Årsbudsjett Økonomiplan Vardø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014 2017. Vardø kommune"

Transkript

1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan Vardø kommune Formannskapets innstilling, 313/13,

2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Årsbudsjett Økonomiplan Kommunens rammebetingelser Utvikling i fond Utvikling i langsiktig lånegjeld og renter Forslag på nye investeringer i planperioden Forslag driftsbudsjett De enkelte områder og enheter Forslag til investeringsbudsjett Økonomiplan Bestemmelser for gebyrregulativ; Gebyrbudsjett avløp 2014 vardø kommune Gebyrbudsjett vann 2014 vardø kommune Årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Vardø kommune Side 2

3 Innledning Årsbudsjett 2014 og økonomiplan framlegges i et felles dokument, hvor første året i økonomiplanen settes lik årsbudsjett I hht Vardø kommunes delegasjonsreglement bevilger bystyret på rammenivå, komiteer på ansvarsnivå og administrasjonen på artsnivå. Med bakgrunn i stram økonomi synes hensiktsmessig at bystyret i større grad tar del i budsjettbevilgningsprosessen. Vardø kommune får i rammebevilgning fra statsbudsjettet ikke fullt ut kompensert for prisog lønnsvekst. I tillegg forventes sterk økning i pensjonskostnader, tilsvarende 2012 nivå. Vardø kommune har også fortsatt et svært høyt ressursforbruk innen enkelte tjenesteområder Turnusbelagte tjenesteområder som sykehjem,hjemmetjenester,vernet botilbud og barnehage påvirker her sterkt. Statlig samarbeidsreformer som NAV/sosial og samhandlingsreform har gitt kommunen økte utgifter som ikke er kompensert gjennom overføringer. Totalt sett påvirker nevnte faktorer i vesentlig grad til at en stram økonomisk situasjon. Positivt for de siste årene er at den negative utviklingen i folketallet har stoppet og likeså at kostnadsindeks (utgiftsutjevningen) for kommunen har en positiv utvikling. I løpet av 2013 har flere tiltak blitt gjennomført med sikte til styrking av kommunens økonomiske stilling. Her nevnes salg av Trekløver n barnehage og Kiberg skole og drift av kommunens bygninger. I 2014 bør tiltak som eiendomsskatt, flytting av bibliotek, alternativ lokalisering ungdomsklubb, alternativ lokalisering av vernet botilbud og driftstilpasning nytt flerbrukshus vies spesiell oppmerksomhet. Lagt til grunn at alternativ lokalisering for ungdomsklubb og vernet botilbud blir etablert. Kommunen må da ta stilling til salg/sanering av Vadsøgt 5 og kulturhuset. Driftsbudsjett 2014 Driftsbudsjettet er gjort opp i balanse. Utfra nåværende ressursbruk i enhetene pålegges tjenesteområdene skjerpede krav til effektiv- og nøysom drift. Budsjettdisiplin må bli betydelig bedre. Økning i lønns- og prisstigningskostnader fra 2013 til 2014 ble ikke fullt ut kompensert i rammetilskuddet fra staten. Likevel er det funnet rom for kostnadsøkning på 1,5 mill kroner utover økning i rammetilskudd. Dette kan indikere at spesielt lønnskostnadene i kommunen er høyere enn det som er normalt for en kommune på Vardø s størrelse. Vesentlig faktor knyttet til merforbruk er høyt sykefravær og annet fravær. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Vardø kommune Side 3

4 I de siste 7 år er det forsøkt ulike tiltak uten at dette har bidratt til reduksjon i fraværet. Det ligger også et ubenyttet potensiale i eiendomsskatt på 4,3 mill kroner i forhold til nåværende eiendommer i kommunen. Skulle det i tillegg komme en positiv utvikling i forhold til Svartnes og annen næringsutvikling vil potensialet bli betydelig større. Internasjonal økonomi viser tegn til positiv utvikling, men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til renteutvikling og pensjonskostnader. Av samme årsak er det også knyttet usikkerhet til lønnsutviklingen. I budsjett 2014 er pensjonskostnadene videreført tilsvarende 2012 nivå som også er videreført i hele planperioden. Arbeid med drift og organisering renhold og bygningsmessig vedlikehold ble påbegynt i 2011 og videreføres i Idrettshall og skole er eksempler på at dette har effekt i forhold energiforbruk. Generelt er det lagt til grunn økninger i kommunale betalingstjenester med 3%, tilsvarende kommunal deflator. Gebyr for selvkosttjenester som vann, avløp, renovasjon og feiing er budsjettert til selvkost i tråd med regelverk Driftsbudsjett tas opp til revidering etter 1.kvartal 2014 Investeringsbudsjett 2014 Bygging av flerbrukshuset er inne i sluttfasen. Økonomiske konsekvenser som følge av utsatt oppstart, bevilgning inventar/utstyr og digital kino er innarbeidet i budsjett. Tiltak innarbeidet i budsjett med 5,9 mill kroner. I budsjett 2013 framkommer behov for rehabilitering av rådhuset og samtidig ble det bevilget midler til rehabilitering tak. Stipulert kostnad 14 mill kroner. Tiltak innarbeidet i budsjett med 11 mill kroner. Eksisterende kunstgress på Russevika stadion er for lengst moden for utskifting. I Finnmark gjenstår 8 anlegg med denne type kunstgress. Finnmark fotballkrets har iverksatt et felles prosjekt med sikte på utskifting på gjenværende 8 anlegg. Foruten egenkapital og pillemidler vil privat investor delta i finansiering. Det er også søkt Sparebankfondet om tilskudd. Nytt kunstgress anslås med en kostnad på 2,5 mill. Kommunal egenandel om lag 1,0 mill kroner. Realisering av flerbrukshus vil bli en stor utfordring økonomisk og nye investeringer utover årlige avdrag på lån bør unngås i de nærmeste 10 års periode. Investeringer i vann og avløp legges inn i gebyrgrunnlag og skal være til selvkost. Vardø kommune har blitt kontaktet av næringsinteressenter som etterspør sentrumsnære tomtearealer. På denne bakgrunn ble det i formannskapet foreslått regulering og muligheter for utfylling på sørsiden av Valen for å etablere nye landarealer. Opparbeiding av nye landarealer vil også kunne bidra til en mer attraktiv inngangsport til Vardø by. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Vardø kommune Side 4

5 Økonomiplan Drift Kommunens disposisjonsfond anslås å være på 41,3 mill kroner innen utgangen av Herunder utgjør pensjons premieavvik om lag 34 mill kroner. Premieavvik er i prinsippet utsatt kostnad og må betraktes som langsiktig gjeld som skal amortiseres over 15,10 og sannsynligvis etter 5 års regler (er ute til høring i kommunesektoren). For 2014 er driftsbudsjettet balansert uten bruk av midler fra fondet. Likeledes er det i økonomiplanen lagt til grunn at drift årlig må balanseres uten bruk av fondet. Driftsnivået med tilhørende kostnader i kommunen er for høyt og må reduseres. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Vardø kommune Side 5

6 ÅRSBUDSJETT Skatteanslaget for inntekts- og formueskatt settes til kroner. 2. Vardø kommunes skattøre for 2014 skal være lovens maksimumssatser. 3. Det anvendes 15 pst marginavsetning av forskuddsbetalt skatt. 4. I medhold av eiendomsskatteloven av 1975, 10 og 11, fastsettes eiendomsskatten for 2013 til 7 kroner av hver kroner av eiendommens takstverdi. For gårdsbruk fastsettes satsen til 4 kroner av hver kroner av takstverdi. 5. Vardø kommune legger opp til i økonomiplanen for , at det i perioden innføres eiendomsskatt for hele kommunen inkludert sjøområdet ut til grunnlinjene. Prosjektet startes i 2014 og vil være klar til utskriving i Sak om for leie og bruk av kommunale eiendommer og anlegg med selvkost som hovedprinsipp forelegges bystyret i løpet av 1.kv Vardø kommune driftsbudsjett 2014 fastsettes således: Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter ( ) ( ) ( ) Renteinntekter og utbytte Renteutg provisjoner og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger ( ) - Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger ( ) Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk ( ) - - Årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Vardø kommune Side 6

7 8. Netto budsjettrammer 2014 for enhetene fastsettes til kr og fordeles slik: BUDSJETTSKJEMA 2 -Driftsbudsjettet Rev.budsjett Ansvar Regnskap Budsjett 2014 Finans Nto ramme ( ) ( ) ( ) Utgifter fordeling Nto ramme Folkevalgte Nto ramme Stab Nto ramme Skole Nto ramme Barnehage Nto ramme Helse Nto ramme NV/sosial Nto ramme Pleie og omsorg Nto ramme Teknisk Nto ramme Næring Nto ramme Brannvern Nto ramme Kultur Nto ramme Religiøse formål Nto ramme Selvkostområder Nto ramme ( ) ( ) ( ) Bygninger Nto ramme Resultat (40 232) Følgende investeringsbudsjett vedtas for 2014: Nr. Beskrivelse Prosjekt kostnad Prosjekt periode Budsjett 2014 Kostnader 1 Flerbrukshus ( ) 1a) Inventar og utstyr b) Tilleggs bevilgning prisstigning for utsatt oppstart 2 mnd 1c) Tilleggsbevilgning arkeologiske undersøkelser 1d) Tilleggsbevilgning digital kino Veglys N.Langgt (syd) Rehabilitering fasader rådhus Rehabilitering rådhus- Ventilasjon,tilrettelegging bibliotek, og 3.etg for stab 5 Nytt kunstgress Russevika SUM INVESTERINGER Årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Vardø kommune Side 7

8 Nr. Beskrivelse Finansiering Prosjekt kostnad Prosjekt periode Budsjett a Lån a Disposisjonsfond b Ubrukte lånemidler helsesenter b Lån c Lån d Ekstra tilskudd spillemidler d Lån Lån Lån Lån Ubundet inv fond fra salg bygn Disposisjonsfond Privat investor, Sparebankfond Spillemidler Sum finansiering Herunder Tilskudd Egenkapital Lån Rådmann gis fullmakt til å foreta nødvendige opptak av lån til gjennomføring av vedtatte investeringer. Administrasjonen bes i tillegg forberede sak for regulering av sjø-areal syd av Valen med intensjon om utfylling og etablering av nye landarealer for næringsrettet virksomhet. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Vardø kommune Side 8

9 10. Betalingssatser/avgifter/gebyrer for kommunale tjenester 2014 fastsettes slik: Kommunal tjeneste Sats 2012 Barnehage/SFO 1/1 plass barnehage 2 405, , ,00 evt kost dekkes særskilt 275,00 1/1 plass skolefridtidsordning 1 850, , ,00 evt kost dekkes særskilt Vardø kultur og musikkskole Årsavgift barn 1 751, , ,00 Årsavgift voksne 2 575, , ,00 Kiberg bad Voksne 50,00 40,00 Pensjonsister 30,00 20,00 Barn - Vardøhallen Lag/foreninger pr. time 130,00 125,00 120,00 Skoler/etater pr. time 280,00 270,00 260,00 Næringsliv pr. dag 2 700, , ,00 Grendehuset Lag/foreninger pr. time 130,00 125,00 120,00 Vadsøgt. 5 Husleie pr. leilighet pr. mnd 4 960, , ,00 Omsorgsboliger Husleie pr leilighet pr mnd 4960, , ,00 Helsestasjon Egenandel influensavaksine 210,00 205,00 200,00 Sykehjemmet Korttidsplass pr. døgn (lovregulert) 133,00 129,00 Dagplass (lovregulert) 70,00 65,00 Hjemmebasert omsorg Middag Stor 80,00 75,00 75,00 Dessert 20,00 15,00 15,00 Trygghetsalarm Installasjon/etablering 960,00 Leieutgift inntil 2 G pr mnd 150,00 95,00 95,00 Leieutgift over 2 G pr mnd 350,00 95,00 95,00 Transport utført av hjemmetjenesten pr tur/retur 60,00 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Vardø kommune Side 9

10 Kommunal tjeneste 2014 Sats 2013 Sats 2012 Hjemmehjelp Inntekt inntil 2G pr. time 75,00 75,00 75,00 Makspris pr. mnd 175,00 150,00 150,00 Inntekt inntil 2G - 3G pr. time 150,00 150,00 150,00 Makspris pr. mnd 694,00 400,00 400,00 Inntekt inntil 3G-4G pr. time 230,00 230,00 230,00 Makspris pr. mnd 1 104,00 920,00 920,00 Inntekt inntil 4G-5G pr. time 250,00 250,00 250,00 Makspris pr. mnd 1 650, , ,00 Inntekt over 5G pr. time 250,00 250,00 250,00 Makspris pr. mnd 2 197, , ,00 Skiftestua Sårskift 100,00 93,00 90,00 Infeksjoner 100,00 93,00 90,00 Øreskylling 100,00 93,00 90,00 Fjerning av sting 100,00 93,00 90,00 Blodtrykk 60,00 0 Festeavgift Festeavgift pr m2 1,00 1,00 1,00 Utstedelse av festekontrakt Vann Fast abonn. Avg Bolig 2946, , ,25 Sykehjem 4419, , ,88 Skoler m.m. 4419, , ,88 Hotell m.m. 5892, , ,50 Forretning m.m. 8839, , ,75 Fiskeindustri m.m , , ,00 Næring annen 5892, , ,50 Vannavgift pr. m3 Måler/areal 4,64 4,50 4,40 Arealfaktor 1,2 1,2 1,20 Alle priser tillegges mva Årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Vardø kommune Side 10

11 Kommunal tjeneste 2014 Sats 2013 Sats 2012 Avløp Fast abonn. Avg Bolig/fritidseiendom 1 810, , ,25 Sykehjem 2 715, , ,38 Skoler m.m , , ,38 Hotell m.m , , ,50 Forretning m.m , , ,75 Fiskeindustri m.m , , ,00 Næring annen 3 620, , ,50 Avløpsavgift pr. m3 Måler/areal 2,68 2,60 2,50 Arealfaktor 1,2 1,2 1,20 Alle priser tillegges mva Renovasjon Fast abonn.avgift Basisdunk 2 230, , ,00 Mengdegebyr 240 liter (3,07 kr/l) 990,00 961,00 933,00 Rabatt felles dunk pr. ab 100,00 100,00 100,00 Feiing Feiing pr. pipe bolig 412,00 412,00 400,00 Brann Unødvendige alarmer 4 600, , ,00 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Vardø kommune Side 11

12 11. Godtgjørelse til folkevalgte fastsettes for 2014 slik: GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE - REGLEMENT 1.1 ORDFØRER Ordførerens godtgjørelse settes til kr ,- for 2 år, og vurderes i Ordføreren tilstås feriepenger og gis godtgjørelse under sykdom tilsvarende for tjenestemennenes sykelønnsrettigheter Ordføreren tilstås ikke møtegodtgjørelse Kommunen går inn på ordningen med pensjonsordning for ordfører i hht. Tillegg til vedtekter for felles kommunal pensjonsordning Utgår Telefongodtgjørelse i hht. Vardø kommunes telefonreglement KS s prinsipper om etterlønn for folkevalgte gjøres gjeldende etter følgende retningslinjer: A: Lønn i 1,5 mnd. dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp. B: Lønn i 3 mndr. Dersom vedkommende ufrivillig ikke inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp. Gjeninntreden i tidligere stilling kommer inn under formuleringen inntrer i ny stilling. 1.2 VARAORDFØRER Varaordførerens godtgjørelse settes til kr ,-. I de tilfeller varaordføreren fungerer som ordfører, gis godtgjørelse pr. dag lik Ordførerens godtgjørelse Varaordføreren tilstås møtegodtgjørelse på de møter vedkommende deltar på. 1.3 MØTEGODTGJØRELSE FOR FORMANNSKAPETS MEDLEMMER Formannskapets medlemmer gis en fast møtegodtgjørelse på kr.500,- pr møte de deltar på. Varamedlemmer gis den samme godtgjørelse når de møter. 1.4 MØTEGODTGJØRELSE - BYSTYRET Bystyremedlemmene gis en fast møtegodtgjørelse på kr.500,- pr møte de deltar på. Varamedlemmene gis den samme godtgjørelse når de møter. 1.5 GODTGJØRELSE TIL KOMITELEDERE/MEDLEMMER Lederne gis en årlig godtgjørelse settes til kr , Medlemmene/varamedlemmene (inkl. lederen) i komiteer under punkt 1.5.1, utbetales en fast møtegodtgjørelse tilsvarende kr.350,- pr. møte. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Vardø kommune Side 12

13 1.5.3 Godtgjørelse til medlemmer/varamedlemmer i andre faste utvalg/underutvalg oppdeles i 2 kategorier: Kategori 1: 1 % av ordførerens godtgjørelse til leder. Møtegodtgjørelse kr.300,- pr. møte - også for lederen. Utvalg i denne kategori: Arbeidsutvalg under komiteene Kontrollutvalg Klagenemnd Kategori 2: 0,5 % av ordførerens godtgjørelse til leder. Møtegodtgjørelse kr.200,- pr møte - også for lederen. Utvalg i denne kategori: Skatteutvalget Takstutvalget Skjønnsmannsutvalget Eldrerådet Tverrpolitisk utvalg Ungdomsrådet Lokalt Barneombud Medlemmene av kommunens forhandlingsutvalg og oppnevnte intervjukomiteer utbetales følgende møtegodtgjørelse: - for møter inntil 8 timer kr.360,- - for møter over 8 timer kr.900,- Samme godtgjørelse utbetales for forberedende møter Når det i kommunen nedsettes ad-hoc-utvalg, kan medlemmene tilstås en godtgjørelse etter fastsettelse av formannskapet. Permanent oppnevnte tverrpolitiske utvalg gis møtegodtgjørelse på kr.300,- pr møte TAPT ARBEIDSINNTEKT Ulegimitert tap for selvstendig næringsdrivende og fiskere dekkes det med kr. 700,- pr. møte. For andre ulegimitert tap dekkes med kr. 120,- pr. time. For møter utover 4 timer dekkes det med kr. 700,-. Tillegg til tekst Det er forutsatt at også grupper uten fast lønnet arbeid skal få erstattet tap i arbeidsinntekt når de må forsømme sine ordinære gjøremål for å ivareta tillitsverv. Eksempel på slike grupper er husmødre, studenter, pensjonister, free-lancere m.v. Krav om dekning av tapt arbeidsinntekt skal sendes inn minst kvartalsvis, og senest innen 15. januar i påfølgende år for 4. kvartal. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Vardø kommune Side 13

14 1.6.2 Reiseutgifter / skyss, kost og overnattingsutgifter dekkes på billigste måte innen Øst- Finnmark i hht regulativ. 1.7 STØTTE TIL PARTIGRUPPER Til de enkelte partigrupper utbetales årlig en gruppestønad slik: A: 3 % av ordførerens godtgjørelse pr. gruppe i kommunestyret. B: 0,2 % av ordførerens godtgjørelse pr. representant i kommunestyret. 1.8 DEKNING AV UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID STEDFORTREDERUTGIFTER Den som har reelle utgifter til omsorgsarbeid for barn, syke, eldre eller funksjonshemmede får etter regning dekket utgifter til tilsyn og pleie i den tiden han/hun er fraværende for å ivareta kommunale verv. Med barn forstås inntil 12 år, eller barn med særskilt omsorgsbehov. Dekning kan kun utbetales en av foreldrene. 1.9 GODTGJØRELSE TIL OVERFORMYNDERIET Utgår overført fylkesmannen FRIKJØPSORDNING En komiteleder kan etter eget ønske og i samråd med komiteen frikjøpes inntil 3 dager pr. mnd. Ved benyttelse av dette bortfaller all annen godtgjørelse til lederen ANDRE BESTEMMELSER Kommunen tegner abonnement på Kommunal rapport for medlemmene i formannskapet og for lederne av komiteene Administrasjonen setter opp forslag til møteplan for 1/2 år av gangen, som skal godkjennes av formannskapet Saksdokumenter til alle komiteer og formannskap/ bystyret sendes ut til medlemmene og varamedlemmene minst en uke før møtet. Et eksemplar av alle saksdokumenter sendes også til de partier som er representert i bystyret Kommunen skal etter hvert valg, stå ansvarlig for nødvendig folkevalgtopplæring Det utarbeides et skjema, der leder av de aktuelle møter foretar registrering av fremmøte, attesterer dette og leverer det til administrasjonen. Godtgjørelse utbetales to ganger pr. år; i juni og desember. Ved utbetaling skal det vedlegges møteliste der det fremgår hvilke møter representanten har fått godtgjørelse for Valgte representanter som møter på vegne av Vardø kommune, og der det ikke betales møtegodtgjørelse betales med kr. 400,- per dag Satsene i dette reglement skal vurderes hvert år, eller når bystyret bestemmer det Reglementet gjelder fra 1. januar Ved tvil om tolking av reglementet forelegges saken for ordfører til avgjørelse. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Vardø kommune Side 14

15 Det utbetales møtegodtgjørelse for inntil 2 to møter pr. dag. Godtgjørelsen faller bort dersom det ytes annen tilsvarende godtgjørelse i medhold av lov eller særskilt avtale. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Vardø kommune Side 15

16 ØKONOMIPLAN Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2014 priser. 2. Frie inntekter, her rammetilskudd og skatt, er beregnet basert på uendrede forutsetninger i planperioden. 3. Det forutsettes at staten kompenserer for lønns- og prisvekst i planperioden, forutsatt at kommunal deflator (kommunal lønns- og prisvekst) blir minimum 3,1 % 4. Rentenivå lagt til grunn ,0 %, ,15 %, ,35 %, ,50,% 5. Lån forutsettes opptatt med en avdragstid lik avskrivningstid 6. Lån til Flerbrukshus forutsettes opptatt med en avdragstid på 40 år. 7. Lån til flerbrukshus opptas med avdragsfrihet i byggetiden, avdragfrihet i 2014 og ytterligere 2 års avdragsfrihet vurderes. 8. Momskompensasjon på investeringer godskrives prosjektet og overføres investeringsregnskapet. 9. I økonomiplanen er forutsatt aksjeutbytte fra Varanger Kraft AS på 5 mill kr 10. Bystyret gir sin tilslutning til framlagte drifts og investeringsbudsjett for planperioden. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Vardø kommune Side 16

17 KOMMUNENS RAMMEBETINGELSER Befolkningsutvikling Befolkningsutviklingen er av vesentlig betydning for kommunens inntekter. Dette gjelder både skatteinntekter og statlige rammetilskudd, som utgjør kommunens frie inntekter. På samme måte er også befolkningsutviklingen og sammensetningen i befolkningen avgjørende for tjenesteproduksjonen og kostnadene knyttet til disse. Folketallsutvikling de 10 siste år (pr.1.januar) år år år år år og eldre Sum befolkning I økonomiplanen legges til grunn at befolkningstallet vil være stabilt i planperioden. Kommunal kostnadsindeks forutsettes også stabil. Statsbudsjettet 2014 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Avgått regjering fremmet forslag til statsbudsjett og ny regjering har utarbeidet tilleggsproposisjon som skal fremmes for Stortinget. Behandling i Stortinget i løpet av november Økonomisk konsekvens i tilleggsproposisjonen er at Vardø kommune får en reduksjon på vel kr i forhold til forslag til statsbudsjett. Samtidig oppfattes det å være noe uklart for økonomisk konsekvens for ressurskrevende brukere. Når statsbudsjett foreligger vil utdrag for det økonomiske opplegget tillegges som vedlegg til kommunens budsjettdokument. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Vardø kommune Side 17

18 Anslag på utvikling i de frie inntektene VARDØ 2002 (år 2013-prisnivå i perioden ) PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift - Skjønn til skattesvake kom i Sør-Norge (2009) Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Justert skjønn momskomp 08 Endringer tilleggsproposisjonen 2014 (anslag KS) Kompensasjon Samhandlingsreformen Ekstra skjønn tildelt av KRD - Ekstra skjønn tildelt av KRD desember 2011 Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidler 09 RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 3,2 1,3-7,0 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 1,26 2, Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) Sum - endring i % 2,6 1,7-4,9 Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen 0 (ufordelt skjønn fra Grønt Hefte - for 2011 fordelt så langt) Sum skatt (inkl selskaps) og netto skatteutjevning Sum - endring i % 5,0 2,7 Rammetilsk kr pr innb.(m selsk skatt frem til 008) Skatteinntekter kr pr innb. uten selskapsskatt Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen) 1,0586 1,0480 1,0480 1,0480 1,0480 Tallene i tabell for skatt på inntekt og formue avviker noe fra økonomiplan Årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Vardø kommune Side 18

19 Innbyggertilskudd Det samlede innbyggertilskuddet fordeles i utgangspunktet med et likt beløp per innbygger til alle kommuner etter at det er tatt hensyn til tilskudd som gis en særskilt fordeling Innbyggertilskuddet omfordeles deretter ved at det tas hensyn til utgifts- og inntektsutjevningen, overgangsordningen i forbindelse med oppgaveendringer mv., korreksjonsordningen for elever i frittstående og statlige skoler og inndelingstilskuddet. Utgiftsutjevning Innbyggerne i landets kommuner etterspør kommunale tjenester i ulik grad. I tillegg er det relativt store forskjeller mellom kommunene i hvor mye det koster å produsere og tilby de samme kommunale tjenestene. Målet med utgiftsutjevningen er å fange opp og korrigere for slike variasjoner. Det foretas en omfordeling i innbyggertilskuddet fra de kommunene som er billigere å drive enn landsgjennomsnittet, til de kommunene som er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet. Indeks for utgiftutjevning Vardø 1,0586 Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler Enkelte kommuner har elever i statlige og private grunnskoler. Disse elevene har ikke kommunene utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at kommuner med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene kommunene ikke yter grunnskoletjenester til. Summen av trekk fra kommuner med elever i statlige og private skoler fordeles ut igjen til alle landets kommuner etter kommunenes andel av beregnet utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler omfordeler midler fra kommuner med mange elever i statlige og private skoler til kommuner med få eller ingen elever i statlige og private skoler. Tilskudd med særskilt fordeling Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt fordeling. Saker med særskilt fordeling for Vardø kommune: Enkeltsaker Fordeling beløp Kompensasjon samhandlingsreformen kr Inndelingstilskudd 0 kr Sum tilskudd med særskilt fordeling Vardø kommune kr Inntektsgarantiordningen (INGAR) Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene mot slike endringer. Nord-Norge- og Namdalstilskudd Nord-Norge- og Namdalstilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet skal bidra til å gi kommuner i Nord-Norge og Namdalen muligheter til å gi et bedre tjenestetilbud Årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Vardø kommune Side 19

20 enn kommuner ellers i landet. Tilskuddet skal også bidra til å muliggjøre en høy kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturutsatt næringsliv. Tilskuddet gis med en sats per innbygger, som differensieres mellom ulike områder. Småkommunetilskudd Småkommunetilskudd gis til kommuner som har færre enn innbyggere, og som i tillegg har en gjennomsnittlig skatteinntekt de siste tre årene som er lavere enn 120 prosent av landsgjennomsnittet. Kommunene i tiltakssonen (alle kommunene i Finnmark og sju kommuner i Nord-Troms) får tilskudd etter forhøyet sats, hvis de oppfyller de øvrige kriteriene for å motta småkommunetilskudd. Skjønnstilskudd Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Kommunal- og regionaldepartementet fastsetter de fylkesvise rammene, mens fylkesmannen foretar fordelingen til den enkelte kommune. I tillegg til fordelingen som vises under, er det satt av fylkesvise rammer for skjønnstilskudd til fordeling gjennom året. Skjønnstilskudd til Vardø kommune = kroner Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven av 1975, 11, fastsettes eiendomsskatten for 2012 til 7 kroner av hver kroner av eiendommens takstverdi. For gårdsbruk fastsettes satsen til 4 kroner av hver kroner av takstverdi. For øvrig ingen endringer siden Andre statlige overføringer Kompensasjon for avdrag og renter i forbindelse med utbygginger ved gjennomføring av Reform 97 Kompensasjon utbygging sykehjem/omsorgsboliger/skole Kompensasjon for avdrag og renter i forbindelse med ombygging sykehjem og utbygging 8 omsorgsboliger. Kompensasjon for renter tilsvarende lån på 12 mill i fbm rehabilitering av Vardø skole Lønns- og prisvekst Deflatoren for 2014 er anslått til 3,00 %, sammensatt av en årslønnsvekst på 3,50 % og prisvekst konsum og investering anslått til 2,4 %. Vekting framkommer slik; Lønnsvekst 3,5 % 0,65 Prisvekst konsum og investering 2,4 % 0,35 Deflator 3,1 % Årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Vardø kommune Side 20

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Lund kommune Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Kommunestyrets vedtatte budsjett 05.12.2013 Innbyggere i Lund kommune 30963092 3098 3075 3130 3107 3099 3146 3088 3113 311931203127 3218 3189 3181 3192

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtatt budsjett KST 84/2013 4. desember 2013 til kommunestyret Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 29 Vedtatt i kommunestyret 18.12.28 sak 119/28 Budsjett 29 1. Kommunestyrets vedtak 18.12.28: 1. Rammer for økonomiplanperiode 29212 vedtas slik: Budsjett 29 og økonomiplan

Detaljer