REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE"

Transkript

1 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde Hensikten med reglementet Omfanget av det som reguleres Hvem reglementet gjelder for Hjemmel og gyldighet Hjemmel Gyldighet Folkevalgtes rettigheter og plikter Rettigheter Plikter Beregningsgrunnlag for godgjøringer

2 5. Møtegodtgjøring Generelt Møtegodtgjørelse Deltakelse på kurs, konferanser og lignende Representasjon i eksterne møter Fast årlig godtgjøring Generelt Ordfører Varaordfører Formannskapet Fagutvalg, administrasjonsutvalg og kontrollutvalg Gruppeledere Reduksjon i godgjøring ved fravær Tap av inntekt Legitimert tap av inntekt Ulegitimert tap av inntekt Vederlag for reiseutlegg Godtgjøring/refusjon av utgifter til omsorgsarbeid Telefon, media og elektronisk utstyr Ordfører Formannskapet Kommunestyret Faste medlemmer til utvalgene Ettergodtgjørelse Tilskudd til partigruppene Fortolkning, endringer og rullering av reglement

3 1. Reglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Hensikten med reglementet er å regulere rettigheter og plikter som vedrører arbeidsvilkårene for de folkevalgte i Røyken kommune. 1.2 Omfanget av det som reguleres Dette reglementet inneholder retningslinjer og arbeidsgodtgjøring, dekning av økonomiske tap og påførte, samt andre rettigheter. 1.3 Hvem reglementet gjelder for Reglementet gjelder for kommunens folkevalgt medlemmer og varamedlemmer, samt medlemmer i særskilte organ opprettet i henhold til kommuneloven. Reglementet gjelder ikke for folkevalgte som deltar som medlem i organ som er opprettet av andre enn Røyken kommune eller som ikke er opprettet i henhold til kommuneloven. 2. Hjemmel og gyldighet 2.1. Hjemmel Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. september 1992 nr. 107, kapittel Gyldighet Reglementet gjelder fra og med kommunestyrets vedtak og frem til et nytt vedtak fra kommunestyret måtte foreligge. 3. Folkevalgtes rettigheter og plikter 3.1 Rettigheter Den folkevalgte har rett til: a) å få fri fra sitt arbeid i det omfang det er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale organer 3

4 b) å få innvilget permisjon fra sitt arbeid i valgperioden for å utføre hel- eller deltids kommunalt verv c) å søke om fritak fra vervet, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, dersom vedkommende ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet d) å få vurdert sin habilitet etter forvaltningslovens og kommunelovens bestemmelser e) å be om fritak fra å delta ved behandlingen av en sak når vektige personlige grunner tilsier dette f) å få innsyn i saksdokumenter og informasjon om saker som er under behandling g) å få dekket utgifter og økonomisk tap som følger av vervet h) å få godtgjøring for arbeidet som folkevalgt 3.2 Plikter Den folkevalgte har plikt til: a) å ta imot valg til kommunale organer, med mindre man kan kreve seg fritatt fordi man har tjenestegjort som medlem av vedkommende organ de siste fire år b) å delta i møter i kommunale organer hvor man er valgt medlem med mindre man har gyldig forfall c) å si fra i god tid om forhold som gjør, eller kan gjøre vedkommende inhabil d) å avgi stemme når en sak tas opp til avstemning (kun ved valg og ansettelser er det adgang til å stemme blankt) Folkevalgte plikter ellers lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for folkevalgt virksomhet i kommunen. 4

5 Folkevalgte plikter å sette seg inn i og gjøre seg kjent med Røyken kommunes etiske retningslinjer. 4. Beregningsgrunnlag for godtgjøringer All godtgjøring fastsettes i prosent av beregningsgrunnlaget. Beregningsgrunnlaget (B) er 50 % av godtgjøringen som gis til statsråder. Beregningsgrunnlaget justeres årlig pr i forhold til godtgjøringen som gis til statsråder. Godtgjøringen er ikke pensjonsgivende og gir ikke rett til feriepenger hvor annet ikke er særskilt fastsatt. 5. Møtegodtgjøring 5.1 Generelt Møtegodtgjøring og tap av inntekt er innberetningspliktig og skattepliktig. Godtgjørelsen gis for ordinære kommunale plenumsmøter og befaringer/seminarer som inngår i organets arbeids- og ansvarsområde. Dersom det samme folkevalgte organet avholder flere møter samme dag, gis bare én møtegodtgjøring. Det gis ikke møtegodtgjøring for gruppemøter, fraksjonsmøter eller andre møter i partiene. 5.2 Møtegodtgjørelse Møtegodtgjørelsen pr. møte utgjør 0,18 % av B. Denne satsen gjelder også vararepresentanter. 5.3 Deltakelse på kurs, konferanser og lignende Dersom medlemmer av folkevalgte utvalg blir oppnevnt til eller får aksept av ordfører til å delta på kurs eller konferanser, tilstås eventuelt tap i inntekt. Spørsmålet om møtegodtgjøring må vurderes spesielt i hvert tilfelle. 5

6 5.4 Representasjon i eksterne møter Medlem som er bedt av ordfører om å representere kommunen i eksterne møter, kan få dekket tap av inntekt. 6. Fast årlig godtgjøring 6.1 Generelt Reglementet er basert på at folkevalgte godtgjøres for hvert enkelt delverv vedkommende er valgt til. Godtgjøringen for hvert enkelt verv regnes som en prosentandel av B. Fast årlig godtgjøring kommer i tillegg til møtegodtgjøring når annet ikke her er fastsatt. Den faste godtgjøringen utbetales en gang i måneden over kommunekassen. Godtgjøringen er innberetningspliktig og skattepliktig. 6.2 Ordfører Ordføreren skal ha fast godtgjørelse tilsvarende 100 % stilling. Godtgjørelsen utgjør 160 % av B. Fast godtgjørelse kommer i stedet for møtegodtgjøring. Ordførerens godtgjørelse er pensjonsgivende. 6.3 Varaordfører Varaordfører godtgjøres med 16 % av B. Dersom varaordfører fungerer midlertidig som ordfører, utover perioder hvor ordfører har ordinær ferie eller er borte i embetes medfør, ytes det et vederlag fra første dag tilsvarende ordførers godtgjørelse. Dersom varaordfører fungerer midlertidig som ordfører i redusert stilling justeres vederlaget forholdsmessig. Samtidig skal kommunestyret velge midlertidig varaordfører blant formannskapets medlemmer, samt fastsette vedkommendes arbeidsvilkår jf. kommuneloven 9. 6

7 6.4 Formannskapet Gruppeledere i formannskapet godtgjøres med 16 % av B. Medlemmer av formannskapet som ikke er gruppeledere godtgjøres med 5 % av B. 6.5 Fagutvalg, administrasjonsutvalg og kontrollutvalg Ledere av utvalgene godtgjøres med 10 % av B. Lederen for bygningsrådet godtgjøres med et tillegg på 6 % av B. Medlemmer av utvalgene godtgjøres med 2,5 % av B. 6.6 Gruppeledere Gruppeledere som ikke er medlem av formannskapet godtgjøres med 5 % av B. 7. Reduksjon i godtgjøring ved fravær Dersom et medlem som tilkommer fast godtgjøring deltar i mindre enn 2/3 av det antall møter utvalget har i løpet av kalenderåret, reduseres den faste godtgjøringen med 50 %. Dersom et varamedlem deltar i minst 1/3 av det enkelte utvalgets møter, har vedkommende rett til 50 % av den faste godtgjøringen. Et varamedlem som deltar i minst 2/3 av møtene, har rett til full fast godtgjøring. Har et medlem permisjon fra kommunestyret i minst tre kalendermåneder i sammenheng, bør det foretas forholdsvis trekk i den faste godtgjøringen. 8. Tap av inntekt Hvis folkevalgte er innkalt til deltakelse i kommunale møter, kurs/seminar, befaringer og dette medfører tap av inntekt, gis det erstatning dersom de ikke er frikjøpt. Det skilles mellom: legitimert tap ulegitimert tap 8.1 Legitimert tap av inntekt Legitimert tapt arbeidsinntekt dekkes fult ut. 7

8 Det er en forutsetning at den tapte inntekten er tilfredsstillende dokumentert/legitimert. For arbeidstakere bør legitimasjon foreligge i form av erklæring fra medlemmets arbeidsgiver om at fraværet vil medføre lønnstap, og i tilfellet lønnstapets størrelse inklusive feriepenger og eventuelt pensjonsytelser. For selvstendig næringsdrivende benyttes likningsattest som legitimasjon. 8.2 Ulegitimert tap av inntekt Tapt arbeidsinntekt som ikke kan legitimeres dekkes med 0,3 % av B pr. dag. 9. Vederlag for reiseutlegg Kjøregodtgjøring og ordinære utgifter i forbindelse med møter i folkevalgte organer som avholdes i kommunen (reiseutlegg og lignende), anses dekket av den alminnelige møtegodtgjøringen. For øvrig gis vederlag i henhold til det enhver tid gjeldene kommunale reiseregulativ. 10. Godtgjøring/refusjon av utgifter til omsorgsarbeid Ved deltakelse i kommunale møter dekkes ekstrautgifter til: Barnepass Stell og pass av syke og eldre Legitimerte ekstrautgifter dekkes med inntil 0,03 % av B pr. time. 11. Telefon, media og elektronisk utstyr 11.1 Ordfører Ordfører har fri telefon, nettbrett og PC. I tillegg får ordfører dekket utgifter til etablering og installering av internettabonnement etter satser i henhold til enhver tid gjeldende retningslinjer for kommunens fast ansatte. Ordfører får dekket abonnement til to aviser. 8

9 Godtgjøringen er innberetningspliktig og skattepliktig Formannskapet Medlemmer av formannskapet får dekket abonnement på mobilt bredbånd. Abonnementet bestilles og administreres av politisk sekretariat. Godtgjøringen er innberetningspliktig og skattepliktig. Medlemmene skal ha tilgang til felles e-abonnement av Drammens tidende og Røyken og Hurum avis. I tillegg skal hvert av medlemmene ha abonnement på Kommunal rapport Kommunestyret Hvert fast medlem av kommunestyret disponerer et nettbrett. Medlemmene får inntil kr 4000,- pr. år for å dekke mobilt bredbånd og kjøp av nødvendige applikasjoner Kontrollutvalget Medlemmer av kontrollutvalget får dekket abonnement på mobilt bredbånd. Abonnementet bestilles og administreres av politisk sekretariat. Godtgjøringen er innberetningspliktig og skattepliktig Faste medlemmer til utvalgene Faste medlemmer til utvalgene, som i dette reglement ikke allerede er dekket gjennom andre verv, disponerer et nettbrett. Medlemmene får inntil kr 4000,- pr. år for å dekke mobilt bredbånd og kjøp av nødvendige applikasjoner. 12. Ettergodtgjørelse Folkevalgte i verv som utgjør 50 % eller mer av 100 % stilling gis ettergodtgjørelse i inntil 6 måneder regnet fra dato for uttreden av vervet. Dersom den folkevalgte går inn i nytt arbeid i løpet av denne perioden bortfaller ettergodtgjørelsen fra tidspunktet for inntreden i den nye stillingen. 9

10 13. Tilskudd til partigruppene Det gis et fast grunnbeløp til hver partigruppe i kommunestyret. Grunnbeløpet utgjør 0,66 % av B. Det gis i tillegg et beløp pr. representant tilsvarende 0,23 % av ordførers godtgjørelse. Ved endringer i kommunestyregruppene i løpet av valgperioden gjelder følgende: Det gis ikke grunnbeløp til nye grupper Representanttilskuddet følger representanten den påfølgende år. Dersom representanten ikke går inn i en ny gruppe utbetales tilskuddet til vedkommende etter regning og i henhold til retningslinjer for bruk av midlene. Partigruppene i kommunestyret må på forespørsel fra revisjonen kunne legge fram et enkelt regnskap for bruk av midlene. 14. Fortolkning, endringer og rullering av reglement Tolkning av reglementet og tvilstilfeller/klagesaker avgjøres av forhandlingsutvalget. Reglementet skal ordinært rulleres siste året i hver valgperiode for kommunestyret. 10

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Rullert reglement vedtatt i kssak 26/11 den 22. juni 2011 Arkivsak 11/334 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.)

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) . RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) Vedtatt av kommunestyret den 24.09. 2009. 1 Reglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Hensikten med reglementet er å regulere

Detaljer

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLEMENT Godtgjørelsesreglement for politiske organer Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 MED VIRKNING FRA 01 08 1994. ENDRET AV FYLKESTINGET 31 10 1995. ENDRET 19 06 1996 MED VIRKNING FRA

Detaljer

Kap X Fullmakt... 18 33 Nivåplassering av utvalg... 18 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... 18 34 Tolkningsspørsmål... 18 35 Avtaler...

Kap X Fullmakt... 18 33 Nivåplassering av utvalg... 18 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... 18 34 Tolkningsspørsmål... 18 35 Avtaler... Innhold Kap. I Formål og virkeområde... 3 1 Formål... 3 2 Etisk standard for folkevalgte... 3 3 Virkeområde... 6 4 Definisjoner... 6 1. Folkevalgt... 6 2. Kommunalt organ... 7 3. Ekstern organ... 7 4.

Detaljer

SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011

SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011 SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011 1.1. Ordfører Ordførerens godtgjørelse for 2009 er kr. 730.000 1.2 Varaordfører Varaordførerens godtgjørelse utgjør 20 % av ordførerens lønn d.v.s. kr.

Detaljer

PS14/49Referatsaker. Side864

PS14/49Referatsaker. Side864 PS14/49Referatsaker Side864 Økonomiseksjonen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.02.2014 13879/2014 2012/221 082 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Godtgjøringsutvalget 04.03.2014 14/1

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

2 Deltakere Deltakere er: Kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta og Mosvik

2 Deltakere Deltakere er: Kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta og Mosvik SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Dokument nr. 17 (2002-2003) Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Avgitt 5. juni 2003 Innstilling fra utvalg nedsatt av Stortingets presidentskap

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 840046672 Fastsatt 1.1.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 1 Kapittel 2 Godkjenning og endring av

Detaljer

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 20 Gjelder fra 01.01.2011 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS Ås kommune Vedlegg 1 Utkast til ny selskapsavtale etter sammenslåing av Incest- og Krisesenteret i Follo pr. 16.06.11 og endringer ved kommunestyrenes behandlinger høsten 2011 SELSKAPSAVTALE FOR KRISE-

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Gjelder fra 1.1. 2015 Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Vedtekter DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 5 Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisering... 5 1-1 Etablering... 5 1-2 Formål...

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Forslag fra ad-hoc utvalg 2.03.3 Innholdsfortegnelse: Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 1 UTKAST TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 2 Innhold KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret 16.02.11 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side 3 1.2 Tilsettingsreglement og prosedyre side 6 1.3 Permisjonsreglement

Detaljer