I hodet på utbyggerne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I hodet på utbyggerne"

Transkript

1 I hodet på utbyggerne Samtaler med ni utbyggere av byboliger bolig:urban 5

2

3 bolig:urban I hodet på utbyggerne Samtaler med ni utbyggere av byboliger

4 Norsk Form samarbeider med Husbanken om prosjektet bolig:urban. Vi ønsker å spille en rolle som fødselshjelpere for nye byboligløsninger, i dialog med utbyggere og prosjekterende. Både boligsøkere og myndigheter erfarer at de fleste boligene som bygges i dag er tilpasset gårsdagens levemåter, mens de livsmønstrene som nå brer seg i byen, venter på nye boligløsninger og byutviklingsgrep. bolig:urban ble påbegynt i 2001 og avsluttes ved årsskiftet Dette er nr. 5 av bolig:urbans temahefter. Heftet er utarbeidet av Bård Isdahl med kommentarer fra Trude Lund og Arne Johnsen (Husbanken), Guro Voss Gabrielsen (Norsk Form) og Magne Meland. Intervjuene er utført av Bård Isdahl og Magne Meland. Grafisk utforming ved Petter Baggerud. November 2004 Foto på forsiden er hentet fra en boligannonse 4

5 I hodet på utbyggerne Innledning 5 Undersøkelsens grunnlag Intervjuene Resultatet 1 Utbyggerne i det deregulerte markedet 7 Strukturendringer blant utbyggerne Et overskuddsmarked Den viktige salgssituasjonen 2 Konseptutvikling 10 Få segmenter per prosjekt Områdevurdering Prosjektenes forhold til byen rundt Det uforutsigbare markedet 3 Leilighetssammensetning i sentrumsområder 13 Høye byggekostnader Overvekt av små leiligheter Leilighetssammensetning 4 Tilpasningsdyktige planløsninger 17 Fellesarealer 5 Utbyggeren som tilrettelegger 19 6 Sluttkommentar med noen åpne spørsmål 20 Boligutbyggerne som byutviklere Boligutbyggerne som boligutviklere Ikke stykkevis og delt Ni samtaler illustrert med ni prosjekter 23 Veidekke Eiendom AS Skanska Bolig AS Byggholt AS Selvaagbygg AS OBOS Nye Hjem AS Linstow Eiendom AS Boligbyggelaget USBL Urbanium AS SEFF Eiendom AS Ikke mange boligutbyggere har tanker om å bli fort rike. Det er andre krefter som driver deg engasjement rundt folk, deres boforhold og samfunnsutviklingen. Denne uttalelsen falt i en av samtalene med representanter for ni boligutbyggere i Oslo. Men det er penger i bolig for tiden. I de største byenes sentrumsomårder går bygging og omsetning på høygir. Utbyggerne har mer alburom enn på lenge. Betrakter de seg selv som boligutviklere eller bare som boligprodusenter? Hvilke beslutningsprosesser og arbeidsmetoder ligger bak de nye boligløsningene? Hvordan ser utbyggerne på sin egen rolle som byutviklere? Undersøkelsens grunnlag I denne rapporten knytter vi rollen som utbygger til rollen som byggherre, altså den strategiske beslutningstakeren i en byggesak. Rapporten fokuserer på utbyggere av etasjebyggeri i sentrumsområder hovedsakelig tett bebygde områder der boligformål er blandet med andre formål. Bebyggelse i forsteder og drabantbyer trekkes inn bare unntaksvis. Undersøkelsen bak rapporten er utført med begrensete ressurser og har derfor et begrenset omfang: For det første har vi holdt oss til Oslo. Selv om hovedstadsfunksjonen og størrelsen gjør Oslo spesiell, deler Oslo mange boligutfordringer med de andre større byene. Erfaringene fra Oslo bør derfor ha bred overføringsverdi. For det andre gjelder undersøkelsen bare 9 utbyggere (anslått til % av boligutbyggerne som opererer i Oslo). Vi har valgt ut bedrifter av flere typer og størrelser. Vi har dessuten satset på en form for åpent dybdeintervju noe i retning av stikkprøver. Et utvalg av flere bedrifter ville ha ført til en annen intervjuform, f.eks. en enquete med valg mellom ferdigformulerte svaralternativ. Verdien i en slik form ligger i det statistiske materialet og ville trolig ha krevd flere ressurser enn dem vi har hatt til rådighet. Det ville komme inn et krav om representativitet av en helt annen type enn i den foreliggende undersøkelsen. Vi ønsket å intervjue bedrifter av variert størrelse og type. Bortsett fra dette er utvalget tilnærmet tilfeldig noen få forespurte var uvillige til å bli intervjuet, og i enkelte tilfeller har vi benyttet oss av personkontakter fra bolig:urban-arbeidet. En grov kategorisering av bedriftene ser slik ut: 2 5 av bedriftene tilhører Osloregionens store boligutbyggere: Veidekke, Skanska, Byggholt, Selvaagbygg og OBOS. Alle disse har en konsernorganisasjon, der vi har hatt kontakt med et av delselskapene. De siste 5

6 4 bedriftene tilhører de små boligutbyggerne, både i omsetning og bemanning: Boligbyggelaget USBL, Linstow Eiendom, SEFF Eiendom og Urbanium. 2 Fellesnevner for alle bedriftene (eller konsernavdelingene) er rollen som eiendomsutvikler, prosjektutvikler og byggherre. Veidekke, Skanska, Byggholt, Selvaagbygg og SEFF Eiendom driver også entreprenørvirksomhet. Bortsett fra Linstow Eiendom og Urbanium har alle enten egne salgsavdelinger eller eier meglerselskap, men alle benytter seg av eksterne salgsledd. 2 Bortsett fra Urbanium opererer bedriftene også utenfor Oslo kommune, noen begrenset til Osloregionen (Selvaagbygg, OBOS, USBL), de andre etablert i en eller flere andre regioner, delvis også utenlands. 2 Veidekke, Skanska, Byggholt og Linstow Eiendom er involvert i annet byggeri enn bolig. Selvaag og OBOS har boligorientert næringsvirksomhet som en biaktivitet. Intervjuene I god tid før intervjuet fikk hver bedrift en skriftlig presentasjon av de problemstillingene vi ønsket å behandle. Intervjuene foregikk alltid hos intervjuobjektene. Antallet deltakere på hver side av bordet varierte mellom én og to (men i intervjuene og omtalen av disse skilles det ikke mellom personer, utbyggersiden omtales som informanten selv om det kan sitte to personer der). Intervjuerne stilte med et sett grunnspørsmål, som ikke var identiske i alle intervjuene, bl.a. fordi intervjuerne lærte underveis. Med basis i grunnspørsmålene fikk informantene anledning til å utvikle egne resonnementer og assosiere ganske fritt, men holdningene varierte fra den likegyldige til den interesserte, fra den passivt svarende til den aktivt assosierende. Intervjuerne fulgte opp med tilleggsspørsmål slik at intervjuene fikk mer eller mindre karakter av samtaler, der temaene nødvendigvis blir vektlagt ulikt fra samtale til samtale. Intervjuene ble gjort våren I september godkjente, og delvis korrigerte, informantene intervjutekstene i den form de gjengis her. Resultatet Vi mener at verdien av undersøkelsen faller i to kategorier: For det første en rekke interessante, enkeltstående resonnementer og synspunkter, gitt både som parering av våre spørsmål og på informantenes egne initiativ. For det andre mener vi at det er mulig å trekke noen generelle slutninger av enkelte sammenfallende svar: Når alle eller et overveiende flertall uttrykker enighet om ett og samme spørsmål, gjenspeiler de sannsynligvis også en utbredt oppfatning blant utbyggere av byboliger i Osloregionen. Omvendt kan sterk spredning av synspunkter tyde på at utbyggere ikke er spesielt opptatt av det aktuelle temaet. Her vil vi trekke fram noen av de tydeligste svarene: 2 Alle utbyggerne segmenterer markedet etter alder og sosioøkonomiske forhold. Den strategiske tenkingen hos et flertall av utbyggerne ser ut til å gå i retning av to eller bare ett segment per prosjekt, noe som bryter med det hevdvunne prinsippet om sammensatt leilighetsfordeling innenfor hvert prosjekt. 2 De aller fleste bruker folk fra salgsleddet som faste rådgivere fra et tidlig stadium i planleggingsprosessen. Meglernes opplysninger og oppfatninger veier tungt når strategiske valg skal treffes fra eiendomskjøp til konsept- og prosjektutvikling og selvfølgelig salgsstrategi. 2 Over halvparten vurderer en overvekt av småleiligheter i dagens nybyggeri som akseptabelt. Flere begrunnet standpunktet med at sentrum har et dårlig oppvekstmiljø. 2 De aller fleste satser på, eller er åpne for å utvikle, planløsninger som er tilrettelagt for bygningsmessige forandringer (flyttbare vegger, endringsbare åpninger o.l.). 2 De aller fleste utbyggerne uttrykte skepsis eller motstand mot fellesanlegg i vanlige boliganlegg. 2 Ingen trakk fram livsløpsstandard eller miljøkvaliteter som virksomme salgsargument. På forhånd ba vi om å få møte personer med mandat til å uttale seg på bedriftens vegne. Vi traff folk med varierende stilling (direktør, prosjektleder, sjefsarkitekt, markedssjef osv.) og fagbakgrunn (ingeniør, arkitekt, økonom osv.). Men vi har grunn til å tro at uttalelsene gjenspeiler tenking og praksis i bedriftene, samtidig som informanter i et dybdeintervju alltid vil fargelegge og vektlegge utsagnene personlig. I oppsummering og kommentarer forsøker vi uansett å karakterisere slike føringer i utbyggerbedriftene som informantene hadde som oppgave å formulere, og styre utenom intervjuobjektenes personlige standpunkter. 6

7 1 Utbyggerne i det deregulerte markedet I løpet av siste trettiårsperiode har myndighetene endret en rekke premisser for det norske boligmarkedet. Deregulering er en fellesnevner for disse endringene: 2 Innføring av merverdiavgift på boliger. 2 Slutt på billige kommunale tomter til boligsamvirket. 2 Oppheving av prisreguleringen av borettslagsleiligheter. 2 Reduksjon av reguleringene på utleiemarkedet. 2 Liberalisering av kredittmarkedet. 2 Dreining fra generelle til mer selektive boligsubsidier. Omlegging av Husbankens låne- og tilskuddsordninger, bl.a. frafall av rentesubsidier på lån og nedtrapping av prosjektrettete tilskudd til fordel for personrettete tilskudd. 2 Oppheving av Husbankens krav til boligens utforming og minsteareal fra 80-tallets begynnelse til 90-tallets begynnelse. Oppheves igjen fra En viss tilbaketrekning av det kommunale planapparatet, mindre orientert mot styring og mer mot tilrettelegging for utbyggere (Plan- og bygningsetaten i Oslo har f.eks. trappet ned arbeid med egne planer til fordel for innsendte planer ). Strukturendringer blant utbyggerne Til og med 70-årene, før deregulering og oljeøkonomi, gikk det an å dele boligutbyggerne i og rundt de store byene i to hovedtyper, der den første typen bygde de fleste boligene: 1. Boligbyggelagene og enkelte lignende utbyggere (f.eks. Selvaag) tok seg av den sosiale boligbyggingen massebyggeri for folk med moderat betalingsevne. Boligbyggelagene kjøpte inn entreprenørtjenestene (bortsett fra USBL som hadde eget entreprenørselskap fram til 1979). Boligene var overveiende husbankfinansiert med en nøktern, men solid standard. 2. En rekke entreprenørselskap som opptrådte som både eiendomsutviklere og byggherrer, bygde delvis for folk med moderat betalingsevne og delvis for luksussjiktet. Disse boligene var overveiende privatfinansiert. Boligene i det økonomisk nedre sjiktet hadde svært variabel areal- og materialstandard. I dagens Osloregion sitter et knippe store utbyggere på så stor kapital at de er blitt dominerende tomtekjøpere, prosjektutviklere og byggherrer. Veidekke, Skanska, Byggholt, Selvaagbygg og OBOS tilhører denne kategorien. De to første er også børsnotert. Veidekke, Skanska og Byggholt startet som rene entreprenørbedrifter. Fra å være et forholdsvis lite og oversiktlig selskap har alle fem vokst og blitt oppdelt i konsern, der resultatenhetene konsentrerer seg om ett, til nød to, ledd i produksjonskjeden eiendomsutvikler prosjektutvikler byggherre bygger selger, eventuelt også rettes inn mot ett bestemt markedssegment, f.eks. seniorboliger. Men selv for disse pengesterke utbyggerne kan de største prosjektene bli i tyngste laget. Tre av dem deler byggherrerollen med en annen utbygger på enkelte større prosjekter for å mobilisere tilstrekkelig kapital og redusere økonomisk risiko. I vårt utvalg tilhører Linstow Eiendom også de kapitalsterke, men faller i en egen kategori fordi utvikling av næringseiendommer er bedriftens hovedfelt og boligbygging foreløpig bare et sidefelt. Utvalgets tre relativt små utbyggere, Boligbyggelaget USBL, SEFF Eiendom og Urbanium, driver alle som eiendomsutvikler, prosjektutvikler og byggherre innenfor én organisasjon. SEFF driver dessuten begrenset entreprenørvirksomhet. Et marked for høy standard Bolignøden for det overveiende flertall av nordmenn er avviklet forlengst. Byggholts representanter påpeker at gjennomsnittlig leilighetsstørrelse har gått ned med 7 m2 i Sverige de siste ti årene, mens den har økt med 10 m2 i Norge. Dette kan ikke fortsette, heller ikke i et miljøperspektiv. Av Boligmeldingen framgår det at kvaliteten på norske boliger jevnt over er meget god: I gjennomsnitt har hver nordmann 52 m2 boligareal til disposisjon, som er en økning på 16 m2 over de siste 20 årene (Stortingsmelding nr. 23 / ). Denne statistikken trekkes opp av omfangsrike eneboliger i landdistriktene. Tallene ligger altså klart lavere i byene. Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo opplyser dessuten at det her i 2001 var registrert boliger med understandard (som angir tekniske egenskaper, ikke areal) og boliger uten tilfredsstillende uteareal. I Oslo ser vi dessuten tendenser til ny sosial segregering frambrakt av gentrifiseringsprosesser og økning av andel småleiligheter. Dette gjelder også flere andre av de største byene. Fra 80-tallets begynnelse startet den prosessen som ble kalt Byfornyelsen i Oslo og andre større byer. Gammel sentrumsbebyggelse ble utbedret. De gårdene som hadde en standard som ikke kvalifiserte til Husbanklån, ble revet og etter hvert erstattet av 7

8 nybygg. Senere er mange større tomter klargjort for boligbygging. I dag bygges det få næringsbygg, tvert imot konverteres flere næringsbygg til boliger. De største norske byene opplever en hektisk nybygging av store og små boligprosjekter. Representantene for to av de små utbyggerne i undersøkelsen regner med at boligboomen i Oslo snart vil flate ut. Andre tror åpenbart mer på langsiktig stabilitet. Boligmeldingen beskriver dagens situasjon slik: At mange vil bo i storbyene krever mange nye boliger, og spesielt i sentrum. Boligbyggingen har ikke kunnet tilfredsstille den økende etterspørselen. Men i Oslomarkedet er netto innflytting over kommunegrensen bare én av flere årsaker til de siste årenes sterke etterspørsel. Flere år med lav byggevirksomhet har demmet opp etterspørselen. Unge menneskers lengre tilværelse som enslig, flere skilsmisser og lignende sosiale endringer har redusert gjennomsnittsstørrelsen på husstandene. Men den økende velstanden, med tilsvarende økende krav til standard, spiller kanskje den vesentligste rollen. I ulike sammenhenger beskrev flere av intervjuobjektene denne utviklingen i Oslo dreier det seg framfor alt om meglernes mantra beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet, som i mange tilfeller betyr sentralitet. På spørsmål om hva som preger markedsutviklingen nå, trakk et flertall av informantene fram at unge og middelaldrende mennesker flytter til sentrum. De unge ønsker å bo i sentrum av sosiale grunner, mens de middelaldrende selger boligene i landlige omgivelser og kjøper byleiligheter med nærhet til jobb og sentrumstilbud. De fleste informantene besvarte spørsmålet om hvilke tilleggskvaliteter som gjør boligene mer salgbare. Ekstra takhøyde, individuell tilpasning av planløsning og fast innredning ble nevnt oftest, deretter ekstra finish og materialstandard samt teknologiske finesser. Flere utbyggere uttrykker sin opplevelse av å bygge helt eller delvis for et overskuddsmarked: 2 Selvaag påpeker at siden folks økonomi har bedret seg dramatisk de siste tjue årene, spiller status, prestisje og ønsket om nærhet til venner en større rolle. 2 OBOS Nye Hjem forteller at snobbe-effekter tydelig er til stede i etterspørselsvariasjonen. Flere steder tilsier beliggenheten også en relativ høy standard fordi strøket er etablert som populært for yngre mennesker. 2 Byggholt erfarer at folk flytter stadig mer og oftere, men gjerne kortere og kortere. 2 SEFF erfarer at kundene deres er mer opptatt av planløsninger og interiør enn tidligere. De er flinke til å lese tegninger og vet hvilke kvaliteter de vil ha akkurat der skal jeg bo og akkurat sånn skal det se ut. 2 Skanska sier i sin markedsføring at folk kjøper en bolig og vi gir dem et hjem. De tilbyr komplette innredningsløsninger med hvitevarer og møbler, nesten med tannbørsten klar. For ungdomsboliger har de valgt bolia som møbelleverandør, mer trendy og ungdommelig enn Ikea, som hører til i sjiktet med moderat kjøpekraft. Alle som kjøpte leilighet i det siste prosjektet hadde med en møbelpakke til en verdi av kr. Skanska er overbevist om at den trenden vil utvides. Markedet består ikke av generelle grupper, men av mange spesifikke grupper. Utfordringen ligger i å treffe noe som er interessant for disse gruppene, for det er ingen av dem som har behov for ny bolig. De kjøper fordi de har lyst til å bo på en eller annen måte. Du skal skape et behov det finnes ikke noen bolignød. I dagens marked må du appellere til en form for ønske eller drøm: Jeg vil være litt annerledes. Jeg har sett noe annet som jeg kunne tenke meg. Det dreier seg mye om profil, det rundt hvordan vi kommuniserer. Vi går ikke ut med et prosjekt før vi vet hvilket image vi ønsker å satse på. Det er vi blitt mer bevisst på etter hvert. (Byggholt) Noen uttaler at de forsøker å bygge med livsløpsstandard uten å lykkes. Tre utbyggere har riktignok oppnådd en redusert utgave, besøksstandard eller basisstandard, i enkelte prosjekter. Men ingen trekker fram disse kvalitetene som et virksomt salgsargument. Det samme gjelder miljøkvaliteter. Samtidig mener USBLs representant at en grunnfestet myte i bransjen går ut på at verken miljø- eller tilgjengelighetskvaliteter betaler seg bare beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet. USBL har gjennomført en markedsundersøkelse med fokusgrupper rekruttert fra medlemmene, der miljøkvaliteter og tilgjengelighetskvaliteter sjekkes mot kjøpernes betalingsvilje. Når det gjelder miljøkvaliteter som betyr lavere driftskostnader, registrerer man betalingsvilje, mens den er noe mer uklar når det gjelder livsløpsstandard. De færreste ønsker å identifisere seg selv med en situasjon hvor man er avhengige av rullestol eller er dårlig til beins. Deltakerne i fokusgruppene var derfor ikke uten videre villige til å betale noe ekstra for denne standarden, selv om de anså det som positivt at man planla for dette. Den viktige salgssituasjonen På nettsider som selger prosjekter, må man nå ofte arbeide seg gjennom portretter av vakre unge mennesker, bilder av blomsterbed og innredningsdetaljer før man kommer inn til selve prosjektpresentasjonen rent symbolske identifikasjonselementer tilsvarende 8

9 dem man finner i reklame for parfyme, klær, mobiltelefoner og lignende. Dette er et av flere tegn på at byboligmarkedet har fått flere likhetstrekk med markedet for forbruksartikler. Man får inntrykk av at utbyggerne vier selve salgssituasjonen større oppmerksomhet og flere penger enn tidligere, at det først og fremst gjelder å treffe riktig markedssegment på det aktuelle stedet og det aktuelle tidspunktet. Konsepter og image framtrer som sårbare og labile. For en tjue års tid siden var utbyggerne nærmest automatisk sikret kjøpere på de fleste prosjekter. I Boligsamvirket opererte man med trekkemøter der de heldige ble tildelt bolig etter en blanding av medlemsansiennitet og lotterimetoder. Nå betrakter utbyggerne åpenbart kjøperne som svikefulle. De kan fort gå til en konkurrent. Alle undersøkelsens utbyggere benytter seg av eksterne selgere som enten er egne eiendomsmeglerfirma eller meglerfirma som er skilt ut fra moderbedriften. Sju av bedriftene bruker folk fra salgsleddet som rådgivere fra et tidlig stadium i planleggingsprosessen: Ved utvikling av nye prosjekter må vi forsøke å ha best mulig kunnskap både om markedet generelt og medlemmenes preferanser. Så må vi begrunne og forsvare prosjektene med at vi skal få solgt dem innenfor budsjettet som ligger til grunn. Markedskunnskap er derfor et helt sentralt element i planleggingen av nye prosjekter. (USBL) For store prosjekter kan vi hente inn hjelp fra eksterne analysebyråer. Lokalt kjente meglere kan bli brukt til å vurdere informasjonen. (Selvaagbygg) Konseptene lager vi selv, men vi har løpende kontakt med meglere, vi kikker prognosesentre i kortene, og i utformingen av prosjekter følger vi alltid med på konkurrentene i området for å finne vår egen markedsnisje uten at vi gir egne konsulentoppdrag til slike folk. (Veidekke) Vi satser mye på å ha god føling med markedet. Frontlinja vår, kundeveiledere og selgere som har første kontakt med kundene, registrerer nye krav og spørsmål slik at vi får tilpasset produktene våre til dem. Det gjelder både størrelse og innhold. (Skanska) (Vi kartlegger markedet) både via egen erfaring og et svært meglerapparat med avdelingskontorer over hele byen. Vår prosjektkoordinator kommer fram til en mulig salgspris som legges til grunn for en analyse av konsept, boligsammensetning osv. Dette er ett av mange innspill i en tidlig fase. (OBOS Nye Hjem) (Om kjøp og utvikling av boligeiendommer:) I en slik prosess bruker vi ressurser der de måtte være tilgjengelige jo mer komplekst prosjektet er, desto flere eksterne rådgivere trekker vi inn. ( ) I normale prosjekter arbeider vi sammen med arkitekter og eiendomsmeglere, rådgivere og entreprenører. I større prosjekter også mer frittstående fagfolk som f.eks. trendanalytikere, men til syvende og sist er det en kjerne innenfor Linstow, et fast forum av ledere og mellomledere, som diskuterer seg fram til veien videre. (Linstow) På de store prosjektene starter vi ikke før vi har fått en konkret markedsrapport fra et konsulentfirma som Raadhuset el. tilsvarende et analytisk oppsett av det de allerede har av informasjon pluss en direkte brukerundersøkelse på telefon hos rundt 500 personer definert som potensielle kjøpere, basert på flyttemønster og på hvem som ønsker den type boliger som det tenkes på. Konsulentene bearbeider stoffet og kommer med råd om hvilke segmenter man bør bygge for og deres innbyrdes fordeling. ( ) For mindre prosjekter eller prosjekter hvor vi kjenner området godt bruker vi ikke nødvendigvis eksterne firma. Vi har egne folk på huset, en markedssjef og tre meglere, som kan gjøre slike undersøkelser selv. Meglerne påvirker produktet underveis på grunnlag av sin egen markedskunnskap, ellers har de et eksternt meglernettverk som også brukes aktivt. (Byggholt) Fra en situasjon der utbyggere flest hadde en egen salgsavdeling innbakt i bedriften og eiendomsmeglere drev mer med klassisk eiendomsmegling enn salg av ferdige boliger, er nå salgsfunksjonen profesjonalisert og kommersialisert. I tidligere tider hendte det at selgerne ble rådspurt under prosjektutformingen, men de stiftet vanligvis bekjentskap med prosjektet først i ferdigplanlagt utgave. I dag virker salgsleddet sterkere inn som premissgiver, verdileverandør og ideologisk organ. Utbyggerne lar meglernes opplysninger om et områdes demografi, leilighetssammensetning osv. veie tungt når strategiske valg skal treffes fra eiendomskjøp til konsept- og prosjektutvikling og selvfølgelig til salgsstrategi. Meglerne anbefaler ikke bare hvilken del av markedet prosjektet bør rettes mot. På bakgrunn av egne erfaringer med og tolkninger av hva som er salgbart, uttaler de seg dessuten om leilighetssammensetning og detaljutforming. Det er grunn til å tro at ikke alle utbyggere og prosjektgrupper gir meglerne status som orakel, men deres innflytelse er gjennomgående meget sterk. Som supplement til meglernes vurderinger anvendes mer vitenskapelige metoder. For større og / eller mer komplekse prosjekter kjøper et flertall av undersøkelsens bedrifter tjenester fra konsulenter av typen markedsanalytikere, prognosesentra, trendanalytikere. Mens disse tjenestene vanligvis går ut på å bearbeide statistisk materiale som allerede foreligger, refererer tre informanter (Skanska, OBOS Nye Hjem, USBL) til brukerundersøkelser utført som bakgrunn for spesielle prosjektkonsept. 9

10 I kontrast til dette uttaler to av de små utbyggerne at de stoler helt og holdent på egne krefter i vurderingen av hvilke løsninger som er salgbare. Dette kan bero mer på bedriftenes og prosjektenes begrensete størrelse enn på den grunnleggende markedsorienterte tenkningen. Utvikling av eiendommene skjer i en kombinasjon med våre folk og våre faste arkitektforbindelser. Vi kjenner menneskene, de kjenner oss. Det er her verdiene skapes. ( ) Salget utføres av forskjellige meglere eller av oss selv avhengig av prosjektets beliggenhet og målgruppe. Vi har alltid direkte kontakt med boligkjøperne. De er jo våre viktigste beslutningstakere og vi prøver å kjenne dem så godt som mulig, slik at vi senere kan lage enda mer markedstilpassede boliger. (Urbanium) Vi baserer oss på egenerfaring, vi har aldri kjøpt noen markedsanalyse, de såkalte ekspertene får bare beskjed om hvordan det skal være. Vi følger stadig med på hva som skjer i ulike områder, særlig der vi vurderer å kjøpe selv, og vi har bygd både på øst- og vestkanten. (SEFF) 2 Konseptutvikling I et boligmarked der et overveiende flertall allerede bor, men etterspør høyere standard og / eller gunstigere beliggenhet, vil utbyggere sikte konseptene inn mot spesielle kjøpergrupper og deres antatte ønsker. Alle de intervjuete utbyggerne segmenterer markedet etter alder og sosioøkonomiske forhold. En generell oppfatning av segmentenes preferanser, betalingsevne osv. anvendes på det aktuelle stedet og tidspunktet som hvert prosjekt planlegges for. Skanska Bolig ønsker å styrke markedsorienteringen i boligproduksjonen. Vi har segmentert markedet vårt i ungdom år, barnefamilier, husstander med moderat og høyere kjøpekraft, investorer. Vi driver akkvisisjon ut fra hvem vi vil finne tomt til. (...) Vi har utviklet et konsept for ungdomssegmentet, You live, som beskriver segmentet som innhold, størrelser, stykkpriser, finansieringsløsninger. Det er klare rammer. For hvert segment lager vi slike segmenterte produktbeskrivelser, som definerer hvilke forretningsmessige forutsetninger som vi legger til grunn; hvilken kjøpekraft har kundene våre, hva er viktig for dem, hvilke kjennetegn er knyttet til dem, hvordan påvirker dette valg av produkter og løsninger, størrelser, kvaliteter, virkemidler i forhold til eieform, finansiering, og markedsføring knyttet til dette. ( ) Vi har for eksempel prioritert bort høyprissegmentet. Vi sier at våre boliger skal koste maksimalt 3.5 mill + parkering. (Skanska) Vi gir nå Løren et nytt innhold med urbane kvaliteter. Vårt hovedsatsningsområde her er ikke et high end-marked, som utgjør noe sånt som de øverste 20% av boligmarkedet i Oslo. Vi satser på single personer og yngre par med og uten barn. ( ) Mens vi i de store prosjektene må satse på brede og varierte kundegrupper for å kunne skape et godt bomiljø fra begynnelsen av, kan vi spisse et mindre prosjekt mot en mer homogen gruppe, avhengig av hvor prosjektet ligger. Førti leiligheter på Majorstua Frogner bør rettes mot en meget smal gruppe, f.eks. seniormarkedet, mens et like stort prosjekt i en by som Moss kan tilpasses en noe bredere gruppe. (Selvaagbygg) For en 4-5 år siden var de fleste nybyggsprosjektene i Bergen såkalte seniorprosjekter med store leiligheter, men det markedet begynte å bli mettet da vi solgte Jegers Brygge, slik at kjøpergruppen ble mer sammensatt enn ventet, bl.a. med en del barnefamilier. Det er vel heller ikke slik at 50+ bare ønsker å bo sammen med sine jevnaldrende. Folk flest liker nok å bo i et blandet naboskap, men for at utbyggeren kan legge til rette for det må prosjektet være over en viss størrelse. ( ) På Posthusprosjektet segmenterer vi på en annen måte - mer ut fra livsstil enn alder. Mange eldre mennesker begynner å bli 10

11 urbane, dvs at de verdsetter sentrumskvaliteter, og vi ser for oss at kjøpergruppen der vil være sammensatt av flere aldersgrupper. (Linstow) (Vedr. prosjektet Sjølyststranda:) Rekkefølgen i utbyggingen er viktig, det gjelder å sette et positivt stempel på prosjektet i første byggetrinn. Vi opererer alltid med streng prisdifferensiering; alle kan ikke få samme utsikt som frontleilighetene på Sjølyst. Disse rettes mot en kjøpergruppe som vi er helt avhengige av å nå, samtidig som vi når andre kunder med f.eks. små torommere. Middelaldrende utgjør den mest kjøpesterke gruppen, men også yngre barnløse enslige eller par, etterspør ofte attraktive og kostbare leiligheter. (OBOS Nye Hjem) Få segmenter pr prosjekt I krav og anbefalinger håndhever både Husbanken og Plan- og bygningsetaten i Oslo stadig det hevdvunne prinsippet om sammensatt leilighetsfordeling innenfor hvert prosjekt. Målet er et variert sosialt nærmiljø. I dagens språkdrakt betyr dette blanding av flere markedssegmenter. Flere av de store prosjektene som blir nevnt i undersøkelsen, rettes nødvendigvis mot et relativt bredt utvalg kjøpere for å nå tilstrekkelig mange mennesker, som f.eks. Sjølyststranda, Løren, Stasjonsbyen. Men den strategiske tenkingen hos et flertall av utbyggerne ser ut til å gå i retning av to eller bare ett segment per prosjekt i sentrale områder: 2 Både Veidekke og Skanska har utviklet konsepter for unge mennesker med og uten barn, henholdsvis Startbo og You live. 2 Veidekke nevner bare ett satsningsområde i tillegg: Godt voksne mennesker, det vil si folk uten hjemmeboende barn. 2 Skanska uttrykker at de kan takke nei til en tomt hvis den ikke passer et av deres markedssegment. Målet er å bli spesialister innenfor de områdene de driver med. Det handler først og fremst om å prioritere bort. På den ene siden ønsker de mangfold i prosjektene, på den andre har de gått fra å arbeide med en horisontal segmentering til å arbeide med vertikal segmentering. Det betyr at vi arbeider med oppganger eller egne blokker der vi er rene i hvert segment. 2 USBL retter sine siste sentralt beliggende prosjekter mot henholdsvis unge urbane voksne pluss folk som vil bo i grønne omgivelser (Byskogen) og aldersgruppen (Innfillprosjektene). 2 Linstow sier at i dagens marked må man være klar i sin henvendelse til målgruppen og spisse seg mot maksimum to segmenter. 2 SEFF har bare gode erfaringer med mange små enheter samlet, noe som gir et ungt miljø. Der hvor informantene begrunner en slik utvikling i generelle ordelag, refererer de til markedskrefter og sjelden til boligfaglige vurderinger. Men når samtalen kom inn på spørsmålet om småleiligheter i sentrum, begynte gjerne grensene mellom markedstenking og boligfaglig tenking å flyte. (Se kapittel 3.) Områdevurdering Alle utbyggerne gjør en eller annen form for områdevurdering før og under planlegging av et nytt prosjekt. Det kan dreie seg om å registrere og vurdere leilighetssammensetning, befolkningsutvikling, familiestruktur, lokale flyttemønstre, strøkets popularitet, eksisterende service og institusjoner, eventuelle konkurrerende prosjekter osv. Slike undersøkelser ble beskrevet i mer eller mindre detaljerte ordelag: Flyttemønstre er noe av det vi legger vekt på i et område. ( ) Det er vanskelig å utforme og markedsføre et prosjekt så spesifikt at du får et stort volum til å flytte dit, men er du spesifikk i markedsføringen, får du alltids interesse fra et større område. Hovedtyngden vil imidlertid komme fra et ganske konsentrert nærområde. Vi blir veldig vare på sammenhengen mellom på den ene siden metningsgraden i det aktuelle nærområdet og antall konkurrerende prosjekter og på den andre siden vårt prosjekts størrelse og gjennomføringstid. ( ) Vår database inneholder informasjoner om alle prosjekter i nærområdet. Vi vet hva de har lyktes og ikke lyktes med leilighetssammensetning, hvilke interessenter de har på listene sine osv. Det hender at vi blir overrasket over sammensetningen av prosjektene i nærområdet. I de fleste tilfeller graver du fram flere problemer enn muligheter. Men jo større kunnskap vi har om lokalmarkedet, desto større grunnlag får vi å ta beslutninger på. Oppfatningen av positive og negative trekk ved prosjektet vil være spesifikt lokalt bestemt. (Byggholt) Når vi skal gjøre oss kjent med markedet, har vi laget rutiner og sjekklister for hva vi skal innhente av informasjon boligmasse, omsetningsverdi, demografisk utvikling, skole- og barnehagedekning kort og godt en kartlegging av lokalområdet. ( ) Det er i grunnen veldig små forhold vi må kartlegge: Hva mangler nærmiljøet og hvilke aktiviteter finnes allerede? Er det bl.a. godt tilrettelagt for barnefamilier, hvem vil flytte internt i området? Mange av folks flyttegrunner er knyttet til nærmiljøet. ( ) Det er først og fremst omgivelsene som legger føringene hva trekker, hvilke aktiviteter og attraksjoner finnes i området, hvem kan ønske å bo i området? Vi er ikke bare opptatt av å forme enkeltboliger, men hele bomiljøet. Vi må bestemme oss for om prosjektet skal være en satelitt og et tilskudd til et nærmiljø eller en integrert del av det. (Selvaagbygg) Vi baserer mye av vår beslutning på egen erfaring samt at vi sjekker hvilke andre prosjekter som har 11

Unges boligpreferanser

Unges boligpreferanser Marit Ekne Ruud Unges boligpreferanser NOTAT 2009:106 Tittel: Forfatter: Unges boligpreferanser Marit Ekne Ruud ISSN: 0801-1702 ISBN: 978-82-7071-781-1 Prosjektnummer: O-2726 Prosjektnavn: Eldre og unges

Detaljer

Boligbygging i Oslo-regionen

Boligbygging i Oslo-regionen Rolf Barlindhaug Boligbygging i Oslo-regionen En intervju-undersøkelse av utbyggere og boligbyggelag 329 Prosjektrapport 2002 Prosjektrapport 329 Rolf Barlindhaug Boligbygging i Oslo-regionen En intervju-undersøkelse

Detaljer

Høyt og lavt. En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen

Høyt og lavt. En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen Høyt og lavt En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. 26 Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen INNHOLD Innledning 3 Sammendrag 4. Bakgrunn og antakelser om

Detaljer

Jon Christophersen, Ole Gulbrandsen og Rolf Barlindhaug. Boligpris og brukskvalitet

Jon Christophersen, Ole Gulbrandsen og Rolf Barlindhaug. Boligpris og brukskvalitet H = @ I A Jon Christophersen, Ole Gulbrandsen og Rolf Barlindhaug Boligpris og brukskvalitet K J = J = L F H EI F A J= H A = BH E= H A = E@ @ A I D O F H EI A H A E@ @ A I F H EI A B= A @ A F H EI H =

Detaljer

Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008

Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008 Hvordan selge lavenergiboliger og passivhus: Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008 Trondheim, november 2008 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Markedsundersøkelse

Detaljer

Markedsstyrt boligproduksjon i Oslo-regionen

Markedsstyrt boligproduksjon i Oslo-regionen Rolf Barlindhaug og Berit Nordahl Markedsstyrt boligproduksjon i Oslo-regionen 9 Byggforsk skriftserie 2005 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Rolf Barlindhaug og Berit Nordahl Markedsstyrt boligproduksjon

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig?

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig? 2 3 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 7 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 9 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig? 11 3. Transport og privatbilisme 18 4. Energibruk, hverdagsliv og livsstil

Detaljer

HUS TIL FOLK Forord. Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc.

HUS TIL FOLK Forord. Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc. HUS TIL FOLK Forord Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc. FORORD Rapporten er resultat av forprosjektet til Hus til Folk. Prosjektet er igangsatt av Hedmark Fylkeskommune

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Bylabrapport 2:2012 Denne rapporten er finansiert og utgitt av stiftelsen Norsk Form, ved Bylab. Den er forfattet

Detaljer

bolig:urban De nye livene våre Husbanken

bolig:urban De nye livene våre Husbanken bolig:urban 1 De nye livene våre Husbanken 2 De nye livene våre Bak dette heftet står prosjektleder Guro Voss Gabrielsen og spesialrådgiver Bente Florelius, Norsk Form. Layout: Petter Baggerud Heftet er

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Forord. Oslo, april 2002. Arvid Strand Forskningssjef. NIBR-rapport 2002:4

Forord. Oslo, april 2002. Arvid Strand Forskningssjef. NIBR-rapport 2002:4 1 Forord Denne rapporten presenterer resultatene fra prosjektet Boligbygging i Nydalen. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Bakgrunnen for oppdraget var at Plan-

Detaljer

NBBLs Framtidsprosjekt 2030: En artikkelsamling. Oppfyller boligdrømmer

NBBLs Framtidsprosjekt 2030: En artikkelsamling. Oppfyller boligdrømmer NBBLs Framtidsprosjekt 2030: En artikkelsamling Oppfyller boligdrømmer 2 3 Innhold 4 Om NBBLs Framtidsprosjekt 2030 6 Mandat 8 Barkaleitets smarte løsning 11 Temagruppe Ungdom og bolig 12 Ungdomsbølgen

Detaljer

Industrialisering og systematisering av boligbyggproduksjon

Industrialisering og systematisering av boligbyggproduksjon SINTEF Byggforsk TORER F. BERG Industrialisering og systematisering av boligbyggproduksjon Er systematisering og standardisering BA-næringens veivalg? Prosjektrapport 20 2008 SINTEF Byggforsk Torer F.

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK notat nr 4/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune: En boligsosial forstudie Viggo Nordvik Norsk

Detaljer

Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg

Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg 1 INNHOLD 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 Vedlegg

Detaljer

PÅ TAKET I GÅRDEN I PARKEN

PÅ TAKET I GÅRDEN I PARKEN Bård Isdahl PÅ TAKET I GÅRDEN I PARKEN Kvalitetskriterier for uterom i tett by En rapport fra Norsk Form og Husbanken Innhold IINNLEDNING 3 Problemstillinger Sammendrag Kunnskapsgrunnlag og referanser

Detaljer

Thorbjørn Hansen. Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken

Thorbjørn Hansen. Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken Thorbjørn Hansen Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken 319 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thorbjørn Hansen Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Markedsstyrt boligproduksjon i Osloregionen

Markedsstyrt boligproduksjon i Osloregionen Markedsstyrt boligproduksjon i Osloregionen Rolf Barlindhaug og Siri Nørve, Norges byggforskningsinstitutt Paper til forskersamling i Trondheim 18-19. juni 2003. NFRs byutviklingsprogram. Foreløpig utkast.

Detaljer

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård og Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Rapport 2012:1. En analyse av boligmarkedet i Hardangerkommunene. Vigdis Nygaard

Rapport 2012:1. En analyse av boligmarkedet i Hardangerkommunene. Vigdis Nygaard Rapport 2012:1 En analyse av boligmarkedet i Hardangerkommunene Vigdis Nygaard Tittel : Forfatter : En analyse av boligmarkedet i Hardangerkommunene Vigdis Nygaard Norut Alta - Áltá rapport : 2012:1 ISBN

Detaljer

Sør-Varanger kommune Boligpolitisk handlingsplan 2009-2012 1

Sør-Varanger kommune Boligpolitisk handlingsplan 2009-2012 1 Sør-Varanger kommune Boligpolitisk handlingsplan 2009-2012 1 1.0 INNLEDNING 1.1 INNLEDNING OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER AT ALLE SKAL KUNNE BO TRYGT OG GODT. BOLIGSITUASJONEN FOR DE ALLER FLESTE

Detaljer