notat nr. 01 Dato 05.02.2014 Til Fra Kopi Link Arkitekter og Levanger kommune Anne Elisabeth Katmo Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Hensikten

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo

ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo Webjørn Finsland Avdeling for geodata Plan- og temakartenheten Webjorn.finsland@pbe.oslo.kommune.no Vedtatt 23. september 2015 https://www.oslo.kommune.no/politikk-ogadministrasjon/politikk/kommuneplan/

Detaljer

1. BAKGRUNN 2. METODE

1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan Granlund Dato: 2017-08-01 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR OTHILIES HAGE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

ROS-analyse, Detaljreguleringsplan for Eidslunden

ROS-analyse, Detaljreguleringsplan for Eidslunden ROS-analyse, Detaljreguleringsplan for Eidslunden 2017-03-22 Side 1 av 7 1 2017-03-22 ROS-analyse Eidslunden Pål S Gauteplass Håvar Brøndbo Håvar Brøndbo Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for:

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 57, GS-veg Vennolumsvegen Trintom skole I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

Vedlegg 1 - ROS-analyse

Vedlegg 1 - ROS-analyse Vedlegg 1 - ROS-analyse Sammendrag ROS-analysen har ikke identifisert hendelser med høy risiko, men følgende hendelser er vurdert å ha middels risiko: Risiko i anleggsfasen: Flom overvann Overskridelse

Detaljer

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune 07.06.17 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mai 2016 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på DSB

Detaljer

1 Risiko og sårbarhet

1 Risiko og sårbarhet 1 Risiko og sårbarhet 1.1 ROS-analyse I forbindelse med utarbeidelse av planen er det føres analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Analysen er ført av prosjektet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag til detaljreguleringsplan, plan nr. XXXX Gårds- / bruksnummer 150/23 m.fl. Lokalisering Planområdet ligger i Lørenskog kommune, langs Losbyvegen til Losby og langs Feiringveien.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LOHOLT ALLE 2 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er med utgangspunkt i foreliggende

Detaljer

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JEVNAKER KOMMUNE DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 28.6.2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3. ANALYSE... 4 3.1. Endelig

Detaljer

Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2

Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2 Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2 Plannummer: 201504 09.03.16 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse Plan 201504 Sak nr. 2015/2889 Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2, Molde. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 08.01.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4

Detaljer

441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune

441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune 03.03.2014 RAPPORT ROS-analyse - 441R Idrettsparken Prosjektnr: Oppdragsgiver: Kongsberg kommunale eiendom Dato 03.03.2014 Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR LÅVETOMTA, NESODDEN KOMMUNE, AKERSHUS: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS - analyse) BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter 28.04.14 Vurdering av risiko/sannsynlighet

Detaljer

OKTOBER 2014 RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR GRESSVIK BRUK

OKTOBER 2014 RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR GRESSVIK BRUK OKTOBER 2014 RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR GRESSVIK BRUK ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK 1 OKTOBER 2014 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstrædet 24 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 244 Håjenkrysset - kryssutbedring

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 244 Håjenkrysset - kryssutbedring ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 244 Håjenkrysset - kryssutbedring I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROS-analysen bygger på det

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljplan Naustgjerdet Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I risikovurderingene

Detaljer

ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland.

ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland. Oppdragsgiver: Oppdrag: Sortland Boligstiftelse ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland. Dato: 20161117 Skrevet av: Dagmar Kristiansen Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: 600317

Detaljer

Block Watne AS. ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama. Utgave: 1 Dato:

Block Watne AS. ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama. Utgave: 1 Dato: ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama Utgave: 1 Dato: 2017-05-08 ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama Utgave/dato:

Detaljer

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING GREPANVEIEN ØST, GBNR 43/15 Dato: 30.01.2017 Risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: «Ved utarbeidelse av

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 664 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mars 2015 1. Innledning Denne ROS-analysen

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Plannummer: 201411 01.10.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljplan Hurdal Hagetun Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I

Detaljer

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid:

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid: Seterfjæra Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse planid:16270119 21.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser...

Detaljer

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse Detaljregulering for Kalvehagen Kalvehagen boligfelt Revidert reguleringsplan ROS-analyse 1. Bakgrunn Plan- og bygningsloven 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformål: Ved

Detaljer

Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem

Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem Plannummer: 201319 09.06.17 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Halden Arkitektkontor as,

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Halden Arkitektkontor as, REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE NORD FOR MYRENE SKOLE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Halden Arkitektkontor as, 006.14 ( Analysen er tatt ut av underkapittel 8.3 i plankonsulentens planbeskrivelse. I kapittelet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Plannummer: 201502 Utarbeidet 19.03.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området

Detaljer

Fv. 45 GS-veg Dirdal skole Samslåttvegen PlanID:

Fv. 45 GS-veg Dirdal skole Samslåttvegen PlanID: Fv. 45 GS-veg Dirdal skole Samslåttvegen PlanID: 2013-07 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Dato: 23.05.2014 Risiko og sårbarhetsanalyse FORORD I forbindelse med utarbeidelse av plan for gang- og sykkelveg

Detaljer

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2 Reguleringen av Hunnselvas munning, Gjøvik Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Analysen beskriver risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for utbyggingsarealer og trafikkarealer innenfor planen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner

Detaljer

DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR.54/BNR.216, LØKENSKOGEN, FELT B5, B6 OG B7 PLANID:

DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR.54/BNR.216, LØKENSKOGEN, FELT B5, B6 OG B7 PLANID: DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR.54/BNR.216, LØKENSKOGEN, FELT B5, B6 OG B7 PLANID: 20150007 Vedlegg til planbeskrivelse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innledning 1.1 BAKGRUNN Hovedformålet med planforslaget

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Risiko- og sårbarhetsanalyse 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Revidert 04.07.2014 1. Bakgrunn og metode Plan- og bygningslovens

Detaljer

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal Dato: 11.03. 2015 Man har i utgangspunktet brukt denne oversikten for å danne seg et bilde av hvilke risiko- og sårbarhetsfaktorer

Detaljer

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole Plannummer: 201420 31.03.2017 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Oppdragsgiver: Oppdrag: Lier kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Dato: 2014-06-17 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune ROS-analyse for Drammen Kommuneplanen Kommunedelplaner Reguleringsplaner Temakart Veiledere Byggesaker Tilknytning til VA

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for utvidelse av reguleringsplan for dypvannskai på Husøya i Kristiansund kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for utvidelse av reguleringsplan for dypvannskai på Husøya i Kristiansund kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utvidet plan for dypvannskai og industriområde Husøya. Kristiansund kommune. COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Telefon 909 59283 Telefax 935 75901 www.cowi.no Husøya

Detaljer

Raudalen del av S2 og S4

Raudalen del av S2 og S4 VANG KOMMUNE Reguleringsplan for Raudalen del av S2 og S4 Risiko- og sårbarhetsanalyse 09079 Raudalen del av S2 og S4 05.09.2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Raudalen del av S2 og S4 Side 2 av 11 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

B-Consult Prosjekt AS

B-Consult Prosjekt AS VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR BJØRNEMYRVEIEN 35, NESODDEN KOMMUNE: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) Forslagsstiller: B-Consult Prosjekt AS Tiltakshaver: VY Eiendom AS Dato: 7.05.14 Vurdering

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SWS Eiendom AS DETALJPLAN FOR SKINNERUD NORD. GEITHUS. MODUM KOMMUNE PLAN ID 201402. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 20.1.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer