Risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for detaljreguleringsplan for Bjørnstad næringspark, Sarpsborg kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for detaljreguleringsplan for Bjørnstad næringspark, Sarpsborg kommune"

Transkript

1 Risiko og sårbarhetsanalyse. Forslag detaljreguleringsplan Bjørnstad næringspark. Sarpsborg kommune COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy 1601 Fredrikstad Sentralbord: Luva Eiendom AS Risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for detaljreguleringsplan for Bjørnstad næringspark, Sarpsborg kommune Dokument nr. N03 Revisjonsnr. 0 O.nr akt. 34 Utgivelsesdato Utarbeidet Øyvind Weholt Kontrollert Jørgen Langgård

2 Risiko og sårbarhetsanalyse. Forslag detaljreguleringsplan Bjørnstad næringspark. Sarpsborg kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Metode 2 3 Gjennomføring og organisering Kriterier for sannsynlig Akseptkriterier konsekvens 4 4 Fareidentifikasjon/uønskede hendelser 5 5 Kartlegging sårbare objekter 6 6 Analyse Natur og miljørisiko Ras/jordskred Flom/oversvømmelse Radon Skogbrann Virksomhetsrisiko Grunnforurensning Vannforurensning Skade på naturmiljø Skade på kulturminner Elektromagnetisk stråling Støy Luftforurensning Trafikkulykker Forsynings og beredskapsrisiko 14 7 Resultat 15 8 Referanser 16

3 3 / 20 Sammendrag I forbindelse med plan for detaljregulering av Bjørnstad næringspark, Sarpsborg kommune, er det utarbeidet en ROSanalyse. ROSanalysen har identifisert 9 relevante hendelser/situasjoner, hvorav 4 hendel ser/situasjoner utgjør en middels risiko: Radon Grunnforurensning Støy Luftforurensning Dette er forhold som kan påvirkes i planleggingen, slik at risikosituasjonen kan gjøres aksep tabel. Det er således ikke fremkommet risikoforhold som gjør at området anses uegnet for den planlagte utbyggingen. Det skal presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROSanalysen viser, f.eks grunnforurensning, støy og luftforurensning.

4 1 / 20 1 Innledning I forbindelse med forslag detaljreguleringsplan for utvikling av Bjørnstad næringspark i Sarpsborg kommune er det utarbeidet en risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse). ROSanalysen er utført iht. planprogrammet for KU og 43 i plan og bygningsloven. Området er planlagt for etablering av kontor og industribebyggelse og omfatter et areal på ca daa. Planområdet er i hovedsak ubebygd med unntak av et eksisterende eldre gartneri med tilhørende bo lig. Dagens arealbruk er i stor grad utmark og mesteparten av tømmerskogen innenfor planområdet er tidligere tilvirket. Det finnes noe fulldyrka jord innenfor planområdet. Nærmiljøet rundt gartneriet i nordvest er i drift som innmark. I tilgrensende områder mor sør og øst finnes det bebyggelse, hhv. industri og boligbebyggelse. Mot vest og nordvest finnes ubebygde skogsarealer, mens det mot nord og nordøst finnes infrastruktur i from ava fylkesvei 118 og E6. Planområdet faller fra sørvest til nordvest og hare ne høydeforskjell på ca. 18 m. Planområdets beliggenhet er vist på fig.1. Fig. 2 viser en avgrensing av planområdet. Fig.1. Lokalisering av planområdet.

5 2 Metode Fig. 2. Avgrensning av planområdet. Analysen er utført som en grovanalyse basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i Samfunns sikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet, utarbeidet av Direktoratet for sam funnssikkerhet og beredskap (DSB), 2010/1/. Gradering av konsekvens og risiko følger i betegnelse ne i samme publikasjon. Hensikten med ROSanalysen har vært å vise risiko og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til det planlagte utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planforslaget. Risikoforhold som ikke vil bli endret fra dagens situasjon, er således ikke vurdert. Basert på vurderinger av hvor sannsynlig uønskede hendelsene er, konsekvensene av disse, samt år saksforhold, må tiltak vurderes for å unngå hendelsene, redusere sannsynligheten for at disse kan oppstå, eller redusere konsekvensen av hendelsene. Tiltakene kan således både være forebyggende og skadebegrensende.

6 Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROSanalysen. Dette er hen delser som innebærer en villet konsekvens uten at vurdering av sannsynlighet er relevant, og således ikke en uønsket hendelse. 3 Gjennomføring og organisering ROSanalysen er hovedsakelig basert på utdrag fra informasjon utarbeidet av COWI AS ifb. utarbei delse av konsekvensutredning for området. Det har ikke vært avholdt eksterne møter. Følgende do kumenter har vært sentrale: Bjørnstad. Konsekvensutredning Støy. COWI AS Trafikkanalyse Bjørnstad. COWI AS Bjørnstad Næringspart. Grunnforhold, datarapport. Multiconsult AS. 22.juni 2012 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Bjørnstad næringspark. Sarpsborg kommune. Planbeskrivelse med konsekvensutredning til detaljreguleringsplan for Bjørnstad nærings park. Sarpsborg kommune. Utarbeidet av COWI AS. Ytterligere informasjon om planområdet er innhentet fra ulike databaser, spesielt 3.1 Kriterier for sannsynlig Tabell 1. Vurderingskriterier for sannsynlighet Tabell 1. Vurderingskriterier for sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe Betegnelse Frekvens Vekt Lite sannsyn Mindre enn en gang i løpet av 50.år 1 lig Mindre sann Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i 2 synlig løpet av 50 år Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i 3 løpet av 10 år Meget sann synlig Mer enn en gang i løpet av ett år 4

7 3.2 Akseptkriterier konsekvens Tabell 2. Kriterier for konsekvensgrad Betegnelse A. Mennesker B. Miljø C. Materielle ver dier/økonomiske tap Ufarlig Ingen person Ingen skade Ingen skade skade Driftsstans / reparasjoner En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Få og små per sonskader Alvorlige person skader Alvorlige ska der/en død. En eller flere dø de. Mindre skader, lokale skader Omfattende skader, regionale konsekven ser med restitusjonstid < 1 år. Alvorlige skader, regi onale konsekvenser med restitusjonstid > 1 år Svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøska de < 1 uke. Mindre lokal skade på og ikke umiddelbart behov for reparasjoner, eventu elt mulig utbedring på kort tid. Driftsstans / reparasjoner < 3 uker. Betydelig skader Driftsstans / reparasjoner > 3 uker. Alvorlige skader. Driftsstans / reparasjoner > 3 mnd. Fullstendig skader Driftsstans / reparasjoner > 1 år. Vekt Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise i figur 2. Risikomatrise Sannsynlighet Konsekvens Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Lav risiko Middels risiko Høy risiko Fig. 2. Risikomatrise

8 4 Fareidentifikasjon/uønskede hendelser I de følgende er det angitt situasjoner eller hendelser som anses som relevante å vurdere fordi de kan representere en potensiell risiko knyttet til reguleringen. Dette er situasjoner eller hendelser som kan inndeles i naturrisiko, virksomhetsrisiko og forsynings og beredskapsrisiko. Følgende hendelser/situasjoner er ansett å være aktuelt og inkludere i denne analysen: Naturrisiko Naturrisiko er knyttet til hendelser om naturen selv kan forårsake som skred, flom etc., og som vil innebære en risiko for beboere og materielle verdier etter utbyggingen. Følgende hendelser er vurdert: Ras/skred/erosjon som kan skyldes: Ekstermvær/nedbør Grunnforhold Geotekniske forhold Jorderosjon Flom Radon Skogbrann Virksomhetsrisiko Virksomhetsrisiko er knyttet til hendelser som vil kunne innebære en risiko fordi tiltaket vil utløse disse. Dette vil kunne berøre nye beboere innenfor på planområdet, men også eksisterende forhold på og i planområdets omgivelser. Følgende hendelser er inkludert: Grunnforurensning Vannforurensning Overflatevann Grunnvann Inngrep i naturmiljø Skade på kulturminner Elektromagnetisk stråling Støy Luftforurensning Trafikkulykker Forsynings og beredskapsrisiko Dette omfatter kritiske samfunnstjenester knyttet til energi, vann og avløp, renovasjon, tele, trans port og beredskap/utrykning. Det er i forutsatt at forhold som berører forsynings og beredskapsforhold blir ivaretatt ifb. planleg gingen forøvrig.

9 5 Kartlegging sårbare objekter Med sårbarhet er betegnet generelt et verdifullt objekts eller et systems evne til å opprettholde sin funksjon når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de problemer det er å gjenoppta sin virksom het etter at hendelsen har inntruffet. Sårbare objekter kan f.eks være knyttet til natur og kulturminner, men også til ulike typer infrastruk tur. I tillegg kan mennesker og bygninger anses som sårbare. 6 Analyse 6.1 Natur8 og miljørisiko I Plan og bygningsloven, 68, heter det: "Grunn kan bare bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur og miljøforhold" I denne ROSanalysen er det sett spesielt på rasfare, erosjonsfare, flom/oversvømmelse og radongass i grunnen. NVE har utarbeidet retningslinjer for utbygging i fareområdet langs vassdrag/2/. Disse angir sikker hetsnivå knyttet til flom, erosjon og ras. Det vises dessuten til Temaveiledning "Utbygging i fareom råder" fra Statens bygningstekniske etat /3/ hvor skred, flom, stormflo og radon er omtalt, samt NVEs Retningslinjer /4/. Krav som angår sikkerhet mot skred omfatets dessuten av Byggtek nisk forskrift (TEK 10) /5/ Ras/jordskred Som vist på fig. 3 er det i de nasjonale kartleggingene ikke registrert kvikkleire i området. Området har svak helning mot nord med midlere helning på det bratteste på rundt 1:10. På det meste er det rundt 18 m høydeforskjell fra sydvester hjørne til området mot E6 i nord. Multiconsult AS har utført en geoteknisk vurdering av grunnforholdene i 2012 /6/. Kartleggingen har vist indikasjoner på at det kan være kvikkleire rundt 10 m dybde i syd, mens det kan tyde på materia le med sprøbruddsegenskaper nordøst på tomta i 68 m dybde. Utstrekningen er ikke kjent før sup plerende grunnundersøkelser er utført, men omfatter i tilfelle bare en begrenset det av planområdet. Multiconsult konkluderer: "Basert på foreliggende opplysninger om grunnforholdene mener vi det er stor sannsynlighet for at området har god stabilitetsmessig sikkerhet i dagens situasjon. Området med sprøbruddsmateriale antar vi videre har begrenset utsterkning, slik at eventuell bevegelse/skred i disse massene også vil få begrenset utsterkning". Det forutsettes at det utføres detaljerte geotekniske vurderinger som sikrer stabilitetsforholdene i an leggs og permanentfasen. Basert på foreliggende kunnskap og at det skal utføres mer detaljerte geotekniske vurderinger anses sannsynligheten for ras som liten.

10 Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Skred/ras A B C Skyldes kvikklei re/sprøbruddsmateriale Lite sannsynlig (1) Ufarlig (1) En viss fare (2) Lav (2) Flom/oversvømmelse Generelt kan flom og oversvømmelse skyldes ekstremnedbør som forårsaker høy vannføring i bekker og vassdrag. Det finnes ikke bekker eller vassdrag som kan innebære en risiko knyttet til flom. Flom som skyldes overflateresipienter anses derfor ikke som en relevant risiko. Flomfare vil kunne sees i sammenheng med underdimensjonert overvannsystem ved ekstremvær. Det forutsettes at dette ivaretas i prosjekteringen, og hendelsen anses ikke som relevant. Ifølge opplysninger fra Multiconsult ligger grunnvannspeilet relativt høy, anslagsvis 12 m dybde i de flatere partier. Dette vil ha bygningsmessige konsekvenser, spesielt hvis det skal være bygg med kjellere, men kan også innebære et fremtidig problem i perioder med ekstremvær hvor grunnvann standen kan stige. Vi har ikke funnet det riktig å vurdere dette nærmere i denne analysen, men forut setter at slike forhold vil ivaretas i prosjekteringen, slik at uforutsette oversvømmelser kan unngås.

11 6.1.3 Radon Aktsomhetskart utarbeidet av NGU (http://www.ngu.no/kart/arealis/) viser at deler av planområdet i øst er klassifisert med høy radonaktivitet. Se fig. 4. Risiko knyttet til radon må anses som relevant. Statens strålevern anbefaler en tiltaksgrense for radon på 100 Bq/m 3, dvs. en grenseverdi hvor det anbefales at tiltak alltid iverksettes. Maksimumsgrensen er satt til 200 Bq/m 3. De anbefales at det gjøres tiltak ved bygging av bl.a. barnehager med mindre en lokal vurdering skulle tilsi noe annet. Bygningsmessige krav knyttet til radonfare er beskrevet i 134 i TEK 10 /5/. Fig. 4. Illustrasjon som viser radon innenfor planområdet (Kilde: Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Radon A B C Høy radonaktivitet Mindre sannsynlig (2) Farlig (4) Middels (8) Skogbrann Planområdet har ikke skog, men det grenser til ubebygde skogarealer vest og nordvest. En eventuell skogbrann i dette området anses å utgjøre en liten fare for den planlagte utbyggingen. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Skogbrann A B C Skog i nærområdet Lite sannsynlig (1) Ufar lig(1) Ufarlig (1) Lav (1)

12 6.2 Virksomhetsrisiko Grunnforurensning Behov for tiltak knyttet til grunnforurensing styres av kapittel 2 i forurensningsforskriften. Bortsett fra et eldre gartneri i det nordvestre hjørnet av området har det ikke vært virksomhet på om rådet tidligere. Ut fra generell erfaring med grunnforurensning fra gartnerivirksomhet kan det ikke sees bort fra at det kan være forurensning i grunnen som skyldes gartneriet. Det er ikke foretatt un dersøkelser som kan bekrefte dette, og det må vurderes om området vil omfattes av kap. 2 i forurens ningsforskriften. manglende opplysninger medfører at dette i ROSanalysen er ansett som et risiko tema. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Grunnforurensning A B C Gartnerivirksomhet Sannsynlig (3) Kritisk (3) Middels (9) Vannforurensning Overflatevann Det finnes ikke nærliggende vannkilder som blir berørt av virksomheten. Temaet anses således ikke om relevant for analysen. Grunnvann I den geotekniske undersøkelsen utført av Multiconsult er det registrert grunnvann på 12m dybde i de flatere partiene. På høyere partier i nord er det antatt at grunnvannet vil ligge på 23 m dybde. Grunnvannstanden vil variere over året avhengig av årstid og nedbør. Det er ikke kjent at det finnes grunnvannbrønner i området, og at grunnvannet i området er registrert som spesielt verdifullt. Grunnvannet kan generelt bli forurenset enten ved uhellsutslipp fra lagring av flytende væsker (oljet anker, dieseltanker etc.), eller fra overvann som er forurenset fra trafikk og eventuelt andre "diffuse" aktiviteter. Det er forutsatt at bedriftene som vil etablere seg på området er av en type lettindustri som ikke skal håndtere store mengder flytende kjemikalier, eller ha produksjonsprosesser med spesi ell risiko knyttet til uhellsutslipp. Det kan allikevel ikke sett bort fra at det kan forekomme lagring av mindre volumer kjemikalier, spesielt oljeprodukter. Det er forutsatt at alt overvann blir infiltrert, og at dette ikke skjer i umettet sone slik at det vil være en viss rensing av overvannet før det blandes med grunnvannet. Siden det ikke er registrert at grunn vannet i området har spesiell verdi, er konsekvensen av en slik hendelse ansett som liten. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Vannforurensning A B C Forurensning av grunnvann Sannsynlig (3) Ufarlig (1) Lav (4)

13 6.2.3 Skade på naturmiljø I Sarpsborg kommunes temakart for biologi og naturtyper er det ikke registrert rødlistearter eller spe sielle naturverdier i eller i nærheten av planområdet. Det samme gjelder DNs Naturbase. I Naturba sen er det fra 1994 registrert et område med for rådyrtrekk i nordvest. Se fig. 5. Fig. 5.Registrert rådyrtrekk i planområde (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=ba ). I Sarpsborg kommunes temakart er det registrert to viltpasseringer over E6 nordvest for planområ det. Den ene viltpasseringen er en trekkvei for rådyr registrert i 1995, som ligger tett opp til planom rådet i nordvest (ved gartneriet). Dette er trolig det samme som er registrert i Naturbase. Det er imidlertid mye som har skjedd siden 1995 i området, bl.a utbygging av E6, og det er etablert viltgjer der. Det er derfor grunn til å tro at rådyrtrekket allerede være svekket eller endret siden Der som man allikevel legger til grunn at trekket fortsatt er i bruk, så vil ikke planforslaget påvirke trek ket direkte. Rådyrenes videre redsel etter eventuell passering av kulvert under E6 vil imidlertid bli påvirket ved at det nye næringsområdet vil blokkere for ferdsel mot sørøst. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Luftforurensning A B C Viltpassasje forstyr res Mindre sannsynlig (2) En viss fare (2) Lav (4) Skade på kulturminner Planforslaget medfører ingen kjente, direkte konsekvenser for automatisk fredete kulturminner. Det er tidligere registrert automatisk ferdete kulturminner innenfor planområdet, men disse et utgravd og frigitt i 2012 (se fig. 5). Planforslaget medfører heller ingen kjente, direkte konsekvenser for nyere tids kulturminner. Utenfor planområdet i nordvest finnes et automatisk fredet kulturminne i form av et gammelt veganlegg. Dette kulturminne er sikret gjennom overordnet reguleringsplan. Planforsla get vil kunne medføre en visuell konsekvens for kulturminnet, men det er i dag sterkt skjermet av høy vegetasjon og hare en begrenset opplevelsesverdi for allmennheten.

14 Fig. 4. Illustrasjon som viser tidligere automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet (Kilde: Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Skade på kultur A B C minner Automatisk fredet kulturminne i nord vest ødelegges under anleggsarbeidet Lite sannsynlig (1) En viss fare (2) Lav (2) Elektromagnetisk stråling Ved planlegging av nye boliger og lekearealer for barn bør styrken på magnetfelt ikke overstige 0,4 mikrotesla (Strålevernrapport 2005:8). Det er ikke kjent høyspentledninger/kraftledninger innenfor planområdet. Temaet er således ikke re levant for analysen Støy COWI AS har utarbeidet en egen vurdering av støy fra veitrafikk, vurdert iht. forskrift T1442. Ana lysen er basert på fremskredne trafikkdata i 2030, noe som medfører en viss usikkerhet. Vurderingen konkluderer med at utbyggingen ikke vil medføre en uakseptabel økning i støynivå fro bebyggelsen rundt planområdet. Støysonekart viser at flere boliger nordøst for planområdet, nær E18 og Fv 118, allerede ligger i gul sone.

15 Støysonekart viser at hele planområdet ligger i gul støysone. De nærmeste områdene langs nye in ternveier og Bjørnstadmyra vil ligge i rød støysone. Støynivå på fasader av nye kontor eller industribygg vi i stor grad være avhengig av plassering, men fasadenivåene vil potensielt kunne ligge opp mot 69 db, som betyr rød sone, dersom nybygg plasse res nært inntil veien. Det er anbefalt at krav til fasadeisolasjon med anke på innendørs støynivå bør utbedres ifb. byggesøknad. Fig. 5 viser hvordan tiltaket vil endre støynivået i hele området inklusiv eksisterende utbygde områ der. Som det sees vil dette utelukkende berøre planområdet. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Støy A B C Biltrafikk, beboere Lite sannsynlig (1) Kritisk Lav (3) (3) Biltrafikk, kontorer Sannsynlig (4) En viss fare (2) Middels (8)

16 Fig. 5. Beregnet endring i støynivå som skyldes utbyggingen.

17 6.2.7 Luftforurensning Det kan forventes noe eksponering av planområdet fra trafikk på nærliggende veier. Det er ikke gjennomført vurderinger av luftforurensning i eller i nærheten av planområdet, og det er heller ikke satt som et tema del av utredningsprogrammet til konsekvensutredningen. Trafikken som genereres av tiltak vil også kunne medføre en viss økning i utslipp til luft. COWIs trafikkanalyse viser at den totale trafikken til/fra næringsområdet vil øke far 2800 kjt/virkedøgn til kjt/virkedøgn. Avhengig av hvordan trafikkavviklingen vil skje kan det ikke sees bort fra at dette vil medføre en viss risikoknyttet til øket luftforurensning for noen av naboene til området. I reguleringsbestemmelsene for tiltaket er det at Miljøverndepartementets veileder for luftkvalitet i arealplanleggingen (T1520) eller senere utgaver skal legges til grunn for tiltaket. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Luftforurensning A B C Biltrafikk som skyl des tiltaket (etter ut bygging) Sannsynlig (3) En viss fare (2) Middels (6) Trafikkulykker COWI AS utarbeidet en egen utredning av de trafikale konsekvensene for en utbygging. Utredningen vurderer dagens situasjon og omtaler løsninger for å avvikle trafikken fra planområdet. Analysen viser at den totale trafikken til/fra næringsområdet vil øke far 2800 kjt/virkedøgn til kjt/virkedøgn. kapasitetsbetraktninger av adkomskrysset fra Fv 118 tilsier overbelastning. Det finnes ingen spesielt sårbare funksjoner, som skoler, barnehager etc. i nærheten av planområdet. Siden den antatte trafikkbelastningen vil være betydelig, må det tas spesielt hensyn til trafikksikker heten for barn, unge og andre sårbare personer i boligområdet som grenser til planområdet. Vurderingen anses å ivareta nødvendig trafikksikkerhet hvor en mer detaljert planlegging vil komme frem til akseptable løsninger. Vi finner det derfor ikke relevant å vurdere risiko forbundet med tra fikksikkerhet i denne analysen. 6.3 Forsynings8 og beredskapsrisiko Her inngår ulike samfunnstjenester knyttet til energi, vann og avløp, renovasjon, tele etc. som i dag ikke er tilgjengelig for en utbygging. Det er forutsatt at alle forhold som berører forsyningsproblema tikk blir ivaretatt ifb. planleggingen for øvrig. Dette gjelder også tilstrekkelig overvanns og brann vannskapasitet.

18 15 / 20 7 Resultat Tabell 3 gir en oppsummering av de hendelser som er diskutert over. Tabell 3. Risikoanalyse, oppsummering Hendelse/situasjoner Årsak Konsekvens Konsekvens8 Sannsynlighetsgrad grad Naturrisiko Ras/skred Kvikkleireskred/sprøbruddsmateriale Skade på bygg En viss fare Lite sannsynlig Flom/oversvømmelse Ikke relevant Radon Høy til moderat radonaktivitet Alvorlig skade/død Farlig Mindre sannsynlig Skogbrann Skog i nærområdet brenner Ingen skade Ufarlig Lite sannsynlig Virksomhetsrisiko Grunnforurensning Forurensning fra garteridrift Helseskade Kritisk Sannsynlig Vannforurensning Infiltrasjonssystem feildimensjonert, lekka Miljøskade Ufarlig Sannsynlig sjer Skade på naturmiljø Innvirkning på rådyrtrekk Fortrengning av En viss fare Mindre sannsynlig rådyrbestand Skade på kulturminner Utilsiktet inngrep i kulturminne i utkant av Skader En viss fare Lite sannsynlig planområdet Elektromagnetisk stråling Ikke relevant Støy Økt trafikk til planområdet Personskade na Kritisk Lite sannsynlig boer Trafikk i planområdet Ubehag ansatte En viss fare Sannsynlig Luftforurensning Trafikk til planområdet Mindre person En viss fare Sannsynlig skade/ubehag Trafikkulykker Mangelfull planlegging for myke trafikanter, spesielt barn og andre spesielt sårbare Alvorlige ulykker Katastrofalt Ivaretas i trafikkanalyse ne/trafikkplanlegging personer Forsynings8 og beredskapsrisiko Utilstrekkelig kapasitet Forutsatt i planleggingen for å få godkjennelse

19 16 / 20 Matrisen viser en sammenstilling av resultater fra risikoanalysen slik den er angitt i Tabell 2. Uteluk kende det som er ansett som relevante hendelser er inkludert. Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn sone. Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko. Risikomatrise Sannsynlighet Konsekvens Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Vannfor urensning Lite sannsynlig Skogbrann Støy Luftforurensning Skade på natur miljø Skred/ras Skade på kultur minner Grunn forurensning Radon Lav risiko Middels risiko Høy risiko ROSanalysen har identifisert 9 relevante hendelser/situasjoner, hvorav 4 hendelser/situasjoner utgjør en middels risiko (gult felt): o Radon (6.1.3) o Grunnforurensning (6.2.1) o Støy (6.2.6) o Luftforurensning (6.2.7) Dette er forhold som kan påvirkes i planleggingen, slik at risikosituasjonen kan gjøres akseptabel. Det er således ikke fremkommet risikoforhold som gjør at området anses uegnet for den planlagte utbyggingen. Det skal presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROSanalysen viser, f.eks grunnforurensning, støy og luftforurensning. 8 Referanser /1/ Veileder Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen Kartlegging av risiko og sårbarhet, Direk toratet for sivilt beredskap, Tema 10, 2010 /2/ NVE Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag. Retningslinjer /3/ Utbygging i fareområder. Statens Bygningstekniske Etat. Temaveiledning Ho1/2008. /4/ NVE Flaum og skredfare i arealplanar. Retningslinjer

20 /5/ Forskrift om tekniske krav til byggverk. (Byggteknisk forskrift, TEK 10).

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for detaljreguleringsplan for Sandesundveien barneskole, Sarpsborg kommune

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for detaljreguleringsplan for Sandesundveien barneskole, Sarpsborg kommune Risiko og sårbarhetsanalyse. Forslag detaljreguleringsplan Sandesundveien barneskole, Sarpsborg kommune COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy 1601 Fredrikstad Sentralbord: +47 02694 www.cowi.no Sarpborg

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) NOVEMBER 2014 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE

JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO-

Detaljer

ROS-analyse. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Stange kommune. Reguleringsplan for: Fv. 228 Strandlykkja - Mjøsli

ROS-analyse. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Stange kommune. Reguleringsplan for: Fv. 228 Strandlykkja - Mjøsli ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Stange kommune Reguleringsplan for: Fv. 228 Strandlykkja - Mjøsli Januar 2013 Utgitt av: Utarbeidet av: Fagansvarlig: Dok.nr.: Fellesprosjektet E6 Dovrebanen COWI

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for gang- og sykkelveg Hetleskei, Kvinesdal kommune. PlanID 10372010003 JANUAR 2013 KVINESDAL KOMMUNE

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for gang- og sykkelveg Hetleskei, Kvinesdal kommune. PlanID 10372010003 JANUAR 2013 KVINESDAL KOMMUNE JANUAR 2013 KVINESDAL KOMMUNE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) områderegulering for gang-

Detaljer

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

OKTOBER 2014 RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR GRESSVIK BRUK

OKTOBER 2014 RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR GRESSVIK BRUK OKTOBER 2014 RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR GRESSVIK BRUK ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK 1 OKTOBER 2014 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstrædet 24 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Soleiknuten, Sirdal kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

ROS-analyse. Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001 Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978 EMNE DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult. Innholdet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune.

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune. Statens vegvesen Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) September 2011 REGULERINGSPLAN FV.440

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 435R Raumyr skole, Kongsberg kommune 31.10.2013 RAPPORT ROS-analyse 435R Raumyr skole Prosjektnr.: Oppdragsgiver: Dato: 23.10.2013 Risiko og sårbarhetsanalyse for 435R Raumyr skole Datert 23.10.2013

Detaljer

3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde

3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde 3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde SAMMENDRAG Det er identifisert 4 aktuelle hendelser Naturgitt forhold: Steinsprang - Det legges inn krav til tiltak for å unngå hendelser innenfor

Detaljer

Planbeskrivelse. Side 1 av 13

Planbeskrivelse. Side 1 av 13 Planbeskrivelse Planens navn: Torskefjordveien 4 boligbebyggelse. Planens ID: 2010/2480 Dato for siste revisjon: 26.09.2011 Dato for vedtak i kommunestyret: Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN

Detaljer

OMRÅDEREGULERING ODDESKOGEN TRINN 3 ROS-ANALYSE

OMRÅDEREGULERING ODDESKOGEN TRINN 3 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Evje og Hornnes kommune Rapporttype ROS-analyse 2012-08-09 OMRÅDEREGULERING ODDESKOGEN TRINN 3 ROS-ANALYSE Ramboll 2 (12) ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 8110228 Oppdragsnavn: Ros-analyse Oddeskogen

Detaljer

Bulk Eiendom AS. Ortofoto av planområdet. Fugleåsen næringsområde Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Bulk Eiendom AS. Ortofoto av planområdet. Fugleåsen næringsområde Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Ortofoto av planområdet Fugleåsen næringsområde Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Hjellnes Consult as INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 4 1

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ASLAKVEIEN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ASLAKVEIEN Oppdragsgiver Aslakveien 20 AS Rapporttype Vedlegg til detaljreguleringsplan Dato 2014-06-24 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ASLAKVEIEN ROS-ANALYSE ASLAKVEIEN 2 (34) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ASLAKVEIEN

Detaljer

TIL RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

TIL RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE TIL RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Illustrasjon over mulig utvikling av område Maxi

Detaljer

ROS-analyse for Ytre havn - Lille Hjartøy

ROS-analyse for Ytre havn - Lille Hjartøy ROS-analyse for Ytre havn - Lille Hjartøy Rapporten inneholder: Oppsummering Arbeidsmetode Kommentarer til analysen Planlegging og oppstart Forutsetninger og avgrensinger Systemdokumentasjon Nå-situasjon

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold

3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold ROS-analyse for kommuneplanens arealdel 1. Innledning Plan- og bygningsloven av 2008 sier at all planlegging skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø,

Detaljer

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei Parsell: Rundkjøring Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommune: Fet (Plannummer 0102 R1202) Region øst Oslo kontorsted 1.11.2013 R a p p o r t Oppdrag: 124490

Detaljer