GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE"

Transkript

1 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt i kommunestyret den 24.mai 2006, sak nr.53/06, overskrift endret i Fsk-sak 199/06, satser sist endret i Kst-sak 093/09) 1. FAST GODTGJØRING OG MØTEGODTGJØRING ORDFØRER Ordføreren godtgjøres i henhold til rådmannens ordinære lønn. Godtgjøringen dekker all kommunal virksomhet som vervet medfører. 1.2 VARAORDFØRER Varaordførerens faste godtgjøring utgjør 10 % av ordførerens godtgjøring. Godtgjøringen dekker eventuelle oppgaver i ordførerens ferie og andre korttidsfravær, samt representasjon og øvrige oppdrag på vegne av ordføreren. Varaordføreren frikjøpes i tillegg 1 dag pr. uke som medlem av formannskapet. Godtgjøring for frikjøp utgjør, pr. år, 14 % av ordførerens godtgjøring. Varaordføreren skal i tillegg oppebære den ordinære faste godtgjøring og møtegodtgjøring etter ordinær sats for de politiske utvalg vedkommende deltar i. Varaordføreren har likevel ikke krav på møtegodtgjøring etter ordinær sats for møter lagt til frikjøpsdagen KOMMUNESTYRET Møtende medlemmer og varamedlemmer mottar møtegodtgjøring etter ordinær sats. Medlemmer av formannskapet og komitéledere har likevel ikke krav på møtegodtgjøring for møter lagt til frikjøpsdagen FORMANNSKAP Formannskapets medlemmer frikjøpes 1 dag pr. uke. Godtgjøring for frikjøp utgjør, pr. år, 14 % av ordførerens godtgjøring. Møtende medlemmer og varamedlemmer mottar møtegodtgjøring etter ordinær sats. Medlemmer av formannskapet har likevel ikke krav på møtegodtgjøring for møter lagt til frikjøpsdagen KOMITEER Komitélederne frikjøpes en dag per uke. Godtgjøring for frikjøp utgjør, pr. år, 14 % av ordførerens godtgjøring. Komitémøtene legges fortrinnsvis til frikjøpsdagen. Den faste godtgjøringen for medlemmer av komiteene settes til kr

2 Møtende medlemmer og varamedlemmer mottar møtegodtgjøring etter ordinær sats. Komitélederne har likevel ikke krav på møtegodtgjøring for møter lagt til frikjøpsdagen LANDBRUKSNEMND, ADMINISTRASJONSUTVALG, KONTROLLUTVALG OG KLAGENEMND Lederne av landbruksnemnda, kontrollutvalget og klagenemnda tilstås en fast godtgjøring som utgjør kr ,- per år. Øvrige medlemmer av nevnte utvalg tilstås en fast godtgjøring som utgjør kr ,- per år. Møtende medlemmer i landbruksnemnda, administrasjonsutvalget, kontrollutvalget og klagenemnda tilstås møtegodtgjøring etter ordinær sats. Dette gjelder også for lederne av nevnte utvalg UNDERUTVALG, BRUKERRÅD OG ANDRE UTVALG Medlemmer og møtende varamedlemmer tilstås møtegodtgjøring etter ordinær sats. Leder tilstås møtegodtgjøring etter forhøyet sats. Ved fravær utbetales denne godtgjøring til den som gjør tjeneste i lederens sted. Bestemmelsene gjelder for faste kommunale utvalg som ikke går inn under pkt. 1.5, samt adhoc utvalg oppnevnt av kommunestyret, formannskapet eller komiteene. Medlemmer av samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg ved grunnskoler og kommunale barnehager som er oppnevnt av kommunestyret tilstås godtgjøring etter denne bestemmelse. Godtgjøring til medlemmer av samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg ved grunnskoler og kommunale barnehager utbetales av den aktuelle skole/barnehage. Medlemmene fremmer selv krav om godtgjøring. Alle krav skal være attestert av utvalgets leder MEDLEMMER IKKE- KOMMUNALE UTVALG Medlemmer av ikke-kommunale utvalg gis møtegodtgjøring tilsvarende ordinær sats. Alle krav skal være attestert av utvalgets leder. Medlemmene fremmer selv krav om godtgjøring SAKKYNDIG SKATTETAKSTNEMND Medlemmene av den sakkyndige skattetakstnemnda tilstås en godtgjøring pr. møte på 2 x ordinær sats og lederen en godtgjøring pr. møte på 3 x forhøyet sats.

3 Medlemmer og leder av ankenemnda tilstås møtegodtgjøring etter ordinær sats. 2. DEKNING AV FAKTISKE UTGIFTER DEKNING AV ARBEIDSINNTEKT VED GENERELL KOMMUNALPOLITISK VIRKSOMHET FOR KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER Kommunestyrets medlemmer kan, etter søknad til ordføreren, få refundert tapt arbeidsinntekt for inntil 3 dager pr. år. Reglene i pkt ; erstatning for utgifter og tap, gjøres gjeldende for denne bestemmelsen. Ordningen kan nyttiggjøres for å utføre kommunalpolitisk virksomhet utenom faste møter. I søknaden skal det opplyses om hvordan den frikjøpte tiden tenkes brukt UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP VED PÅLAGTE OPPDRAG DEFINISJON AV PÅLAGTE OPPDRAG Med pålagte oppdrag under utøving av verv menes: de møter folkevalgte organ innkalles til, herunder eventuelle gruppemøter de forespørsler den enkelte folkevalgte måtte få fra ordfører eller organet selv om å utføre oppgaver ERSTATNING FOR UTGIFTER OG TAP Tap av inntekt og utgifter til leie av stedfortreder, herunder vikar for folkevalgte som har omsorgsansvar for barn, syke, funksjonshemmede og eldre dekkes med: A. Kroner 700,- pr. dag uten at tapet er dokumentert. B. Inntil kr , - pr. dag når tapet dokumenteres. Faktiske tap og utgifter innenfor disse satsene dekkes etter regning med nødvendig dokumentasjon fra den enkelte. Kravet skal inneholde spesifisert oversikt over erstatningsbeløpet, samt hvorvidt feriepenger inngår ved beregning av tapt arbeidsfortjeneste. Selvstendig næringsdrivende legger frem skriftlig egenerklæring. Det kan stilles krav om ligningsattest som dokumentasjon. Skjema for å kreve erstatning etter dette punktet fåes ved henvendelse til sekretariatet hos rådmannen REISE-, KOST- OG OVERNATTINGSGODTGJØRING Reise med egen bil for å utføre pålagte oppdrag (jfr. pkt ) godtgjøres etter satsene i det kommunale reiseregulativet. Det forutsettes en avstand på minst 5 km. en veg. For slik reise utenfor kommunens grenser skal dekning av utgiftene på forhånd avklares med ordføreren. Ved reiser utbetales kost- og overnattingsgodtgjøring etter det kommunale reiseregulativet.

4 Dette gjelder imidlertid ikke ved kurs/seminarer der kommunen betaler oppholdsutgifter/ pensjonspris for deltakerne, eller ved møter med bevertning. Utbetaling skjer etter spesifisert regning fra den enkelte. 3. GENERELLE BESTEMMELSER SATS FOR MØTEGODTGJØRING Ordinær sats for møtegodtgjøring er fra kroner 690,- Forhøyet sats for møtegodtgjøring er fra kroner 866,- 3.2 FAST ÅRLIG GODTGJØRING Ved fravær på minst 30 % per år ved møter i vedkommende folkevalgte organ, reduseres den faste godtgjøringen til medlemmet med en andel tilsvarende det faktiske fraværet. For varamedlemmer som tilsvarende er til stede på minst 30 % av møtene pr. år utbetales en andel av den faste godtgjøringen i samsvar med den faktiske deltakelsen. 3.3 MØTER UTENOM OPPSATT MØTEPLAN Møter utenom oppsatt møteplan for det aktuelle organ godtgjøres på samme måte som ordinære møter. 3.6 BEGRENSINGER I MØTEGODTGJØRING For personidentiske utvalg betales 1 møtegodtgjøring der det samme dag holdes påfølgende møter. Det gis ikke møtegodtgjøring for formannskapsmøter eller komitémøter av inntil 1 times varighet umiddelbart før eller etter et kommunestyremøte. Hvis det samme møtekartet behandles i 2 påfølgende møter, betales 1 møtegodtgjøring UTBETALING Møtegodtgjøring utbetales 2 ganger hvert år, i juli og januar. Fast godtgjøring utbetales etterskuddsvis i januar måned, når representantenes møtedeltakelse i det foregående året er registrert. Rådmannen, eller den han bemyndiger, er ansvarlig for dette. Ordførerens godtgjøring, varaordførerens faste godtgjøring samt frikjøpsgodtgjøringen for varaordføreren, formannskapet og komitélederne utbetales med 1/12 pr. mnd. i henhold til

5 interne rutiner for ordinær lønnsutbetaling i kommunen. Tapt arbeidsinntekt og andre påførte utgifter refunderes så snart den folkevalgte krever det, fortrinnsvis i henhold til interne rutiner for ordinær lønnsutbetaling i kommunen. Regning med nødvendig dokumentasjon sendes rådmannen. Medlemmer av utvalg uten administrativ tilknytning skal sende sine regninger til rådmannen. Regningene skal være attestert av utvalgets leder. 3.8 FORTOLKNING Tvil om fortolkning av bestemmelsene i dette reglementet legges frem for formannskapet til avgjørelse. 4. REGULERING. Satsene for møtegodtgjøring og fast godtgjøring fastsettes ved den årlige budsjettbehandlingen. Godtgjøringen for frikjøpet av varaordfører, formannskapet og komitéledere reguleres samtidig med ordførerens lønn. 5. IKRAFTTREDELSE. Dette reglementet er gjeldende fra

6 Utvalg/medlem Møtegodtgjøring Fast årlig godtgjøring Ordfører Tilsvarende rådmannens avlønning Varaordfører Unntatt for møter lagt til frikjøpsdato 10 % av ordførerens godtgjøring Frikjøp en dag pr. uke som medlem av formannskapet godtgjøres med 14 % av ordførerens godtgjøring Kommunestyret Unntatt for møter lagt til frikjøpsdato Formannskapet Frikjøp en arbeidsdag pr. uke godtgjøres med 14 % av Unntatt for møter lagt til frikjøpsdato. ordførerens godtgjøring Komitéledere Unntatt for møter lagt til frikjøpsdato Komitémedlemmer Kr Lederne av landbruksnemnda, Kr. 720,- per møte Kr kontrollutvalget og klagenemnda Medl. og møtende varamedlem i Kr landbruksnemnda, kontrollutvalget og klagenemnda Underutvalg, brukerråd og andre utvalg, herunder samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg, og andre faste kommunale utvalg som ikke går under pkt. 1.5, samt ad hoc utvalg oppnevnt av kommunestyret, formannskapet eller komiteene. Leder 866,- Medlemmer og møtende varamedlemmer kr. 720,- Medlem som trer inn ved leders fravær kr. 866,- IKKE-kommunale råd og utvalg Medlem kr 720 Leder av sakkyndig ankenemnd for 3 x kr 720,- per møte skattetakstsaker Medlemmer av sakkyndig 2 x kr 720,- per møte ankenemnd for skattetakstsaker Leder og medlemmer av klagenemnda Se punktene over for presisering av regler for utbetaling av ulike godtgjøringer. Frikjøp en arbeidsdag pr. uke godtgjøres med 14% av ordførerens godtgjøring.

7

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.)

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) . RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) Vedtatt av kommunestyret den 24.09. 2009. 1 Reglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Hensikten med reglementet er å regulere

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Saksnr. 13/709 Journal nr. 8023/13 Arkiv 080 Dato 30.05.2013 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Revidert av kommunestyret 30.05.2013 sak 16/13 1 Ordfører

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

PS14/49Referatsaker. Side864

PS14/49Referatsaker. Side864 PS14/49Referatsaker Side864 Økonomiseksjonen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.02.2014 13879/2014 2012/221 082 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Godtgjøringsutvalget 04.03.2014 14/1

Detaljer

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen.

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen. REGLEMENT FOR GODTGJØRING M.V. I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Vedtatt av Hedmark fylkesting 25.10.11 Oppdatert 03.-04.11.14 ft-sak 63/14 Oppdatert ihht. indeksregulering pr. 01.01.15 Innledning Reglementet har

Detaljer

Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg kommune

Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg kommune Saksbehandler: TLI Vedtatt av bystyret, 16.06.2011, sak 37/11 (saksnr 11/00513) gjeldende fra ny bystyreperiode 2011 Lagret: lagret k/tli/word /motegodtgjorelse Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning

Detaljer

SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011

SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011 SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011 1.1. Ordfører Ordførerens godtgjørelse for 2009 er kr. 730.000 1.2 Varaordfører Varaordførerens godtgjørelse utgjør 20 % av ordførerens lønn d.v.s. kr.

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 18. oktober 2012 Sak nr. 66/12 Gjelder fra 01.01.2013. Oppdatert juli 2014. Innhold 1 Skyss- og kostgodtgjørelse...

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 MED VIRKNING FRA 01 08 1994. ENDRET AV FYLKESTINGET 31 10 1995. ENDRET 19 06 1996 MED VIRKNING FRA

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLEMENT Godtgjørelsesreglement for politiske organer Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

34 Legitimasjon og kontrollplikt... 15 Kap X Fullmakt... 16 35 Nivåplassering av utvalg... 16 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon...

34 Legitimasjon og kontrollplikt... 15 Kap X Fullmakt... 16 35 Nivåplassering av utvalg... 16 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... Innhold Kap. I Formål og virkeområde... 3 1 Formål... 3 2 Etiske retningslinjer... 3 3 Virkeområde... 5 4 Definisjoner... 5 1. Folkevalgt... 5 2. Kommunalt organ... 5 3. Ekstern organ... 6 4. Arbeidsgodtgjørelse...

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 12.10.2011 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 Andakt kl 18.15 SAKLISTE: FOLKETS SPØRRETIME: SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN MÅ

Detaljer

Kap X Fullmakt... 18 33 Nivåplassering av utvalg... 18 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... 18 34 Tolkningsspørsmål... 18 35 Avtaler...

Kap X Fullmakt... 18 33 Nivåplassering av utvalg... 18 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... 18 34 Tolkningsspørsmål... 18 35 Avtaler... Innhold Kap. I Formål og virkeområde... 3 1 Formål... 3 2 Etisk standard for folkevalgte... 3 3 Virkeområde... 6 4 Definisjoner... 6 1. Folkevalgt... 6 2. Kommunalt organ... 7 3. Ekstern organ... 7 4.

Detaljer

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Rullert reglement vedtatt i kssak 26/11 den 22. juni 2011 Arkivsak 11/334 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Med hjemmel i kommunelovens 42 Sør Varanger kommune Vedtatt av Sør Varanger kommunestyre 03.09.2012 1. HJEMMELSGRUNNLAG OG HVEM SOM OMFATTES AV ORDNINGEN Godtgjøring

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 22/15 15/230 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014 LEBESBY

Detaljer

Innholdsfortegnelse Politisk organisering:... 6 FOLKEVALGTES ROLLER, RETTIGHETER OG PLIKTER... 9 Innsynsrett... 9 Kontorplass på rådhuset... 11 Hjemme PC... 11 Opplæring... 11 Plikt til å delta på møter...

Detaljer

Tillitsvalgte og virksomhetsleder drøfter hva som er nødvendig arbeidstøy.

Tillitsvalgte og virksomhetsleder drøfter hva som er nødvendig arbeidstøy. LOKALE SÆRAVTALER Askim kommune Rutiner: Endringsdato : 01.03.2012 Versjon nr: 5 HR -enheten 1.1 VAREKLÆR Arbeidsgiver stiller nødvendig arbeidstøy/fottøy til disposisjon Tillitsvalgte og virksomhetsleder

Detaljer

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtatt på konstituerende styremøte 06.05.08. Sist endret på styremøte 12.03.2014 og godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet 24.03.2014. Kapittel I.

Detaljer

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO Vedtatt av NSOs landsstyre på LS5 31.05.2015. Gjeldende fra 1.7.2015 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen og rutiner

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret 16.02.11 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side 3 1.2 Tilsettingsreglement og prosedyre side 6 1.3 Permisjonsreglement

Detaljer