Årsbudsjett Økonomiplan Vardø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015 2018. Vardø kommune"

Transkript

1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan Vardø kommune Behandlet av formannskap Behandles av bystyret

2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Årsbudsjett Økonomiplan drift Kommunens rammebetingelser Utvikling i fond Utvikling i langsiktig lånegjeld og renter Forslag på nye investeringer i planperioden Forslag driftsbudsjett Forslag på netto budsjettrammer De enkelte områder og enheter Forslag til investeringsbudsjett Økonomiplan Bestemmelser for gebyrregulativ; Gebyrbudsjett avløp 2015 Vardø kommune Gebyrbudsjett vann 2015 Vardø kommune Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 2

3 Innledning Årsbudsjett 2015 og økonomiplan framlegges i et felles dokument, hvor første året i økonomiplanen settes lik årsbudsjett I hht Vardø kommunes delegasjonsreglement bevilger bystyret på rammenivå, komiteer på ansvarsnivå og administrasjonen på artsnivå. I 2014 fant bystyret det formålstjenlig å fravike prinsippet grunngitt i stramme økonomiske rammer. Statlige rammebevilgninger for 2015 kompenserer ikke for prisstigning og lønnsøkning fra Inntektsnedgang 3,4 mill. Utbytte i Varanger kraft A/S viser nedadgående utvikling. I 2014 ble utbyttet redusert til 3,1 mill kroner (nedgang på 1,9 mill fra 2013). Skjønnsmidler viser også en nedadgående tendens. I 2014 ble tildelte skjønnsmidler 5,0 mill, mens det i forslag til statsbudsjett 2015 er redusert med 1,9 mill, til 3,1 mill. Uavhengig av kommunens inntektsramme er oppfatning på at kommunal tjenesteproduksjon skal ha fokus på optimal produksjonseffektivitet. Dette fordrer effektiv og nøysom drift. Budsjettdisiplin må bedres betydelig. Generelt er det potensiale i hele organisasjonen på kostnadsbesparelser. Totalt sett påvirker nevnte faktorer i vesentlig grad til at en stram økonomisk situasjon. Positivt for de siste årene er at den negative utviklingen i folketallet har stoppet. For 2014 var kostnadsindeks (utgiftsutjevning) positiv i fht tidligere år.. Utviklingen mot 2015 viser en liten nedgang Driftsbudsjett 2015 Driftsbudsjettet er gjort opp i balanse. Oppstart på nedbetaling (avdrag) lån flerbrukshuset utsettes til , dvs delvis avdragsfrihet i 2015 Utfra nåværende ressursbruk i enhetene pålegges tjenesteområdene skjerpede krav til effektiv- og nøysom drift. Budsjettdisiplin må bli betydelig bedre. Vurdert mot driftsbudsjett i 2014 er driftsbudsjett 2015 til enhetene redusert med ca 6,5 mill kroner. Det ligger også et ubenyttet potensiale i eiendomsskatt på 4,3 mill kroner i forhold til nåværende eiendommer i kommunen. Herunder er det nødvendig med en investering på om lag 2,0 mill kroner. Skulle det i tillegg komme en positiv utvikling i forhold til Svartnes og annen næringsutvikling vil potensialet bli betydelig større. Rentenivå forutsettes stabilt i 2015 Pensjonskostnader er beregnet tilsvarende kostnadsnivå i Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 3

4 Generelt er det lagt til grunn økninger i kommunale betalingstjenester med 3%, tilsvarende kommunal deflator. Gebyr for selvkosttjenester som vann, avløp, renovasjon er budsjettert til selvkost i tråd med regelverk og ilagt en økning på 3% Gebyr feiing forblir uendret i 2015 Driftsbudsjett tas opp til revidering etter 1.kvartal 2015 Investeringsbudsjett 2015 Videreføring prosjekt veglys Nordre våg Videreføring rehabilitering rådhus innvendig Rehabilitering kontor revisjon c-fløy helsesenter Storskaret vannverk hovedtilførselsledning Oksevatn for å sikre vannkvalitet Rehabilitering kirka tak/fasade Nødnett brannvesen som følge av statlig pålegg Økonomiplan Drift Reduksjon i kostnadsnivå og omfang på kommunale tjenester må vises særskilt oppmerksomhet. Økonomiplanen legger til grunn reduksjon i drift med 6,5 mill i 2015, 9,3 mill i 2016, 1,0 mill i 2017, 1,0 mill i I 2016, 2017 og 2018 styrkes disposisjonsfond med årlig utbytte fra Varanger Kraft på 3,0 mill kroner I planperioden videreføres ; Utredning eiendomsskatt, Prisfastsetting uleie kommunale bygg Flytting av bibliotek til rådhuset Alternativ lokalisering ungdomsklubb Alternativ lokalisering vernet botilbud Avklaring turnhallen Næringsutvikling i Kiberg Foreberede konsekvensvurderinger for Nordre og Søndre våg,vardø Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 4

5 ÅRSBUDSJETT Skatteanslaget for inntekts- og formueskatt settes til kroner. 2. Vardø kommunes skattøre for 2015 skal være lovens maksimumssatser. 3. Det anvendes 15 pst marginavsetning av forskuddsbetalt skatt. 4. I medhold av eiendomsskatteloven av 1975, 10 og 11, fastsettes eiendomsskatten for 2015 til 7 kroner av hver kroner av eiendommens takstverdi. For gårdsbruk fastsettes satsen til 4 kroner av hver kroner av takstverdi. 5. Vardø kommune driftsbudsjett 2015 fastsettes således: Budsjettskjema 1A Drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter ( ) ( ) ( ) Renteinntekter og utbytte Renteutg provisjoner og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger ( ) - Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger ( ) ( ) - Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk ( ) - - Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 5

6 6. Netto budsjettrammer 2015 for enhetene/kommunal virksomhet fastsettes til kr og fordeles slik: BUDSJETTSKJEMA 2 -Driftsbudsjettet Ansvar Budsjett 2013 Rev.budsjett 2014 Budsjett Finans Nto ramme ( ) ( ) ( ) Utgifter fordeling Nto ramme Folkevalgte Nto ramme Stab Nto ramme Skole Nto ramme Barnehage Nto ramme Helse Nto ramme NV/sosial Nto ramme Pleie og omsorg Nto ramme Teknisk Nto ramme Næring Nto ramme Brannvern Nto ramme Kultur Nto ramme Religiøse formål Nto ramme Selvkostområder Nto ramme ( ) ( ) ( ) Bygninger Nto ramme Resultat Fordelt på virksomhetsområder slik Budsjett 2014 Regnskap pr Budsjett utgifter til fordeling pensjonsinnskudd sentrale folkevalgte forliksrådet representasjon sivilforsvaret revisjonen egen andre eldrerådet Folkevalgte rådmannen servicetorget økonomiavdeling personal- og service alle på plass felles edb kostnader felleskostnader (materiell felleskostnader rådhusforvaltning Stab Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 6

7 Regnskap Budsjett 2014 pr Budsjett 2015 adm. skole SKUP kompetanseheving elever i andre skoler digforsk Vardø skole Vardø skole sfo voksenopplæring Vardø skole bygg skolekantina vurdering for læring kulturskolen Den kulturelle skolesekken Kiberg oppvekst Vardø barnehage Vardø barnehage bygg barnehage styrket dr Trekløvern barnehage bygn ikke komm. barnehage barnas hus bygning Grunnskole og barnehage adm. helse/sos personalboliger drift av helsesenter støttekontakt familieavdelingen barnevern utgifter fylkesnemd forebyggende tilt.b omsorgstiltak utenfor annet forebyggende arbeid kommunelege kontorservice leger laboratoriet helsestasjonen jordmortjenesten helsestasjonen for unge fysioterapi pp tjenster psykisk helsevern Rus/psykiatri prosjektet adm. Kost NAV/SOS økonomisk bistand sosiale boliger Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 7

8 Regnskap Budsjett 2014 pr Budsjett 2015 sykehjem adm.pleie og omsorg sykehjem bygning samhandlingsreformen hovedkjøkken hjemmetjenesten omsorgsboliger omsorgslønn/støttekont vernet botilbud Vadsøgt 5 bygning overf. Til andre Pleie og omsorg helse og sosial adm teknisk næring industrianlegg nordre våg veier vei og gatebelysning parker, friluftsområder maskinpark verksted vegforvaltning brannstasjonen kart, oppmåling bygg brannvern Grønnegt 14, brannst tvs renhold næringer til fordeling kulturkontoret organisasjonsstøtte bar ungdomsklubber museer kulturmidler bibliotek kino svømmeanlegg idrettshall Kiberg grendehus utendørsanlegg lysløyper prosekt 1000 årsstedet felles kirkelig råd andre religiøse form Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 8

9 Regnskap Budsjett 2014 pr Budsjett 2015 Storskaret vannverk ledningsnett Storskaret lager Kiberg vannverk ledningsnett Kiberg forvaltning vann avløp/kloakk lager steilneset pumpestasjoner Svartnes forvaltning avløp avfallsbehandling forvaltning avfall feiervesen Teknisk næring plan og kultur Følgende investeringsbudsjett vedtas for 2015: Nr. Beskrivelse Prosjekt kostnad Prosjekt periode Budsjett 2015 Kostnader 1 Veglys Rehabilitering rådhus innv Rehab kontor revisjon c-fløy helsesenter Hovedtilførselsled Oksevatn (tr 1) Rehabilitering kirka tak/fasade Nødnett brannvesen SUM INVESTERINGER Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 9

10 Finansiering 1 Lån Lån Lån Lån Lån (renter kompenseres) Lån Sum finansiering Herunder Tilskudd Egenkapital Lån Rådmann gis fullmakt til å foreta nødvendige opptak av lån til gjennomføring av vedtatte investeringer. Det legges til grunn at lån opptas etter behov. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 10

11 8. Betalingssatser/avgifter/gebyrer for kommunale tjenester 2015 fastsettes slik: Kommunal tjeneste Barnehage 1/1 plass barnehage 2 580, , ,00 1/2 plass 1 290,00 søskenmoderasjon 30% for 2. barn 1 806,00 50% for 3.barn 1 290,00 evt kost dekkes særskilt 275,00 SFO 1/1 plass skolefridtidsordning 1 905, , ,00 evt kost dekkes særskilt Vardø kultur og musikkskole Årsavgift barn 1 853, , ,00 Årsavgift voksne 2 652, , ,00 Kiberg bad Voksne 55,00 50,00 40,00 Pensjonister 35,00 30,00 20,00 Barn - Vardøhallen Lag/foreninger pr. time 135,00 130,00 125,00 Skoler/etater pr. time 290,00 280,00 270,00 Næringsliv pr. dag 2 780, , ,00 Grendehuset Lag/foreninger pr. time 135,00 130,00 125,00 Vadsøgt. 5 Husleie pr. leilighet pr. mnd 5 109, , ,00 Omsorgsboliger Husleie pr leilighet pr mnd 5 109, , ,00 Helsestasjon Egenandel influensavaksine 217,00 210,00 205,00 Sykehjemmet Korttidsplass pr. døgn (lovregulert) 142,00 133,00 Dagplass (lovregulert) 74,00 70,00 Hjemmebasert omsorg Middag Stor 83,00 80,00 75,00 Dessert 21,00 20,00 15,00 Trygghetsalarm Installasjon/etablering 989,00 960,00 Leieutgift inntil 2 G pr mnd 155,00 150,00 95,00 Leieutgift over 2 G pr mnd 361,00 350,00 95,00 Alle priser eks mva Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 11

12 Kommunal tjeneste Transport utført av hjemmetjenesten pr tur/retur 62,00 60,00 Hjemmehjelp Inntekt inntil 2G pr. time 78,00 75,00 75,00 Makspris pr. mnd 180,00 175,00 150,00 Inntekt inntil 2G - 3G pr. time 155,00 150,00 150,00 Makspris pr. mnd 715,00 694,00 400,00 Inntekt inntil 3G-4G pr. time 237,00 230,00 230,00 Makspris pr. mnd 1 137, ,00 920,00 Inntekt inntil 4G-5G pr. time 258,00 250,00 250,00 Makspris pr. mnd 1 700, , ,00 Inntekt over 5G pr. time 258,00 250,00 250,00 Makspris pr. mnd 2 263, , ,00 Skiftestua Sårskift 103,00 100,00 #REF! Infeksjoner 103,00 100,00 93,00 Øreskylling 103,00 100,00 93,00 Fjerning av sting 103,00 100,00 93,00 Blodtrykk 62,00 60,00 0 Festeavgift Festeavgift pr m2 1,00 1,00 Utstedelse av festekontrakt Vann Fast abonn. Avg Bolig 3034, , ,60 Sykehjem 4552, , ,90 Skoler m.m. 4552, , ,90 Hotell m.m. 6069, , ,10 Forretning m.m. 9104, , ,70 Fiskeindustri m.m , , ,30 Næring annen 6069, , ,10 Vannavgift pr. m3 Måler/areal 4,78 4,64 4,50 Arealfaktor 1,2 1,2 1,2 Alle priser tillegges mva Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 12

13 Kommunal tjeneste Avløp Fast abonn. Avg Bolig/fritidseiendom 1 864, , ,40 Sykehjem 2 796, , ,20 Skoler m.m , , ,20 Hotell m.m , , ,90 Forretning m.m , , ,30 Fiskeindustri m.m , , ,80 Næring annen 3 728, , ,90 Avløpsavgift pr. m3 Måler/areal 2,76 2,68 2,60 Arealfaktor 1,2 1,2 1,2 Alle priser tillegges mva Renovasjon Fast abonn.avgift Basisdunk 2 296, , ,00 Mengdegebyr 240 liter (3,07 kr/l) 1 019,70 990,00 961,00 Rabatt felles dunk pr. ab ,00 100,00 Feiing Feiing pr. pipe bolig 412,00 412,00 412,00 Brann Unødvendige alarmer 4600, , ,00 Alle priser eks mva Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 13

14 9. Godtgjørelse til folkevalgte fastsettes for 2015 slik: GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE - REGLEMENT 1.1 ORDFØRER Ordførerens godtgjørelse settes til kr ,- for 2 år, og reforhandles i Ordføreren tilstås feriepenger og gis godtgjørelse under sykdom tilsvarende for tjenestemennenes sykelønnsrettigheter Ordføreren tilstås ikke møtegodtgjørelse Kommunen går inn på ordningen med pensjonsordning for ordfører i hht. Tillegg til vedtekter for felles kommunal pensjonsordning Ordførerens representasjons-/bilgodtgjørelse fastsettes til kr ,- pr år Telefongodtgjørelse i hht. Vardø kommunes telefonreglement KS s prinsipper om etterlønn for folkevalgte gjøres gjeldende etter følgende retningslinjer: A: Lønn i 1,5 mnd. dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp. B: Lønn i 3 mndr. Dersom vedkommende ufrivillig ikke inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp. Gjeninntreden i tidligere stilling kommer inn under formuleringen inntrer i ny stilling. 1.2 VARAORDFØRER Varaordførerens godtgjørelse settes til kr ,-. I de tilfeller varaordføreren fungerer som ordfører, gis godtgjørelse pr. dag lik Ordførerens godtgjørelse Varaordføreren tilstås møtegodtgjørelse på de møter vedkommende deltar på. 1.3 MØTEGODTGJØRELSE FOR FORMANNSKAPETS MEDLEMMER Formannskapets medlemmer gis en fast møtegodtgjørelse på kr.500,- pr møte de deltar på. Varamedlemmer gis den samme godtgjørelse når de møter. 1.4 MØTEGODTGJØRELSE - BYSTYRET Bystyremedlemmene gis en fast møtegodtgjørelse på kr.500,- pr møte de deltar på. Varamedlemmene gis den samme godtgjørelse når de møter. 1.5 GODTGJØRELSE TIL KOMITELEDERE/MEDLEMMER Lederne gis en årlig godtgjørelse settes til kr , Medlemmene/varamedlemmene (inkl. lederen) i komiteer under punkt 1.5.1, utbetales en fast møtegodtgjørelse tilsvarende kr.350,- pr. møte. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 14

15 1.5.3 Godtgjørelse til medlemmer/varamedlemmer i andre faste utvalg/underutvalg oppdeles i 2 kategorier: Kategori 1: 1 % av ordførerens godtgjørelse til leder. Møtegodtgjørelse kr.300,- pr. møte - også for lederen. Utvalg i denne kategori: Arbeidsutvalg under komiteene Kontrollutvalg Klagenemnd Kategori 2: 0,5 % av ordførerens godtgjørelse til leder. Møtegodtgjørelse kr.200,- pr møte - også for lederen. Utvalg i denne kategori: Skatteutvalget Takstutvalget Skjønnsmannsutvalget Eldrerådet Tverrpolitisk utvalg Ungdomsrådet Lokalt Barneombud Medlemmene av kommunens forhandlingsutvalg og oppnevnte intervjukomiteer utbetales følgende møtegodtgjørelse: - for møter inntil 8 timer kr.360,- - for møter over 8 timer kr.900,- Samme godtgjørelse utbetales for forberedende møter Når det i kommunen nedsettes ad-hoc-utvalg, kan medlemmene tilstås en godtgjørelse etter fastsettelse av formannskapet. Permanent oppnevnte tverrpolitiske utvalg gis møtegodtgjørelse på kr.300,- pr møte TAPT ARBEIDSINNTEKT Ulegimitert tap for selvstendig næringsdrivende og fiskere dekkes det med kr. 700,- pr. møte. For andre ulegimitert tap dekkes med kr. 120,- pr. time. For møter utover 4 timer dekkes det med kr. 700,-. Tillegg til tekst Det er forutsatt at også grupper uten fast lønnet arbeid skal få erstattet tap i arbeidsinntekt når de må forsømme sine ordinære gjøremål for å ivareta tillitsverv. Eksempel på slike grupper er husmødre, studenter, pensjonister, free-lancere m.v. Krav om dekning av tapt arbeidsinntekt skal sendes inn minst kvartalsvis, og senest innen 15. januar i påfølgende år for 4. kvartal. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 15

16 1.6.2 Reiseutgifter / skyss, kost og overnattingsutgifter dekkes på billigste måte innen Øst- Finnmark i hht regulativ. 1.7 STØTTE TIL PARTIGRUPPER Til de enkelte partigrupper utbetales årlig en gruppestønad slik: A: 3 % av ordførerens godtgjørelse pr. gruppe i kommunestyret. B: 0,2 % av ordførerens godtgjørelse pr. representant i kommunestyret. 1.8 DEKNING AV UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID STEDFORTREDERUTGIFTER Den som har reelle utgifter til omsorgsarbeid for barn, syke, eldre eller funksjonshemmede får etter regning dekket utgifter til tilsyn og pleie i den tiden han/hun er fraværende for å ivareta kommunale verv. Med barn forstås inntil 12 år, eller barn med særskilt omsorgsbehov. Dekning kan kun utbetales en av foreldrene. 1.9 GODTGJØRELSE TIL OVERFORMYNDERIET Utgår overført fylkesmannen FRIKJØPSORDNING En komiteleder kan etter eget ønske og i samråd med komiteen frikjøpes inntil 3 dager pr. mnd. Ved benyttelse av dette bortfaller all annen godtgjørelse til lederen ANDRE BESTEMMELSER Kommunen tegner abonnement på Kommunal rapport for medlemmene i formannskapet og for lederne av komiteene Administrasjonen setter opp forslag til møteplan for 1/2 år av gangen, som skal godkjennes av formannskapet Saksdokumenter til alle komiteer og formannskap/ bystyret sendes ut til medlemmene og varamedlemmene minst en uke før møtet. Et eksemplar av alle saksdokumenter sendes også til de partier som er representert i bystyret Kommunen skal etter hvert valg, stå ansvarlig for nødvendig folkevalgtopplæring Det utarbeides et skjema, der leder av de aktuelle møter foretar registrering av fremmøte, attesterer dette og leverer det til administrasjonen. Godtgjørelse utbetales to ganger pr. år; i juni og desember. Ved utbetaling skal det vedlegges møteliste der det fremgår hvilke møter representanten har fått godtgjørelse for Valgte representanter som møter på vegne av Vardø kommune, og der det ikke betales møtegodtgjørelse betales med kr. 400,- per dag Satsene i dette reglement skal vurderes hvert år, eller når bystyret bestemmer det Reglementet gjelder fra 1. januar Ved tvil om tolking av reglementet forelegges saken for ordfører til avgjørelse. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 16

17 Det utbetales møtegodtgjørelse for inntil 2 to møter pr. dag. Godtgjørelsen faller bort dersom det ytes annen tilsvarende godtgjørelse i medhold av lov eller særskilt avtale. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 17

18 ØKONOMIPLAN Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2015 priser. 2. Frie inntekter, her rammetilskudd og skatt, er beregnet basert på uendrede forutsetninger i planperioden. 3. Det forutsettes at staten kompenserer for lønns- og prisvekst i planperioden, forutsatt at kommunal deflator (kommunal lønns- og prisvekst) blir minimum 3,0 % 4. Rentenivå lagt til grunn : ,25 % Kommunalbanken og 3,0% Kommunekredit, Årlig generell økning på 25 punkter 5. Lån forutsettes opptatt med en avdragstid lik avskrivningstid 6. Lån til Flerbrukshus forutsettes opptatt med en avdragstid på 40 år. 7. Lån til flerbrukshus opptas med delvis avdragsfrihet i 2015 og ytterligere 1 års avdragsfrihet vurderes. 8. Momskompensasjon på investeringer godskrives prosjektet og overføres investeringsregnskapet. 9. I økonomiplanen er det lagt til grunn aksjeutbytte fra Varanger Kraft AS. Utbytte avsettes disposisjonsfond 10. Bystyret gir sin tilslutning til framlagte drifts og investeringsbudsjett for planperioden. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 18

19 KOMMUNENS RAMMEBETINGELSER Befolkningsutvikling Befolkningsutviklingen er av vesentlig betydning for kommunens inntekter. Dette gjelder både skatteinntekter og statlige rammetilskudd, som utgjør kommunens frie inntekter. På samme måte er også befolkningsutviklingen og sammensetningen i befolkningen avgjørende for tjenesteproduksjonen og kostnadene knyttet til disse. Folketallsutvikling de 10 siste år (pr.1.januar) år år år år år og eldre Sum befolkning I økonomiplanen legges til grunn at befolkningstallet vil være stabilt i planperioden. Kommunal kostnadsindeks forutsettes også stabil. Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Regjeringen har fremmet forslag til statsbudsjett som pr ikke er sluttbehandlet av Stortinget. Rammetilskudd til Vardø kommune er fra 2014 redusert med om lag 2,4 mill kroner, herav utgjør reduksjonen i skjønnstilskudd 1,9 mill kroner. Økonomisk forpliktelse knyttet til samhandlingsreformen er tatt bort og tilbakeført staten. Vardø kommunes utgifter herunder har vært på om lag 3,0 mill kroner. Lønnsoppgjøret i 2014 ble på 4,6%, noe som gir en årsvirkning for Vardø kommune på om lag 4,0 mill kroner. Endrede driftsvilkår av ytre rammer blir for 2014 en inntektsreduksjon på 3,4 mill kroner. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 19

20 Anslag på utvikling i de frie inntektene VARDØ 2002 (år 2013-prisnivå i perioden ) 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (Helsestasjon,brannutd) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift Skjønn til skattesvake kom i Sør-Norge (2009) Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Justert skjønn momskomp 08 Endringer tilleggsproposisjonen 2014 (anslag KS) Kompensasjon Samhandlingsreformen Ekstra skjønn tildelt av KRD Ekstra skjønn tildelt av KRD desember 2011 Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidler 09 RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 1,1-2,4-3,2 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 0,72 4, Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Sum - endring i % 1,0-0,3-2,2 Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen 100 (ufordelt skjønn fra Grønt Hefte - for 2011 fordelt så langt) Sum skatt (inkl selskaps) og netto skatteutjevning Sum - endring i % 0,8 4,7 Rammetilsk kr pr innb.(m selsk skatt frem til 008) Skatteinntekter kr pr innb. uten selskapsskatt Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen) 1,0480 1,0561 1,0561 1,0561 1,0561 Tallene i tabell for skatt på inntekt og formue avviker noe fra økonomiplan Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 20

21 Innbyggertilskudd Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. For Vardø kommune utgjør dette: kroner innbyggere = kroner. Utgiftsutjevning Indeks for beregnet utgiftsbehov sier noe om hvor tung eller lett en kommune er å drive, sammenlignet med landsgjennomsnittet. En kommune som ligger på landsgjennomsnittet vil ha indeksverdien 1,00. Vardø kommune sin verdi på indeksen er 1,056, noe som innebærer at Vardø kommune er regnet for å være 5,6 pst. tyngre å drive enn landsgjennomsnittet. For Vardø utgjør dette: kroner x innb = kroner. Kriterium Innbyggere 0-1 år Innbyggere 2-5 år Innbyggere 6-15 år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere 90 år og over Landbrukskriterium Reiseavstand til nærmeste sonesenter Reiseavstand til nærmeste nabokrets Basiskriterium Innvandrere 6-15 år Norskfødte med innvandrerforeldre 6-15 år Dødelighet Barn 0-15 år med enslig forsørger Fattige Uføre år Flyktninger uten integreringstilskudd Opphopningsindeks Urbanitetskriterium Psykisk utviklingshemmede 16 år og over Ikke-gifte 67 år og over Barn 1 år uten kontantstøtte Innbyggere med høyere utdanning Vekt Kriterieindeks 0,0056 0,5423 (barnevern,helsetjenester) 0,1255 0,7415 (barnehage,barnevern,helsetj 0,2904 0,7462 (grunnskole,barnevern,helsetj 0,0213 0,8873 (barnevern,helsetj) 0,0955 1,0311 (sosialhjelp,helsetj) 0,0452 1,3035 (pleie,omsorg,helsetj) 0,0688 1,5243 (pleie,omsorg,helsetj) 0,046 0,8984 (pleie,omsorg,helsetj) 0,003 0,8008 (utg til landbruk) 0,0132 0,6318 (grunnskole,pleie,omsorg,helsetj) 0,0132 0,6455 (grunnskole,pleie,omsorg,helsetj) 0,023 5,6542 (adm,grunnskole,helsetj) 0,0084 0,4692 (grunnskole) 0,0009 0,1195 (grunnskole) 0,0456 1,1471 (pleie,omsorg,sosialøkonomiske forhold) 0,0116 1,2248 (barnevern) 0,0062 1,3510 (barnevern) 0,0045 0,8761 (sosialhjelp) 0,0046 0,2215 (sosialhjelp) 0,0135 2,6945 (sosialhjelp, levekårsproblem) 0,0173 0,5397 (sosialhjelp) 0,0457 1,0708 (pleie,omsorg) 0,0433 1,6664 (pleie,omsorg) 0,0292 0,3105 (barnehage) 0,0185 0,6349 (barnehage) Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 21

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014 2017. Vardø kommune

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014 2017. Vardø kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Vardø kommune Formannskapets innstilling, 313/13, 28.11.2013 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Årsbudsjett 2014...6 Økonomiplan 2014 2017... 16 Kommunens rammebetingelser...

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets innstilling 4.12.13 Økonomiplan 20142017 Årsbudsjett 2014 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 7

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13 Ullensaker kommune 2 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 10 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 10 1.2 Rådmannens generelle vurdering...

Detaljer

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 Vedtatt av Lyngdal kommunestyre 11.12.2014, sak 114/14 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper samt beskrivelse

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 SØR-VARANGER KOMMUNE og økonomiplan 2015-2018 Rådmannens budsjettforslag for formannskapet og kommunestyrets budsjettbehandling 7 november 2014 og økonomiplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 17.11.2014 Møtested:

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Løten kommune Løten kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 2 Innhold 1 OVERORDNEDE MÅL FOR LØTEN KOMMUNE... 4 2 NOEN

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE BUDSJETT 29 og ØKONOMIPLAN 29 212 For FROSTA KOMMUNE November 29 Rådmannens forslag FORORD Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett for år 29, og økonomiplan 29212. Rådmannen har tatt

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling INNHOLD Innledning 2 Sidetall 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Konsekvensrapport. Årsbudsjett 2014. Vardø kommune

Konsekvensrapport. Årsbudsjett 2014. Vardø kommune Konsekvensrapport Årsbudsjett 2014 Vardø kommune Innhold UTGIFTER TIL FORDELING... 3 FINANS... 3 STAB... 4 GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE... 5 PLEIE, OMSORG, HELSE OG SOSIAL... 7 NAV/SOSIAL... 9 TEKNISK, NÆRING,

Detaljer