Utv. nr. Utvalg Møtedato 74/12 Havnestyre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utv. nr. Utvalg Møtedato 74/12 Havnestyre 25.10.2012"

Transkript

1 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 74/12 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Administrasjonsavdelingen/ Økonomiseksjonen Judit Østrem Dato: Saksnummer: 2006/106 Sak: Statusrapport 2. tertial Generelt Oslo Havn KF er et kommunalt foretak under Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Foretaket har eget styre i henhold til lov og egen forskrift. Virksomheten i Oslo havn reguleres av havne- og farvannsloven, forskrift om bruk av og orden i Oslo havnedistrikt, vedtekter for Oslo Havn KF og forskrift om sammensetning av og myndighet for havnestyret i Oslo Havn KF. Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. 2. Økonomisk rapportering 2.1 Virksomhetens økonomiske situasjon pr Totale driftsinntekter er pr kr 8,217 mill. over periodisert budsjett. Dette tallmessig gunstige resultatet skriver seg på inntektssiden i all hovedsak fra at leieinntektene fortsatt holder seg godt oppe. I takt med en svak trafikkutvikling se nærmere redegjørelse nedenfor viser også de driftsgenererte inntektene en svak utvikling og ligger under budsjett. Også renteinntekter som følge av tidsforskyvning av investeringer bidrar vesentlig til høye inntektstall. Pr. 2. tertial er det totalt et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på kr 16,457 mill. på netto driftsresultat.

2 Oslo Havn KF Side: 2 I II III IV V VI Tekst Regnskap pr Budsjett pr Justert budsjett Opprinnelig årsbudsjett Årsprognose Avvik budsjett - prognose (III-V) Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Overført til investeringsbudsjettet Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk * I tallet brutto driftsresultat for justert årsbudsjett og opprinnelig årsbudsjett ligger avskrivninger inne som en kostnad. Pr er denne kostnaden ennå ikke ført i regnskapet og ligger ikke inne i periodisert budsjett. Ser man på netto driftsresultat er avskrivninger trukket ut igjen på regulert årsbudsjett og opprinnelig årsbudsjett og dermed mer sammenlignbart med regnskap og budsjett pr Budsjett vs. regnskap for netto driftsresultat. I styresak 71/11, behandlet vedtok havnestyret å tildele støtte til relasjonsbyggende tiltak. Tildelingen ble foretatt med kr 0,380 mill. med dekning i art 14770, diverse bidrag til dekning av tilsagn om økonomisk støtte fra havnekassen. I styresak 64/12, behandlet 21. juni 2012, vedtok havnestyret å øke driftsbudsjettets kostnadsog inntektsramme med samlet med kr 14,985 mill. Økningen gjaldt tidligere amortisering av pensjonsutgifter pr , styrkning av lønnsbudsjettet for å dekke opp sentralt lønnsoppgjøret for 2011 og 2012 (økte lønnsutgifter i forbindelse med lokalt lønnsoppgjør vil bli fremmet i budsjettjusteringssak i oktober), samt økt bemanning på blant annet kransiden. I tillegg ble artsgruppe Kjøp av varer og tjenester økt for å dekke ekstra utgifter knyttet til markedsføring, parkeringsavtalen, økte vannavgifter, skadeutbetalinger til Mesta, relasjonsbyggende foretak til beboere som er plaget av støy i Sydhavna, økte strømutgifter og noen andre mindre justeringer. Artsgruppe 14, overføringer/reserverte tilleggsbevilgninger ble i nevnte sak redusert med kr 7,485 mill. Salgsinntekter er i samme sak økt med kr 7,500 mill, pga økte parkeringsinntekter og økte leieinntekter. Medgått til lønn og sosiale utgifter ligger etter 2. tertial kr 0,622 mill over budsjett. Budsjettjustering i forbindelse med lokalt lønnsoppgjør for 2012 vil bli tatt opp i budsjettjusteringssak til havnestyret i oktober. Når det gjelder kjøp av varer og tjenester pr. 2. tertial ligger disse kostnadene samlet kr 5,686 mill under periodisert budsjett. Dette skyldes blant annet et etterslep på vedlikehold av kaier og arealer. I tillegg er det flere mindre avvik på budsjettposter fordelt utover i virksomheten. Overføringsutgiftene er kr 0,469 mill. lavere enn budsjettert. Dette gjelder i all hovedsak mindreforbruk på oppkrevingsgodtgjørelse. Totale driftsinntekter er pr. 2. tertial kr 8,217 mill. høyere enn periodisert budsjett. Det positive avviket har oppstått som følge av fortsatt gode tall for utleie av arealer og parkeringsinntekter. Totale driftsinntekter inneholder også en ikke budsjettert inntekt på kr

3 Oslo Havn KF Side: 3 0,960 mill fra Oslo Politidistrikt som erstatning for advokatutgifter i forbindelse med rettsak for Ren Oslofjord. Når det gjelder de trafikkgenererte inntektene som kaivederlag, sjøvederlag og passasjervederlag ligger disse kr 1,770 mill under budsjett pr 2. tertial. Varevederlag, bryggevederlag og krantjenester ligger tilnærmet på budsjett. Resultat eksterne finanstransaksjoner er totalt kr 3,138 mill. bedre enn forutsatt. Dette skyldes i hovedsak renteinntekter på innestående på bankkonto. På grunn av en tidsforskyvning på investeringsprosjekter er en del midlertidig ubenyttede midler satt på fond. Midlene på fondet har gitt renteinntekter utover det som er budsjettert. Totalt netto driftsresultat ligger kr 16, 457 mill. over periodisert budsjett. Dette kan i hovedsak forklares med høyere salgsinntekter og renteinntekter enn budsjettert Investeringsprosjekter Investeringsprosjekt 2. tertial 2012 (I hele 1000) Dok Justert budsjett 2012 Regnskap Avvik (2-3) Prognose 2012 Avvik (5-2) Vesthavna Sydhavna (inkl. kraner) Ren Oslofjord Farled og div. mindre prosjekt Planlegging/omstrukturering IKT og annet utstyr Sum investeringsutgifter Det er også i 2012 en tidsforskyvning mellom budsjett og regnskapsføring av investeringsprosjekter. I tabellen over og kommentarene til de enkelte investeringsprosjekt er det kommentert om underforbruket på det enkelte prosjekt skyldes tidsforskyvning, eller om kostnadsrammen kan reduseres. Det vil i oktobermøtet legges frem sak om budsjettjustering for havnestyret for å sørge for bedre samsvar mellom årets budsjett og prognose. Nedenfor er kun prosjekter med et budsjett på kr. 2,000 mill eller mer i 2012 omtalt samt prosjekter hvor det er behov for en ekstra kommentar. Vesthavna Kloakkanlegg Color Line har vist interesse for å koble utenlandsfergene på kloakknettet til Oslo kommune, men de har ikke foretatt noen endelig beslutning i sin organisasjon. Det vil ikke påløpe noen kostnader på denne aktiviteten i Prosjektnr Fjerning av grunne/vedlikeholdsmudring ved Hjortneskaia For å sikre en forsvarlig seilingsdybde, samt å tilfredsstille nødvendige sikkerhetsmargin i forhold til dybde for Color Lines skip som legger til daglig ved Hjortneskaia, er det behov for

4 Oslo Havn KF Side: 4 utdypning av sjøbunn med mudring pga oppgrunning utenfor Hjortneskaia. HAV har søkt Fylkesmannen om tillatelse til vedlikeholdsmudring av ca m3 med estimert usikkerhet m3 på Hjortnes. Tillatelse fra FMOA foreligger. Mudringsarbeidene er gjennomført og vi venter nå på avklaring om området skal tildekkes eller ei. Opsjon i kontrakt for evt. tildekking er på kr 0,54 mill. Det har hittil i år påløpt kr 8,554 mill. av et budsjett på kr 8,000 mill. Dersom tildekking av mudret området skal gjennomføres, antas det at det vil medgå kr 0,74 mill. for tildekkingsarbeider og overvåkning under gjennomføring. Det forventes et forbruk opp mot kr 9,300 mill. i Prosjektnr Belysningsprosjekt Akershusstranda Gjelder planlegging og prosjektering av ny belysning langs Akershusstranda, samt planlegging av oppgradering av Nordre Akershus kai. Prosjektet er et samarbeid med Hafslund, Forsvarsbygg og Oslo havn. Etablering av ny belysning koordineres med graving for landstrøm til kaiene i området samt utbedring av kaier, og mindre tiltak for estetisk oppgradering av Nordre Akershuskai. Belysningen vil ferdigstilles i inneværende år. Pr 31. august er gravearbeidene neste ferdig, og grøftene tildekket. Fundamenter for mastene er støpt. Planlegging/prosjektering av oppgraderingstiltak vil starte høsten Det er i perioden medgått kr 0,740 mill. av et budsjett på kr 6,000 mill. Påløpte midler er konsulenthonorar til planlegging og utvikling av tiltaket. Det forventes et forbruk opp mot 7,700 mill i 2012, når gravearbeidene tilknyttet kabelnedlegging, masteinnkjøp og entreprenørarbeidene for elektromontasje kommer i stand i løpet av høsten. Prosjekt (Byutvikling Hjortnes - Filipstad) Ved budsjettbehandling for 2012 tok vi høyde for en strammere fremdrift enn hva som reelt har skjedd. I 2012 skulle hovedoppgavene først og fremst handle om Oslo Havn KFs tilrettelegging for fremtidig havne- og byutvikling - hovedsakelig konsentrert om oppfølging av reguleringsarbeid, fremforhandle utbyggingsavtaler og utarbeide forretningsstrategi. Planog bygningsetaten har ansvar for å utarbeide en områdereguleringsplan for hele Filipstad. Som en videreføring av tidligere planarbeid har Oslo Havn KF utarbeidet detaljreguleringsplaner for delområdene Hjortnes og Hans Jægers kvartal. Det forutsettes at disse fremlegges i samme bystyremøte som områdereguleringsplanen. Eiendoms- og byfornyelsesetaten er ansvarlig for kommunens utbyggingsavtaler, og forhandlinger vil pågå parallelt da EBY har som intensjon at utbyggingsavtaler forelegges bystyret til samtidig behandling som reguleringsplanene. PBE har sendt ut 4 alternativer til områderegulering som har vært på offentlig høring. I tillegg har grunneierene laget en alternativ områderegulering. Planarbeidet er svært komplekst og PBE har endret fremdriftsplanen. Vi er derfor ikke kommet så langt som opprinnelig antatt når det gjelder prosess og dermed er forventede utgifter til konsulenter med mer i forbindelse med økonomiske, juridiske og tekniske utredninger utsatt. AV et budsjett på kr 5,500 mill er det hittil medgått kr 2,477 mill. Vi forventer at det i inneværende år totalt vil påløpe kr 4,500 mill.

5 Oslo Havn KF Side: 5 Prosjekt (Barnehage Tjuvholmen) Det tilligger HAV å bekoste en barnehage på Tjuvholmen. Havnestyret har besluttet at HAV kan godta salg av barnehage til en minstepris. Etter to utlysninger i det åpne markedet med påfølgende forhandlinger er det nå inngått avtale om salg av barnehage til privat aktør. Av et budsjett på kr 30,000 mill er det hittil medgått kr 0. Tidspunktet for avregning er usikkert, men det kan tenkes at regningen vil komme inneværende år. For ordens skyld anbefales å holde på kr 30,000 mill ut året. Prosjektnr (nytt p nr ) Trafikksikringstiltak Gjenstående arbeider av omlegging av ny atkomstvei til Hjortnesterminalen, tilrettelegging for fotgjengere opp rampen, er forsinket pga manglende kapasitet i konsulentmarkedet. Konsulent er engasjert og forslag til løsning foreligger. Tiltaket tilfredstiller imidlertid ikke universell utforming og det forventes noen forsinkelse som følge av dette i byggesaksbehandlingen. Evt bygging er først mulig å gjennomføre i Det er i perioden medgått kr 0,162 mill. av et budsjett for Hjortnes ny fergeterminal som er på kr 5,500 mill. Det forventes at kr 0,500 mill. vil medgå i Sydhavna Prosjektnr Sjursøya containerterminal Sjursøya containerterminal trinn 1 ble avsluttet Pr. definisjon er alle kostnader påløpt i perioden på prosjektnummer i serien del av trinn 1. Sluttrapport for trinn 1 er behandlet i havnestyret og videresendt MOS våren Alle kostnader som påløper etter i prosjektnummerserien er pr. definisjon å regne som del av trinn 2. I det følgende er de viktigste pågående aktivitetene i trinn 2 angitt: Indirekte utbyggingskostnader: (tidligere prosjektnr ): Iht. avtale med Statoil om fraflytting fra deres vestområde forventes det å medgå ytterligere 13,500 mill i 2012, i tillegg til de 18,000 mill som er utbetalt hittil. Areal og infrastruktur: Oppfølging av garanti- og etterarbeider for Sjursøya containerterminal. Det blir utført oppretting av setningsskader på terminalområdet. Arbeidene startet høst 2011 og vil fullføres høst Det anslås at det medgår 1,500 mill til disse arbeidene i I tillegg skal det prosjekteres for tilrettelegging for endret operasjonsmønster i trinn 1 (fra straddle carriers til stablekraner). Det settes av 0,500 mill til dette arbeidet i Havnevei, havnespor og infrastruktur: Ny atkomst Sydhavna i regi av SVRØ samt tomt for Hafslund fjernvarme er avklart gjennom reguleringsplaner. SVRØ starter sitt prosjekt november 2012 (utsatt fra ultimo 2011). Hafslund har frafalt krav på tomten som i reguleringsplanen er avsatt til Ny energi. For å tilrettelegge for framføring av trafikk fra ny atkomst til Sjursøya containerterminal antas det å medgå 1,000 mill i Verkstedsområdet: Byggearbeider for skur 84 (ny garasje) ble igangsatt høst 2011 og vil pågå til ferdigstillelse desember Det har medgått 23,528 mill til skur 84 pr , og det antas å medgå ytterligere 44,362 mill fram til , slik at totale utgifter til skur

6 Oslo Havn KF Side: 6 84 (inkl. boring av energibrønner og opparbeidelse av utearealer) blir 67,890 mill i løpet av Det pågår prosjektering av tiltak i skur 88 (verkstedet), og entreprisearbeidene her vil starte høsten Det er medgått kr 0,692 mill pr , og det antas at 7,108 mill vil medgå i løpet av Buffersone Sjursøya Vest: På Sjursøymoloen benyttes området nå av HAV-E som mellomlager for stein til skipsstøtvollen på Sørenga. HAV vil overta områdene - helt eller delvis - mars 2013 for videre opparbeidelse av buffersonen. På verkstedsområdet mot nord planlegges utfylling og ny kaifront - det antas at 0,500 mill vil medgå i løpet av Ny pelekai Sjursøya syd: Supplerende grunnboringer ble foretatt primo 2012 som en forberedelse til bygging av kai trinn 2. I tillegg skal det gjennomføres prosjektering for trinn 2A. Det antas at 0,600 mill vil medgå i løpet av Det er i perioden medgått kr. 26,457 mill. av et budsjett på kr. 92,626 mill. Det forventes at hele det disponible beløp, totalt kr. 92,626 mill, vil medgå i Prosjektnr Kongshavn, nye kaier Status på forprosjekt: Miljøundersøkelser på land og i sjø samt kjemisk analyse av prøver er gjennomført. Instrumentering for måling av deformasjoner i dagens fylling er gjennomført, og måling av deformasjoner pågår iht. planen. Grunnundersøkelsene er ferdigstilt og dokumentasjon utarbeidet. Det gjenstår en siste revisjon for å nå endelig rapport. Utkast til forprosjektrapport foreligger. Det gjenstår noe arbeid med supplering og redigering av forprosjektrapporten. Endelig forprosjektrapport vil foreligge i løpet av I prosjektet er det også inntatt opprydding og planering av Myggbukta, et fyllingsområde på ca 8 daa på Grønlia Syd. Disse arbeidene ble ferdigstilt primo mai Selve gjennomføring av Kongshavnprosjektet med bygging av nye kaifronter er inntil videre vedtatt stilt i bero. Det er i perioden medgått kr 4,628 mill. Det forventes at det vil medgå kr. 5,000 mill i 2012 av et totalt budsjett på 4,600 mill, dvs. et overforbruk på kr. 0,400 mill. Prosjektnr Erstatningsskur skur 74/tilrettelegging for Bring Eksisterende skur 74 på Kongshavnterminalen må rives for å gi plass til ny atkomst til Sydhavna. Skurarealet må erstattes av et midlertidig skur. Det er skrevet kontrakt med entreprenør for oppføring av skuret, og igangsettingstillatelse foreligger. SVRØ planla opprinnelig å rive eksisterende skur i jan/feb oppstart er nå forskjøvet med ca 1 år. Dette betyr at oppstart av arbeidene for å etablere et midlertidig erstatningsskur på m2 utsettes til høsten 2012 slik at operatørens behov for terminalareal ikke reduseres før høyst nødvendig. Det antas å medgå totalt kr. 7,900 mill til oppføring av skuret, av dette antas 5,000 mill å medgå i Arealet på Grønlia syd var planlagt overtatt juli 2012 etter at SVRØs arbeider her er

7 Oslo Havn KF Side: 7 ferdigstilt. SVRØs overlevering av arealet er forsinket, og antas nå i september Deler av området må opparbeides slik at det står klar som erstatning for de arealene Bring må fraflytte ifm SVRØs bygging av ny atkomst til Sydhavna. Områdene foreslås opparbeidet til trafikkareal i løpet av høsten Kostnader til asfaltering, belysning, inngjerding mm anslås til kr 5,000 mill. Det antas å medgå kr. 5,000 mill til opparbeidelse av nytt område for Bring i På Nordre Grønlikai/Loengkaia skal det etableres ferdselsbelysning for å trygge transport til båter som ligger til kai. Det antas å medgå 0,200 mill til tiltaket i Det er medgått 0,129 mill i perioden. Det forventes at totalt kr. 10,500 mill vil medgå i Prosjektnr Kongshavnbebyggelsen Gjelder HAVs andel av kostnader til antikvarisk bevaring av en bygning av eksisterende Kongshavnbebyggelse. Bygninger er nå demontert og lagret i container. Kostnadene til disse arbeidene skal deles i like deler mellom EBY og HAV - det er forhåndspostert kr 0,8 mill i 2011 som HAVs andel av demonteringsarbeidene på det huset som skal bevares. Det er bokført 1,372 mill i perioden i Agresso. Hoveddelen av disse kostnadene skal viderefaktureres EBY, slik at det HAVs kostnader til tiltaket i 2012 forventes å være 0,300 mill. Prosjektnr Planarbeid Kongshavn (tidligere ) Planarbeid for buffersonen ble våren 2011 satt i bero i påvente av blant annet plansamarbeid med HAV Eiendom og miljøundersøkelser i eksisterende fyllingen for å sjekke ut øygrepet. Planarbeidet ble på slutten av året tatt opp igjen og vil fortsette i Det forventes at det vil medgå kr 0,100 mill, vil medgå i Prosjektnr , Anskaffelse containerkraner Krananskaffelser er startet opp og prekvalifisering pågår. Det vil imidlertid ikke påløpe vesentlige kostnader i Det forventes at kr. 1,000 mill vil medgå i Ren Oslofjord Prosjektnr Ren Oslofjord Entreprenør sluttførte arbeider med tildekking på dypvannsdeponi ved Malmøykalven og supplerende tynntildekking av sedimentene i Pipervika, Lohavn og Bjørvika Arbeidene ble overtatt fra entreprenør Det er nå gjennomført sluttoppgjør med entreprenør. Det pågår for tiden 1-års kontroll av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - disse arbeidene vil pågå fram til høsten 2012 med sluttrapportering primo Etter nødmudring ut for Revierkaia sommer/høst 2011 iht tillatelse og vilkår fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal mudrede områder tildekkes i Klif har i brev mars 2012 til Fylkesmannen i Oslo og Akershus krevd at disse tildekkingsarbeidene skal rapporteres som en del av Ren Oslofjord og gjennomføres i henhold til vilkår for denne typen arbeider i dette prosjektet. Tildekkingsarbeidene går således inn som en del av prosjekt Ren

8 Oslo Havn KF Side: 8 Oslofjord Det er i perioden påløpt kr. -0,105 mill. av et budsjett på kr. 0,500 mill og et fond på 21,816 mill. Det antas å påløpe kr. 5,000 mill i 2012, som dekkes av fond. Det vil ikke medgå midler av budsjettet i Farled og diverse prosjekter Prosjektnr , Katodisk beskyttelse Gjelder katodisk beskyttelse av Ormsundkaia og mekanisk reparasjon av Tankskipsutstikkeren. Disse arbeidene er nettopp avsluttet, men sluttoppgjør ikke utført. Årets kostnad blir ca 1,25 mill. Det er også sluttført katodisk beskyttelse (offeranoder) av Søndre Akershuskai, Revierkaia og Kneppeskjærutstikkeren, vest i år. Årets kostnader blir 1,380 mill. Det er meningen å fortsette arbeidene med katodisk beskyttelse (påtrykt spenningsanlegg) på Søndre Akershuskai. Det vil være behov for en del konsulenthjelp i den forbindelse, anslagsvis kr som vil påløpe i år. I tillegg forventer vi å bruke kr 2 mill til beskyttelse av spuntkai og peler på Søndre Akershuskai og Søndre Bekkelagskai. Av disponibelt beløp for 2012 på kr 5,500 mill. er det påløpt kr 3,162 mill. Det forventes at kr 4,900 mill. vil medgå i Prosjektnr Mudring Revierkaia (evt Bjørvika) Det ble i mai 2011 avdekket behov for å mudre utenfor Revierkaia, for å sikre tilstrekkelig seilingsdybde for store cruiseskip. Mudringsarbeidene ble gjennomført i sommer/høst og rapport fra prøvetaking av sjøbunn etter mudring angir behov for tildekking av sjøbunn for å tilfredstille FMOAs krav til ferdig sjøbunn. I forslag til rebevilgning for 2012 er det satt av 6,000 mill til dette tiltaket. Imidlertid har Klif i brev mars 2012 til Fylkesmannen i Oslo og Akershus krevet at disse tildekkingsarbeidene skal inngå i og rapporteres som en del av Ren Oslofjord og gjennomføres i henhold til vilkår for denne typen arbeider i dette prosjektet. Tildekkingsarbeidene og kostnadene til dette går således inn som en del av prosjekt Ren Oslofjord, som beskrevet over. Kostnader til tiltak på prosjektnr skal således kun dekke utarbeidelse av dokumentasjon og sluttrapportering til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for mudringsarbeidene som ble utført sommer/høst Resterende kostnader tas på prosjekt Ren Oslofjord. Det forventes derfor at det ikke påløper mer enn allerede utgiftsført, kr. 0,243 mill, av justert budsjett på 0,400 mill. Prosjektnr Landstrøm Det vil bli utlyst et konsulentoppdrag for å bistå med tekniske spesifikasjoner. Dette vil imidlertid ikke belaste 2012 budsjettet. I tillegg foregår noe reising for å følge opp arbeidet internasjonalt. Påløpte utgifter er hovedsakelig knyttet til sluttoppgjør i fb med landstrøm på Hjortnes. Det er i perioden påløpt 0,195 mill av et totalt budsjett på 0,500 mill. Prognose for året anslås til 0,300 mill. for 2012.

9 Oslo Havn KF Side: 9 Prosjektnr Etablering landstrøm Vippetangen Koordinert med belysningsprosjektet er det sommer 2012 lagt kabel for landstrøm på Vippetangen (se omtale om belsyningen). Arbeidene utføres av Hafslund. Det ventes noe tillegg som følge av behov for pigging mv. i fb med gravearbeidene. Det vurderes videre om vi allerede i 2012 kan legge kabel til Utstikker 2 og koble til DFDS. Dette er imidlertid noe usikkert da interessen fra rederiet ikke er avklart. Det er ikke tatt høyde for gjennomføring av dette i prognosen. Det er i perioden påløpt kr 1,749 mill av et totalt budsjett på kr 4,500 mill. Det påregnes at hele budsjettet vil medgå i Planlegging/omstrukturering Prosjektnr Omstruktureringsplan Gjelder planlegging, utredning og gjennomføring diverse omstillingstiltak ifm. Fjordbyplanen. Her dekkes blant annet utgifter til arbeid med Havnepromenaden (0,500 mill) samt bidrag til havnegarnityr på Langkaia (anslått til kr 3,800 mill). Det har i perioden påløpt kr 0,204 mill av et budsjett på kr 5,400 mill. Det ventes at kr 4,300 mill medgår i 2012 (0,500 til HP og 3,800 til Langkaia). Prosjektnr Oslo havneplan Oslo havneplan er under utarbeidelse. Det er engasjert konsulent til bistand med utarbeidelse og ferdigstillelse av havneplandokumenter samt til utredninger. Det er i tillegg avholdt oppstartsseminar. Det har i perioden påløpt kr 0,700 mill av en total disponibel ramme på kr 2,000 mill kr i Det forventes at det vil medgå kr 1,600 mill i IKT og annet utstyr Prosjektnr , Rullende materiell Det vises til årsplan for Det er kontraktsfestet leveranser hittil i år på kr 2,200 mill. for påløpt kr 0,333 mill hittil i år. Totalt budsjett i 2012 er kr 5,000 mill. Det forventes at kr 5,000 mill vil medgå i Prosjektnr IKT Hittil i 2012 er det brukt kr 0,692 mill. Av dette er kr 0,340 mill av dette er videreføring av prosjekter startet opp i Det er videre i 2012 planlagt prosjekter som innebærer en årsprognose på kr 5,000 mill.

10 Oslo Havn KF Side: 10 Finansiering av investeringer (OKS 100) Tall i hele 1000 Investering - Vedlegg B(T) Årsbudsjett - Opprinnelig (1000) Årsbudsjett - Regulert (1000) Regnskap hittil i år (1000) Årsprognose (1000) Avvik årsprognose (1000) Investeringer i anleggsmidler Avsetninger Fordelte utgifter Årets finansieringsbehov Inntekter fra salg av anleggsmidler Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsdelen Bruk av avsetninger Sum intern finansiering Sum finansiering Udekket/ udisponert Rapportering av måltall for tjenesteproduksjon Produksjons-/ produktivitetsindikatorer Resultat 2. tert ) Resultat 2. tert ) Resultat 2. tert ) Plantall 2012 Prognose 2012 Avvik progn. - plantall 2012 Godsomsetning (1000 tonn) Våtbulk Tørrbulk Stykkgods Containere lo/lo Bil- og passasjerferger Annet stykkgods Lo/lo containere (1000 TEU) Med last Uten last Passasjerer i utenriksfart (1000 personer) Bil- og passasjerferger Cruiseskip Utnyttelse av utleieobjekter - Utearealer 98,4 % 93,5 % 99,7 % 98,0 % 99,5 % 1,5 %-poeng - Bygninger 96,2 % 98,3 % 100,0 % 99,0 % 100,0 % 1,0 %-poeng 1) Trafikktall for perioden januar - juli Trafikken viser gjennomgående en meget svak utvikling. Omsetning av bulkvarer vil alltid svinge. Av de øvrige trafikk-kategorier er det først og fremst passasjerer med utenriksfergene som har positiv utvikling. Prognose for total godsomsetning i 2012 ligger 50 tusen tonn under plantallet. Dette har sin årsak i at trafikken med våtbulkprodukter og gods med utenriksfergene hittil i 2012 har vist en utvikling som ligger under forventningene plantallene er basert på. Gods med utenriksferger har over langt tid hatt en nedadgående trend og viser nå en ytterligere nedgang. Tørrbulktrafikken ligger en del høyere enn hva som var forventet. Containertrafikken viste relativt god vekst i begynnelsen av 2012, men har så flatet ut. Tabellen viser at containertrafikken i perioden januar juli kun har hatt ubetydelig vekst siden 2010, noe som må betegnes som skuffende. Det er særlig sviktende vareeksport som bidrar til den svake utviklingen.

11 Oslo Havn KF Side: 11 Passasjertrafikken med bil- og passasjerfergene har vært noe høyere enn forventet i første kvartal 2012, og prognosen er derfor 100 tusen passasjerer over plantallet. Antall cruisepassasjerer har de senere årene hatt en betydelig økning. Her vises nå en nedgang. En viss nedgang var forventet, slik at årsprognosen for 2012 beholdes uendret lik plantallet. 4 Sykefravær, HMS og arbeidstid Sykefravær Det vises til at virksomhetene har fått utsatt frist for sykefraværsrapportering pr. 2.tertial 2012 pga. forsinkelser hos leverandør av nytt HR-system. På bakgrunn av dette er rapporteringsfrist endret til 24.septemer. Oslo Havn KF er i pulje 1 i forhold til nytt HR-prosjekt, hvor første utlønning var 28.mai. Sykefraværsregistrering har ikke vært mulig i perioden etter innføring av HR-systemet da fraværsdata fra NLP ikke har vært konvertert inn. Kvalitetssikring av disse data startet for Oslo Havn KF først 10. september, og fraværsføring tilbake fra 1.april 2012 kunne først starte etter dette. Dette har hatt rekke konsekvenser, blant annet: - manglende oversikt/statistikk over sykefravær - både kort- og langvarig sykefravær - mangelfull oversikt over for eksempel maks.datoer, refusjoner m.m. - med mulighet for økonomisk tap. Ny rapporteringsfrist er som beskrevet satt til 24.september. Med utgangspunkt i at sykefraværs-registrering først nå er påbegynt fra april 2012, er Oslo Havn KF av den oppfatning at denne fristen er urealtistisk og ber om at denne utsettes ytterligere. HMS Virksomheten skal i forhold til HMS-arbeidet opplyse om de har oversikt over nye og endrede krav i lov og forskrift på HMS-området - JA om det har vært arbeidet med å videreutvikle eget HMS system så langt i år både i forhold til nye og endrede krav el. andre forhold - JA

12 Oslo Havn KF Side: 12 ARBEIDSTID Virksomhetene skal opplyse om: Overtid - aml 10-6 Ja Nei Ikke Kommentarer aktuelt Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstiden ved overtidsarbeid overstiger 13 timer i løpet av 24 timer? Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt i 2012? X Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp. Arbeidsfri periode - aml Ja Nei Ikke Kommentarer aktuelt Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har hatt mindre enn 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer? Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt i 2012? X Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp. Søndagsarbeid - aml 10-8 og Ja Nei Ikke Kommentarer aktuelt Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har arbeidet 2 eller flere søn- og helgedager etter hverandre? Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt i 2012? X Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp. Ovennevnte punkter vil bli innarbeidet i eksisterende rutine for stikkprøve-, og kvalitetskontroll i løpet av Havnedirektørens forslag til vedtak: Statusrapport 2. tertial 2012 tas til orientering. Anne Sigrid Hamran havnedirektør Johan Hoddevik administrasjonsdirektør Vedlegg: 1 Statistikk 2 tertial

13 Oslo Havn KF Side: 13

Utv. nr. Utvalg Møtedato 64/12 Havnestyre 21.06.2012

Utv. nr. Utvalg Møtedato 64/12 Havnestyre 21.06.2012 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 64/12 Havnestyre 21.06.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Administrasjonsavdelingen Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 23.05.2012 Saksnummer:

Detaljer

Utv. nr. Utvalg Møtedato 49/12 Havnestyre

Utv. nr. Utvalg Møtedato 49/12 Havnestyre Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 49/12 Havnestyre 24.05. Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Administrasjonsavdelingen/ Økonomiseksjonen Judit Østrem Dato: 08.05. Saksnummer:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 37/11 Havnestyre 22.06. Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/ Økonomiseksjonen Saksbehandler: Judit Østrem Dato: 20.04. Saksnummer:

Detaljer

Utv. nr. Utvalg Møtedato 76/12 Havnestyre

Utv. nr. Utvalg Møtedato 76/12 Havnestyre Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 76/12 Havnestyre 25.10.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Administrasjonsavdelingen Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 19.09.2012 Saksnummer:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 54/11 Havnestyre 20.10. Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/Økonomiseksjonen Saksbehandler: Judit Østrem Dato: 14.09. Saksnummer:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 58/10 Havnestyre 20.10. Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/Økonomiseksjonen Saksbehandler: Judit Østrem Dato: 10.09. Saksnummer:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 56/11 Havnestyre 20.10.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 15.09.2011 Saksnummer:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 36/11 Havnestyre 22.06.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 31.05.2011 Saksnummer:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-29/ Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 07.05. Saksnummer: 2006/106 STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1.

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 33/10 Havnestyre 16.06. Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/Økonomiseksjonen Saksbehandler: Judit Østrem Dato: 10.05. Saksnummer:

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1. TERTIAL 2007

STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1. TERTIAL 2007 Oslo Havn KF Havnestyresak nr: IV-30/2007 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 15.05.2007 Saksnummer: 2006/106 STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1. TERTIAL

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 21/11 Havnestyre 14.04.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/Stab Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 30.03.2011 Saksnummer:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-57/2006

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-57/2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-57/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Arkivkode: 101.2 Saksnummer: 2006/106 Dato: 15.09.2006 STATUSRAPPORT

Detaljer

Oslo Havn KF Havnestyresak nr.: V 72/2008 Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnestyresak nr.: V 72/2008 Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnestyresak nr.: V 72/2008 Havnedirektøren Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Judit Østrem / Pål Embu Dato: 01.10.2008 Saksnummer: 2006/106 STATUSRAPPORT

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-53/2007 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 14.09.2007 Saksnummer: 2006/106 Statusrapport for Oslo Havn KF

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren 28.05. Havnestyresak nr. V-24/09 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Judit Østrem Dato: 29.04. Saksnummer: 2006/106 SAK: STATUSRAPPORT FOR OSLO

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-30/2006

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-30/2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-30/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Arkivkode: 101.2 Saksnummer: 2006/106 Dato: 10.05.2006 STATUSRAPPORT

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V 70/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 03.10.2008 Saksnummer: 2007/68 Justering av budsjett 2008 Saken

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Libe Rieber-Mohn (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 64/09 Havnestyre 29.10.2009 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/ Stab Saksbehandler: Pål Embu Dato: 07.10.2009 Saksnummer: 2008/89

Detaljer

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran Oslo Havn i fremtiden Swecodagen 2014

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran Oslo Havn i fremtiden Swecodagen 2014 Havnedirektør Anne Sigrid Hamran Oslo Havn i fremtiden Swecodagen 2014 Det var da et forferdelig langt tidsperspektiv! 3 Oslo Havneplan 2013 2030 Mål for utviklingen av havneområdene Vi har lange kontrakter!

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 20. mai 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 20. mai 2010 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 20. mai 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 20. mai 2010 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: - Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Libe Rieber-Mohn (nestleder), Lise Grette, Ole

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 72/10 Havnestyre 24.11.2010 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Ole Thomas Berge Dato: 08.11.2010 Saksnummer: 2004/8

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Harald Andreassen. Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 ble godkjent og undertegnet III

Harald Andreassen. Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 ble godkjent og undertegnet III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder) tiltrådte under behandl. sak 42/11), Lise Grette (tiltrådte

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-37/2006

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-37/2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-37/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Arkivkode: 101.1 Saksnummer: 2005/367 Dato: 07.06.2006 JUSTERING AV

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 22.05.2014 kl.16:00 OBS! Det serveres et måltid varmmat i kantinen, skur 38, fra kl. 15.30 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-58/2006

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-58/2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-58/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Arkivkode: 101.1 Saksnummer: 2005/367 Dato: 11.10.2006 JUSTERING AV

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: Bernt Stilluf Karlsen, Per Ditlev-Simonsen, Kristin Vinje, Sunniva Holmås Eidsvoll, Peter N. Myhre (fratrådte møte

Detaljer

Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør

Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Dette har jeg tenkt å snakke om Hva driver vi med i Oslo Havn? Hva slags havnevirksomhet blir det nær Sørenga? Havna ligger midt i byen det forplikter

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Plan og utbygging Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Arkivkode: 512.1 Saksnummer: 2005/324 Dato:

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 18.05.2006 Protokoll fra havnestyrets møte 18.05.2006 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 18.05.2006 Protokoll fra havnestyrets møte 18.05.2006 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes, Knut Roger Andersen, Hilde Barstad, Anne-Grethe

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja

Detaljer

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for Havnestyresak nr.: 11 /2015 Vardø havnestyre: 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2016 2019 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 1. mars 2007 Protokollen fra havnestyrets møte 1. mars 2007 ble godkjent og undertegnet. III

Protokoll fra havnestyrets møte 1. mars 2007 Protokollen fra havnestyrets møte 1. mars 2007 ble godkjent og undertegnet. III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (fratrådte møte etter behandl. sak 24/07),

Detaljer

Sven Arild Hansen. Bernt Stilluf Karlsen Terje Kalheim Per Ditlev-Simonsen. Kristin Vinje Sunniva Holmås Eidsvoll Peter N. Myhre

Sven Arild Hansen. Bernt Stilluf Karlsen Terje Kalheim Per Ditlev-Simonsen. Kristin Vinje Sunniva Holmås Eidsvoll Peter N. Myhre Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: - Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen, Terje Kalheim, Per Ditlev- Simonsen, Kristin Vinje (fratrådte

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 10. mars 2011 Protokoll fra havnestyrets 10. mars 2011 ble godkjent og undertegnet. III

Protokoll fra havnestyrets møte 10. mars 2011 Protokoll fra havnestyrets 10. mars 2011 ble godkjent og undertegnet. III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: - Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Beate Svenningsen (nestleder), Lise Grette, Ole

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 67/10 Havnestyre 20.10.2010 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Paal Embu Dato: 07.10.2010 Saksnummer: 2009/79 Sak:

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 Dato: 10. oktober 2012 BBB /12 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 TKAR/SHO BBB-122-200802223-172 Hva saken gjelder: Regnskap

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/9212-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2015 til 2016 i investeringsregnskapet - Revidering av budsjett

Detaljer

oslo havn En renere vei til hovedstaden Foto: bård ek

oslo havn En renere vei til hovedstaden Foto: bård ek oslo havn En renere vei til hovedstaden Foto: bård ek gods Norges største godshavn Halve Norge bor under tre timers kjøring fra Oslo havn Kort vei til jernbane og hovedvei Topp moderne og effektive godsterminaler

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 27.09.2007 Protokoll fra havnestyrets møte 27.09.2007 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 27.09.2007 Protokoll fra havnestyrets møte 27.09.2007 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes, Knut Roger Andersen, Hilde Barstad, Pål

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

HAVNEMØTET 2013. Bernt Stilluf Karlsen 24.04.2013

HAVNEMØTET 2013. Bernt Stilluf Karlsen 24.04.2013 HAVNEMØTET 2013 Bernt Stilluf Karlsen 24.04.2013 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE 2 HVORFOR HAVNEPLAN? Oslo Havn KF er en «utpekt havn» i nasjonal sammenheng og skal derfor ha en strategisk plan som illustrerer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Oslo Havn KF. Fremtidens informasjonsløsninger for effektive havner

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Oslo Havn KF. Fremtidens informasjonsløsninger for effektive havner Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Oslo Havn KF Fremtidens informasjonsløsninger for effektive havner Oslo Havn KF - formål Sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift Tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 25/11 Havnestyre 14.04.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/plan og utbyggingsseksjonen Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Dato:

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE... 6 ANSVARSOMRÅDE OG HOVEDOPPGAVER...

ANSVARSOMRÅDE... 6 ANSVARSOMRÅDE OG HOVEDOPPGAVER... Innhold 1 STYRETS BERETNING... 3 1.1 OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, PRIORITERINGER OG TILTAK... 3 1.2 UTFORDRINGER OG FOKUSOMRÅDER FREMOVER... 4 1.3 HAVNESTYRET HAR I 2015 HATT FØLGENDE SAMMENSETNING... 5 1.4

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 45/10 Havnestyre 16.06.2010 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 02.06.2010 Saksnummer: 2009/79 Justering

Detaljer

" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014

 Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014 Havnestyresak nr.: 08/2015 Vardø havnestyre : 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2014 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 28.09.2006 Protokoll fra havnestyrets møte ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 28.09.2006 Protokoll fra havnestyrets møte ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Hilde Barstad, Anne-Grethe Sørlie, Per Mauritz Hanssen

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: Bernt Stilluf Karlsen, Terje Kalheim, Per Ditlev- Simonsen, Kristin Vinje (var tilstede under behandl. av sak nr.

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Vedlegg 8 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Styrebehandlet 22.05.2007 1 DRAMMEN BARNEHAGER KF Innledning Barnehageforetaket er inne i sitt andre driftsår, og det er i tillegg til kvaliteten

Detaljer

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016 Nr. 1/2016 kundebrev prosessen kirkeregnskap - bidrar til forbedring Bakgrunnen for dette kundebrevet er erfaringer vi som revisor har gjort oss gjennom revisjon av regnskaper for kirkelige fellesråd og

Detaljer

III. Rapport vedr. bruk av havnedirektørens fullmakter Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter.

III. Rapport vedr. bruk av havnedirektørens fullmakter Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes, Knut Roger Andersen, Anne-Grethe Sørlie,

Detaljer

" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2013.

 Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2013. Havnestyresak nr.: 05/2014 Vardø havnestyre : 27.05.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2013 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2012/231-5 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Budsjettjustering 2012

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer