Risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for detaljreguleringsplan for Bjørnstad næringspark, Sarpsborg kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for detaljreguleringsplan for Bjørnstad næringspark, Sarpsborg kommune"

Transkript

1 Risiko og sårbarhetsanalyse. Forslag detaljreguleringsplan Bjørnstad næringspark. Sarpsborg kommune COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy 1601 Fredrikstad Sentralbord: Luva Eiendom AS Risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for detaljreguleringsplan for Bjørnstad næringspark, Sarpsborg kommune Dokument nr. N03 Revisjonsnr. 0 O.nr akt. 34 Utgivelsesdato Utarbeidet Øyvind Weholt Kontrollert Jørgen Langgård

2 Risiko og sårbarhetsanalyse. Forslag detaljreguleringsplan Bjørnstad næringspark. Sarpsborg kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Metode 2 3 Gjennomføring og organisering Kriterier for sannsynlig Akseptkriterier konsekvens 4 4 Fareidentifikasjon/uønskede hendelser 5 5 Kartlegging sårbare objekter 6 6 Analyse Natur og miljørisiko Ras/jordskred Flom/oversvømmelse Radon Skogbrann Virksomhetsrisiko Grunnforurensning Vannforurensning Skade på naturmiljø Skade på kulturminner Elektromagnetisk stråling Støy Luftforurensning Trafikkulykker Forsynings og beredskapsrisiko 14 7 Resultat 15 8 Referanser 16

3 3 / 20 Sammendrag I forbindelse med plan for detaljregulering av Bjørnstad næringspark, Sarpsborg kommune, er det utarbeidet en ROSanalyse. ROSanalysen har identifisert 9 relevante hendelser/situasjoner, hvorav 4 hendel ser/situasjoner utgjør en middels risiko: Radon Grunnforurensning Støy Luftforurensning Dette er forhold som kan påvirkes i planleggingen, slik at risikosituasjonen kan gjøres aksep tabel. Det er således ikke fremkommet risikoforhold som gjør at området anses uegnet for den planlagte utbyggingen. Det skal presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROSanalysen viser, f.eks grunnforurensning, støy og luftforurensning.

4 1 / 20 1 Innledning I forbindelse med forslag detaljreguleringsplan for utvikling av Bjørnstad næringspark i Sarpsborg kommune er det utarbeidet en risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse). ROSanalysen er utført iht. planprogrammet for KU og 43 i plan og bygningsloven. Området er planlagt for etablering av kontor og industribebyggelse og omfatter et areal på ca daa. Planområdet er i hovedsak ubebygd med unntak av et eksisterende eldre gartneri med tilhørende bo lig. Dagens arealbruk er i stor grad utmark og mesteparten av tømmerskogen innenfor planområdet er tidligere tilvirket. Det finnes noe fulldyrka jord innenfor planområdet. Nærmiljøet rundt gartneriet i nordvest er i drift som innmark. I tilgrensende områder mor sør og øst finnes det bebyggelse, hhv. industri og boligbebyggelse. Mot vest og nordvest finnes ubebygde skogsarealer, mens det mot nord og nordøst finnes infrastruktur i from ava fylkesvei 118 og E6. Planområdet faller fra sørvest til nordvest og hare ne høydeforskjell på ca. 18 m. Planområdets beliggenhet er vist på fig.1. Fig. 2 viser en avgrensing av planområdet. Fig.1. Lokalisering av planområdet.

5 2 Metode Fig. 2. Avgrensning av planområdet. Analysen er utført som en grovanalyse basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i Samfunns sikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet, utarbeidet av Direktoratet for sam funnssikkerhet og beredskap (DSB), 2010/1/. Gradering av konsekvens og risiko følger i betegnelse ne i samme publikasjon. Hensikten med ROSanalysen har vært å vise risiko og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til det planlagte utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planforslaget. Risikoforhold som ikke vil bli endret fra dagens situasjon, er således ikke vurdert. Basert på vurderinger av hvor sannsynlig uønskede hendelsene er, konsekvensene av disse, samt år saksforhold, må tiltak vurderes for å unngå hendelsene, redusere sannsynligheten for at disse kan oppstå, eller redusere konsekvensen av hendelsene. Tiltakene kan således både være forebyggende og skadebegrensende.

6 Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROSanalysen. Dette er hen delser som innebærer en villet konsekvens uten at vurdering av sannsynlighet er relevant, og således ikke en uønsket hendelse. 3 Gjennomføring og organisering ROSanalysen er hovedsakelig basert på utdrag fra informasjon utarbeidet av COWI AS ifb. utarbei delse av konsekvensutredning for området. Det har ikke vært avholdt eksterne møter. Følgende do kumenter har vært sentrale: Bjørnstad. Konsekvensutredning Støy. COWI AS Trafikkanalyse Bjørnstad. COWI AS Bjørnstad Næringspart. Grunnforhold, datarapport. Multiconsult AS. 22.juni 2012 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Bjørnstad næringspark. Sarpsborg kommune. Planbeskrivelse med konsekvensutredning til detaljreguleringsplan for Bjørnstad nærings park. Sarpsborg kommune. Utarbeidet av COWI AS. Ytterligere informasjon om planområdet er innhentet fra ulike databaser, spesielt 3.1 Kriterier for sannsynlig Tabell 1. Vurderingskriterier for sannsynlighet Tabell 1. Vurderingskriterier for sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe Betegnelse Frekvens Vekt Lite sannsyn Mindre enn en gang i løpet av 50.år 1 lig Mindre sann Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i 2 synlig løpet av 50 år Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i 3 løpet av 10 år Meget sann synlig Mer enn en gang i løpet av ett år 4

7 3.2 Akseptkriterier konsekvens Tabell 2. Kriterier for konsekvensgrad Betegnelse A. Mennesker B. Miljø C. Materielle ver dier/økonomiske tap Ufarlig Ingen person Ingen skade Ingen skade skade Driftsstans / reparasjoner En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Få og små per sonskader Alvorlige person skader Alvorlige ska der/en død. En eller flere dø de. Mindre skader, lokale skader Omfattende skader, regionale konsekven ser med restitusjonstid < 1 år. Alvorlige skader, regi onale konsekvenser med restitusjonstid > 1 år Svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøska de < 1 uke. Mindre lokal skade på og ikke umiddelbart behov for reparasjoner, eventu elt mulig utbedring på kort tid. Driftsstans / reparasjoner < 3 uker. Betydelig skader Driftsstans / reparasjoner > 3 uker. Alvorlige skader. Driftsstans / reparasjoner > 3 mnd. Fullstendig skader Driftsstans / reparasjoner > 1 år. Vekt Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise i figur 2. Risikomatrise Sannsynlighet Konsekvens Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Lav risiko Middels risiko Høy risiko Fig. 2. Risikomatrise

8 4 Fareidentifikasjon/uønskede hendelser I de følgende er det angitt situasjoner eller hendelser som anses som relevante å vurdere fordi de kan representere en potensiell risiko knyttet til reguleringen. Dette er situasjoner eller hendelser som kan inndeles i naturrisiko, virksomhetsrisiko og forsynings og beredskapsrisiko. Følgende hendelser/situasjoner er ansett å være aktuelt og inkludere i denne analysen: Naturrisiko Naturrisiko er knyttet til hendelser om naturen selv kan forårsake som skred, flom etc., og som vil innebære en risiko for beboere og materielle verdier etter utbyggingen. Følgende hendelser er vurdert: Ras/skred/erosjon som kan skyldes: Ekstermvær/nedbør Grunnforhold Geotekniske forhold Jorderosjon Flom Radon Skogbrann Virksomhetsrisiko Virksomhetsrisiko er knyttet til hendelser som vil kunne innebære en risiko fordi tiltaket vil utløse disse. Dette vil kunne berøre nye beboere innenfor på planområdet, men også eksisterende forhold på og i planområdets omgivelser. Følgende hendelser er inkludert: Grunnforurensning Vannforurensning Overflatevann Grunnvann Inngrep i naturmiljø Skade på kulturminner Elektromagnetisk stråling Støy Luftforurensning Trafikkulykker Forsynings og beredskapsrisiko Dette omfatter kritiske samfunnstjenester knyttet til energi, vann og avløp, renovasjon, tele, trans port og beredskap/utrykning. Det er i forutsatt at forhold som berører forsynings og beredskapsforhold blir ivaretatt ifb. planleg gingen forøvrig.

9 5 Kartlegging sårbare objekter Med sårbarhet er betegnet generelt et verdifullt objekts eller et systems evne til å opprettholde sin funksjon når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de problemer det er å gjenoppta sin virksom het etter at hendelsen har inntruffet. Sårbare objekter kan f.eks være knyttet til natur og kulturminner, men også til ulike typer infrastruk tur. I tillegg kan mennesker og bygninger anses som sårbare. 6 Analyse 6.1 Natur8 og miljørisiko I Plan og bygningsloven, 68, heter det: "Grunn kan bare bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur og miljøforhold" I denne ROSanalysen er det sett spesielt på rasfare, erosjonsfare, flom/oversvømmelse og radongass i grunnen. NVE har utarbeidet retningslinjer for utbygging i fareområdet langs vassdrag/2/. Disse angir sikker hetsnivå knyttet til flom, erosjon og ras. Det vises dessuten til Temaveiledning "Utbygging i fareom råder" fra Statens bygningstekniske etat /3/ hvor skred, flom, stormflo og radon er omtalt, samt NVEs Retningslinjer /4/. Krav som angår sikkerhet mot skred omfatets dessuten av Byggtek nisk forskrift (TEK 10) /5/ Ras/jordskred Som vist på fig. 3 er det i de nasjonale kartleggingene ikke registrert kvikkleire i området. Området har svak helning mot nord med midlere helning på det bratteste på rundt 1:10. På det meste er det rundt 18 m høydeforskjell fra sydvester hjørne til området mot E6 i nord. Multiconsult AS har utført en geoteknisk vurdering av grunnforholdene i 2012 /6/. Kartleggingen har vist indikasjoner på at det kan være kvikkleire rundt 10 m dybde i syd, mens det kan tyde på materia le med sprøbruddsegenskaper nordøst på tomta i 68 m dybde. Utstrekningen er ikke kjent før sup plerende grunnundersøkelser er utført, men omfatter i tilfelle bare en begrenset det av planområdet. Multiconsult konkluderer: "Basert på foreliggende opplysninger om grunnforholdene mener vi det er stor sannsynlighet for at området har god stabilitetsmessig sikkerhet i dagens situasjon. Området med sprøbruddsmateriale antar vi videre har begrenset utsterkning, slik at eventuell bevegelse/skred i disse massene også vil få begrenset utsterkning". Det forutsettes at det utføres detaljerte geotekniske vurderinger som sikrer stabilitetsforholdene i an leggs og permanentfasen. Basert på foreliggende kunnskap og at det skal utføres mer detaljerte geotekniske vurderinger anses sannsynligheten for ras som liten.

10 Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Skred/ras A B C Skyldes kvikklei re/sprøbruddsmateriale Lite sannsynlig (1) Ufarlig (1) En viss fare (2) Lav (2) Flom/oversvømmelse Generelt kan flom og oversvømmelse skyldes ekstremnedbør som forårsaker høy vannføring i bekker og vassdrag. Det finnes ikke bekker eller vassdrag som kan innebære en risiko knyttet til flom. Flom som skyldes overflateresipienter anses derfor ikke som en relevant risiko. Flomfare vil kunne sees i sammenheng med underdimensjonert overvannsystem ved ekstremvær. Det forutsettes at dette ivaretas i prosjekteringen, og hendelsen anses ikke som relevant. Ifølge opplysninger fra Multiconsult ligger grunnvannspeilet relativt høy, anslagsvis 12 m dybde i de flatere partier. Dette vil ha bygningsmessige konsekvenser, spesielt hvis det skal være bygg med kjellere, men kan også innebære et fremtidig problem i perioder med ekstremvær hvor grunnvann standen kan stige. Vi har ikke funnet det riktig å vurdere dette nærmere i denne analysen, men forut setter at slike forhold vil ivaretas i prosjekteringen, slik at uforutsette oversvømmelser kan unngås.

11 6.1.3 Radon Aktsomhetskart utarbeidet av NGU (http://www.ngu.no/kart/arealis/) viser at deler av planområdet i øst er klassifisert med høy radonaktivitet. Se fig. 4. Risiko knyttet til radon må anses som relevant. Statens strålevern anbefaler en tiltaksgrense for radon på 100 Bq/m 3, dvs. en grenseverdi hvor det anbefales at tiltak alltid iverksettes. Maksimumsgrensen er satt til 200 Bq/m 3. De anbefales at det gjøres tiltak ved bygging av bl.a. barnehager med mindre en lokal vurdering skulle tilsi noe annet. Bygningsmessige krav knyttet til radonfare er beskrevet i 134 i TEK 10 /5/. Fig. 4. Illustrasjon som viser radon innenfor planområdet (Kilde: Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Radon A B C Høy radonaktivitet Mindre sannsynlig (2) Farlig (4) Middels (8) Skogbrann Planområdet har ikke skog, men det grenser til ubebygde skogarealer vest og nordvest. En eventuell skogbrann i dette området anses å utgjøre en liten fare for den planlagte utbyggingen. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Skogbrann A B C Skog i nærområdet Lite sannsynlig (1) Ufar lig(1) Ufarlig (1) Lav (1)

12 6.2 Virksomhetsrisiko Grunnforurensning Behov for tiltak knyttet til grunnforurensing styres av kapittel 2 i forurensningsforskriften. Bortsett fra et eldre gartneri i det nordvestre hjørnet av området har det ikke vært virksomhet på om rådet tidligere. Ut fra generell erfaring med grunnforurensning fra gartnerivirksomhet kan det ikke sees bort fra at det kan være forurensning i grunnen som skyldes gartneriet. Det er ikke foretatt un dersøkelser som kan bekrefte dette, og det må vurderes om området vil omfattes av kap. 2 i forurens ningsforskriften. manglende opplysninger medfører at dette i ROSanalysen er ansett som et risiko tema. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Grunnforurensning A B C Gartnerivirksomhet Sannsynlig (3) Kritisk (3) Middels (9) Vannforurensning Overflatevann Det finnes ikke nærliggende vannkilder som blir berørt av virksomheten. Temaet anses således ikke om relevant for analysen. Grunnvann I den geotekniske undersøkelsen utført av Multiconsult er det registrert grunnvann på 12m dybde i de flatere partiene. På høyere partier i nord er det antatt at grunnvannet vil ligge på 23 m dybde. Grunnvannstanden vil variere over året avhengig av årstid og nedbør. Det er ikke kjent at det finnes grunnvannbrønner i området, og at grunnvannet i området er registrert som spesielt verdifullt. Grunnvannet kan generelt bli forurenset enten ved uhellsutslipp fra lagring av flytende væsker (oljet anker, dieseltanker etc.), eller fra overvann som er forurenset fra trafikk og eventuelt andre "diffuse" aktiviteter. Det er forutsatt at bedriftene som vil etablere seg på området er av en type lettindustri som ikke skal håndtere store mengder flytende kjemikalier, eller ha produksjonsprosesser med spesi ell risiko knyttet til uhellsutslipp. Det kan allikevel ikke sett bort fra at det kan forekomme lagring av mindre volumer kjemikalier, spesielt oljeprodukter. Det er forutsatt at alt overvann blir infiltrert, og at dette ikke skjer i umettet sone slik at det vil være en viss rensing av overvannet før det blandes med grunnvannet. Siden det ikke er registrert at grunn vannet i området har spesiell verdi, er konsekvensen av en slik hendelse ansett som liten. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Vannforurensning A B C Forurensning av grunnvann Sannsynlig (3) Ufarlig (1) Lav (4)

13 6.2.3 Skade på naturmiljø I Sarpsborg kommunes temakart for biologi og naturtyper er det ikke registrert rødlistearter eller spe sielle naturverdier i eller i nærheten av planområdet. Det samme gjelder DNs Naturbase. I Naturba sen er det fra 1994 registrert et område med for rådyrtrekk i nordvest. Se fig. 5. Fig. 5.Registrert rådyrtrekk i planområde (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=ba ). I Sarpsborg kommunes temakart er det registrert to viltpasseringer over E6 nordvest for planområ det. Den ene viltpasseringen er en trekkvei for rådyr registrert i 1995, som ligger tett opp til planom rådet i nordvest (ved gartneriet). Dette er trolig det samme som er registrert i Naturbase. Det er imidlertid mye som har skjedd siden 1995 i området, bl.a utbygging av E6, og det er etablert viltgjer der. Det er derfor grunn til å tro at rådyrtrekket allerede være svekket eller endret siden Der som man allikevel legger til grunn at trekket fortsatt er i bruk, så vil ikke planforslaget påvirke trek ket direkte. Rådyrenes videre redsel etter eventuell passering av kulvert under E6 vil imidlertid bli påvirket ved at det nye næringsområdet vil blokkere for ferdsel mot sørøst. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Luftforurensning A B C Viltpassasje forstyr res Mindre sannsynlig (2) En viss fare (2) Lav (4) Skade på kulturminner Planforslaget medfører ingen kjente, direkte konsekvenser for automatisk fredete kulturminner. Det er tidligere registrert automatisk ferdete kulturminner innenfor planområdet, men disse et utgravd og frigitt i 2012 (se fig. 5). Planforslaget medfører heller ingen kjente, direkte konsekvenser for nyere tids kulturminner. Utenfor planområdet i nordvest finnes et automatisk fredet kulturminne i form av et gammelt veganlegg. Dette kulturminne er sikret gjennom overordnet reguleringsplan. Planforsla get vil kunne medføre en visuell konsekvens for kulturminnet, men det er i dag sterkt skjermet av høy vegetasjon og hare en begrenset opplevelsesverdi for allmennheten.

14 Fig. 4. Illustrasjon som viser tidligere automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet (Kilde: Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Skade på kultur A B C minner Automatisk fredet kulturminne i nord vest ødelegges under anleggsarbeidet Lite sannsynlig (1) En viss fare (2) Lav (2) Elektromagnetisk stråling Ved planlegging av nye boliger og lekearealer for barn bør styrken på magnetfelt ikke overstige 0,4 mikrotesla (Strålevernrapport 2005:8). Det er ikke kjent høyspentledninger/kraftledninger innenfor planområdet. Temaet er således ikke re levant for analysen Støy COWI AS har utarbeidet en egen vurdering av støy fra veitrafikk, vurdert iht. forskrift T1442. Ana lysen er basert på fremskredne trafikkdata i 2030, noe som medfører en viss usikkerhet. Vurderingen konkluderer med at utbyggingen ikke vil medføre en uakseptabel økning i støynivå fro bebyggelsen rundt planområdet. Støysonekart viser at flere boliger nordøst for planområdet, nær E18 og Fv 118, allerede ligger i gul sone.

15 Støysonekart viser at hele planområdet ligger i gul støysone. De nærmeste områdene langs nye in ternveier og Bjørnstadmyra vil ligge i rød støysone. Støynivå på fasader av nye kontor eller industribygg vi i stor grad være avhengig av plassering, men fasadenivåene vil potensielt kunne ligge opp mot 69 db, som betyr rød sone, dersom nybygg plasse res nært inntil veien. Det er anbefalt at krav til fasadeisolasjon med anke på innendørs støynivå bør utbedres ifb. byggesøknad. Fig. 5 viser hvordan tiltaket vil endre støynivået i hele området inklusiv eksisterende utbygde områ der. Som det sees vil dette utelukkende berøre planområdet. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Støy A B C Biltrafikk, beboere Lite sannsynlig (1) Kritisk Lav (3) (3) Biltrafikk, kontorer Sannsynlig (4) En viss fare (2) Middels (8)

16 Fig. 5. Beregnet endring i støynivå som skyldes utbyggingen.

17 6.2.7 Luftforurensning Det kan forventes noe eksponering av planområdet fra trafikk på nærliggende veier. Det er ikke gjennomført vurderinger av luftforurensning i eller i nærheten av planområdet, og det er heller ikke satt som et tema del av utredningsprogrammet til konsekvensutredningen. Trafikken som genereres av tiltak vil også kunne medføre en viss økning i utslipp til luft. COWIs trafikkanalyse viser at den totale trafikken til/fra næringsområdet vil øke far 2800 kjt/virkedøgn til kjt/virkedøgn. Avhengig av hvordan trafikkavviklingen vil skje kan det ikke sees bort fra at dette vil medføre en viss risikoknyttet til øket luftforurensning for noen av naboene til området. I reguleringsbestemmelsene for tiltaket er det at Miljøverndepartementets veileder for luftkvalitet i arealplanleggingen (T1520) eller senere utgaver skal legges til grunn for tiltaket. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Luftforurensning A B C Biltrafikk som skyl des tiltaket (etter ut bygging) Sannsynlig (3) En viss fare (2) Middels (6) Trafikkulykker COWI AS utarbeidet en egen utredning av de trafikale konsekvensene for en utbygging. Utredningen vurderer dagens situasjon og omtaler løsninger for å avvikle trafikken fra planområdet. Analysen viser at den totale trafikken til/fra næringsområdet vil øke far 2800 kjt/virkedøgn til kjt/virkedøgn. kapasitetsbetraktninger av adkomskrysset fra Fv 118 tilsier overbelastning. Det finnes ingen spesielt sårbare funksjoner, som skoler, barnehager etc. i nærheten av planområdet. Siden den antatte trafikkbelastningen vil være betydelig, må det tas spesielt hensyn til trafikksikker heten for barn, unge og andre sårbare personer i boligområdet som grenser til planområdet. Vurderingen anses å ivareta nødvendig trafikksikkerhet hvor en mer detaljert planlegging vil komme frem til akseptable løsninger. Vi finner det derfor ikke relevant å vurdere risiko forbundet med tra fikksikkerhet i denne analysen. 6.3 Forsynings8 og beredskapsrisiko Her inngår ulike samfunnstjenester knyttet til energi, vann og avløp, renovasjon, tele etc. som i dag ikke er tilgjengelig for en utbygging. Det er forutsatt at alle forhold som berører forsyningsproblema tikk blir ivaretatt ifb. planleggingen for øvrig. Dette gjelder også tilstrekkelig overvanns og brann vannskapasitet.

18 15 / 20 7 Resultat Tabell 3 gir en oppsummering av de hendelser som er diskutert over. Tabell 3. Risikoanalyse, oppsummering Hendelse/situasjoner Årsak Konsekvens Konsekvens8 Sannsynlighetsgrad grad Naturrisiko Ras/skred Kvikkleireskred/sprøbruddsmateriale Skade på bygg En viss fare Lite sannsynlig Flom/oversvømmelse Ikke relevant Radon Høy til moderat radonaktivitet Alvorlig skade/død Farlig Mindre sannsynlig Skogbrann Skog i nærområdet brenner Ingen skade Ufarlig Lite sannsynlig Virksomhetsrisiko Grunnforurensning Forurensning fra garteridrift Helseskade Kritisk Sannsynlig Vannforurensning Infiltrasjonssystem feildimensjonert, lekka Miljøskade Ufarlig Sannsynlig sjer Skade på naturmiljø Innvirkning på rådyrtrekk Fortrengning av En viss fare Mindre sannsynlig rådyrbestand Skade på kulturminner Utilsiktet inngrep i kulturminne i utkant av Skader En viss fare Lite sannsynlig planområdet Elektromagnetisk stråling Ikke relevant Støy Økt trafikk til planområdet Personskade na Kritisk Lite sannsynlig boer Trafikk i planområdet Ubehag ansatte En viss fare Sannsynlig Luftforurensning Trafikk til planområdet Mindre person En viss fare Sannsynlig skade/ubehag Trafikkulykker Mangelfull planlegging for myke trafikanter, spesielt barn og andre spesielt sårbare Alvorlige ulykker Katastrofalt Ivaretas i trafikkanalyse ne/trafikkplanlegging personer Forsynings8 og beredskapsrisiko Utilstrekkelig kapasitet Forutsatt i planleggingen for å få godkjennelse

19 16 / 20 Matrisen viser en sammenstilling av resultater fra risikoanalysen slik den er angitt i Tabell 2. Uteluk kende det som er ansett som relevante hendelser er inkludert. Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn sone. Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko. Risikomatrise Sannsynlighet Konsekvens Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Vannfor urensning Lite sannsynlig Skogbrann Støy Luftforurensning Skade på natur miljø Skred/ras Skade på kultur minner Grunn forurensning Radon Lav risiko Middels risiko Høy risiko ROSanalysen har identifisert 9 relevante hendelser/situasjoner, hvorav 4 hendelser/situasjoner utgjør en middels risiko (gult felt): o Radon (6.1.3) o Grunnforurensning (6.2.1) o Støy (6.2.6) o Luftforurensning (6.2.7) Dette er forhold som kan påvirkes i planleggingen, slik at risikosituasjonen kan gjøres akseptabel. Det er således ikke fremkommet risikoforhold som gjør at området anses uegnet for den planlagte utbyggingen. Det skal presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROSanalysen viser, f.eks grunnforurensning, støy og luftforurensning. 8 Referanser /1/ Veileder Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen Kartlegging av risiko og sårbarhet, Direk toratet for sivilt beredskap, Tema 10, 2010 /2/ NVE Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag. Retningslinjer /3/ Utbygging i fareområder. Statens Bygningstekniske Etat. Temaveiledning Ho1/2008. /4/ NVE Flaum og skredfare i arealplanar. Retningslinjer

20 /5/ Forskrift om tekniske krav til byggverk. (Byggteknisk forskrift, TEK 10).

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for detaljreguleringsplan for Sandesundveien barneskole, Sarpsborg kommune

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for detaljreguleringsplan for Sandesundveien barneskole, Sarpsborg kommune Risiko og sårbarhetsanalyse. Forslag detaljreguleringsplan Sandesundveien barneskole, Sarpsborg kommune COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy 1601 Fredrikstad Sentralbord: +47 02694 www.cowi.no Sarpborg

Detaljer

RISIKO- OG 0605 Oslo SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) REGULERINGSPLAN FORTAU LANGS NEDRUMSVEIEN/ LUNDVEIEN FET KOMMUNE. Grensev. 88

RISIKO- OG 0605 Oslo SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) REGULERINGSPLAN FORTAU LANGS NEDRUMSVEIEN/ LUNDVEIEN FET KOMMUNE. Grensev. 88 FET KOMMUNE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 RISIKO- OG 0605 Oslo TLF SÅRBARHETSANALYSE +47 02694 WWW cowi.no (ROS-ANALYSE) REGULERINGSPLAN FORTAU LANGS NEDRUMSVEIEN/ LUNDVEIEN Postboks 6412 Etterstad OPPDRAGSNR.

Detaljer

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Forslag reguleringsplan for Viadukten - Møglestu, Lillesand kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Forslag reguleringsplan for Viadukten - Møglestu, Lillesand kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse. Forslag reguleringsplan for Viadukten - Møglestu, Lillesand kommune COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Sentralbord: +47 02694 www.cowi.no LILLESAND KOMMUNE Risiko- og

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1 Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging 05.01.15 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2015-2030, ROS ANALYSE 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3

Detaljer

APRIL 2016 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SORGENFRI, FELT F/K/O - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

APRIL 2016 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SORGENFRI, FELT F/K/O - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) APRIL 2016 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SORGENFRI, FELT F/K/O - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) NOVEMBER 2014 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde

3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde 3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde SAMMENDRAG Det er identifisert 4 aktuelle hendelser Naturgitt forhold: Steinsprang - Det legges inn krav til tiltak for å unngå hendelser innenfor

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR SPENNCON RAIL, RINGERIKE KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR SPENNCON RAIL, RINGERIKE KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no MARS 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR SPENNCON RAIL, RINGERIKE KOMMUNE OPPDRAGSNR.

Detaljer

REGULERING FOR RØYKEN NÆRINGSPARK FELT C

REGULERING FOR RØYKEN NÆRINGSPARK FELT C NOVEMBER 2013 RØYKEN EIENDOM AS REGULERING FOR RØYKEN NÆRINGSPARK FELT C ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) OPPDRAGSNR.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den 29.09.2015 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje

Detaljer

Fet kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for reguleringsplan for nytt renseanlegg

Fet kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for reguleringsplan for nytt renseanlegg COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy 1601 Fredrikstad Sentralbord: +47 02694 www.cowi.no Fet kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for reguleringsplan for nytt renseanlegg Dokument nr.

Detaljer

STATENS VEGVESEN REGION ØST MARS 2015 ROSANALYSE RV.111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN VEDLEGG A1 TIL DETALJREGULERINGSPLAN PLANID

STATENS VEGVESEN REGION ØST MARS 2015 ROSANALYSE RV.111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN VEDLEGG A1 TIL DETALJREGULERINGSPLAN PLANID STATENS VEGVESEN REGION ØST MARS 2015 ROSANALYSE RV.111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN VEDLEGG A1 TIL DETALJREGULERINGSPLAN PLANID 010526031 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Reguleringsplanforslag Nærsnes Syd II, Røyken kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Reguleringsplanforslag Nærsnes Syd II, Røyken kommune COWI AS Bryggeriv. 2 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 69 39 49 00 Telefax 69 39 49 10 www.cowi.no AS Søndre Nærsnes Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Reguleringsplanforslag Nærsnes Syd

Detaljer

MAI 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR REFSNES GODS, MOSS KOMMUNE

MAI 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR REFSNES GODS, MOSS KOMMUNE MAI 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR REFSNES GODS, MOSS KOMMUNE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no MAI 2013 RISIKO-

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as 1 ROS-ANALYSE for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2 i Ullensaker Kommune Forslagsstiller BoligPartner AS 30.04.2012 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Parkstubben 2 er det utarbeidet

Detaljer

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering.

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. RISIKO OG SÅRBARHET ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. Det er foretatt en ROS-analyse av

Detaljer

JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE

JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO-

Detaljer

SEPTEMBER 2012 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ROS-ANALYSE

SEPTEMBER 2012 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ROS-ANALYSE SEPTEMBER 2012 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ROS-ANALYSE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS- ANALYSE)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS- ANALYSE) JUNI 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS- ANALYSE) DETALJREGULERINGSPLAN ROLIGHETEN, SARPSBORG KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR DOWN TOWN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR DOWN TOWN FEBRUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR DOWN TOWN PORSGRUNN KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstrædet 24 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEBRUAR

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2

Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2 Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2 Plannummer: 201504 09.03.16 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse Plan 201504 Sak nr. 2015/2889 Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2, Molde. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

FEBRUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR NY SENTRUMSBARNEHAGE, SARPSBORG KOMMUNE

FEBRUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR NY SENTRUMSBARNEHAGE, SARPSBORG KOMMUNE FEBRUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR NY SENTRUMSBARNEHAGE, SARPSBORG KOMMUNE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for gang- og sykkelveg Hetleskei, Kvinesdal kommune. PlanID 10372010003 JANUAR 2013 KVINESDAL KOMMUNE

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for gang- og sykkelveg Hetleskei, Kvinesdal kommune. PlanID 10372010003 JANUAR 2013 KVINESDAL KOMMUNE JANUAR 2013 KVINESDAL KOMMUNE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) områderegulering for gang-

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Plannummer: 201503 [Dato] VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området Stordalen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Type hendelse: Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/avbøtende tiltak Vedlegg Naturbasert sårbarhet Ekstremvær/flomfare Sterk vind Nei 1

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mai 2016 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på DSB

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Detaljregulering masseuttak/-deponi Drivenes. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

VENNESLA KOMMUNE. Detaljregulering masseuttak/-deponi Drivenes. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Sentralbord: +47 02694 www.cowi.no VENNESLA KOMMUNE Detaljregulering masseuttak/-deponi Drivenes Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Dokument nr. Vedlegg

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato:

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: 30.10.2015 Bakgrunn I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

ROS-analyse. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Stange kommune. Reguleringsplan for: Fv. 228 Strandlykkja - Mjøsli

ROS-analyse. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Stange kommune. Reguleringsplan for: Fv. 228 Strandlykkja - Mjøsli ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Stange kommune Reguleringsplan for: Fv. 228 Strandlykkja - Mjøsli Januar 2013 Utgitt av: Utarbeidet av: Fagansvarlig: Dok.nr.: Fellesprosjektet E6 Dovrebanen COWI

Detaljer

2. Metode. 2.1 introduksjon

2. Metode. 2.1 introduksjon 2. Metode 2.1 introduksjon Dokumentet inneholder overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen, vurdering av alle innspill sendt inn i forbindelse med revideringen av kommuneplanen med spesifikk

Detaljer

Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem

Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem Plannummer: 201319 09.06.17 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]...

Detaljer

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 08.01.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4

Detaljer

1. BAKGRUNN 2. METODE

1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan Granlund Dato: 2017-08-01 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig.

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. Nasjonal arealplan-id 1201_63300000 Utarbeidet av: Plottaplan

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse ÅS KOMMUNE Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Utarbeidet av: Magnus Ohren, Rådgiver, Ås kommune 07.09.2015 1 Innledning 1.1 Om ROS-analyser Risiko og sårbarhetsanalyser

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 664 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mars 2015 1. Innledning Denne ROS-analysen

Detaljer

R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET

R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE TYNSET KOMMUNE Tynset, 24.02.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse av planer for

Detaljer

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Plannummer: 201411 01.10.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg 2. Vestvågøy kommune Plan og teknikk RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Kommunedelplan areal for: Ballstad planid.2012 03 Stamsund planid.2012 04 Bøstad planid.2012 05 LeknesGravdal planid.2012

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Plannummer: 201502 Utarbeidet 19.03.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området

Detaljer

Detaljregulering for Elgåslia

Detaljregulering for Elgåslia Detaljregulering for Elgåslia Plannummer:1502201105 09.02.16 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]... 6 3 1. Risiko-

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Detaljregulering Hornåsen trinn 3. Evje og Hornnes kommune. Forslagsstiller BoligPartner AS

ROS-ANALYSE. for Detaljregulering Hornåsen trinn 3. Evje og Hornnes kommune. Forslagsstiller BoligPartner AS 1 ROS-ANALYSE for Detaljregulering Hornåsen trinn 3 i Evje og Hornnes kommune Forslagsstiller 28.01.2014 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Hornåsen er det utarbeidet en

Detaljer

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Pk14 ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Detaljregulering for Toflebrekko, Skånevik Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag til detaljreguleringsplan, plan nr. XXXX Gårds- / bruksnummer 150/23 m.fl. Lokalisering Planområdet ligger i Lørenskog kommune, langs Losbyvegen til Losby og langs Feiringveien.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kniveåsen Nord Øst Bb2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av : Tiltakshaver: Kniveåsen AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR EVENRØDVEIEN 2 - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

DETALJREGULERINGSPLAN FOR EVENRØDVEIEN 2 - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) MAI 2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR EVENRØDVEIEN 2 - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FREDRIKSTAD KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland.

ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland. Oppdragsgiver: Oppdrag: Sortland Boligstiftelse ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland. Dato: 20161117 Skrevet av: Dagmar Kristiansen Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: 600317

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 669 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad Januar 2016 1. Innledning Denne

Detaljer

ROS analyse - Ulvåmoen massetak

ROS analyse - Ulvåmoen massetak ROS analyse - Ulvåmoen massetak Bakgrunn Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 1. Generelt Eventuellehendelsersomplanenforutsetterskalskje er ikke inkludert

Detaljer

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2 Reguleringen av Hunnselvas munning, Gjøvik Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Analysen beskriver risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for utbyggingsarealer og trafikkarealer innenfor planen

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Risiko- og sårbarhetsanalyse 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Revidert 04.07.2014 1. Bakgrunn og metode Plan- og bygningslovens

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Oppdragsgiver: Oppdrag: Lier kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Dato: 2014-06-17 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, skal det ved utarbeidelse av alle planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

1 Risiko og sårbarhet

1 Risiko og sårbarhet 1 Risiko og sårbarhet 1.1 ROS-analyse I forbindelse med utarbeidelse av planen er det føres analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Analysen er ført av prosjektet

Detaljer

Vurdering av risiko og sårbarhet

Vurdering av risiko og sårbarhet Vurdering av risiko og sårbarhet Nedenfor gis en oversikt over kategoriseringen og akseptgrad ved ulike kombinasjoner, som benyttes ved risikoanalysen. Sannsynlighetskategori 1. Lite sannsynlig Sjeldnere

Detaljer

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse Detaljregulering for Kalvehagen Kalvehagen boligfelt Revidert reguleringsplan ROS-analyse 1. Bakgrunn Plan- og bygningsloven 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformål: Ved

Detaljer

Rapport. Vestvågøy kommune. OPPDRAG Reguleringsplan for Sykehusbakken, Gravdal. EMNE Forenklet ROS-analyse DOKUMENTKODE PLAN-RAP-001

Rapport. Vestvågøy kommune. OPPDRAG Reguleringsplan for Sykehusbakken, Gravdal. EMNE Forenklet ROS-analyse DOKUMENTKODE PLAN-RAP-001 Rapport Vestvågøy kommune OPPDRAG Reguleringsplan for Sykehusbakken, Gravdal EMNE DOKUMENTKODE 712458 PLAN-RAP-001 Side 2 av 18 06. oktober 2014 / Revisjon 00 712458-PLAN-RAP-001 Innledning Innholdsfortegnelse

Detaljer

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole Plannummer: 201420 31.03.2017 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Det er gjennomført ROS-analyse som er dekkende for planforslaget i tråd med veileder fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb), Samfunnssikkerhet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H. AS, avd. Vegårshei

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 Bergen VEDLEGG ROS-ANALYSE YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M.FL., KOKSTADVEGEN 54 BERGEN KOMMUNE Plannr.: 1201_6316 0000 Saksnr.: 201220140 Sist oppdatert: 19.02.2015 RISIKO

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljplan Naustgjerdet Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I risikovurderingene

Detaljer

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid:

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid: Seterfjæra Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse planid:16270119 21.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan: Skibotn kai, Storfjord kommune Metode En risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt tap

Detaljer

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 2 ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 Vedlegg til Reguleringsplan for Løvik Vest Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Detaljert

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNKJERNMOEN, GNR./BNR. 176/2 - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNKJERNMOEN, GNR./BNR. 176/2 - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) JUNI 2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNKJERNMOEN, GNR./BNR. 176/2 - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) ULLENSAKER KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_201404. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 16.9.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR LÅVETOMTA, NESODDEN KOMMUNE, AKERSHUS: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS - analyse) BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter 28.04.14 Vurdering av risiko/sannsynlighet

Detaljer

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig Oppdragsgiver: Suldal kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Suldal Bad Plan-og byggesak Dato: 13.10.2015 Rev: 1 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Hans Munksgaard 1. BAKGRUNN

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Vedlegg til plan Detaljregulering Kollen Øvre, planid: 2017001» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Gbnr: 18/19 m.fl. 1.0 Innledning Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1 9.08.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Energivegen 4, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av et næringsbygg

Detaljer

Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger Metode Uønskede hendelse og konsekvenser Samlet risikovurdering...

Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger Metode Uønskede hendelse og konsekvenser Samlet risikovurdering... RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for gnr/bnr 81/354 m.fl. Åsmoen øst, Ullensaker kommune Utført av Plan23 AS Dato: 23.11.2016 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger... 1 2. Metode... 1

Detaljer

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JEVNAKER KOMMUNE DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 28.6.2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3. ANALYSE... 4 3.1. Endelig

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid

ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid 630000 0.11.013 Under arbeidet med tilstøtende reguleringsplan er det gjennomført geologisk undersøkelse som også omfatter dette planområdet. Undersøkelsen

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE

DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE Dokument type Risiko og sårbarhetsanalyse Dato 2017-07-07 DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE Revisjon 00 Dato 2017/07/07

Detaljer