Oslo Havn KF Havnedirektøren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Havn KF Havnedirektøren"

Transkript

1 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 58/10 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/Økonomiseksjonen Saksbehandler: Judit Østrem Dato: Saksnummer: 2006/106 Sak: Statusrapportering 2. tertial Saken gjelder: 1. Generelt Oslo Havn KF er et kommunalt foretak under Byrådsavdeling for miljø, samferdsel og næring i Oslo kommune. Foretaket har eget styre i henhold til lov og egen forskrift. Virksomheten i Oslo Havn KF reguleres av havne- og farvannsloven, forskrift om bruk av og orden i Oslo havnedistrikt, vedtekter for Oslo Havn KF og forskrift om sammensetning av og myndighet for havnestyret i Oslo Havn KF. Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. 2. Økonomisk rapportering 2.1 Virksomhetens økonomiske situasjon pr Trafikken over Oslo Havn er i ferd med å ta seg opp etter nedgangen i Samlet sett er det en økning i godsomsetning på 5% i forhold til 2. tertial Når det gjelder utvikling i antall TEU viser den en økning på 11% i forhold til 2. tertial Totale driftsinntekter er pr kr 13,642 mill over periodisert budsjett. Dette gjelder både de som er direkte havnerelatert og øvrige inntekter. Pr. 2. tertial ligger netto driftsresultat godt innenfor forventet resultat. Det vil bli lagt fram justeringssak for havnestyret i oktober/november.

2 Oslo Havn KF Side: 2 I II III IV V VI Oslo Havn KF Regnskap pr Budsjett pr Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Års prognose Avvik budsjett - prognose (III-V) Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat* Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Overført til investeringsbudsjettet Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk * Brutto driftsresultat viser i kolonne III Regulert budsjett og kolonne IV Opprinnelig budsjett resultat hvor avskrivninger er tatt med som kostnad. Denne kostnaden blir ikke ført i regnskapet før og er dermed ikke med i regnskapstall og budsjettall pr i kolonne I og II. I netto driftsresultat er avskrivninger trukket ut igjen i kolonne III Regulert budsjett og kolonne IV Opprinnelig budsjett, og dermed mer sammenlignbart med regnskap og budsjett pr i kolonne I og II. 2.2 Budsjett vs. regnskap for netto driftsresultat. I styresak 79/2009, behandlet , vedtok havnestyret å øke artsgr , overføringer til andre med kr 0,486 mill. med dekning i art 14905, reserverte tilleggsbevilgninger til dekning av tilsagn om økonomisk støtte fra havnekassen. I styresak 45/, behandlet , vedtok havnestyret å øke driftsbudsjettets kostnadsog inntektsramme samlet med kr 1,4 mill. Økningen gjaldt styrkning av lønnsbudsjettet som følge av økt bemanning og overtid på kranområdet, og inndekning av virkningen av lønnsoppgjøret for Til sammen ble lønnsbudsjettet økt med kr 4,5 mill. I tillegg ble artsgruppen Kjøp av varer og tjenester økt med kr 0,900 mill for dekning av ekstra brøyteutgifter som følge av en snørik vinter, og omdisponering av midler i forbindelse med bruk av vikarbyrå i samband med ledig stilling som informasjonssjef. Budsjettjusteringen ble finansiert ved en reduksjon i budsjetterte finansutgifter på kr 4,0 mill, økte salgsinntekter til egen eierkommune kr 0,650 mill og økte finansinntekter med kr 0,750 mill. Det er i 2.tertial ikke gjennomført ytterligere budsjettjusteringer av driftsbudsjettet av havnestyret. Medgått til lønn og sosiale utgifter ligger etter 2. tertial kr 1,042 mill. under budsjett. Dette forventes å medgå som følge av økte lønnskostnader etter lønnsoppgjøret for. Det er i løpet av 2. tertial bokført en ekstra utgift for arbeidsgiveravgift av tilleggspremier for pensjonsordningen for 2009, totalt kr 2,160 mill. Når det gjelder kjøp av varer og tjenester pr 2. tertial er disse samlet kr 5,860 mill. høyere enn periodisert budsjett. Avviket har flere årsaker. Det er noen store kostnader (f.eks vann og forsikring) som er postert allerede i 1. tertial, men som gjelder for hele året, uten at budsjettet er periodisert på samme måte. Det betyr at en del av avviket vil jevnes i løpet av de siste fire månedene. I tillegg er det postert kostnader i driftsregnskapet som tilhører

3 Oslo Havn KF Side: 3 investeringsregnskapet (dette vil bli rettet opp i september). Til sammen anslås dette til å utgjøre kr 1,600 mill. Utover dette er det utført ekstraordinært vedlikehold på bygg og kraner, og det er økte kostnader til energi. Dette vil gås nøye gjennom i forbindelse med budsjettjusteringssak til styret i oktober/november. Etter at regnskapsperioden for september ble stengt er det avdekket en feilpostering i regnskapet som gir utslag på kr 3,657 mill. på kostnadssiden. Dette gjelder kostnader i forbindelse med ulykken på Sjursøya som ikke har blitt trukket ut av regnskapet som det skulle. Overføringsutgiftene er kr 0,949 lavere enn budsjett og utgjør i hovedsak mindre utbetaling av oppkrevingsgodtgjørelse til kundene. Hovedsakelig på grunn av økt trafikk ligger salgsinntektene samlet pr. 2. tertial kr 11,947 mill. høyere enn anslått. Resultat eksterne finanstransaksjoner ligger totalt kr 0,768 mill bedre enn forutsatt. Dette skyldes i hovedsak renteinntekter på innestående i bykassen. Totalt netto driftsresultat ligger kr 11,037 mill over periodisert budsjett. Dette kan i hovedsak forklares med høyere salgsinntekter. 2.3 Investeringsprosjekter I henhold til Rundskriv 27/ skal spørremal OKS046 benyttes til rapportering av investeringer. HAV kan ikke benytte denne malen ettersom den bare er ment til bruk for investeringer finansiert over bykassen. I nedenstående tabell gjengis status pr 2. tertial for HAVs investeringsprosjekter. I sak 45/ behandlet av havnestyret ble det gjennomført tilleggsbevilgninger og rebevilgninger som ble ansett påkrevet å gjennomføre i investeringsbudsjettet for. Alle disponeringer som ble vedtatt i nevnte sak ligger innenfor styrets fullmakter. Totalt ble investeringsprosjektene styrket med kr 3,361 mill i denne saken. Det er vedtatt i generalforsamling for HAV Eiendom AS at det skal utbetales kr 50,000 mill fra datterselskapet HAV Eiendom AS til Oslo Havn KF i løpet av oktober. Dette er en kapitalnedsettelse og regnes som en ikke løpende inntekt og vil dermed øke investeringsinntektene tilsvarende. Investeringsbudsjettet er foreløpig ikke oppdatert med denne utbetalingen, men denne justeringen vil medtas i budsjettjusteringsak til havnestyret i oktober/november når det formelt er tillatt etter bl.a. melding til Brønnøysundregistrene.

4 Oslo Havn KF Side: 4 Oslo Havn KF Investeringsprosjekter 2. tertial Budsjett Dok.3 Budsjettjustert Investeringsfond Disponibelt Regnskap Prognose Avvik (6-4) Vesthavna Sydhavna (inkl. kraner) Ren Oslofjord Farled og div. mindre prosjekt Planlegging/omstrukturering IKT og annet utstyr Prisstigning/prosjektreserve Sum Nedenfor er bare prosjekter innenfor hver prosjektgruppe med budsjett på kr 2,000 mill. eller mer i omtalt. Vesthavna Prosjektnr Revierkaia Gjelder oppgradering av Revierkaia i forbindelse med E18-anlegget. Det er engasjert konsulent til estetisk veileder for området. Diverse trær er skiftet ut etter insektsangrep. Det er betalt kr. 6,500 mill. til Statens vegvesen Region Øst for fortøyningspunkt på Revierkaia nord. Det er i perioden medgått kr. 7,045 mill. av et budsjett på kr. 7,500 mill. Det forventes at hele budsjettet vil medgå i løpet av året. Sydhavna (inkl. kraner) Prosjektnr og Kongshavn Gjelder forprosjekt for Kongshavn kaier og detaljreguleringsplan for Kongshavn buffersone. Det er gjennomført anskaffelse av konsulenter for begge prosjekter og arbeidene pågår. Det er avholdt koordineringsmøter med øvrige utbyggere i området samt møter med enkelte myndigheter. Utkast til foreløpig forprosjekt for kaiene foreligger. Miljøundersøkelser og instrumentering for måling av deformasjoner i dagens fylling pågår. Kontrahering av entreprenør for gjennomføring av grunnundersøkelser på området planlegges høsten. Endelig forprosjekt utarbeides når resultater fra undersøkelsene foreligger (vår 2011). Det er i perioden medgått kr 0,192 mill. Det forventes at det vil medgå i alt kr. 7,500 mill. for utførelse av tiltakene i løpet av året. Forventet overskridelse vil bli tatt opp i budsjettjusteringssak. Prosjektnr Sjursøya oljehavn Det har i perioden pågått forhandlinger med Statoil om fraflytting av deres vestområde. Det er i perioden medgått kr. 0,001 mill. av et budsjett på kr. 0,250 mill. Det forventes å

5 Oslo Havn KF Side: 5 medgå kr. 4,576 mill. i løpet av året inklusive 1. del av erstatning til Statoil. Forventet budsjettoverskridelse vil bli tatt opp i budsjettjusteringssak. Prosjektnr Sjursøya containerterminal Gjelder supplerende og avsluttende arbeider på Sjursøya containerterminal trinn 1 inklusive Kongshavn; dvs. opparbeidelse av randsoner, forberedende arbeider for Sjursøya trinn 2, utbygging av Verkstedsområdet samt sluttføring av opparbeidelse av areal for containerterminal på Sjursøya vest. I det følgende er de viktigste aktivitetene angitt: Det er utført bistand i forbindelse med forhandlinger om oljehavna. Sanering Sjursøya: Deler av gammel mur mot den tidligere oljehavna i vest er revet. Det planlegges riving av OBREs garasje i vest samt gammelt kompressorhus ved verkstedet. Utfylling Sjursøybukta: Sluttoppgjør med entreprenør er avklart og mellomværende utbetales (dekket av forhåndsposteringer for 2009). Kulvertvanger og arealopparbeidelse er sluttført. Markering av ferdigstillelse av delprosjektet i september. Areal og infrastruktur: Oppfølging av garanti- og etterarbeider for Sjursøya containerterminal. Sluttoppgjør. Areal til midlertidig containerterminal Sjursøya vest: Sikring av etanolledning er gjennomført. Ny el-forsyning til terminalen er etablert. Oppsetting av gjerder og lysarmaturer pågår. Havnevei, havnespor og infrastruktur: Ny atkomst Sydhavna samt tomt for Hafslund fjernvarme er avklart gjennom reguleringsplaner. Utført prosjektering skal nå revideres i tråd med dette. Området nord for Forenede Bygg med tilrettelegging for 24 timers spor for OLT prioriteres. Møter med Jernbaneverket om jernbaneulykken og med Statens vegvesen om sykling gjennom havna er avholdt. Det planlegges revisjon av foreliggende risiko- og sårbarhetsanalyser for jernbane i havna. Verkstedsområdet: Utarbeidelse av anbudsdokumenter med detaljtegninger for ombygging av verkstedet og ny garasje pågår. Gjennomføring er noe forsinket grunnet behov for avklaringer av prosjektprogram i AMU og havnestyre. Saken behandles i septembermøtet. Buffersone Sjursøya Vest: Fylling pågår i takt med massetilgang med drift av fyllinga i egen regi. Ny pelekai Sjursøya syd: Forberedende arbeider for byggetrinn 2 - etablering av motfylling pågår. Entreprenør ble kontrahert og arbeidene ble igangsatt medio mai. Motfyllingen skal fullføres og likeså oppfylling til kote -3, inklusive plastring av fyllingsskråning ned til kote Det er i perioden medgått kr. 8,527 mill. av et budsjett på kr. 18,320 mill. samt fond på kr. 39,313 mill.; totalt kr mill. Det forventes å medgå kr. 24,560 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak forsinket oppstart av tiltak på Sjursøya vest - Verkstedsområdet. Det antas at kun forberedende arbeider kan gjennomføres i løpet av året. Prosjekt nr Ormsund Gjelder oppfølging av støymåler i Bekkelagsskråningen, tilrettelegging og publisering av støydata samt utredning av støyskjermingstiltak for bebyggelsen i nærområdet til terminalen. HAV har gitt tilbud til eierne om støyskjermingstiltak på en rekke eiendommer med støy over en viss grenseverdi og avtaler er inngått med de eierne som er interessert. De øvrige eierne av boliger som ligger under en viss grenseverdi, har fått brev om at de ikke vil få støyskjermingstiltak. Entreprenør er anskaffet og arbeidet startet opp uke 36/ med

6 Oslo Havn KF Side: 6 planlagt ferdigstillelse uke 43. Oppfølging mot Bydel Nordstrand og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det er i perioden medgått kr. 0,322 mill av et budsjett på kr. 3,000 mill. Det påregnes at hele budsjettet vil medgå i løpet av året. Prosjekt nr Kraner Det er i perioden utført skinneutbedring for kran 507 og 509. Det er under anskaffelse åk på kran 505 og 507. Det er anskaffet delevasker til Verkstedet samt førerstol til kran 505 og tallymanbod. Det er anskaffet nødvendig oppgradering av kranstyringssystem hvorav 1. trinn vil komme i. Det vil bli fremmet sak om justering av budsjettet for kranstyringssystemet. Det er i perioden medgått kr. 0,046 mill. av et budsjett på kr. 7,245 mill. Det forventes å medgå i alt kr. 4,730 mill. i løpet av året. Ren Oslofjord Prosjektnr Ren Oslofjord Kommunerevisjonens rapport er i perioden gjennomgått av HAV og sluttbehandlet av bystyret. Det har pågått avklaringer av tildekking av dypvannsdeponiet med entreprenør og med KLIF. Arbeidene med supplerende tildekking av dypvannsdeponiet vil bli gjennomført i september/oktober. Deretter gjennomføres sluttoppgjør med entreprenøren. Dersom ytterligere arbeider (tildekking) i mudrede områder skal gjennomføres, fordrer dette tilleggsbevilgning til prosjektet. Sak om tilleggsbevilgning fremmes til havnestyret i oktober dersom ytterligere tildekking skal gjennomføres. Det er i alt påløpt kr. 0,623 mill. av et fond på kr. 17,822 mill. Bokført kostnad er mindre enn hva som er tilført prosjektet grunnet etterslep i fakturering. Det forventes at hele fondet vil medgå i løpet av ; evt. i 2011 avhengig av framdrift i sluttoppgjør med entreprenør. Farled og diverse prosjekter Prosjektnr Landstrøm Gjelder gjennomføring av pilotprosjekt for landstrøm på Hjortnes. Det er i perioden gjennomført en rekke møter for avklaring av rammevilkår for prosjektet i forhold til ColorLine, Hafslund Nett, DSB og NVE. Detaljplanlegging vil startes opp så snart endelig beslutning i Color Line er fattet. Hafslund Nett ønsker å legge strømfremføring rundt Akershus festning, og HAV er invitert med. Dette arbeidet vil tilrettelegge for nødvendig strømkapasitet på S. Akerhuskai, samt på Vippetangen og Revierkaia. Planleggingen starter i og sluttføres i HAV må betale en andel av gravearbeidene og for kabel- og/eller rørlegging. Det er i perioden medgått kr. 0,001 mill. av et budsjett på kr 3,500 mill. Hele budsjettet forventes å medgå i løpet av året. Prosjektnr Katodisk beskyttelse Gjelder katodisk beskyttelse av Ormsundkaia og mekanisk reparasjon av Tankskiputstikkeren. Kontrakt med entreprenør foreligger og arbeidene vil bli startet opp.

7 Oslo Havn KF Side: 7 Det er i perioden ikke medgått noe. Det forventes at det vil medgå kr. 2,500 mill. i løpet av året. Planlegging/omstrukturering Prosjektnr Omstruktureringsplan Gjelder planlegging og gjennomføring omstillingstiltak ifm. Fjordbyplanen, herunder sluttføring av estetisk veileder for Sydhavna, cruisekaiutredning (HAVs bidrag) og utredning om markedsgrunnlag for ro/ro-trafikk. Det er i perioden medgått kr. 0,343 mill. av et budsjett på kr. 3,000 mill. Hele budsjettet forventes å medgå i løpet av året. IKT og annet utstyr Prosjektnr Flytende materiell Gjelder anskaffelse av ny arbeidsbåt. Det er anskaffet en båt til kr. 12,172 mill. etter beslutning i ledermøtet. Båten skal leveres i mars Den vil få et mer miljøvennlig avgassrensesystem og ekstra isforsterkning av skrog og propellsystem. Det er i perioden medgått kr. 3,652 mill. av et budsjett på kr 9,500 mill. Det forventes å medgå kr. 7,203 mill. i løpet av året. Forventet budsjettoverskridelse neste år vil bli tatt opp i budsjettjusteringssak. Prosjektnr Rullende materiell (nye prosjektnr ) Gjelder anskaffelse av ny elevatorbil, ny liten lastebil, ny vannbil og ny befaringsbil. Det er gjennomført anskaffelsesprosess for ny elevatorbil. Elevatorbil er bestilt for levering i desember. De øvrige bilene er under anskaffelse. Det er i perioden ikke medgått noe av et budsjett på kr. 4,610 mill. Hele budsjettet forventes å medgå. Prosjektnr IKT-utstyr I perioden er det gjennomført fornying av radar på Sjøfartsmuseet og Sjursøya, nytt utstyr for fjernarbeid, fornying/oppgradering av servere samt nye PCer og skrivere. Det er i perioden medgått kr. 1,307 mill. av et budsjett på kr. 3,400 mill. + fond på kr. 0,657 mill, til sammen kr. 4,057 mill. Det vil medgå kr. 3,200 mill. i løpet av året til bl.a. infrastruktur kraner, overgang til mobil telefon kr , fornying av servere og annen HW, infrastruktur trådløst nett og dokumentasjonsverktøy.

8 Oslo Havn KF Side: 8 3. Rapportering av måltall for tjenesteproduksjon Produksjons-/ produktivitetsindikatorer I II III IV V VI Resultat 2. tert Resultat 2. tert Status 2. tert. Plantall Prognose Avvik progn. - plantall Godsomsetning (1000 tonn) 1) Våtbulk Tørrbulk Stykkgods Containere lo/lo Bil- og passasjerferger Annet stykkgods Lo/lo containere (1000 TEU) 1) Passasjerer i utenriksfart (1000 personer) Bil- og passasjerferger Cruiseskip Utnyttelse av utleieobjekter - Utearealer 98,5 % 98,4 % 98,4 % 97,0 % 97,0 % 0,0 %-poeng - Bygninger 99,0 % 97,0 % 96,2 % 97,0 % 96,0 % -1,0 %-poeng 1) Trafikktall for perioden januar - august Prognose for total godsomsetning i ligger anslås pr 2. tertial å være tonn lavere enn plantallet for. Hovedsaken til det er at vi fortsatt ser en nedgang i trafikken for tørrbulkvarer i Oslofjorden. Når det gjelder stykkgods har denne tatt seg opp betraktelig i løpet av året, og spesielt innen containere lo/lo ser vi en sterk positiv trend. Trafikken med utenlandsfergene forventes å ligge på nivå med plantallene, både hva angår gods og passasjerer. Cruisetrafikken hadde en bemerkelsesverdig økning i 2009, og den positive utviklingen ser ut til å holde seg i. Antallet cruisepassasjerer forventes å bli høyere enn plantallet for. På grunn av oppsigelser av leiekontrakter er prognose for utnyttelse av bygninger satt ned med en prosentenhet. 4. Status sykefravær og HMS arbeid STATUSRAPPORT / SYKEFRAVÆR pr Pr Pr Menn 7.5 % 8.9 % Kvinner 5.2 % 3.0 % Samlet 7.1 % 7.8 % Tabellen viser en mindre økning i det totale sykefraværet for perioden sammenlignet med samme periode i Det er en betydelig nedgang i sykefraværet for våre kvinnelige ansatte mens det er økning i fraværet for mannlige ansatte.

9 Oslo Havn KF Side: 9 Sykefraværet blir nøye fulgt opp av den enkelte leder og personalseksjonen, det utarbeides oppfølgingsplaner for fravær m.m.. Foretaket har fokus på sykefravær som kan ha relasjon til arbeidsmiljøproblematikk. Det ble gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse i 2009 for alle ansatte og handlingsplaner følges opp også i år. HMS arbeid i virksomheten Nedenfor følger opplysninger i forhold til det byrådet ønsker rapportering på pr 2. tertial. Oslo Havn KF har et system som sikrer oversikt over nye og endrede krav i lov og forskrift på HMS-området. Oslo Havn har et overordnet system som vi forholder oss til, samt nye krav og andre forhold blir innarbeidet i våres rutiner. Rapporten fra virksomhetens Quest-back undersøkelse på HMS-status 2008 er behandlet og vært oppe i vårt AMU. Rapporten inneholdt ikke forslag om igangsetting av tiltak for Oslo Havn KF. Saken behandles i havnestyret iflg.: - Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: - Budsjettmessige forhold: - Havnedirektørens vurderinger: - Havnedirektørens forslag til vedtak: Statusrapport 2. tertial tas til orientering. Anne Sigrid Hamran havnedirektør Johan Hoddevik administrasjonsdirektør Vedlegg: 1 Månedsstatistikk

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-29/ Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 07.05. Saksnummer: 2006/106 STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1.

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 22.05.2014 kl.16:00 OBS! Det serveres et måltid varmmat i kantinen, skur 38, fra kl. 15.30 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 13.03.2014 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer en enkel varmrett i kantinen, skur 38 i fra kl. 15:30 Forfall meldes til

Detaljer

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF Hst- sak 13. mars 2014 Årsberetning 2013 Oslo Havn KF 1 STYRETS BERETNING... 3 1.1 Overordnede målsetninger, prioriteringer og tiltak... 3 1.2 Utfordringer og fokusområder fremover...

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 26.02.2015 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i 1. etg. fra kl. 15.30 16.00 Innkalling er

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 24.10.2013 kl. 16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i administrasjonsbygget fra kl. 15.30 Forfall

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 04.12.2014 kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 31.01.2013 kl.16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Årsmelding 2008. Selbu kommune

Årsmelding 2008. Selbu kommune Årsmelding 2008 Selbu kommune Årsmelding 2008 Side1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KAP. 1 ÅRSBERETNINGEN...4 Politisk og administrativ organisering... 4 Driftsregnskapet... 10 Økonomisk vurdering... 17

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.11.2006 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal 25.09.2013 kl. 16.30 Møtet avsluttes kl. 17.30 pga. ekstraordinært møte i formannskapet Møtet er åpent for publikum

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 04.04.2013 kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Årsmelding 2009 Selbu kommune

Årsmelding 2009 Selbu kommune 2010/93-8 Årsmelding 2009 Selbu kommune Årsmelding 2009 Side 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KAP. 1 ÅRSBERETNINGEN...4 Politisk og administrativ organisering... 4 Driftsregnskapet... 11 Økonomisk vurdering...

Detaljer

2. tertialrapport 2010

2. tertialrapport 2010 2. tertialrapport 2010 Rådmannen i Drammen 19. oktober 2010 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 2.TERTIALRAPPORT 2010 Kapittel 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2010... 5 1.1 STRAMMERE STYRING GIR LAVERE

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styre for Kongsberg kommunale eiendom Møtested: Kirkegt. 4 Møtedato: 01.10.2013 Tid: 15:30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styre for Kongsberg kommunale eiendom Møtested: Kirkegt. 4 Møtedato: 01.10.2013 Tid: 15:30 SAKSLISTE Kongsberg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Styre for Kongsberg kommunale eiendom Møtested: Kirkegt. 4 Møtedato: 01.10.2013 Tid: 15:30 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/13 13/4641 GODKJENNING AV REFERAT

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Rapport for 2. Tertial

Rapport for 2. Tertial 2012 Rapport for 2. Tertial Innhold 1 INNLEDNING:... 3 2 Resultatoppnåelse... 4 2.2.2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 6 3.1 Driftsregnskapet... 6 3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd...

Detaljer

Årsberetning Gildeskål kommune

Årsberetning Gildeskål kommune 2014 Årsberetning Gildeskål kommune Gildeskål Kommune 15.04.2015 Årsberetning 2014 Innledning Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

Mandag 21. oktober 08:00

Mandag 21. oktober 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 21. oktober 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007

Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007 Arkivsak 200700013 Arkivnr. Saksbehandler Åge Henriksen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 14.06.2007 45/2007 Fylkestinget 19.06.2007 43/2007 Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007 ADMINISTRASJONENS

Detaljer