Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2012. www.vikensenter."

Transkript

1 Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus Årsrapport 2012

2 Innhold Styret 3 Styret 4 Muligheter og utfordringer hvilken vei må Viken senter gå? 5 Representantskapet 5 Hovedtall Direktørens spalte 8 Presseklipp Forsvaret 9 Klinikkenheten 11 Tabell 1. Produksjon i antall liggedøgn 11 Tabell 2. Geografisk fordeling av henvisninger 12 Tabell 3. Henvisninger og inntak 12 Tabell 4. Henvisningsdiagnoser 14 Kurs- og veiledningsenheten 16 Presseklipp KoV 17 Stor glede å være på Viken 18 Presseklipp revy og julekonsert Styret for perioden : Anne Helen Hansen, Tromsø - leder Christel Eriksen, Alta - nestleder Stein Viggo Bones, Bardu Oddgeir Stenersen, Tromsø Vigleik Aas, Bodø Janne-Monica Kaarigstad, Bardu Bernt Aanonsen, Bodø Vararepresentanter til styret for perioden : Siv Kvernmo, Tromsø Toril Nilsen, Leines Anne Marit Rosenlund, Bodø Torgun H. Kildal, Narvik (personlig varamedlem for Janne-Monica Kaarigstad) Hege Walør Fagertun, Bardu (pesonlig varamedlem for Stein Wiggo Bones) 2 3

3 Muligheter og utfordringer - hvilken vei må Viken gå? Representantskapet Muligheter og utfordringer hvilken vei må Viken gå? Anne Helen Hansen ble i 2012 valgt som styreleder for Viken senter. Vi må stadig utvikle både tilbudet og samarbeidet med andre, mener hun. Anne Helen Hansen har utdanning innenfor både kristendom, sosialt arbeid og medisin og er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Hun har blant annet vært assisterende fylkeslege i Troms, kommuneoverlege i Tromsø og leder av Samhandlingsenheten i UNN. Nå jobber hun med fullføringen av sin doktorgrad innenfor samfunnsmedisin. Hun har undersøkt befolkningen sin bruk av helsetjenester. Hansen er også styreleder i Sykehusapotek Nord i Helse Nord. Hvordan er det å være styreleder i Viken senter? Veldig utfordrende og interessant. Jobben som styreleder og virksomheten Viken driver sammenfaller sterkt med mine interesser, både faglig og personlig. Hun sier at styrets viktigste funksjon er å utvikle en strategi. Å forme en retning, sammen med den daglige ledelsen, og å bidra til at Viken går i denne retningen. Vi har et kompetent styre, der mange forskjellige fagområder og retninger er representert. Hva er det som er så attraktivt med å være styreleder for akkurat Viken senter? Er senteret unikt? Ja, absolutt. Viken tilbyr behandling, kurs og veiledning av høy kvalitet. Både til folk som har behov for helsetjenester, og til bedrifter og grupper. Det er en stor bredde i tilbudet. Jeg er veldig stolt over og glad for at vi har et sånt tilbud i Nord-Norge. På Viken senter kan man ta opp temaer som oppleves som tabu av noen. Temaer som har å gjøre med åndelighet og tro. Tro kan være en sterk ressurs i livet, men kan også føre til at familier splittes og at folk sliter. Tro skaper både gleder og sorger, og er en viktig del av virkeligheten for veldig mange. Og den virkeligheten erkjennes på Viken. Ved Viken skjer dette med høy faglighet. Det skal være kvalitet i all behandling, også når temaet er av åndelig karakter. Hvilken vei ser styret for Viken? Viken senter skal bidra til å styrke menneskets muligheter til å mestre livets utfordringer. I det ligger erkjennelsen av at livet har utfordringer, som det er mulig å mestre, og at mange ressurser allerede finnes. Viken senter har nå lagt bak seg en hektisk og krevende startfase. Nå har vi hodet over vannet og bedre muligheter enn før til å styre den videre utviklingen. Vi må hele tiden tenke over hvordan tilbudet skal se ut. Omverdenen forandrer seg, behovene vil endre seg fremover. Vi må være i et dynamisk samspill med de som har bruk for oss. Det gjelder å finne frem til hva som skal være stabilt og varig, og hva som skal fornyes, og, eventuelt også, av og til, fjernes. En viktig del av strategiprosessen er å stake ut overordnede mål. Hvilken vei skal vi gå? Vi må videreutvikle samarbeidet med alle som har interesse i det Viken senter gjør. Helse Nord er en viktig interessent. Viken senter og Helse Nord har felles interesse i å gi et godt tilbud til befolkningen. Vi har allerede et godt samarbeid, og det kan utvikles videre. Fastleger er også viktige samarbeidspartnere, likedan bedrifter som kan ha nytte av våre tilbud på kurs- og veiledningsfronten, kirka, og ikke minst befolkningen. Det som er utfordringen, er å gjøre dem kjent for alle som kan ha glede og nytte av dem. Mye er gjort allerede, men vi må jobbe videre med dette. Styreleder Anne Helen Hansen Representantskapet for perioden : Arve Martinsen, Mehamn - leder Ester Fjellheim, Tromsø - nestleder Per Oskar Kjølaas, Tromsø Reidun Mæsel Kolvik, Bodø Anne Smeland, Tana Odd Jarle Eidner, Bodø Rigmor Aasrum Skille, Alta Randi Helene Owe, Borkenes Arne Sundheim, Tromsø Solveig Utvik, Ballstad Vararepresentanter til Representantskapet for perioden : Bente Skipenes Østrem, Brøstadbotn Rolf Steffensen, Hamarøy Odd Bjarne Bruun, Harstad Tore Johnsen, Tromsø Hovedtall 2012 Driftsregnskap Driftsinntekter: Driftsinntekter Driftstilskudd og andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader: Direkte kostnader: Lønnskostnader m.m Avskrivning driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Årets resultat Overføringer: Overført annen egenkapital Balanse Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Avsetning og forpliktelser Tilskudd Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

4 Direktørens spalte Viken senter for psykiatri og sjelesorg 2012 Den positive utviklingen med fullt belegg, stor aktivitet og økonomisk overskudd ved Viken senter for psykiatri og sjelesorg, fortsatte i I sin årsberetning for 2012 skriver styret slik om fremtidsutsikter/ fortsatt drift: Styret er tilfreds med den økonomiske utviklingen i Årets positive driftsresultat er et resultat av sterk fokus på god drift er andre driftsår etter at Viken senter ble tildelt ny kontrakt med Helse Nord i 2010 etter anbudskonkurranse. Den innebærer kjøp av 37 plasser for perioden med opsjon på prolongering i to + to år (2 + 2 år). Styret er svært fornøyd med at Viken senter etter en overgangsfase i 2011 med flere omstillingstiltak og omorganisering av virksomheten for å tilpasse seg til den nye kontrakten, har klart å stabilisere driften og generere overskudd. Styret vil berømme ansatte og ledelse for det arbeid som er gjort for å utrede og gjennomføre tiltak i denne forbindelse. Tiltakene gjelder både tilpasning av arbeidsstyrken, driftsforbedringer, revidering av avtaler og strategiarbeid. Med dette som grunnlag, er det lagt en solid plattform og muligheter for å håndtere svingninger og utvikling av virksomhetens hovedformål, forebygging og behandling i årene som kommer. Ut fra ovennevnte tiltak, anser styret at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. I et år som først og fremst har vært preget av stabilitet og jevn daglig drift er det verdt å trekke frem noen utfordringer, større tiltak og milepæler. Ved Klinikkenheten er det gjennom helseforetaket innført nye henvisnings-rutiner fra 1.mai 2012, slik at i hovedsak alle eksterne henvisninger må sendes via DPS, mot tidligere direkte til institusjonen. Ved årsskiftet var det for tidlig å si noe entydig om effekten dette har på pasienttilgangen, selv om man aner en nedgang. Det har naturlig nok knyttet seg uro til denne endringen, både fra henvisere og institusjonen. På den ene siden kan det ligge til rette for kvalitetsmessige forbedringer før inntak. På den annen side fryktes forsinkende mellomledd og dobbeltarbeid. Man har og spurt seg om veien frem vil bli trangere for pasientene. Det holdes et kontinuerlig fokus på dette fra institusjonens side, og man vil følge opp dette med evalueringer etter 1 år i Direktør Jon Henrik Wien og Feltprost Alf Petter Hagesæther gratulerer hverandre med samarbeidsavtalen. Etter mange års fokus på å tilrettelegge tiltak knyttet til Forsvarets personell, er det svært gledelig at Kurs- og veiledningsenheten i løpet av året har vunnet frem med et anbud sammen med Modum bad om å levere samlivskurs til Forsvaret over hele landet i en 3 års periode fremover. Kristin T. Lærum leder ved Kildehuset Modum Bad og Line Kroken fungerende leder ved KoV Viken senter er svært fornøyd med samarbeidet. Dette er samtidig første konkrete samarbeidsprosjekt mellom de to institusjonene, der man utnytter hverandres ulike kompetanse. Parallelt med dette har man fått på plass en avtale med Feltprestkorpset om å samarbeide om en Pastoral Klinisk Utdanning. 40 år etter at denne ble innført i Norge, og har blitt gitt ved ulike sykehus i Sør Norge, ser det ut til at dette kan bli en fast virkelighet i Nord Norge fra høsten Dette styrker samtidig institusjonens status som et kompetansesenter, og er en supplering av andre utdannings-muligheter ved institusjonen. Leger har i dag adgang til å gjennomføre inntil 2-års kvalifiserende inter-mediær spesialistpraksis, og studenter ved psykologisk institutt i Tromsø har årlig 2-3 praksisplasser ved institusjonen. Kristin T. Lærum og Kjell Erik Runar undertegner avtale om leveranse om PREP - kurs til Forsvaret. Med en bedret økonomi har Viken senter i 2012 kunne sette av midler til utsatte vedlikeholdsoppgaver, og et stort arbeid med å beise hele institusjonen er påbegynt. Det er videre gjort mange utbedrings- og forbedringstiltak innenfor vann, ventilasjon og varme, som betyr innsparing på driftsutgifter og mer stabil drift. På personalsiden arbeides det svært godt med å innarbeide gode rutiner for å ivareta våre nøkkelpersoner, arbeidstakerne. Fra årsberetningen sakser vi: Viken senter har IA-avtale med tilhørende handlingsplan, strukturert sykefraværsoppfølging, inkludert dialogmøter. Samarbeid med NAV Arbeidslivssenter i forbindelse med IA-opplæring for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Virksomheten har et operativt system for avviksmelding og avviksbehandling innenfor HMS-området. Avtalen med bedriftshelsetjenesten Stamina HOT er videreført. Sykefraværet var 6,9 %. Målsettingen i IA-handlingsplanen var et sykefravær som ikke oversteg 7,4 %. Ledelse og styre har i 2012 påbegynt strategiarbeidet for perioden Institusjonen må konsolideres der den er nå, og samtidig utvikle seg gjennom mål og strategier for årene fremover. Dette arbeidet vil fortsette utover i Institusjonen merker presset fra et helsevesen som forventes å levere mer ambulante tjenester, ha kortere liggetider, til enhver tid ha nok belegg for å nå inntektskrav, etc. Til syvende og sist handler dette om pasientene og gjestene får det tilbudet som passer deres utfordringer best. Hva gir best utbytte? På hvilken måte formidler vi gjennom vårt arbeid grunnleggende verdier om menneskelig verdighet og betydning? Den viktigste satsningen fremover vil derfor være kvalitetsarbeid og forskning som kan understøtte og eventuelt korrigere kursen slik at disse verdiene blir stående. Paul Dahlø, styreleder de siste tre år, gikk i høst ut av styret i forbindelse med sitt valg til ordfører i Sørreisa kommune. Dahlø kom inn i en viktig omstillingsperiode for Viken senter og vi er takknemlig for at han sa seg villig til å lede Viken skuta i denne utfordrende tida, med refinansiering og ny kontrakt med Helse Nord som de viktigste milepælene. Anne Helen Hansen er valgt til ny styreleder. Med hennes allsidige faglige bakgrunn innen helse, forskning, ledelse, kirke er vi overbevist om at vi har fått rett person til å lede det videre arbeid med å utvikle Viken senter til det som fra starten av har vært målsetting med etableringen: et viktig kompetansenter i nord på psykiatri og sjelesorg. Jon Henrik Wien Direktør Direktør og Leder for KoV sammen med Feltprosten og hans stab i forbindelse med undertegnelse av avtalen om samarbeid om PKU-utdanning. 6 7

5 Presseklipp Klinikkenheten Klinikkenheten tilbyr døgnbehandling av psykiske lidelser på spesialisthelsetjenestenivå. Det tilbys behandling til voksne over 18 år og til familier. Vi mottar henvisninger fra hele landet, og inngår i Fritt Sykehusvalg. Klinikkenheten gir et tilbud som skiller seg ut fra det øvrige tilbudet, ved å være intensiv gruppeterapeutisk korttidsbehandling med fokus på hele mennesket. Klinikken har totalt 40 døgnplasser hvorav 37 plasser inngår i kontrakt med Helse Nord. Disse er fordelt på 22 plasser på de individualteamene og 15 plasser på familieteamet. Kort fortalt Klinikkenheten har hatt et relativt stabilt år var det andre året av en 4-års kontrakt inngått med Helse Nord. Med en sikker og trygg økonomisk ramme, kunne Klinikkenheten jobbe med å videreutvikle tilbudet innen de 4 ytelsene som tilbys: Traumebehandling av mennesker utsatt for relasjonstraumer i barndommen, kognitivbehandling av affektive og angstlidelser, behandling av mennesker som har fått en psykisk lidelse etter alvorlige livshendelser eller belastninger med en eksistensiell tilnærming og behandling av familier hvor den/de voksnes psykiske problemer påvirker hele familien. Omstillingsarbeidet som ble startet i 2011, med bakgrunn i reduksjon av antall sengeplasser fra 40 til 37 som ble kjøpt av Helse Nord, ble ført videre i Ved utgangen av året var det kun noen punkter igjen som ikke var ferdigstilt. I 2012 ble all kartlegging tilbakeført til behandlingsteamene etter at inntaksteamet ble oppløst i Den største utfordringen var likevel omlegging av henvisningsrutiner fra 1. mai Utfordringen gjaldt alle involverte, både DPSer som mottok og vurderte henvisninger for Viken senter, for fastleger som måtte legge om sine rutiner, og for oss som ikke lenger vurderte egne henvisninger ut fra inngående kjennskap til eget tilbud. Det har nok hatt innvirkninger på pasienter og potensielle pasienter, men om det er en forbedring eller en ulempe er ennå ikke klart. Et differensiert og spesialisert behandlingstilbud med mange felles elementer Stabiliteten i 2012 har gitt Klinikkenheten anledning til å finslipe behandlingstilbudet kvalitativt. Selv om det til enhver tid har vært høy aktivitet, har teamene konsolidert seg i forhold til behandlingsinnhold og -forståelse. Dette er gjort gjennom utdanning, veiledning, internundervisning og ikke minst erfarings-basert kunnskap. Behandlingen i Klinikkenheten har noe til felles på tvers av teamene, og noe spesifikt for problematikken og pasientgruppen i det enkelte team. Noen av fellestrekkene for all behandling er en grundig kartlegging før pasienter får et eventuelt tilbud for videre behandling en gruppetilnærming inkludering av pårørende som en ressurs for pasienten og dennes behandling, og som en potensiell kraft mot tilbakefall en idé om at behandling gitt i intervaller (behandlingspermisjoner, booster ) rammet inn i en intensiv psykoterapeutisk tilnærming gir mer motstandskraftig endring. Kartlegging er en omfattende og viktig del av behandlingsforløpet. Den består av mange elementer med endringspotensialer, og fører ofte til at pasienter allerede da føres inn i en endringsfase. All kartlegging i 2012 ble gjennomført av det enkelte behandlingsteam etter at et felles inntaksteam ble lagt ned i Alle faggrupper deltar i kartleggingen og bidrar med sine faglige perspektiver. Hensikten med kartlegging er å vurdere om vi har et egnet tilbud til pasienten, og å oppfordre pasienten til å vurdere om behandlingstilbudet er noe de er motiverte til å gjennomføre. Kognitivt team og Eksistensielt team kartlegger for hverandre, mens Traumeteamet og Familieteamet utfører sine egne kartlegginger. Traumeteamet har en utvidet kartlegging (3 uker), fordi deres tilbud er skreddersydd pasienter med post-traumatisk stress lidelse (PTSD), kompleks type og/eller dissosiativ lidelse, med eller uten personlighetsforstyrrelse. De andre teamene har 1-ukes kartlegging. Alle individualteamene har et strukturert tilbud til pårørende som innkalles oftest i grupper (pårørendeuker). Det eksistensielle team har et tilbud til pårørende 8 9

6 Klinikkenheten Tabell 1. Produksjon i antall liggedøgn både under behandlingsoppholdet, og en gang under ett av deres boosteropphold. Kognitive team gir et tilbud under hovedbehandlingen. Traumeteamet tilpasser tilbudet til behovet. Pårørende og idéen om intervallbehandling, er en integrert del av Klinikkenhetens tenkning omkring hvordan sørge for en mest mulig virksom behandling av psykiske lidelser hos pasienter som får døgnbehandling. Pasienter som forlater sitt kjente miljø, der problemene ofte har vokst frem, og som kommer til et behandlingssted der betingelsene er annerledes, vil ofte oppleve endring. Utfordringen er alltid å ta med seg endringene tilbake til det gamle miljøet. Å bringe pårørende inn i det nye og å la pasienten prøve seg med sin nye læring i hjemmet øker overføringsverdien av det som er lært i behandling. Grupper i alle sine former, er bærebjelken i Klinikkenhetens tilbud. Det kan være terapigrupper, psykoedukasjonsgrupper, uttrykksterapigrupper, fysisk aktivitet i grupper eller uformelle aktiviteter blant pasienter i miljøet. Innhold i gruppe- tilbudet varierer alt etter pasientproblematikken og valgt terapiretning. Vi har til enhver tid ansatte som følger gruppe-psykoterapiutdanningen i regi av Institutt for gruppeanalyse (IGA). I 2012 hadde vi 2 ansatte i Eksistensielt team som fulgte utdanningen. Den ene begynte på grunnleggende trinn, og den andre i videregående trinn. Klinikklederen fullførte sin 3-årige utdanning innen gruppedynamiskbasert utdanningsprogram i organisasjonsanalyse og ledelse (GOL), også i regi av IGA. Åpenhet er et begrep som Klinikkenheten jobber kontinuerlig med å integrere i tenkningen og i behandlingen. Vi ønsker å være åpne og mottakelige for det mennesker måtte ha med seg av fastlåste mønstre, undring og spørsmål. Det kan ha med forståelse av sin psykiske lidelse å gjøre, skjulte historier, uhåndterlige følelser, skuffelser eller styrker som de ennå ikke har sett eller erkjent. Åpenhet er et begrep med forskjellige betydninger i tradisjonell psykiatri. Vi ønsker og arbeider for at pasienter skal føle seg trygge nok til å kunne dele også det de ellers ikke tør dele. De åndelige og eksistensielle påvirkninger og spørsmål kan ofte ta mye plass i et menneskes sinn, og å snakke om disse i en terapeutisk setting kan gi stor lindring. Trender i virksomhetsdata Klinikkenheten har hatt stor aktivitet i 2012, dog ikke mer enn det som var forutsetningen i forhold til kontrakten med Helse Nord. Antall liggedøgn for 2012 var på (tabell 1), ett døgn i overkant av målet. Vi har oppnådd slik presisjon til tross for store logistiske utfordringer i form av begrenset romkapasitet (fluktuering i rombehov forekommer på grunn av svingninger av til enhver tid innlagte pasienter og pårørende opphold), tilgang til egnete henvisninger og dropouts (pasienter som takker nei på kort varsel, velger å skrive seg ut eller blir utskrevet på grunn av forverring av tilstanden). Fordeling av henvisninger i forhold til hvor i landet de kommer fra, har vist en betydelig nedgang i Finnmark og Troms sammenlignet med 2011 (tabell 2). Nærmere undersøkelse viser markant nedgang i henvisninger fra de store byene Alta, Tromsø og Harstad. Antall henvisninger mottatt fra Troms, var på det laveste siden De andre fylkene har vist ubetydelige endringer. Antall nye henvisninger totalt sett har gått ned i 2012 sammenlignet med forrige år (tabell 3). Dette er nok begrunnet i endring i henvisningsrutiner. Fordeling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten har snudd fra i fjor med over 60 % fra spesialisthelsetjenesten og ca. 40 % fra primærhelsetjenesten. Det var fortsatt Eksistensielt team Traumeteam K-team (Aurora i 2007 og Familieteam Inntaksteam Sum Tabell 2. Geografisk fordeling av henvisninger Fylke Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Totalt

7 Tabell 3. Henvisninger og inntak Klinikkenheten Nye henvisninger Venteliste. Ikke innkalt enda (14%) 75 (19,28%) 98 (34,63%) Avslag før kartlegging* 100 (52%) 62 (27%) 77 (24,50%) 89 (26,40%) 76 (19,54%) 48 (16,96%) Takket nei til tilbudet/ikke møtt 15 (8%) 16 (7%) 31 (10%) 25 (7,40%) 37 (9,52%) 22 (7,77%) Avslag etter kartlegging 18 (9%) 14 (6%) 15 (5%) 41 (12,20%) 31 (7,97%) 21 (7,42%) Takket nei til behandling etter kartlegging (2%) 13 (4%) 2 (0,51%) 1 (0,35%) Avbrutt behandling 0 2 (1%) 0 1 (0,30%) 0 2 (0,71%) Tok i mot tilbudet enten til kartlegging/behandling/booster 60 (31%) 138 (59%) 184 (58,5%) 121 (36%) 147 (37,79%) 90 (31,80%) Ikke ferdig vurdert (5,40%) 1 (0,35%) Hvem henviser? Primærhelsetjeneste 111 (57,50%) 138 (59,50%) 211 (67%) 203 (60%) 241 (62%) 109 (38,52%) Spesialisthelsetjeneste 82 (42,50%) 94 (40,50%) 103 (33%) 134 (40%) 148 (38%) 174 (61,48%) * avslag gis hovedsakelig pga manglende informasjon eller uegnet problematikk ** etter 1. mai 2012 er det nye henvisningsrutiner. De henvisningene vi mottar fra primærhelsetjenesten etter denne dato er henvisninger på helsepersonell Tabell 4. Henvisningsdiagnoser (hoveddiagnose) Affektive lidelser (stemningslidelser) F30-39 inkl depresjon og bipolar lidelse Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser F40-48 inkl angst, fobier, PTSD Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser / faktorer F Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne F Z-diagnoser særlig tilpasset familieproblematikk Andre diagnoser Henvisninger uten diagnose Sum mange direkte henvisninger fra fastleger de første 4 månedene, da det var anledning å henvise til Viken senter uten å gå via de distriktspsykiatriske sentrene (DPSene). Dette er en direkte og forventet endring som er resultat av de nye rutinene. Type problematikk som henvises har ikke endret seg særlig fra tidligere (tabell 4). Det er fortsatt mest symptomdiagnoser innen angst, affektive- og stemningslidelser (F30 F48), som er de psykiske lidelsene vi har den beste behandling for. Omstilling ikke bare endring, men forbedring Omstillingsarbeidet som startet i 2011 etter inngåelse av ny kontrakt med Helse Nord, var en nødvendighet, men var også anledning til å sette et kritisk blikk på organisering og mulige forbedringer. De fleste konkrete endringer ble iverksatt i I tillegg til en tilpasset nedbemanning, ble det gitt konkrete råd og anmodninger om permeable team, hvor ressursene kan brukes på tvers av teamstrukturen i de tilfeller det er underbemanning eller større aktivitet enn beregnet. Dette er et tiltak som reduserer Klinikkenhetens sårbarhet totalt sett. Andre omstillingsforslag inkluderte styrking av teamledelse, med presisering av teamledernes myndighet og forventninger til dem, og oppstart av arbeid med en strategisk kompetanseplan. Henvisningsrutiner Den største utfordringen i 2012 var som nevnt endring i henvisningsrutiner. Fra 1. mai måtte fastleger som tidligere henviste sine pasienter direkte til Viken senter, sende henvisninger til det lokale DPS til vurdering og prioritering. Fastleger kan fortsatt henvise helsepersonell direkte, men alle andre henvisninger må sendes via DPS. Dette har krevd at fastleger og DPSer har måttet gjøre seg kjent med endringen, og laget gode rutiner for å håndtere tilleggsoppgaver. Ikke minst har det krevd at de som vurderer henvisninger til Viken senter til en hver tid har nok kunnskap om vårt tilbud. Dette siste punktet har medført økt ressursbruk på markedsføring. Nedgangen i antall henvisninger har også krevd et større fokus på formidling av informasjon til fastleger for å sikre god tilgang. Dette arbeidet ble påbegynt i 2012, og fortsetter inn i Allikevel er noe av den beste markedsføringen god behandling og et godt renommé. Pasienter som har vært på Viken senter og opplevd bedring, er våre beste formidlere. Et sted å bli klokere Viken senter har som mål å være et kompetansesenter. Klinikkenhetens mål er å ha gode kompetente fagpersoner, og å være et senter hvor ansatte, studenter og pasienter søker seg til for å lære. Som en del av omstillingen, ble det i 2012 satt et særlig fokus på kompetansen den enkelte ansatte besitter, men også kompetanse vi ønsker tilført for å kunne gi god behandling. Arbeid for å lage en strategisk kompetanseplan ble startet. Kompetansemidler ble i 2012 fordelt slik at teamveiledning ble prioritert. Dette er et tiltak som vil komme flere til gode. Vi har knyttet til oss høyt kompetente nasjonale og internasjonale veiledere. Vi har også hatt studenter fra både videreutdanning i psykisk helsearbeid og psykologistudenter i hovedpraksis. Vi har ikke hatt lege i spesialisering (LiS) på flere år og har hatt et stort ønske om det. På slutten av 2012 lyktes det å knytte til oss en LiS som vil ha sitt tjenestested i Klinikkenheten. Internundervisning som er åpen for alle fortsetter. Vi bruker både internkompetanse og eksterne foredragsholdere. I 2012 fikk vi tilknyttet oss to psykologspesialister. De valgte å tilbringe deler av deres spesialistpermisjon ved Viken senter for å bli bedre kjent med oss og vårt behandlingstilbud. Psykologspesialist Torild Garborg var tilknyttet Eksistensielt team, og psykologspesialist Unni Holand var tilknyttet Familieteamet. Begge er ressurspersoner, dyktige og erfarne, som tilvirket med sin kompetanse. Samtidig ønsket de å innta en posisjon for å kunne lære av oss. Fremtiden Utfordringer for Klinikkenheten fremover vil kreve både fleksibilitet, nytenkning og engasjement. Rekruttering og stabilisering av spesialister krever et stadig fokus. Et behandlingstilbud som er tilpasset behovet og kan møte fremtidens krav, er helt sentralt. Et forsknings- og evidensbasert grunnlag som støtter det vi gjør, i en stadig nedbygging av døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten, er derfor helt nødvendig. Systematisering og analyse av innsamlet data i forskningsøyemed og for fagutvikling og kvalitetssikring, blir derfor en prioritert oppgave. Målet er å kunne vise til tall som bekrefter våre gode resultater, og å generere nye undringer og prosjekter slik, at vi tilbyr pasienter og pårørende den best mulige behandlingen

8 Kurs- og veiledningsenheten Årsmelding 2012 Virksomhet Våren 2012 ble KoV sin strategiplan utarbeidet og vedtatt. Følgende er sitat fra strategiplanen: Kurs- og veiledningsenheten er en forebyggende enhet som tilbyr kurs, veiledning, samtaler og rekreasjon med utgangspunkt i relasjons- og/eller sjelesorgfaglig kompetanse. Enheten har særlig fokus på egenutvikling, relasjoner, samspill, kriser og sorgarbeid. Tilbudet skal bidra til å utvikle Viken senter til et faglig kompetansesenter i nord, spesielt for grupper som står i roller som ledere eller hjelpere for andre. Tilbudet retter seg mot virksomheter/organisasjoner, familier, par og enkeltpersoner. Viken senter sitt mål med Kurs- og veiledningsenheten, er at den skal gi kvalitetsprodukter med en helhetlig tilnærming innen forebygging og sjelesorg. KoV sine tilbud skiller seg fra Klinikkenheten ved at enheten ikke tilbyr behandling, men er et lavterskeltilbud for et bredt spekter av mennesker og organisasjoner. Enheten utfordres på flere felt. Enheten må være Produkter Faglige arrangement Rekreasjonsopphold Samtaler/veiledning Innhold fleksibel og kunne håndtere vekslende forespørsler. Samtidig må den ha en organisering som gir stabilitet og forutsigbarhet. Enheten må alltid ha god kontakt med de viktigste markedsgruppene, samt ha virksomme verktøy for markedsføring og kundebehandling. Det er viktig at senteret som helhet rommer enhetens spesialitet, og at gode rutiner utarbeides og stadig evalueres. En hovedsak i 2012 var å arbeide frem tydelige mål for enheten og fullføre det påbegynte strategiarbeidet. Det arbeides videre med langtidsplan og handlingsplan i Våren 2012 ble det arbeidet intensivt med anbud på samlivskurs for Forsvaret, og i samarbeid med Feltprestkorpset, ble det på sommeren utarbeidet et tilbud om pastoralkliniske kurs (PKU-kurs) ved senteret. Anbudet på samlivskurs ble vunnet sammen med Modum Bad, og skal starte opp våren Avtale om PKU-kurs er avklart med oppstart fra høsten Den 7. Vikenkonferansen, med tittelen: I møte med flyktninger: Kjønn og kultur i endring, ble avholdt med 91 deltakere i Tromsø i oktober. Flere kurskonsept ble utviklet, blant annet Sorggruppelederkurs. Det første ble avholdt i mai sammen med Institutt for Sjelesorg, Modum Bad. Kurset Når kommunikasjon blir vanskelig ble også videreutviklet, samt et kursopplegg for oppfølging av hjelpere i etterkant av store kriser. Åtte PREP-samlivskurs ble avholdt, 2 åpne og 6 for Forsvarsansatte. I 2012 var det 10 rekreasjonsgjester over 45 døgn. Fagansatte hadde ansvar for ulike gruppeveiledninger og mange samtalerekker gjennom hele året. Administrativt ble det i 2012 lagt ned mye arbeid i utarbeiding av rutiner, utsjekking av nye kurssteder, arbeid med markedsføring og kundeoppfølging, og utarbeiding av ulike salgsbrosjyrer, samt korttids handlingsplan. For å sikre økonomisk stabilitet er det spesielt viktig å få markedsført overnattingstilbudet ved Gjestefløya. Regnskapet Kurs- og fagdager, seminarer og konferanser, studiepoenggivende tilbud, samlivskurs og familiesamlinger En pause i hverdagen, inkludert tilbud om individuell- eller parsamtaler og undervisning Personlig veiledning, sjelesorgsamtaler, støttesamtaler og gruppeveiledning Gjestefløya (døgn): Intern utleie Ekstern utleie Sum % belegg (40 uker) 41% 48% 63,6% 26,8% 31,6% viser at målet om antall gjestedøgn for 2012 ikke ble nådd, men grunnlaget for et bedre resultat i årene som kommer ble lagt, jamfør at statistikken viser en økning av eksterne gjestedøgn på 66 %. Ansatte I 2012 var det flere vikarer inne: Som leder i KoV-leders permisjonstid høsten 2012: Line Kroken (økonomileder), fra august til oktober, og direktør Jon Henrik Wien fra november til desember. Fagansatt vikar høsten 2012 var Hanne Vang, samt at direktøren tok på seg ekstra fagoppgaver. En 10 % administrativ støttefunksjon ble avsluttet 31. oktober. For øvrig var fast stab som i 2011: KoV-leder i 100 %, fagansatt 1 i 60 % stilling og kunde- og markedsføringsansvarlig i 100 % stilling. Økonomi 2012 har vært det første reelle omstillingsår for enheten i forbindelse med ny strategiplan, med hovedfokus på å utarbeide en stødigere plattform for fremtidig drift. Dette har krevd en større investering, og et resultat i minus. På grunn av permisjoner har det i perioder vært mindre kapasitet til å ta imot oppdrag og forespørsler. Resultatet ble dårligere enn forventet på grunn av sviktende inntekter i forhold til romutleie, færre fagoppdrag/kurs og lavere gaveinntekter, i tillegg til økte utgifter i forbindelse med markedsføring og salg. Intern tilrettelegging, de nye avtalene, nye tilbud og økt markedsføring, vil først kunne forventes å ha effekt utover våren og høsten Det legges opp til at enheten skal gå i balanse fra Overnatting Utleie av Gjestefløya, inkludert måltider Teknisk arrangør Møteromspakker og vertskapsfunksjoner 14 15

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2013. www.vikensenter.

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2013. www.vikensenter. Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus Årsrapport 2013 www.vikensenter.no Innhold Styret - Representantskapet - Regnskap 2 3 Styret

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg ÅRSRAPPORT 2011 Viken senter for psykiatri og sjelesorg Styret I 2011 var det 5 år siden Viken senter for psykiatri og sjelesorg mottok de første pasienter til behandling ved klinikken, og de første gjester

Detaljer

Representantskapet. Representantskapet

Representantskapet. Representantskapet Representantskapet 2005-08 Medlemmer: Hilde Guldbakke (leder) Olav Øygard Bjørn Rafter Håkon Augdal Per Oskar Kjølaas Berit Sivertsen Sørvig Hans Olav Tungesvik Kristin Stang Meløe Tove Brekkås Reidun

Detaljer

Årsrapport 2004 KLINIKKEN - POLIKLINIKKEN - FORSKNINGSINSTITUTTET - SAMLIVSSENTERET - VILLA SANA - INSTITUTT FOR SJELESORG

Årsrapport 2004 KLINIKKEN - POLIKLINIKKEN - FORSKNINGSINSTITUTTET - SAMLIVSSENTERET - VILLA SANA - INSTITUTT FOR SJELESORG Modum Bad, 3370 Vikersund Tlf: 32 74 97 00 - Fax: 32 74 97 97 post@modum-bad.no - www.modum-bad.no KLINIKKEN - POLIKLINIKKEN - FORSKNINGSINSTITUTTET - SAMLIVSSENTERET - VILLA SANA - INSTITUTT FOR SJELESORG

Detaljer

Modum Bad 2013. innhold:

Modum Bad 2013. innhold: Modum Bad 2013 innhold: 2-5 Styret har ordet 6-8 Satsing på traumefeltet 9-11 Doktorgrader 12-13 Pasientene har ordet 14 Helseministerhonnør 16 Gir familien et språk 17 Økonomisjefen rapporterer 18-19

Detaljer

PROSPEKT. LEDER KURS- OG VEILEDNINGSENHETEN Viken senter for psykiatri og sjelesorg Januar 2015. Raushet Vitalitet Kvalitet.

PROSPEKT. LEDER KURS- OG VEILEDNINGSENHETEN Viken senter for psykiatri og sjelesorg Januar 2015. Raushet Vitalitet Kvalitet. PROSPEKT LEDER KURS- OG VEILEDNINGSENHETEN Viken senter for psykiatri og sjelesorg Januar 2015 Raushet Vitalitet Kvalitet Kontaktpersoner: Jon Henrik Wien Linn B. Sollund-Walberg Direktør Seniorrådgiver

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF - Åpen Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF Forfattere Jan-W. Lippestad Sissel Steihaug SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling Helse 2015-08-11 SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Presentasjon. Årsmelding

Presentasjon. Årsmelding Presentasjon Årsmelding Stiftelsen Fossumkollektivet Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddel-avhengige. Stiftelsen tok inn de første ungdommene i 1983, og markerte 30 årsjubileum

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009.

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Ettårssrapport 15.03.2010 1. Innledning Historikk Fra 2007 har det vært arbeidet for å få til en Medarbeider med brukererfaring-utdanning i Nedre Buskerud

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

I velferdsstatens randsone

I velferdsstatens randsone HiT notat nr 3/2008 I velferdsstatens randsone Evaluering av Boteam, Porsgrunn Heidi Haukelien På oppdrag fra Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Porsgrunn 2008 HiT notat nr 3/2008 ISSN 1501-8520

Detaljer

Badeliv. Forebygging. Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2012-21.

Badeliv. Forebygging. Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2012-21. Nr. 1/2012-21. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Forebygging Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 21 Ansvarlig

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI-NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU

ÅRSMELDING 2005 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI-NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU ÅRSMELDING 2005 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI-NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU INNHOLD Direktørens kommentar 4-5 Styrets beretning 6-11 Årskavalkade 12-15 Senter for Psykisk Helse Silsand har

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer