Oslo Havn KF Havnedirektøren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Havn KF Havnedirektøren"

Transkript

1 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-29/ Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: Saksnummer: 2006/106 STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1. TERTIAL Saksfremstilling: 1. Generelt om driften Overordnede retningslinjer for havnevirksomheten er gitt i lov om havner og farvann mv. av Utgangspunktet er lovens formål om å legge forholdene til rette for en best mulig planlegging, utbygging og drift av havner og å trygge ferdselen. Gjennom vedtektene er HAV bl.a. pålagt å sørge for effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport. 2. Økonomisk rapportering 2.1 Virksomhetens økonomiske situasjon. HAVs økonomiske situasjon må karakteriseres som tilfredsstillende ved utgangen av l. tertial. HAV ligger regnskapsmessig innenfor periodisert budsjett for 1. tertial hva gjelder driftsregnskapet. 2.2 Budsjett vs. regnskap for netto driftsutgifter. I styresak 9/, behandlet , ble driftsbudsjettets utgifts- og inntektsramme samlet økt med kr 5,490 mill. I tillegg ble oppført fordring i foretakets regnskap på Oslo kommune tapsført med kr 19,0 mill. Denne fordringen har oppstått ved at inntekter fra Trekanttomta (med vekslende beløp) opp gjennom årene i henhold til anordningsprinsippet er blitt inntektsført i HAVs driftsregnskap siden Den oppståtte fordringen har således hatt virkning på foretakets driftsresultat og ble i saken tapsført med tilsvarende reduksjon i foretakets overføring til investeringsbudsjettet. I tillegg ble bl.a. posten lønn og sosiale utgifter oppjustert for å dekke den reelle lønn for da lønnsutgiftene i HAVs opprinnelige budsjett for (Dok. 3) var basert på gjeldende lønnssatser da budsjettet ble utarbeidet primo Medgått til lønn og sosiale utgifter ligger etter dette ved l. tertial kr 1,389 mill. under budsjett.

2 Oslo Havn KF Side: 2 Oslo Havn KF OKS 057 Tertialrapport Dok. 3 Budsjett Regnskap Regulert budsjett Årsprognose Budsjett - prognose Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Overført til investeringsbudsjettet Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Når det gjelder kjøp av varer og tjenester pr l. tertial er disse samlet kr 1,289 mill. mindre enn budsjettert og har sin årsak i at kostnader for enkelte vedlikeholdsprosjekter ennå ikke er gjennomført og belastet regnskapet i tillegg til at det for en vesentlig del av kjøp av tjenester fra egen kommune relatert til l. tertial ikke er mottatt fakturaer pr. rapporteringstidspunkt, og er av den grunn ikke kommet med i regnskapet pr Overføringsutgiftene er kr 2,819 mill. lavere enn regnskap og utgjøres i sin helhet av post Reserverte tilleggsbevilgninger som er en ren budsjettpost. Salgsinntektene er samlet pr. l. tertial kr 9,851 mill. høyere enn anslått og har sin begrunnelse i inntekter knyttet til mengdeøkninger (økt antall containere og økt inntekt fra lagring containere). Utleieprosent for arealer og skur og bygninger ligger også samlet noe over plantallene for og bidrar til merinntektene. Refusjoner og salg til egen eierkommune er samlet kr 0,521 mill. høyere enn forutsatt og skyldes bl.a. kvartalsvis forskuddsfakturering av leie. Foretaket ble i desember 2007 tilført en betydelig likviditetsstyrking gjennom innløsning av lån fra datterselskapet HAV Eiendom AS (kr 47,0 mill.)og overføring fra Statsbygg for kompensasjon av dokumentavgift (kr 50,1 mill.) for eiendommer i Bjørvika som etterhvert overføres til datterselskapet. En konsekvens av denne likviditetsstyrkingen er at opptak av lån som ble forutsatt i 2007 ble forskjøvet i tid utover i. Dette har hittil medført en netto forbedring i finansutgiftene på kr 8,287 mill. som følge av økte renteinntekter og reduserte finanskostnader på lån som ellers ville blitt tatt opp.. Prognose på årsbasis er satt til kr 9,0 mill. Samlet anslås regnskapsmessig mindreforbruk på årsbasis å bli ca. kr 15,0 mill. 2.3 Investeringsprosjekter I henhold til forutsetningene i rundskriv 13/ (om tertialrapportering) skal alle virksomheter rapportere etter Agresso spørremal OKS046 til respektiv byrådsavdeling. HAV kan ikke benytte denne malen ettersom den bare er ment til bruk for investeringer finansiert over bykassen. HAVs investeringer finansieres som kjent over havnekassen. HAV rapporterer derfor slik som tidligere for investeringsprosjektene.

3 Oslo Havn KF Side: 3 I nedenstående tabell gjengis status pr. l. tertial for HAVs investeringsprosjekter. Rapporteringen for investeringsprosjektene ble med virkning fra 2006 lagt om slik at oppstillingen nå er i overensstemmelse med den oppstilling som er presentert i havnestyrets forslag til budsjett for og Dok. 3. Det ble lagt fram sak for havnestyret som omfattet tilleggsbevilgninger og rebevilgninger som var nødvendig å gjennomføre i investeringsbudsjettet for. I den videre omtale hvor det henvises til slike bevilgninger er det denne konkrete saken det angår. Alle disponeringer som ble foreslått i nevnte sak ligger innenfor styrets fullmakter. Investeringsbudsjettet ble i saken tilført kr 43,4 mill. til ytterligere disposisjon og kr 27,634 mill. i tilleggsbevilgning, i alt kr 71,034 mill., som finansieres med inntektsføring av disponibelt fond, salg av grunn og bruk av lån. Regnskap for investeringsprosjekter l. tertial Til yttl. Budsj. Budsjett Dispo- Regn- Prognose Avvik disp. justert nibelt skap (7-5) Vesthavna Sydhavna (inkl. kraner) Ren Oslofjord Farled og div. mindre prosjekt Planlegging/omstrukturering IKT og annet utstyr Sum Nedenfor er kun prosjekter med budsjett på kr 2,000 mill eller mer omtalt. Til enkeltprosjektene knyttes følgende kommentarer/forklaring: Vesthavna Prosjektnr Hjortnesterminalen Gjelder omlegging av havneveien. I perioden er det kontrahert entreprenør for utførelse av arbeidene. Det er søkt om igangsettingstillatelse og arbeidene starter så snart denne foreligger. Gjennomføring vil skje i løpet av. Det er i perioden medgått kr 0,111 mill av et budsjett på kr 17,400 mill som forventes å medgå i. Prosjektnr Akershusstranda I er det planlagt legging av heller på Rådhusplassens vestre flanke (tiltaket har inntil nå blitt utsatt pga planlegging av fisketorg i området). Det er i perioden medgått kr 0,199 mill av et budsjett på kr. 4,100 mill. Det forventes å bli brukt kr 4,100 mill i.

4 Oslo Havn KF Side: 4 Prosjektnr Revierhavna I skal det gjennomføres mudring av ca m3 steinmasser ut for ny spuntkai øst for ro/ro-rampe på utstikker 2 for å bedre anløpsforholdene for DFDS og Stena. Det skal videre planlegges ny atkomst nord på Revierhavna (ifm. tilknytning til nytt trafikkmønster etter etablering av senketunellen). Det er i perioden medgått kr 0,041 mill av et budsjett på kr 4,450 mill som forventes å medgå i. Sydhavna (inkl. kraner) Prosjektnr Sjursøya containerterminal Det er i perioden medgått midler til supplerende arbeider for delprosjektene "Opparbeidelse av arealer" og "Pelekai". I hovedsak er imidlertid forbruket knyttet til entreprenørkostnader ved de pågående prosjektene "Utfylling i Sjursøybukta" og "Bygg" (oppføring av administrasjonsbygg for containerterminalen). I tillegg disse prosjektene vil det i påbegynnes arbeider for midlertidig verksted og fyllingsmottak på Sjursøya Vest: - 12 Utfylling i Sjursøybukta for arealinnvinning av ca. 25 daa terminalområde. Disse arbeidene ble igangsatt i mars 2006 og ferdigstilles i januar Opparbeidelse av arealer: Ferdigstilt desember Bygg: 2 stk. "gate"-bygg: Ferdigstilt desember 2007 Administrasjonsbygg for containerterminalen pågår og vil ferdigstilles i mai. Servicebygg for straddle carriers (midlertidig verksted) er inne i en kontraheringsprosess og planlegges oppført 2. halvår. Tilbygg Ormsundveien 9 planlegges oppført med oppstart 2. halvår Ombygging av HAV Verksted, riving av materiallager og bygging av ny garasje: Tiltakene må gjennomføres i denne rekkefølgen og planlegges oppstartet 2. halvår Randsoner: Det er etablert fyllingsmottak på Sjursøya Vest. Tildekking av forurenset sjøbunn er utført og HAV har fått igangsettingstillatelse til oppstart av utfyllingsarbeider. Det planlegges innkjøpt en hjullaster til disft av fyllinga Pelekai: Trinn 1 ferdigstilt juni Motfylling for trinn 2 planlegges etablert i, avhengig av tilgang på billige (gratis) masser. I tillegg pågår prosjektering for omlegging av havnevei, havnespor og infrastruktur gjennom hele Sydhavna i forbindelse med ny atkomst fra Mosseveien. Det legges også stor vekt på oppfølging i utførelsesfasen av tiltakene med spesiell vekt på HMS og ytre miljø, herunder ivaretakelse av fuglelivet ved gjennomføring av tiltak i HAVregi. Det er i perioden medgått kr 14,076 mill av et budsjett på kr 127,220 mill. Det presiseres at med "medgått" forstås utbetalte fakturaer registrert i Agresso. Beløpet er betydelig mindre enn hva som faktisk er tilført prosjektene ("brukt av HAV"). Differansen skyldes innestående hos entreprenør, entreprenørenes etterslep med faktureringen og noen uavklarte forhold. Hele budsjettet på 127,220 mill antas å medgå i.

5 Oslo Havn KF Side: 5 Prosjekt nr Ormsund I perioden er det gjennomført mindre tiltak, bl. a. i forbindelse med etablering av el.-tilkobling for reefercontainere også i den søndre enden av terminalen. I skal det videre gjennomføres riving skur 96 og støyskjermingstiltak for terminalens naboer (oppstart). Det er i perioden medgått kr 0,319 mill av et budsjett på kr 4,400 mill. Hele budsjettet forventes å medgå i. Prosjektnr Kraner I perioden er det bl. a. gjennomført tilpasningsarbeider på kran 505 etter overflytting fra Filipstad og utskifting av el. skap på kran 506. Det er anvendt kr 1,566 mill av et budsjett på kr 3,555 mill. Hele budsjettet forventes å medgå i. Ren Oslofjord (prosjektnr ) Fase 1 Mudringsarbeidene i Pipervika er avsluttet i perioden. Resterende arbeider i indre havn ferdigstilles våren/sommeren. Disse arbeidene tilpasses arbeidene i fase 2 Tildekking Tildekkingen foretatt av Statens vegvesen er i hovedsak avsluttet. Det vil komme mindre mengder masser utover våren som man vil prøve å utnytte mest mulig effektivt. Kostnader påløper prosjektet for denne tildekkingen, dette inngår i det endelige oppgjøret vedrørende Statens vegvesens sitt bidrag til helhetlig tiltaksplan. Enkelte områder i Pipervika er omgjort fra mudringsområder til tildekkingsområder, blant annet pga stor organisk mengde i sedimentene og store skrotmengder på sjøbunnen. Mye av tildekkingen er gjennomført, resterende planlegges tatt til høsten. Tildekking av dypvannsdeponiet planlegges gjennomført 2. halvdel. Disse arbeidene finansieres av Oslo Havn KF, Oslo kommune, Bjørvika Utvikling og med tilskudd fra SFT. Fase 2 småbåthavner og badeplasser Oppryddings- og fordypningsarbeidet i småbåthavnene i Bestumkilen er avsluttet. Oppryddingen i Frognerkilen er startet og forventes ferdigstilt i løpet av mai. Oslo kommune ønsker at småbåthavner på Hovedøya skal mudres innenfor prosjektet om mulig. Det er avsatt kr. 11,75 i budsjett, SFT har gitt tilsagn om det samme beløpet. Endelig beslutning om mudring tas i mai. Arbeidene i fase 2 finansieres av Oslo kommune, Småbåtutvalget og med tilskudd fra SFT. Det er i perioden medgått i alt kr 17,736 mill. av et budsjett på kr 61,670 mill (hvorav fond på kr 60,986 mill). Hele budsjettet forventes å medgå i. Planlegging/omstrukturering Prosjektnr Omstruktureringsplan Omfatter arbeid i forbindelse med diverse omstillingstiltak, herunder ifm. reguleringsplan for

6 Oslo Havn KF Side: 6 Sydhavna: terrengmodeller, illustrasjoner og estetisk veileder. Det er i perioden medgått kr 0,475 mill av et budsjett på kr 2,000 mill som forventes å medgå i. IKT og annet utstyr Prosjektnr Rullende materiell Det er i perioden ikke medgått midler. Årets bevilgning, kr 2,500 mill, gjelder anskaffelse av ny elevatorbil og oppsynsbil. Hele budsjettet forventes å bli brukt i. Prosjektnr IKT-utstyr I skal det foretas investeringer i forbindelse med radar for trafikkovervåkningssystem i tillegg til anskaffelse og oppgradering av ny programvare og nødvendig utskiftinger av maskinparken i bedriften. Det er i perioden medgått kr 0,083 mill av et budsjett på kr 3,500 mill som i sin helhet forventes å bli brukt i. 3. Tall for tjenesteproduksjon og produktivitet Produksjons-/produktivitetsindikatorer Godsomsetning (1.000 tonn) Stykkgods (1.000 tonn) Våt bulk (1.000 tonn) Tørr bulk (1.000 tonn) Containere lo/lo Resultat 1. kv Resultat 1. kv Status 1. kv. Plantall Prognose Avvik progn. - plantall Godsmengde (1.000 tonn) Bil- og passasjerferger 1) Godsmengde (1.000 tonn) Passasjerer (1.000 personer) Utleide utearealer i % av utleibare arealer 94,2 % 98,2 % 98,5 % 98,0 % 98,2 % 0,3 % Utnyttelse av bygninger i % 98,0 % 99,0 % 98,2 % 98,0 % 98,2 % 0,2 % 1) Gjelder utenriks fart, inkl. turistskip. 2)Foreløpige tall pr Prognose for godsomsetningen totalt forventes samlet å bli det samme som plantallene. Det antas i øyeblikket at årsresultatet for stykkgods vil bli som plantallene lagt til grunn i budsjettet mens containergods lo/lo antas å kompensere for nedgang i gods med fergene. Bulktrafikken kan variere betydelig fra år til år, blant annet avhengig av forbruket av fyringsolje og omfang av byggevirksomhet. Her er imidlertid store svingninger fra periode til

7 Oslo Havn KF Side: 7 periode, hvor prognose på årsbasis blir svært usikker. Gods fraktet med utenlandsferjene viser en nedgang i forhold til forutsatt som følge av omlegging av en av fergene til Danmark. Årsprognose er derfor usikker men forventes å ligge under plantallet for. Arealeutnyttelsen for utleide arealer er på 98,5 %, for bygninger på 98,2 %, og er høyere enn forventet. 4. Status for sykefravær. Sykefravær pr Pr Pr Menn 6.4 % 5.9 % Kvinner 8.5 % 10.5 % Samlet 8.0 % 6.8 % Tabellen viser nedgang i det totale sykefraværet for perioden sammenlignet med samme periode i fjor. Det er en økning i sykefraværet for våre kvinnelige ansatte mens det er liten nedgang i fraværet for mannlige ansatte. Sykefraværet blir nøye fulgt opp av personalseksjonen og av den enkelte leder - og det utarbeides oppfølgingsplaner for fravær over 5-8 uker. Bedriften har fokus på sykefravær som kan ha relasjon til arbeidsmiljøproblematikk. Virksomhetens bedriftshelsetjeneste brukes aktivt på oppfølging av sykefravær i samarbeid med bedriftens attføringsutvalg. Havnedirektørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Anne Sigrid Hamran havnedirektør Johan Hoddevik administrasjonsdirektør

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 26.02.2015 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i 1. etg. fra kl. 15.30 16.00 Innkalling er

Detaljer

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF Hst- sak 13. mars 2014 Årsberetning 2013 Oslo Havn KF 1 STYRETS BERETNING... 3 1.1 Overordnede målsetninger, prioriteringer og tiltak... 3 1.2 Utfordringer og fokusområder fremover...

Detaljer

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Moss Havn KF Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Møte nr. 4/ Møtedato: 05.06. Møtested: Havnestyresalen OMSM: Kl. 15:00 MOSS HAVNESTYRE 2011 2015 MEDLEMMER: ADRESSER: Bjørn Angell (KRF) Skippingveien

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1443-3 Saksnr Sakstype Møtedato 15/012 Vedtakssak 23.02.2015 Rapportering for 2014 - regnskap, VP og Strategisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no Budsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 www.vfk.no Innhold 1 Overordnet om økonomisk situasjon og utfordringer... 5 1.1 Tilbakeblikk på årene 2005-2010 og utviklingen i økonomiplanperioden... 7 1.1.1 Netto

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Årsrapport 2013. Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport 2013. Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2013 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TRONDHEIM HAVN IKS ORG.NR. 945 510 552 STYRETS BERETNING FOR 2013 Trondheim Havn IKS (TH) er et interkommunalt

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 31.01.2013 kl.16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer