REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE. Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE. Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013"

Transkript

1 1 REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013

2 2 Innhold 1. Ordfører Varaordfører Formannskapets godtgjør Hovedutvalgenes godtgjør Kommunestyrets godtgjør Kontrollutvalgets godtgjør Stemmestyrenes godtgjør Andre utvalgs godtgjør Frikjøp Dekning av tapt arbeidsfortjeneste Merutgifter/omsorgsarbeid Skyssgodtgjør Kostgodtgjør nattillegg Etterlønn ordfører Tilskudd til partiene Kompetanseutvikling Ikrafttredelse Justering av regulativet... 6

3 3 Ordfører Trysil kommune skal ha ordfører på heltid. Ordførerens godtgjør settes til 90 % av stortingsrepresentantenes godtgjør og justeres fra den dato Stortinget bestemmer at nytt godtgjør for stortingsrepresentantene skal gjelde. I tillegg får ordfører dekket tjenestetelefon. Varaordfører Varaordførerens godtgjør settes til 20 % av ordførerens lønn forutsatt at vedkommende er tilgjengelig som arbeidstaker på rådhuset tilsvarende 20 % stilling. Hvis dette ikke er tilfelle, settes varaordførers godtgjør til 2 ganger satsen for formannskapsmedlem. Varaordførerens godtgjør gjelder funksjon som varaordfører i formannskap og kommunestyre og som stedfortreder for ordføreren. Formannskapets godtgjør Godtgjøret til formannskapets medlemmer er på kroner per år forutsatt deltakelse på alle møtene i formannskapet. Godtgjøret utbetales to ganger årlig i mai og desember. Man får utbetalt en relativ andel etter hvor mange møter man har deltatt på. Har man deltatt på 80 % av møtene i vårhalvåret, får man utbetalt kroner x 80 % = kroner. Telefon- og datagodtgjør er inkludert i godtgjøret. Møtende varamedlemmer i formannskapet får 750 kroner per møte. Varamedlemmer som kun møter i deler av møtet, f eks ved inhabilitet, godtgjøres med 100 kroner per påbegynte time. Formannskapets faste medlemmer oppebærer ikke møtegodtgjør for møter i kommunestyret, ad-hoc utvalg som nedsettes av formannskapet, eller andre verv de velges til i kraft av formannskapsmedlem. Hovedutvalgenes godtgjør Med hovedutvalg menes: - Hovedutvalg for helse og omsorg - Hovedutvalg for plan og næring - Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalgenes ledere får et årlig godtgjør tilsvarende formannskapsmedlemmenes. Ordinære medlemmer av hovedutvalg får et årlig godtgjør på forutsatt deltakelse på alle møtene i hovedutvalget. Godtgjøret utbetales to ganger årlig i mai og desember. Man får utbetalt en relativ andel etter hvor mange møter man har deltatt på. Har et medlem deltatt på 80 % av møtene i vårhalvåret, får man utbetalt kroner x 80 % = kroner. Telefonog datagodtgjør er inkludert i godtgjøret. Møtende varamedlemmer i hovedutvalgene får 500 kroner per møte. Varamedlemmer som kun møter i deler av møtet, f eks ved inhabilitet, godtgjøres med 100 kroner per påbegynte time.

4 4 Faste medlemmer i hovedutvalg oppebærer ikke møtegodtgjør for møter i kommunestyret eller ad-hoc utvalg som nedsettes av utvalgene, eller andre verv de velges til i kraft av hovedutvalgsmedlem. Kommunestyrets godtgjør Kommunestyremedlemmer som ikke mottar godtgjør i formannskap eller hovedutvalg, godtgjøres med kroner per kommunestyremøte de deltar i. Møtende varamedlemmer i kommunestyret får kroner per møte. Varamedlemmer som kun møter i deler av møtet, f eks ved inhabilitet, godtgjøres med 100 kroner per påbegynte time. Kontrollutvalgets godtgjør Leder for kontrollutvalget tilstås godtgjør tilsvarende leder for hovedutvalg. Ordinære medlemmer i kontrollutvalget tilstås godtgjør tilsvarende ordinære medlemmer i hovedutvalgene. Utbetaling av godtgjør skjer på samme tid og på samme vilkår som for hovedutvalgene. Møtende varamedlemmer i kontrollutvalget får 100 kroner per påbegynte time. Stemmestyrenes godtgjør På valgdagen får stemmestyrenes medlemmer samme møtegodtgjørelse som kommunestyrets medlemmer ved oppmøte på valgdagen. Stemmestyrets leder får dobbelt møtegodtgjørelse valgdagen (mandag). Både medlemmer og leder får dobbelt møtegodtgjøring for søndagsvalg. På møter med kommunens valggruppe får stemmestyrene 100 kr per påbegynte time per møte med mindre de dokumenterer tapt arbeidsfortjeneste, jf pkt 10. Andre utvalgs godtgjør Trysil kommunes oppnevnte representanter i fond, legater, stiftelser og IKS forutsettes godtgjort og dekket gjennom den enkelte organisasjons reglement. Kommunalt ansatte eller politikere som er valgt i kraft av sin stilling eller verv oppebærer ikke møtegodtgjør fra kommunen i slike sammenhenger. Ledere av øvrige utvalg får et godtgjør på 150 kr per påbegynte time per møte. Medlemmer og møtende varamedlemmer i øvrige utvalg får et godtgjør på 100 kr per påbegynte time per møte. Unntaket er de som velges i kraft av sitt verv som fast medlem i formannskap eller hovedutvalg. Øvrige utvalg gjelder: Eldreråd Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Takstnemnd for eiendomsskatt Overtakstnemnd Kirkelig fellesråd Styret for PP-tjenesten

5 5 Forliksrådet Overformynderiet Heimevernsnemnd Samarbeidsutvalg i skoler og barnehager Frikjøp Folkevalgte kan etter eventuell søknad frikjøpes hos vedkommendes arbeidsgiver for inntil et beløp som tilsvarer kommunens utgifter til fast godtgjør til den folkevalgte. Folkevalgte som får godtgjør, har ikke rett på feriepenger. Dette innebærer at ordfører og andre frikjøpte ombud som får godtgjør, får årsgodtgjøret fordelt i 12 like månedlige utbetalinger Skal folkevalgte få feriepenger på linje med tilsatte, må kommunestyret fatte særskilt vedtak om dette. Dekning av tapt arbeidsfortjeneste Legitimerte krav dekkes med inntil 400 kr per time, maks 7,5 timer per dag. Medgått reisetid mellom hjemsted og møtested kan regnes inn i timene det kreves tapt arbeidsfortjeneste for. Tapt arbeidsfortjeneste gis i utgangspunktet i tidsrommet mandag-fredag kl Kreves det tapt arbeidsfortjeneste utenom disse tidene, må kravet dokumenteres. Ulegitimerte krav dekkes ikke. For arbeidstakere skal tap legitimeres med attest fra arbeidsgiver. For selvstendig næringsdrivende regnes legitimert tap i inntekt ut fra siste års ligning eller annen relevant dokumentasjon. (Timesats = næringsinntekt + eventuell lønnsinntekt: 1950 timer.) Dokumentasjon sendes til og godkjennes av rådmannen en gang per år. Justering av satser skjer med virkning fra den datoen dokumentasjonen er mottatt av rådmannen. Merutgifter/omsorgsarbeid Legitimerte krav dekkes fullt ut. Ulegitimerte krav dekkes med inntil 35 kr per møtetime. Legitimerte krav for dekning av ledsagerkostnader for funksjonshemmede dekkes fullt ut. Skyssgodtgjør Skyssutgifter mellom hjemsted og møtested utover 4 km en veg dekkes slik: Egen bil etter Statens regulativ Passasjertillegg etter Statens regulativ. Alle andre reiseutgifter må legitimeres med bilag. Folkevalgte som må reise fra arbeids- eller studiested får dekket reiseutgifter etter samme regler som nevnt ovenfor. Det forutsettes at møtedeltakerne samordner skyss til møtene så langt det lar seg gjøre.

6 6 Kostgodtgjør nattillegg Det gis ikke kostgodtgjør for deltakelse i møter, seminarer eller andre sammenkomster som arrangeres innenfor kommunegrensen. For deltakelse i møter, konferanser eller seminarer utenfor kommunegrensen dekkes kost og overnatting etter Statens regulativ. Etterlønn ordfører Ordfører mottar etterlønn i 1½ måned dersom vedkommende har en jobb å gå tilbake til etter endt tjeneste, og i 3 måneder dersom vedkommende ikke har en jobb å gå tilbake til. Tilskudd til partiene Samlet partistøtte er 16 % av ordførerens godtgjør fordelt slik: Grunnstøtte per parti: 1/10 av partistøtten fordelt på partier representert i kommunestyret. Støtte per kommunestyremedlem per 1. januar i tildelingsåret: 9/10 av partistøtten fordelt på antall representanter i kommunestyret. Kompetanseutvikling Det avsettes kroner per år til kommunestyrets medlemmer for kompetanseutvikling (deltakelse på kurs, konferanser og liknende). Midlene disponeres av ordfører og fordeles med et likt beløp på hver representant. Ikrafttredelse Regulativet gjøres gjeldende fra Justering av regulativet Satsene justeres 1.1. hvert år i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak.

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Saksnr. 13/709 Journal nr. 8023/13 Arkiv 080 Dato 30.05.2013 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Revidert av kommunestyret 30.05.2013 sak 16/13 1 Ordfører

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Innhold 1. Generelt om reglementet... 4 2. Tap av inntekt og vederlag for utlegg... 4 2.1. Generelle regler for utbetaling... 4 2.2. Tap av inntekt... 4 2.2.1.

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer

REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2011-2015

REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2011-2015 REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2011-2015 GJØVIK KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 25.08.11 INNHOLD 1. Opplæring og informasjon til de folkevalgte.... 3 1.1 Opplæring... 3 1.2 Informasjon... 3 1.3 Utsending

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt i kommunestyret den 24.mai 2006, sak nr.53/06, overskrift endret i Fsk-sak 199/06, satser sist endret i Kst-sak 093/09) 1. FAST GODTGJØRING

Detaljer

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011

SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011 SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011 1.1. Ordfører Ordførerens godtgjørelse for 2009 er kr. 730.000 1.2 Varaordfører Varaordførerens godtgjørelse utgjør 20 % av ordførerens lønn d.v.s. kr.

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte

Detaljer

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.)

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) . RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) Vedtatt av kommunestyret den 24.09. 2009. 1 Reglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Hensikten med reglementet er å regulere

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg kommune

Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg kommune Saksbehandler: TLI Vedtatt av bystyret, 16.06.2011, sak 37/11 (saksnr 11/00513) gjeldende fra ny bystyreperiode 2011 Lagret: lagret k/tli/word /motegodtgjorelse Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning

Detaljer

REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE. Hasvik kommune

REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE. Hasvik kommune REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE Hasvik kommune - innstilling i FOS 3.desember 2010 - realitetsbehandlet i KOS 15.desember 2010 1 GENERELT Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for

Detaljer

PS14/49Referatsaker. Side864

PS14/49Referatsaker. Side864 PS14/49Referatsaker Side864 Økonomiseksjonen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.02.2014 13879/2014 2012/221 082 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Godtgjøringsutvalget 04.03.2014 14/1

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Notat Til... Kopi.. Søndre Land kommune Stab Dato 16.11.2007 Saksbehandler HA Saksnummer 04/2067 Løpenummer 11640/07 Arkiv 080 / / Fra... REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte. Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015, sak 15/64

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte. Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015, sak 15/64 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015, sak 15/64 Innholdsfortegnelse 1. Godtgjørelse til folkevalgte... 3 1.1 Godtgjørelse til ordfører... 3 1.2 Godtgjørelse til

Detaljer

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen.

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen. REGLEMENT FOR GODTGJØRING M.V. I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Vedtatt av Hedmark fylkesting 25.10.11 Oppdatert 03.-04.11.14 ft-sak 63/14 Oppdatert ihht. indeksregulering pr. 01.01.15 Innledning Reglementet har

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE Vedtatt av Hamar kommunestyre den 21 06 11 sak nr. 88 gjeldende fom kommunestyrets konstituering oktober 2011.. 1.0 MÅLSETTING Reglementet har som

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 MED VIRKNING FRA 01 08 1994. ENDRET AV FYLKESTINGET 31 10 1995. ENDRET 19 06 1996 MED VIRKNING FRA

Detaljer

REGLEMENT. Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097. GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer

REGLEMENT. Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097. GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer REGLEMENT Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097 GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE OMBUD samt REGLER FOR STØTTE TIL OPPOSISJONEN,

Detaljer

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLEMENT Godtgjørelsesreglement for politiske organer Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/1681-26 Arkiv: 082 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2011-2015 TOLKNING AV REGLEMENT

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/1681-26 Arkiv: 082 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2011-2015 TOLKNING AV REGLEMENT Saksfremlegg Saksnr.: 11/1681-26 Arkiv: 082 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2011-2015 TOLKNING AV REGLEMENT Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling:

Detaljer

Reglement for folkevalgte. (arbeidsforhold, godtgjørelse m. v)

Reglement for folkevalgte. (arbeidsforhold, godtgjørelse m. v) Reglement for folkevalgte (arbeidsforhold, godtgjørelse m. v) Vedtatt i Fylkestinget 11.12.2002. Endringer vedtatt i Fylkestinget 21.06.2011, Fylkesutvalget 04.10.2011, UFFA-utvalget 12.02.2013 Innhold

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer