Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg."

Transkript

1 Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Helse Nord RHF har inngått ny avtale med Viken senter for psykiatri og sjelesorg gjeldende fra til , med mulighet for opsjon (2 + 2). Fra 1. mai 2012 vil det innføres nye rutiner for henvisninger av pasienter til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Målgruppe Voksne over 18 år med behov for døgnbehandling, samt familier med behov for døgnbehandling der en av de voksne har en psykisk lidelse. Pasientgruppen skal ha rett til behandling på spesialisthelsetjenestenivå jfr. gjeldende lover og forskrifter. Behandlingskonseptet ved klinikkenheten Behandlingen foregår hovedsaklig i grupper. Gruppene er satt sammen slik at gruppedynamikken optimaliseres for å fremme endringsprosesser hos pasienten. Behandlingen er multimodal, dvs sikter seg inn på forskjellige dimensjoner hos mennesker, blant annet det psykiske, somatiske, psykososiale, fysiske, kreative og eksistensielle. Det brukes eksistensiell terapi, kognitiv terapi, fase-orientert terapi rettet mot relasjonstraumer fra barndom, og familieterapi i spesialiserte team. All behandling er basert på frivillighet. Pårørende inkluderes som en viktig ressurs i behandlingen og det tilbys pårørende opphold med et fastlagt innhold under behandling. Hvilke typer lidelser kan henvises? Kontraindikasjoner for behandling i klinikkenheten; Psykoser og psykosenære tilstander, rus som hoveddiagnose, vold og aktiv suicidalitet er kontraindikasjoner for behandling i klinikkenheten. Indikasjoner for behandling på de forskjellige team ved klinikkenheten, Viken senter, beskrives nærmere i de til enhver tid avtalte ytelser som ligger på internettsiden til Helse Nord RHF. 1. Intensiv korttidsdynamisk psykoterapi av blant annet stemningslidelser (Eksistensielt team) Pasienter med alvorlig symptomalogi innen stemningsdomenene depresjon, angst og suicidale tanker. Komorbide lidelser vil være angstlidelser, depresjoner, posttraumatiske stresslidelser/ dissosativelidelser, personlighetsforstyrrelser, somatoforme lidelse, eksistensielle kriser og samlivsvansker. 2. Intensiv korttidsbehandling av affektive lidelser (Kognitivt team) Pasienter med affektiv lidelse depresjon, angst og bipolar lidelse. Komorbide lidelser i form av både angst og depresjon, hypomani, dystemi, panikklidelse, fobi og tvangslidelser.

2 3. Intensiv korttidsbehandling av relasjonstraumer (Traumeteam) Pasienter som har vært utsatt for relasjonstraumer som barn, ofte incest, vold eller omsorgssvikt. Hoveddiagnosene er posttraumatiske stresslidelser, komplekst type, dissosiasjonslidelser og personlighetsforstyrrelser, oftest emosjonelt ustabil type. Disse diagnosene vil også forekomme som komorbide lidelser 4. Intensiv korttidsbehandling av mennesker med alvorlig psykiske lidelser i en familiesammenheng. Familier (par, foreldre med barn, aleneforeldre med barn, generasjonsfamilier) hvor en eller flere av de voksne (over 18 år) har alvorlige psykiske plager/lidelser som påvirker resten av familien. Individualdiagnosene i målgruppen vil bl.a. omfatte stemningslidelser, tilpassningsforstyrrelser, akutte belastningslidelser, personlighetsforstyrrelser og posttraumatisk stresslidelser. Det er ønskelig at pasienten skal ha prøvd ut poliklinisk behandling først og at pasienten har en behandler lokalt som kan ivareta pasienten etter utskriving fra Viken senter. Hvem kan henvise og hvor skal henvisningen sendes? Fastlege, private avtalespesialister, sykehus og øvrig spesialisthelsetjeneste kan, via vurderingsinstansen ved DPS, henvise til blant annet Viken senter. Henvisningen skal som hovedregel sendes til nærmeste DPS for vurdering, fastsettelse av rettighetsstatus og behandlingsfrist. Når DPSet har foretatt rettighetsvurdering og satt en behandlingsfrist, vil henvisningen bli oversendt til Viken senter for psykiatri og sjelesorg som innkaller pasienten til et behandlingsforberedende kartleggingsopphold. Unntak fra hovedregelen gjelder helsepersonell fra egne helseforetak samt helsepersonell i kommunehelsetjenesten som stadig er i samarbeid med DPS vedrørende pasienter. Disse skal fortsatt kunne direktehenvises til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Hva bør henvisningen inneholde Henvisningene må være av god kvalitet og gi god nok informasjon slik at det er mulig å gjøre en god vurdering av spesialisthelsetjenesten. Henvisningen bør inneholde: Tydelig beskrivelse av sykehistorie og pasientens psykiatriske problem(er). Beskrivelse av pasientens nettverk og psykososiale forhold Redegjørelse for aktuelle problemer/lidelse som fremkom under en god anamnese, Denne bør inneholde Resultat(er) av relevante utredninger og undersøkelser, Hva som er prøvd av behandling tidligere, Uttalelse fra aktuelle instanser, Kopi av epikriser fra tidligere behandling og opphold på institusjon Status vedrørende individuell plan, Forslag til og/eller ønske om type tiltak. Motivasjon for behandling

3 Se Statens helsetilsyns skjema for henvisning til undersøking og behandling: IS-1188B. Fastlegen har ansvaret for pasienten inntil spesialist innen psykisk helsevern har overtatt ansvaret, jf. Helsepersonelloven 4 andre ledd. DPSets oppgaver knyttet til vurdering av henvisningen Vurderingsinstansen ved DPSene plikter å samarbeide med Viken senter i forbindelse med aktuelle henvisninger for å klargjøre/avgjøre om Viken senter har et egnet tilbud til pasienten. Rettighetsvurdering. Det skal som hovedregel foretas rettighetsvurdering av pasienten én gang. Dette gjøres ved startpunktet for pasientforløpet, og vurderingen skal gjøres i forhold til, og er bindende for, spesialisthelsetjenesten som helhet. Pasienten skal ha skriftlig tilbakemelding om det er tildelt rett til nødvendighelsehjelp eller ikke. Det skal videre informeres om hva rettigheten innebærer, samt om klageadgang og klagebehandling. Det skal fastsettes en individuell frist for når pasienter med tildelt rett til nødvendig helsehjelp senest skal motta tilbud om behandling. Pasient med rett til nødvendig helsehjelp skal prioriteres før andre pasienter uten slik rett. Fagligvurdering. Skal følge gjeldende lover, forskrifter og prioriteringsveileder. Ved uttilstrekkelig opplyste henvisninger skal henvisende instans kontaktes for utfyllende opplysninger. Vurderingsinstansen ved DPSet skal sikre at tilstrekkelig dokumentasjon foreligger, samt at nye opplysninger dokumenteres, før henvisningen videresendes til Viken senter. Henvisninger skal alltid vurderes i forhold til pasientens egnethet til behandling på klinikkenheten på Viken senter ut i fra de avtalte indikasjoner for behandling og det behandlingsopplegget som er fastsatt i ytelsesavtalen mellom Viken senter og Helse Nord RHF. Pasienter som ønsker behandling ved Viken senter skal ikke gis tilbud om behandling ved Viken senter dersom det etter medisinskfaglig vurdering og jfr. kriteriene i prioriteringsveilederen; o ikke finnes tilstrekkelig indikasjon på at tilbudet ved Viken senter kan gi resultater i forhold til pasientens behov o eller dersom den behandlingen som kreves ligger utenfor leverandørens kompetanse. I begge tilfeller skal avslaget om behandling ved Viken senter begrunnes skriftlig og vurderingsinstansen skal, dersom pasienten har behov for helsehjelp eller rett til prioritert

4 helsehjelp, tilby annet relevant behandlingstilbud til pasienten. Pasient og henvisende instans skal skriftlig orienteres om dette. Ventetidsregistrering og fristbrudd. Henvisningen skal være vurdert i løpet av maksimalt 30 virkedager fra den er mottatt. Vurderingsperioden for unge under 23 år er maksimalt 10 virkedager. Ventetiden og henvisningsperioden starter i det DPSet mottar henvisningen. Henvisningsperioden er perioden fra første mottak av en henvisning for ett sykdomstilfelle/tilstand og til pasienten er ferdig behandlet i spesialisthelsetjenesten. Ventetiden registreres i DPSet og det er også DPSet som er fristbruddsinstitusjon.den totale ventetiden fra henvisningen er mottatt og pasienten er kommet i behandling skal ikke overstige 65 dager. Forpliktelser for Viken senter for psykiatri og sjelesorg; Viken senter skal informere pasienten og henvisende instans om forventet ventetid for inntak (kontraktene.8.2). Viken senter plikter dersom det ved oppstart av behandling (for eks. kartleggingsoppholdet) avdekkes forhold som gjør at pasienten ikke vil kunne nyttiggjøre seg av behandling på Viken senter, å umiddelbart kontakte vurderingsinstansen ved DPSet som har henvist pasienten for i samarbeid å finne et egnet tilbud for pasienten. Dersom leverandør kan motta pasienten innen fastsatt frist, skal pasienten settes på venteliste. I tilfelle hvor pasient som er satt på venteliste likevel ikke kan tas imot innen oppgitt dato, og fristbrudd oppstår, vil leverandør være økonomisk ansvarlig for merkostnader som følge av dette. (Kontraktens.5.5) Ved direktehenvisning av helsepersonell for psykiatri og sjelesorg er det Viken som er ansvarlig for å gjøre rettighetsvurderingen, den faglige/medisinskfaglige vurderingen og ventetidsregistrere pasienten. Dersom Viken mottar direktehenvisninger som ikke gjelder unntaket fra henvisningsrutinene, plikter Viken senter å returnere henvisningen til henviser med informasjon om den nye henvisningsrutinen.

5 Hovedregel henvisning til Viken senter Unntak fra hovedregel Henvisning sendes fra - fastlege - privat avtalespesialist Henvisning sendes fra - fastlege - privat avtalespesialist - sykehus/øvrig spesialisthelsetjeneste - sykehus/øvrig Nærmeste DPS/lokal sykehus vurderer - rettighets status - Medisinskfaglig vurdering - ventetidsregistrering - Fristbrudds institusjon Viken senter for psykiatri og sjelesorg Medisinskfaglig vurdering ifm forvern Vurdere og konkludere om prioritet maks 30 virkedager. For pasienter under 23 år, maks 10 virkedager Den totale ventetiden fra henvisningen er mottatt og pasienten er kommet i behandling skal ikke overstige 65 dager.! Viken senter for psykiatri og sjelesorg - rettighets status - Medisinskfaglig vurdering - ventetidsregistrering?

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Prioriteringsveiledere Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert 18.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskri Sist oppdatert

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer, oral kirurgi og oral medisin

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer, oral kirurgi og oral medisin Veileder IS-1710 Prioriteringsveileder Kjevekirurgi og munnhulesykdommer, oral kirurgi og oral medisin Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst Heftets tittel:

Detaljer

Veileder. Prioriteringsveileder IS-1625. Lungesykdommer. Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst

Veileder. Prioriteringsveileder IS-1625. Lungesykdommer. Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst IS-1625 Veileder Prioriteringsveileder Lungesykdommer Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst Heftets tittel: Prioriteringsveileder Lungesykdommer Utgitt: 12/2008

Detaljer

Prioriteringsveileder TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB)

Prioriteringsveileder TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB) Veileder IS-2043 Prioriteringsveileder TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB) Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst Heftets tittel: Prioriteringsveileder

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1.

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1. BUP Lillehammer Gjelder fra 1. oktober 2009 En veiledning for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer Velkommen til BUP Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Detaljer

AVTALE OM SPESIALISERTE REHABILITERINGSTJENESTER

AVTALE OM SPESIALISERTE REHABILITERINGSTJENESTER AVTALE OM SPESIALISERTE REHABILITERINGSTJENESTER Helse Sør-Øst RHF (Oppdragsgiver) og ( Samarbeidspartneren) Sted og dato: Henvendelser Alle henvendelser vedrørende denne avtalen rettes til: Hos Helse

Detaljer

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) IS-1787 Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Februar 2010 Heftets tittel: Veileder for registrering i

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) IS-1787 Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Rapportering til Norsk pasientregister Mars 2012 Heftets tittel: Veileder for registrering i tverrfaglig

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

Lov om pasientrettigheter

Lov om pasientrettigheter IS-12/2004 Rundskriv Lov om pasientrettigheter Heftets tittel: Lov om pasientrettigheter Utgitt: 07/2004 Bestillingsnummer: IS-12/2004 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontak: Avdeling for spesialisthelsetjenester

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Besøksadresse: Distriktspsykiatriske sentre med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen 9/2006 IS-1388 Sosial-

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft) Internserien 2/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Sørlandets sykehus HF

Sørlandets sykehus HF Avtale 1 mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten.

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. 1 R e t t t i l m i d l e r t i d i g b o l i g 3 R e t t t i l v e i l e d n i n g f o r å k u n n e s k a f f e v a

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene = Punkter der partene har avtalt felles ansvar/forpliktelser OS, pkt 6 (OS), pkt 6 OS pkt 7 OS, pkt 7 b) OS, pkt 7 c) OS, pkt 7 d) OS, pkt

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

DEFINISJONSKATALOG. Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR ØST RHF 2013. Versjon 01.01.

DEFINISJONSKATALOG. Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR ØST RHF 2013. Versjon 01.01. DEFINISJONSKATALOG Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR ØST RHF 2013 Versjon 01.01.2013 Revidert desember 2012 Helse Sør-Øst RHF, Avdeling for Medisin og helsefag

Detaljer

Styresak. Høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet og arbeidsgruppen rapport er vedlagt.

Styresak. Høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet og arbeidsgruppen rapport er vedlagt. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.10.2006 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer - høring

Detaljer

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-7/2013 Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter 1 Innhold Forord...3 1. Turnustjenesten innledning...3 1.1 Formål med og innhold i turnustjenesten...3 1.2 Turnuslisens

Detaljer