Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019"

Transkript

1

2

3 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for Hva reglementet omfatter Fast godtgjøring Møtegodtgjøring Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap Andre godtgjøringer, herunder reise-, kost- og overnattingsgodtgjøring Generelle bestemmelser Regulering Varighet

4 2

5 1. Hvem reglementet gjelder for Reglementet gjelder for folkevalgte i Arendal kommune. Reglementet gjelder ikke for folkevalgte som deltar som medlem i organ opprettet av andre enn Arendal kommune. Kommunen dekker likevel hele eller deler av den folkevalgtes tap og utgifter i tillegg til møtegodtgjøring for deltakelse i slike organer, dersom organet selv ikke dekker hele eller deler av dette. Organet som utpeker medlemmet, skal selv fatte vedtak om dekning av tap, utgift og møtegodtgjøring dersom dette ikke er klarlagt på forhånd. 2. Hva reglementet omfatter Reglementet omfatter følgende: Fast godtgjøring (Pkt. 3) Møtegodtgjøring (Pkt. 4) Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimerte tap (Pkt. 5) Andre godtgjøringer, herunder reise-, kost- og overnattingsgodtgjøring (Pkt. 6) Generelle bestemmelser (Pkt. 7) Regulering (Pkt. 8) Varighet (Pkt. 9) 3. Fast godtgjøring 3.1 Ordfører Ordføreren skal ha fast godtgjøring tilsvarende full stilling. Godtgjøringen fastsettes av bystyret, og dekker all kommunal virksomhet som vervet medfører. Ordførerens faste godtgjøring settes til 75 % av statsrådenes lønn. Godtgjøringen reguleres automatisk i tråd med endringene i statsrådenes lønn. Ordføreren tilsluttes pensjonsordning for folkevalgte og kommer inn under bestemmelsene i Hovedtariffavtalens kap.1, 10, Ytelser etter dødsfall/ gruppelivsforsikring og 11, Erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom. Ettergodtgjøring utbetales i 1,5 mnd. til de som går inn i nytt arbeid eller mottar pensjon når de fratrer, og i 3 mnd. dersom de ikke har en jobb å gå tilbake til. 3.2 Varaordfører Varaordføreren skal ha fast godtgjøring tilsvarende 80 % av ordførerens godtgjøring. Godtgjøringen dekker all kommunal virksomhet som vervet medfører. Varaordføreren tilsluttes pensjonsordning for folkevalgte og kommer inn under bestemmelsene i Hovedtariffavtalens kap.1, 10, Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikring og 11, Erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom. Ettergodtgjøring utbetales i 1,5 mnd. til de som går inn i nytt arbeid eller mottar pensjon når de fratrer, og i 3 mnd. dersom de ikke har en jobb å gå tilbake til. 3.3 Opposisjonsleder Den valgte opposisjonsleder skal ha en fast godtgjøring tilsvarende inntil 50 % av ordførerens godtgjøring. Godtgjøringen dekker all kommunal virksomhet som vervet medfører. Det vises til Tilleggsreglement for bystyret, punkt 2.6, for fastsetting av godtgjøring. 3

6 Opposisjonsleder tilsluttes pensjonsordning for folkevalgte og kommer inn under bestemmelsene i Hovedtariffavtalens kap.1, 10, Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikring og 11, Erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom. 3.4 Leder kommuneplanutvalget Leder av kommuneplanutvalget skal ha en fast godtgjøring tilsvarende 30 % av ordførerens godtgjøring. Leder tilsluttes pensjonsordning for folkevalgte og kommer inn under bestemmelsene i Hovedtariffavtalens kap.1, 10, Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikring og 11, Erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom 3.5 Komitéledere Komitelederne skal ha en fast godtgjøring tilsvarende 20 % av ordførerens godtgjøring. Komitelederne tilsluttes pensjonsordning for folkevalgte og kommer inn under bestemmelsene i Hovedtariffavtalens kap.1, 10, Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikring og 11, Erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom. 3.6 Gruppeledere i bystyret Gruppelederne skal ha en fast godtgjøring tilsvarende 3 % av ordførerens godtgjøring med tillegg av 0.3% av ordførerens godtgjøring pr. gruppemedlem. Som gruppe regnes de partier/lister som fremgår av valgresultatet. Godtgjøringen pr. gruppemedlem påvirkes ikke av at bystyremedlemmer går ut av et parti/liste i løpet av valgperioden. 3.7 Ledergodtgjøring i forhold til ordførerens godtgjøring Utvalg Leder Kontrollutvalget 5 % Styret Arendal Eiendom KF 6 % Styret Arendal Havn KF 6 % Det utbetales ikke møtegodtgjøring i tillegg til ledergodtgjøring. Når nestleder leder møtene i leders fravær, skal nestleder utbetales dobbel møtegodtgjørelse, jfr. punkt 4.3 a), første setning. 4. Møtegodtgjøring 4.1 Generelt Godtgjøring gis for ordinære kommunale plenumsmøter og befaringer som inngår i organets arbeidsog ansvarsområde. Dersom et utvalgsmedlem blir pålagt å møte i et annet politisk organ, gis det ordinær møtegodtgjøring. Møtegodtgjøringen dekker forberedelser til møter, deltakelse i møtene, reisetid og eventuelle utgifter ut over de som er nevnt i pkt. 5 og 6 nedenfor. 4.2 Fast godtgjøring Det gis fast godtgjøring i % av ordførers godtgjøring til medlemmer av: Bystyret 2 % 4

7 Komiteene 2 % Formannskapet 2 % Kommuneplanutvalget 3 % Arendal Eiendom KF, styret 2 % Kontrollutvalget 2 % Havnestyret 2 % Den faste godtgjøringen suppleres med møtegodtgjøring - se punkt Godtgjøring pr. møte a) Medlemmer som møter i organer nevnt i punkt 4.2 gis en godtgjøring pr. møte tilsvarende 0,20 % av ordførers godtgjøring. Møtende varamedlemmer gis en godtgjøring pr. møte tilsvarende 0,30 % av ordførers godtgjøring. b) Medlemmer og møtende varamedlemmer av andre utvalg enn de som er angitt i punkt 4.3 a) gis en godtgjøring pr. møte tilsvarende 0,10 % av ordførers godtgjøring. c) Ledere av andre utvalg gis en godtgjøring pr. møte tilsvarende 0,15 % av ordførerens godtgjøring. d) Valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer gis ikke møtegodtgjøring for sine møter når det er andre møter samme dag. e) Medlemmer i ikke-kommunale utvalg hvor formålet er å ivareta kommunens interesser og hvor det ikke utbetales annen møtegodtgjøring, mottar den til enhver tid gjeldende godtgjøring som anført under 4,3 b). Godtgjøringen dekker bare formelt innkalte styremøter. Medlemmet fremmer selv krav om godtgjøring, attestert av organets leder. 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap 5.1 Erstatning for tapt arbeidsinntekt Folkevalgte får dekket tap i arbeidsinntekt og andre utgifter som vervet medfører etter disse retningslinjene: Folkevalgte med fast inntekt som kan dokumentere sitt tap, får erstattet sitt samlede tap med inntil kr.4.000,- pr. møtedag med tillegg av feriepenger (eventuelt pr. time). Dersom den folkevalgte ikke trekkes i lønn, kan vedkommende arbeidsgiver sende refusjonskrav til kommunen innenfor denne sats, men med tillegg av sosiale utgifter. Selvstendig næringsdrivende får enten erstatning for tapt arbeidsinntekt dekket i henhold til den godtgjøring som er fastsatt for ulegitimert tap, eller etter vedkommendes netto næringsinntekt ved siste ligning - inntil kr. 4000,- pr. møtedag. Folkevalgte som er ansatt hos en arbeidsgiver hvor det er rett til fri med lønn for å delta i politisk virksomhet, anmodes om å benytte denne muligheten før kommunen yter erstatning for tapt arbeidsinntekt. 5.2 Erstatning for ulegitimerte tap Ulegitimert tap og utgift kan kreves godtgjort med inntil kr.1.000,- pr. møtedag. 5

8 6. Andre godtgjøringer, herunder reise-, kost- og overnattingsgodtgjøring 6.1 Reise-, kost- og overnattingsgodtgjøring Folkevalgte skal ha dekket utgifter til skyss, kost og overnatting som vervet nødvendiggjør - etter det kommunale reiseregulativet. Reiser skal foretas på billigste måte. Reise med egen bil for å utføre pålagte oppdrag godtgjøres etter satsene i det kommunale regulativet. Det forutsettes en avstand på minst 4 km en veg for at godtgjøring skal ytes. Kost- og overnattingsgodtgjøring dekkes etter det kommunal regulativet. Dette gjelder imidlertid ikke ved kurs/seminar/møter der kommunen betaler oppholdsutgifter/pensjonspris for deltakerne, eller ved møter med servering. Utbetaling skjer etter spesifisert regning fra den enkelte. 6.2 Telefonutgifter Ordfører og varaordfører tildeles kommunal mobiltelefon og får dekket utgiftene med dette. Leder av utvalg nevnt under punkt 4.2 kan etter søknad tilstås telefongodtgjøring. Søknaden behandles og avgjøres av Lønns- og godtgjøringsutvalget, se Tilleggsreglement for bystyret, punkt PC til folkevalgte Bystyrets faste medlemmer får tildelt bærbar PC av kommunen og tilstås dekning av de faste månedlige utgiftene til bredbåndsabonnement i henhold til Telenor sine satser. 7. Generelle bestemmelser 7.1 Kommunalt ansatte Det utbetales ikke godtgjøring til ansatte i kommunen etter bestemmelsene i dette reglementet når de er oppnevnt til partsammensatte utvalg. Bestemmelsen inkluderer de som er oppnevnt i kraft av sin stilling. 7.2 Begrensninger i møtegodtgjøring For personidentiske utvalg betales kun en møtegodtgjøring der det samme dag holdes påfølgende møter. Møtegodtgjøring gis ikke for deltakelse i kurs, seminarer, foredrag, konferanser, stillingsintervjuer, tilstelninger o.l. 7.3 Utbetaling Møtegodtgjøring som ikke utbetales som fast godtgjøring, utbetales to ganger pr år. Rådmannen har ansvar for den praktiske gjennomføring av dette. Ordførerens godtgjøring og andre faste godtgjøringer utbetales med 1/12 pr måned i samsvar med kommunens ordinære rutiner for utbetaling av lønn, Tapt arbeidsinntekt og andre påførte utgifter refunderes på grunnlag av spesifisert krav fra den folkevalgte, fortrinnsvis pr utløpet av hvert kvartal. For de utvalg om har sekretær fra administrasjonen, sørger sekretæren for nødvendige oppgaver for anvisning/utbetaling. Tilsvarende ansvar har lederen i de utvalg som ikke har slik sekretær. 6

9 7.4 Fortolkning Eventuell tvil om forståelsen av bestemmelsene i godtgjøringsreglementet legges fram for lønns- og godtgjøringsutvalget til avgjørelse se Tilleggsreglement for bystyret, punkt Regulering Bystyret kan vedta endringer og / eller justeringer av reglementet i valgperioden. 9. Varighet Dette reglementet gjelder for kommunevalgperioden

10

11

12

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt i kommunestyret den 24.mai 2006, sak nr.53/06, overskrift endret i Fsk-sak 199/06, satser sist endret i Kst-sak 093/09) 1. FAST GODTGJØRING

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE Vedtatt av Hamar kommunestyre den 21 06 11 sak nr. 88 gjeldende fom kommunestyrets konstituering oktober 2011.. 1.0 MÅLSETTING Reglementet har som

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte

Detaljer

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen.

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen. REGLEMENT FOR GODTGJØRING M.V. I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Vedtatt av Hedmark fylkesting 25.10.11 Oppdatert 03.-04.11.14 ft-sak 63/14 Oppdatert ihht. indeksregulering pr. 01.01.15 Innledning Reglementet har

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Innhold 1. Generelt om reglementet... 4 2. Tap av inntekt og vederlag for utlegg... 4 2.1. Generelle regler for utbetaling... 4 2.2. Tap av inntekt... 4 2.2.1.

Detaljer

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.)

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) . RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) Vedtatt av kommunestyret den 24.09. 2009. 1 Reglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Hensikten med reglementet er å regulere

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLEMENT Godtgjørelsesreglement for politiske organer Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 18. oktober 2012 Sak nr. 66/12 Gjelder fra 01.01.2013. Oppdatert juli 2014. Innhold 1 Skyss- og kostgodtgjørelse...

Detaljer

REGLEMENT. Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097. GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer

REGLEMENT. Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097. GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer REGLEMENT Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097 GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE OMBUD samt REGLER FOR STØTTE TIL OPPOSISJONEN,

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 MED VIRKNING FRA 01 08 1994. ENDRET AV FYLKESTINGET 31 10 1995. ENDRET 19 06 1996 MED VIRKNING FRA

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Notat Til... Kopi.. Søndre Land kommune Stab Dato 16.11.2007 Saksbehandler HA Saksnummer 04/2067 Løpenummer 11640/07 Arkiv 080 / / Fra... REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Saksnr. 13/709 Journal nr. 8023/13 Arkiv 080 Dato 30.05.2013 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Revidert av kommunestyret 30.05.2013 sak 16/13 1 Ordfører

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PS14/49Referatsaker. Side864

PS14/49Referatsaker. Side864 PS14/49Referatsaker Side864 Økonomiseksjonen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.02.2014 13879/2014 2012/221 082 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Godtgjøringsutvalget 04.03.2014 14/1

Detaljer

Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg kommune

Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg kommune Saksbehandler: TLI Vedtatt av bystyret, 16.06.2011, sak 37/11 (saksnr 11/00513) gjeldende fra ny bystyreperiode 2011 Lagret: lagret k/tli/word /motegodtgjorelse Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning

Detaljer

Reglement for folkevalgte. (arbeidsforhold, godtgjørelse m. v)

Reglement for folkevalgte. (arbeidsforhold, godtgjørelse m. v) Reglement for folkevalgte (arbeidsforhold, godtgjørelse m. v) Vedtatt i Fylkestinget 11.12.2002. Endringer vedtatt i Fylkestinget 21.06.2011, Fylkesutvalget 04.10.2011, UFFA-utvalget 12.02.2013 Innhold

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

34 Legitimasjon og kontrollplikt... 15 Kap X Fullmakt... 16 35 Nivåplassering av utvalg... 16 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon...

34 Legitimasjon og kontrollplikt... 15 Kap X Fullmakt... 16 35 Nivåplassering av utvalg... 16 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... Innhold Kap. I Formål og virkeområde... 3 1 Formål... 3 2 Etiske retningslinjer... 3 3 Virkeområde... 5 4 Definisjoner... 5 1. Folkevalgt... 5 2. Kommunalt organ... 5 3. Ekstern organ... 6 4. Arbeidsgodtgjørelse...

Detaljer

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Rullert reglement vedtatt i kssak 26/11 den 22. juni 2011 Arkivsak 11/334 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen

Detaljer

Kap X Fullmakt... 18 33 Nivåplassering av utvalg... 18 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... 18 34 Tolkningsspørsmål... 18 35 Avtaler...

Kap X Fullmakt... 18 33 Nivåplassering av utvalg... 18 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... 18 34 Tolkningsspørsmål... 18 35 Avtaler... Innhold Kap. I Formål og virkeområde... 3 1 Formål... 3 2 Etisk standard for folkevalgte... 3 3 Virkeområde... 6 4 Definisjoner... 6 1. Folkevalgt... 6 2. Kommunalt organ... 7 3. Ekstern organ... 7 4.

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Med hjemmel i kommunelovens 42 Sør Varanger kommune Vedtatt av Sør Varanger kommunestyre 03.09.2012 1. HJEMMELSGRUNNLAG OG HVEM SOM OMFATTES AV ORDNINGEN Godtgjøring

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG

REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG FROSTA KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG Reglementene er vedtatt/endret av kommunestyret i møter 13.12.11 og 26.02.13. Reglementene gjelder inntil kommunestyret vedtar nye reglement, eller foretar

Detaljer