Utv. nr. Utvalg Møtedato 74/12 Havnestyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utv. nr. Utvalg Møtedato 74/12 Havnestyre 25.10.2012"

Transkript

1 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 74/12 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Administrasjonsavdelingen/ Økonomiseksjonen Judit Østrem Dato: Saksnummer: 2006/106 Sak: Statusrapport 2. tertial Generelt Oslo Havn KF er et kommunalt foretak under Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Foretaket har eget styre i henhold til lov og egen forskrift. Virksomheten i Oslo havn reguleres av havne- og farvannsloven, forskrift om bruk av og orden i Oslo havnedistrikt, vedtekter for Oslo Havn KF og forskrift om sammensetning av og myndighet for havnestyret i Oslo Havn KF. Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. 2. Økonomisk rapportering 2.1 Virksomhetens økonomiske situasjon pr Totale driftsinntekter er pr kr 8,217 mill. over periodisert budsjett. Dette tallmessig gunstige resultatet skriver seg på inntektssiden i all hovedsak fra at leieinntektene fortsatt holder seg godt oppe. I takt med en svak trafikkutvikling se nærmere redegjørelse nedenfor viser også de driftsgenererte inntektene en svak utvikling og ligger under budsjett. Også renteinntekter som følge av tidsforskyvning av investeringer bidrar vesentlig til høye inntektstall. Pr. 2. tertial er det totalt et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på kr 16,457 mill. på netto driftsresultat.

2 Oslo Havn KF Side: 2 I II III IV V VI Tekst Regnskap pr Budsjett pr Justert budsjett Opprinnelig årsbudsjett Årsprognose Avvik budsjett - prognose (III-V) Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Overført til investeringsbudsjettet Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk * I tallet brutto driftsresultat for justert årsbudsjett og opprinnelig årsbudsjett ligger avskrivninger inne som en kostnad. Pr er denne kostnaden ennå ikke ført i regnskapet og ligger ikke inne i periodisert budsjett. Ser man på netto driftsresultat er avskrivninger trukket ut igjen på regulert årsbudsjett og opprinnelig årsbudsjett og dermed mer sammenlignbart med regnskap og budsjett pr Budsjett vs. regnskap for netto driftsresultat. I styresak 71/11, behandlet vedtok havnestyret å tildele støtte til relasjonsbyggende tiltak. Tildelingen ble foretatt med kr 0,380 mill. med dekning i art 14770, diverse bidrag til dekning av tilsagn om økonomisk støtte fra havnekassen. I styresak 64/12, behandlet 21. juni 2012, vedtok havnestyret å øke driftsbudsjettets kostnadsog inntektsramme med samlet med kr 14,985 mill. Økningen gjaldt tidligere amortisering av pensjonsutgifter pr , styrkning av lønnsbudsjettet for å dekke opp sentralt lønnsoppgjøret for 2011 og 2012 (økte lønnsutgifter i forbindelse med lokalt lønnsoppgjør vil bli fremmet i budsjettjusteringssak i oktober), samt økt bemanning på blant annet kransiden. I tillegg ble artsgruppe Kjøp av varer og tjenester økt for å dekke ekstra utgifter knyttet til markedsføring, parkeringsavtalen, økte vannavgifter, skadeutbetalinger til Mesta, relasjonsbyggende foretak til beboere som er plaget av støy i Sydhavna, økte strømutgifter og noen andre mindre justeringer. Artsgruppe 14, overføringer/reserverte tilleggsbevilgninger ble i nevnte sak redusert med kr 7,485 mill. Salgsinntekter er i samme sak økt med kr 7,500 mill, pga økte parkeringsinntekter og økte leieinntekter. Medgått til lønn og sosiale utgifter ligger etter 2. tertial kr 0,622 mill over budsjett. Budsjettjustering i forbindelse med lokalt lønnsoppgjør for 2012 vil bli tatt opp i budsjettjusteringssak til havnestyret i oktober. Når det gjelder kjøp av varer og tjenester pr. 2. tertial ligger disse kostnadene samlet kr 5,686 mill under periodisert budsjett. Dette skyldes blant annet et etterslep på vedlikehold av kaier og arealer. I tillegg er det flere mindre avvik på budsjettposter fordelt utover i virksomheten. Overføringsutgiftene er kr 0,469 mill. lavere enn budsjettert. Dette gjelder i all hovedsak mindreforbruk på oppkrevingsgodtgjørelse. Totale driftsinntekter er pr. 2. tertial kr 8,217 mill. høyere enn periodisert budsjett. Det positive avviket har oppstått som følge av fortsatt gode tall for utleie av arealer og parkeringsinntekter. Totale driftsinntekter inneholder også en ikke budsjettert inntekt på kr

3 Oslo Havn KF Side: 3 0,960 mill fra Oslo Politidistrikt som erstatning for advokatutgifter i forbindelse med rettsak for Ren Oslofjord. Når det gjelder de trafikkgenererte inntektene som kaivederlag, sjøvederlag og passasjervederlag ligger disse kr 1,770 mill under budsjett pr 2. tertial. Varevederlag, bryggevederlag og krantjenester ligger tilnærmet på budsjett. Resultat eksterne finanstransaksjoner er totalt kr 3,138 mill. bedre enn forutsatt. Dette skyldes i hovedsak renteinntekter på innestående på bankkonto. På grunn av en tidsforskyvning på investeringsprosjekter er en del midlertidig ubenyttede midler satt på fond. Midlene på fondet har gitt renteinntekter utover det som er budsjettert. Totalt netto driftsresultat ligger kr 16, 457 mill. over periodisert budsjett. Dette kan i hovedsak forklares med høyere salgsinntekter og renteinntekter enn budsjettert Investeringsprosjekter Investeringsprosjekt 2. tertial 2012 (I hele 1000) Dok Justert budsjett 2012 Regnskap Avvik (2-3) Prognose 2012 Avvik (5-2) Vesthavna Sydhavna (inkl. kraner) Ren Oslofjord Farled og div. mindre prosjekt Planlegging/omstrukturering IKT og annet utstyr Sum investeringsutgifter Det er også i 2012 en tidsforskyvning mellom budsjett og regnskapsføring av investeringsprosjekter. I tabellen over og kommentarene til de enkelte investeringsprosjekt er det kommentert om underforbruket på det enkelte prosjekt skyldes tidsforskyvning, eller om kostnadsrammen kan reduseres. Det vil i oktobermøtet legges frem sak om budsjettjustering for havnestyret for å sørge for bedre samsvar mellom årets budsjett og prognose. Nedenfor er kun prosjekter med et budsjett på kr. 2,000 mill eller mer i 2012 omtalt samt prosjekter hvor det er behov for en ekstra kommentar. Vesthavna Kloakkanlegg Color Line har vist interesse for å koble utenlandsfergene på kloakknettet til Oslo kommune, men de har ikke foretatt noen endelig beslutning i sin organisasjon. Det vil ikke påløpe noen kostnader på denne aktiviteten i Prosjektnr Fjerning av grunne/vedlikeholdsmudring ved Hjortneskaia For å sikre en forsvarlig seilingsdybde, samt å tilfredsstille nødvendige sikkerhetsmargin i forhold til dybde for Color Lines skip som legger til daglig ved Hjortneskaia, er det behov for

4 Oslo Havn KF Side: 4 utdypning av sjøbunn med mudring pga oppgrunning utenfor Hjortneskaia. HAV har søkt Fylkesmannen om tillatelse til vedlikeholdsmudring av ca m3 med estimert usikkerhet m3 på Hjortnes. Tillatelse fra FMOA foreligger. Mudringsarbeidene er gjennomført og vi venter nå på avklaring om området skal tildekkes eller ei. Opsjon i kontrakt for evt. tildekking er på kr 0,54 mill. Det har hittil i år påløpt kr 8,554 mill. av et budsjett på kr 8,000 mill. Dersom tildekking av mudret området skal gjennomføres, antas det at det vil medgå kr 0,74 mill. for tildekkingsarbeider og overvåkning under gjennomføring. Det forventes et forbruk opp mot kr 9,300 mill. i Prosjektnr Belysningsprosjekt Akershusstranda Gjelder planlegging og prosjektering av ny belysning langs Akershusstranda, samt planlegging av oppgradering av Nordre Akershus kai. Prosjektet er et samarbeid med Hafslund, Forsvarsbygg og Oslo havn. Etablering av ny belysning koordineres med graving for landstrøm til kaiene i området samt utbedring av kaier, og mindre tiltak for estetisk oppgradering av Nordre Akershuskai. Belysningen vil ferdigstilles i inneværende år. Pr 31. august er gravearbeidene neste ferdig, og grøftene tildekket. Fundamenter for mastene er støpt. Planlegging/prosjektering av oppgraderingstiltak vil starte høsten Det er i perioden medgått kr 0,740 mill. av et budsjett på kr 6,000 mill. Påløpte midler er konsulenthonorar til planlegging og utvikling av tiltaket. Det forventes et forbruk opp mot 7,700 mill i 2012, når gravearbeidene tilknyttet kabelnedlegging, masteinnkjøp og entreprenørarbeidene for elektromontasje kommer i stand i løpet av høsten. Prosjekt (Byutvikling Hjortnes - Filipstad) Ved budsjettbehandling for 2012 tok vi høyde for en strammere fremdrift enn hva som reelt har skjedd. I 2012 skulle hovedoppgavene først og fremst handle om Oslo Havn KFs tilrettelegging for fremtidig havne- og byutvikling - hovedsakelig konsentrert om oppfølging av reguleringsarbeid, fremforhandle utbyggingsavtaler og utarbeide forretningsstrategi. Planog bygningsetaten har ansvar for å utarbeide en områdereguleringsplan for hele Filipstad. Som en videreføring av tidligere planarbeid har Oslo Havn KF utarbeidet detaljreguleringsplaner for delområdene Hjortnes og Hans Jægers kvartal. Det forutsettes at disse fremlegges i samme bystyremøte som områdereguleringsplanen. Eiendoms- og byfornyelsesetaten er ansvarlig for kommunens utbyggingsavtaler, og forhandlinger vil pågå parallelt da EBY har som intensjon at utbyggingsavtaler forelegges bystyret til samtidig behandling som reguleringsplanene. PBE har sendt ut 4 alternativer til områderegulering som har vært på offentlig høring. I tillegg har grunneierene laget en alternativ områderegulering. Planarbeidet er svært komplekst og PBE har endret fremdriftsplanen. Vi er derfor ikke kommet så langt som opprinnelig antatt når det gjelder prosess og dermed er forventede utgifter til konsulenter med mer i forbindelse med økonomiske, juridiske og tekniske utredninger utsatt. AV et budsjett på kr 5,500 mill er det hittil medgått kr 2,477 mill. Vi forventer at det i inneværende år totalt vil påløpe kr 4,500 mill.

5 Oslo Havn KF Side: 5 Prosjekt (Barnehage Tjuvholmen) Det tilligger HAV å bekoste en barnehage på Tjuvholmen. Havnestyret har besluttet at HAV kan godta salg av barnehage til en minstepris. Etter to utlysninger i det åpne markedet med påfølgende forhandlinger er det nå inngått avtale om salg av barnehage til privat aktør. Av et budsjett på kr 30,000 mill er det hittil medgått kr 0. Tidspunktet for avregning er usikkert, men det kan tenkes at regningen vil komme inneværende år. For ordens skyld anbefales å holde på kr 30,000 mill ut året. Prosjektnr (nytt p nr ) Trafikksikringstiltak Gjenstående arbeider av omlegging av ny atkomstvei til Hjortnesterminalen, tilrettelegging for fotgjengere opp rampen, er forsinket pga manglende kapasitet i konsulentmarkedet. Konsulent er engasjert og forslag til løsning foreligger. Tiltaket tilfredstiller imidlertid ikke universell utforming og det forventes noen forsinkelse som følge av dette i byggesaksbehandlingen. Evt bygging er først mulig å gjennomføre i Det er i perioden medgått kr 0,162 mill. av et budsjett for Hjortnes ny fergeterminal som er på kr 5,500 mill. Det forventes at kr 0,500 mill. vil medgå i Sydhavna Prosjektnr Sjursøya containerterminal Sjursøya containerterminal trinn 1 ble avsluttet Pr. definisjon er alle kostnader påløpt i perioden på prosjektnummer i serien del av trinn 1. Sluttrapport for trinn 1 er behandlet i havnestyret og videresendt MOS våren Alle kostnader som påløper etter i prosjektnummerserien er pr. definisjon å regne som del av trinn 2. I det følgende er de viktigste pågående aktivitetene i trinn 2 angitt: Indirekte utbyggingskostnader: (tidligere prosjektnr ): Iht. avtale med Statoil om fraflytting fra deres vestområde forventes det å medgå ytterligere 13,500 mill i 2012, i tillegg til de 18,000 mill som er utbetalt hittil. Areal og infrastruktur: Oppfølging av garanti- og etterarbeider for Sjursøya containerterminal. Det blir utført oppretting av setningsskader på terminalområdet. Arbeidene startet høst 2011 og vil fullføres høst Det anslås at det medgår 1,500 mill til disse arbeidene i I tillegg skal det prosjekteres for tilrettelegging for endret operasjonsmønster i trinn 1 (fra straddle carriers til stablekraner). Det settes av 0,500 mill til dette arbeidet i Havnevei, havnespor og infrastruktur: Ny atkomst Sydhavna i regi av SVRØ samt tomt for Hafslund fjernvarme er avklart gjennom reguleringsplaner. SVRØ starter sitt prosjekt november 2012 (utsatt fra ultimo 2011). Hafslund har frafalt krav på tomten som i reguleringsplanen er avsatt til Ny energi. For å tilrettelegge for framføring av trafikk fra ny atkomst til Sjursøya containerterminal antas det å medgå 1,000 mill i Verkstedsområdet: Byggearbeider for skur 84 (ny garasje) ble igangsatt høst 2011 og vil pågå til ferdigstillelse desember Det har medgått 23,528 mill til skur 84 pr , og det antas å medgå ytterligere 44,362 mill fram til , slik at totale utgifter til skur

6 Oslo Havn KF Side: 6 84 (inkl. boring av energibrønner og opparbeidelse av utearealer) blir 67,890 mill i løpet av Det pågår prosjektering av tiltak i skur 88 (verkstedet), og entreprisearbeidene her vil starte høsten Det er medgått kr 0,692 mill pr , og det antas at 7,108 mill vil medgå i løpet av Buffersone Sjursøya Vest: På Sjursøymoloen benyttes området nå av HAV-E som mellomlager for stein til skipsstøtvollen på Sørenga. HAV vil overta områdene - helt eller delvis - mars 2013 for videre opparbeidelse av buffersonen. På verkstedsområdet mot nord planlegges utfylling og ny kaifront - det antas at 0,500 mill vil medgå i løpet av Ny pelekai Sjursøya syd: Supplerende grunnboringer ble foretatt primo 2012 som en forberedelse til bygging av kai trinn 2. I tillegg skal det gjennomføres prosjektering for trinn 2A. Det antas at 0,600 mill vil medgå i løpet av Det er i perioden medgått kr. 26,457 mill. av et budsjett på kr. 92,626 mill. Det forventes at hele det disponible beløp, totalt kr. 92,626 mill, vil medgå i Prosjektnr Kongshavn, nye kaier Status på forprosjekt: Miljøundersøkelser på land og i sjø samt kjemisk analyse av prøver er gjennomført. Instrumentering for måling av deformasjoner i dagens fylling er gjennomført, og måling av deformasjoner pågår iht. planen. Grunnundersøkelsene er ferdigstilt og dokumentasjon utarbeidet. Det gjenstår en siste revisjon for å nå endelig rapport. Utkast til forprosjektrapport foreligger. Det gjenstår noe arbeid med supplering og redigering av forprosjektrapporten. Endelig forprosjektrapport vil foreligge i løpet av I prosjektet er det også inntatt opprydding og planering av Myggbukta, et fyllingsområde på ca 8 daa på Grønlia Syd. Disse arbeidene ble ferdigstilt primo mai Selve gjennomføring av Kongshavnprosjektet med bygging av nye kaifronter er inntil videre vedtatt stilt i bero. Det er i perioden medgått kr 4,628 mill. Det forventes at det vil medgå kr. 5,000 mill i 2012 av et totalt budsjett på 4,600 mill, dvs. et overforbruk på kr. 0,400 mill. Prosjektnr Erstatningsskur skur 74/tilrettelegging for Bring Eksisterende skur 74 på Kongshavnterminalen må rives for å gi plass til ny atkomst til Sydhavna. Skurarealet må erstattes av et midlertidig skur. Det er skrevet kontrakt med entreprenør for oppføring av skuret, og igangsettingstillatelse foreligger. SVRØ planla opprinnelig å rive eksisterende skur i jan/feb oppstart er nå forskjøvet med ca 1 år. Dette betyr at oppstart av arbeidene for å etablere et midlertidig erstatningsskur på m2 utsettes til høsten 2012 slik at operatørens behov for terminalareal ikke reduseres før høyst nødvendig. Det antas å medgå totalt kr. 7,900 mill til oppføring av skuret, av dette antas 5,000 mill å medgå i Arealet på Grønlia syd var planlagt overtatt juli 2012 etter at SVRØs arbeider her er

7 Oslo Havn KF Side: 7 ferdigstilt. SVRØs overlevering av arealet er forsinket, og antas nå i september Deler av området må opparbeides slik at det står klar som erstatning for de arealene Bring må fraflytte ifm SVRØs bygging av ny atkomst til Sydhavna. Områdene foreslås opparbeidet til trafikkareal i løpet av høsten Kostnader til asfaltering, belysning, inngjerding mm anslås til kr 5,000 mill. Det antas å medgå kr. 5,000 mill til opparbeidelse av nytt område for Bring i På Nordre Grønlikai/Loengkaia skal det etableres ferdselsbelysning for å trygge transport til båter som ligger til kai. Det antas å medgå 0,200 mill til tiltaket i Det er medgått 0,129 mill i perioden. Det forventes at totalt kr. 10,500 mill vil medgå i Prosjektnr Kongshavnbebyggelsen Gjelder HAVs andel av kostnader til antikvarisk bevaring av en bygning av eksisterende Kongshavnbebyggelse. Bygninger er nå demontert og lagret i container. Kostnadene til disse arbeidene skal deles i like deler mellom EBY og HAV - det er forhåndspostert kr 0,8 mill i 2011 som HAVs andel av demonteringsarbeidene på det huset som skal bevares. Det er bokført 1,372 mill i perioden i Agresso. Hoveddelen av disse kostnadene skal viderefaktureres EBY, slik at det HAVs kostnader til tiltaket i 2012 forventes å være 0,300 mill. Prosjektnr Planarbeid Kongshavn (tidligere ) Planarbeid for buffersonen ble våren 2011 satt i bero i påvente av blant annet plansamarbeid med HAV Eiendom og miljøundersøkelser i eksisterende fyllingen for å sjekke ut øygrepet. Planarbeidet ble på slutten av året tatt opp igjen og vil fortsette i Det forventes at det vil medgå kr 0,100 mill, vil medgå i Prosjektnr , Anskaffelse containerkraner Krananskaffelser er startet opp og prekvalifisering pågår. Det vil imidlertid ikke påløpe vesentlige kostnader i Det forventes at kr. 1,000 mill vil medgå i Ren Oslofjord Prosjektnr Ren Oslofjord Entreprenør sluttførte arbeider med tildekking på dypvannsdeponi ved Malmøykalven og supplerende tynntildekking av sedimentene i Pipervika, Lohavn og Bjørvika Arbeidene ble overtatt fra entreprenør Det er nå gjennomført sluttoppgjør med entreprenør. Det pågår for tiden 1-års kontroll av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - disse arbeidene vil pågå fram til høsten 2012 med sluttrapportering primo Etter nødmudring ut for Revierkaia sommer/høst 2011 iht tillatelse og vilkår fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal mudrede områder tildekkes i Klif har i brev mars 2012 til Fylkesmannen i Oslo og Akershus krevd at disse tildekkingsarbeidene skal rapporteres som en del av Ren Oslofjord og gjennomføres i henhold til vilkår for denne typen arbeider i dette prosjektet. Tildekkingsarbeidene går således inn som en del av prosjekt Ren

8 Oslo Havn KF Side: 8 Oslofjord Det er i perioden påløpt kr. -0,105 mill. av et budsjett på kr. 0,500 mill og et fond på 21,816 mill. Det antas å påløpe kr. 5,000 mill i 2012, som dekkes av fond. Det vil ikke medgå midler av budsjettet i Farled og diverse prosjekter Prosjektnr , Katodisk beskyttelse Gjelder katodisk beskyttelse av Ormsundkaia og mekanisk reparasjon av Tankskipsutstikkeren. Disse arbeidene er nettopp avsluttet, men sluttoppgjør ikke utført. Årets kostnad blir ca 1,25 mill. Det er også sluttført katodisk beskyttelse (offeranoder) av Søndre Akershuskai, Revierkaia og Kneppeskjærutstikkeren, vest i år. Årets kostnader blir 1,380 mill. Det er meningen å fortsette arbeidene med katodisk beskyttelse (påtrykt spenningsanlegg) på Søndre Akershuskai. Det vil være behov for en del konsulenthjelp i den forbindelse, anslagsvis kr som vil påløpe i år. I tillegg forventer vi å bruke kr 2 mill til beskyttelse av spuntkai og peler på Søndre Akershuskai og Søndre Bekkelagskai. Av disponibelt beløp for 2012 på kr 5,500 mill. er det påløpt kr 3,162 mill. Det forventes at kr 4,900 mill. vil medgå i Prosjektnr Mudring Revierkaia (evt Bjørvika) Det ble i mai 2011 avdekket behov for å mudre utenfor Revierkaia, for å sikre tilstrekkelig seilingsdybde for store cruiseskip. Mudringsarbeidene ble gjennomført i sommer/høst og rapport fra prøvetaking av sjøbunn etter mudring angir behov for tildekking av sjøbunn for å tilfredstille FMOAs krav til ferdig sjøbunn. I forslag til rebevilgning for 2012 er det satt av 6,000 mill til dette tiltaket. Imidlertid har Klif i brev mars 2012 til Fylkesmannen i Oslo og Akershus krevet at disse tildekkingsarbeidene skal inngå i og rapporteres som en del av Ren Oslofjord og gjennomføres i henhold til vilkår for denne typen arbeider i dette prosjektet. Tildekkingsarbeidene og kostnadene til dette går således inn som en del av prosjekt Ren Oslofjord, som beskrevet over. Kostnader til tiltak på prosjektnr skal således kun dekke utarbeidelse av dokumentasjon og sluttrapportering til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for mudringsarbeidene som ble utført sommer/høst Resterende kostnader tas på prosjekt Ren Oslofjord. Det forventes derfor at det ikke påløper mer enn allerede utgiftsført, kr. 0,243 mill, av justert budsjett på 0,400 mill. Prosjektnr Landstrøm Det vil bli utlyst et konsulentoppdrag for å bistå med tekniske spesifikasjoner. Dette vil imidlertid ikke belaste 2012 budsjettet. I tillegg foregår noe reising for å følge opp arbeidet internasjonalt. Påløpte utgifter er hovedsakelig knyttet til sluttoppgjør i fb med landstrøm på Hjortnes. Det er i perioden påløpt 0,195 mill av et totalt budsjett på 0,500 mill. Prognose for året anslås til 0,300 mill. for 2012.

9 Oslo Havn KF Side: 9 Prosjektnr Etablering landstrøm Vippetangen Koordinert med belysningsprosjektet er det sommer 2012 lagt kabel for landstrøm på Vippetangen (se omtale om belsyningen). Arbeidene utføres av Hafslund. Det ventes noe tillegg som følge av behov for pigging mv. i fb med gravearbeidene. Det vurderes videre om vi allerede i 2012 kan legge kabel til Utstikker 2 og koble til DFDS. Dette er imidlertid noe usikkert da interessen fra rederiet ikke er avklart. Det er ikke tatt høyde for gjennomføring av dette i prognosen. Det er i perioden påløpt kr 1,749 mill av et totalt budsjett på kr 4,500 mill. Det påregnes at hele budsjettet vil medgå i Planlegging/omstrukturering Prosjektnr Omstruktureringsplan Gjelder planlegging, utredning og gjennomføring diverse omstillingstiltak ifm. Fjordbyplanen. Her dekkes blant annet utgifter til arbeid med Havnepromenaden (0,500 mill) samt bidrag til havnegarnityr på Langkaia (anslått til kr 3,800 mill). Det har i perioden påløpt kr 0,204 mill av et budsjett på kr 5,400 mill. Det ventes at kr 4,300 mill medgår i 2012 (0,500 til HP og 3,800 til Langkaia). Prosjektnr Oslo havneplan Oslo havneplan er under utarbeidelse. Det er engasjert konsulent til bistand med utarbeidelse og ferdigstillelse av havneplandokumenter samt til utredninger. Det er i tillegg avholdt oppstartsseminar. Det har i perioden påløpt kr 0,700 mill av en total disponibel ramme på kr 2,000 mill kr i Det forventes at det vil medgå kr 1,600 mill i IKT og annet utstyr Prosjektnr , Rullende materiell Det vises til årsplan for Det er kontraktsfestet leveranser hittil i år på kr 2,200 mill. for påløpt kr 0,333 mill hittil i år. Totalt budsjett i 2012 er kr 5,000 mill. Det forventes at kr 5,000 mill vil medgå i Prosjektnr IKT Hittil i 2012 er det brukt kr 0,692 mill. Av dette er kr 0,340 mill av dette er videreføring av prosjekter startet opp i Det er videre i 2012 planlagt prosjekter som innebærer en årsprognose på kr 5,000 mill.

10 Oslo Havn KF Side: 10 Finansiering av investeringer (OKS 100) Tall i hele 1000 Investering - Vedlegg B(T) Årsbudsjett - Opprinnelig (1000) Årsbudsjett - Regulert (1000) Regnskap hittil i år (1000) Årsprognose (1000) Avvik årsprognose (1000) Investeringer i anleggsmidler Avsetninger Fordelte utgifter Årets finansieringsbehov Inntekter fra salg av anleggsmidler Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsdelen Bruk av avsetninger Sum intern finansiering Sum finansiering Udekket/ udisponert Rapportering av måltall for tjenesteproduksjon Produksjons-/ produktivitetsindikatorer Resultat 2. tert ) Resultat 2. tert ) Resultat 2. tert ) Plantall 2012 Prognose 2012 Avvik progn. - plantall 2012 Godsomsetning (1000 tonn) Våtbulk Tørrbulk Stykkgods Containere lo/lo Bil- og passasjerferger Annet stykkgods Lo/lo containere (1000 TEU) Med last Uten last Passasjerer i utenriksfart (1000 personer) Bil- og passasjerferger Cruiseskip Utnyttelse av utleieobjekter - Utearealer 98,4 % 93,5 % 99,7 % 98,0 % 99,5 % 1,5 %-poeng - Bygninger 96,2 % 98,3 % 100,0 % 99,0 % 100,0 % 1,0 %-poeng 1) Trafikktall for perioden januar - juli Trafikken viser gjennomgående en meget svak utvikling. Omsetning av bulkvarer vil alltid svinge. Av de øvrige trafikk-kategorier er det først og fremst passasjerer med utenriksfergene som har positiv utvikling. Prognose for total godsomsetning i 2012 ligger 50 tusen tonn under plantallet. Dette har sin årsak i at trafikken med våtbulkprodukter og gods med utenriksfergene hittil i 2012 har vist en utvikling som ligger under forventningene plantallene er basert på. Gods med utenriksferger har over langt tid hatt en nedadgående trend og viser nå en ytterligere nedgang. Tørrbulktrafikken ligger en del høyere enn hva som var forventet. Containertrafikken viste relativt god vekst i begynnelsen av 2012, men har så flatet ut. Tabellen viser at containertrafikken i perioden januar juli kun har hatt ubetydelig vekst siden 2010, noe som må betegnes som skuffende. Det er særlig sviktende vareeksport som bidrar til den svake utviklingen.

11 Oslo Havn KF Side: 11 Passasjertrafikken med bil- og passasjerfergene har vært noe høyere enn forventet i første kvartal 2012, og prognosen er derfor 100 tusen passasjerer over plantallet. Antall cruisepassasjerer har de senere årene hatt en betydelig økning. Her vises nå en nedgang. En viss nedgang var forventet, slik at årsprognosen for 2012 beholdes uendret lik plantallet. 4 Sykefravær, HMS og arbeidstid Sykefravær Det vises til at virksomhetene har fått utsatt frist for sykefraværsrapportering pr. 2.tertial 2012 pga. forsinkelser hos leverandør av nytt HR-system. På bakgrunn av dette er rapporteringsfrist endret til 24.septemer. Oslo Havn KF er i pulje 1 i forhold til nytt HR-prosjekt, hvor første utlønning var 28.mai. Sykefraværsregistrering har ikke vært mulig i perioden etter innføring av HR-systemet da fraværsdata fra NLP ikke har vært konvertert inn. Kvalitetssikring av disse data startet for Oslo Havn KF først 10. september, og fraværsføring tilbake fra 1.april 2012 kunne først starte etter dette. Dette har hatt rekke konsekvenser, blant annet: - manglende oversikt/statistikk over sykefravær - både kort- og langvarig sykefravær - mangelfull oversikt over for eksempel maks.datoer, refusjoner m.m. - med mulighet for økonomisk tap. Ny rapporteringsfrist er som beskrevet satt til 24.september. Med utgangspunkt i at sykefraværs-registrering først nå er påbegynt fra april 2012, er Oslo Havn KF av den oppfatning at denne fristen er urealtistisk og ber om at denne utsettes ytterligere. HMS Virksomheten skal i forhold til HMS-arbeidet opplyse om de har oversikt over nye og endrede krav i lov og forskrift på HMS-området - JA om det har vært arbeidet med å videreutvikle eget HMS system så langt i år både i forhold til nye og endrede krav el. andre forhold - JA

12 Oslo Havn KF Side: 12 ARBEIDSTID Virksomhetene skal opplyse om: Overtid - aml 10-6 Ja Nei Ikke Kommentarer aktuelt Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstiden ved overtidsarbeid overstiger 13 timer i løpet av 24 timer? Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt i 2012? X Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp. Arbeidsfri periode - aml Ja Nei Ikke Kommentarer aktuelt Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har hatt mindre enn 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer? Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt i 2012? X Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp. Søndagsarbeid - aml 10-8 og Ja Nei Ikke Kommentarer aktuelt Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har arbeidet 2 eller flere søn- og helgedager etter hverandre? Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt i 2012? X Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp. Ovennevnte punkter vil bli innarbeidet i eksisterende rutine for stikkprøve-, og kvalitetskontroll i løpet av Havnedirektørens forslag til vedtak: Statusrapport 2. tertial 2012 tas til orientering. Anne Sigrid Hamran havnedirektør Johan Hoddevik administrasjonsdirektør Vedlegg: 1 Statistikk 2 tertial

13 Oslo Havn KF Side: 13