Fakultet for arkitektur. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet MASTEROPPGAVE I STUDIEPROGRAMMET MASTER I EIENDOMSUTVIKLING OG FORVALTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakultet for arkitektur. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet MASTEROPPGAVE I STUDIEPROGRAMMET MASTER I EIENDOMSUTVIKLING OG FORVALTNING"

Transkript

1 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Saksbehandler Helge Gravås Telefon MASTEROPPGAVE I STUDIEPROGRAMMET MASTER I EIENDOMSUTVIKLING OG FORVALTNING - for Masterstudent: Erling Kristian Skinderhaug og Petter Stranden Fagerli Fagområde Eiendomsutvikling og forvaltning: Utleveringsdato: Innlevering: Tittel: Diskontert kontantstrømanalyse som beslutningsgrunnlag ved verdivurdering av eiendom Formål: Hvilken kvalitet vil vår tilnærming til diskontert kontantstrømanalyse ha som økonomisk beslutningsgrunnlag når verdi og lønnsomhet ved eiendom skal vurderes? Følgende hovedpunkter skal behandles: 1. Testing av metoden på eiendommer på bakgrunn av referanse- og erfaringstall 2. Hvem vil ha nytte av å bruke denne metoden? 3. Hvor lett er metoden å sette seg inn i for ulike brukere? 4. Videreutvikling av metoden med tanke på brukervennlighet 5. Videreutvikling av metoden med tanke på komplettering i forhold til beregning av variabler som påvirker resultatet Side 5 av 9 retningslinjer for masteroppgave 2 årig (2)

2

3 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FAKULTET FOR ARKITEKTUR OG BILLEDKUNST Oppgavens tittel: Diskontert kontantstrømanalyse som beslutningsgrunnlag ved verdivurdering av eiendom Dato: Antall sider (inkl. bilag): 140 Masteroppgave X Prosjektoppgave Navn: Stud.techn. Petter Stranden Fagerli og Erling Kristian Skinderhaug Faglærer/veileder: Gunnar Leikvam Eventuelle eksterne faglige kontakter/veiledere: Ekstrakt: Oppgaven tar utgangspunkt i et Excel-regneark for diskontering av kontantstrømmer som vi utviklet i forbindelse med en prosjektoppgave fra høsten Problemstillingen i oppgaven tar for seg hvor god kvalitet denne metoden har som beslutningsverktøy og hvordan den egner seg til verdivurdering av eiendom. Dette har blitt testet ut på flere ulike måter, spørreundersøkelse, testing av eiendommer i metoden og testing av brukervennlighet i samarbeid med testpersoner fra bransjen. I tillegg har metoden blitt utviklet i forhold til hvordan den framsto etter prosjektoppgaven. Denne videreutviklingen foregikk før undersøkelsene ble gjennomført. Testingen av eiendommer i regnearket skal fastslå hvor høy kvaliteten på analysene metoden leverer i forhold til lignende metoder for verdi- og lønnsomhetsvurdering som brukes i bransjen. Tallmaterialet er testet med metoden som denne oppgaven bygger på opp mot analyseverktøy som brukes av bransjen i dag. Målet med spørreundersøkelsen er å finne ut hvor utstrakt bruk av teoretiske metoder er i bransjen. Grunnen til dette er at det skal kontrolleres om det finnes en reell nytte og behov for regnearket som er utviklet. Undersøkelse av brukervennlighet har også vært et punkt i denne oppgaven. Denne er gjennomført med testpersoner som har erfaring med bruk av metoder for verdi- og lønnsomhetsvurdering. Resultatene fra de ulike undersøkelsene skal danne et grunnlag for ytterligere utvikling av metoden. Slik at metoden kan bli et brukervennlig produkt med god kvalitet. Metoden har en del å gå på i forhold til å ha god kvalitet som beslutningsgrunnlag. Den fungerer likevel godt under gitte forutsetninger. I tillegg bør den utvikles noe i forhold til brukervennlighet. Stikkord: 1. Verdivurdering 2. Eiendom 3. Diskontert kontantstrømanalyse 4. Eiendomsøkonomi 5. Analyseverktøy (sign.)

4

5 Forord Denne masteroppgaven er skrevet våren 2010 over en periode på 20 uker. Vi er to studenter ved det 2-årige masterprogrammet, Eiendomsutvikling og -forvaltning på Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Oppgaven utgjør 30 studiepoeng og avslutter dette 2-årige masterprogrammet. I løpet av perioden har vi forsøkt å holde fokus på oppgaven hele veien og ha en jevn arbeidsmengde. Hovedtemaet for oppgaven er verdivurdering av eiendom og bygger videre på en prosjektoppgave som vi skrev høsten Vi håper at oppgaven kan være en kilde til inspirasjon for senere arbeid med dette temaet. Vi har vært avhengig av hjelp fra mange personer i eiendomsbransjen underveis i arbeidet med denne oppgaven. På grunn av at noen av disse ønsker å være anonyme vil vi ikke nevne noen med navn. Men vi takker for at dere har satt av tid til å hjelpe oss, og bidratt til at det ble mulig å gjennomføre denne masteroppgaven. Det at oppgaven har blitt utført med et tett samarbeid med bransjen ser vi på som er fordel. Dette fordi vi har fått et innblikk i hva bransjen vektlegger i forbindelse med verdi- og lønnsomhetsvurdering av eiendom. Et av målene med oppgaven er at metoden vår kan bli et alternativ til de analyseverktøyene som brukes av bransjen i dag. Vi ønsker også å takke vår veileder Gunnar Leikvam for nyttig veiledning underveis i prosessen. I tillegg vil vi takke Geir Karsten Hansen, som til tross for å ha forskningstermin har tatt seg tid til å svare på våre spørsmål. Vi gjør oppmerksom på at noen av vedleggene i denne oppgaven kun vil ligge på CD på grunn av at det ikke er hensiktmessig å ha disse på papir. Dette gjelder blant annet resultatene fra beregningene vi har gjort. Vi gjør oppmerksom på at Vedlegg 9 forklarer ulike ord og uttrykk som er viktige for denne avhandlingen. Trondheim

6

7 Sammendrag Rapporten er basert på en metode vi har utviklet. Metoden er et regneark som bruker diskontering av kontantstrømmer som utgangspunkt for å anslå verdien av en eiendom. Denne avhandlingen skal gjøre en vurdering av hvordan metoden fungerer. Problemstillingen er: Hvilken kvalitet vil vår tilnærming til diskontert kontantstrømanalyse ha som økonomisk beslutningsgrunnlag når verdi og lønnsomhet ved eiendom skal vurderes? Hovedårsaken til at vi valgte å gjennomføre denne oppgaven ligger i at vi ønsket å finne ut om det verktøyet vi har utviklet være så godt at andre ser nytten av å bruke det. For å kunne svare på problemstillingen ble det gjennomført tre ulike kvalitative undersøkelser. Disse skulle belyse problemstillingen fra flere vinkler. Den viktigste undersøkelsen var å gjennomføre testinger av metoden opp mot tallmateriale innhentet blant annet fra aktører i eiendomsbransjen. Her skulle vi finne årsaken til avvik mellom våre og aktørenes vurderinger av ulike eiendommer. Det ble også gjennomført en spørreundersøkelse for å kunne si noe om bransjens holdning til slike metoder og om de bruker disse i sitt daglige virke. Den siste undersøkelsen var en gjennomkjøring av regnearket i samarbeid med personer fra bransjen for å kunne si noe om brukervennligheten i regnearket. Teoristoffet som presenteres i oppgaven omhandler forskjellige typer metoder for verdi- og lønnsomhetsvurdering av eiendom. I tillegg er det en større del om diskontering av kontantstrømmer som metode. Vi ser også på forskjellige sider ved bruk av denne vurderingsmetoden. Det tas opp hva som kjennetegner eiendom som et investeringsobjekt og viktigheten av økonomiske analyser når det skal investeres i eiendom. Som et resultat av de tre undersøkelsene vi har gjennomført lanseres tre teorier som forteller noe om egenskapene ved vår metode: 1. Eiendomstypene ikke avgjørende for resultatene metoden gir 2. Tidshorisont er viktig for at vurdering med vår metode er nødvendig 3. Vår metode har en styrke i forhold til å vurdere utviklingseiendom Ved testing av metoden opp mot innhentet tallmateriale fant vi at regnearket fungerte godt uavhengig av eiendomstype. Eksempler på ulike eiendomstyper vil være næring, kontor, forretning, bolig og lager. Vi fant fire forutsetninger som bør være til stede for at analysen skal bli mest mulig realistisk: 1. Det må ikke inkluderes oppgraderingskostnader i driftsresultatet siste analyseperiode 2. Diskontering skjer i slutten av periodene 3. Restverdien påløper umiddelbart etter siste analyseperiode 4. Det er kun en felles diskonteringsrente for hele vurderingen Spørreundersøkelsen viste at det er bred kjennskap til ulike verdivurderingsmetoder blant respondentene. Det viste seg også at mange gjorde egne verdivurderinger og at diskontering av kontantstrømmer var et utgangspunkt for flere av metodene. Dette fortalte oss at vår metode kan være et aktuelt verktøy for bransjen.

8 Resultatene fra testing av brukervennligheten viste flere positive aspekter ved metoden. Spesielt blir det trukket fram at den er omfattende i forhold til ulike variabler og at den er lett forståelig. Av negative punkter nevnes Inndata -siden som bør utvikles videre. Vi har funnet to forutsetninger som bør være til stede for at metoden skal fungere godt i bruk: 1. Inntekten på et areal endres kun i forhold til prisstigning gjennom analyseperiodene 2. Når arealene oppgraderes bør dette gjøres for hele eiendommen Det anbefales også at det inkluderes en leietakeroversikt og grafer og figurer for at regnearket skal bli mer brukervennlig. Som svar på vår problemstilling har vi kommet fram til at kvaliteten på metoden som beslutningsgrunnlag generelt sett kan økes. Men dersom de fire forutsetningene fra testing av metoden opp mot innhentet tallmateriale er til stede, vil metoden ha god kvalitet som beslutningsgrunnlag.

9 INNHOLD 1 INNLEDNING Presentasjon av problemstilling Utdyping og begrensing av problemstilling Oppgavens hensikt og relevans Tidligere undersøkelser rundt dette temaet METODE Presentasjon av vår metode for diskontering av kontantstrømmer Tilnærming til forskning Vår tilnærming Metodetriangulering Hva har vi gjort Testing av regnearket på ulike eiendommer Spørreundersøkelse Test av brukervennlighet ved metoden Utvikling av regnearket Validitet Reliabilitet Feilkilder ENDRING OG VIDEREUTVIKLING AV REGNEARKET Presentasjon av endringer og videreutvikling Endringer for å bedre brukskvalitet Endringer for å øke analysemulighetene TEORI Ulike metoder for verdi- og lønnsomhetsvurdering av eiendom Residualmetoden Diskontert kontantstrømanalyse Yieldmetoden Tilbakebetalingsmetoden Arealprismetoden Diskontert kontantstrømanalyse Diskonteringsrente Typiske feil ved bruk av diskontert kontantstrømanalyse Er DCF et nyttig verktøy i den virkelige verden? Kvalitetssikring av tallmateriale Eiendom som et investeringsobjekt RESULTATER FRA TESTING AV VÅR METODE OPP MOT EIENDOMMER Årsaken til avvik ved eiendommene Avvik fra det resterende utvalget Øvrige funn... 64

10 6 RESULTATER FRA SPØRREUNDERSØKELSE Funn fra spørreundersøkelse RESULTATER FRA TESTING AV BRUKERVENNLIGHET Funn fra testing av brukervennlighet DRØFTING Avvik ved testing av vår metode Årsakene til avvikene Trender i funn fra testing av metoden på eiendommer Spørreundersøkelsen Brukervennlighet i metoden Krav til bruker av metoden Vår metode for omfattende AVSLUTNING Oppsummering Teorier vårt arbeid har ført til Vår metode passer best til Konklusjon Svar på vår problemstilling Veien videre REFERANSER... 97

11 FIGURLISTE Figur 1 Første side i regnearket Figur 2 Resultatsiden i regnearket Figur 3 Oppsett for anskaffelseskostnad i regnearket Figur 4 Utsnitt fra regnearket. Pilene viser at tekstcellene er linket Figur 5 De tre elementene som beregner inntekter fra salg Figur 6 Nominell eller reell diskonteringsrente Figur 7 Når i perioden diskontering skal skje, og når i perioden inntekter og kostnader forventes å påløpe Figur 8 Residualberegning Figur 9 Yieldmetoden Figur 10 Multiplikatormetoden Figur 11 Eksempel på tilbakebetalingsmetoden Figur 12 Formel for diskontering av kontantstrømmer Figur 13 Eksempel på diskontering av kontantstrømmer Figur 14 Oppbygging av diskonteringsrente Figur 15 Et alternativ til få samme resultat som ved bruk av vår metode ved vurdering av denne eiendommen TABELLISTE Tabell 1 Kvalitativ og kvantitativ forskning Tabell 2 Fordelingen i vårt utvalg Tabell 3 Hovedkategoriene vi har brukt til å sette sammen vårt utvalg Tabell 4 Oversikt over endringer i vår DCF-metode Tabell 5 Viktige faktorer ved investering i eiendom Tabell 6 Våre referansemetoder Tabell 7 Prosentvis avvik i forhold til referansemetode... 66

12

13 1 Innledning Bilde 1 Med dette ønsker vi deg velkommen til oppgaven I denne innledningen skal vi ta for oss bakgrunnen for oppgaven, samt presentere og utdype vår problemstilling. Videre skal vi belyse hvorfor vi mener denne oppgaven er relevant. Vi ser også på tidligere arbeider som er gjort rundt vårt tema. 1

14 1.1 Presentasjon av problemstilling Høsten 2009 gjennomførte vi en prosjektoppgave i samarbeid med KLP Eiendom Trondheim (KLPE). Denne prosjektoppgaven gikk ut på å vurdere det økonomiske potensialet i et eiendomsutviklingsprosjekt som KLPE så på som et mulig investeringsobjekt. For å vurdere det økonomiske potensialet i dette prosjektet utviklet vi en metode, basert på diskontering av kontantstrømmer, som skulle si noe om lønnsomheten og verdien i prosjektet. Metoden er utarbeidet som et Microsoft Excel-regneark og både begrepene metode og regneark vil bli brukt når vi omtaler vårt analyseverktøy i denne avhandlingen. Vi la ned mye arbeid i utvikling av dette analyseverktøyet og vårt resultat viste seg å bli relativt nært det resultatet KLPE kom fram til i sine vurderinger. Dette har gjort at vi er nysgjerrige på om vår metode kan være et godt verktøy når eiendom generelt sett skal analyseres med tanke på lønnsomhet og verdi. Dermed har vi satt som overordnet hypotese: Vår metode egner seg som verktøy til verdivurdering av eiendom. Vi ønsker også å finne ut hva som eventuelt må videreutvikles for at regnearket skal kunne brukes til verdi- og lønnsomhetsvurderinger på eiendom generelt. På bakgrunn av det forrige avsnittet vil temaet for denne oppgaven være vår tilnærming til diskontert kontantstrømanalyse. Problemstillingen vi har utviklet når vi nå skal jobbe videre med dette regnearket er: Hvilken kvalitet vil vår tilnærming til diskontert kontantstrømanalyse ha som økonomisk beslutningsgrunnlag når verdi og lønnsomhet ved eiendom skal vurderes? Med kvalitet mener vi at metoden skal fungere på et tallmateriale som vi skaffer fra en verdi- og lønnsomhetsvurdering gjort i bransjen. Det innebærer at hvis vår metode har en god kvalitet skal den gi et resultat som er et bilde på eiendommens verdi, og i tillegg stemmer overens med de forutsetningene som gjelder. Grunnen til at vi har skrevet både verdi og lønnsomhet i problemstillingen, er at ved investeringseiendom representerer nåverdien lønnsomheten. Og verdien finner vi hvis vi legger sammen nåverdien og investeringen. Mens ved eiendom uten investering vil nåverdien vise eiendommens totale verdi. En eiendom uten investering vil typisk være en eiendom som er vurdert på oppdrag fra eier. 2

15 1.1.1 Utdyping og begrensing av problemstilling I dette underkapitlet går vi nærmere inn på rammene for det videre arbeidet med oppgaven. Her tar vi for oss fem punkter vi har valgt å undersøke i forbindelse med å svare på vår problemstilling. Vi skal også forklare tanken bak hver og en av disse. De fem punktene er som følger: 1. Testing av metoden på eiendommer på bakgrunn av referanse- og erfaringstall 2. Hvem vil ha nytte av å bruke denne metoden? 3. Hvor lett er metoden å sette seg inn i for ulike brukere? 4. Videreutvikling av metoden med tanke på brukervennlighet 5. Videreutvikling av metoden med tanke på komplettering i forhold til beregning av variabler som påvirker resultatet 1. Testing av metoden på eiendommer på bakgrunn av referanse- og erfaringstall I arbeidet med dette punktet skal vi ta for oss et utvalg eiendommer som vi skal vurdere ved hjelp av regnearket vi har laget. Vi kommer til å ta kontakt med ulike eiendomsbesittere og spørre om å få tilgang på tallene de har brukt ved vurdering av noen utvalgte eiendommer. Videre skal vi sammenligne de svarene vi kommer fram til med svarene de ulike eiendomsbesitterne har kommet fram til. Konklusjonene fra dette punktet kommer til å bygge på de resultatene vi får fra den nevnte sammenlikningen. Eiendommene vi undersøker i denne omgang er begrenset til å omfatte kontor, handel, bolig og lager. I hovedsak kommer denne begrensningen av at det er de eiendomstypene vi har fått tilgang til fra våre samarbeidspartnere. Det vil være viktig å merke seg at vi ikke kan fastslå noe om metodens egnethet i forhold til eiendomstyper vi ikke har hatt mulighet å teste for. Vi har for eksempel ikke fått testet regnearket opp mot eiendommer med hotell og industri som formål. Vi vil også nevne at utvalget vi har satt sammen i forbindelse med testingen av metoden ikke kan brukes som grunnlag for å generalisere våre konklusjoner. Men om vi kommer fram til at metoden passer som beslutningsgrunnlag for våre utvalgte eiendommer, kan dette være en indikasjon på at den også passer for liknende eiendommer. Eksempelvis vil enhver eiendom basert på utleie, hovedsakelig inneholde mange av de samme elementene i kontantstrømmen. I denne oppgaven tester vi kun eiendommer tilknyttet foretaksvirksomhet, og ikke eiendommer til privat bruk eksempelvis selveierboliger. 2. Hvem vil ha nytte av å bruke denne metoden? Dette spørsmålet vil blant annet være en oppfølgning av det forrige punktet. De eiendommene vi tester skal ha ulike formål i forhold til hva de er avsatt til, denne oppgaven omfatter bolig, kontor, handel og lager. I tillegg skal vi ta for oss både eiendommer som må utvikles for at de skal nå sitt potensial og eiendommer som allerede er ferdig utviklet. Gjennom den sammenlikningen som gjøres 3

16 ved punkt 1 skal vi her si noe om hvilke typer eiendommer metoden egner seg til å vurdere. Slik vil vi også kunne si noe om hvem som kan ha nytte av denne metoden. Vi skal også gjøre en spørreundersøkelse som skal se på hvordan eiendomsaktører forholder seg til lønnsomhets- og verdisettingsanalyser, denne skal ha en kvalitativ vinkling. Ut av dette håper vi å kunne få et inntrykk av hvilke eiendomsaktører vår metode kan passe for. Denne undersøkelsen skal kun brukes for å få en indikasjon på mulige brukere. Vi ville trolig fått et mer nøyaktig og grundig svar på dette punktet dersom spørreundersøkelsen ble gjennomført med en kvantitativ vinkling. Da kunne vi kommet fram til en generalisert konklusjon. Dette har vi derimot vurdert som for omfattende i denne omgang. Dermed kan resultatene fra spørreundersøkelsen ikke generaliseres, men kun brukes som en indikasjon på eventuelt egnede brukergrupper for vår metode. 3. Hvor lett er metoden å sette seg inn i for ulike brukere? Det er vesentlig at vår metode for diskontering av kontantstrømmer er overkommelig og oversiktelig å sette seg inn i dersom metoden skal bli brukt av eiendomsbransjen. Som grunnlag for å si noe om dette punktet skal vi ta kontakt med noen utvalgte personer fra eiendomsbransjen. De skal sette seg inn i regnearket, for så å gi oss en tilbakemelding på hvordan de vurderer brukervennligheten. Disse tilbakemeldingene vil danne utgangspunktet for drøfting og konklusjon rundt dette punktet. Samtidig vil tilbakemeldingene også gi et utgangspunkt for videre arbeid med metoden etter denne masteroppgaven. Brukervennligheten i metoden vil kun bli vurdert av et utvalg bestående av personer med erfaring fra verdi- og lønnsomhetsvurdering av eiendom. Grunnen til at vi begrenser utvalget til kun å inneholde personer med erfaring, kommer av at det er de som er hovedmålgruppe i forhold til potensielle brukere. Dette fordi vi mener at personer uten erfaring og kjennskap til slikt arbeid trolig ville hatt problemer med å forstå det tekniske ved metoden. Dermed kunne de fått problemer med å gi oss relevante tilbakemeldinger på brukervennligheten. 4. Videreutvikling av metoden med tanke på brukervennlighet Arbeidet med punkt 4 vil stort sett foregå gjennom vår bruk av metoden. Vi har sett at jo mer vi har arbeidet med metoden jo bedre løsninger har vi funnet for oppsettet. Vi kommer ikke til å endre på hovedstrukturen eller hovedprinsippene ved metoden. De endringene som eventuelt gjøres skal ha til hensikt å gjøre regnearket mer oversiktlig og mer generelt. Arbeidet med dette punktet og punkt 5 vil være avsluttet da arbeidet med punkt 1-3 starter. Dermed vil ikke resultatene fra punkt 1 og 3 virke inn på det som vil bli gjort i forbindelse med punkt 4 og 5. Vi kunne da fått problemer med gyldigheten i denne oppgaven. 5. Videreutvikling av metoden med tanke på komplettering i forhold til beregning av variabler som påvirker resultatet Vi kommer ikke til å involvere eksterne i arbeidet med dette punktet i denne omgang. Vi kommer til å vurdere dette punktet opp mot vår egen bruk av metoden. Tilpasning slik at metoden kan behandle 4

17 eiendommer der verdiskapningen skjer gjennom salg vil være vesentlig. Et annet fokus kommer til å ligge på å finne bedre løsninger for de svakhetene som ble identifisert under arbeidet med vår prosjektoppgave. Spesielt vil vi fokusere på å finne bedre løsninger for beregning av tomtekostnad og restverdi. Vektlegging av de fem punktene Av de fem punktene som nå har blitt gjennomgått kommer vi til å legge størst vekt på punkt 1, siden det er ved testingen vi kan si noe direkte om kvaliteten på selve utregningsmåten. For om ikke metoden fungerer teknisk sett er det ikke sikkert den er verdt å utvikle videre. Kommer vi fram til at vår metode fungerer bra som beslutningsgrunnlag, vil den være verdiløs dersom det ikke er marked for metoden vår. På bakgrunn av dette håper vi punkt 2 kan hjelpe oss å si noe om hvilke aktører i eiendomsbransjen som kan ha nytte av vår metode. Videre vil metoden fortsatt være verdiløs dersom potensielle brukere ikke klarer å sette seg inn i den. Derfor har vi satt opp punkt 3 som noe vi skal belyse i denne oppgaven. Punktet er hovedsakelig framtidsrettet og hensikten med det er å legge til rette for videre arbeid og utvikling av metoden. Punktet er således viktig fordi et mål med denne oppgaven er å bidra til at metoden skal bli et godt verktøy. Punkt 4 og 5 var vesentlig å inkludere for at vi i det hele tatt skulle ha mulighet til å gjennomføre denne avhandlingen. Grunnen til dette kommer av at regnearket som er utgangspunktet for denne oppgaven er spesielt rettet inn mot den konkrete eiendommen vi jobbet med i vår prosjektoppgave fra høsten Det var ikke lagt vekt på at andre skulle ha mulighet til å bruke regnearket og det var derfor relativt rotete satt opp etter vår mening. Derfor skal punkt 4 gjøre at vi får muligheten til å rydde opp i regnearket og gjøre oppsettet mer generelt. Under prosjektoppgaven var vi fokusert på å komme fram til noen få resultatmål som var særlig relevante for akkurat den eiendommen. I tillegg var det forutsatt at den eiendommen som da ble vurdert skulle skape verdi gjennom utleie. Punkt 5 er derfor viktig for at vi skal ha muligheten til å gjøre de endringene som er nødvendig for at metoden teknisk sett kan fungere for andre eiendommer enn den som prosjektoppgaven omfattet. For å samle trådene fra gjennomgangen av de fem overnevnte punktene vil vårt hovedfokus for denne oppgaven være punkt 1-3, med særlig vektlegging av punkt 1. Samtidig er de to siste punktene vesentlige for at vi skal kunne gjennomføre de tre første punktene Oppgavens hensikt og relevans Vi skal nå ta for oss i hvilke sammenhenger denne avhandlingen er relevant, og hvordan den passer inn i et større bilde. I tillegg skal vi se på hva vi ønsker å utrette med dette arbeidet og oppgavens hensikt. Vi har spesielt to hensikter med vår problemstilling og denne avhandlingen: 1. Skape et grunnlag for videre utvikling og arbeid med vår metode for verdi- og lønnsomhetsvurdering 2. Bidra til at vår metode skal bli et utprøvd og tilgjenglig verktøy for verdi- og lønnsomhetsvurdering av eiendom 5

18 Vi håper vår masteroppgave vil være starten på verifiseringen av den metoden vi har utviklet, dersom vårt arbeid blir fulgt opp videre. Vi vil gjennom denne oppgaven skape et grunnlag for videreutvikling av metoden, samt videre forskning på den. Ut fra de konklusjoner vi kommer fram til med denne avhandlingen, vil det kunne lages nye problemstillinger og hypoteser for videre forskning på regnearket. Eksempelvis dersom vi, gjennom denne oppgavens forutsetninger, kommer fram til at metoden passer for verdivurdering av kontoreiendommer, kan det forskes videre på dette. Neste steg kan da være å gjøre en undersøkelse som kan generaliseres, ved at det lages en hypotese som; Metoden er egnet for verdivurdering av kontoreiendom. Denne undersøkelsens formål blir da å se om hypotesen kan beholdes eller må forkastes. Dersom noe slikt blir gjort kan vår avhandling og regnearket bli et utgangspunkt for en utprøvd og lett tilgjenglig metode for verdi- og lønnsomhetsvurdering av eiendom. Selv om denne undersøkelsen vil skape et grunnlag for videre forskning er ikke dette oppgavens eneste hensikt. Vår metode er basert på godt utviklede og utprøvde prinsipper for verdi- og lønnsomhetsvurdering av eiendom, og er således ikke nyskapende. Vi tenker her på at metoden bygger på diskontering av kontantstrømmer som er mye brukt i ulike sammenhenger. Men etter det vi har funnet ut kan det være vanskelig å få tilgang til ferdig utviklede maler for slike vurderinger. Med denne masteroppgaven håper vi å kunne bidra til å endre på dette. Vi skal nå forklare hvorfor dette er et mål for oss. Slik vi ser det har denne avhandlingen en særlig relevans med tanke på utviklingen i eiendomsbransjen de siste årene. I en lengre periode har det vært nærmest garantert å tjene penger ved en eller annen form for investering i eiendom. På grunn av finanskrisen har de siste årene derimot vist at ikke alle eiendommer eller prosjekter er lønnsomme. Dette gjør at eiendomsaktører må legge ned mer arbeid i forbindelse med identifisering av gode investeringer i eiendom. Etter å ha snakket med folk i eiendomsbransjen og sett igjennom en del litteratur rundt lønnsomhetsvurdering og verdisetting av eiendom har vi fått inntrykk av at det ikke er mange gode utarbeidede rammer for hvordan dette skal beregnes. I lærebøkene finner vi flere ulike metoder for beregning av verdi, men flere av disse er ment til å gi grovestimater. De som går mer i detalj har, som vår metode, diskontering av kontantstrømmer som hovedprinsipp. Men vi ser at dette gjøres forskjellig fra lærebok til lærebok, og er ofte tilknyttet bestemte eksempler. Aktørene i bransjen har ofte sine egne tilnærminger til ulike verdisettingsmetoder basert på egne forutsetninger. Disse tilnærmingene er nærmest hemmeligstemplet, noe som gjør tilgjengligheten på gode og utprøvde metoder begrenset. Det at metodene er hemmeligstemplet gjør at de forutsetningene de er basert på trolig er noe ulike. Vi mener at eiendomsbransjen kan tjene på at det benyttes samme metode av flere bedrifter. Et eksempel kan være i en situasjon hvor to bedrifter skal forhandle om prisen på en eiendom. Det vil da være enklere å komme fram til riktig pris dersom deres vurderinger er basert på samme metodikk. En annen fordel med en allment anerkjent metode er at når eiendommer vurderes med ulik metodikk vil gjerne resultatet bli forskjellig. For eksempel i regnskapssammenheng kan en felles mal gi mer sammenlignbare resultater. Dette kan redusere mulighetene til å framstille uriktige resultater til fordel for seg selv. Videre er det en generell oppfatning at mange aktører ikke legger mye ressurser i utprøvde analyser når de for eksempel vurderer å investere i en eiendom. Bransjefolk vi har vært i kontakt med kan fortelle at eiendommer har blitt kjøpt opp som investeringsobjekt på bakgrunn av magefølelse og i 6

19 beste fall en veldig overfladisk analyse. Ved flere anledninger har slike kjøp vist seg å være investeringer som ikke har gitt ønsket resultat. Det skal også sies at vi vet at mange aktører er veldig gode på dette analysearbeidet. Med det overnevnte i bakhodet håper vi at denne undersøkelsen bidrar til å bygge opp vår metode som et godt verktøy for lønnsomhets- og verdivurdering av eiendom. Vi håper at vår metode kan være til hjelp for aktører som ønsker å gjøre grundige analyser i forhold til lønnsomhet og verdi, men som ikke har utarbeidet egne rutiner for nettopp dette. Videre håper vi at leserne av denne avhandlingen vil sitte igjen med en følelse av at lønnsomhets- og verdianalyser er viktig, og at de ønsker å prøve ut hvordan vår metode passer til deres behov. I forhold til oppgavens mer generelle relevans kan det være nyttig å se litt på hvorfor og når det er aktuelt å gjennomføre verdi- og lønnsomhetsvurderinger. Etter hva vi har erfart er vurdering av en eiendoms verdi og lønnsomhet særlig vesentlig i fire ulike situasjoner: Anskaffelse/Investering Salg Regnskap Oppfølging Ut fra de overnevnte punktene kan vi forstå at eiendomsaktører må og bør utføre verdi- og lønnsomhetsvurderinger relativt ofte og regelmessig. Dersom en eiendomsaktør vurderer å gå til anskaffelse av en eiendom er det viktig å finne ut hvor mye han kan gi for eiendommen for å oppnå ønsket avkastning. Slik sett kan verdi- og lønnsomhetsvurderinger bidra til å redusere faren for å kjøpe katta i sekken. Det samme gjelder for selger av en eiendom. Det vil være viktig å vite hva eiendommen, som skal selges, er verdt slik at selger kan oppnå riktig pris for salgsobjektet. Ved for dårlig kunnskap om verdien kan selger risikere å selge til spottpris og dermed ikke få betalt for de verdiene som ligger i eiendommen. Alternativt kan selger legge seg for høyt i pris og slik skremme bort potensielle kjøpere eller gjøre forhandlingssituasjoner unødvendig krevende. I forhold til eiendomsaktører som eier eiendom er det viktig å vite verdien på de eiendommene som de besitter for å kunne sette opp gode regnskap. Mange utarbeider regnskapsrapporter for hvert kvartal og har en kontinuerlig oppfølging av selskapets regnskap. Dette gjør det viktig å kunne vite verdien av det aktuelle selskapets eiendeler. Til slutt er verdi- og lønnsomhetsvurderinger viktig i forhold til oppfølging av de eiendommene et selskap besitter. Gjennom hyppig oppfølging av en eiendoms økonomiske utvikling kan eieren øke mulighetene for å få best mulig avkastning fra eiendommen. Oppfølging vil øke mulighetene for å avdekke eventuelle forandringer som bør gjøres for at eiendommen skal utnyttes på en best mulig økonomisk måte. En eier kan også for eksempel oppdage at han ikke lenger vil kunne oppnå ønsket avkastning på en eiendom gjennom slike vurderinger og analyser på grunn av framtidige økonomiske utsikter. Dermed kan eieren få mulighet til å selge eiendommen før potensielle tap vil påløpe. Det er verdt å nevne at vårt ønske er at metoden vi har utviklet skal være et godt verktøy. Derfor vil det ikke være en nedtur om denne avhandlingen kommer fram til at regnearket slik det framstår i dag ikke er et fullgodt verktøy. Dette vil eventuelt føre til at vi vil legge ned mer arbeid i videreutviklingen av metoden i framtiden. 7

20 1.2 Tidligere undersøkelser rundt dette temaet Vi har søkt opp og gått igjennom en del avhandlinger som kunne tenkes å ha noe å gjøre med temaet for vår avhandling. I dette underkapittelet skal vi kort presentere hva vi kom fram til gjennom disse undersøkelsene. Det ble gjort en utredning av en siviløkonomstudent våren 2003 ved Norges Handelshøyskole med tittelen Sentrale problemstillinger ved investering i næringseiendom. Denne utredningen ser på ulike selskapsformer ved investering i næringseiendom, ulike former for eiendomsinvesteringer, hva som bestemmer verdien på eiendom, hvordan bestemme avkastningskrav, hvordan vurdere verdien på eiendom og markedssituasjonen for eiendom. Utredningen tar dermed for seg de fleste aspektene rundt investering i næringseiendom. I utredningen blir det trukket fram noen forskjellige metoder for verdivurdering av eiendom. Her er det sett på flere punkter som også vi kommer til å belyse i vår avhandling, særlig i teorikapittelet. Vi vil i vår oppgave ta for oss stort sett det som går direkte på verdisetting og lønnsomhetsvurdering av eiendom. Vi kommer blant annet til å gå noe dypere inn i hvordan verdien på eiendommer kan vurderes. De kildene vi var i stand til å finne har vi gått gjennom for å finne mulige interessante momenter til teorikapitel og drøfting. Bortsett fra den overnevnte avhandlingen har vi ikke kommet over noen andre oppgaver som tar for seg vurdering av økonomiske analyseverktøy for eiendom slik vi skal. Vi har valgt å nevne oppgaven fra Norges Handelshøyskole fordi den presenterer ulike analyseverktøy. Men den vurderer i liten grad hvordan verktøyene passer som beslutningsgrunnlag noe som er vesentlig for vår avhandling. Vi vil legge til at vi gått gjennom flere avhandlinger som på en eller annen måte har verdivurdering av eiendom å gjøre. Men vi har valgt ikke å kommentere disse fordi de i liten grad tar for seg metoder for verdivurdering og ellers ikke beviser viktige forhold ved vår oppgave. Dette er også en motivasjon for oss da vi ønsker at det blir satt et større fokus på verdivurdering av eiendom, og vi håper at det vil komme flere studentoppgaver som tar for seg disse dette temaet i framtiden. 8

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE BILDE 1: FAST TRACK POSITIVE EFFEKTER VED BRUK AV PREFABRIKERTE YTTERVEGGSELEMETER I LEILIGHETSKOMPLEKSER EINAR GRIMSTAD Institutt for bygg, anlegg og transport ved Norges

Detaljer

Ulike metoder for bruketesting

Ulike metoder for bruketesting Ulike metoder for bruketesting Brukertesting: Kvalitative og kvantitative metoder Difi-seminar 10. desember 2015 Henrik Høidahl hh@opinion.no Ulike metoder for bruketesting 30 minutter om brukertesting

Detaljer

DRI 3001 Litteratur og metode Arild Jansen AFIN

DRI 3001 Litteratur og metode Arild Jansen AFIN Temaer DRI 3001 2.forelesning Prosjektplan, litteratur og metode Litt Praktisk prosjektplanlegging Bruk av litteratur Undersøkelsesopplegg (enkel metodebruk) Mål for forelesningen: - Eksemplifisere prosjektplanlegging

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

DRI Arild Jansen, AFIN

DRI Arild Jansen, AFIN Temaer DRI 3001 3.forelesning Bruk av teori og annen litteratur Lit om bruk av teori og empiri Litt om å skrive rapporten Mål for forelesningen: - Se eksempler på hvilken rolle teori har i prosjektarbeidet

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

Forskningsopplegg og metoder. Tematikk. Vitenskap og metode Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s

Forskningsopplegg og metoder. Tematikk. Vitenskap og metode Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s Forskningsopplegg og metoder Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Tematikk Vitenskap og metode Problemstilling Forskningsopplegg/design og metodekombinasjon (teori)

Detaljer

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Prosjektrapporten av Kåre Sorteberg Halden mars 2008 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Prosjektrapporten... 3 Rapportstruktur... 3 Forside... 3

Detaljer

Diskusjonsoppgaver Hvilke fordeler oppnår man ved analytisk evaluering sammenliknet med andre tilnærminger?

Diskusjonsoppgaver Hvilke fordeler oppnår man ved analytisk evaluering sammenliknet med andre tilnærminger? Definisjonsteori Hva er de tre hovedtilnærmingene til evaluering? Nevn de seks stegene i DECIDE. (blir gjennomgått neste uke) Gi et eksempel på en måte å gjøre indirekte observasjon. Hva ligger i begrepene

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Masteroppgave + Essay Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124.

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Forskningsopplegg og metoder Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Tematikk: Vitenskap og metode Problemstilling Ulike typer forskningsopplegg (design) Metodekombinasjon

Detaljer

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Prosjektplan Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Økonomi og ledelse 2011-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 1 2. Organisering 2.1 Gruppen 2.2 Veileder 2.3 Ressurspersoner

Detaljer

Fra idemyldring til ferdig prosjekt forskningsprosessens ulike faser

Fra idemyldring til ferdig prosjekt forskningsprosessens ulike faser Sidsel Natland Fra idemyldring til ferdig prosjekt forskningsprosessens ulike faser Holbergprisen i skolen, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen 2.-3. april 2008 Forskning vs hverdagsfilosofi

Detaljer

Søkerseminar ph.d.-program Hva kjennetegner en god prosjektbeskrivelse?

Søkerseminar ph.d.-program Hva kjennetegner en god prosjektbeskrivelse? Søkerseminar ph.d.-program Hva kjennetegner en god prosjektbeskrivelse? Aslaug Louise Slette, Senter for fremragende utdanning i musikkutøving, CEMPE 6. desember 2016 Oppbygging av søknad noen tips Omfang

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Allmenndel - Oppgave 2

Allmenndel - Oppgave 2 Allmenndel - Oppgave 2 Gjør rede for kvalitativ og kvantitativ metode, med vekt på hvordan disse metodene brukes innen samfunnsvitenskapene. Sammenlign deretter disse to metodene med det som kalles metodologisk

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Forord.................................................................. 11 Kapittel 1 Praktiske undersøkelser: spørsmål, spekulasjoner og fakta......... 13 1.1 Hva er poenget med empiriske undersøkelser?............................

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Forskningsprosessen. Forelesningen

Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Forskningsprosessen. Forelesningen 9. februar 2004 Forelesningen Metode innenfor samfunnsvitenskap og humaniora: Vi studerer en fortolket verden: oppfatninger, verdier, normer - vanskelig å oppnå objektiv kunnskap Metodisk bevissthet: Forstå

Detaljer

Grunnlaget for kvalitative metoder I

Grunnlaget for kvalitative metoder I Forelesning 22 Kvalitativ metode Grunnlaget for kvalitativ metode Thagaard, kapittel 2 Bruk og utvikling av teori Thagaard, kapittel 9 Etiske betraktninger knyttet til kvalitativ metode Thagaard, kapittel

Detaljer

MEVIT2800 Metoder i medievitenskap. Tema: Forskningsdesign. Kvantitativ eller kvalitativ? Pensum: Grønmo (2004): Kap 5, 6, 7, 11 og 12

MEVIT2800 Metoder i medievitenskap. Tema: Forskningsdesign. Kvantitativ eller kvalitativ? Pensum: Grønmo (2004): Kap 5, 6, 7, 11 og 12 MEVIT2800 Metoder i medievitenskap Tema: Forskningsdesign. Kvantitativ eller kvalitativ? Pensum: Grønmo (2004): Kap 5, 6, 7, 11 og 12 Plan for dagen Sentrale begreper Forskningsdesign Hva kjennetegner:

Detaljer

2-årig master i Senter for eiendomsutvikling og forvaltning

2-årig master i Senter for eiendomsutvikling og forvaltning 2-årig master i Eiendomsutvikling og forvaltning Eiendomsutvikling og -forvaltning handler om å ta utgangspunkt i eksisterende eiendommer, byområder, bygninger og infrastruktur, og utvikle og forvalte

Detaljer

Veiledning for utarbeidelsen av økonomiske analyser som fremlegges for Konkurransetilsynet

Veiledning for utarbeidelsen av økonomiske analyser som fremlegges for Konkurransetilsynet Rev.dato: 16.12.2009 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Innhold 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 2 GENERELLE PRINSIPPER... 2 2.1 KLARHET OG TRANSPARENS... 2 2.2 KOMPLETTHET... 2 2.3 ETTERPRØVING

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

STUDIEÅRET 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Onsdag 24. april 2013 kl

STUDIEÅRET 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Onsdag 24. april 2013 kl STUDIEÅRET 2012/2013 Individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Onsdag 24. april 2013 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING Oppgavens tittel: Samspillet på en byggeplass Planlegging og kommunikasjon mellom aktørene Interaction

Detaljer

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Metodisk arbeid Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Hva er en metode? En metode er et redskap, en fremgangsmåte for å løse utfordringer og finne ny kunnskap Metode kommer fra gresk, methodos:

Detaljer

Fremdriftsplanlegging i byggeprosjekter

Fremdriftsplanlegging i byggeprosjekter NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Forstudierapport Ole Jørgen Levy & Emma Marie Skjærstad Fremdriftsplanlegging

Detaljer

Rapportskriving. En rettledning.

Rapportskriving. En rettledning. Rapportskriving En rettledning http://www.mal.hist.no/hovedprosjekt Rapportens innhold Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse Innledning Hoveddeler Teori Metode Resultater Avslutning Referanser/Litteratur

Detaljer

DRI 3001 Våren forelesning Arild Jansen AFIN

DRI 3001 Våren forelesning Arild Jansen AFIN Temaer DRI 3001 2.forelesning Bruk av teori og om undersøkelsesopplegg Innsamling og bruk empiri (datamateriale) i prosjektarbeidet Litt om bruk av teori Om rapporten Mål for forelesningen: - Se eksempler

Detaljer

TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ERFARINGER AV SAMARBEID MELLOM LAMBERTSETER VDG. OG IMT VED UMB. Kristian Breili (UMB) og Kjetil Flydal (LVG)

TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ERFARINGER AV SAMARBEID MELLOM LAMBERTSETER VDG. OG IMT VED UMB. Kristian Breili (UMB) og Kjetil Flydal (LVG) TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ERFARINGER AV SAMARBEID MELLOM LAMBERTSETER VDG. OG IMT VED UMB Kristian Breili (UMB) og Kjetil Flydal (LVG) Hvorfor kontaktet vi UMB? Fra læreplanen i ToF: Opplæringen skal

Detaljer

Veiledning Tittel: Veiledning for utarbeiding av økonomiske analyser Dok.nr: RL065

Veiledning Tittel: Veiledning for utarbeiding av økonomiske analyser Dok.nr: RL065 Veiledning Tittel: Dok.nr: RL065 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 Bakgrunn og formål... 2 2 Generelle prinsipper... 2 2.1 Klarhet og transparens... 2 2.2 Kompletthet...

Detaljer

Bærekraftig utvikling - forskerspiren. Maria Sviland, Skolelaboratoriet NTNU

Bærekraftig utvikling - forskerspiren. Maria Sviland, Skolelaboratoriet NTNU Bærekraftig utvikling - forskerspiren Maria Sviland, Skolelaboratoriet NTNU 1 2 Forskerspiren Forskerspiren Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram ( - Naturfag i vidregående opplæring)

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

Systematisk usikkerhet

Systematisk usikkerhet Kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ Systematisk usikkerhet Basert på et utkast utarbeidet under ledelse av Dovre International AS Versjon

Detaljer

DRI 3001 Våren Prosjektstyring mm Arild Jansen AFIN

DRI 3001 Våren Prosjektstyring mm Arild Jansen AFIN Temaer DRI 3001 2.forelesning Prosjektplan, litteratur og metode Litt mer om prosjektplanlegging Bruk av litteratur Undersøkelsesopplegg (enkel metodebruk) Mål for forelesningen: - Eksemplifisere prosjektplanlegging

Detaljer

Forord Kapittel 1 Teori og empiri spørsmål og fakta Kapittel 2 Metode en pragmatisk tilnærming Kapittel 3 Etiske og praktiske avveininger

Forord Kapittel 1 Teori og empiri spørsmål og fakta Kapittel 2 Metode en pragmatisk tilnærming Kapittel 3 Etiske og praktiske avveininger Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Teori og empiri spørsmål og fakta... 13 1.1 Beskrivelse, forklaring og prediksjon... 14 1.2 Hvorfor metode?... 15 1.3 Gyldighet og troverdighet... 16 1.4 Bokens oppbygging...

Detaljer

STUDIEÅRET 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Tirsdag 27. august 2013 kl

STUDIEÅRET 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Tirsdag 27. august 2013 kl STUDIEÅRET 2012/2013 Utsatt individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Tirsdag 27. august 2013 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

SOS H KVALITATIVE METODER - FORELESNING 2 - TJORA 2007

SOS H KVALITATIVE METODER - FORELESNING 2 - TJORA 2007 SOS1002 Kvalitative metoder: Forelesningen i dag Problemstillinger og nytten av teorier Observasjonsstudier Intervjuer Bruk av dokumenter [kval.2.1] Nytten av teoretiske idéer Stimuleringen ligger ikke

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland Historie og fremtidsvisjoner Forfattere Isabel Halsøy Mojlanen Silje Jakobsen Tonje Strifeldt Kathrine Hauahei Leonore Andreassen Dato 28/10-2013 Forord Intervju som tilnærming

Detaljer

Prosjektbeskrivelsen består av

Prosjektbeskrivelsen består av Kvantitative hovedoppgaver: prosjektbeskrivelsen og litt om metode Knut Inge Fostervold Prosjektbeskrivelsen består av Vitenskapelig bakgrunn og problemformulering (ca 2 sider) Design og metode (ca 2-3

Detaljer

Informasjonsskriv nr.1. HVA KJENNETEGNER EN GOD RAPPORT? ( , revidert )

Informasjonsskriv nr.1. HVA KJENNETEGNER EN GOD RAPPORT? ( , revidert ) Informasjonsskriv nr.1 HVA KJENNETEGNER EN GOD RAPPORT? (14.2.2015, revidert 1.9.2017) I dette informasjonsskrivet oppsummerer kommisjonens erfaringer etter gjennomgangen av et stort antall sakkyndige

Detaljer

STUDIEÅRET 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00.

STUDIEÅRET 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00. STUDIEÅRET 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Dokumentstudier, innholdsanalyse og narrativ analyse. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser, s. 163-231.

Dokumentstudier, innholdsanalyse og narrativ analyse. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser, s. 163-231. Dokumentstudier, innholdsanalyse og narrativ analyse. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser, s. 163-231. Tematikk: Oppsummere hovedpunktene fra sist forelesning. Dokumentstudier

Detaljer

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Arbeidstittelen på masteroppgaven jeg skal skrive sammen med to medstudenter er «Kampen om IKT i utdanningen - visjoner og virkelighet». Jeg skal gå historisk

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE ANSKAFFELSESNR.: A 92911 Verdivurdering Side 1 av 5 VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn og formål med anskaffelsen... 2 2. Leveranseomfang... 2 3. Absolutte krav til leveransen...

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE Det gis ulike anbefalinger for hvordan en prosjektrapport skal se ut. Noen krav til innhold og utseende er beskrevet i forslaget nedenfor.

Detaljer

«Finnes det et marked for et slikt produkt og kan det gi profitt?

«Finnes det et marked for et slikt produkt og kan det gi profitt? PRESENTASJON AV BACHELOROPPGAVE Forretningsplanen- Unødvendig bruk av tid eller et nødvendig strategiverktøy for å finne et marked og oppnå profitt? Denne bacheloroppgaven er skrevet av Hege Annette Olstad

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i Spesialpedagogikk Høstsemesteret 2012 Åpen Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) Veileder: Ella Maria Cosmovici Idsøe

Detaljer

Prosjektanalyse ITD20106: Statistikk og Økonomi

Prosjektanalyse ITD20106: Statistikk og Økonomi Prosjektanalyse ITD20106: Statistikk og Økonomi 1 Prosjektanalyse Vi skal se på lønnsomhet av investeringsprosjekter. I investeringsanalysen studerer vi: Realinvesteringer maskiner, bygninger, osv. Finansinvesteringer

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner FoU-prosjekt 164023: sammendrag og konklusjoner Resymé Sykefraværet er høyere i kommunesektoren enn i privat sektor. Det er godt dokumentert at det er store forskjeller i fraværet mellom kjønn, aldersgrupper,

Detaljer

Nysgjerrigper 2012. Kjerringråd om hvordan man unngår å gråte når man skjærer løk

Nysgjerrigper 2012. Kjerringråd om hvordan man unngår å gråte når man skjærer løk Nysgjerrigper 2012 Kjerringråd om hvordan man unngår å gråte når man skjærer løk En kartlegging av hvilke kjerringråd som eksisterer og i hvilken grad disse rådene fungerer 5.trinn Spangereid skole Våren

Detaljer

Spørsmål, oppgaver og tema for diskusjon

Spørsmål, oppgaver og tema for diskusjon Kapittel 1 - Vitenskapen om samfunnet 1. Hvilke tema er sentrale i samfunnsvitenskapen? 2. Hvilken samfunnsmessig betydning har samfunnsvitenskapen? 3. Hva menes med reaktivitet og refleksivitet? 4. Diskutér

Detaljer

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå målet

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå målet Metodisk arbeid Strukturert arbeidsmåte for å nå målet Strukturen Forarbeid - planleggingen Hvem, hva, hvor, når, hvorfor, hvordan.. Arbeid - gjennomføringen Utføre det planlagte operative arbeidet Etterarbeid

Detaljer

P12: Naturvitenskapens egenart gjennom førstehånds kunnskap

P12: Naturvitenskapens egenart gjennom førstehånds kunnskap P12: Naturvitenskapens egenart gjennom førstehånds kunnskap Erfaringer fra to ulike prosjekter der elevene skulle lære naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte 11.15 12.00 Stipendiat Birgitte Bjønness

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Samfunnsvitenskapelig metode. SOS1120 Kvantitativ metode. Teori data - virkelighet. Forelesningsnotater 1. forelesning høsten 2005

Samfunnsvitenskapelig metode. SOS1120 Kvantitativ metode. Teori data - virkelighet. Forelesningsnotater 1. forelesning høsten 2005 SOS1120 Kvantitativ metode Forelesningsnotater 1. forelesning høsten 2005 Per Arne Tufte Samfunnsvitenskapelig metode Introduksjon (Ringdal kap. 1, 3 og 4) Samfunnsvitenskapelig metode Forskningsspørsmål

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

Gruppe nr. BO15-G16 - Fiksjonsfilm

Gruppe nr. BO15-G16 - Fiksjonsfilm Forprosjektrapport Gruppe nr. BO15-G16 - Fiksjonsfilm - 16 Jan 2015 Christoffer Stub Mariell Karlsen Bakke Morten Kjennerud Thomas Langnes FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE NR. BO15-G16 1 Prosjektgruppen Christoffer

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER

RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER FORORD Dette notatet er skrevet av Åge T. Johansen, Høgskolen i Østfold. Det er skrevet for å gi studenter en veiledning i rapportskriving. Informasjonen er ment å

Detaljer

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ----------------------------

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- Intervjuguide Generell disposisjon 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- 2. Selve intervjuet - hvordan starte intervjuet ---------------------------- 3. Kandidatens motivasjon

Detaljer

Prosjektbeskrivelsen består av

Prosjektbeskrivelsen består av Kvantitative hovedoppgaver: prosjektbeskrivelsen og litt om metode og utforming Knut Inge Fostervold Prosjektbeskrivelsen består av Vitenskapelig bakgrunn og problemformulering (ca 2 sider) Design og metode

Detaljer

EKSAMEN I PSY1001/PSY1011/PSYPRO4111/ PSYKOLOGIENS METODOLOGI HØSTEN 2012 BOKMÅL

EKSAMEN I PSY1001/PSY1011/PSYPRO4111/ PSYKOLOGIENS METODOLOGI HØSTEN 2012 BOKMÅL NTNU Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Psykologisk institutt EKSAMEN I PSY1001/PSY1011/PSYPRO4111/ PSYKOLOGIENS METODOLOGI HØSTEN 2012 DATO: 14.01.2012 Studiepoeng: 7,5 Sidetall bokmål

Detaljer

En sammenfallende oppfattelse innen næringseiendom?

En sammenfallende oppfattelse innen næringseiendom? Yield Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning En sammenfallende oppfattelse innen

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning og Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har funnet ut noe

Detaljer

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: Bindeleddet NTNU. Trondheim, NTNU 8.

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: Bindeleddet NTNU. Trondheim, NTNU 8. Forord Bindeleddet-NTNU gjennomfører hvert år en undersøkelse blant årets diplomstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse. Undersøkelsen er web basert, og den foregikk i år i

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV MASTEROPPGAVE I STUDIEPROGRAMMET MASTER I FYSISK PLANLEGGING

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV MASTEROPPGAVE I STUDIEPROGRAMMET MASTER I FYSISK PLANLEGGING NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Saksbehandler Helge Gravås Telefon Vår dato: Vår ref.: Deres dato: Deres ref.: 05.01.2010 hgg RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

TERRAMARTM. economics. Finansdepartementet REF 11/951 JNH/NZM. 12. januar 2013

TERRAMARTM. economics. Finansdepartementet REF 11/951 JNH/NZM. 12. januar 2013 economics PR MIS TERRAMARTM Finansdepartementet ostmottak@fin.de.no REF 11/951 JNH/NZM 12. januar 2013 Høringsuttalelse - NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser Osto Economics, Promis og Terramar viser

Detaljer

Å være eller ikke være deltager. i en matematisk diskurs

Å være eller ikke være deltager. i en matematisk diskurs Å være eller ikke være deltager i en matematisk diskurs - med fokus på elevers deltagelse i problemløsningsaktiviteter og deres fortellinger om matematikk Masteroppgave i grunnskoledidaktikk med fordypning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTFØRING AV MASTEROPPGAVE VED ERFARINGSBASERT MASTER I EIENDOMSUTVIKLING OG FORVALTNING

RETNINGSLINJER FOR UTFØRING AV MASTEROPPGAVE VED ERFARINGSBASERT MASTER I EIENDOMSUTVIKLING OG FORVALTNING NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Saksbehandler Helge Gravås Telefon Vår dato: Vår ref.: Deres dato: Deres ref.: 28.03.2008 hgg RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Metodisk arbeid Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Hva er en metode? En metode er et redskap, en fremgangsmåte for å løse utfordringer og finne ny kunnskap Metode kommer fra gresk, methodos:

Detaljer

Hva er den samfunnsøkonomiske verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er den samfunnsøkonomiske verdien av Varig tilrettelagt arbeid? Hva er den samfunnsøkonomiske verdien av Varig tilrettelagt arbeid? Tallmateriale og beregninger Margrete Laland Linn Renate Sjøveian Andersen 2011 Denne teksten er en gjennomgang av tallmaterialet og

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON

MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON 1. 9. 2009 FORSØK I NATURFAG HØGSKOLEN I BODØ MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON Foto: Mari Bjørnevik Mari Bjørnevik, Marianne Tymi Gabrielsen og Marianne Eidissen Hansen 1 Innledning Hensikten med forsøket

Detaljer

Verdsettelse av investeringseiendom

Verdsettelse av investeringseiendom Offentlig rapport Verdsettelse av investeringseiendom Finanstilsynets observasjoner og vurderinger 2 Finanstilsynet 1 Gjennomføring og avgrensning Finanstilsynet har foretatt en gjennomgang av verdsettelse

Detaljer

Retningslinjer for skriftlige arbeider

Retningslinjer for skriftlige arbeider Retningslinjer for skriftlige arbeider Praktiske råd I løpet av masterstudiet i spesialpedagogikk må studentene levere inn flere forskjellige skriftlige arbeider. Oppgavetypene vil variere og emneplanene

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Om å skrive vitenskapelige rapporter

Om å skrive vitenskapelige rapporter Om å skrive vitenskapelige rapporter Per Åge Ljunggren (september 2002) Nysgjerrighet er utgangspunktet for all læring Anonym I den akademiske verden Den vitenskapelige angrepsmåten er viktig Alt arbeid

Detaljer

INNHOLD Hva i all verden har skjedd i realfagene Mål, metoder og gjennomføring TIMSS i et matematikkdidaktisk perspektiv

INNHOLD Hva i all verden har skjedd i realfagene Mål, metoder og gjennomføring TIMSS i et matematikkdidaktisk perspektiv FORORD Denne boka handler om resultatene fra TIMSS 2003. TIMSS-undersøkelsen har vært gjennomført av Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet

Detaljer

MAN 89981 Bedriftsøkonomisk analyse med beslutningsverktøy

MAN 89981 Bedriftsøkonomisk analyse med beslutningsverktøy Handelshøyskolen BI Institutt for regnskap, revisjon og jus Skriftlig eksamen: MAN 89981 Bedriftsøkonomisk analyse med beslutningsverktøy Eksamensdato: 19.06.2002, kl. 09.00-14.00 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 2. nov. 2017, Leif Erik Opland (programansvarlig Informasjonsbehandling og itfag.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

DRI 3001 Våren 2014 Arild Jansen AFIN

DRI 3001 Våren 2014 Arild Jansen AFIN Temaer DRI 3001 2.forelesning Bruk av teori og om undersøkelsesopplegg Litt om bruk av teori Innsamling og bruk empiri (datamateriale) i prosjektarbeidet Mål for forelesningen: - Se eksempler på hvilken

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Undervisningsopplegg: Peer Gynt

Undervisningsopplegg: Peer Gynt Undervisningsopplegg: Peer Gynt Vedlagt finner du den opprinnelige åpningen av Ibsens drama Peer Gynt. Vi møter en sint og fortvilet mor Aase som er oppgitt over sønnen som bare driver dank og ikke gjør

Detaljer

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Forstå faktainformasjon og forklaringer Forstå instruksjoner og veiledning Forstå meninger

Detaljer

Forskningsopplegg. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s

Forskningsopplegg. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s Forskningsopplegg Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Tematikk: Vitenskap og metode Problemstilling Ulike typer forskningsopplegg (design) Metodekombinasjon

Detaljer

Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar

Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar NILF Klaus Mittenzwei 08.05.2013 Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar Norges Bondelag (NB) retter i et oppslag med tittel «Høyre er

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Eksamen Finansiering og investering Vår 2004

Eksamen Finansiering og investering Vår 2004 Eksamen Finansiering og investering Vår 2004 Eksamen teller totalt 40% av totalkarakteren Tid: 4 timer Hjelpemidler: I tillegg til kalkulator får dere også utdelt et formelark samt en rentetabell som begge

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er Gründercamp? Idéverksted Fokus på kreativitet og nyskaping Konsentrert tidsrom og fokusert tema Fleksibelt program Oppdraget er reelt

Detaljer