Årsbudsjett Økonomiplan Vardø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015 2018. Vardø kommune"

Transkript

1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan Vardø kommune Behandles av formannskap Behandles av bystyret

2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Årsbudsjett Økonomiplan drift Kommunens rammebetingelser Utvikling i fond Utvikling i langsiktig lånegjeld og renter Forslag på nye investeringer i planperioden Forslag driftsbudsjett Forslag på netto budsjettrammer De enkelte områder og enheter Forslag til investeringsbudsjett Økonomiplan Bestemmelser for gebyrregulativ; Gebyrbudsjett avløp 2015 Vardø kommune Gebyrbudsjett vann 2015 Vardø kommune Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 2

3 Innledning Årsbudsjett 2015 og økonomiplan framlegges i et felles dokument, hvor første året i økonomiplanen settes lik årsbudsjett I hht Vardø kommunes delegasjonsreglement bevilger bystyret på rammenivå, komiteer på ansvarsnivå og administrasjonen på artsnivå. I 2014 fant bystyret det formålstjenlig å fravike prinsippet grunngitt i stramme økonomiske rammer. Statlige rammebevilgninger for 2015 kompenserer ikke for prisstigning og lønnsøkning fra Inntektsnedgang 3,4 mill. Utbytte i Varanger kraft A/S viser nedadgående utvikling. I 2014 ble utbyttet redusert til 3,1 mill kroner (nedgang på 1,9 mill fra 2013). Skjønnsmidler viser også en nedadgående tendens. I 2014 ble tildelte skjønnsmidler 5,0 mill, mens det i forslag til statsbudsjett 2015 er redusert med 1,9 mill, til 3,1 mill. Uavhengig av kommunens inntektsramme er oppfatning på at kommunal tjenesteproduksjon skal ha fokus på optimal produksjonseffektivitet. Dette fordrer effektiv og nøysom drift. Budsjettdisiplin må bedres betydelig. Generelt er det potensiale i hele organisasjonen på kostnadsbesparelser. Totalt sett påvirker nevnte faktorer i vesentlig grad til at en stram økonomisk situasjon. Positivt for de siste årene er at den negative utviklingen i folketallet har stoppet. For 2014 var kostnadsindeks (utgiftsutjevning) positiv i fht tidligere år.. Utviklingen mot 2015 viser en liten nedgang Driftsbudsjett 2015 Driftsbudsjettet er gjort opp i balanse. Oppstart på nedbetaling (avdrag) lån flerbrukshuset utsettes til 2016, dvs avdragsfrihet i 2015 Utfra nåværende ressursbruk i enhetene pålegges tjenesteområdene skjerpede krav til effektiv- og nøysom drift. Budsjettdisiplin må bli betydelig bedre. Vurdert mot driftsbudsjett i 2014 er driftsbudsjett 2015 til enhetene redusert med ca 7,1 mill kroner. Det ligger også et ubenyttet potensiale i eiendomsskatt på 4,3 mill kroner i forhold til nåværende eiendommer i kommunen. Herunder er det nødvendig med en investering på om lag 2,0 mill kroner. Skulle det i tillegg komme en positiv utvikling i forhold til Svartnes og annen næringsutvikling vil potensialet bli betydelig større. Rentenivå forutsettes stabilt i 2015 Pensjonskostnader er beregnet tilsvarende kostnadsnivå i Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 3

4 Generelt er det lagt til grunn økninger i kommunale betalingstjenester med 3%, tilsvarende kommunal deflator. Gebyr for selvkosttjenester som vann, avløp, renovasjon er budsjettert til selvkost i tråd med regelverk og ilagt en økning på 3% Gebyr feiing forblir uendret i 2015 Driftsbudsjett tas opp til revidering etter 1.kvartal 2015 Investeringsbudsjett 2015 Videreføring prosjekt veglys Nordre våg Videreføring rehabilitering rådhus innvendig Rehabilitering kontor revisjon c-fløy helsesenter Storskaret vannverk hovedtilførselsledning Oksevatn for å sikre vannkvalitet Rehabilitering kirka tak/fasade Nødnett brannvesen som følge av statlig pålegg Økonomiplan Drift Reduksjon i kostnadsnivå og omfang på kommunale tjenester må vises særskilt oppmerksomhet. Økonomiplanen legger til grunn reduksjon i drift med 7,1 mill i 2015,8,7 mill i 2016, 1,0 mill i 2017, 1,0 mill i I planperioden videreføres ; Utredning eiendomsskatt, Prisfastsetting uleie kommunale bygg Flytting av bibliotek til rådhuset Alternativ lokalisering ungdomsklubb Alternativ lokalisering vernet botilbud Avklaring turnhallen Næringsutvikling i Kiberg Foreberede konsekvensvurderinger for Nordre og Søndre våg,vardø Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 4

5 ÅRSBUDSJETT Skatteanslaget for inntekts- og formueskatt settes til kroner. 2. Vardø kommunes skattøre for 2015 skal være lovens maksimumssatser. 3. Det anvendes 15 pst marginavsetning av forskuddsbetalt skatt. 4. I medhold av eiendomsskatteloven av 1975, 10 og 11, fastsettes eiendomsskatten for 2015 til 7 kroner av hver kroner av eiendommens takstverdi. For gårdsbruk fastsettes satsen til 4 kroner av hver kroner av takstverdi. 5. Vardø kommune driftsbudsjett 2015 fastsettes således: Budsjettskjema 1A Drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter ( ) ( ) ( ) Renteinntekter og utbytte Renteutg provisjoner og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger ( ) - Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger ( ) ( ) - Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk ( ) - - Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 5

6 6. Netto budsjettrammer 2015 for enhetene/kommunal virksomhet fastsettes til kr og fordeles slik: Budsjett Ansvar 2013 Rev.budsjett 2014 Budsjett Finans Nto ramme ( ) ( ) ( ) Utgifter fordeling Nto ramme Folkevalgte Nto ramme Stab Nto ramme Skole Nto ramme Barnehage Nto ramme Helse Nto ramme NV/sosial Nto ramme Pleie og omsorg Nto ramme Teknisk Nto ramme Næring Nto ramme Brannvern Nto ramme Kultur Nto ramme Religiøse formål Nto ramme Selvkostområder Nto ramme ( ) ( ) ( ) Bygninger Nto ramme Resultat Følgende investeringsbudsjett vedtas for 2015: Nr. Beskrivelse Prosjekt kostnad Prosjekt periode Budsjett 2015 Kostnader 1 Veglys Rehabilitering rådhus innv Rehab kontor revisjon c-fløy helsesenter Hovedtilførselsled Oksevatn (tr 1) Rehabilitering kirka tak/fasade Nødnett brannvesen SUM INVESTERINGER Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 6

7 Finansiering 1 Lån Lån Lån Lån Lån (renter kompenseres) Lån Sum finansiering Herunder Tilskudd Egenkapital Lån Rådmann gis fullmakt til å foreta nødvendige opptak av lån til gjennomføring av vedtatte investeringer. Det legges til grunn at lån opptas etter behov. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 7

8 8. Betalingssatser/avgifter/gebyrer for kommunale tjenester 2015 fastsettes slik: Kommunal tjeneste Barnehage 1/1 plass barnehage 2 580, , ,00 1/2 plass 1 290,00 søskenmoderasjon 30% for 2. barn 1 806,00 50% for 3.barn 1 290,00 evt kost dekkes særskilt 275,00 SFO 1/1 plass skolefridtidsordning 1 905, , ,00 evt kost dekkes særskilt Vardø kultur og musikkskole Årsavgift barn 1 853, , ,00 Årsavgift voksne 2 652, , ,00 Kiberg bad Voksne 55,00 50,00 40,00 Pensjonister 35,00 30,00 20,00 Barn - Vardøhallen Lag/foreninger pr. time 135,00 130,00 125,00 Skoler/etater pr. time 290,00 280,00 270,00 Næringsliv pr. dag 2 780, , ,00 Grendehuset Lag/foreninger pr. time 135,00 130,00 125,00 Vadsøgt. 5 Husleie pr. leilighet pr. mnd 5 109, , ,00 Omsorgsboliger Husleie pr leilighet pr mnd 5 109, , ,00 Helsestasjon Egenandel influensavaksine 217,00 210,00 205,00 Sykehjemmet Korttidsplass pr. døgn (lovregulert) 142,00 133,00 Dagplass (lovregulert) 74,00 70,00 Hjemmebasert omsorg Middag Stor 83,00 80,00 75,00 Dessert 21,00 20,00 15,00 Trygghetsalarm Installasjon/etablering 989,00 960,00 Leieutgift inntil 2 G pr mnd 155,00 150,00 95,00 Leieutgift over 2 G pr mnd 361,00 350,00 95,00 Alle priser eks mva Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 8

9 Kommunal tjeneste Transport utført av hjemmetjenesten pr tur/retur 62,00 60,00 Hjemmehjelp Inntekt inntil 2G pr. time 78,00 75,00 75,00 Makspris pr. mnd 180,00 175,00 150,00 Inntekt inntil 2G - 3G pr. time 155,00 150,00 150,00 Makspris pr. mnd 715,00 694,00 400,00 Inntekt inntil 3G-4G pr. time 237,00 230,00 230,00 Makspris pr. mnd 1 137, ,00 920,00 Inntekt inntil 4G-5G pr. time 258,00 250,00 250,00 Makspris pr. mnd 1 700, , ,00 Inntekt over 5G pr. time 258,00 250,00 250,00 Makspris pr. mnd 2 263, , ,00 Skiftestua Sårskift 103,00 100,00 #REF! Infeksjoner 103,00 100,00 93,00 Øreskylling 103,00 100,00 93,00 Fjerning av sting 103,00 100,00 93,00 Blodtrykk 62,00 60,00 0 Festeavgift Festeavgift pr m2 1,00 1,00 Utstedelse av festekontrakt Vann Fast abonn. Avg Bolig 3034, , ,60 Sykehjem 4552, , ,90 Skoler m.m. 4552, , ,90 Hotell m.m. 6069, , ,10 Forretning m.m. 9104, , ,70 Fiskeindustri m.m , , ,30 Næring annen 6069, , ,10 Vannavgift pr. m3 Måler/areal 4,78 4,64 4,50 Arealfaktor 1,2 1,2 1,2 Alle priser tillegges mva Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 9

10 Kommunal tjeneste Avløp Fast abonn. Avg Bolig/fritidseiendom 1 864, , ,40 Sykehjem 2 796, , ,20 Skoler m.m , , ,20 Hotell m.m , , ,90 Forretning m.m , , ,30 Fiskeindustri m.m , , ,80 Næring annen 3 728, , ,90 Avløpsavgift pr. m3 Måler/areal 2,76 2,68 2,60 Arealfaktor 1,2 1,2 1,2 Alle priser tillegges mva Renovasjon Fast abonn.avgift Basisdunk 2 296, , ,00 Mengdegebyr 240 liter (3,07 kr/l) 1 019,70 990,00 961,00 Rabatt felles dunk pr. ab ,00 100,00 Feiing Feiing pr. pipe bolig 412,00 412,00 412,00 Brann Unødvendige alarmer 4600, , ,00 Alle priser eks mva Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 10

11 9. Godtgjørelse til folkevalgte fastsettes for 2015 slik: GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE - REGLEMENT 1.1 ORDFØRER Ordførerens godtgjørelse settes til kr ,- for 2 år, og reforhandles i Ordføreren tilstås feriepenger og gis godtgjørelse under sykdom tilsvarende for tjenestemennenes sykelønnsrettigheter Ordføreren tilstås ikke møtegodtgjørelse Kommunen går inn på ordningen med pensjonsordning for ordfører i hht. Tillegg til vedtekter for felles kommunal pensjonsordning Ordførerens representasjons-/bilgodtgjørelse fastsettes til kr ,- pr år Telefongodtgjørelse i hht. Vardø kommunes telefonreglement KS s prinsipper om etterlønn for folkevalgte gjøres gjeldende etter følgende retningslinjer: A: Lønn i 1,5 mnd. dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp. B: Lønn i 3 mndr. Dersom vedkommende ufrivillig ikke inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp. Gjeninntreden i tidligere stilling kommer inn under formuleringen inntrer i ny stilling. 1.2 VARAORDFØRER Varaordførerens godtgjørelse settes til kr ,-. I de tilfeller varaordføreren fungerer som ordfører, gis godtgjørelse pr. dag lik Ordførerens godtgjørelse Varaordføreren tilstås møtegodtgjørelse på de møter vedkommende deltar på. 1.3 MØTEGODTGJØRELSE FOR FORMANNSKAPETS MEDLEMMER Formannskapets medlemmer gis en fast møtegodtgjørelse på kr.500,- pr møte de deltar på. Varamedlemmer gis den samme godtgjørelse når de møter. 1.4 MØTEGODTGJØRELSE - BYSTYRET Bystyremedlemmene gis en fast møtegodtgjørelse på kr.500,- pr møte de deltar på. Varamedlemmene gis den samme godtgjørelse når de møter. 1.5 GODTGJØRELSE TIL KOMITELEDERE/MEDLEMMER Lederne gis en årlig godtgjørelse settes til kr , Medlemmene/varamedlemmene (inkl. lederen) i komiteer under punkt 1.5.1, utbetales en fast møtegodtgjørelse tilsvarende kr.350,- pr. møte. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 11

12 1.5.3 Godtgjørelse til medlemmer/varamedlemmer i andre faste utvalg/underutvalg oppdeles i 2 kategorier: Kategori 1: 1 % av ordførerens godtgjørelse til leder. Møtegodtgjørelse kr.300,- pr. møte - også for lederen. Utvalg i denne kategori: Arbeidsutvalg under komiteene Kontrollutvalg Klagenemnd Kategori 2: 0,5 % av ordførerens godtgjørelse til leder. Møtegodtgjørelse kr.200,- pr møte - også for lederen. Utvalg i denne kategori: Skatteutvalget Takstutvalget Skjønnsmannsutvalget Eldrerådet Tverrpolitisk utvalg Ungdomsrådet Lokalt Barneombud Medlemmene av kommunens forhandlingsutvalg og oppnevnte intervjukomiteer utbetales følgende møtegodtgjørelse: - for møter inntil 8 timer kr.360,- - for møter over 8 timer kr.900,- Samme godtgjørelse utbetales for forberedende møter Når det i kommunen nedsettes ad-hoc-utvalg, kan medlemmene tilstås en godtgjørelse etter fastsettelse av formannskapet. Permanent oppnevnte tverrpolitiske utvalg gis møtegodtgjørelse på kr.300,- pr møte TAPT ARBEIDSINNTEKT Ulegimitert tap for selvstendig næringsdrivende og fiskere dekkes det med kr. 700,- pr. møte. For andre ulegimitert tap dekkes med kr. 120,- pr. time. For møter utover 4 timer dekkes det med kr. 700,-. Tillegg til tekst Det er forutsatt at også grupper uten fast lønnet arbeid skal få erstattet tap i arbeidsinntekt når de må forsømme sine ordinære gjøremål for å ivareta tillitsverv. Eksempel på slike grupper er husmødre, studenter, pensjonister, free-lancere m.v. Krav om dekning av tapt arbeidsinntekt skal sendes inn minst kvartalsvis, og senest innen 15. januar i påfølgende år for 4. kvartal. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 12

13 1.6.2 Reiseutgifter / skyss, kost og overnattingsutgifter dekkes på billigste måte innen Øst- Finnmark i hht regulativ. 1.7 STØTTE TIL PARTIGRUPPER Til de enkelte partigrupper utbetales årlig en gruppestønad slik: A: 3 % av ordførerens godtgjørelse pr. gruppe i kommunestyret. B: 0,2 % av ordførerens godtgjørelse pr. representant i kommunestyret. 1.8 DEKNING AV UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID STEDFORTREDERUTGIFTER Den som har reelle utgifter til omsorgsarbeid for barn, syke, eldre eller funksjonshemmede får etter regning dekket utgifter til tilsyn og pleie i den tiden han/hun er fraværende for å ivareta kommunale verv. Med barn forstås inntil 12 år, eller barn med særskilt omsorgsbehov. Dekning kan kun utbetales en av foreldrene. 1.9 GODTGJØRELSE TIL OVERFORMYNDERIET Utgår overført fylkesmannen FRIKJØPSORDNING En komiteleder kan etter eget ønske og i samråd med komiteen frikjøpes inntil 3 dager pr. mnd. Ved benyttelse av dette bortfaller all annen godtgjørelse til lederen ANDRE BESTEMMELSER Kommunen tegner abonnement på Kommunal rapport for medlemmene i formannskapet og for lederne av komiteene Administrasjonen setter opp forslag til møteplan for 1/2 år av gangen, som skal godkjennes av formannskapet Saksdokumenter til alle komiteer og formannskap/ bystyret sendes ut til medlemmene og varamedlemmene minst en uke før møtet. Et eksemplar av alle saksdokumenter sendes også til de partier som er representert i bystyret Kommunen skal etter hvert valg, stå ansvarlig for nødvendig folkevalgtopplæring Det utarbeides et skjema, der leder av de aktuelle møter foretar registrering av fremmøte, attesterer dette og leverer det til administrasjonen. Godtgjørelse utbetales to ganger pr. år; i juni og desember. Ved utbetaling skal det vedlegges møteliste der det fremgår hvilke møter representanten har fått godtgjørelse for Valgte representanter som møter på vegne av Vardø kommune, og der det ikke betales møtegodtgjørelse betales med kr. 400,- per dag Satsene i dette reglement skal vurderes hvert år, eller når bystyret bestemmer det Reglementet gjelder fra 1. januar Ved tvil om tolking av reglementet forelegges saken for ordfører til avgjørelse. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 13

14 Det utbetales møtegodtgjørelse for inntil 2 to møter pr. dag. Godtgjørelsen faller bort dersom det ytes annen tilsvarende godtgjørelse i medhold av lov eller særskilt avtale. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 14

15 ØKONOMIPLAN Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2015 priser. 2. Frie inntekter, her rammetilskudd og skatt, er beregnet basert på uendrede forutsetninger i planperioden. 3. Det forutsettes at staten kompenserer for lønns- og prisvekst i planperioden, forutsatt at kommunal deflator (kommunal lønns- og prisvekst) blir minimum 3,0 % 4. Rentenivå lagt til grunn : ,25 % Kommunalbanken og 3,0% Kommunekredit, Årlig generell økning på 25 punkter 5. Lån forutsettes opptatt med en avdragstid lik avskrivningstid 6. Lån til Flerbrukshus forutsettes opptatt med en avdragstid på 40 år. 7. Lån til flerbrukshus opptas med avdragsfrihet i 2015 og ytterligere 1 års avdragsfrihet vurderes. 8. Momskompensasjon på investeringer godskrives prosjektet og overføres investeringsregnskapet. 9. I økonomiplanen er det ikke lagt til grunn aksjeutbytte fra Varanger Kraft AS. Eventuelt utbytte avsettes disposisjonsfond 10. Bystyret gir sin tilslutning til framlagte drifts og investeringsbudsjett for planperioden. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 15

16 KOMMUNENS RAMMEBETINGELSER Befolkningsutvikling Befolkningsutviklingen er av vesentlig betydning for kommunens inntekter. Dette gjelder både skatteinntekter og statlige rammetilskudd, som utgjør kommunens frie inntekter. På samme måte er også befolkningsutviklingen og sammensetningen i befolkningen avgjørende for tjenesteproduksjonen og kostnadene knyttet til disse. Folketallsutvikling de 10 siste år (pr.1.januar) år år år år år og eldre Sum befolkning I økonomiplanen legges til grunn at befolkningstallet vil være stabilt i planperioden. Kommunal kostnadsindeks forutsettes også stabil. Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Regjeringen har fremmet forslag til statsbudsjett som pr ikke er sluttbehandlet av Stortinget. Rammetilskudd til Vardø kommune er fra 2014 redusert med om lag 2,4 mill kroner, herav utgjør reduksjonen i skjønnstilskudd 1,9 mill kroner. Økonomisk forpliktelse knyttet til samhandlingsreformen er tatt bort og tilbakeført staten. Vardø kommunes utgifter herunder har vært på om lag 3,0 mill kroner. Lønnsoppgjøret i 2014 ble på 4,6%, noe som gir en årsvirkning for Vardø kommune på om lag 4,0 mill kroner. Endrede driftsvilkår av ytre rammer blir for 2014 en inntektsreduksjon på 3,4 mill kroner. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 16

17 Anslag på utvikling i de frie inntektene VARDØ 2002 (år 2013-prisnivå i perioden ) 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (Helsestasjon,brannutd) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift Skjønn til skattesvake kom i Sør-Norge (2009) Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Justert skjønn momskomp 08 Endringer tilleggsproposisjonen 2014 (anslag KS) Kompensasjon Samhandlingsreformen Ekstra skjønn tildelt av KRD Ekstra skjønn tildelt av KRD desember 2011 Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidler 09 RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 1,1-2,4-3,2 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 0,72 4, Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Sum - endring i % 1,0-0,3-2,2 Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen 100 (ufordelt skjønn fra Grønt Hefte - for 2011 fordelt så langt) Sum skatt (inkl selskaps) og netto skatteutjevning Sum - endring i % 0,8 4,7 Rammetilsk kr pr innb.(m selsk skatt frem til 008) Skatteinntekter kr pr innb. uten selskapsskatt Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen) 1,0480 1,0561 1,0561 1,0561 1,0561 Tallene i tabell for skatt på inntekt og formue avviker noe fra økonomiplan Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 17

18 Innbyggertilskudd Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. For Vardø kommune utgjør dette: kroner innbyggere = kroner. Utgiftsutjevning Indeks for beregnet utgiftsbehov sier noe om hvor tung eller lett en kommune er å drive, sammenlignet med landsgjennomsnittet. En kommune som ligger på landsgjennomsnittet vil ha indeksverdien 1,00. Vardø kommune sin verdi på indeksen er 1,056, noe som innebærer at Vardø kommune er regnet for å være 5,6 pst. tyngre å drive enn landsgjennomsnittet. For Vardø utgjør dette: kroner x innb = kroner. Kriterium Innbyggere 0-1 år Innbyggere 2-5 år Innbyggere 6-15 år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere 90 år og over Landbrukskriterium Reiseavstand til nærmeste sonesenter Reiseavstand til nærmeste nabokrets Basiskriterium Innvandrere 6-15 år Norskfødte med innvandrerforeldre 6-15 år Dødelighet Barn 0-15 år med enslig forsørger Fattige Uføre år Flyktninger uten integreringstilskudd Opphopningsindeks Urbanitetskriterium Psykisk utviklingshemmede 16 år og over Ikke-gifte 67 år og over Barn 1 år uten kontantstøtte Innbyggere med høyere utdanning Vekt Kriterieindeks 0,0056 0,5423 (barnevern,helsetjenester) 0,1255 0,7415 (barnehage,barnevern,helsetj 0,2904 0,7462 (grunnskole,barnevern,helsetj 0,0213 0,8873 (barnevern,helsetj) 0,0955 1,0311 (sosialhjelp,helsetj) 0,0452 1,3035 (pleie,omsorg,helsetj) 0,0688 1,5243 (pleie,omsorg,helsetj) 0,046 0,8984 (pleie,omsorg,helsetj) 0,003 0,8008 (utg til landbruk) 0,0132 0,6318 (grunnskole,pleie,omsorg,helsetj) 0,0132 0,6455 (grunnskole,pleie,omsorg,helsetj) 0,023 5,6542 (adm,grunnskole,helsetj) 0,0084 0,4692 (grunnskole) 0,0009 0,1195 (grunnskole) 0,0456 1,1471 (pleie,omsorg,sosialøkonomiske forhold) 0,0116 1,2248 (barnevern) 0,0062 1,3510 (barnevern) 0,0045 0,8761 (sosialhjelp) 0,0046 0,2215 (sosialhjelp) 0,0135 2,6945 (sosialhjelp, levekårsproblem) 0,0173 0,5397 (sosialhjelp) 0,0457 1,0708 (pleie,omsorg) 0,0433 1,6664 (pleie,omsorg) 0,0292 0,3105 (barnehage) 0,0185 0,6349 (barnehage) Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 18

19 Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler Enkelte kommuner har elever i statlige og private grunnskoler. Disse elevene har ikke kommunene utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at kommuner med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene kommunene ikke yter grunnskoletjenester til. Summen av trekk fra kommuner med elever i statlige og private skoler fordeles ut igjen til alle landets kommuner etter kommunenes andel av beregnet utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler omfordeler midler fra kommuner med mange elever i statlige og private skoler til kommuner med få eller ingen elever i statlige og private skoler. Det er gitt trekksatser for ulike skolekategorier, trekket for hver kommune blir beregnet slik: Skolekategori Sats Antall elever i Vardø Sum trekk Vanlig undervisning kr 0 = 0 kr Spesialskoler kr 0 = 0 kr Skoler med opphold kr 0 = 0 kr Totalt trekk for Vardø = 0 kr Vardø kommune blir trukket med 0 kroner. Summen av beløpene som er trukket inn på landsbasis fordeles ut igjen til alle kommuner på følgende måte: Landssum Kommunens andel av utgiftsbehovet = Tilbakeført beløp kr 0,00044 = kr Tilskudd med særskilt fordeling Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt fordeling. Saker med særskilt fordeling for Vardø kommune: Enkeltsaker Fordeling beløp Helsestasjon/skolehelsetjeneste kr Utdanning deltidsbrannpersonell kr Sum tilskudd med særskilt fordeling Vardø kommune kr Inntektsgarantiordningen (INGAR) Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene mot slike endringer. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 19

20 Inntektsgarantitilskudd til Vardø kommune Inntektsgarantitilskudd per innbygger Finansiering per innbygger Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering per innbygger Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering totalt 148 kr -63 kr 85 kr 85 kr innbyggere = kr Nord-Norge- og Namdalstilskudd Nord-Norge- og Namdalstilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet skal bidra til å gi kommuner i Nord-Norge og Namdalen muligheter til å gi et bedre tjenestetilbud enn kommuner ellers i landet. Tilskuddet skal også bidra til å muliggjøre en høy kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturutsatt næringsliv. Tilskuddet gis med en sats per innbygger, som differensieres mellom ulike områder. Satsene for 2015: Kommuner i Kroner per innbygger Nordland og Namdalen Troms utenfor tiltakssonen Tiltakssonen i Troms Finnmark Vardø kommune får kroner x innb= kroner i Nord-Norge- og Namdalstilskudd. Småkommunetilskudd Småkommunetilskudd gis til kommuner som har færre enn innbyggere, og som i tillegg har en gjennomsnittlig skatteinntekt de siste tre årene som er lavere enn 120 prosent av landsgjennomsnittet. Kommunene i tiltakssonen (alle kommunene i Finnmark og sju kommuner i Nord-Troms) får tilskudd etter forhøyet sats, hvis de oppfyller de øvrige kriteriene for å motta småkommunetilskudd. Satser 2015 Område Beløp per kommune Kommuner i tiltakssonen (Finnmark og Nord-Troms) Øvrige kommuner Vardø kommune får kroner i småkommunetilskudd. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 20

21 Skjønnstilskudd Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Kommunal- og regionaldepartementet fastsetter de fylkesvise rammene, mens fylkesmannen foretar fordelingen til den enkelte kommune. I tillegg til fordelingen som vises under, er det satt av fylkesvise rammer for skjønnstilskudd til fordeling gjennom året. Skjønnstilskudd til Vardø kommune = kroner Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven av 1975, 11, fastsettes eiendomsskatten for 2012 til 7 kroner av hver kroner av eiendommens takstverdi. For gårdsbruk fastsettes satsen til 4 kroner av hver kroner av takstverdi. For øvrig ingen endringer siden Andre statlige overføringer Kompensasjon for avdrag og renter i forbindelse med utbygginger ved gjennomføring av Reform 97 Kompensasjon utbygging sykehjem/omsorgsboliger/skole Kompensasjon for avdrag og renter i forbindelse med ombygging sykehjem og utbygging 8 omsorgsboliger. Kompensasjon for renter tilsvarende lån på 12 mill i fbm rehabilitering av Vardø skole Lønns- og prisvekst Deflatoren for 2015 er anslått til 3,00 %, sammensatt av en årslønnsvekst på 3,3 % og prisvekst konsum og investering anslått til 2,5 %. Vekting framkommer slik; Lønnsvekst 3,3 % 0,65 Prisvekst konsum og investering 2,5% 0,35 Deflator 3,0 % Pensjonskostnader Ordinær premie inkl arbeidstakerandel (2 prosent) belastes fortløpende i regnskapet. Reguleringspremie regnes i prosent av forsikringsfond. Forsikringsfondet for fellesordningen er kalkulert til 217,4 mill kroner pr og forventes økt til vel 229,8,9 mill kroner i Reguleringspremie beregnes med 3,8 prosent av saldo. Forsikringsfond for sykepleierordningen er kalkulert 8,9 mill kroner og forventes økt til 9,3 mill kroner i Reguleringspremie beregnes med 7,9 prosent av saldo. Forsikringsfond for folkevalgte er kalkulert 3,1 mill kroner og forventes økt til 3,2 mill kroner i Reguleringspremie beregnes med 3,8 prosent av saldo. Ordningen er lukket da folkevalgte f.o.m. medio 2014 skal følge fellesordningen Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 21

22 Spk Premiesatsen for pensjonsordningen i Statens pensjonskasse er en fellessats for alle norske kommuner. Premien blir fastsatt på bakgrunn av beregnet krav til finansiering av pensjonsytelsen til kommunens lærere gjennom hele året. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 22

23 UTVIKLING I FOND Bundne driftsfond (i mill kr) Anslag År Pr ,2 7,6 6,5 6,5 6,3 6,1 5,5 Disposisjonsfond (i mill kr) Anslag År Pr ,9 9 6,6 16,7 27,6 36,3 26,1 Gjeld for pensjon (premieavvik) utgjør om lag 24,1 mill kroner pr Momskompensasjon investeringer (langsiktig lån) 5,0 mill kroner Bystyrets disponering av disposisjonsfond Formål Beløp Lærlinger Barne og ungdomssatsing Festivalfond Premieavvik Udisponert ( ) Sum anslag Tas premieavvik med i vurderingen er saldo for disposisjonsfond negativt med 1,6 mill Ved behandling av revidert budsjett 1/2008, sak 34/08 opphevet bystyret eget vedtak , sak 71/07 Budsjett 2008 for disponering av disposisjonsfond. Gjenstående disponering av disposisjonsfond er foretatt i Ved budsjettbehandling 2014, bystyresak 37/13 valgte bystyret å bevilge av disposisjonsfond om lag 5,2 mill kroner Bundne investeringsfond (i mill kr) År Pr ,2 2,3 1,6 1,8 1,9 2 2 Ubundne investeringsfond Anslag (i millioner) Pr ,6 4, ,6 5 5 Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 23

24 UTVIKLING I LANGSIKTIG LÅNEGJELD OG RENTER Utvikling i gjeld Kalkulert langsiktig gjeld pr kr.320,2 mill kroner. Til finansiering flerbrukshus ble opptatt lån i 2013 på 120 mill. Antatt låneopptak ,0 mill Utvikling i lånegjeld i perioden basert på vedtatt investeringsbudsjett per økonomiplan Langsiktig lånegjeld (i million kroner) Lånegjeld pr 1.jan 213,3 205,6 317,9 320,2 316,5 312,3 295,6 Startlån Lån Lån inv budsj 2012 Lån inv budsj ,0 10,0 Lån inv budsj 2014 Lån inv budsj ,5 Lån inv budsj ,5 Lån inv budsj 2017 Lån inv budsj 2018 Tilskudd -4,5-5,0-5,0-5,0 Avdrag -7,7-7,7-7,7-11,7-11,7-11,7-11,7 Ekstraord avdrag Lånegjeld ,6 317,9 320,2 316,5 312,3 295,6 278,9 Oversikt vedtatte lånefinansierte investeringer ikke avsluttet-lån tatt opp BST S Forslag Prosjekt Tilskudd/ Lån sak Prosjekt realisering Egenkapital 70/07 Hovedvannledning Oksevatn F 2014/ Summer Merknader: F= tidligere finansiert, DF= delvis finansiert tidligere Investeringer 2,7 mill kroner vann og avløp skal være selvfinansierende gjennom gebyr vann og avløp Oversikt vedtatte lånefinansierte investeringer ikke avsluttet-lån ikke tatt opp BST S Forslag Prosjekt Tilskudd/ Lån sak Prosjekt realisering Egenkapital 05/07 Omsorgsboliger /07 Rehab vann Br.gt/Kr IV gt /07 Rehab avløp Brgt/Kr IV gt /07 Vegdekke Brgt/Kr IV gt /10 Molobruket Kiberg næringsareal Tak rådhuset Summer Merknad: Før eventuell realisering nye omsorgsboliger bør omsorgsplan oppdateres Nye krav er at omsorgsboliger skal oppføres med kvalitet tilsvarende institusjonskrav - byggeteknisk Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 24

25 FORSLAG PÅ NYE INVESTERINGER I PLANPERIODEN Forslag på nye investeringsprosjekter i Realisering Prosjekt Tilskudd/ Prosjekt Egenkapital Fasader kirka,trinn 2 Fasader kirka,trinn 3 Veglys Grønnegt (nord) Rehabilitering rådhus innvendig Veglys Grønnegt Veglys N.Berggt/Vårbergv/Rømov Vannledning Oksevatn Vannledning Oksevatn Lastebil Hjullaster Brannbil Summer Lån Investeringskostnader (her renter og avdrag) for vann tas inn i gebyrgrunnlag. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 25

26 Forslag driftsbudsjett 2015 Budsjettskjema 1A Drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter ( ) ( ) ( ) Renteinntekter og utbytte Renteutg provisjoner og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger ( ) - Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger ( ) ( ) - Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk ( ) - - Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 26

27 Forslag på netto budsjettrammer Netto budsjettrammer 2015 for enhetene/kommunens virksomhet fastsettes til kr og fordeles slik: Ansvar Budsjett 2013 Rev.budsjett 2014 Budsjett Finans Nto ramme ( ) ( ) ( ) Utgifter fordeling Nto ramme Folkevalgte Nto ramme Stab Nto ramme Skole Nto ramme Barnehage Nto ramme Helse Nto ramme NV/sosial Nto ramme Pleie og omsorg Nto ramme Teknisk Nto ramme Næring Nto ramme Brannvern Nto ramme Kultur Nto ramme Religiøse formål Nto ramme Selvkostområder Nto ramme ( ) ( ) ( ) Bygninger Nto ramme Resultat Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 27

28 DE ENKELTE OMRÅDER OG ENHETER For årsbudsjett 2015 og økonomiplan er utarbeidet eget mulighetsvurderingsdokument for alle tjenesteområder i kommunen Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 28

29 Forslag til investeringsbudsjett 2015 Nr. Beskrivelse Prosjekt kostnad Prosjekt periode Budsjett 2015 Kostnader 1 Veglys Rehabilitering rådhus innv Rehab kontor revisjon c-fløy helsesenter Hovedtilførselsled Oksevatn (tr 1) Rehabilitering kirka tak/fasade Nødnett brannvesen SUM INVESTERINGER Finansiering 1 Lån Lån Lån Lån Lån (renter kompenseres) Lån Sum finansiering Herunder Tilskudd Egenkapital Lån Veglys 1,8 mill kroner Varanger Kraft rehabiliterer strømnett i Nordre våg. Prosjektet har pågått over 3 år og omfatter fjerning av luftstrekk, erstattes med jordkabler. Gjenstående er Grønnegt, N.Berggt, Vårbergveien, del av Idrettsveien og del av Rømoveien. Kommunens veglys er i stor grad etablert i Varanger Krafts tremaster. Når disse fjernes må nytt veglys med egne master etableres. Gjenstående kostnader anslås til 1,8 mill kroner fordelt over 3 år 2. Rehabilitering rådhus innvendig 6,0 mill kroner Rådhuset er et kommunes få anlegg som ikke har tilfredsstillende inneklima. Blant annet mangler balansert ventilasjon. I årsbudsjett ble nevnt flytting av bibliotek til rådhusets 1.etasje. Dette fordrer at stab flyttes internt på rådhuset. Et alternativ er 3.etasje. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 29

30 Løsningen vil gi en årlig kostnadsbesparelse for kommunen på om lag ,- Samtidig gir løsningen mulighet for et bedre bibliotektilbud til kommunens innbyggere uten vesentlige kostnadsøkninger. Basert på en investeringskostnad på 6,0 mill kroner, vil flytting av bibliotek til rådhuset alene bidra til å forrente 4 mill kroner over en 20-års periode. 3. Rehabilitering kontor revisjon c-fløy helsesenter 1,1 mill kroner Vardø kommune mottok henvendelse fra Finnmark kommunerevisjon IKS med forespørsel om kontorlokaler. Administrativt ga Vardø kommune tilbud om kontorlokaler på helsesenterets c-fløy. Forutsetning i tilbudet var langsiktig leieavtale på minimum 10 år Før lokalene kan innflyttes må de renoveres. Det er heller ikke balansert ventilasjon i c- fløyen, hvor blant annet menighetsrådet også har kontor. Foruten overflatebehandling tak/vegger, el og datainstallasjon for ca 110 m er i prosjektet også tatt inn balansert ventilasjon for 1. og 2.etg i c-fløya 4 Hovedtilførselsledning Oksevatn 25 mill kroner Storskaret vannverk får i dag vann fra Storelva, som igjen har omfattende myrområder som nedslagsfelt.på grunn av okygenmangel i myrområdene dannes svovelsulfid med det resultat at vannet ikke tilfredsstiller forskriftenes krav for lukt og smak. Øvrige parametre er ok. Over tid har vannkvaliteten på Oksevatn vært undersøkt og resultatene har vært svært positive. Etter søknad har NVE godkjent uttak av vann til Storskaret vannverk. Det planlegges videre å etablere hovedledningstrace fra Storskaret vannverk til Oksevatn. Problemstillinger knyttet til myrområdene vil da være eliminert samtidig som det oppnås en mer stabil råvannskvalitet. Prosjektet planlegges gjennomført over 2 år. 5. Rehabilitering kirka tak/fasade 19 mill kroner På samme måte som rådhuset og av samme årsak er det nødvendig med å få gjennomført rehabilitering av kirka utvendig, herunder tak, fasader,vindu, inngangsparti m.v. Etter søknad har Husbanken innvilget rentekompensasjon på lån tilsvarende 19 mill kroner. Rentenivå som kompenseres er Husbanks rente, basert på serielån og 20 års løpetid. Bystyret har i budsjett 2014 bevilget 5 mill kroner til prosjektet. I 2014 er det foretatt en byggeteknisk vurdering med forslag på tiltak og løsninger. Utredningen er oversendt menighetsrådet som igjen er bedt å avklare med bispedømmet. Spesielt gjelder dette løsning for tak. Tilbakemelding foreligger ikke pr dato. Prosjektet vil ikke kunne påbegynnes før slik godkjenning foreligger. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 30

31 6. Nødnett brannvesen 0,3 mill kroner På nasjonalt nivå er besluttet etablering av nytt felles nødnett, som igjen kommunene er forpliktet å delta i og bruke. Det er lagt til grunn innfasing i 2.halvår Både med hensyn til utstyr og opplæring. Endelige kostnader er ikke avklart og heller ikke hvor stor andel kommunene vil måtte dekke av investeringene. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan for Vardø kommune Side 31

32 Økonomiplan Drift Beskrivelse Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Skatt på inntekt og formue ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ordinært rammetilskudd ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Skatt på eiendom ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sum frie disponible inntekter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Renteinntekter og utbytte ( ) ( ) ( ) Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk - ( ) ( ) Bruk av ubundne avsetninger ( ) - Bruk av bundne avsetninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto avsetninger ( ) ( ) ( ) Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan Side 32

33 BESTEMMELSER FOR GEBYRREGULATIV; VANN- OG AVLØP Vedtatt i Vardø bystyre med ikrafttredelse fra RAMMER FOR GEBYRBEREGNINGEN Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode. Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes. Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer. Alle priser tillegges mva. ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett. Engangsgebyret er likt for alle abonnenter i ulike kategorier. Engangsgebyr for tilknytning Vann Avløp 100,- pr. m² 100,- pr. m² MIDLERTIDIG TILKNYTNING For midlertidig tilknytning skal eier/fester av eiendommen betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen. Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. ÅRSGEBYR Abonnementsgebyr Totale årsinntekter fra abonnementsgebyret(faste bolig) skal beregnes med følgende andel av vann og avløpssektorens totale kostnader: Vann: 72% Avløp: 80% Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr. NB! Bolig og fritidsbolig er satt i samme kategori Abonnementsgebyr pr. kategori: Vann : kr ,78- x kategorifaktor Avløp : kr ,43- x kategorifaktor Kategori Kategorifaktor for fast del (abonnementsgebyr) Bolig/fritidsbolig 1 Sykehjem,pleiehjem 1,5 Skoler, barnehager m.v 1,5 Hotelle, pensjonater, campingplasser m.v 2 Tørr industri, forretninger, kontorer m.v 3 Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan Side 33

34 Næring med sprinkelanlegg 3 Ekstra vannkrevende industri (fiskeindustri m.v) 4 Gårdsbruk 3 Annen næring (returanter m.v.) 2 Forbruksgebyr ENHETSPRIS Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på en fast enhetspris i kr/m 3 MÅLT FORBRUK Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m 3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten. Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler: Vann : kr [kr/m 3 ] x Målt forbruk [m 3 ] Avløp : kr [kr/m 3 ] x Målt forbruk [m 3 ] STIPULERT FORBRUK Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m 3. Stipulert forbruk [m 3 ] beregnes slik: Bruksareal BRA [m 2 ] x spesifikt forbruk [m 3 /m 2 ] der: Arealet beregnes som bruksareal BRA [m 2 ] etter NS 3940 Spesifikt forbruk er fastsatt til 1,2 m 3 /m 2 Forbruksgebyr; boliger: Vann : kr [kr/m 3 ] x Stipulert forbruk [m 3 ] Avløp : kr. 2,76 [kr/m 3 ] x Stipulert forbruk [m 3 ] Årlig målerleie Kommunen eier vannmåleren, abonnenten betaler alle kostnader knyttet til installering og vedlikehold av måleren. Det betales en årlig leie for å dekke disse kostnadene, som varierer med målerens størrelse etter følgende modell: T.o.m. 25 mm : kr: 400, mm : kr: 600, mm : kr: 1.000,- større enn 150 mm : kr: 1.500,- Kostnadene i forbindelse med anskaffelse og vedlikehold, avskrives over en 10 års periode. Renten som benyttes ved avskriving, er renten kommunen benytter seg av til enhver tid. Kapitalkostnadene i forbindelse med avskrivingen danner grunnlaget for årlig målerleie. Målerleie forfaller til betaling på 1. termin. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan Side 34

35 Gebyrbudsjett avløp 2015 Vardø kommune AVLØP Årstall Inntekter Årsgebyrer Tilknytningsgebyrer Vannmålerleie Andre inntekter Sum årets inntekter /- Kalkulert renteinntekt/-tap (fond) /- Bruk av / avsatt til selvkostfond Inntekter etter justering med fond Kostnader Driftsutgifter, kjerneprodukt Kapitalkostnader, kjerneprodukt Indirekte kostnader, interntjenester Renter på fast eiendom Sum årets kostnader Finansiell dekningsgrad 100,00 % 100,0% 100,0 % 100,0 % 100,0% Dekningsgrad etter justering med fond 100,00 % 100,0% 100,0 % 100,0 % 100,0% Benyttet kalkylerente 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00% Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan Side 35

36 Gebyrbudsjett vann 2015 Vardø kommune VANN Årstall Inntekter Årsgebyrer Tilknytningsgebyrer Vannmålerleie Andre inntekter Sum årets inntekter /- Kalkulert renteinntekt/-tap (fond) /- Bruk av / avsatt til selvkostfond Inntekter etter justering med fond Kostnader Driftsutgifter, kjerneprodukt Kapitalkostnader, kjerneprodukt Indirekte kostnader, interntjenester Renter på fast eiendom Sum årets kostnader Finansiell dekningsgrad 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00% Dekningsgrad etter justering med fond 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00% Benyttet kalkylerente 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00% Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan Side 36

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015 2018. Vardø kommune

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015 2018. Vardø kommune Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 Vardø kommune Behandlet av formannskap 26.11.14 Behandles av bystyret 10.12.14 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Årsbudsjett 2015...5 Økonomiplan 2015 2018 drift...

Detaljer

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014 2017. Vardø kommune

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014 2017. Vardø kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Vardø kommune Formannskapets innstilling, 313/13, 28.11.2013 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Årsbudsjett 2014...6 Økonomiplan 2014 2017... 16 Kommunens rammebetingelser...

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets innstilling 4.12.13 Økonomiplan 20142017 Årsbudsjett 2014 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 7

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 Vedtatt av Lyngdal kommunestyre 11.12.2014, sak 114/14 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper samt beskrivelse

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13 Ullensaker kommune 2 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 10 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 10 1.2 Rådmannens generelle vurdering...

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Vinterbilde Foto: Karl Fredrik Normann BUDSJETT 2015 HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 GRATANGEN KOMMUNE. Budsjett HP 2015 2018, Formannskapets innstilling

Vinterbilde Foto: Karl Fredrik Normann BUDSJETT 2015 HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 GRATANGEN KOMMUNE. Budsjett HP 2015 2018, Formannskapets innstilling Vinterbilde Foto: Karl Fredrik Normann BUDSJETT 215 HANDLINGSPROGRAM 215 218 GRATANGEN KOMMUNE Budsjett HP 215 218, Formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse Del 1. HANDLINGSPROGRAM 215-218... 3 1.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 SØR-VARANGER KOMMUNE og økonomiplan 2015-2018 Rådmannens budsjettforslag for formannskapet og kommunestyrets budsjettbehandling 7 november 2014 og økonomiplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord...

Detaljer

Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018

Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018 Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018 helt naturlig 1 INNHOLD Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Økonomiplanprosess i Engerdal Kommune... 4 3. Kommunens rammebetingelser... 6 3.1 Befolkningsutvikling...6

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 17.11.2014 Møtested:

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune

Årsbudsjett 2015. Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune Årsbudsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune Kommunestyrets vedtak 09.12.14 Følgende er endret fra rådmannens innstilling: Budsjettskjema 1A og 1B Budsjettskjema 2A og 2B Kommunestyrets

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Løten kommune Løten kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 2 Innhold 1 OVERORDNEDE MÅL FOR LØTEN KOMMUNE... 4 2 NOEN

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling INNHOLD Innledning 2 Sidetall 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer