Risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for detaljreguleringsplan for Sandesundveien barneskole, Sarpsborg kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for detaljreguleringsplan for Sandesundveien barneskole, Sarpsborg kommune"

Transkript

1 Risiko og sårbarhetsanalyse. Forslag detaljreguleringsplan Sandesundveien barneskole, Sarpsborg kommune COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy 1601 Fredrikstad Sentralbord: Sarpborg kommune Risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for detaljreguleringsplan for Sandesundveien barneskole, Sarpsborg kommune Dokument nr. N03 Revisjonsnr. 0 O.nr. A037011/ Utgivelsesdato Utarbeidet Øyvind Weholt Kontrollert Jørgen Langgård

2 Risiko og sårbarhetsanalyse. Forslag detaljreguleringsplan Sandesundveien barneskole, Sarpsborg kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Metode 2 3 Gjennomføring og organisering Kriterier for sannsynlig Akseptkriterier konsekvens 4 4 Fareidentifikasjon/uønskede hendelser 5 5 Kartlegging sårbare objekter 6 6 Analyse Natur og miljørisiko Radon Virksomhetsrisiko Grunnforurensning Skade på kulturminner o.l Elektromagnetisk stråling Støy Luftforurensning Trafikkulykker Forsynings og beredskapsrisiko 9 7 Resultat 10 8 Referanser 11

3 3 / 14 Sammendrag I forbindelse med plan for detaljregulering av Sandesundsveien barneskole, Sarpsborg kom mune, er det utarbeidet en ROSanalyse. ROSanalysen har identifisert 5 relevante hendelser/situasjoner, hvorav 3 hendel ser/situasjoner utgjør en middels risiko (gult felt): o Radon (6.1.1) o Grunnforurensning (6.2.1) o Trafikkulykker (6.2.6) Dette er forhold som kan påvirkes i planleggingen, slik at risikosituasjonen kan gjøres aksep tabel. Det er således ikke fremkommet risikoforhold som gjør at området anses uegnet for den planlagte utbyggingen. Det skal presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROSanalysen viser, f.eks grunnforurensning, støy og luftforurensning.

4 1 / 14 1 Innledning I forbindelse med forslag detaljreguleringsplan for bygging av ny Sandesundveien barneskole i Sarpsborg kommune er det utarbeidet en risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse). ROSanalysen er utført iht. planprogrammet for KU og 43 i plan og bygningsloven. Skolen vil bli lokalisert på eksisterende tomt for Sandesundsveien barneskole. I tillegg foreslås den nye barneskolen utvidet mot nord. Planområdet ligger langs Sandesundveien mellom nr. 39 og 53 i bydelen Grotterud i sentrum av Sarpsborg kommune. Planområdet består i dag av to separate kvartaler. Søndre kvartal benyttes i hovedsak til eksisterende barneskole med uteanlegg, mens det i tillegg finnes en tidligere enebolig som benyttes til barnehage formål. Også nordre kvartal benyttes i hovedsak til skoleformål, men for elever ved St. Olav videre gående skole. I nordre kvartal finnes det noen større innslag av boligbebyggelse i from av to eneboli ger og to leilighetsbygg. Tilstøtende areal består i all hovedsak av boligbebyggelse. Planområdet er tilnærmet flatt og omfatter verken terreng som kan utsette det for ras/skredfare. Det finnes heller ikke vannkilder i nærheten som kan innebære fare for flom og oversvømmelse. Planområdets beliggenhet er vist på fig.1.

5 Fig.1. Lokalisering av planområdet. 2 Metode Analysen er utført som en grovanalyse basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i Samfunns sikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet, utarbeidet av Direktoratet for sam funnssikkerhet og beredskap (DSB), 2010/1/. Gradering av konsekvens og risiko følger i betegnelse ne i samme publikasjon. Hensikten med ROSanalysen har vært å vise risiko og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til det planlagte utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planforslaget. Risikoforhold som ikke vil bli endret fra dagens situasjon, er således ikke vurdert.

6 Basert på vurderinger av hvor sannsynlig uønskede hendelsene er, konsekvensene av disse, samt år saksforhold, må tiltak vurderes for å unngå hendelsene, redusere sannsynligheten for at disse kan oppstå, eller redusere konsekvensen av hendelsene. Tiltakene kan således både være forebyggende og skadebegrensende. Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROSanalysen. Dette er hen delser som innebærer en villet konsekvens uten at vurdering av sannsynlighet er relevant, og således ikke en uønsket hendelse. 3 Gjennomføring og organisering ROSanalysen er hovedsakelig basert på utdrag fra informasjon utarbeidet av COWI AS ifb. utarbei delse av reguleringsplanen. Det har ikke vært avholdt eksterne møter. Følgende dokumenter har vært sentrale: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for Sandesund barneskole. Foreløpig. COWI okto ber Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Sandesund barneskole. Foreløpig. Ok tober Skisseprosjekt til ny skole. Link Arkitektur. Oktober Støyvurdering. COWI AS Trafikkvurdering Sandesundveien barneskole. COWI AS. 5.oktober 2012 Sandesundveien skole utredning av luftforurensning. COWI Uttalelser til varsling om oppstart.

7 3.1 Kriterier for sannsynlig Tabell 1. Vurderingskriterier for sannsynlighet Tabell 1. Vurderingskriterier for sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe Betegnelse Frekvens Vekt Lite sannsyn Mindre enn en gang i løpet av 50.år 1 lig Mindre sann Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i 2 synlig løpet av 50 år Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i 3 løpet av 10 år Meget sann synlig Mer enn en gang i løpet av ett år Akseptkriterier konsekvens Tabell 2. Kriterier for konsekvensgrad Betegnelse A. Mennesker B. Miljø C. Materielle ver dier/økonomiske tap Ufarlig Ingen person Ingen skade Ingen skade skade Driftsstans / reparasjoner En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Få og små per sonskader Alvorlige person skader Alvorlige ska der/en død. En eller flere dø de. Mindre skader, lokale skader Omfattende skader, regionale konsekven ser med restitusjonstid < 1 år. Alvorlige skader, regi onale konsekvenser med restitusjonstid > 1 år Svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøska de < 1 uke. Mindre lokal skade på og ikke umiddelbart behov for reparasjoner, eventu elt mulig utbedring på kort tid. Driftsstans / reparasjoner < 3 uker. Betydelig skader Driftsstans / reparasjoner > 3 uker. Alvorlige skader. Driftsstans / reparasjoner > 3 mnd. Fullstendig skader Driftsstans / reparasjoner > 1 år. Vekt Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise i figur 2.

8 Risikomatrise Sannsynlighet Konsekvens Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Lav risiko Middels risiko Høy risiko Fig. 2. Risikomatrise 4 Fareidentifikasjon/uønskede hendelser I de følgende er det angitt situasjoner eller hendelser som anses som relevante å vurdere fordi de kan representere en potensiell risiko knyttet til reguleringen. Dette er situasjoner eller hendelser som kan inndeles i naturrisiko, virksomhetsrisiko og forsynings og beredskapsrisiko. Følgende hendelser/situasjoner er ansett å være aktuelt og inkludere i denne analysen: Naturrisiko Radon Virksomhetsrisiko Virksomhetsrisiko er knyttet til hendelser som vil kunne innebære en risiko fordi tiltaket vil utløse disse. Dette vil kunne berøre nye beboere innenfor på planområdet, men også eksisterende forhold på og i planområdets omgivelser. Grunnforurensning Elektromagnetisk stråling Kulturminner etc. Støy Luftforurensning Trafikkulykker Forsynings og beredskapsrisiko Dette omfatter kritiske samfunnstjenester knyttet til energi, vann og avløp, renovasjon, tele, trans port og beredskap/utrykning. Det er i forutsatt at forhold som berører forsynings og beredskapsforhold blir ivaretatt ifb. planleg gingen forøvrig.

9 5 Kartlegging sårbare objekter Med sårbarhet er betegnet generelt et verdifullt objekts eller et systems evne til å opprettholde sin funksjon når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de problemer det er å gjenoppta sin virksom het etter at hendelsen har inntruffet. Sårbare objekter kan f.eks være knyttet til natur og kulturminner, men også til ulike typer infrastruk tur. I tillegg kan mennesker og bygninger anses som sårbare. I den aktuelle planen anses sårbarhet utelukkende å være knyttet til mennesker. 6 Analyse 6.1 Natur8 og miljørisiko I Plan og bygningsloven, 68, heter det: "Grunn kan bare bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur og miljøforhold" Siden ras og flomfare ikke er relevante hendelser for området, er det i denne ROSanalysen uteluk kende vurdert fare knyttet til radon Radon Aktsomhetskart utarbeidet av NGU (http://www.ngu.no/kart/arealis/) viser at deler av planområdet er klassifisert med høy radonaktivitet. Se fig. 4. Risiko knyttet til radon må anses som relevant. Statens strålevern anbefaler en tiltaksgrense for radon på 100 Bq/m 3, dvs. en grenseverdi hvor det anbefales at tiltak alltid iverksettes. Maksimumsgrensen er satt til 200 Bq/m 3. Bygningsmessige krav knyttet til radonfare er beskrevet i 135 i TEK 10 /5/. Det er forutsatt at kravet i TEK 10 blir opp fylt.

10 Fig. 4. Illustrasjon som viser radon innenfor planområdet (Kilde: Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Radon A B C Høy radonaktivitet Mindre sannsynlig (2) Farlig (4) Middels (8) 6.2 Virksomhetsrisiko Grunnforurensning Behov for tiltak knyttet til grunnforurensing styres av kapittel 2 i forurensningsforskriften. Det er ikke kjent at området har hatt virksomhet som tilsier at grunnen er forurenset. Det er imidlertid generelt fokus på at byjord kan være forurenset, og det kan derfor ikke sess bort fra at det kan være forurensning i grunnen. Det er ikke foretatt undersøkelser som kan bekrefte eller avkrefte dette. Det bør derfor vurderes om området vil omfattes av kap. 2 i forurensningsforskriften. manglende opplys ninger medfører at dette i ROSanalysen er ansett som et risikotema. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Grunnforurensning A B C Byjord Mindre sannsynlig (2) Kritisk (3) Middels (6)

11 6.2.2 Skade på kulturminner o.l. Det er ikke registret automatisk fredete kulturminner eller nyere tids kulturminner innenfor eller i nærheten av planområdet. Fylkeskonservatoren anbefaler sterkt at all de 5 SEFRAKregistrerte byg ningene innenfor planområdet reguleres til bevaring, og at skolebygningene videreføres som end el av et framtidig, enhetlig skolemiljø. Da dette må avklares ifm. gjennomføringen av prosjektet, er det ikke funnet grunn til å risikovurdere dette temaet Elektromagnetisk stråling Ved planlegging av nye boliger og lekearealer for barn bør styrken på magnetfelt ikke overstige 0,4 mikrotesla (Strålevernrapport 2005:8). Det er ikke kjent høyspentledninger/kraftledninger innenfor planområdet. Temaet er således ikke re levant for analysen Støy COWI AS har utarbeidet en egen vurdering av støy fra veitrafikk, vurdert iht. forskrift T1442. Ana lysen er basert på fremskredne trafikkdata i Støysonekart viser at deler av skolegården ligger utenfor gul sone, men også at flere støyfølsomme utearealer mot Sandesundveien og Holbergs gate. ligger i gul sone. Støynivå på fasadene lengst ut mot Sandesundveien ligger noe over grenseverdien etter skjermingstiltak, slik at retningslinjene ikke tilfredsstilles fullt ut. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Støy A B C Biltrafikk Mindre sannsynlig (2) En viss fare (2) Lav (4) Luftforurensning COWI AS har gjennomført en egen vurdering av luftforurensing. Konklusjonen er at planområdet ikke vil være utsatt for konsentrasjoner over tiltaksgrensen i forurensningsforskriften. Alle ute og oppholdsarealer vil tilfredsstille grenseverdiene i T1520 (retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen). Det er ikke gjort beregninger av vintermiddel eller årsmiddelkonsentrasjoner, men det er grunn til å tro at verdiene i tiltaksområdet vil ligge godt innenfor kravene. Selv om det ikke er gjort beregninger av svoveldioksidkonsentrasjoner er det antatt med at denne også vil ligge under kravet. Det begrun nes med en vesentlig fortynningseffekt som følge av relativt stor avstand fra utslippskilden. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Luftforurensning A B C Biltrafikk som skyl des tiltaket (etter ut bygging) Lite sannsynlig (1) En viss fare (2) Lav (2)

12 6.2.6 Trafikkulykker COWI AS utarbeidet en egen trafikkvurdering for tiltaket. Ulykkesstatistikken tyder ikke på at det er spesielle ulykkespunkter nær planområdet, men det er for lav trafikkmengde og for få ulykker til å kunne si noe sikkert om ulykkesrisiko. Forebyggende tiltak bør imidlertid ha stor vekt, spesielt siden dette er sted hvor det vil ferdes mye barn. Ifølge Statens vegvesens rapport "Trafikkløsninger i skolens nærområde eksempler og aktuelle til tak", er fartsnivået i området den viktigste faktoren for trafikksikkerheten. Det kan således vurderes fartsdempende tiltak. I tillegg kan det vurderes om bredden på fortauet nær skolen bør utvides. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Trafikkulykke A B C Biltrafikk, påkjørsel Mindre sannsynlig (2) Farlig (4) Høy (8) 6.3 Forsynings8 og beredskapsrisiko Her inngår ulike samfunnstjenester knyttet til energi, vann og avløp, renovasjon, tele etc. som i dag ikke er tilgjengelig for en utbygging. Det er forutsatt at alle forhold som berører forsyningsproblema tikk blir ivaretatt ifb. planleggingen forøvrig. Dette gjelder også tilstrekkelig overvanns og brann vannskapasitet.

13 10 / 14 7 Resultat Tabell 3 gir en oppsummering av de hendelser som er diskutert over. Tabell 3. Risikoanalyse, oppsummering Hendelse/situasjoner Årsak Konsekvens Konsekvens8 Sannsynlighetsgrad grad Naturrisiko Radon Høy til moderat radonaktivitet Alvorlig skade/død Farlig Mindre sannsynlig Virksomhetsrisiko Grunnforurensning Forurensning fra garteridrift Helseskade Kritisk Sannsynlig Skade på kulturminner Utilsiktet inngrep i kulturminne i utkant av Ikke relevant planområdet Elektromagnetisk stråling Ikke relevant Støy Trafikk Få og små per En viss fare Mindre sannsynlig sonskader Luftforurensning Trafikk til planområdet Mindre person En viss fare Lite sannsynlig skade/ubehag Trafikkulykker Mangelfull planlegging for myke trafikanter, Alvorlige ska Farlig Mindre sannsynlig spesielt barn som skal til og fra skolen der/én død Forsynings8 og beredskapsrisiko Utilstrekkelig kapasitet Forutsatt i planleggingen for å få godkjennelse

14 11 / 14 Matrisen viser en sammenstilling av resultater fra risikoanalysen slik den er angitt i Tabell 2. Uteluk kende det som er ansett som relevante hendelser er inkludert. Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn sone. Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko. Risikomatrise Sannsynlighet Konsekvens Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Støy Grunn forurensning Radon Trafikk ulykker Lite sannsynlig Luftforurensning Lav risiko Middels risiko Høy risiko ROSanalysen har identifisert 5 relevante hendelser/situasjoner, hvorav 3 hendelser/situasjoner utgjør en middels risiko (gult felt): o Radon (6.1.1) o Grunnforurensning (6.2.1) o Trafikkulykker (6.2.6) Dette er forhold som kan påvirkes i planleggingen, slik at risikosituasjonen kan gjøres akseptabel. Det er således ikke fremkommet risikoforhold som gjør at området anses uegnet for den planlagte utbyggingen. Det skal presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROSanalysen viser, f.eks grunnforurensning, støy og luftforurensning. 8 Referanser /1/ Veileder Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen Kartlegging av risiko og sårbarhet, Direk toratet for sivilt beredskap, Tema 10, 2010 /2/ Forskrift om tekniske krav til byggverk. (Byggteknisk forskrift, TEK 10).

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) NOVEMBER 2014 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

OKTOBER 2014 RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR GRESSVIK BRUK

OKTOBER 2014 RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR GRESSVIK BRUK OKTOBER 2014 RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR GRESSVIK BRUK ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK 1 OKTOBER 2014 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstrædet 24 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Soleiknuten, Sirdal kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg.

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg. DETALJREGULERING Høringsutgave VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Kommune: Randaberg Region vest Stavanger kontorstad

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune.

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune. Statens vegvesen Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) September 2011 REGULERINGSPLAN FV.440

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Side 1 av 13

Planbeskrivelse. Side 1 av 13 Planbeskrivelse Planens navn: Torskefjordveien 4 boligbebyggelse. Planens ID: 2010/2480 Dato for siste revisjon: 26.09.2011 Dato for vedtak i kommunestyret: Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen 531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Del: Dato: 2013-04-26 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kjersti Møllerup Subba Christian Frønsdal ROS-ANALYSE INNHOLD

Detaljer

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse Detaljregulering for Kalvehagen Kalvehagen boligfelt Revidert reguleringsplan ROS-analyse 1. Bakgrunn Plan- og bygningsloven 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformål: Ved

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune Prosjektnr.: 859.b Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 07.0.203, revidert 23.0.203 Risiko- og sårbarhetsanalyse, områdereguleringfor Engelsrudhagen

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Oppdragsnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Dokument nr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden.

Oppdragsnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Dokument nr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. 1 ROS-analyse 1.1 GENERELT Plan og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved all planlegging jf. 4.3: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten

Detaljer

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Nord Rapporttype Vedlegg til planforslag 0-0-6 FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (6) FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Desember 2014 Plannavn ÅRSTAD. BJØRNSONS GATE 29. PlanID 63800000 1 Innholdsfortegnelse 1. PLANLEGGING...3 1.1. Innledning...3 1.2. Formål og omfang...4 1.4.

Detaljer

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brygga Losji Rapporttype Vedlegg til detaljregulering 2012-12-13 BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (17) BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE Oppdragsnr.: 8120298 Oppdragsnavn:

Detaljer

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse 2011-03-22 BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1100745 Oppdragsnavn:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE(ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE(ROS) NORDRE LAND KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE(ROS) Ver. 10.07.15 INNHOLD Innledning... 4 Status... 4 Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold... 4 Naturgitte

Detaljer

ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE

ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE Dokumentinformasjon: Tiltakshaver: Seløy AS Prosjektnavn: Detaljregulering for fritidsbebyggelse og turistog fritidsformål på Nautøyene

Detaljer

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei Parsell: Rundkjøring Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommune: Fet (Plannummer 0102 R1202) Region øst Oslo kontorsted 1.11.2013 R a p p o r t Oppdrag: 124490

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag 013-09-7 GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 110144 Oppdragsnavn:

Detaljer