Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2013. www.vikensenter."

Transkript

1 Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus Årsrapport 2013

2 Innhold Styret - Representantskapet - Regnskap 2 3 Styret 3 Representantskapet 3 Regnskap 4 Direktørens spalte 6 Klinikkenheten 8 Tre som terapi 10 Presseklipp og revy 12 Kurs- og veiledningsenheten 14 Utrolig bra samarbeid med Traumeteamet 16 Veien ut er å finne mot til å tre fram som den en er 18 Vi gir verktøy som pasienter kan bruke til å mestre livet bedre Layout: Jorun Nymo - Styret for perioden : Anne Helen Hansen, Tromsø - leder Christel Eriksen, Alta - nestleder Stein Viggo Bones, Bardu Oddgeir Stenersen, Tromsø Vigleik Aas, Bodø Janne-Monica Kaarigstad, Bardu Bernt Aanonsen, Bodø Vararepresentanter til styret for perioden : Siv Kvernmo, Tromsø Toril Nilsen, Leines Anne Marit Rosenlund, Bodø Torgun H. Kildal, Narvik (personlig varamedlem for Janne-Monica Kaarigstad) Hege Walør Fagertun, Bardu (pesonlig varamedlem for Stein Wiggo Bones) Representantskapet for perioden : Arve Martinsen, Mehamn - leder Ester Fjellheim, Tromsø - nestleder Per Oskar Kjølaas, Tromsø Reidun Mæsel Kolvik, Bodø Anne Smeland, Tana Odd Jarle Eidner, Bodø Rigmor Aasrum Skille, Alta Randi Helene Owe, Borkenes Arne Sundheim, Tromsø Solveig Utvik, Ballstad Vararepresentanter til Representantskapet for perioden : Bente Skipenes Østrem, Brøstadbotn Rolf Steffensen, Hamarøy Odd Bjarne Bruun, Harstad Tore Johnsen, Tromsø Hovedtall 2013 Driftsregnskap Driftsinntekter: Salgsinntekter Driftstilskudd og andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kostnader: Direkte kostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning driftsmidler Annen driftskostnad Sum kostnader Driftsresultat Netto finansposter Årets resultat Overføringer: Overført annen egenkapital Balanse Eiendeler Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld/tilskudd Egenkapital Avsetning og forpliktelser Tilskudd Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

3 Direktørens spalte Viken senter for psykiatri og sjelesorg 2013 Levd Liv Releasekonsert på Viken senter 21. februar 2013: Gruppa Uten Filter står på scenen og berører oss med egenkomponerte låter, om levd liv, om barndom, om voksenliv, om drømmer og det dype mørket: Går dit igjen til det landet der dagen er vanskelig å sjå Går dit igjen til det vannet Der botn er svartere einn grå Men det finnes lys og håp, der man holder fast på drømmene, og får mot til å bryte ut. Surra meg inn i tunneln Røska i dører bolta med slå Leita og fann ei knapt åpen Største gave eg får. Note 1 Esten Fossland og Guttorm Utnes skriver i forordet at de fikk ideen til cd n under et opphold på Viken senter i 2008, og de ønsker å nå alle de som sitt bak lukka gardiner og låste dører og trur at dem er aleina i livet, og alle dokk som kjenne dæm. Budskapet deres er:...vi har tru på at åpenhet rundt temaet psykisk helse er bra, og at det kainn lette å snakke om det som er vanskelig for alle involverte. Vi kjenner oss igjen i dette på Viken senter. Det ligger muligheter i det å åpne seg. Hvert menneske har unik verdi. Det er av stor betydning å være del av et fellesskap, hvor vi alle kan kjenne på hjelpeløshet, og gjennom åpenhet kan lære bedre å forstå og støtte hverandre. Derfor er det ikke noe større vi kan oppleve enn at de som har hatt sine opphold her erfarer nettopp dette. Rommer livet. Nærer liv. I 2013 har vi arbeidet med overordnede verdier og visjon for institusjonen. Vår nye visjon lyder: Rommer livet. Nærer liv. For Viken senter er visjonen at det skal være plass til hele livet med nederlag og håp, fortvilelse og glede. Det unevnelige skal kunne deles, og håp skal gis rom. Alt vi gjør skal bidra til vekst. Liv skal forløses, vokse og utvikle seg. Som hovedverdier har vi valgt: Raushet, Kvalitet og Vitalitet Raushet betyr at vi ønsker å ha fokus på større forståelse, mer overbærenhet og gode ord. Det skal være plass for ulikhet. Det er lov å feile og å prøve ut. Vi ønsker også å by på omgivelser, bygninger og måltider som gjør oss godt. Kvalitet i alt vi gjør handler om vilje til å etterprøve om vi er på rett vei, alltid å lete etter de beste virkemidler, og å vite at det vi gjør er velfundert, solid, trygt og sikkert. Vi må ta godt vare på det vi er satt til å forvalte. Vitalitet er vårt ønske om å være dynamisk. Vi må se nye muligheter, være åpen for endringer, være nysgjerrig, være levende, om å pløye, harve, så. Vi må våge oss ut på dypet, eller inn i berget, og finne næring der man ikke skulle tro den kunne finnes. Tiden vil vise om vi lykkes med dette og hvor dette bringer institusjonen videre. Arbeidet fortsetter i 2014 med utarbeidelse av konkrete mål og handlingsplaner for de kommende årene, i møte med de konkrete utfordringene blant våre målgrupper, og i fremtidens oppbygging av helsevesenet. Slik tilbudet ved Viken senter er utformet, skal det gis plass både til behandling og forebygging. Foruten intensiv terapi, skal det fokuseres på lavterskeltiltak som skal forebygge utvikling av sykdom. Pasienter, pårørende og gjester skal ivaretas. Familien skal inkluderes. Hjelperne skal utvikles. Tilbudene skal spisses. Vi er spent på de utfordringer som ligger foran oss, men føler oss gjennom arbeidet som er nedlagt i 2013 enda bedre rustet til å møte dette! 2013 har rommet en rekke små og store tiltak: > Ordinær pasientbehandling for pasienter fra hele landet > En rekke lavterskeltilbud i form av samtale, kurs for par, kurs for pårørende og rekreasjon > Økt veiledning av personalet > Økt arbeidsnærvær > Vellykket rekrutteringsarbeid > Arbeide med å utvikle våre rapporteringsog kvalitetssystemer > Oppstart av første ordinære Pastoral Kliniske Utdanning i nord på Viken senter > Eksterne kurs i regi av Kurs- og veiledningsenheten, som den årlige Viken konferansen I møte med flyktninger barns og unges virkelighet, og konferansedagen på Viken senter om traumer og kriser i lokalsamfunn Store kriser og små samfunn > Åpne kultur- og konsertarrangement > Økt vedlikehold > Forbedring av vann/varmesystemer > Prøveboring etter andre vannkilder > Utsmykning av kapell Styret har hatt 6 møter og behandlet 53 saker. Representantskapet har hatt sitt faste møte i juni, med blant annet et felles seminar med styret, med fokus på de ulike oppgaver og utfordringer som ligger foran. Vi gleder oss over at Viken senter også i 2013 gikk med overskudd, kr Overskuddet er tillagt egenkapitalen. Og Viken senters finansielle stilling er dermed ytterligere styrket. Om fremtidsutsikter/fortsatt drift står det i styrets årsberetning: Styret er tilfreds med den økonomiske utviklingen i Årets positive driftsresultat er et resultat av kontinuerlig fokus på god drift. Klinikkenheten ved Viken senter drifter etter kontrakt med Helse Nord, som innebærer kjøp av 37 plasser for perioden med opsjon på prolongering i to + to år (2 + 2 år). Kurs- og veiledningsenhetens drift er basert på en rekke tilbud til enkeltpersoner, par, organisasjoner og bedrifter med fokus på relasjonskompetanse. Foruten ulike typer lavterskeltilbud innenfor krise og sorgarbeid, personalutvikling, veiledning og rekreasjon, har Kurs- og veiledningsenheten inngått en treårig kontrakt om levering av samlivskurs til Forsvarets personell i samarbeid med Modum bad, og er vertskap for en ny Pastoral Klinisk utdanning i samarbeid med Feltprestkorpset og Menighetsfakultetet. Driften ved Viken senter er stabilisert og går med overskudd for 4.år på rad. Det er imidlertid særlige utfordringer knyttet til Kurs- og veiledningsenheten da denne ikke mottar offentlig støtte. Styret vil berømme ansatte og ledelse for det arbeid som gjøres for å utrede og gjennomføre tiltak for å sikre driften og ha fokus på å gi gode og relevante tilbud til våre brukergrupper. Tiltakene gjelder både tilpasning av arbeidsstyrken, driftsforbedringer, revidering av avtaler og strategiarbeid. Med dette som grunnlag har Viken senter nå en solid plattform og muligheter for å håndtere svingninger og utvikling av virksomhetens hovedformål, som er forebygging og behandling, i årene som kommer. Ut fra ovennevnte tiltak anser styret at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Jon Henrik Wien Direktør Foto: Åsmund Lang, redaktør i magasinet SKOG 1) Det landet, fra Levd liv, cd

4 Klinikkenheten Driften ved Klinikkenheten har i all hovedsak gått som planlagt i De planlagte døgn med behandling er gjennomført med margin (12584) og innebærer et belegg på i overkant av 37 plasser. I tillegg har et stort antall pårørende deltatt på pårørendeopphold. Henvisninger Antall henvisninger viser en nedgang på 23% sammenlignet med Dette er sannsynligvis forbundet med endringen av henvisningsrutinene fra 1. mai Den største endringen er at pasientene nå henvises primært via spesialisthelsetjenesten. Jf tabell 3, Henvisninger og inntak. Størst nedgang finner vi i Troms, hvor vi i 2013 mottok 54 henvisninger (135 i 2011 og 87 i 2012), jf tabell 2, Geografisk fordeling av henvisninger. Fordelingen av henvisningsdiagnoser har ikke endret seg. De aller fleste er innen stemningslidelser, angst og PTSD. Jf. tabell 4, henvisningsdiagnoser. Tilbudet uendret Behandlingstilbudene ved Viken senter er i tråd med kontrakten med Helse Nord, og følgelig i sitt grunnpreg holdt uendret i Behandlingsforløpet er ca 12 uker fordelt på ulike opphold over en periode på ett år. Tilbudet omfatter individualplasser fordelt på tre team; eksistensielt-, kognitivt- og traumeteam, og plasser til familiebehandling for inntil 5 familier samtidig. Familiene bor i egne leiligheter på området. Familieteam har egen skole drevet av SMI-skolen i Troms, og barnehagetilbud i samarbeid med Bardu kommune. Samarbeidet med disse og tilbakemeldingene fra pasientene på tilbudet er meget gode. Faglig utvikling Ett av målene i 2013 har vært å styrke og videreutvikle personalets kompetanse. Det er lagt økt vekt på ekstern veiledning. Ansatte er videre- og etterutdannet innen kognitiv terapi, gruppeterapi, kroppsorientert traumebehandling sensomotorisk psykoterapi. Innenfor familiebehandling er det bidratt til at én behandler er godkjent som PACT-terapeut (Psychobiological Approach to Couple Therapy) i løpet av året. Både innadrettet og utadrettet virksomhet har gitt inspirasjon og motivasjon i løpet av året, og spenner over et bredt spekter i de ulike team: Familieteamets fagpersonale har deltatt med workshops ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU)- konferansen i Bodø i juni 2013, Couples in distress ved terapeut Inga Gentile, og Barn av psykisk syke foreldre ved psykologspesialist Gunnhild Berntsen. Berntsen hadde samme workshop ved Vikenkonferansen i Tromsø oktober. I tillegg bidro Foto: Jorun Nymo familiterapeutene Kjetil Nyhus og Jorunn Holten Wien med Workshop om Livets elv en kreativ metode i familier ved samme konferanse. Terapeutene Torgun H Kildal og Tove Oline Sande i det kognitive teamet har i i løpet av året fått publisert en artikkel i Tidskrift for Kognitiv terapi som beskiver kognitivt arbeid i gruppe. Se intervju med disse annet sted i årsrapporten. Traumeteamet, som jobber i henhold til en fasemodell, har gjennom jevnlig veiledning. videreført og utviklet samarbeidet med Suzette Boon som er en av de fremste eksperter på området. Se intervju med Boon under. Leder av det eksistensielle teamet, Peter Donders, beskriver i en egen artikkel i årsrapporten arbeidet i dette teamet. Det er svært oppmuntrende å merke seg at en gjennomgang av alle mottatte pasientevalueringer (159) fra perioden viser at hele 97 % av pasientene beskriver utbyttet som godt, stort eller svært stort etter endt behandling! (5-7 på skala 1-7). For kveld/natt-teamet har 2013 vært et år med god utvikling. Teamet har etablert fast møtedag hver niende i sitt årshjul. Møtedagen brukes til faglig utvikling, erfaringsutveksling og teambygging, med et overordnet fokus på hvordan møte pasienten og støtte opp om den terapeutiske behandlingen. Kveld/natt har benyttet den faglige kompetanse som finnes i ledelsen og blant fagpersoner i øvrige team i opplæringen. Checkware Innføring av nytt verktøy for innsamling og analyse av psykometrien som pasientene fyller ut under kartlegging, inn- og utskriving samt boosteropphold (oppfølging etter endt hovedbehandling) ble forberedt i hele 2013 og var endelig på plass ved årets slutt. Verktøyet Checkware er en internettbasert tjeneste som sikrer gode rutiner for innsamling av pasientdata og bidrar til kvalitetssikring av helsetjenesten har vært et år med fortsatt utvikling av vårt tilbud til pasientene, men også et år hvor vi har konsolidert og integrert de erfaringene vi har høstet de foregående 6-7 år. Endelig har vi en opplevelse av at mye er på plass og at vi ikke lenger er på leting, men kan faktisk bidra med kunnskap og erfaring på de arenaer der andre har spørsmål og er på leting. Se tabell 3 og 4 på neste side. Tabell 1. Produksjon i antall liggedøgn Eksistensielt team Traumeteam K-team (Aurora i 2007) Familieteam Inntaksteam ( ) Sum Tabell 2. Geografisk fordeling av henvisninger Fylke Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Totalt

5 Artikkel i magasinet Skog 8/13 Tabell 3. Henvisninger og inntak T R E B R U K T R E B R U K Nye henvisninger Venteliste. Ikke innkalt enda Avslag før kartlegging* Takket nei til tilbudet/ikke møtt Avslag etter kartlegging Takket nei til behandling etter kartlegging Avbrutt behandling Tok i mot tilbudet enten til kartlegging/behandling/booster Ikke ferdig vurdert tre som terapi Målet er å ta naturen inn i bygget. bygdesag som eies og drives av Øverås en mann som er kjent for å ha en finger med i mye av det som skjer av treutvikling og utprøving i Bardu. Det var derfor neppe tilfeldig at det ble nettopp Øverås som fikk oppdraget med å skjære ut de nøye tilmålte og helt spesielle sponene til Viken senter. Arkitekten forlangte kjerneved av moden furu fordi dette er hardt og har god holdbarhet mot fuktighet, slår Øverås fast. Han anslår at han har skåret flere tusen spon til Viken senter. Sponene skjæres i en lengde på 45 cm. De er 20 mm tykke og kileformet og når de kles på veggen blir de lagt i tre overlappende lag, for å gi et helhetlig dekke. Hvem henviser? Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste * avslag gis hovedsakelig pga manglende informasjon eller uegnet problematikk Tabell 4. Henvisningsdiagnoser (hoveddiagnose) Viken senter for psykiatri og sjelesorg er bygget i harmoni med den storslåtte naturen som omgir senteret i Bardu. SpoN-produkSjoNeN til viken var mer arbeidskrevende enn jeg forutså. Dessuten blir det jo alltid en del vrak når man produserer slikt den første gangen. Ut fra dette kan jeg ikke si at produksjonen til Viken senter ble særlig lukrativ, men jeg lærte mye av denne første produksjonen og har siden kunnet levere tilsvarende spon til flere tak i området, fortsetter han. Slik har trebruken på Viken senter også vært med å inspirere og sette sitt preg på andre lokale byggverk i nærområdet. Og forhåpentligvis har også det flotte tremiljøet på senteret bidratt til å gi noen av dem som har hatt opphold her et mer harmonisk liv. qs Affektive lidelser (stemningslidelser) F30-39 inkl depresjon og bipolar lidelse Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser F40-48 inkl angst, fobier, PTSD Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser / faktorer F Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne F Z-diagnoser særlig tilpasset familieproblematikk Andre diagnoser Henvisninger uten diagnose Sum Skog 8/13 viken senter for psykiatri og sjelesorg i Bardu drives i nært samspill med den mektige naturen som omgir senteret. aktiv bruk av tre i bygg og innredning og en filosofi om «å ta naturen inn i huset», er en del av terapien ved senteret. tekst og foto: Åsmund lang v iken senter ligger på en grønn gresskledd slette med tronende fjellmassiver i bakgrunnen. Det hele ånder av naturnær fred og stillhet. Vi har lagt avgjørende vekt på estetikk når Viken senter ble bygget. Nærheten til naturen skal bidra til at de som bor og behandles her også kommer nærmere seg selv og sine egne følelser. Her skal de få fred, ro og tid til ettertanke, uten at de hele tiden bombarderes av inntrykk, forteller direktør Jon Henrik Wien. I tillegg til at senteret er plassert midt i den imponerende naturen, er det også brukt mye tre for å gi byggene et naturlig preg. Hovedhuset, som utgjør klinikkdelen av senteret, er bygget i massivtre av kjerneved fra furu. Inne i den store kongressalen og i spisesalen er det brukt bjørk fra nabokommunen Målselv i gulvene. Veggene i kongresssalen er kledd med gran, som er skåret i ulik bredde for at den skal skape litt ekstra liv. Vi har bevisst valgt å bruke mye tre. Målet er å ta naturen inn i bygget. Et mål med byggene er også at de er kunst i seg selv, og ikke trenger ytterligere utsmykning for å være gode å være i. Tre appellerer til mennesker, og det gir en god, lun og varm atmosfære, akkurat slik vi vil at brukerne her skal føle det, sier Wien. det er NatureN og INNtrykkeNe fra naturen som skal skape den rette atmosfæren inne i byggene. På Viken senter er det brukt tre både i tak, golv, vegger, rekkverk, trapper og møbler. I tillegg til tre er det brukt eksponert betong og mange store glassflater for å åpne opp byggene mot den storslåtte naturen, slik at bygg og natur skal samspille mest mulig. Den totale bygningsmassen danner tre tun, der klinikkbygget ligger i sentrum. Den første boenheten er bygget tett inntil klinikken, bundet sammen av en tre-og- glassgang, som skal beskytte mot vær og vind. Litt lenger opp mot den lille åskammen Vikhaugen, ligger ei rekke med boenheter tilrettelagt for familier. fasadene på boenhetene er kledd med spon av furu fra Bardu. Det er den lokale sagmesteren Arnold Øverås i Bardutre AS som har skåret sponene. Bardutre er ei lokal I tillegg til tre er det brukt mange store glassflater for å åpne opp byggene mot den storslåtte nature, forteller direktør Jon H. Wien. Fakta: Viken senter for psykiatri og sjelesorg: Stiftelsen, som ble åpnet i 2006, er et nasjonalt senter for psykiatri og sjelesorg og kan ta i mot pasienter fra hele landet under ordningen om fritt sykehusvalg. Klinikken legger vekt på klinisk/faglig behandling med et sterkt kompetansemiljø innen psykiatri. Klinikken har totalt 40 døgnplasser fordelt på 24 plasser på en avdeling for individuell behandling og 16 plasser på en familieavdeling. Angst, traumer, utbrenthet, depresjon og samlivsproblemer er noe av det man kan få hjelp med på Viken. Senteret har i tillegg en kurs- og veiledningsenhet med tilbud om rekreasjon, kurs, samtaler og foredrag. Konferansesalen og gode intime møterom leies ut, og det finnes også en egen gjestefløy med tilbud om overnatting på Viken. Den har åtte dobbeltrom, alle i massivtre både i vegger, gulv og tak. Den flotte spon-fasaden på boenhetene bidrar til den kunstneriske opplevelsen av Viken senter. Spon av furu er skåret av den lokale sagmesteren Arnold Øverås i Bardutre AS. 8/

6 Presseklipp og revy Revybilder 10 11

7 Kurs- og veiledningsenheten Årsmelding 2013 Kurs- og veiledningsenheten er en forebyggende enhet som tilbyr kurs, veiledning, samtaler og rekreasjon med utgangspunkt i relasjons- og/eller sjelesorgfaglig kompetanse. Enheten har særlig fokus på egenutvikling, relasjoner, samspill, kriser og sorgarbeid. Tilbudet skal bidra til å utvikle Viken senter til et faglig kompetansesenter i nord, spesielt for grupper som står i roller som ledere eller hjelpere for andre. Tilbudet retter seg mot virksomheter/organisasjoner, familier, par og enkeltpersoner. Kursvirksomhet År Regnskap Samfors-prosjektet gir samlivskursene PREP og PREP Oppfølgingskurs til Forsvarets personell i samarbeid med Modum Bad. Antall kurs arrangert fra Viken senter i 2013: 8 gjennomførte, 3 planlagte kurs ble avlyst. Dessuten fagdager og opplæring for PREP-kursledere. Viken senter har 17 registrerte PREP-kursledere. To åpne PREP-kurs: To PREP-kurs ved Viken senter. Det ble også avholdt flere PREP for to-kurs. Vikenkonferansen i 2013 var den 8.nasjonale konferansen med tittelen: I møte med flyktninger barn og unges virkelighet, og ble avholdt i Tromsø i oktober. Konferansen ble veldig positivt evaluert. Foredragsholdere var bl.a Margreth Olin, Aina Brasilier Vaage, Siv Kvernmo og Francois El-Safadi. To familiesamlinger ble gjennomført. I august ble det i samarbeid med Målselv mottak arrangert en familiesamling for returfamilier, og dette var et veldig spennende nytt prosjekt som ble godt mottatt og gjerne kan gjentas. Dessuten ble Familiesamling for etterlatte etter selvmord arrangert for 3.gang, også i 2013 i samarbeid med LEVE Nordland, Troms og Finnmark. Ulike former for familiesamlinger egner seg godt ved Viken senter med tanke på kompetanse, men det er en utfordring med lite romkapasitet, noe som begrenser antall deltakere. Andre faglige arrangement var Mindfullness-kurs ved Anne R. Grini, Sorggruppeleder-kurs og Når kommunikasjons blir vanskelig -fagdag. Foto: Jorun Nymo For øvrig arrangerte Viken senter våren 2013 to fagdager som interne kursdager i samarbeid med Klinikkenheten, samtidig som de var åpne for eksterne. Dagene hadde til sammen 121 deltakere, med størst interesse for kurset: Store krav små samfunn med bl.a Lars Weisæth og Inger og Roald Linaker. Foredrag KoV opplevde i 2013 noe mer pågang på ønsker om foredrag og fagdager for ulike arbeidsplasser. Det ble avholdte 6 lengre foredrag og fagdager på bestilling fra eksterne aktører. Rekreasjonsopphold er en pause i hverdagen, der den enkelte gjest selv kan forme dagene etter eget ønske og behov. Det er en jevn etterspørsel etter rekreasjonsopphold, og målet er at dette tilbudet skal bli enda mer kjent og brukt. Det synes å være et godt konsept, med bakgrunn i evalueringene fra våre rekreasjonsgjester. Kompetansesenter En av KoV s hovedmålsettinger er å fremstå som det foretrukne kompetansesenter innen relasjons- og sjelesorgkompetanse i nord. I 2013 fikk vi den glede å være vertskap for Feltprestkorpsets gjennomføring av det første PKU-studiet i Viken senter sin historie (PKU står for Pastoral Klinisk Utdanning). Det er en viktig fem-årig kontrakt Viken senter her har med Feltprestkorpset. Avtalen gir senteret mulighet til å oppfylle en av målsettingene fra før Viken senter ble til, det at senteret skal være et sjelesorgfaglig senter, og at PKU kan bli tilbudt også i nord. Feltprestkorpset bruker i sitt faglige program fagansatte ved institusjonen til noe av undervisningen, og leier for øvrig rom og lokaler. I tillegg bestilte Kirkelig Utdanningssenter i Nord i 2013 igjen sjelesørgere ved Viken senter til å undervise sine studenter på en fagdag under et studieopphold over tre dager. Produkter Faglige arrangement Rekreasjonsopphold Samtaler/veiledning Overnatting Teknisk arrangør Innhold Sjelesorgfaglig senter Enheten ønsker å kunne tilby sjelesorgfaglig kompetanse til alle som etterspør dette. Dette kan være å tilby sjelesorgfaglige kurs og seminarer, kristne retreat med åndelig veiledning, samt sjelesorgsamtaler i ulike sammenhenger. I 2013 ble det markedsført to retreater på høsten, den første måtte avlyses pga for få påmeldte, men den andre ble gjennomført i samarbeid med Fagforum for retreat og åndelig veiledning i Nord-Hålogaland bispedømme. Dessuten tok KoVs ansatte også i 2013 på seg noen kirkelige handlinger i nærområdet. Spesielt aktuelt er det i det videre å utvikle tilbud for pårørende til psykisk utviklingshemmede, samt grunnfeste Viken senters rolle som et sjelesorgfaglig kompetansesenter innen sorgarbeid i Kurs- og fagdager, seminarer og konferanser, studiepoenggivende tilbud, samlivskurs og familiesamlinger En pause i hverdagen, inkludert tilbud om individuell- eller parsamtaler og undervisning Personlig veiledning, sjelesorgsamtaler, støttesamtaler og gruppeveiledning Utleie av Gjestefløya, inkludert måltider Møteromspakker og vertskapsfunksjoner Gjestefløya (døgn): Intern utleie Ekstern utleie Sum % belegg (40 uker) 48% 63,6% 26,8% 31,6% 42,5% nord, og bli brukt innen dette fagfeltet i mest mulig grad. Samtaler og veiledning for grupper Antall samtaler ser vi følger antall fagansatte og deres stillingsstørrelser, og har også gått ned i takt med større oppdrag som tar mer av arbeidstiden til de ansatte. Veiledning for grupper økte i 2013 pga bestilling av en sorggruppe-rekke, i tillegg til annen fast veiledning som har foregått over år. Tekniske arrangement Her ble det i tråd med strategiplanen en økning med hensyn til antall oppdrag, men erfaringen viser at det er vanskelig å prioritere slike arrangement med liten stab. Det er økonomisk og ressursmessig krevende med tekniske arrangement, som ofte legges til ettermiddagstid eller helg. Viken senter ønsker å være en åpen institusjon og ta imot gjester som ønsker å komme, men det er viktig å prioritere arrangement som er nærmest mulig institusjonens formål. Fortsetter på neste side

8 Kurs- og veiledningsenheten Årsmelding 2013 (fortsetter...) Utrolig bra samarbeid med Traumeteamet Intervju med Suzette Boon, Psykoterapaut og rådgiver ved Top Referent Trauma Center Brinkveld, Altreckt in Zeist, Nederland Overnatting Det samme kan sies om overnatting, men den positive utvikling på ekstern utleie av gjesterom hjelper enheten økonomisk. Inntil det er nok fagarrangement som gir stor nok bruk av Gjestefløya til senterets hovedformål, er det viktig og forbli et attraktivt gjestehus i regionen. Det er en økning på antall gjestedøgn på 34,5 % fra Hovedgrunnen til dette er et godt samarbeid med andre lokale aktører innen utleie. Administrativt ble det i 2013 lagt ned mye arbeid i prosjektet Samfors, samt i å sette ut i livet mål fra strategiplanen. Året begynte noe tregt, men utviklet seg positivt. Etter at nytt helårlig program med ny design ble fullført i mars, og systemer rundt kundeoppfølgning via bruk av nytt kunderegister og profesjonelle nyhetsbrev kom i bruk, har det vært en Foto: Jorun Nymo økning i antall henvendelser, kurspåmeldinger og forespørsler om fagdager. Ansatte Leder 100 %, fagansatt ble redusert fra 60 % til 40 % høsten 2013, kundeog markedsføringsansvarlig 100 %. Fagassistanse for øvrig fra ulike PREPkursledere og direktør. Dessuten hadde enheten en midlertidig 10 % administrativ støttefunksjon høsthalvåret. Økonomi I 2013 var målet å gå i balanse, men med de første fire månedenes lave aktivitet og for få kursdeltakere, samt avlyste PREP Samfors-kurs, og et par fagdager, ble dette vanskelig. Fra mai og ut året hadde enheten en positiv utvikling, men endte likevel med underskudd på årsbasis. Suzette Boon - Utrolig bra samarbeid med Traumeteamet! Viken senters traumeteam har utviklet seg enormt. Diagnostikken har blitt skikkelig grundig. Det synes veileder Suzette Boon. Klinisk psykolog Suzette Boon fra Nederland har jobbet i mange år med diagnostikk og behandling av pasienter som har opplevd alvorlige traumer i sin tidlige barndom, og da særlig pasienter med en kompleks dissosiativ forstyrrelse. Dette er også sentral problematikk på Viken senters traumeteam. Boon var president for European Society for Trauma and Dissociation (ESTD), og mottok flere priser for sitt arbeid. Hun gir undervisning og veiledning til institusjoner i hele Europa. I Norge veileder hun team på Modum Bad og Viken senter. Når hun besøker Viken senter, bruker hun å gi veiledning i halvannen dag, og to timer internundervisning til hele Klinikkenheten. Siste gang, i oktober 2013, underviste hun om hvordan best bygge opp pasientenes ressurser. Neste gang hun besøker Norge vil være høsten Da presenteres den norske oversettelsen av en ferdighets-håndbok hun utviklet for pasienter med en kompleks dissosiativ forstyrrelse og deres terapeuter. Det skjer under et symposium på Modum Bad. Etter det setter hun igjen kurs mot Viken senter. Hvilke forskjeller ser du mellom Nederland og Norge når det gjelder traumebehandling? Jeg ser hvor vanskelig det er å få tak i godt trente terapeuter i et spredt befolket område som Nord-Norge. Det har vært en del turnover. Det er stor forskjell fra et tettbefolket land som Nederland, der man alltid lett får tak i dyktige folk. Men, det er bare å gjøre det beste ut av det. Jeg håper at det gode personalet fortsetter å jobbe ved Viken senter. Traumeteamet er nå veldig bra. Behandlingen har en bra struktur. I den korte behandlingsperioden er det umulig å behandle selve traumet, for det tar mange år. Men det lar seg veldig godt gjøre å lære pasientene noen ferdigheter slik at de kan takle symptomene bedre. Dilemmaet er at du må sende pasientene tilbake til sitt vanlige liv etter behandlingen. Det er ikke så sikkert at de får god oppfølging der de bor. Hvordan opplever du samarbeidet med Viken senter og traumeteamet? Jeg føler meg alltid veldig velkommen til Viken senter. Det ligger vakkert til, og både naturen og bygningene er flotte. Samarbeidet med Traumeteamet er utrolig bra. Teamet har utviklet seg enormt i årene som har gått. Da jeg kom her for første gang, følte jeg at de ansatte jobbet ganske isolert. Det var for lite diagnostikk den gang. Det var modig at Viken senter turde innvestere i veiledning, til og med la noen komme fra Nederland. Effekten merkes nå. Vi har jobbet mye med å få til god diagnostikk, og nå er den meget grundig. Det brukes tre uker på det. Og den terapeutiske modellen står stødig. Teamet har også blitt mye mer sammensveiset, det har vi også jobbet mye med. Det er intensivt å jobbe med såpass alvorlige pasienter. Terapeuter er nødt til å bearbeide sine egne følelser, ellers blir de utslitt. Jeg bruker å si at terapeutene skal snakke i teamet minst en time i uka om hvordan det går med dem selv, den såkalte holy hour. Aller helst ønsker jeg ett diagnostikkteam for hele Viken senter. Det vil også de andre teamene dra nytte av. Jeg tror at noen, ikke mange, pasienter med alvorlige traumer ikke får riktig diagnose, og havner i andre team. For disse pasienter ville Traumeteamet med sin tydelige struktur passe bedre. Viken senter har mye ressurser og stort potensiale! Teamleder er stolt og glad Tove Eggenheim er leder for Traumeteamet. Hun roser samarbeidet med Suzette Boon. Den lange erfaringen hun har i forhold til traumebehandling, den anerkjennelsen hun har høstet for sitt arbeid gjennom mange år, og det engasjementet hun viser, er inspirerende for Traumeteamet. Hun er til enorm støtte og inspirasjon for oss, og Tove Eggenheim. Foto:Bente Kroken vi er både stolt og glad for at hun vil dele sin kunnskap og sine erfaringer med oss. Traumeteamet ser frem til å møte Suzette Boon igjen høsten 2014 på Viken senter. Tekst: Karin Swart-Donders 14 15

9 Veien ut er å finne mot til å tre fram som den en er Eksistensiell psykoterapi på Viken senter av Peter Donders, Terapeut, Ph.D Religionspsykologi ved Universitet Leiden, Nederland Teamleder Eksistensielt team Foto: Jon Henrik Wien Eksistensiell psykoterapi på Viken senter for psykiatri og sjelesorg Eksistensiell psykoterapi er ikke den mest kjente form for psykoterapeutisk behandling. Hvis pasienten i tillegg blir informert i oppstart av behandlingen at de ikke kommer til å bli friske, skaper det enda flere spørsmål. Hva kan eksistensiell terapi da tilby som ikke andre terapiformer kan tilby? I likhet med andre pasienter som kommer til Viken senter, sliter pasientene som får behandling i Eksistensielt team med alvorlige psykiske lidelser. De har ofte prøvd flere typer behandlinger uten ønsket effekt. Dette innebærer at de fleste har strevd i lang tid med svekket psykisk helse og nedsatt livskvalitet. Pasientene er svært forskjellige når det gjelder diagnose, alder, yrkesbakgrunn, sosial-økonomisk status og livs- og trosorientering. Men nesten alle har til felles at de sliter med lav selvtillit, dårlig selvbilde, skam knyttet til egen identitet og en ubønnhørlig selvkritisk holdning. Mål for eksistensiell psykoterapi Målet for behandlingen er ikke at livet skal bli perfekt eller at pasienten skal bli lykkelig. Livets utfordringer kommer ikke til å forsvinne. Målet er å hjelpe mennesker til å bli mer kjent med seg selv, hjelpe dem å klargjøre sitt syn på verden og syn på sin eksistens i denne verden: Med andre ord, hva betyr det å være et menneske? Dette gjøres ved å eksplorere de motsetninger, diskrepanser og paradokser som gjør selverkjennelse så vanskelig. Når mennesker får høyere bevissthet? om seg selv og sin plass i tilværelsen, øker sjansene for at personen klarer å mestre og løse livets vanskeligheter, uansett hvordan disse arter seg for den enkelte. Kort sagt, målet med eksistensiell psykoterapi er å utvikle pasientens ærlighet i forhold til seg selv, og å øke pasientens åpenhet til tilværelsen. Eksistensiell psykoterapis syn på mennesket Psykiatri og psykologi er i sin søken etter vitenskapelig grunnlag for å forstå bevissthet og psykiske lidelser, opptatt av mulighetene som finnes i nyere forskning omkring hjernestrukturer og hjerneaktiviteter. Dette er uten tvil viktige dimensjoner ved mennesker, som det er viktig å utforske. Terapeutisk derimot, er det lite konstruktivt å redusere et menneske, med sin livsfortelling, identitet, håp, tro, engasjement, fortvilelse og smerte, til dets hjerneaktivitet. Den eksistensielle terapeutiske tilnærmingen handler fundamentalt om å skape rom for et møte mellom terapeut og pasient, hvor de inngår i en dialog. Pasienten blir utfordret til å tre fram med sine egne meninger, følelser, selvbilde og livssyn. Brorparten av terapien foregår i grupper. Hjelper det? Det kan kanskje høres begrensende ut at en terapi ikke har fokus på lettelse av symptomer, endring eller lindring av smerter og problemer. Når målet er at pasienter skal kunne se seg selv i speilet, eget speil eller det bilde de får i tilbakemeldinger i møte med andre, og klarer å godta det de ser, er det ofte det pasienter ønsker fremfor kortsiktig lindring. Mye av den opplevde lidelsen skapes ved at pasienten er selvkritisk, selvfordømmende og ofte sliter med destruktiv selvhat. Det bidrar til at pasienten kan oppleve det vanskelig å være seg selv. Frykten for at andre kan se dem som de ser seg selv, fører ofte til en angst for avvisning. Det kan igjen skape problemer i det sosiale livet ved for eksempel å unngå nære forhold til andre. Det blir vanskelig å slippe andre inn i frykt for å vise hva som ligger bak masken. Det kan medføre at man opplever sitt liv som tomt, uekte og meningsløst, og bekrefter deres dårlige selvbilde. Man sitter så fast i en ond sirkel. Veien ut er å finne mot til å tre fram som den en er med de sider en selv har vanskelig for å godta. Terapeutens oppgave er å skape rom for dette i de forskjellige gruppene under behandlingen. I møte med andre minnes pasientene på sin egen menneskelighet. Det betyr at vi ikke er perfekte, at vi er svake og at vi til slutt kommer til å dø. I løpet av oppholdet får pasientene en sterk emosjonell opplevelse, som fører til at deres selvbilde kan utvides og utvikles. Det er ikke slik at de opplever å ha blitt et annet bedre menneske. De lærer at de er i stand til å akseptere og leve med den de er, og at livet ble som det ble. Å akseptere menneskelige begrensninger, litenhet og endelighet (med andre ord: seg Foto: Susanne K. Katla selv), står overhode ikke i veien for å kunne oppleve livet som verdifullt og meningsfylt. Tvert imot. Opplevelsen av eksistensiell angst, eksistensiell skyld, isolasjon og meningsløshet, har sin utspring i flukt, det å springe bort fra det som er uoverkommelig. Det vi prøver å flykte fra er det eneste vi aldri klarer å unngå: Nettopp oss selv. Tilbakemeldinger fra pasientene Hvor stort utbytte pasienter selv opplever de har hatt av behandlingen blir rapportert under hele behandlingsforløpet: Etter hovedbehandling, ca. tre måneder etter utskriving (booster 1) og igjen ca. 6 måneder senere (booster 2). Ved avslutning av hovedbehandlingen opplever mer enn 90 % av pasientene utbyttet av behandlingen som godt, stort eller svært stort. Tallet er basert på 159 pasienter. Etter avslutning av siste behandlingen, (booster 2) er det hele 97 % av pasientene som opplever utbyttet som godt, stort eller svært stort. Opplevd utbytte ser ut til å øke fra endt behandling til avslutning av hele forløpet

10 Vi gir verktøy som pasienter kan bruke til å mestre livet bedre Kognitiv terapi ved Viken senter Intervju med Tove og Torgun kommer tanker som jeg har hjertebank og derfor får jeg hjerteinfarkt. Angstfølelser oppstår, hjertebanken går ytterlige opp og pasienten vil kanskje ringe legevakta. Hvis derimot pasienten klarer å revurdere tanken til: Jeg får hjertebank fordi jeg trener. Det er ingen fare, blir han ikke redd, pulsen går ned og pasienten kan fullføre treningsøkten. Han kan til og med få en følelse av glede og mestring: Kroppen min fungerer bra. Jeg kan springe fort! Hvordan samarbeider dere i teamet? Tove Oline: Teamet samarbeider tett. Vi har et felles tema i løpet av en uke, for eksempel om selvbilde. Da behandler vi det både i undervisningen og i kognitiv og kreativ gruppe. Vi er samkjørt i å planlegge, og vi tilpasser hele tida planen etter hvor gruppa er. Vi informerer hverandre for å kunne møte pasienten der han er akkurat nå. Torgun: Hele teamet bedriver kognitiv terapi, men gjennom ulike tilnærminger. Vi utfyller hverandre. Når pasientene har kreativ gruppe, og kroppsorientert gruppe, er det viktig for oss å høre hva de gjør. Så kan vi jobbe videre med det når vi har kognitiv terapi dagen etter. Hvilke resultater har behandlingen? Tove Oline: Mange kommer uten håp og finner livsgleden igjen. Mange pasienter kan si at de har fått et bedre liv når de kommer til booster. De tør å gjøre ting som de ikke gjorde før. En depressiv pasient som hadde isolert seg i mange år, kunne fortelle at han hadde tatt kontakt med gamle venner. Han gikk igjen på konsert og kino. Noen har kommet ut i jobb igjen. Torgun: Mange har aldri før klart å sette ord på følelser. Når de først har klart å få tak i det ubevisste, kan prosessen gå fort. De kan lære å tolke sine tanker på en annen måte. Tove Oline: Det er spennende å følge pasientene i den prosessen, når vi begynner å se at de øyner håp og finner ressursene sine. Tekst og foto: Karin Swart-Donders Fra venstre: Torgun H. Kildal, Dora Lindgren, Mona Lian, Tove Oline Sande, foran Beathe Presthus Asplund. Teammedlem Lise-Lotte Elvemo var ikke tilstede da bildet ble tatt. Pasienter kommer på nye tanker Tove Oline Sande og Torgun Holsbrekken Kildal er to av seks terapeuter i det kognitive teamet. Her får pasienter med depressive og angstlidelser en intensiv behandling. - Det er spennende å følge pasientene i prosessen. Sande og Kildal er begge psykiatriske sykepleiere med videreutdanning i kognitiv terapi. Sande har jobbet snart seks år på Viken senter. Før det jobbet hun på legevakt, i hjemmesykepleie og på sykehjem i ti år. Kildal har jobbet snart 4 år på Viken senter, og har tretti års erfaring både innenfor sykehus, kommune og DPS. Sammen har de drevet kognitiv gruppe i snart fire år, og ønsket å skrive en artikkel i tidsskriftet for Norsk kognitiv forening for å dele erfaringer fra praksis. Pasienter får åtte til ti ukers intensiv behandling, og etter et halvt års tid en treukers booster. Hva er det spesielle med behandlingen i det kognitive teamet på Viken senter? Tove Oline: Teamet tilbyr både kognitiv terapi, kreativ terapi og kroppsorientert terapi de tre k-er. Vi spiller på flere strenger. Vi gir mye psykoedukasjon om angst og depresjon. Vi jobber med konkrete situasjoner. Kognitiv terapi virker fort, men det er hard jobbing. Trening foregår både i gruppa, i institusjonens fellesområder (for eksempel matsalen) og utenfor institusjon, slik som å gå i butikk. Pasientene får mange oppgaver, og oppfordres til å føre logg for å få mer innsikt i hva de tenker, føler og gjør. Det er for mange pasienter også en sterk opplevelse når de merker at andre også har problemer, og de blir pådrivere for hverandre. Torgun: Det blir mer intensivt og mer helhetlig enn det poliklinisk behandling kan gi. Pasientene kan legge bort andre daglige krav, og jobbe intensivt med sine problemer. Det krever en aktiv innsats fra pasienten selv, både med å tilegne seg teori og metode, og ikke minst å bruke det i hverdagen. Men jeg synes det er spennende, nettopp fordi det er så konkret. Vi gir verktøy som pasienter kan bruke til å mestre livet bedre. Den kognitive diamanten er ett av mange verktøy som brukes. Den viser at hvordan man tenker har konsekvenser for både ens følelser, kroppsreaksjon og atferd - ett av hovedprinsippene i kognitiv terapi. En pasient kan for eksempel få høy puls og hjertebank under en treningsøkt. Dermed Torgun H. Kildal (tv) og Tove Oline Sande (th) med den kognitive diamant

11 Viken senter Altevannsveien 9360 Bardu Foto: Inga Gentile Spor av himmel, smak av jord Albmi vuhtto, eanan máisto Heijastus taivhaasta, maku maasta

Viken senter. Viken senter. for psykiatri og sjelesorg. Spor av himmel, smak av jord Albmi vuhtto, eanan maaisto Heijastus taivhaasta, maku maasta

Viken senter. Viken senter. for psykiatri og sjelesorg. Spor av himmel, smak av jord Albmi vuhtto, eanan maaisto Heijastus taivhaasta, maku maasta Senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus Viken senter for psykiatri og sjelesorg Viken senter Spor av himmel, smak av jord Albmi vuhtto, eanan

Detaljer

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser HVEM - HVA - HVORdan Angstlidelser Hvem kan ha nytte av Angstavdelingens tilbud? Angstavdelingen henvender seg først og fremst til personer med følgende lidelser: Panikklidelse/Agorafobi Sosial fobi Tvangslidelse

Detaljer

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2012. www.vikensenter.

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2012. www.vikensenter. Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus Årsrapport 2012 www.vikensenter.no Innhold Styret 3 Styret 4 Muligheter og utfordringer hvilken

Detaljer

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg.

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Helse Nord RHF har inngått ny avtale med Viken senter for psykiatri og sjelesorg gjeldende fra 1.1.2011 til 31.12.2014, med mulighet for

Detaljer

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2014. www.vikensenter.

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2014. www.vikensenter. Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus Årsrapport 2014 www.vikensenter.no Innhold Regnskap Styret og Representantskapet Hovedtall

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS Grunnen til at jeg har endre ordtaket slik er på bakgrunn

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

HVEM - HVA - HVORdan. Familieavdelingen

HVEM - HVA - HVORdan. Familieavdelingen HVEM - HVA - HVORdan Familieavdelingen Hvem kan ha nytte av Familieavdelingens tilbud? Pasientene ved Familieavdelingen står overfor varierte utfordringer i livet og opplever ulik grad av psykisk belastning.

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Program for Vikenkonferansen 2013 Onsdag 23. og torsdag 24. oktober 2013 Radisson Blu Tromsø

Program for Vikenkonferansen 2013 Onsdag 23. og torsdag 24. oktober 2013 Radisson Blu Tromsø Onsdag 23. oktober 10.00-10.20 Åpning Ordører i Tromsø Jens Johan Hjort Velkommen fra ordfører i Tromsø 10.20-12.00 Foredrag inkl. pause Margreth Olin 13.00-13.15 Kulturelt innslag 13.15-14.30 Foredrag

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Hjelper - kjenn deg selv

Hjelper - kjenn deg selv Hjelper - kjenn deg selv Noen ganger treffer den som trenger hjelp ømme og uforløste punkter i hjelperen. Etter ti års terapierfaring, opplevde psykiater Heidi Ranvik Jensen nettopp dette. Enhver hjelper

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Diamanten et verktøy for mestring. Psykologspesialist Elin Fjerstad

Diamanten et verktøy for mestring. Psykologspesialist Elin Fjerstad Diamanten et verktøy for mestring Psykologspesialist Elin Fjerstad 26.04.17 Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken 1. Akutt tjeneste for inneliggende pasienter 2. Helsepsykologisk tjeneste for

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2014/FBM9233. Prosjektnavn: Hjertet Snakker. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2014/FBM9233. Prosjektnavn: Hjertet Snakker. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2014/FBM9233 Prosjektnavn: Hjertet Snakker Søkerorganisasjon: Mental Helse Forord Hjertet Snakker er et prosjekt i regi av Voksne med Medfødt

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

ÅTERSTÄLLA PSYKISK OCH FYSISK HÄLSA

ÅTERSTÄLLA PSYKISK OCH FYSISK HÄLSA ÅTERSTÄLLA PSYKISK OCH FYSISK HÄLSA Psykolog Marianne Straume Senter for Krisepsykologi Copyright Straume 2012 Återställa psykisk och fysisk hälsa Utfordringer/utmaningar når barn dør av cancer: Integrere

Detaljer

Mestring av kronisk sykdom og funksjonsnedsetting. v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Mestring av kronisk sykdom og funksjonsnedsetting. v/psykologspesialist Elin Fjerstad Mestring av kronisk sykdom og funksjonsnedsetting v/psykologspesialist Elin Fjerstad Innhold Begrepet mestring på godt og vondt Hva skal mestres? Nøkkelen til mestring god selvfølelse Å forholde seg til

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically. David Malan, 1980 Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Trondheim høsten 2014

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013

REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013 REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013 Psykologiske prosesser for mestring av kroniske lidelser DET ER BARE Å AKSEPTERE Psykologspesialist Christel Wootton, Poliklinikk for Rehabilitering, AFMR,

Detaljer

Status HNT HF med utg. pkt i HPH mandatet

Status HNT HF med utg. pkt i HPH mandatet Status HNT HF med utg. pkt i HPH mandatet Arne Okkenhaug Rådgiver forskning og fagutviklingsenheten HNT HF, Psyk. klinikk, Sykehuset Levanger 24.10.14 Jæren DPS Forslag til agenda fra NT Dere velger «fordypning»:

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde : Rehabilitering Prosjektnr. 2009 / 0016 Prosjektnavn : På skattejakt i psykiatrien geocaching Søkerorganisasjon : Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Periode : 01.januar

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune Positivt arbeidsmiljø felles ansvar - - en motivasjons- og inspirasjons- seminar ved Trond Edvard Haukedal Hordaland Fylkeskommune Arbeidsmiljødagen 2012 Bergen den 3 mai 2012 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Fossumkollektivet Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige fra hele landet. Målgruppa er unge voksne med rusmiddelrelaterte problemer/avhengighet og med samtidig rus og psykiske

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn 1 Forord: Denne rapporten tar for seg

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2015/FB16328 Prosjektnavn: Tankens kraft: kognitiv terapi ved sosial angstlidelse Søkerorganisasjon: Sammendrag Tankens kraft: Kognitiv terapi

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i Tankeprosesser Fagstoff hentet fra videreutdanning i kognitiv terapi trinn 1 og 2 og Jæren DPS Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland Tanker... I kognitiv terapi

Detaljer

Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256

Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256 Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256 Prosjektets varighet: 2. januar 2014 31.desember 2014 Harry Benjamin ressurssenter (HBRS):

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad. Et sted for hvile og vekst

Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad. Et sted for hvile og vekst Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad Et sted for hvile og vekst Et sted for hvile og vekst Institutt for Sjelesorg er en selvstendig, økumenisk, diakonal institusjon med kristen sjelesorg

Detaljer

SAT. Min psykiske lidelse og veien tilbake til livet

SAT. Min psykiske lidelse og veien tilbake til livet Min psykiske lidelse og veien tilbake til livet Har diagnosen Paranoid Schizofreni Innlagt 3 ganger, 2 ganger på tvang og en gang frivillig Gikk i terapi etter første innleggelse samt kognitiv terapi Behandler

Detaljer

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Rett til tros- og livssynsutøvelse: Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet, desember 2009: HOD ønsker med

Detaljer

Ta følelsene på alvor! Om mestring av hverdagen

Ta følelsene på alvor! Om mestring av hverdagen Ta følelsene på alvor! Om mestring av hverdagen Heidi A. Zangi, sykepleier/phd-student Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK) Diakonhjemmet sykehus, Oslo HVA FORELESNINGEN

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Hvordan skape gode rammer for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser? - erfaringer fra døgnbehandling

Hvordan skape gode rammer for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser? - erfaringer fra døgnbehandling Hvordan skape gode rammer for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser? - erfaringer fra døgnbehandling Psyk.sykepleier Sigurd Bratland, Psyk.sykepleier Ivan Samdal, Psykologspesialist Henrik Lundh HELSE

Detaljer

* (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG

* (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG Fagdag 16.10.2017 Sigmund Nakkim - sykehusprest (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG KOMMUNIKASJON mye mer enn samtale SAMTALEN: - Symptomlindring.. - Ivareta verdighet.. - Etisk forsvarlighet.. MMM 1 Av personalets

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Introduksjonsseminar ved Jæren DPS, - i påvente av psykiatrisk behandling. Psykiatriveka 2015. 9.03.2015 Stig Heskestad Jæren DPS, NKS

Introduksjonsseminar ved Jæren DPS, - i påvente av psykiatrisk behandling. Psykiatriveka 2015. 9.03.2015 Stig Heskestad Jæren DPS, NKS Introduksjonsseminar ved Jæren DPS, - i påvente av psykiatrisk behandling Psykiatriveka 2015 9.03.2015 Stig Heskestad Jæren DPS, NKS Jæren Distriktspsykiatriske Senter Bakgrunn Lang venteliste i poliklinikken

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Selvhjelp prinsippene

Selvhjelp prinsippene Selvhjelp prinsippene Selvhjelp er for alle som har et problem i livet de ønsker å gjøre noe med. Det høres jo fint ut, men det svarer ikke på hvilke situasjoner en selvhjelpsgruppe er det verktøyet som

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging!

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging! Sluttrapport Frisk Opp kurs et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare Prosjektnummer 2012/1/0482 Forebygging Norsk Krisesenterforbund Forord Norsk Krisesenterforbund arrangerte grunnkurs

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg ÅRSRAPPORT 2011 Viken senter for psykiatri og sjelesorg Styret I 2011 var det 5 år siden Viken senter for psykiatri og sjelesorg mottok de første pasienter til behandling ved klinikken, og de første gjester

Detaljer

Ikke alle vil spille bingo - personsentrerte arbeidskulturer er også personalsentrerte. 1.amanuensis Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole

Ikke alle vil spille bingo - personsentrerte arbeidskulturer er også personalsentrerte. 1.amanuensis Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Ikke alle vil spille bingo - personsentrerte arbeidskulturer er også personalsentrerte Skipper i storm Demensomsorg Handler om etikk Det handler om at ansvaret for personer i sårbare situasjoner er overlatt

Detaljer

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Endringer skjer hele livet, både inne i en og ute i møtet med andre. Ved endringer

Detaljer

Utvidet Skolehelsetjeneste på videregående skoler. -BUP I skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist/stipendiat

Utvidet Skolehelsetjeneste på videregående skoler. -BUP I skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist/stipendiat Utvidet Skolehelsetjeneste på videregående skoler -BUP I skolene Jo Magne Ingul Psykologspesialist/stipendiat Bakgrunnen for prosjektet De videregående skolene Flere suicid ved videregående skoler i Nord-Trøndelag,

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet

Detaljer

Om å gå i psykoterapi

Om å gå i psykoterapi Til pasienter og pårørende Om å gå i psykoterapi Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Psykisk helsevern Vinderen - Diakonhjemmet Sykehus. 2012. Foto: Stock.xchng. OM Å GÅ I PSYKOTERAPI Erfaring og forskning

Detaljer

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Det handler om å bry seg slik at vi tenker den neste milen - og noen ganger går den med pasienten 5 Fokusgruppeintervju om samhandling Helsedirektoratet

Detaljer

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD»

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD» Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Prosjektnummer: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Forebygging 2015/FB4772 «Aktiv med MS i nord» MS-Forbundet Lise Johnsen, MS-forbundet region nord

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Likemannsarbeid i rehabiliteringen

Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannen som rollemodell Hverdagskompetansen Spørsmål som ofte stilles Praktiske råd Rettighetsveiledning Selvhjelpsarbeid og egenutvikling 1 Likemannen som rollemodell

Detaljer

Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig.

Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig. Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig. Fagdag- barn som pårørende Nordre Aasen 25.09.2014 Natasha Pedersen Ja til lindrende enhet og omsorg for barn www.barnepalliasjon.no

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Gården som arbeidsplass en arena for individuell oppfølging

Gården som arbeidsplass en arena for individuell oppfølging Inn på tunet Gården som arbeidsplass en arena for individuell oppfølging Handlingsplan 2013 2017 Prioriterte tjenestesektorer for videreutvikling av IPT I handlingsplanperioden skal det spesielt arbeides

Detaljer

MYSTISK FROST. - Ikke et liv for amatører

MYSTISK FROST. - Ikke et liv for amatører MYSTISK FROST - Ikke et liv for amatører HELSE 13 desember 2009 1 I en ideell verden bør vi stå opp og smile til den nye dagen som ligger foran oss. Men den verden vi lever i er dessverre ikke alltid like

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging 1 Sluttrapport Sammen om MS Prosjektnummer: 2009/1/0426 Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

Styret. Samarbeidspartnere. Behandling. Optimisme både ved årets inn- og utgang. Gode venner. Sjelesorgenheten/Kurs- og veiledningsenheten

Styret. Samarbeidspartnere. Behandling. Optimisme både ved årets inn- og utgang. Gode venner. Sjelesorgenheten/Kurs- og veiledningsenheten Styret 2010 representerer et nytt historisk år for Viken senter for psykiatri og sjelesorg, hvor tre viktige milepæler er nådd. Økt behandlingsaktivitet: For første gang siden oppstarten i 2006 har Viken

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Psykologi anno 2010. Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim

Psykologi anno 2010. Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010 Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010, del II: læreplansmål Psykologi 2, del 1 og del 4: Beskrive ulike former

Detaljer

Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017

Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017 Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017 Bakgrunnsinformasjon om respondentene 0 100 200 300 400 500 600 700 0 500 1000 1500 2000 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Tvangslidelser BOKMÅL. Obsessive-Compulsive disorders

Tvangslidelser BOKMÅL. Obsessive-Compulsive disorders Tvangslidelser BOKMÅL Obsessive-Compulsive disorders Hva er tvangslidelser? Mange med tvangslidelser klarer å skjule sin lidelse helt, også for sine nærmeste omgivelser. Likevel er tvangslidelser relativt

Detaljer

Psykisk helse og rusteam/recovery

Psykisk helse og rusteam/recovery Psykisk helse og rusteam/recovery En forskningsbasert evaluering om recovery Nils Sørnes Fagkonsulent PSYKISK HELSE OG RUSTEAM -Startet i 2001 Ca 34 brukere 5,6 årsverk, todelt turnus inkl. helg, alle

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen: NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. I hvilket fylke ligger kommunen: 0 9 8 7 6 5 8.% 9.% 8.7%.8% 6.%.8% 6.% 7.8% 5.%.%.8%.5%..% 5.% 5.%.8%.9% 0.% 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Østfold Akershus

Detaljer

Forberedelse til første samtale

Forberedelse til første samtale Forberedelse til første samtale Velkommen til emeistring Raskere Tilbake! Teksten og øvelsene du her får tilbud om er ment som en hjelp til deg som har en arbeidsplass å gå tilbake til og som enten står

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Kvinne Mann. Ugift Gift/samboer Enkemann/-kvinne

Kvinne Mann. Ugift Gift/samboer Enkemann/-kvinne 1 of 13 23.05.2017 12:50 Målet med studien er å kartlegge nivå av engasjement blant norske tannleger, og i tillegg undersøke hvilke faktorer i tannlegens arbeid som positivt korrelerer med engasjement.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2011/01//0435. Prosjektnavn: En annen virkelighet. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2011/01//0435. Prosjektnavn: En annen virkelighet. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2011/01//0435 Prosjektnavn: En annen virkelighet Søkerorganisasjon: Sammendrag Tankens kraft: Kognitiv terapi ved psykoselidelser er en 30 minutters

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy Prolog Gjennom en rekke arbeidsmøter med ansatte i Kirkens SOS har vi i K fått innblikk i hvordan innføringskurset drives i dag. Vi har møtt en gruppe svært kompetente veiledere, med sterkt engasjement

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Tromsø, Bente Ødegård

Tromsø, Bente Ødegård Tromsø, 03.05.2017. Bente Ødegård 15-20 % av barn mellom 3-18 år har nedsatt funksjon pga symptomer på psykiske lidelser (dvs. psykiske vansker) 7-8 % av barn mellom 3-18 år har en psykisk lidelse som

Detaljer

BARN OG FOTOGRAFERING

BARN OG FOTOGRAFERING Lillevollen barnehage BARN OG FOTOGRAFERING KORT OM PROSJEKTET Gjennom prosjektet Bodøpiloten fikk Lillevollen barnehage mulighet til å samarbeide med fotograf Ronny Øksnes. Barna fikk gjennom bruk av

Detaljer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Side 89 Side 91 Temaer 1) Lykke ( Subjective Well Being ) i fokus. 2) Hvorfor studere lykke? 1 Norsk Monitor Intervju-undersøkelser med landsrepresentative

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Bra Br V a o! V «Bra voksne»

Bra Br V a o! V «Bra voksne» BraVo! «Bra voksne» Informasjon Barnehagen er en unik arena for barns danning og utvikling. Det forutsettes at det er bevisste voksne til stede. Voksne som har kompetanse om, og evnen til å møte mennesker

Detaljer

SORG OG SYKDOM - HÅP. Kildehuset Gruppeanalytiker Oddveig Hellebust

SORG OG SYKDOM - HÅP. Kildehuset Gruppeanalytiker Oddveig Hellebust SORG OG SYKDOM - HÅP Kildehuset 20.01.2017 Gruppeanalytiker Oddveig Hellebust 1 HVA ER SORG? Sorg er et begrep, men sorgen bærer den enkeltes historie med seg Sorg oppleves individuelt Sorg kan forstås

Detaljer