Prosjektplan. Atle Grov Willy Gabrielsen Einar tveit

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804"

Transkript

1 Prosjektplan Atle Grov Willy Gabrielsen Einar tveit Økonomi og ledelse

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 1 2. Organisering 2.1 Gruppen 2.2 Veileder 2.3 Ressurspersoner Side 1 2 Side 1 Side 1 Side 2 3. Prosjektets mål og oppbygging 3.1 Problemstilling Definisjoner Side 2 Side 2 Side 2 4. Mål og rammer 4.1 For studentene Effektmål Resultatmål 4.2 Risikoevaluering Side 3 4 Side 3 Side 3 Side 4 Side 4 5. Prosjektplan 5.1 Arbeidsmetoder 5.2 Kvalitetssikring 5.3 Tidsplan Side 5 7 Side 5 Side 5 Side 7 6. Gjennomføring Side 7 7. Litteraturliste Side 8 8. Vedlegg Side 9

3 1. Innledning Vi er tre studenter som studerer økonomi og ledelse ved Høgskolen i Gjøvik, kullet , som skal skrive vår avsluttende bachelor-oppgave. Oppgaven tar for seg egenprodusert problemstilling, som vi ønsker å få svar på ved hjelp av etablerte teorier, intervju med bedriftsrådgivere, intervju med bedriftsledere og spørreundersøkelse.. Vi har et ønske om å komme frem til faktorer som er avgjørende for at nystartede bedrifter overlever den kritiske perioden, som vi definerer som de 4 første driftsårene. Dette ønsker vi skal gi oss et innblikk i hvordan man kan skape en vellykket bedrift. 2. Organisering 2.1 Gruppen Gruppen består av Atle Grov, Einar Bernhard Tveit og Willy Fredrik Brodin Gabrielsen, som alle studerer økonomi og ledelse på Høgskolen i Gjøvik. Atle Grov (Gruppeleder) E-post: Telefon: Kvalifikasjoner: Generell studiekompetanse. 5 av 6 semester bachelor økonomi og ledelse ved Høgskolen i Gjøvik. Einar Bernhard Tveit E-post: Telefon: Kvalifikasjoner: Generell studiekompetanse. 5 av 6 semester bachelor økonomi og ledelse ved Høgskolen i Gjøvik. Willy Fredrik Brodin Gabrielsen E-post: Telefon: Kvalifikasjoner: Generell studiekompetanse. 5 av 6 semester bachelor økonomi og ledelse ved Høgskolen i Gjøvik. 2.2 Veileder Klaus Bratlie Høgskolelektor ved Høgskolen i Gjøvik E-post: Telefon:

4 2.3 Ressurspersoner Uavklart person Bedriftsrådgiver i bank/innovasjon norge E-post: Telefon: Uavklart person Bedriftsleder mislykket bedrift E-post: Telefon: Uavklart person Bedriftsleder vellykket bedrift E-post: Telefon: 3. Prosjektets mål og oppbygging 3.1 Problemstilling Hvilke kritiske faktorer fører til suksess eller fiasko for nystartede bedrifter? Eventuelt: Kritiske faktorer for nystartede bedrifter Definisjoner Kritiske faktorer: Viktige faktorer som har vært avgjørende for suksess eller fiasko. Suksess: Fiasko: Nystartede: Bedrifter: Overlevd den kritiske perioden på de første 4 driftsårene. Bedrifter som har gått konkurs, eller har vedtatt at de skal slås konkurs. Bedrifter mellom 0-4 år. Alle typer aksjeselskaper

5 4. Mål og rammer 4.1 For studentene Effektmål For vår egen del vil dette handle om å tilegne seg kunnskap som kan være nyttig dersom en skal starte egen bedrift. Dette ved å se på hvilke faktorer bedriftene mener er kritiske i startfasen, og hvilke faktorer en bedriftsrådgiver i bank ser på når han/hun skal vurdere disse bedriftene, før et eventuelt lån. I emnebeskrivelsen for bacheloroppgave (Avdeling for økonomi og ledelse, 2011) skal vi også tilegne oss: Kunnskaper: Ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde. Forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering. Kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte. Ferdigheter: Ferdigheter i å utarbeide konkrete problemstilling av samfunnsmessig interesse innen fagområdet, under veiledning. Ferdigheter i å identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen, under veiledning. ferdigheter i å gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet. ferdigheter i å dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte. Generell kompetanse: innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen. bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn

6 4.1.2 Resultatmål Hovedsakelig skal oppgaven gi svar på hva som blir sett på som de kritiske faktorene for nystartede bedrifter. Faktorer som kan bidra til å forklare hvorfor noen bedrifter overlever, mens andre går konkurs. Hvilke faktorer bidrar i positiv retning og hvilke faktorer bidrar i negativ retning. Hvilke faktorer er avgjørende å ta for seg når man skal bygge opp en levedyktig bedrift, og hvilke faktorer kan være fallgruver. Oppgavens mål er å gi klarhet det essensielle ved: - hva veletablerte teorier sier om emnet. - hva nåtidens nystartede bedrifter ser på som de viktigste faktorene. - hva bedriftsrådgivere fokuserer på når de skal evaluere bedrifter. - sammenhengen og forskjellene mellom de tre første punktene. 4.2 Risikoevaluering Den største utfordringen og risikoen i prosjektet er spørreundersøkelsen, der vi er avhengige av: Gode og mange svar Relativt raske svar Seriøse besvarelser Andre utfordringer: Finne teorigrunnlag som er relevant Få de kvalitative dybdeintervju og kvantitative spørreundersøkelsene til å samsvare

7 5. Prosjektplan 5.1 Arbeidsmetoder Del 1: Bearbeide teori, faglitteratur og artikler. Del 2: Kvalitativt dybdeintervju med bedriftsrådgiver og bedriftsledere. Del 3: Hypoteseutredninger. Del 4: Grunnlag for kvantitativ spørreundersøkelse. Del 5. Bearbeide datagrunnlag Del 6: Ferdigstille prosjekt, konklusjon og fremføring. 5.2 Kvalitetssikring For å kvalitetsikre oppgaven, har vi rutiner og prosedyrer ved oppgaveutførelsen og datainnsamling: Generelt om oppgaveutførelsen Kvalitetssikrende prosedyrer: Tidsplan / Ganttdiagram Logg Grupperegler Hyppige veiledningstimer ved behov Ukentlig rapportering til veileder Teoriene Relevante artikler, studier og litteratur

8 Spørreundersøkelsen Spørsmålene skal bygge hypoteser vi setter oss ut i fra kvalitative dybdeintervjuer med ressurspersoner og teorigrunnlaget. For å få en god spørreundersøkelse, har vi satt noen krav til spørreundersøkelsen: Generelle krav: Kun aksjeselskaper, har krevd kroner i aksjekapital ( ) og viser en vilje til å satse. Spørre et bredt utvalg bedrifter, minimum 100 deltakere. Dette vil gi svar fra flere bransjer som kan gi oss en mer troverdig undersøkelse. Intervjue bedriftsrådgiver(e) og bedriftsledere i både konkursbedrift og suksessbedrift, for å få økt grunnlag til å lage hypoteser, som igjen er grunnlag for spørreundersøkelsen. Krav til suksessbedriftene: Bedriftene skal være mellom 4-6 år gamle. Som vil gi oss bedrifter som har overlevd den kritiske startperioden. Minst 4 år, for at de skal ha overlevd den kritiske perioden, og maksimalt 6 år, for at den kritiske perioden skal være relativt friskt i minne for bedriftene som svarer på spørsmålene. Krav til konkursbedriftene: Konkurs mellom 2008 og 2014 Intervju av bedriftsrådgiver Erfaren bedriftsrådgiver, som driver med hjelp til etablerere. Ansatt i større bank, som behandler store mengder lånesøknader fra nystartede bedrifter Lånebehandler for bedrifter som sitt hovedarbeid. NB! Rådgiver kan også være fra Innovasjon Norge

9 5.3 Tidsplan Aktivitet Tidsrom Jobbe med Prosjektplanen UKE 2-4 Ferdigstille prosjektplan og hjemmeside. Jobbe med teorigrunnlag. UKE 5 Dybdeintervju med bedriftsledere og bedriftsrådgiver UKE 6-8 Sette opp hypoteser og produsere spørreundersøkelse UKE 8-9 Bearbeide svar fra spørreundersøkelse UKE Sette opp resultater mot hypoteser UKE Skrive konklusjon UKE Arbeide med fremføring UKE Gjennomføring For å komme frem til et godt svar på problemstillingen vil ta inn over oss forskjellige synspunkter fra forskjellige ståsted. Først vil vi opparbeide oss god kjennskap til emnet, gjennom å fordype oss i hva litteratur, artikler og studier som kan fortelle oss om hva som er de kritiske faktorene, i startfasen av en bedrift. Deretter vil vi foreta minst tre kvalitative dybdeintervjuer, med en bedriftsrådgiver, en bedriftsleder i en suksessbedrift og en bedriftsleder i en mislykket bedrift. Når vi har kommet så langt, vil vi ha grunnlag for å spisse oss inn på hva vi tror er de mest kritiske faktorene, og utarbeide hypoteser som vi vil undersøke nærmere. Hypotesene skal ha fokus på hvilke faktorer som gir høyest forklaringsverdi for utfallene bedriftene får, suksess eller konkurs. For å svare på hypotesene våre, skal vi foreta en kvantitativ spørreundersøkelse, hvor vi sender ut spørreskjema til et stort antall bedrifter i Norge. Spørreundersøkelsen blir to-delt, en del til bedrifter som har overlevd den kritiske startperioden, på de fire første årene, som dermed defineres som suksessbedrifter. Og en del til bedrifter som har gått konkurs i den kritiske perioden, som dermed defineres som mislykkede bedrifter. Spørreundersøkelsen lager vi i google docs. Spørsmålene vil være utredet ut fra hypotesene vi har satt, og skal belyse hva bedriftene mener er de avgjørende faktorer som fører til at bedrifter overlever, eller går konkurs. Da vi undersøker tilfeldige bedrifter, vil vi ikke ta hensyn til faktorer som omgivelser, geografisk plassering og andre bransjebetingede faktorer

10 7. Litteraturliste - Avdeling for økonomi og ledelse (2011) [Online]. URL:http://www.hig.no/content/view/full/28193/language/nor-NO - 8 -

11 8. Vedlegg 1 Gantt-diagram 2 Grupperegler - 9 -

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Student 1: Rikke Stensen Vestre Kandidatnummer: 17

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Elevundersøkelse 2013

Elevundersøkelse 2013 Christian Wendelborg, Melina Røe og Roger Andre Federici Elevundersøkelse 2013 Analyse av Elevundersøkelsen 2013 Rapport 2014 Mangfold og inkludering Christian Wendelborg, Melina Røe og Roger Andre Federici

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

Tromsø kommune Eiendom: En lærende organisasjon?

Tromsø kommune Eiendom: En lærende organisasjon? Tromsø kommune Eiendom: En lærende organisasjon? Av Erik Johnsen Masteroppgave i Marin Bedriftsledelse (30 stp) Institutt for samfunns- og markedsfag Norges Fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø November

Detaljer

Mestring og sosialt nettverk

Mestring og sosialt nettverk Mestring og sosialt nettverk - betydningen av nettverk i enslige mindreårige flyktningers hverdag etter bosetting. Nina Borge Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Høgskolen i Telemark

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Opplysningene finner du på StudentWeb under Innsyn Vurderingsmelding Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave (mappe, hjemmeeksamen..)

Detaljer