Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2012. www.vikensenter."

Transkript

1 Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus Årsrapport 2012

2 Innhold Styret 3 Styret 4 Muligheter og utfordringer hvilken vei må Viken senter gå? 5 Representantskapet 5 Hovedtall Direktørens spalte 8 Presseklipp Forsvaret 9 Klinikkenheten 11 Tabell 1. Produksjon i antall liggedøgn 11 Tabell 2. Geografisk fordeling av henvisninger 12 Tabell 3. Henvisninger og inntak 12 Tabell 4. Henvisningsdiagnoser 14 Kurs- og veiledningsenheten 16 Presseklipp KoV 17 Stor glede å være på Viken 18 Presseklipp revy og julekonsert Styret for perioden : Anne Helen Hansen, Tromsø - leder Christel Eriksen, Alta - nestleder Stein Viggo Bones, Bardu Oddgeir Stenersen, Tromsø Vigleik Aas, Bodø Janne-Monica Kaarigstad, Bardu Bernt Aanonsen, Bodø Vararepresentanter til styret for perioden : Siv Kvernmo, Tromsø Toril Nilsen, Leines Anne Marit Rosenlund, Bodø Torgun H. Kildal, Narvik (personlig varamedlem for Janne-Monica Kaarigstad) Hege Walør Fagertun, Bardu (pesonlig varamedlem for Stein Wiggo Bones) 2 3

3 Muligheter og utfordringer - hvilken vei må Viken gå? Representantskapet Muligheter og utfordringer hvilken vei må Viken gå? Anne Helen Hansen ble i 2012 valgt som styreleder for Viken senter. Vi må stadig utvikle både tilbudet og samarbeidet med andre, mener hun. Anne Helen Hansen har utdanning innenfor både kristendom, sosialt arbeid og medisin og er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Hun har blant annet vært assisterende fylkeslege i Troms, kommuneoverlege i Tromsø og leder av Samhandlingsenheten i UNN. Nå jobber hun med fullføringen av sin doktorgrad innenfor samfunnsmedisin. Hun har undersøkt befolkningen sin bruk av helsetjenester. Hansen er også styreleder i Sykehusapotek Nord i Helse Nord. Hvordan er det å være styreleder i Viken senter? Veldig utfordrende og interessant. Jobben som styreleder og virksomheten Viken driver sammenfaller sterkt med mine interesser, både faglig og personlig. Hun sier at styrets viktigste funksjon er å utvikle en strategi. Å forme en retning, sammen med den daglige ledelsen, og å bidra til at Viken går i denne retningen. Vi har et kompetent styre, der mange forskjellige fagområder og retninger er representert. Hva er det som er så attraktivt med å være styreleder for akkurat Viken senter? Er senteret unikt? Ja, absolutt. Viken tilbyr behandling, kurs og veiledning av høy kvalitet. Både til folk som har behov for helsetjenester, og til bedrifter og grupper. Det er en stor bredde i tilbudet. Jeg er veldig stolt over og glad for at vi har et sånt tilbud i Nord-Norge. På Viken senter kan man ta opp temaer som oppleves som tabu av noen. Temaer som har å gjøre med åndelighet og tro. Tro kan være en sterk ressurs i livet, men kan også føre til at familier splittes og at folk sliter. Tro skaper både gleder og sorger, og er en viktig del av virkeligheten for veldig mange. Og den virkeligheten erkjennes på Viken. Ved Viken skjer dette med høy faglighet. Det skal være kvalitet i all behandling, også når temaet er av åndelig karakter. Hvilken vei ser styret for Viken? Viken senter skal bidra til å styrke menneskets muligheter til å mestre livets utfordringer. I det ligger erkjennelsen av at livet har utfordringer, som det er mulig å mestre, og at mange ressurser allerede finnes. Viken senter har nå lagt bak seg en hektisk og krevende startfase. Nå har vi hodet over vannet og bedre muligheter enn før til å styre den videre utviklingen. Vi må hele tiden tenke over hvordan tilbudet skal se ut. Omverdenen forandrer seg, behovene vil endre seg fremover. Vi må være i et dynamisk samspill med de som har bruk for oss. Det gjelder å finne frem til hva som skal være stabilt og varig, og hva som skal fornyes, og, eventuelt også, av og til, fjernes. En viktig del av strategiprosessen er å stake ut overordnede mål. Hvilken vei skal vi gå? Vi må videreutvikle samarbeidet med alle som har interesse i det Viken senter gjør. Helse Nord er en viktig interessent. Viken senter og Helse Nord har felles interesse i å gi et godt tilbud til befolkningen. Vi har allerede et godt samarbeid, og det kan utvikles videre. Fastleger er også viktige samarbeidspartnere, likedan bedrifter som kan ha nytte av våre tilbud på kurs- og veiledningsfronten, kirka, og ikke minst befolkningen. Det som er utfordringen, er å gjøre dem kjent for alle som kan ha glede og nytte av dem. Mye er gjort allerede, men vi må jobbe videre med dette. Styreleder Anne Helen Hansen Representantskapet for perioden : Arve Martinsen, Mehamn - leder Ester Fjellheim, Tromsø - nestleder Per Oskar Kjølaas, Tromsø Reidun Mæsel Kolvik, Bodø Anne Smeland, Tana Odd Jarle Eidner, Bodø Rigmor Aasrum Skille, Alta Randi Helene Owe, Borkenes Arne Sundheim, Tromsø Solveig Utvik, Ballstad Vararepresentanter til Representantskapet for perioden : Bente Skipenes Østrem, Brøstadbotn Rolf Steffensen, Hamarøy Odd Bjarne Bruun, Harstad Tore Johnsen, Tromsø Hovedtall 2012 Driftsregnskap Driftsinntekter: Driftsinntekter Driftstilskudd og andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader: Direkte kostnader: Lønnskostnader m.m Avskrivning driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Årets resultat Overføringer: Overført annen egenkapital Balanse Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Avsetning og forpliktelser Tilskudd Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

4 Direktørens spalte Viken senter for psykiatri og sjelesorg 2012 Den positive utviklingen med fullt belegg, stor aktivitet og økonomisk overskudd ved Viken senter for psykiatri og sjelesorg, fortsatte i I sin årsberetning for 2012 skriver styret slik om fremtidsutsikter/ fortsatt drift: Styret er tilfreds med den økonomiske utviklingen i Årets positive driftsresultat er et resultat av sterk fokus på god drift er andre driftsår etter at Viken senter ble tildelt ny kontrakt med Helse Nord i 2010 etter anbudskonkurranse. Den innebærer kjøp av 37 plasser for perioden med opsjon på prolongering i to + to år (2 + 2 år). Styret er svært fornøyd med at Viken senter etter en overgangsfase i 2011 med flere omstillingstiltak og omorganisering av virksomheten for å tilpasse seg til den nye kontrakten, har klart å stabilisere driften og generere overskudd. Styret vil berømme ansatte og ledelse for det arbeid som er gjort for å utrede og gjennomføre tiltak i denne forbindelse. Tiltakene gjelder både tilpasning av arbeidsstyrken, driftsforbedringer, revidering av avtaler og strategiarbeid. Med dette som grunnlag, er det lagt en solid plattform og muligheter for å håndtere svingninger og utvikling av virksomhetens hovedformål, forebygging og behandling i årene som kommer. Ut fra ovennevnte tiltak, anser styret at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. I et år som først og fremst har vært preget av stabilitet og jevn daglig drift er det verdt å trekke frem noen utfordringer, større tiltak og milepæler. Ved Klinikkenheten er det gjennom helseforetaket innført nye henvisnings-rutiner fra 1.mai 2012, slik at i hovedsak alle eksterne henvisninger må sendes via DPS, mot tidligere direkte til institusjonen. Ved årsskiftet var det for tidlig å si noe entydig om effekten dette har på pasienttilgangen, selv om man aner en nedgang. Det har naturlig nok knyttet seg uro til denne endringen, både fra henvisere og institusjonen. På den ene siden kan det ligge til rette for kvalitetsmessige forbedringer før inntak. På den annen side fryktes forsinkende mellomledd og dobbeltarbeid. Man har og spurt seg om veien frem vil bli trangere for pasientene. Det holdes et kontinuerlig fokus på dette fra institusjonens side, og man vil følge opp dette med evalueringer etter 1 år i Direktør Jon Henrik Wien og Feltprost Alf Petter Hagesæther gratulerer hverandre med samarbeidsavtalen. Etter mange års fokus på å tilrettelegge tiltak knyttet til Forsvarets personell, er det svært gledelig at Kurs- og veiledningsenheten i løpet av året har vunnet frem med et anbud sammen med Modum bad om å levere samlivskurs til Forsvaret over hele landet i en 3 års periode fremover. Kristin T. Lærum leder ved Kildehuset Modum Bad og Line Kroken fungerende leder ved KoV Viken senter er svært fornøyd med samarbeidet. Dette er samtidig første konkrete samarbeidsprosjekt mellom de to institusjonene, der man utnytter hverandres ulike kompetanse. Parallelt med dette har man fått på plass en avtale med Feltprestkorpset om å samarbeide om en Pastoral Klinisk Utdanning. 40 år etter at denne ble innført i Norge, og har blitt gitt ved ulike sykehus i Sør Norge, ser det ut til at dette kan bli en fast virkelighet i Nord Norge fra høsten Dette styrker samtidig institusjonens status som et kompetansesenter, og er en supplering av andre utdannings-muligheter ved institusjonen. Leger har i dag adgang til å gjennomføre inntil 2-års kvalifiserende inter-mediær spesialistpraksis, og studenter ved psykologisk institutt i Tromsø har årlig 2-3 praksisplasser ved institusjonen. Kristin T. Lærum og Kjell Erik Runar undertegner avtale om leveranse om PREP - kurs til Forsvaret. Med en bedret økonomi har Viken senter i 2012 kunne sette av midler til utsatte vedlikeholdsoppgaver, og et stort arbeid med å beise hele institusjonen er påbegynt. Det er videre gjort mange utbedrings- og forbedringstiltak innenfor vann, ventilasjon og varme, som betyr innsparing på driftsutgifter og mer stabil drift. På personalsiden arbeides det svært godt med å innarbeide gode rutiner for å ivareta våre nøkkelpersoner, arbeidstakerne. Fra årsberetningen sakser vi: Viken senter har IA-avtale med tilhørende handlingsplan, strukturert sykefraværsoppfølging, inkludert dialogmøter. Samarbeid med NAV Arbeidslivssenter i forbindelse med IA-opplæring for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Virksomheten har et operativt system for avviksmelding og avviksbehandling innenfor HMS-området. Avtalen med bedriftshelsetjenesten Stamina HOT er videreført. Sykefraværet var 6,9 %. Målsettingen i IA-handlingsplanen var et sykefravær som ikke oversteg 7,4 %. Ledelse og styre har i 2012 påbegynt strategiarbeidet for perioden Institusjonen må konsolideres der den er nå, og samtidig utvikle seg gjennom mål og strategier for årene fremover. Dette arbeidet vil fortsette utover i Institusjonen merker presset fra et helsevesen som forventes å levere mer ambulante tjenester, ha kortere liggetider, til enhver tid ha nok belegg for å nå inntektskrav, etc. Til syvende og sist handler dette om pasientene og gjestene får det tilbudet som passer deres utfordringer best. Hva gir best utbytte? På hvilken måte formidler vi gjennom vårt arbeid grunnleggende verdier om menneskelig verdighet og betydning? Den viktigste satsningen fremover vil derfor være kvalitetsarbeid og forskning som kan understøtte og eventuelt korrigere kursen slik at disse verdiene blir stående. Paul Dahlø, styreleder de siste tre år, gikk i høst ut av styret i forbindelse med sitt valg til ordfører i Sørreisa kommune. Dahlø kom inn i en viktig omstillingsperiode for Viken senter og vi er takknemlig for at han sa seg villig til å lede Viken skuta i denne utfordrende tida, med refinansiering og ny kontrakt med Helse Nord som de viktigste milepælene. Anne Helen Hansen er valgt til ny styreleder. Med hennes allsidige faglige bakgrunn innen helse, forskning, ledelse, kirke er vi overbevist om at vi har fått rett person til å lede det videre arbeid med å utvikle Viken senter til det som fra starten av har vært målsetting med etableringen: et viktig kompetansenter i nord på psykiatri og sjelesorg. Jon Henrik Wien Direktør Direktør og Leder for KoV sammen med Feltprosten og hans stab i forbindelse med undertegnelse av avtalen om samarbeid om PKU-utdanning. 6 7

5 Presseklipp Klinikkenheten Klinikkenheten tilbyr døgnbehandling av psykiske lidelser på spesialisthelsetjenestenivå. Det tilbys behandling til voksne over 18 år og til familier. Vi mottar henvisninger fra hele landet, og inngår i Fritt Sykehusvalg. Klinikkenheten gir et tilbud som skiller seg ut fra det øvrige tilbudet, ved å være intensiv gruppeterapeutisk korttidsbehandling med fokus på hele mennesket. Klinikken har totalt 40 døgnplasser hvorav 37 plasser inngår i kontrakt med Helse Nord. Disse er fordelt på 22 plasser på de individualteamene og 15 plasser på familieteamet. Kort fortalt Klinikkenheten har hatt et relativt stabilt år var det andre året av en 4-års kontrakt inngått med Helse Nord. Med en sikker og trygg økonomisk ramme, kunne Klinikkenheten jobbe med å videreutvikle tilbudet innen de 4 ytelsene som tilbys: Traumebehandling av mennesker utsatt for relasjonstraumer i barndommen, kognitivbehandling av affektive og angstlidelser, behandling av mennesker som har fått en psykisk lidelse etter alvorlige livshendelser eller belastninger med en eksistensiell tilnærming og behandling av familier hvor den/de voksnes psykiske problemer påvirker hele familien. Omstillingsarbeidet som ble startet i 2011, med bakgrunn i reduksjon av antall sengeplasser fra 40 til 37 som ble kjøpt av Helse Nord, ble ført videre i Ved utgangen av året var det kun noen punkter igjen som ikke var ferdigstilt. I 2012 ble all kartlegging tilbakeført til behandlingsteamene etter at inntaksteamet ble oppløst i Den største utfordringen var likevel omlegging av henvisningsrutiner fra 1. mai Utfordringen gjaldt alle involverte, både DPSer som mottok og vurderte henvisninger for Viken senter, for fastleger som måtte legge om sine rutiner, og for oss som ikke lenger vurderte egne henvisninger ut fra inngående kjennskap til eget tilbud. Det har nok hatt innvirkninger på pasienter og potensielle pasienter, men om det er en forbedring eller en ulempe er ennå ikke klart. Et differensiert og spesialisert behandlingstilbud med mange felles elementer Stabiliteten i 2012 har gitt Klinikkenheten anledning til å finslipe behandlingstilbudet kvalitativt. Selv om det til enhver tid har vært høy aktivitet, har teamene konsolidert seg i forhold til behandlingsinnhold og -forståelse. Dette er gjort gjennom utdanning, veiledning, internundervisning og ikke minst erfarings-basert kunnskap. Behandlingen i Klinikkenheten har noe til felles på tvers av teamene, og noe spesifikt for problematikken og pasientgruppen i det enkelte team. Noen av fellestrekkene for all behandling er en grundig kartlegging før pasienter får et eventuelt tilbud for videre behandling en gruppetilnærming inkludering av pårørende som en ressurs for pasienten og dennes behandling, og som en potensiell kraft mot tilbakefall en idé om at behandling gitt i intervaller (behandlingspermisjoner, booster ) rammet inn i en intensiv psykoterapeutisk tilnærming gir mer motstandskraftig endring. Kartlegging er en omfattende og viktig del av behandlingsforløpet. Den består av mange elementer med endringspotensialer, og fører ofte til at pasienter allerede da føres inn i en endringsfase. All kartlegging i 2012 ble gjennomført av det enkelte behandlingsteam etter at et felles inntaksteam ble lagt ned i Alle faggrupper deltar i kartleggingen og bidrar med sine faglige perspektiver. Hensikten med kartlegging er å vurdere om vi har et egnet tilbud til pasienten, og å oppfordre pasienten til å vurdere om behandlingstilbudet er noe de er motiverte til å gjennomføre. Kognitivt team og Eksistensielt team kartlegger for hverandre, mens Traumeteamet og Familieteamet utfører sine egne kartlegginger. Traumeteamet har en utvidet kartlegging (3 uker), fordi deres tilbud er skreddersydd pasienter med post-traumatisk stress lidelse (PTSD), kompleks type og/eller dissosiativ lidelse, med eller uten personlighetsforstyrrelse. De andre teamene har 1-ukes kartlegging. Alle individualteamene har et strukturert tilbud til pårørende som innkalles oftest i grupper (pårørendeuker). Det eksistensielle team har et tilbud til pårørende 8 9

6 Klinikkenheten Tabell 1. Produksjon i antall liggedøgn både under behandlingsoppholdet, og en gang under ett av deres boosteropphold. Kognitive team gir et tilbud under hovedbehandlingen. Traumeteamet tilpasser tilbudet til behovet. Pårørende og idéen om intervallbehandling, er en integrert del av Klinikkenhetens tenkning omkring hvordan sørge for en mest mulig virksom behandling av psykiske lidelser hos pasienter som får døgnbehandling. Pasienter som forlater sitt kjente miljø, der problemene ofte har vokst frem, og som kommer til et behandlingssted der betingelsene er annerledes, vil ofte oppleve endring. Utfordringen er alltid å ta med seg endringene tilbake til det gamle miljøet. Å bringe pårørende inn i det nye og å la pasienten prøve seg med sin nye læring i hjemmet øker overføringsverdien av det som er lært i behandling. Grupper i alle sine former, er bærebjelken i Klinikkenhetens tilbud. Det kan være terapigrupper, psykoedukasjonsgrupper, uttrykksterapigrupper, fysisk aktivitet i grupper eller uformelle aktiviteter blant pasienter i miljøet. Innhold i gruppe- tilbudet varierer alt etter pasientproblematikken og valgt terapiretning. Vi har til enhver tid ansatte som følger gruppe-psykoterapiutdanningen i regi av Institutt for gruppeanalyse (IGA). I 2012 hadde vi 2 ansatte i Eksistensielt team som fulgte utdanningen. Den ene begynte på grunnleggende trinn, og den andre i videregående trinn. Klinikklederen fullførte sin 3-årige utdanning innen gruppedynamiskbasert utdanningsprogram i organisasjonsanalyse og ledelse (GOL), også i regi av IGA. Åpenhet er et begrep som Klinikkenheten jobber kontinuerlig med å integrere i tenkningen og i behandlingen. Vi ønsker å være åpne og mottakelige for det mennesker måtte ha med seg av fastlåste mønstre, undring og spørsmål. Det kan ha med forståelse av sin psykiske lidelse å gjøre, skjulte historier, uhåndterlige følelser, skuffelser eller styrker som de ennå ikke har sett eller erkjent. Åpenhet er et begrep med forskjellige betydninger i tradisjonell psykiatri. Vi ønsker og arbeider for at pasienter skal føle seg trygge nok til å kunne dele også det de ellers ikke tør dele. De åndelige og eksistensielle påvirkninger og spørsmål kan ofte ta mye plass i et menneskes sinn, og å snakke om disse i en terapeutisk setting kan gi stor lindring. Trender i virksomhetsdata Klinikkenheten har hatt stor aktivitet i 2012, dog ikke mer enn det som var forutsetningen i forhold til kontrakten med Helse Nord. Antall liggedøgn for 2012 var på (tabell 1), ett døgn i overkant av målet. Vi har oppnådd slik presisjon til tross for store logistiske utfordringer i form av begrenset romkapasitet (fluktuering i rombehov forekommer på grunn av svingninger av til enhver tid innlagte pasienter og pårørende opphold), tilgang til egnete henvisninger og dropouts (pasienter som takker nei på kort varsel, velger å skrive seg ut eller blir utskrevet på grunn av forverring av tilstanden). Fordeling av henvisninger i forhold til hvor i landet de kommer fra, har vist en betydelig nedgang i Finnmark og Troms sammenlignet med 2011 (tabell 2). Nærmere undersøkelse viser markant nedgang i henvisninger fra de store byene Alta, Tromsø og Harstad. Antall henvisninger mottatt fra Troms, var på det laveste siden De andre fylkene har vist ubetydelige endringer. Antall nye henvisninger totalt sett har gått ned i 2012 sammenlignet med forrige år (tabell 3). Dette er nok begrunnet i endring i henvisningsrutiner. Fordeling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten har snudd fra i fjor med over 60 % fra spesialisthelsetjenesten og ca. 40 % fra primærhelsetjenesten. Det var fortsatt Eksistensielt team Traumeteam K-team (Aurora i 2007 og Familieteam Inntaksteam Sum Tabell 2. Geografisk fordeling av henvisninger Fylke Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Totalt

7 Tabell 3. Henvisninger og inntak Klinikkenheten Nye henvisninger Venteliste. Ikke innkalt enda (14%) 75 (19,28%) 98 (34,63%) Avslag før kartlegging* 100 (52%) 62 (27%) 77 (24,50%) 89 (26,40%) 76 (19,54%) 48 (16,96%) Takket nei til tilbudet/ikke møtt 15 (8%) 16 (7%) 31 (10%) 25 (7,40%) 37 (9,52%) 22 (7,77%) Avslag etter kartlegging 18 (9%) 14 (6%) 15 (5%) 41 (12,20%) 31 (7,97%) 21 (7,42%) Takket nei til behandling etter kartlegging (2%) 13 (4%) 2 (0,51%) 1 (0,35%) Avbrutt behandling 0 2 (1%) 0 1 (0,30%) 0 2 (0,71%) Tok i mot tilbudet enten til kartlegging/behandling/booster 60 (31%) 138 (59%) 184 (58,5%) 121 (36%) 147 (37,79%) 90 (31,80%) Ikke ferdig vurdert (5,40%) 1 (0,35%) Hvem henviser? Primærhelsetjeneste 111 (57,50%) 138 (59,50%) 211 (67%) 203 (60%) 241 (62%) 109 (38,52%) Spesialisthelsetjeneste 82 (42,50%) 94 (40,50%) 103 (33%) 134 (40%) 148 (38%) 174 (61,48%) * avslag gis hovedsakelig pga manglende informasjon eller uegnet problematikk ** etter 1. mai 2012 er det nye henvisningsrutiner. De henvisningene vi mottar fra primærhelsetjenesten etter denne dato er henvisninger på helsepersonell Tabell 4. Henvisningsdiagnoser (hoveddiagnose) Affektive lidelser (stemningslidelser) F30-39 inkl depresjon og bipolar lidelse Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser F40-48 inkl angst, fobier, PTSD Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser / faktorer F Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne F Z-diagnoser særlig tilpasset familieproblematikk Andre diagnoser Henvisninger uten diagnose Sum mange direkte henvisninger fra fastleger de første 4 månedene, da det var anledning å henvise til Viken senter uten å gå via de distriktspsykiatriske sentrene (DPSene). Dette er en direkte og forventet endring som er resultat av de nye rutinene. Type problematikk som henvises har ikke endret seg særlig fra tidligere (tabell 4). Det er fortsatt mest symptomdiagnoser innen angst, affektive- og stemningslidelser (F30 F48), som er de psykiske lidelsene vi har den beste behandling for. Omstilling ikke bare endring, men forbedring Omstillingsarbeidet som startet i 2011 etter inngåelse av ny kontrakt med Helse Nord, var en nødvendighet, men var også anledning til å sette et kritisk blikk på organisering og mulige forbedringer. De fleste konkrete endringer ble iverksatt i I tillegg til en tilpasset nedbemanning, ble det gitt konkrete råd og anmodninger om permeable team, hvor ressursene kan brukes på tvers av teamstrukturen i de tilfeller det er underbemanning eller større aktivitet enn beregnet. Dette er et tiltak som reduserer Klinikkenhetens sårbarhet totalt sett. Andre omstillingsforslag inkluderte styrking av teamledelse, med presisering av teamledernes myndighet og forventninger til dem, og oppstart av arbeid med en strategisk kompetanseplan. Henvisningsrutiner Den største utfordringen i 2012 var som nevnt endring i henvisningsrutiner. Fra 1. mai måtte fastleger som tidligere henviste sine pasienter direkte til Viken senter, sende henvisninger til det lokale DPS til vurdering og prioritering. Fastleger kan fortsatt henvise helsepersonell direkte, men alle andre henvisninger må sendes via DPS. Dette har krevd at fastleger og DPSer har måttet gjøre seg kjent med endringen, og laget gode rutiner for å håndtere tilleggsoppgaver. Ikke minst har det krevd at de som vurderer henvisninger til Viken senter til en hver tid har nok kunnskap om vårt tilbud. Dette siste punktet har medført økt ressursbruk på markedsføring. Nedgangen i antall henvisninger har også krevd et større fokus på formidling av informasjon til fastleger for å sikre god tilgang. Dette arbeidet ble påbegynt i 2012, og fortsetter inn i Allikevel er noe av den beste markedsføringen god behandling og et godt renommé. Pasienter som har vært på Viken senter og opplevd bedring, er våre beste formidlere. Et sted å bli klokere Viken senter har som mål å være et kompetansesenter. Klinikkenhetens mål er å ha gode kompetente fagpersoner, og å være et senter hvor ansatte, studenter og pasienter søker seg til for å lære. Som en del av omstillingen, ble det i 2012 satt et særlig fokus på kompetansen den enkelte ansatte besitter, men også kompetanse vi ønsker tilført for å kunne gi god behandling. Arbeid for å lage en strategisk kompetanseplan ble startet. Kompetansemidler ble i 2012 fordelt slik at teamveiledning ble prioritert. Dette er et tiltak som vil komme flere til gode. Vi har knyttet til oss høyt kompetente nasjonale og internasjonale veiledere. Vi har også hatt studenter fra både videreutdanning i psykisk helsearbeid og psykologistudenter i hovedpraksis. Vi har ikke hatt lege i spesialisering (LiS) på flere år og har hatt et stort ønske om det. På slutten av 2012 lyktes det å knytte til oss en LiS som vil ha sitt tjenestested i Klinikkenheten. Internundervisning som er åpen for alle fortsetter. Vi bruker både internkompetanse og eksterne foredragsholdere. I 2012 fikk vi tilknyttet oss to psykologspesialister. De valgte å tilbringe deler av deres spesialistpermisjon ved Viken senter for å bli bedre kjent med oss og vårt behandlingstilbud. Psykologspesialist Torild Garborg var tilknyttet Eksistensielt team, og psykologspesialist Unni Holand var tilknyttet Familieteamet. Begge er ressurspersoner, dyktige og erfarne, som tilvirket med sin kompetanse. Samtidig ønsket de å innta en posisjon for å kunne lære av oss. Fremtiden Utfordringer for Klinikkenheten fremover vil kreve både fleksibilitet, nytenkning og engasjement. Rekruttering og stabilisering av spesialister krever et stadig fokus. Et behandlingstilbud som er tilpasset behovet og kan møte fremtidens krav, er helt sentralt. Et forsknings- og evidensbasert grunnlag som støtter det vi gjør, i en stadig nedbygging av døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten, er derfor helt nødvendig. Systematisering og analyse av innsamlet data i forskningsøyemed og for fagutvikling og kvalitetssikring, blir derfor en prioritert oppgave. Målet er å kunne vise til tall som bekrefter våre gode resultater, og å generere nye undringer og prosjekter slik, at vi tilbyr pasienter og pårørende den best mulige behandlingen

8 Kurs- og veiledningsenheten Årsmelding 2012 Virksomhet Våren 2012 ble KoV sin strategiplan utarbeidet og vedtatt. Følgende er sitat fra strategiplanen: Kurs- og veiledningsenheten er en forebyggende enhet som tilbyr kurs, veiledning, samtaler og rekreasjon med utgangspunkt i relasjons- og/eller sjelesorgfaglig kompetanse. Enheten har særlig fokus på egenutvikling, relasjoner, samspill, kriser og sorgarbeid. Tilbudet skal bidra til å utvikle Viken senter til et faglig kompetansesenter i nord, spesielt for grupper som står i roller som ledere eller hjelpere for andre. Tilbudet retter seg mot virksomheter/organisasjoner, familier, par og enkeltpersoner. Viken senter sitt mål med Kurs- og veiledningsenheten, er at den skal gi kvalitetsprodukter med en helhetlig tilnærming innen forebygging og sjelesorg. KoV sine tilbud skiller seg fra Klinikkenheten ved at enheten ikke tilbyr behandling, men er et lavterskeltilbud for et bredt spekter av mennesker og organisasjoner. Enheten utfordres på flere felt. Enheten må være Produkter Faglige arrangement Rekreasjonsopphold Samtaler/veiledning Innhold fleksibel og kunne håndtere vekslende forespørsler. Samtidig må den ha en organisering som gir stabilitet og forutsigbarhet. Enheten må alltid ha god kontakt med de viktigste markedsgruppene, samt ha virksomme verktøy for markedsføring og kundebehandling. Det er viktig at senteret som helhet rommer enhetens spesialitet, og at gode rutiner utarbeides og stadig evalueres. En hovedsak i 2012 var å arbeide frem tydelige mål for enheten og fullføre det påbegynte strategiarbeidet. Det arbeides videre med langtidsplan og handlingsplan i Våren 2012 ble det arbeidet intensivt med anbud på samlivskurs for Forsvaret, og i samarbeid med Feltprestkorpset, ble det på sommeren utarbeidet et tilbud om pastoralkliniske kurs (PKU-kurs) ved senteret. Anbudet på samlivskurs ble vunnet sammen med Modum Bad, og skal starte opp våren Avtale om PKU-kurs er avklart med oppstart fra høsten Den 7. Vikenkonferansen, med tittelen: I møte med flyktninger: Kjønn og kultur i endring, ble avholdt med 91 deltakere i Tromsø i oktober. Flere kurskonsept ble utviklet, blant annet Sorggruppelederkurs. Det første ble avholdt i mai sammen med Institutt for Sjelesorg, Modum Bad. Kurset Når kommunikasjon blir vanskelig ble også videreutviklet, samt et kursopplegg for oppfølging av hjelpere i etterkant av store kriser. Åtte PREP-samlivskurs ble avholdt, 2 åpne og 6 for Forsvarsansatte. I 2012 var det 10 rekreasjonsgjester over 45 døgn. Fagansatte hadde ansvar for ulike gruppeveiledninger og mange samtalerekker gjennom hele året. Administrativt ble det i 2012 lagt ned mye arbeid i utarbeiding av rutiner, utsjekking av nye kurssteder, arbeid med markedsføring og kundeoppfølging, og utarbeiding av ulike salgsbrosjyrer, samt korttids handlingsplan. For å sikre økonomisk stabilitet er det spesielt viktig å få markedsført overnattingstilbudet ved Gjestefløya. Regnskapet Kurs- og fagdager, seminarer og konferanser, studiepoenggivende tilbud, samlivskurs og familiesamlinger En pause i hverdagen, inkludert tilbud om individuell- eller parsamtaler og undervisning Personlig veiledning, sjelesorgsamtaler, støttesamtaler og gruppeveiledning Gjestefløya (døgn): Intern utleie Ekstern utleie Sum % belegg (40 uker) 41% 48% 63,6% 26,8% 31,6% viser at målet om antall gjestedøgn for 2012 ikke ble nådd, men grunnlaget for et bedre resultat i årene som kommer ble lagt, jamfør at statistikken viser en økning av eksterne gjestedøgn på 66 %. Ansatte I 2012 var det flere vikarer inne: Som leder i KoV-leders permisjonstid høsten 2012: Line Kroken (økonomileder), fra august til oktober, og direktør Jon Henrik Wien fra november til desember. Fagansatt vikar høsten 2012 var Hanne Vang, samt at direktøren tok på seg ekstra fagoppgaver. En 10 % administrativ støttefunksjon ble avsluttet 31. oktober. For øvrig var fast stab som i 2011: KoV-leder i 100 %, fagansatt 1 i 60 % stilling og kunde- og markedsføringsansvarlig i 100 % stilling. Økonomi 2012 har vært det første reelle omstillingsår for enheten i forbindelse med ny strategiplan, med hovedfokus på å utarbeide en stødigere plattform for fremtidig drift. Dette har krevd en større investering, og et resultat i minus. På grunn av permisjoner har det i perioder vært mindre kapasitet til å ta imot oppdrag og forespørsler. Resultatet ble dårligere enn forventet på grunn av sviktende inntekter i forhold til romutleie, færre fagoppdrag/kurs og lavere gaveinntekter, i tillegg til økte utgifter i forbindelse med markedsføring og salg. Intern tilrettelegging, de nye avtalene, nye tilbud og økt markedsføring, vil først kunne forventes å ha effekt utover våren og høsten Det legges opp til at enheten skal gå i balanse fra Overnatting Utleie av Gjestefløya, inkludert måltider Teknisk arrangør Møteromspakker og vertskapsfunksjoner 14 15

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg.

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Helse Nord RHF har inngått ny avtale med Viken senter for psykiatri og sjelesorg gjeldende fra 1.1.2011 til 31.12.2014, med mulighet for

Detaljer

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser HVEM - HVA - HVORdan Angstlidelser Hvem kan ha nytte av Angstavdelingens tilbud? Angstavdelingen henvender seg først og fremst til personer med følgende lidelser: Panikklidelse/Agorafobi Sosial fobi Tvangslidelse

Detaljer

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin Sak nr: 67/2011 Navn på sak: Evaluering

Detaljer

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2014. www.vikensenter.

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2014. www.vikensenter. Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus Årsrapport 2014 www.vikensenter.no Innhold Regnskap Styret og Representantskapet Hovedtall

Detaljer

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Pasientene som ikke trenger asylet- hva kan DPS tilby? Ragnhild Aarrestad DPS Øvre Telemark psykiatrisk poliklinikk, Seljord Føringer for offentlig helsetjeneste

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2013. www.vikensenter.

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2013. www.vikensenter. Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus Årsrapport 2013 www.vikensenter.no Innhold Styret - Representantskapet - Regnskap 2 3 Styret

Detaljer

Viken senter. Viken senter. for psykiatri og sjelesorg. Spor av himmel, smak av jord Albmi vuhtto, eanan maaisto Heijastus taivhaasta, maku maasta

Viken senter. Viken senter. for psykiatri og sjelesorg. Spor av himmel, smak av jord Albmi vuhtto, eanan maaisto Heijastus taivhaasta, maku maasta Senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus Viken senter for psykiatri og sjelesorg Viken senter Spor av himmel, smak av jord Albmi vuhtto, eanan

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Styret. Samarbeidspartnere. Behandling. Optimisme både ved årets inn- og utgang. Gode venner. Sjelesorgenheten/Kurs- og veiledningsenheten

Styret. Samarbeidspartnere. Behandling. Optimisme både ved årets inn- og utgang. Gode venner. Sjelesorgenheten/Kurs- og veiledningsenheten Styret 2010 representerer et nytt historisk år for Viken senter for psykiatri og sjelesorg, hvor tre viktige milepæler er nådd. Økt behandlingsaktivitet: For første gang siden oppstarten i 2006 har Viken

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

PSYKISK HELSE, KULTUR OG MIGRASJON

PSYKISK HELSE, KULTUR OG MIGRASJON PSYKISK HELSE, KULTUR OG MIGRASJON Drammen, 19. april 2015. Etterutdanningskurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap Modul 1 og 2 Nasrettin Sønmez, psykologspesialist Innholdet i foredraget

Detaljer

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære?

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Tove Gundersen, generalsekretær (Cand.san hovedfag/master i helsefag, psykiatrisk sykepleier) torsdag, 8. mai 2014 Ja - det var

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12. 31.12 31.12

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Psykiatriveka 2017 Erfaringer fra opprettelse og drift av MBT team ved Kronstad DPS

Psykiatriveka 2017 Erfaringer fra opprettelse og drift av MBT team ved Kronstad DPS Psykiatriveka 2017 Erfaringer fra opprettelse og drift av MBT team ved Kronstad DPS Klinikkoverlege Lars Onsrud, Kronstad DPS, Helse Bergen lars.onsrud@helse-bergen.no KRONSTAD DPS Kronstad DPS Flyttet

Detaljer

Helse Finnmark der sola aldri går ned...

Helse Finnmark der sola aldri går ned... Helse Finnmark der sola aldri går ned... Klinikk psykisk helsevern og rus DPS-konferanse i Tromsø 28. og 29. oktober 2009 Utviklingsperspektiv til DPSene i eget foretak v/klinikksjef Inger Lise Balandin

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 03.11.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse

Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse Konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 Avdelingsdirektør Richard H Knoff, Statens helsetilsyn

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger.

AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger. AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger. Av Familieterapeut Ann-Rita Gjertzen Psykolog Marina Olsen ved Akutt-teamet Psykiatrisk senter for Tromsø og Omegn

Detaljer

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Anne Evjen, lege i spesialisering, Terese Fors, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, seksjonsoverlege Rehabiliteringsklinikken UNN 05.10.10

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg ÅRSRAPPORT 2011 Viken senter for psykiatri og sjelesorg Styret I 2011 var det 5 år siden Viken senter for psykiatri og sjelesorg mottok de første pasienter til behandling ved klinikken, og de første gjester

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF RIO/Marborg (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord LPP - Sendes kun til LPP@lpp.no med kopi til postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 2014/731 Saksbehandler/dir.tlf.: Forbergskog/Nohr, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Svar på deres brev

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2011 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2011 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2011 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Firda fys-med senter. Brukerundersøkelse. Januar 2013

Firda fys-med senter. Brukerundersøkelse. Januar 2013 Firda fys-med senter Brukerundersøkelse Januar 2013 Om undersøkelsen Målgruppe: Brukere av Firda fys-med senter som har mottatt behandling/rehabilitering for blant annet plager med nakken Metode: Web-undersøkelse.

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Avtalespesialistenes virksomhet i Helse Nord

Avtalespesialistenes virksomhet i Helse Nord Avtalespesialistenes virksomhet i Helse Nord innen psykisk helsevern DPS konferanse Tromsø 29.10.09 Lasse Djerv Lasse Djerv 1 Lasse Djerv 2 ST. MELDING 25 (1996-97): ÅPENHET OG HELHET Om psykiske lidelser

Detaljer

Roller, ansvar og samhandling. Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen

Roller, ansvar og samhandling. Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen Roller, ansvar og samhandling Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen 1 Oppdraget: Fortelle om modellen for samhandling i Midt-Troms og Indre Sør-Troms, mellom kommunene og

Detaljer

Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Fossumkollektivet Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige fra hele landet. Målgruppa er unge voksne med rusmiddelrelaterte problemer/avhengighet og med samtidig rus og psykiske

Detaljer

KRITERIER KRITERIER KRITERIER. Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov MÅL MED BEHANDLINGEN I SÆRTILTAKENE

KRITERIER KRITERIER KRITERIER. Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov MÅL MED BEHANDLINGEN I SÆRTILTAKENE Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov Rusforum Nordland 11.februar 2009 Lars Linderoth Overlege ved Nordlandssykehuset HF Førsteamanuensis ved HiBo KRITERIER 1. Alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Kjære Kunnskapssenteret! På vegne av Norsk psykiatrisk forening: Takk for invitasjonen, og takk for initiativet til denne undersøkelsen!

Detaljer

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Direktøren Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Saksbehandler: Finn Borgvatn og Trude Grønlund Saksnr.: 2013/532 Dato: 28.09.2015

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2009 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2009 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2009 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 27 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 7.2.28. // NOTAT Merknad: NAV har foretatt en omlegging

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Vårt samspill med fastleger! Erfaringer fra arbeidet i Akutt-Teamet Psykiatrisk Senter for Tromsø og Omegn

Vårt samspill med fastleger! Erfaringer fra arbeidet i Akutt-Teamet Psykiatrisk Senter for Tromsø og Omegn Vårt samspill med fastleger! Erfaringer fra arbeidet i Akutt-Teamet Psykiatrisk Senter for Tromsø og Omegn Disponering av innlegget: Hvorfor Akutt-team? Spesialisthelsetjenesten i Universitets sykehuset

Detaljer

Medisinfrie tilbud. - Tvingende nødvendig eller et blindspor. Stian Omar Kistrand og Tore Ødegård Sept 2017

Medisinfrie tilbud. - Tvingende nødvendig eller et blindspor. Stian Omar Kistrand og Tore Ødegård Sept 2017 Medisinfrie tilbud - Tvingende nødvendig eller et blindspor Et blindspor? Tidskrift for den norske legeforening Nr 6 2017 Medisinfrie sykehusposter et kunnskapsløst tiltak. Jan Ivar Røssberg, Ole A Andreassen,

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna

For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna Fortsatt Foreldre passer for deg som ønsker: faglige innspill og støtte til å skape et GODT

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status og utfordringer i Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status Stadig utvikling av behandlingstilbudet store behov for investeringer i teknologi og kompetanse Investeringsprosjekter planlegges

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF Barn av rusmisbrukere WWW.barweb.no (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 3. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell, 27. oktober 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 3. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell, 27. oktober 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 3. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell, 27. oktober 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Drop-out teamet, Psykisk helse- og rusklinikken v/unn HF

Drop-out teamet, Psykisk helse- og rusklinikken v/unn HF Drop-out teamet, Psykisk helse- og rusklinikken v/unn HF Ved oppstart av dette arbeidet var prosjektgruppen av den oppfatningen at UNN HF har større utfordringer ved at pasienter ikke møter til behandling

Detaljer

Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11

Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11 Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11 Håkon Stenmark Psykolog, Spesialist i klinisk psykologi Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt Funn

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

-Med drømmer som drivkraft Aktivitet og jobb, som integrert del av et

-Med drømmer som drivkraft Aktivitet og jobb, som integrert del av et -Med drømmer som drivkraft Aktivitet og jobb, som integrert del av et Tidlig intervensjon ved psykoser, behandling og organisering. Den 6.nasjonale TIPS arbeidskonferanse, Bergen behandlingstilbud 9.-10

Detaljer

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013 Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt 27. - 28. mai 2013 Hva skal jeg si noe om? Noe av det som regulerer vår virksomhet Lover, forskrifter, retningslinjer, planer osv

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

De viktigste resultatene for voksne

De viktigste resultatene for voksne De viktigste resultatene for voksne Professor Odd E. Havik Medlem, Styringsgruppen for evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse 17.06.09 1 Opptrappingsplanens mål: Psykiske helsetjenester for

Detaljer

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus Arbeidsgruppe 2 DPS -sykehus Direktørmøte aina.olsen@helse-nord.no Utvikling og oppgradering av Distriktspsykiatriske sentre Hovedpunkter fra rapporten aina.olsen@helse-nord.no Bestilling fra Nasjonal

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 25.09.14 Sak nr: 041/2014 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Fristbrudd og ventetider Bakgrunn for saken Det er et eierkrav at norske sykehus skal øke tilgjengeligheten,

Detaljer

Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB

Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 20.09.10 22.09.2010 Arne Johannesen 1 Situasjonsbeskrivelse rusfeltet Forebygging og tidlig

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer