FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret og gjeldende fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97."

Transkript

1 FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret og gjeldende fra Revidert ved vedtak i kommunestyret gjeldende fra Revidert ved vedtak i formannskapet , (Satsene endret per er lagt inn i reglementet) Sist revidert ved vedtak kommunestyret i sak 73/07. Reglementet bygger på Kommunelovens 42 som lyder slik: «Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv.» For øvrig vises det til veiledere fra KS og rundskriv H-2097 fra Kommunal- og regionaldepartementet. 1 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE Ordfører, varaordfører og de øvrige medlemmene av kommunestyret, formannskap og øvrige kommunale styrer, komiteer, utvalg, m.v. gis skyss- og kostgodtgjørelse etter kommunenes til en hver tid gjeldende reiseregulativ. De samme medlemmene gis alminnelig samtykke til å bruke egen bil på reiser i forbindelse med vervet. 2 TELEFONGODTGJØRELSE Til dekning av utgifter til telefon i forbindelse med utføring av vervet utbetales følgende: a) Ordføreren gis fri telefon. b) Varaordfører gis dekning med kr pr. år. c) Formannskapets medlemmer gis dekning med kr pr. år. d) Leder i Kontrollutvalget gis dekning med kr pr. år. e) Andre, ingen fast ordning, men gis refusjon etter dokumenterte utgifter. f) Dersom folkevalgte samtidig innehar flere av de forannevnte verv, gis maksimalt dekning med kr pr. år.

2 2 3 GODTGJØRELSE FOR TAPT ARBEIDSFORTJENESTE OG ANDRE UTGIFTER SOM UTØVELSEN AV VERVET NØDVENDIGGJØR Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste skal gis når utøvelse av kommunale verv direkte medfører tap i egen inntekt. Kommunestyrets medlemmer og medlemmer av styrer, komiteer, utvalg m.v. som er oppnevnt av kommunestyret får dekket tapt arbeidsfortjeneste for møter i organer, representasjonsoppgaver, kurs/konferanser pålagt av kommunen. Godtgjørelse gis etter følgende satser: 3.1 LEGITIMERT SATS a). Lønnsmottakere. Dekkes fullt ut inntil ei daglønn begrenset oppad til kr pr. dag inkl. feriegodtgjørelse. Som legitimasjon godkjennes erklæring fra arbeidsgiver for trekk i lønn eller kvittering for utgifter til stedfortreder attestert av arbeidsgiver. Det kan avtales med arbeidsgiver at denne utbetaler ordinær lønn med nevnte begrensning mot refusjon fra kommunen. b). Selvstendig næringsdrivende. Selvstendig næringsdrivende som kan dokumentere et tap i inntekt, kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste fullt ut begrenset oppad til kr pr. dag inkl. feriegodtgjørelse. Til 3.1b (Tolkning av bestemmelsene jfr formannskapets vedtak ) Likningsattest godkjennes som dokumentasjon for krav om tapt arbeidsinntekt for selvstendig næringsdrivende. Årsinntekt med fradrag av renteinntekter og møtegodtgjørelser dividert på 230 dager legges til grunn. Satsen reduser med 30 % for møter som varer 4 timer eller mindre. Det må framsettes skriftlig krav ULEGITIMERT SATS a) Uten legitimasjon, men etter egenerklæring fra selvstendig næringsdrivende, studenter, hjemmeværende m.v., som ikke kan fremlegge nødvendig dokumentasjon for tap i inntekt : Kr. 700,- pr. møte inntil 4 timer inkl. reisetid. Kr ,- pr. møte over 4 timer inkl. reisetid. b) Folkevalgte med omsorgsansvar (for barn, syke, eldre eller funksjonshemmede kan ved dokumentert behov for tilsyn, få en utgiftsdekning etter

3 3 følgende satser: Dagmøter under 4 timer og kveldsmøter kr Dagmøter over 4 timer kr Ved spesielle omsorgsbehov dekkes faktiske utgifter ved framlegging av dokumentasjon ANDRE UTGIFTER a) Erstatning for tap av ekstraordinære inntekter. «Ekstraordinære inntekter ; inntekter man ellers ville hatt, ved siden av den ordinære inntekten, men som man går glipp av på grunn av tillitsvervet, kan i spesielle tilfeller dekkes. Når det gjelder dokumentasjon av ekstraordinært inntektstap, må dette ha et annet innhold enn ved ordinært inntektstap. Det må for det første «sannsynliggjøres» at vervet medfører at man ikke kan påta seg ekstraarbeid, og at det er noe man ellers ville gjort hvis man hadde hatt anledning til det. Det bør videre angis konkret hva slags ekstraarbeid som er aktuelt. Dessuten må det sannsynliggjøres at man ikke kan ta på seg ekstraarbeide på et annet tidspunkt. b) Påførte utgifter. Videre kan enhver legitimert utgift (utenom tapt arbeidsfortjeneste) som utøvelsen av vervet nødvendiggjør kreves dekket. Krav om erstatning for tap av ekstraordinære inntekter og påførte utgifter vurderes i h.h.t. departementets veiledende retningslinjer og forelegges formannskapet til avgjørelse FRIKJØP. I spesielle tilfeller kan formannskapet vedta avtale om frikjøp for en eller flere av formannskapets medlemmer. 4 MØTEGODTGJØRELSE Ledere og medlemmer i kommunale nemnder og utvalg gis godtgjørelse i % av ordførerens godtgjørelse etter følgende oversikt: 4.1. ORDFØRER Ordførerens godtgjørelse fastsettes av kommunestyret for valgperioden med årlig justering i samsvar med gjennomsnittlig lønnsøkning i KS-omrdået. Formannskapet gis fullmakt til å vedta den årlige justeringen. Ordføreren gis ikke møtegodtgjørelse i tillegg. Det utbetales vanlig godtgjørelse i juli, dvs. at det ikke utbetales feriepenger. Godtgjørelsen dekker alle oppdrag knyttet til verv i kommunen og til verv der han/hun er valgt av kommunen. I forbindelse med sykdom, tilstås det løpende godtgjørelse for den perioden som kommunen mottar refusjon fra NAV. Eventuell godtgjørelse utover dette avklares av formannskapet.

4 4 Det kan gis etterlønn inntil 6 måneder dersom vedkommende ikke har jobb å gå til eller oppnår pensjonsrettigheter. Dette vurderes og avgjøres av formannskapet. 4.2.VARAORDFØRER Varaordførers godtgjøring settes til 7% av ordførerens godtgjørelse (kr ,- per år per ). I tillegg utbetales fast møtegodtgjørelse og møtegodtgjørelse pr. møte. Varaordføreren utbetales ikke ekstra godtgjørelse når han/hun fungerer som møteleder, m.v. ved ordførerens fravær.(kortvarige fravær inkl. ferier). Ved eventuelt langtidsfungering tilstås varaordfører tilsvarende godtgjøring som ordfører tilsvarende den prosentandelen som fungeringen omfatter. Dersom varaordfører helt eller delvis mottar godgjøring som ordfører, faller den særskilte godtgjøringen som varaordfører bort så lenge fungeringen varer ØVRIGE VERV 4 % - av ordførerens godtgjørelse - (kr per år fra ) - Fast møtegodtgjørelse for formannskapets medlemmer. - Formannskapets medlemmer gis i tillegg møtegodtgjørelse pr møte i henhold til de gjeldende satser. - Fast møtegodtgjørelse for leder i kontrollutvalget. (Leder gis ikke møtegodtgjørelse i tillegg). Ved fravær fra ordinære møter for folkevalgte med fast årlig godtgjørelse reduseres godtgjørelsen slik: - Ved fravær fra mer enn 1/3 av møtene - 25 % reduksjon, - Ved fravær fra mer enn halvparten av møtene - avgjør formannskapet hvilken reduksjon som skal foretas. - Reduksjonen foretas etter avregning for kalenderåret og trekkes ved utbetaling for 2. halvår. 2 o/oo - av ordførerens godtgjørelse - (kr per ) uavhengig av møtets lengde: - Ledere og fungerende ledere i andre komiteer, utvalg/nemnder m.v. ved ordinære møter på dagtid 1,5 o/oo - av ordførerens lønn - (kr ,- per møte fra ) - uavhengig av møtets lenge):

5 5 - Ledere og fungerende ledere i andre komiteer, utvalg/nemnder m.v. ved ordinære møter på kveldstid. Møtegodtgjørelse i forhold til møtets varighet på dagtid: Møter med varighet opp til 4 timer: /00 av ordførerens godtgjørelse (f.t. kr. 541,- per møte). Møter med varighet 4 timer eller mer: 1.5 0/00 av ordførerens godtgjørelse (f.t. kr ,- per møte) - Medlemmer og møtende varamedlemmer i kommunestyret, formannskap komiteer, utvalg m.v. ved ordinære møter på dagtid. 0,75 o/oo - av ordførerens lønn (f.t. kr 541,- per møte) - uavhengig av møtets lengde: - Medlemmer og møtende varamedlemmer i kommunestyret, formannskap komiteer, utvalg m.v. ved ordinære møter på kveldstid (møter som starter etter kl ). Det utbetales ikke møtegodtgjørelse for representasjonsoppdrag, befaringer, kurs, m.v.. (Det kan i spesielle tilfeller gis dispensasjon fra denne bestemmelsen etter avtale på forhånd) Reglene om møtegodtgjørelse gjøres også gjeldende for plan- og byggekomiteen, forhandlingsutvalg, ad-hoc- utvalg, og for møter i andre organer hvor en er valgt som kommunens representant. NB! For møter som avholdes på samme dag (sammenhengende møter), tilstås det møtegodgjøring basert på den faktiske møtevarigheten (dvs. over eller under 4 timer på dagtid). Fallvilt. Det utbetales godtgjørelse/lønn i henhold til gjeldende regler for medgått tid til arbeid med fallvilt. Presiseringer: - Brukerrepresentanter i politisk valgte/oppnevnte komiteer, ad-hoc uvalg eller arbeidsgrupper, utbetales godtgjørelser m.v. i henhold til dette reglement. - Kommunalt ansatte som deltar i kraft av sin stilling/funksjon tilkommer ikke møtegodtgjørelse UTBETALING. Sekretariatet for de forskjellige råd og utvalg har ansvaret for å føre lister over deltakerne/møtene med angivelse av møtets varighet, reisegodtgjørelse m.v., og sørger for utbetaling som foretas slik: Ordføreren godtgjørelse utbetales månedlig Øvrige godtgjøringer utbetales i henhold til protokoll for hvert halvår eller etter

6 6 nærmere avtale. Tapt arbeidsfortjeneste og reise-/kostutgifter fremmes av det enkelte medlem/varamedlem på fastsatte skjemaer for hvert halvår eller etter nærmere avtale. Utbetaling foretas så snart som mulig, etter at krav foreligger. Det kan inngås avtale mellom representantenes arbeidsgivere og kommunen om direkte refusjon av tapt arbeidsfortjeneste. 5 PENSJONSFORHOLD OG FORSIKRINGSORDNING Folkevalgte på ½ tid eller mer tilmeldes KLP eller tilsvarende pensjonsordning for folkevalgte. 6. KOMMUNALE ABONNEMENT Abonnement på «Kommunalt Rapport» tegnes for kommunestyrets medlemmer. 7. ANDRE BESTEMMELSER a) Reglementet gjøres gjeldende med virkning fra b) Satsene justeres i samsvar med endringer av ordførerens godtgjørelse den hvert påfølgende år. c) Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre tvilstilfeller vedr. fortolkning av reglementet i enkelttilfeller. Større prinsipielle spørsmål og fortolkninger av reglementet forelegges formannskapet til avgjørelse.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Notat Til... Kopi.. Søndre Land kommune Stab Dato 16.11.2007 Saksbehandler HA Saksnummer 04/2067 Løpenummer 11640/07 Arkiv 080 / / Fra... REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 18. oktober 2012 Sak nr. 66/12 Gjelder fra 01.01.2013. Oppdatert juli 2014. Innhold 1 Skyss- og kostgodtgjørelse...

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/1681-26 Arkiv: 082 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2011-2015 TOLKNING AV REGLEMENT

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/1681-26 Arkiv: 082 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2011-2015 TOLKNING AV REGLEMENT Saksfremlegg Saksnr.: 11/1681-26 Arkiv: 082 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2011-2015 TOLKNING AV REGLEMENT Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling:

Detaljer

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen.

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen. REGLEMENT FOR GODTGJØRING M.V. I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Vedtatt av Hedmark fylkesting 25.10.11 Oppdatert 03.-04.11.14 ft-sak 63/14 Oppdatert ihht. indeksregulering pr. 01.01.15 Innledning Reglementet har

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLEMENT Godtgjørelsesreglement for politiske organer Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt i kommunestyret den 24.mai 2006, sak nr.53/06, overskrift endret i Fsk-sak 199/06, satser sist endret i Kst-sak 093/09) 1. FAST GODTGJØRING

Detaljer

Reglement for folkevalgte. (arbeidsforhold, godtgjørelse m. v)

Reglement for folkevalgte. (arbeidsforhold, godtgjørelse m. v) Reglement for folkevalgte (arbeidsforhold, godtgjørelse m. v) Vedtatt i Fylkestinget 11.12.2002. Endringer vedtatt i Fylkestinget 21.06.2011, Fylkesutvalget 04.10.2011, UFFA-utvalget 12.02.2013 Innhold

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

REGLEMENT. Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097. GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer

REGLEMENT. Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097. GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer REGLEMENT Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097 GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE OMBUD samt REGLER FOR STØTTE TIL OPPOSISJONEN,

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE Vedtatt av Hamar kommunestyre den 21 06 11 sak nr. 88 gjeldende fom kommunestyrets konstituering oktober 2011.. 1.0 MÅLSETTING Reglementet har som

Detaljer

Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg kommune

Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg kommune Saksbehandler: TLI Vedtatt av bystyret, 16.06.2011, sak 37/11 (saksnr 11/00513) gjeldende fra ny bystyreperiode 2011 Lagret: lagret k/tli/word /motegodtgjorelse Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.)

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) . RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) Vedtatt av kommunestyret den 24.09. 2009. 1 Reglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Hensikten med reglementet er å regulere

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Saksnr. 13/709 Journal nr. 8023/13 Arkiv 080 Dato 30.05.2013 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Revidert av kommunestyret 30.05.2013 sak 16/13 1 Ordfører

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Innhold 1. Generelt om reglementet... 4 2. Tap av inntekt og vederlag for utlegg... 4 2.1. Generelle regler for utbetaling... 4 2.2. Tap av inntekt... 4 2.2.1.

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 MED VIRKNING FRA 01 08 1994. ENDRET AV FYLKESTINGET 31 10 1995. ENDRET 19 06 1996 MED VIRKNING FRA

Detaljer

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Rullert reglement vedtatt i kssak 26/11 den 22. juni 2011 Arkivsak 11/334 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG

REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG FROSTA KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG Reglementene er vedtatt/endret av kommunestyret i møter 13.12.11 og 26.02.13. Reglementene gjelder inntil kommunestyret vedtar nye reglement, eller foretar

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

34 Legitimasjon og kontrollplikt... 15 Kap X Fullmakt... 16 35 Nivåplassering av utvalg... 16 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon...

34 Legitimasjon og kontrollplikt... 15 Kap X Fullmakt... 16 35 Nivåplassering av utvalg... 16 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... Innhold Kap. I Formål og virkeområde... 3 1 Formål... 3 2 Etiske retningslinjer... 3 3 Virkeområde... 5 4 Definisjoner... 5 1. Folkevalgt... 5 2. Kommunalt organ... 5 3. Ekstern organ... 6 4. Arbeidsgodtgjørelse...

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Med hjemmel i kommunelovens 42 Sør Varanger kommune Vedtatt av Sør Varanger kommunestyre 03.09.2012 1. HJEMMELSGRUNNLAG OG HVEM SOM OMFATTES AV ORDNINGEN Godtgjøring

Detaljer