AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger."

Transkript

1 AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger. Av Familieterapeut Ann-Rita Gjertzen Psykolog Marina Olsen ved Akutt-teamet Psykiatrisk senter for Tromsø og Omegn Sammendrag Artikkelen beskriver et samarbeid mellom klient, familie, fastleger og et ambulant Akutt-team i Tromsø. Teamet tar i mot alle akutte henvendelser fra mennesker over 8 år, i opptaksområdet. Den samarbeidende arbeidsform, relasjon og nettverkstenkning, oppleves som nyttig både av fastleger og ansatte i akutt-psykiatrien. For å sikre størst mulig flesibilitet, mulighet for refleksjon, arbeider to terapeuter sammen og gjør bruk av Reflekterende team. Psykiatrisk Senter for Tromsø og Omegn er et distriktspsykiatrisk senter for Tromsø og fire nabokommuner. Det er ca innbyggere i opptaksområdet og senterets ansvarsområde er for mennesker over 8 år. Senteret er organisert som en avdeling ved Universitetssykehuset Nord- Norge. Etableringen av et Akutt-team ble offisielt etter etableringen av Psykiatrisk senter i 996. Arbeidet ble ledet frem av overlege Magnus P. Hald. Akutt-teamet ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn (PSTO) Akutt-teamet er etablert som avdelingens akutt / ambulante polikliniske tilbud. Sammen med en akuttpost danner dette Akuttenheten i senteret. Teamet er tverrfaglig sammensatt av overlege, psykologer, psykologspesialister, familieterapeuter, psykiatriske sykepleiere og barnevernspedagog. Henvendelser til Akutt-teamet kommer fortrinnsvis pr. telefon. Skriftlig henvisning er som regel ikke nødvendig. Dette til forskjell fra øvrige enheter i senteret. Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) baserer sitt behandlingstilbud hovedsakelig på skriftlige henvisninger. Henvendelsene kan komme direkte fra den hjelpesøkende, pårørende, fastleger, andre samarbeidspartnere, men også fra øvrige enheter ved PSTO og avdelinger ved Universitetssykehuset. Se fig. Akutt-teamet tilstreber å gi et tilbud innen 4 timer, ofte øyeblikkelig i løpet av samme dag. Teamet har som målsetning å bistå personer, familier og samarbeidspartnere i å mobilisere egne ressurser, slik at de kan finne måter å håndtere problemene på som er mest mulig hensiktsmessig for dem. Manus er utarbeidet i samarbeid med Fastlege Anton Giæver Skansen Legekontor i Tromsø

2 Fig. Figur. viser organisering av senteret, linjene i helsevesenet og samarbeidslinjer med andre instanser. Fra linje til linje til felles arena: Helsevesenet beskrives ofte organisert i en behandlingskjede. Innenfor psykisk helsevern omtales vanligvis pasienten og dens nettverk som 0.linje i denne kjeden. Primærhelsetjenesten som. linje, spesialisthelsetjenesten / distriktspsykiatriske sentra som som. linje og psykiatriske sykehus som. linje. Behandlingstilbudet skal ideelt sett befinne seg på det rette nivået i behandlingskjeden i henhold til LEON prinsippet (lavest effektive omsorgs og behandlingsnivå). Av denne grunn henvises pasienter som søker helsebistand, først til fastlege, deretter til spesialisthelsetjenesten og hvis dette ikke er tilstrekkelig videre for innleggelse i psykiatriske sykehus ( linje). Pasienter henvises fra linje til linje, basert på ideen om at det finnes høyere kompetanse om det aktuelle problemet jo høyere en kommer i behandlingskjeden. Dette forutsetter at problemet kan identifiseres tidlig. Denne modell anvendes likt for somatikk og psykiatri. Innen psykisk helsevern beskrives tilstander vanligvis gjennom diagnoser. Vi mener derimot at psykisk lidelse handler om mer enn symtombildet. Det omfatter personens livssituasjon, familiære forhold, funksjonsnivå, arbeidsforhold og sosiale nettverk. I arbeidet med utviklingen av behandlingstilbudet erfartes kjedetenkning, som begrensende og oppstykket,hvor viktig kunnskap fra det levde livet, møter /prosessen kunne gå tapt. Dette var en av grunnene til at psykiatrisk senter valgte å arbeide ut fra en nettverkstenkning som åpner for større samhandling mellom hjelpere, klient og deres private nettverk. Å arbeide nettverksorientert bedret forutsetningen til å se et helhetlig bilde, noe som omfatte personens fysisk og psykisk helse, psykososiale forhold, generell livssituasjon og livskvalitet.

3 De påkjenninger familie og nettverk var påført ble enklere å se. Familiens tanker og erfaringer ble inkludert i arbeidet fra første dag. Figur illustrerer forskjellen mellom behandlingskjede - og behandlingsnettverkstenning. BEHANDLINGS- KJEDE BEHANDLINGS- NETTVERK 0 0 MPH 0606 Fig.. Hvorfor Akutt-teamets arbeidsmåte? Svaret er til dels basert på erfaringer fra samarbeidet mellom fastlegesystemet og spesialisthelsetjenesten i Tromsø, i tilegg til sentrale føringer fra Helsedirektoratet. Nye alternativer i psykiatrien, (Helsedirektoratet 987). Før dette samarbeidet startet, henvendte fastlegene seg skriftlig til spesialisthelsetjenesten. Ved akutte henvendelser var ofte alternativet innleggelser. Det var flere innstanser innen og linje tjenester som leger kunne henvende seg til, dette skapte en uoversiktlighet. Det kunne være flere årsaker til at behandling ikke ble iverksatt etter skriftlige henvisninger, som lang ventlister, personen møtte ikke til avtaler eller forverringer og endringer i livssituasjon. I slike tilfeller kunne både fastlege og spesilisthelsetjenesten miste kontakten med klient. Fastleger opplevde frustrasjoner rundt ansvar. Etablering av fastlege ordning (99) i Tromsø og opprettelsen av et psykoseteam ( 994) innen VPP, førte til nye erfaringer om et mulig nærmere samarbeid. Å komme tidlig til og bruk av nettverksarbeid for ivaretagelser ble først utprøvd av psykoseteamet ved VPP for førstegangspsykoser. Samarbeidserfaringen mellom psykoseteam og fastleger ble erfart som positivt. I forbindelse med etableringen av Psykiatrisk senter i Tromsø ble tilbudet utvidet til å gjelde alle akutte henvendelser. Akutt-teamet ble etter dette den ene dør for alle akutte henvendelser. Hensikten med denne etableringen av Akutt-teamet, var å møte alle akutte henvendelser etter samme prinsipper, samarbeid, kontinuitet og fleksibilitet. Betydningen av tydelige brukernære og sammenhengende tjenester har stått sentralt i utviklingen av tilbudet.

4 Anvendelse av behandlingsnettverks tenkning i Akutt-teamets virksomhet. Samtlige henvendelser til Akutt-teamet, uavhengig problemstilling blir tatt imot og vurdert. Vårt motto er du er kommet til rett sted. Den terapeut (vakthavende i Akutt-teamet) som mottar første henvendelse, blir å regne som ansvarlig behandler og inkluderes i et behandlerteam rundt klient. For å kunne representerer best mulig kontinuitet i den enkelte sak og for å kunne benytte reflekterende team, ( beskrives senere) arbeider to terapeuter fra Akuttteamet sammen. I de tilfeller hvor en poliklinisk behandling forandres til døgnkontinuerlig behandling, følges samme prinsipp. Dette medfører at de personer som henvender seg skal erfare kontinuitet. De fleste kontakter teamet på telefon. I denne samtalen avklares om det er grunnlag for et møte, hvem som skal møte og hvor møtet best kan finne sted. Det vektlegges å møte de som søker hjelp der de ønsker å bli møtt og i størst mulig grad involvere alle som virker engasjert i saken, i det videre arbeidet. Det er målsetning å arbeide for å mobilisere nettverkets egne ressurser på, en måte som bidrar til at de hjelpesøkende i størsts mulig grad kan mestere sine liv. I det videre samarbeid med klient, fastlege og Akutt-teamets medarbeidere, inviteres personer inn i møtene ut fra hvem som til enhver tid kan være med å bringe utviklingen i tilbudet videre. Arbeidsmåten tar hensyn til ulike ideer og perspektiver som inkluderes og reflekteres over underveis i arbeidet. Vår forståelse er basert på å arbeide sammen. Dette kan innebære at vi inviterer inn til samarbeid på tvers av de linjer helsevesenet er bygd på. Erfaringen tilsier at en slik arbeidsform gir mindre uklare ansvarsforhold. Vi samarbeider og tar sammen et ansvar for behandlingen. Relasjon og nettverksorientert behandlingsperspektiv i det kliniske arbeidet Senteret har en relasjon og nettverksorientert behandlingsperspektiv som er overordnet for organiseringen av tilbudet, og for det kliniske arbeidet. Prinsippene i arbeidsmåten er inspirert av professorene Tom Andersen og Jaakko Seikkulas arbeider. I intervensjon ved behandling av akutte kriser blir familie og profesjonelt nettverk invitert med i behandlingen fra første møtet. Ved henvendelser til Akutt-teamet inviteres klient, fastlege, familie og annet nettverk til å delta i samtalen. Det er en uttalt målsetning å utvikle tilbudet utenfor institusjonen og det første møte, behandlingsnettverk organiseres med fastlege, klientene og Akutt-teamets terapeuter. Det første møtet avholdes der det er ønskelig for de som henvender seg, ofte på fastlegekontoret. Møtene har en struktur hvor en leder samtalen (intervjuer) alle tilstedeværende mens en eller to kollegaer reflekterer. Den som leder samtalen arbeider innledningsvis med å sette kontekst. Å bruke tid på å klargjøre kontekst, kan medføre trygghet og ro rundt de tema som skal samtales om. Dette kan være viktig om det skulle være en deltager som er tilstede mot sin vilje. Denne vil da få mulighet til å si noe om dette og finne frem til en passende posisjon i møtet. Det legges til rette for at ulike meninger kan uttrykkes uten å bli avbrutt. På denne måten vil de øvrige tilstedeværende personer, erfaringsmessig lytte og få mulighet til å tenke over det de hører. 4

5 Vaktsystemet i teamet er i samsvar med den faglige tenkningen. Det legges opp til at to terapeuter til enhver tid kan samhandle rundt de henvendelser som det blir arbeidet med. En leder samtalen hvorav den andre sitter i en reflekterende posisjon. De/ den som reflekterer sitter litt utenfor ringen av personer som snakker sammen og blir invitert inn i samtalen når det føles naturlig for den som leder samtalen. De inviteres til å snakke om tanker de har gjort seg mens de har lyttet. Det er en tydelig ledet struktur under samtalen med familie og nettverk. Strukturen i møtet skaper rom for at alle kan få snakke ut fra personlig kompetanse. I følge Professor Jaakko Seikkulas forskning kan tidlig intervensjon forebygge utvikling av alvorlige psykiske lidelser og medvirke til at familie og nettverk kan bidra ytterligere i samarbeid med ulike personer i et profesjonelt nettverk. Fastlegenes erfaringer I følge fastlegene så fremhever de betydningen av å få rask hjelp og bistand fra psykiatri ( her og nå) når behovet melder seg. De fremhever også kompetanse utveksling i felles klinisk arbeid. Tett samarbeid gir en følelse av å jobbe sammen om de utfordringer en står ovenfor og av å arbeide innen samme helsevesen. I en undersøkelse etter 0 år erfaring med fastlegeordningen, blir samarbeidet med psykoseteam / Akutt-teamet fremhevet som en positiv endring. I spørreundersøkelsen gjort av Dr. Med. Trygve Deraas, fremhever fastlegene tilgjengelighet, fleksibilitet og samarbeid som vesentlig. I tilegg nevnes behovet for tydelig og tidlig arbeidsfordeling, og tidlig intervensjon ved alvorlige lidelser og kriser. Åpen og god kommunikasjon og kompetanseoverføring. Fastlege Anton Giæver fremhever at samarbeid gir erfaring, en deler på ansvar og støtter hverandre. For noen fastleger er en slik type samarbeid sannsynligvis resurssmessig krevende, men i følge fastlege Anton Giæver så er det nyttig sett på lengre sikt. Han fremhever at samarbeid gir erfaring, en deler på ansvar og støtter hverandre. Han understreker at også samarbeidet gir anledning til refleksjon. Erfaringen med samarbeidet har ført til en lett tilgjengelighet for begge parter. Fastlegen deltar ikke nødvendigvis på samtlige møter, men de har en oversikt, kontroll og viser et stort engasjement i behandlingen av sine klienter. I dag kan vi si at erfaringene har medført et unikt samarbeid. Ingen står alene, vi deler på ansvaret. Vi kan i mindre grad skylde på hverandre og overføre problemer. Familieterapeut i systemisk praksis Ann-Rita Gjertzen, Psykolog Marina Olsen i samarbeid med fastlege Anton Giæver. 5

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Undertittel: Du har kommet til rett sted! Delprosjekt: Planlegge og etablere ambulante

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Besøksadresse: Distriktspsykiatriske sentre med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen 9/2006 IS-1388 Sosial-

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS)

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Rapport IS-2156 Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Organisering

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET OKTOBER 2014 Sammendrag I denne rapporten beskrives

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon UNIVERSITETET I NORDLAND SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013 Kull10H TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon Antall ord: 9883 Kandidatnummer: 26 Forord "Det er ikke nok å vite hvordan

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 KOMPETANSEBEHOV I PSYKISK HELSEVERN Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord:

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn og hensikt... 2 1.2. Sammendrag... 4 1.3. Kommunens ansvar og lovhjemling... 5 1.4. Spesialisthelsetjenestens ansvar og lovhjemling...

Detaljer

UNGDOM OG ÅPNE SAMTALER I NETTVERK

UNGDOM OG ÅPNE SAMTALER I NETTVERK UNGDOM OG ÅPNE SAMTALER I NETTVERK UNGDOM SOM HAR DET VANSKELIG OG NETTVERK SOM PRØVER Å VÆRE TIL HJELP ASTRID HAUAN Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

TITTEL FORFATTER(E) Helle Wessel Andersson og Laila Tingvold OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd

TITTEL FORFATTER(E) Helle Wessel Andersson og Laila Tingvold OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: Pb 124, Blindern, 0314 Oslo/ 7465 Trondheim Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 73 59 63 61 (Trondheim) Hvordan fungerer

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern 1 Takk til alle som har bidratt! Forord Grenseløs omsorg Det er ikke lov å bruke tvang hvis man

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge rapport 1 : 2009 2 Rapport 1 : 2009 RBUP Nord RBUP Nord rapport 1: 2009 Tittel Sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

På pasientens premisser - erfaringer med nettverksmøte i hjemmebasert psykiatrisk behandling i to Valdreskommuner. Ånund Brottveit

På pasientens premisser - erfaringer med nettverksmøte i hjemmebasert psykiatrisk behandling i to Valdreskommuner. Ånund Brottveit Ånund Brottveit På pasientens premisser - erfaringer med nettverksmøte i hjemmebasert psykiatrisk behandling i to Valdreskommuner Rapport 1/2002 ISBN 82-8048-014-5 Diakonhjemmets høgskolesenter Forskningsavdelingen

Detaljer

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF - Åpen Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF Forfattere Jan-W. Lippestad Sissel Steihaug SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling Helse 2015-08-11 SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling

Detaljer

Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen

Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen Trond Kongsvik NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel Forfatter : FYLKESFUNKSJONSANSVARET I RUSOMSORGEN I NORD-TRØNDELAG.

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Siri Nørve og Steinar Østerby. Rosenborgsenterets samarbeid med pårørende og tjenestene En evaluering

Siri Nørve og Steinar Østerby. Rosenborgsenterets samarbeid med pårørende og tjenestene En evaluering Siri Nørve og Steinar Østerby Rosenborgsenterets samarbeid med pårørende og tjenestene En evaluering 334 Prosjektrapport 334, 2002 Prosjektrapport 334 Siri Nørve og Steinar Østerby Rosenborgsenterets samarbeid

Detaljer

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning 2011 En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning Anne Grete Olsen Masteroppgave I Psykisk Helsearbeid - kull 2008 4/27/2011 SAMMENDRAG Bakgrunn

Detaljer