Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar"

Transkript

1 Sjølvmeldinga 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar skatteetaten.no Sjekk alle opplysningar og frådrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skattereglar for pensjonistar side 3 Inga endring: Inga levering Nynorsk

2 Kontroller sjølvmeldinga! I «Rettleiing til postane» finn du kvar i sjølvmeldinga inntekt/frådrag og formue/gjeld skal førast. Du har sjølv ansvar for å gje opp all skattepliktig inntekt og formue og føre opp frådrag. Dette gjeld òg tilhøve som ikkje er førehandsutfylte i sjølvmeldinga. Du må òg sørgje for å endre førehandsutfylte beløp som er feil. Bruk lønns- og trekkoppgåver, pensjonsoppgåver og årsoppgåver som du fekk i januar i år til å kontrollere beløpa. Dersom du endrar lønn og pensjon, kan dette føre til endra minstefrådrag. Du treng ikkje rekne ut nytt minstefrådrag. Skatteetaten endrar dette. Skatteetaten får ikkje inn opplysningar om alle frådrag du kan ha krav på. Pass difor på å føre opp frådrag som ikkje er førehandsutfylte i sjølvmeldinga. Då unngår du å betale for mykje skatt. For informasjon om frådrag, sjå «Rettleiing til postane». Har du krav på foreldrefrådrag? Sjekk at beløpet er riktig. Dersom du i løpet av året har skifta arbeidsplass eller bustad, kan eit eventuelt førehandsutfylt reisefrådrag vere feil. Det same gjeld dersom du ikkje har vore i arbeid heile året eller har endra stillingsbrøk. Er du einsleg forsørgjar, kan du ha krav på skatteklasse 2, sjå temaet «Foreldre og barn» i «Rettleiing til postane».! Sjekkliste Du kan lese meir om postane under i «Rettleiing til postane». Det kan vere aktuelt å gjere endringar eller tillegg i sjølvmeldinga dersom du i 2011 m.a. har hatt: Aksjar Utbytte, kjøp eller sal av aksjar/eigenkapitalbevis Postane 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, , 3.3.8, og Barnehage/dagmamma Utgifter til pass og stell av barn (gjeld òg kostnader til transport) Post Bil og/eller båt Kjøpt eller selt båt, bil eller campingvogn Postane 4.2.4, og Bustad og/eller fritidsbustad inntekter/frådrag/formue Formue av bustad Sjå temaet «Bustad og annan fast eigedom» i «Rettleiing til postane» Post Fri bustad utanfor arbeidsforhold (føderåd) Postane og Fri bustad utanfor arbeidsforhold Post Kjøp eller sal Postane (skattepliktig gevinst) og (tap som gjev frådragsrett) Utleige av bustad/fritidsbustad Postane og Utleige av fritidsbustad du nyttar sjølv Post Festa (bygsla/leigd) tomt Sjå temaet «Festetomter til bustad- og fritidshus» i «Rettleiing til postane» Lån til/frå private Pengar lånt til eller frå familie eller vener Postane 3.1.2, 3.3.1, og Næringsinntekt Post 2.7 Pendlarkostnader Budd utanfor heimen på grunn av arbeidet Postane og Reiseutgifter heim arbeid/besøksreiser Reisefrådrag på meir enn kr Postane 3.2.8/3.2.9 Renteinntekt ekstraskattlegging Post Sjukdomsutgifter Meirutgifter på minst kr som følgje av varig sjukdom Post Underhaldsbidrag Motteke frå eller betalt til fråseparert eller tidlegare ektefelle Postane og Underskot Sjå til at rett underskot frå tidlegare år er ført til frådrag i 2011 Post Utland formue og inntekt Postane 1.5.6, 2.2.2, 2.2.3, , 3.3.2, 4.1.9, 4.6.1, og Meir informasjon Rettleiingar: Rettleiing til postane Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge Brosjyrar med informasjon til utanlandske arbeidstakarar med opphald i Noreg: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2011 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Standardfradrag Andre aktuelle brosjyrar: Avgift på arv og gaver Familiebarnehager og skatt Frådrag for arbeidsreiser reiser mellom heim og fast arbeidsplass Lønsarbeid i heimen Nye skattereglar for pensjonistar Pendlere, bosted, skatteforhold Sal o.a. av fast eigedom Skatt ved utleie av bolig og fritidseiendom Skatteregler ved barnepass for foreldre, dagmammaer og praktikanter/au pair Ungdom, arbeid og skatt Du finn dette og meir informasjon på skatteetaten.no eller ved å kontakte skattekontoret. 2

3 Sjølvmeldingstypar Personlege skattytarar får anten tilsendt «Sjølvmelding for lønnstakarar og pensjonistar o.a.» eller «Sjølvmelding for næringsdrivande o.a.» Levering av sjølvmeldinga Leveringsmåtar Du kan levere sjølvmeldinga på skatteetaten.no. Du kan levere på papir. Du kan velje leveringsfritak dersom dei førehandsutfylte opplysningane er fullstendige og korrekte. Førehandsutfylte opplysningar Opplysningar som Skatteetaten har fått frå arbeidsgjevarar, bankar, forsikringsselskap, barnehagar o.a., er førte inn i sjølvmeldinga. Du må kontrollere at dei førehandsutfylte opplysningane er fullstendige og korrekte. Har du andre opplysningar som har noko å seie for likninga, må du òg føre inn desse slik at dei kan bli vurderte ved likninga. På side 2 er det vist til postar det kan vere særleg aktuelt å gjere tillegg eller endringar i. Du treng ikkje å levere sjølvmeldinga dersom opplysningane er fullstendige og rette. Dersom innhaldet i sjølvmeldinga ikkje er rett eller du har noko å leggje til, må sjølvmeldinga rettast og leverast innan fristen. Om den ikkje blir levert innan fristen, blir den rekna som levert med dei førehandsutfylte opplysningane. Dersom opplysningane er uriktige eller ufullstendige, kan du bli pålagt tilleggsskatt. Enkelt å levere elektronisk Dersom du ikkje kan bruke ordninga med leveringsfritak, tilrår Skatteetaten at du leverer sjølvmeldinga elektronisk. Framgangsmåten er skildra på side 8. Endringar og tillegg kan gjerast raskt og enkelt med nokre få tastetrykk. Systemet vil hjelpe deg med å fylle ut sjølvmeldinga. Du vil får skatten utrekna elektronisk straks etter at du har gjort endringar. Er sjølvmeldinga riktig, veit du med ein gong om du får pengar att eller om du må betale restskatt. Innlogging med ID-porten/MinID ID-porten/MinID gjev deg elektronisk tilgang til sjølvmeldinga di på skatteetaten.no. Har du registrert deg som ID-porten/MinID-brukar og gjeve opp mobilnummer og e-postadresse, får du eingongskodar umiddelbart på SMS. Dersom du ikkje er mellom dei 2,3 millionane som allereie bruker ID-porten/MinID, treng du dette for å registrere deg: fødselsnummer mobilnummer og/eller e-postadresse PIN-kodebrev* * Første gongen du registrerer deg som ID-porten/MinIDbrukar, treng du eit sett med PIN-kodar. Manglar du kodar, må du bestille nye frå skatteetaten.no/pin eller via SMS, skriv PINKODER<mellomrom>fødselsnummer (11 siffer) og send til PIN-kodane blir sende i brev til den folkeregistrerte adressa di. Brevet får du i løpet av 1-5 yrkedagar. Dersom du registrerer mobilnummeret ditt, kan du velje å få SMS-kode kvar gong du loggar deg inn. Papirfri sjølvmelding = eaktør Ønskjer du papirfri sjølvmelding, kan du be om å berre få den tilsendt elektronisk neste år. Slik sparar du miljøet. Du blir varsla på SMS eller e-post når sjølvmeldinga og skatteoppgjeret er tilgjengelege elektronisk. Såleis treng du ikkje sjølvmeldinga og skatteoppgjeret på papir. For å bli eaktør treng du berre å gå inn i leveringsløysinga på skatteetaten.no og krysse av for å få sjølvmeldinga berre elektronisk til neste år Les meir på skatteetaten.no/eaktor. Skatteplikt til fleire kommunar Sjølv om du er skattepliktig til fleire kommunar, skal du berre levere sjølvmeldinga til eitt skattekontor. Har du vorte næringsdrivande i 2011? Dersom du har starta personleg næringsverksemd (enkeltpersonføretak) utan at Skatteetaten kjenner til det, har du fått tilsendt «Sjølvmelding for lønnstakarar og pensjonistar o.a.». Det same gjeld dersom du er blitt deltakar i KS, DA, ANS o.a. Du har då bruk for «Starthjelp for næringsdrivande». Denne kan du laste ned frå skatteetaten.no eller få på skattekontoret. Vi tilrår at du leverer sjølvmeldinga via altinn.no. Då er òg leveringsfristen lengre. Du kan i staden levere den på papir med pliktige skjema. Meir informasjon om levering av sjølvmeldinga finn du i «Rettleiing til postane» post 2.7. Leveringsfrist Frist for levering av sjølvmeldinga er 30. april Har du i 2011 vore deltakar i eit deltakarlikna selskap som sender inn selskapsoppgåva elektronisk, har du frist til 31. mai Sjølvstendig næringsdrivande som leverer elektronisk, har òg frist til 31. mai Du kan søkje skattekontoret om utsett leveringsfrist dersom du har særlege grunnar, t.d. sjukdom eller reisefråvær, som gjer det svært vanskeleg for deg å levere sjølvmeldinga innan fristen. Søk etter skjema RF-1115 på skatteetaten.no for meir informasjon om utsetjing. Du kan søkje elektronisk. Dersom du ikkje ønskjer å søkje elektronisk, må du snarast sende ein skriftleg søknad der du gjev opp fødselsnummer, namn og adresse, og gjev ei kort grunngjeving for søknaden. Alle tenester er opne heile døgnet frå 20. mars 2012 Nye skattereglar for pensjonistar Frå 1. januar 2011 kom det nye reglar for skatt på alderspensjon og avtalefesta pensjon (AFP). Skattereglane er òg endra for uførepensjon og visse trygdeytingar. Det er innført skattefrådrag for alderspensjonistar og AFP-mottakarar. Særfrådrag for alder er oppheva. Regelen om skatteavgrensing for låg inntekt gjeld ikkje lenger for deg som får alderspensjon eller AFP, men berre dersom du får uførepensjon eller visse trygdeytingar. Er du gift eller meldepliktig sambuar, kan ei fordeling av inntekter og utgifter mellom dykk ha innverknad på kor stort skattefrådrag du/de kan få. Ei slik fordeling kan òg påverke i kva grad du/de kan få skatteavgrensing. Les meir i temaet «Skattefrådrag for pensjonsinntekt og skatteavgrensing ved låg alminneleg inntekt» i «Rettleiing til postane» og på skatteetaten.no. 3

4 Dokumentasjonskrav Saman med sjølvmeldinga skal du alltid sende inn legeattest når du krev særfrådrag for store kostnader i samband med sjukdom. Dersom du tidlegare har levert legeattest der det går fram at sjukdomen er kronisk, treng du ikkje sende inn ny legeattest. legeattest/attest frå barnevern som stadfestar særleg behov for omsorg og pleie av barn som er eldre enn 11 år, sjå post dokumentasjon på gjeldsrenter i utlandet dokumentasjon på betalt skatt i utlandet dersom du krev kreditfrådrag eller inntektsfrådrag dokumentasjon dersom du til saman har hatt kr eller meir i skattefrie lotterigevinstar o.a. Leverer du sjølvmeldinga på skatteetaten.no, kan du levere naudsynt dokumentasjon anten som elektroniske vedlegg eller på papir innan sjølvmeldingsfristen. Hugs å merkje vedlegga med namn og fødselsnummer. Annan dokumentasjon treng du berre sende inn dersom skattekontoret ber om det. Ver likevel merksam på at du kan bli beden om dokumentasjon òg etter at du har fått skatteoppgjeret. Ta difor vare på dokumentasjonen. Pliktige skjema Du må fylle ut eigne skjema og leggje dei ved sjølvmeldinga når du: har selt aksjar eller eigenkapitalbevis i norske eller utanlandske selskap, sjå postane 3.1.8, , og i «Rettleiing til postane» har leigd ut bustad/fritidsbustad som skal rekneskapsliknast, sjå temaet «Bustad og annan fast eigedom» i «Rettleiing til postane» krev frådrag for faktiske bilkostnader, sjå temaet «Bil» i «Rettleiing til postane» krev frådrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet, krev nedsetjing av inntektsskatt på lønn og pensjon eller har utanlandsk bankinnskot, sjå post i «Rettleiing til postane» Merk alle vedlegg med namn og fødselsnummer. Gje opp talet på vedlegg i sjølvmeldinga. Uriktige eller ufullstendige opplysningar Gjev du uriktige eller ufullstendige opplysningar, må du vanlegvis betale tilleggsskatt. Tilleggsskatten utgjer 30 prosent av den skatten som er eller kunne ha vore unndregen. I alvorlege tilfelle kan det i tillegg påleggjast ein skjerpa tilleggsskatt med 15 eller 30 prosent. Den totale tilleggsskatten blir då 45 eller 60 prosent. Endring av postar i sjølvmeldinga Skattekontoret kan endre beløp du har ført i sjølvmeldinga. Hovudregelen er at du får varsel dersom det er aktuelt å gjere endringar. Skattekontoret treng ikkje varsle deg for å: forhøgje bruttoformue og/eller redusere gjeld som til saman ikkje utgjer meir enn kr forhøgje inntekt og/eller redusere frådrag som til saman ikkje utgjer meir enn kr stryke ein post som ikkje gjev frådragsrett, når du tidlegare har fått stroke ein tilsvarande post endre ein skjønnsmessig fastsett formueseller inntektspost når tilsvarande endring er gjort ved ei tidlegare likning endre, utelate eller leggje til beløp som det er klart skuldast rekne- eller skrivefeil eller mistyding av skattelovgjevinga, og ei eventuell fråsegn frå deg ikkje vil ha noko å seie for likninga Når kjem skatteoppgjeret? Det er nytt i år at skatteoppgjera ikkje blir sende ut på spesifikke datoar, men så snart sjølvmeldinga er ferdig handsama. Det vil seie at du kan få oppgjeret ditt i løpet av juni, juli, august, september eller seinast i oktober. Framleis vil dei fleste få skatteoppgjeret i juni, men det er ikkje mogleg for oss å seie når ditt oppgjer vil vere ferdig. Restskatt På restskatt er det rekna eit rentetillegg. Restskatt (med rentetillegg) på kr 99 eller lågare blir ikkje kravd inn. Uførepensjonistar og mottakarar av overgangsstønad, etterlatnepensjon, pensjon til familiepleiarar eller supplerande 4 stønad til person med kort butid i Noreg som får skatteavgrensing på grunn av låg inntekt, slepp rentetillegg på restskatt. Om skatteavgrensing, sjå temaet «Skatteavgrensing ved låg alminneleg inntekt» i «Rettleiing til postane». Du kan få nærare opplysningar om renteutrekninga og rentesatsane i skatteoppgjeret ved å gå inn på skatteetaten.no eller ved å kontakte skatteoppkrevjaren eller Skatteopplysninga. Tilleggsforskot Vil du unngå renter på restskatt, kan du betale tilleggsforskot innan 31. mai Tilleggsforskot som er betalt etter 31. mai, blir det ikkje teke omsyn til ved skatteavrekninga. Du finn informasjon om konto- og kid-nummer for innbetaling av tilleggsforskot på sjølvmeldinga di. Pengar til gode Har du pengar til gode på skatten, kan du få beløpet inn på bankkonto. På tilgodebeløpet er det rekna rentegodtgjersle. Tilgodebeløp (med rentegodtgjersle) på kr 99 eller lågare blir ikkje tilbakebetalte. Du kan få nærare opplysningar om renteutrekninga og rentesatsane i skatteoppgjeret ved å gå inn på skatteetaten.no eller ved å kontakte skatteoppkrevjaren eller Skatteopplysninga. Klage på skatteavrekninga Klage på skatteavrekninga skal sendast til skatteoppkrevjaren innan tre veker etter at vedtaket har kome fram. Klage på likninga Fristen for å klage på likninga er 6 veker etter at skatteoppgjeret er sendt til skattytaren, likevel tidlegast 10. august. Klage på likninga sender du til skattekontoret. Du kan klage elektronisk, søk etter skjema RF-1117 på skatteetaten.no. For meir informasjon, sjå skatteetaten.no. Ektefellar Ektefellar som vel å fordele bankinnskot, renteinntekter, gjeld og gjeldsrenter annleis enn det som går fram av dei førehandsutfylte sjølvmeldingane, må sørgje for at begge sjølvmeldingane blir retta. Sjå òg temaet «Ektefellar, registrerte partnarar og meldepliktige sambuarar» i «Rettleiing til postane».

5 Førebels skatteutrekning Dei fleste har fått ei førebels skatteutrekning saman med sjølvmeldinga. Dette gjeld ikkje dersom du har ektefelle som er næringsdrivande og leverer «Sjølvmelding for næringsdrivande o.a.» personar som har lønns- og trekkoppgåvekodar som skattekontoret må handsame særskilt personar som ikkje har ordinært fødselsnummer, t.d. utlendingar personar/grupper med sjølvmeldingar som skattekontoret treng lang tid på å handsame, og som difor ikkje får skatteoppgjeret før i oktober meldepliktige sambuarar Endringar i sjølvmeldinga ny førebels skatteutrekning Dersom du gjer endringar i sjølvmeldinga, kan den førebelse skatteutrekninga vise feil beløp. Dersom du leverer sjølvmeldinga på skatteetaten.no, kan du å få ny elektronisk utrekning av skatten der. Leverer du på papir, må du gjere utrekninga manuelt. I dei fleste tilfelle er endringa i skatten lik 28 prosent av nye beløp og av endringa av inntekts- og frådragsbeløp (i Finnmark og Nord-Troms er prosentsatsen 24,5). Dette gjeld likevel ikkje inntektspostane lønn, pensjon og næringsinntekt. Har du endra slike inntekter, må du òg ta omsyn til trygdeavgift og toppskatt. Ola Nordmann er gift og blir likna i skatteklasse 1E ➊. Ektefellar som blir likna saman, blir anten sette i skatteklasse 2F eller 1E. Skatteklasse 2F viser at inntekt og formue er likna under eitt og fordelte mellom ektefellane i høve til nettoinntekta og nettoformuen til kvar av ektefellane. Skatteklasse 1E viser at inntektene til ektefellane er likna særskilt. Sjølv om inntekta blir likna særskilt, blir formuen alltid likna felles i skatteklasse 2 og fordelt mellom ektefellane i høve til kvar ektefelle sin nettoformue. Einslege forsørgjarar som har barn som er 17 år eller yngre, blir vanlegvis automatisk sette i skatteklasse 2. Einslege som forsørgjer barn som er 18 år eller eldre, får skatteklasse 1 dersom dei ikkje krev og grunngjev kravet om skatteklasse 2 i sjølvmeldinga. Sjå temaet «Foreldre og barn» i «Rettleiing til postane». Talet viser beløpet som arbeidsgjevaren har trekt i skatt gjennom året ➋. Sjekk beløpet mot lønnsslippane, lønns- og trekkoppgåvene og eventuelt innbetalt forskotsskatt. Har du betalt inn tilleggsforskot før 1. februar 2012, er dette beløpet òg med her. Førebels utrekna skattar og avgifter 2011 Formueskatt til: Grunnlag Skatt/avgift Staten Kommune Inntektskatt til: Staten, fellesskatt Kommune og fylke Staten, toppskatt av personinntekt Trygdeavgift: Nordmann Ola Lønn o.a. (7,8%) Sum skattar og avgifter i skatteklasse 1E før skattefrådrag Førebels utrekna skatt og avgift etter skattefrådrag Forskottstrekk (trekt av arbeidsgivar o.a.) Førebels utrekna skatt til gode (utan renter) Tilleggsforskott betalt etter 1. februar 2012 er ikkje med i denne skatteutrekninga, men blir godskrevet ved skatteoppgjeret. Viser endelig skatteoppgjer at du får pengar igjen, blir desse overført til konto ***** ** xxxxx. Vil du ha dei inn på ein annan konto, sjå informasjon lenger bak. Vil du unngå rentetillegg på eventuell restskatt, må du betale tilleggsforskot innan 31. mai Fristen gjeld sjølv om du har fått utsetjing med innlevering av sjølvmeldinga. Eventuell innbetaling er friviljug. Følgjande må brukast ved betaling: Kontonr - xxxx xx xxxxx KID - nr yyyyyyyyyyyyyyyyyyy IBAN - zzzzzzzzzzzzzzz SWIFT/BIC - NDEANOKK ➊ ➋ 5

6 Slik endrar du sjølvmeldinga på papir Det som står i sjølvmeldinga, er grunnlaget for kva du skal betale i skatt. Du er sjølv ansvarleg for at desse opplysningane er rette. Ta deg difor tid til å kontrollere at opplysningane er rette og fullstendige. Dei fleste førehandsutfylte opplysningane i sjølvmeldinga er henta frå årsoppgåver frå arbeidsgjevar, bankar, NAV, barnehage o.a. Dersom desse inneheld feil, må du rette beløpa i sjølvmeldinga. Om du ikkje tidlegare har bede den du har fått oppgåva frå om å sende rettingar til oppgåvene til Skatteetaten, må du gjere det no. Dersom du skal levere sjølvmeldinga på papir og det ikkje finst ein eigen post i sjølvmeldinga for beløp som skal førast opp, fører du beløpa i feltet «Beløp som ikkje er fylt ut på førehand, fører du her». Gje opp nummeret på posten. Dette finn du i «Rettleiing til postane», sjå i den alfabetiske innhaldslista eller postomtalen. Finn du ikkje nummeret, kan du i staden skrive tydeleg kva beløpet gjeld. Nye eller endra frådrags- og gjeldsbeløp fører du opp med minusteikn, inntekts- og formues beløp utan forteikn. Beløpa skal gjevast opp i heile kroner. Dersom du skal rette førehandsutfylte beløp, skal inntektsog frådragsbeløp førast i den første rette- Inntekta og formuen til barn er vanlegvis fordelt med ein halvpart på kvar av foreldra ➊. For foreldre som ikkje bur saman, les om likning av barn i temaet «Foreldre og barn» i «Rettleiing til postane». Per, sonen til Ola, har gått i kommunal barnehage. Oppgåva viser at Ola har betalt kr Per var òg i privat barnehage ei tid. Ola har betalt kr til den private barnehagen, men barnehagen har ikkje sendt oppgåve over kostnadene til barne pass til Skatteetaten (private barnehagar har plikt til å levere slike oppgåver). Maksimalt foreldrefrådrag for eitt barn er kr Ola fører opp namn og adresse på den private barnehagen i post 5.0 (Tilleggsopplysningar) ➋. Halvparten av frådraget fører Ola i si sjølvmelding. Ektefellen fører den andre halvparten i si sjølvmelding. Dei stryk det urette beløpet og fører det rette beløpet i rettekolonnen ved sida av (som her) ➌. Listeprisen på campingvogna er ikkje førehandsutfylt. Ola tek difor kontakt med ein merkeleverandør, som opplyser at liste prisen var kr i Ola gjev opp listeprisen i post ➍. Han reknar ut formuesverdien til 15 prosent av listeprisen, det vil seie kr , og fører beløpet i rettekolonnen for «Formue/ Gjeld» ➎. Skatteetaten Nordmann Ola Bolignr.: H202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Sjølvmelding 2011 for lønnstakarar og pensjonistar o.a. 2.1 Lønn og tilsvarande ytingar Fødselsnummer Skatteklasse 1E Fødselsnummeret til ektefellen Guidelines to the tax return, see taxnorway.no Om levering, sjå informasjon lenger bak. Har du spørsmål om skatt, sjå skatteetaten.no eller kontakt skattekontoret på telefon Kontroller beløpa nedanfor. Sjå Starthjelpa til sjølvmeldinga for korleis endre postar. Bruk post 5.0 for ev. tilleggsopplysningar. Inntekt/Frådrag Retta til Formue/Gjeld Retta til Lønn, Skattevik Bil Kode 111-A Fri bil Kode 118-A Sum grunnlag trygdeavgift (7,8%) Sum grunnlag toppskatt /4.3 Bustad og annan fast eigedom Bustad i Skattdal, Gnr/Bnr Bustad i Skattdal, Gnr/Bnr 00001/ / Fritidsbustad i Gol, Gnr/Bnr 00002/ /4.1/4.5 Renter, innskott, verdipapir, andre kapitalinntekter o.a /4.1.1 Renter/innskott i Sparebanken /4.1.1 Renter/innskott i Sparebanken ➊ Barn /4.5.2 Avkastning/verdi i A/S Forsikring / Verdi norske aksjer o.a. i verdipapirregister Skattepliktig aksjeutbytte/verdi overført frå RF-1088 Gevinst ved sal av aksjar o.a. RF Frådrag i tilknytning til arbeidsinntekt o.a Minstefrådrag eiga inntekt Reisefrådrag 230 dager 60 km - kr ➐ Ved endring, sjå Spesifikasjon av reisefrådrag 3.2.8/3.2.9 Reisefrådrag overført frå Spesifikasjon av reisefrådrag Barnepass o.a., 1 barn, meldt inn kr Kr til fordeling mellom ektefellane Fagforeining i alt kr Kode /4.8 Renter, gjeld, andre kapitalkostnader og frådrag /4.8.1 Renter/gjeld i Sparebanken /4.8.1 Renter/gjeld i ABC-bank Gåve til vitskaplig forsking Tap ved sal av aksjar o.a. RF Innbu/lausøyre, bil, MC, båt o.a Innbu/lausøyre inkl. båt med salsv. under Bil o.a., listepris som ny kr , 2003, FS Bil o.a., listepris som ny kr , 1990, HB Campingvogn, listepris som ny kr , 1996, CE 4630 ➍ /4.9 Sum grunnlag for inntekts- og formuesskatt RF-1030 LN Postboks 4305, 8608 Mo i Rana ➒ ➌ 0400 ➎ 6

7 kolonnen, formues- og gjeldsbeløp i den andre. Sjekk at all lønn og alle godtgjersler og frådrag er komne med. Hugs underskrifta når du leverer sjølvmeldinga på papir. Send sjølvmeldinga til den adressa som står på den. Du kan levere sjølvmeldinga på skatteetaten.no. Elektronisk levering er ein rask, enkel og sikker måte å levere på. ➓ ➋ Dersom du ikkje har endringar, kan du velje leveringsfritak. Sjå baksida for elektronisk innlevering av sjølvmeldinga Normann Ola Grunnlag for likningsverdi, post Bustad/Bustadselskap Rett opp feil eller fyll ut manglande opplysningar. Nye opplysningar kan føre til at den førehandsutfylte likningsverdien blir endra. Dersom du vil sjå den nye likningsverdien, kan du rekne den ut med bustadkalkulatoren på skatteetaten.no. Om du har endra likningsverdien i post fordi den førehåndsutfylte verdien overstig 30 % eller 60 % av marknadsverdien, ver venleg å svare på spørsmålet under om dokumentasjon. Dersom du eig fleire bustader enn det som er ført opp under, sjå rettleiinga. (1 ) Stredet 15 A Eigarpart: 50% Gnr: Bnr: 0001 Seksjonsnr: 6 Festenr: 66 Grunnlag Retta til Bustadtype (Einebustad, Leilegheit, Småhus): Einebustad Byggjeår 1980 P-rom/Buareal (i heile m 2 ) 160 m Primær-/sekundærbustad primærbustad Kan dokumentere for høg likningsverdi i høve til marknadsverdien: Ja Marknadsverdi kr Nordmann Ola (2) Gata 211A Eigarpart: 100% Bustadnr: H0103 Org.nr: Partsnr:12345 Spesifikasjon av reisefrådrag Grunnlag Rettet til Bustadtype (Einebustad, Leilegheit, Småhus): Einebustad Reisefrådrag, heim-arbeid dagar á km (tur-retur) á kr 1,50/0,70 = kr Byggjeår P-rom/Buareal Reisefrådrag, heim-arbeid (i heile m 2 ) dagar á km (tur-retur) 160 á mkr 2 1,50/0,70 = Primær-/sekundærbustad Reisefrådrag, besøk i heimen besøk á km (tur-retur) sekundærbustad á kr 1,50/0,70 = + Kan dokumentere for høg likningsverdi i høve til marknadsverdien: Ja Marknadsverdi kr Bom-/ferjeutgifter og fly-/togbillettar (spesielle vilkår, sjå rettleiinga) = + Sum = Eigendel Før summen over til post 3.2.8/3.2.9 Nordmann = Ola Opplysningar Spesifikasjon om av personlege reisefrådragforhold o.a Reisefrådrag, heim-arbeid 40 dagar á 60 km (tur-retur) á kr 1,50/0,70 = kr Fekk du i 2011 skattefrie spelegevinstar Reisefrådrag, heim-arbeid 190 eller gevinst dagar á 80frå tiltak arrangert frå massemedium til km (tur-retur) á kr 1,50/0,70 = ein verdi av til saman kr eller meir? Gi i så fall opp beløp/verdi. kr Om Reisefrådrag, kva for spelegevinstar besøk i heimen som er skattefrie, besøk sjå á rettleiinga km (tur-retur) til postane. á kr 1,50/0,70 = + Bom-/ferjeutgifter og fly-/togbillettar (spesielle vilkår, sjå rettleiinga) = Fekk du i 2011 arv eller gåve til ein verdi av til saman kr eller meir? Gi i så fall opp kr beløp/verdi. Sum (Arveavgiftspliktig arv/gåve skal i tillegg meldast på eige skjema til skattekontoret = sjølv om verdien ikkje overstig kr Sjå rettleiinga til postane). Eigendel Hadde Før summen du inntekt, over formue til post (herunder 3.2.8/3.2.9 fast eigedom) og/eller gjeld i utlandet i 2011? = Kryss i så fall for ja og gi nærmare opplysningar nedanfor. Sjå rettleiinga. Ja Krev du kreditfrådrag? Kryss i så fall for ja. Ja Krev du nedsetjing av skatt på lønn tent under arbeidsopphald i utlandet? Kryss i så fall for ja. Opplysningar om personlege forhold o.a. Ja Kryss av om du ønskjer sjølvmeldinga tilsend i annan målform: Bokmål Nynorsk Samisk Fekk du i 2011 skattefrie spelegevinstar eller gevinst frå tiltak arrangert frå massemedium til Do you ein verdi wish av to receive til saman an kr English version eller meir? of the Gi i tax så fall return opp next beløp/verdi. year? Yes No kr Om kva for spelegevinstar som er skattefrie, sjå rettleiinga til postane. Beløp som Fekk ikkje du i 2011 er fylt arv eller ut på gåve førehand, til ein verdi fører av til saman du her kr eller meir? Gi i så fall opp kr Postnr beløp/verdi. (Arveavgiftspliktig arv/gåve skal i tillegg meldast på eige skjema til skattekontoret sjølv Sjå om rettleiinga. verdien ikkje Skriv overstig tydeleg! kr Sjå rettleiinga til postane). Inntekt/Frådrag Formue/Gjeld 3.3.1/ Hadde du inntekt, formue (herunder fast eigedom) og/eller gjeld i utlandet i 2011? Kryss Gjeld og gjeldsrenter til Petra Nordmann, i så fall for ja og gi nærmare opplysningar nedanfor. Sjå rettleiinga Ja Krev du kreditfrådrag? Kryss i så fall for ja. Ja Krev 1000 Stomperudbygda, født du nedsetjing av skatt på lønn tent under arbeidsopphald i utlandet? Kryss i så fall for ja. Ja Kryss av om du ønskjer sjølvmeldinga tilsend i annan målform: Bokmål Nynorsk Samisk Do you wish to receive an English version of the tax return next year? Yes No 5.0 Tilleggsopplysningar Blir plassen for liten, bruk eget ark Beløp som ikkje er fylt ut på førehand, fører du her Vi har betalt kr for pass og stell av barn i Stomperud barnehage, adresse Postnr Sjå rettleiinga. Skriv tydeleg! Inntekt/Frådrag Formue/Gjeld 1000 Stomperudbygda. Foreldrefrådraget er delt med ein halvpart på kvar av oss. Før opp talet vedlegg til sjølvmeldinga (hugs å skrive namn og fødselsnummer på alle vedlegg). 5.0 Tilleggsopplysningar Blir plassen for liten, bruk eget ark. Eg har kontrollert tala i sjølvmeldinga, og har ført opp endringar eller nye opplysningar dersom det har vore nødvendig. Opplysningane er gitt etter beste skjønn og overtyding og så fullstendig som råd. Eg er kjend med at eg kan kome i straffansvar om eg gir urette eller ufullstendige opplysningar. 7 ➏ ➑ Ola eig ein bustad bygd i Hausten 2010 rapporterte Ola inn opplysningar om bustaden, inkludert arealet. Då målte Ola arealet til bustaden til å vere 160 m². Ola har ført opp eit tilbygg til bustaden i Påbygget har utvida arealet av P-ROM i bustaden med 25 m2. Ola rettar den førehandsutfylte arealopplysninga ved å stryke 160 m2 og gje opp 185 m2 i rettekolonnen ➏. Når Ola endrar opplysninga om arealet til bustaden, blir den førehandsutfylte likningsverdien på kr i post feil. Det er likevel ikkje naudsynt for Ola å endre beløpet, då skattekontoret vil rekne ut den nye likningsverdien basert på den nye arealopplysninga. Ola kan få rekna ut den nye likningsverdien ved å bruke bustadkalkulatoren på skatteetaten.no I einskilde tilfelle er reisefrådraget for reiser mellom heimen og fast arbeidsstad ført opp med det same beløpet som på sjølvmeldinga for i fjor. Dersom du har flytta, starta i ny jobb, blitt pensjonist, eller hatt fleire eller færre arbeidsdagar enn i fjor, må du stryke beløpet ➐. Fyll ut «Spesifikasjon av reisefrådrag» ➑ og før nettobeløpet i post 3.2.8/3.2.9 ➒. Ola har flytta i løpet av året. I 40 dagar hadde han ein dagleg reiseavstand mellom heimen og den faste arbeidsstaden på 60 km tur-retur. Dei siste 190 dagane var reiseavstanden 80 km tur-retur. Han spesifiserer dette i feltet for utrekning av reisefrådrag ➑, og fører opp det nye beløpet i post 3.2.8/3.2.9 ➒. Ola har lånt kr av mor si, Petra Nordmann, adresse 1000 Stomperudbygda, fødd For dette har han betalt kr i påkomne renter. Beløpa fører han opp her ➓, med minusteikn framfor, og merkjer posten 3.3.1/4.8.1.

8 Alle kan levere sjølvmeldinga elektronisk Slik leverer du sjølvmeldinga elektronisk ➊ ➓ ➋ ➌ ➎ ➍ ➑ ➏ ➐ ➊ ➋ ➌ ➎ ➒ ➍ Oversikt over alle postane i sjølvmeldinga ➊ Bruk «Gå direkte til post» når du veit nummeret på posten og vil gå direkte dit. ➋ Du kan gå til «Søk i rettleiinga» for å finne fleire opplysningar om ein post eller eit tema. ➌ Les «Rettleiing til postane». ➍ Lær meir om korleis du brukar nettløysinga. Her finn du òg tilvising til brukarstøtte. ➎ Til alle postane i sjølvmeldinga er det knytt hjelpetekstar. Klikk på?-knappen for å sjå hjelpeteksten. Enkeltpostar ➊ Her er alle postane som høyrer til denne hovudgruppa. ➋ For å endre beløp eller slette ein post brukar du desse lenkjene. ➌ Bruk nedtrekkslista for å leggje til nye postar. Du finn alle tilgjengelege postar for denne hovudgruppa her. For nokre postar er det naudsynt å gje fleire opplysningar på eigne RF-skjema. Ved utfylling av sjølvmeldinga på Internett blir RF-skjema tilgjengelege når du legg til ein post som krev dette. RF-skjema blir automatisk sende inn når dei er fylte ut saman med sjølvmeldinga di. ➏ Her er ein av postane under gruppa «2.1 Lønn og tilsvarande ytingar» endra. Opphavleg beløp er stroke over, og nytt beløp ligg i kolonnen «Retta til». ➐ Bruk lenkja til å endre eller leggje til postar. ➑ Alle postane i sjølvmeldinga er sorterte i hovudgrupper. Bruk lenkja for å endre eller leggje til ein post i denne gruppa. ➒ Når du har gjort alle endringar og tilføyingar, kan du sende inn sjølvmeldinga. Det er mogleg å sende inn fleire gonger fram til fristen 30. april dersom du vil endre nokre av postane seinare. ➓ Her finn du alle vedleggsskjema du kan leggje ved sjølvmeldinga. Du kan òg endre og slette skjema her. ➍ Når du er ferdig med å gjere endringar i denne hovudgruppa, går du tilbake til oversikta med denne knappen. Då blir alle endringar lagra. ➎ Her er?-knappen brukt for å vise hjelpeteksten til post «Lønn og naturalytingar o.a.». Utgitt av: Skattedirektoratet Februar 2012 Opplag: Bokmål Nynorsk Samisk Engelsk Design og layout: Consilio Kommunikasjon AS Foto: Bård Gudim Trykk: Wittusen & Jensen RF-2039 N skatteetaten.no

Sjølvmelding 2015 0400 for lønnstakarar og pensjonistar o.a.

Sjølvmelding 2015 0400 for lønnstakarar og pensjonistar o.a. Pensjon Kari Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Sjølvmelding 2015 0400 for lønnstakarar og pensjonistar o.a. Fødselsnummer 08 08 26 002 00 Skatteklasse 1E Ektefelles

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Nordmann Ola Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Fødselsnummer 03 11 63 003 31 Skatteklasse

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv 0301 Christiansen Tor Hermod Kløfterhagen 44 1067 Oslo Fødselsnummer Skatteklasse 1 Guidelines to the tax

Detaljer

Selvangivelse 2015 0400

Selvangivelse 2015 0400 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2015 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv 0219 Fødselsnummer 19 03 62 392 23 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer 25 09 61 479 05 Beston Aud

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

Skattemelding. for formues- og inntektsskatt for lønnstakarar og pensjonistar o.a skattemelding levert med endring RF-1030

Skattemelding. for formues- og inntektsskatt for lønnstakarar og pensjonistar o.a skattemelding levert med endring RF-1030 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana skattemelding levert med endring Skattemelding for formues- og inntektsskatt - 0400 for lønnstakarar og pensjonistar o.a. 2016 Fødselsnummer

Detaljer

Selvangivelse 2014 0400

Selvangivelse 2014 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2014 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato.

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato. Skatteetaten Sjølvmelding for person som ikkje har motteke førehandsutfylt sjølvmelding 2014 Namn Skattekommune Fødselsdato/ D-nr, Det er utarbeidd ei eiga rettleiing, RF-2042 Fristen for innlevering er

Detaljer

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Ved den foreløpige skatteberegningen legges automatisk den gunstigste ligningsmåten

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Sjekk alle opplysninger og fradrag Ingen endring Ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL Kontroller selvangivelsen!

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Nordmann Kari Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for næringsdrivende mv. Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! Fødselsnummer

Detaljer

Skattemelding for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv skattemelding levert med endring RF-1030

Skattemelding for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv skattemelding levert med endring RF-1030 Postboks 4305, 8608 Mo i Rana skattemelding levert med endring Skattemelding 0400 for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv. 2016 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Fødselsnummer

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk Leveringsfrist 30. april 2014 Sjekk alle opplysninger og fradrag skatteetaten.no

Detaljer

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. 0301 Fødselsnummer Skatteklasse 1 27 07 96 328 51 Foyn Cecilie Christensen Hellerudveien 48 D 0672 Oslo Forklaringer

Detaljer

Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv.

Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! 0412 Fødselsnummer Skatteklasse 30 11 60 443 46 Samboers fødselsnummer

Detaljer

SJØLVMELDINGA 2013 Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar

SJØLVMELDINGA 2013 Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar SJØLVMELDINGA 2013 Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar Inga endring inga levering Har du endringar lever elektronisk Leveringsfrist 30. april 2014 Sjekk alle opplysningar og frådrag skatteetaten.no

Detaljer

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. 1721 Ingebrigtsen Hanna B Gamle Kongeveg 98 7650 Verdal Fødselsnummer Skatteklasse 1 05 12 87 464 73 Samboers fødselsnummer

Detaljer

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv 0105 Fødselsnummer Skatteklasse 1 07 02 73 199 84 Tahiri Fahri Akselsen Bolignr H0101 Jernbanegata 12 1706

Detaljer

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv 1102 Al-Saleh Vedad Ali Ahmed Bolignr H0302 Oalsgata 12 C 4319 Sandnes Fødselsnummer Skatteklasse 1 Forklaringer

Detaljer

Bustøtte for desember 2016 søknaden din er innvilga

Bustøtte for desember 2016 søknaden din er innvilga Side 1 av 5 Retur: Utsira kommune Postboks 63 5547 Utsira Vår dato 09.01.2017 012345 Per Persen Soap Pers vei 11 Leilighet 2 5547 Utsira Bustøtte for desember 2016 søknaden din er innvilga Husbanken har

Detaljer

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv 0417 Fødselsnummer Skatteklasse 1 30 01 81 459 16 Høiby Roger Jensen Bryggerigata 32 A 2316 Hamar Forklaringer

Detaljer

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F)

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) Rettleiing til Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Kven skal levere oppgåva 2 Når skal oppgåva leverast 2 Kva er Aksjar og eigenkapitalbevis 2011

Detaljer

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. 1804 Christiansen Trond Stabburshaugen 1 8020 Bodø Fødselsnummer Skatteklasse 16 01 66 379 75 Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivande

Starthjelp for næringsdrivande SJØLVMELDINGA 2014 Starthjelp for næringsdrivande Sjølvmelding for næringsdrivande må leverast Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no NYNORSK Innhald: Del

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygda, har rett på foreldrepengar eller eingongsstønad. Du finn meir informasjon

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter Bustønad 2008 Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter 2 Denne brosjyren gir eit oversyn over bustønadskontoret. Brosjyren byggjer på gjeldande reglar per 1. januar 2008. Vi gjer

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Informasjon til utanlandske arbeidstakarar: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utanlandske arbeidstakarar: Om skatt, skattekort og skattemelding Vår dato 6. mars 2017 Informasjon til utanlandske arbeidstakarar: Om skatt, skattekort og skattemelding Denne brosjyren er meint for deg som arbeider i Noreg for ein norsk arbeidsgivar. Her finn du opplysningar

Detaljer

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet.

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet. Skatteetaten Rettleiing til RF-1141 Gevinst og tap på aksjar og partar ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjar og partar etter opphøyr av skattemessig bustad i Noreg INNLEIING Etter skattelova

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21)

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Ektefellar som har vore separert ved bevilling i eitt år, kan søkje Fylkesmannen om løyve til skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet.

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

SØKNAD OM UTANRETTSLEG GJELDSORDNING

SØKNAD OM UTANRETTSLEG GJELDSORDNING Returner skjemaet til: Statens innkrevjingssentral Postboks 455 8601 Mo i Rana SØKNAD OM UTANRETTSLEG GJELDSORDNING Bruk skjemaet til opplysningar om: inntektene dine utgiftene dine eventuell formue som

Detaljer

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Kodeoversikta og tillegget finst òg på www.skatteetaten.no

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Dersom samlivet har vore brote i minst to år, kan kvar av dykk krevje skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har kun

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

SJØLVMELDINGA 2013 Rettleiing til postane

SJØLVMELDINGA 2013 Rettleiing til postane SJØLVMELDINGA 2013 Rettleiing til postane Sjekk alle opplysningar og frådrag i sjølvmeldinga Leveringsfrist 30. april 2014 Inga endring inga levering Har du endringar lever elektronisk skatteetaten.no

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Nye skatteregler for pensjonister Enkel elektronisk levering Leveringsfrister:

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Årdal kommune Telefon: 57 66 50 00 E-post: postmottak@ardal.kommune.no Hjemmeside: http://www.ardal.kommune.no ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Rettleiing Opplysningar om kjøpar: Er det fleire som

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om kontrakten Dette er Forbrukarrådet sin standardkontrakt for leige av bustad. På Forbrukerrådets hjemmeside finn de informasjon om reglar i husleigeforhold, skjema ved overtaking av bustad, og inventarliste

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

Rettleiing til postane

Rettleiing til postane SJØLVMELDINGA 2014 Rettleiing til postane Ikkje betal for mykje skatt sjekk alle opplysningane og frådraga i sjølvmeldinga Har du endringar lever elektronisk seinast 30. april Nynorsk 2 3 Innhald Frådragspostar

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Korleis finne skjema Gå inn på Altinn si startside (http://www.altinn.no) og vel fana Skjema og tenester. Du kan finne skjemaet ved

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste I dette dokumentet finn du informasjon om Innlogging og tilgang til Datafangsportalen Liste over dokument som skal følgje

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass

Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass Forskrifter om foreldrebetaling i barnehagar, endringane gjeld frå 1.8.2016 1. Inga hushaldningar skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si for

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Vedtak om å krevje tilbake feil utbetalt bustøtte

Vedtak om å krevje tilbake feil utbetalt bustøtte Side 1 av 6 Retur: Husbanken Postboks 1404, 8002 Bodø Vår dato 0325 Per Soap Persson Pers vei 11 Leilighet 2 1281 OSLO Vedtak om å krevje tilbake feil utbetalt bustøtte Vi viser til varselet om mogleg

Detaljer

Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låg inntekt

Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låg inntekt Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låg inntekt Blomar gjev meg kvardagslykke når dei daglege bekymringane blir mindre. Helene Bratthammer, 41 år og permittert. Bustønad er ei statleg økonomisk

Detaljer

Skatt - søknad om nedsetjing eller ettergjeving av skatt og avgift etter skjønsvurdering (velferdsvederlag)

Skatt - søknad om nedsetjing eller ettergjeving av skatt og avgift etter skjønsvurdering (velferdsvederlag) Årdal kommune Telefon: 57 66 50 00 E-post: postmottak@ardal.kommune.no Hjemmeside: http://www.ardal.kommune.no Skatt - søknad om nedsetjing eller ettergjeving av skatt og avgift etter skjønsvurdering (velferdsvederlag)

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2014 Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no BOKMÅL Innhold: Del

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Dersom samlivet har vore brote i minst to år, kan kvar av dykk krevje skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har kun

Detaljer

Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige utgifter knytte til utøvinga av verjeoppdraget.

Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige utgifter knytte til utøvinga av verjeoppdraget. Søknad om verjegodtgjering Send skjemaet til fylkesmannen i det fylket der personen med verje er folkeregistrert. Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Økonomisk status for person med verje

Økonomisk status for person med verje Returner skjemaet til fylkesmannen i det fylket der personen med verje er folkeregistrert. Økonomisk status for person med verje Utfylling av økonomisk status for person med verje Når det blir oppretta

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 20.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse 13/756 Bømlo kommune Leirdalen 1 5430 BREMNES ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 18.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-2009 (J-214-2008 UTGÅR) Bergen, 15.1.2009 JL/EW Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjonar plikter som arbeidsgivar

Idrettslag og ideelle organisasjonar plikter som arbeidsgivar MINIGUIDE Idrettslag og ideelle organisasjonar plikter som arbeidsgivar Innleiing Idrettslag og ideelle organisasjonar går gjerne under nemninga «ikkje skattepliktig». Føresetnaden er at dei ikkje har

Detaljer

SØKNAD OM KOMMUNAL BUSTAD

SØKNAD OM KOMMUNAL BUSTAD SØKNAD OM KOMMUNAL BUSTAD Søknaden gjeld Vanleg bustad Tilrettelagt bustad Ny leigekontrakt Har nokon i husstanden redusert funksjonsevne? Ja Nei Har nokon i husstanden leigd kommunal bustad tidlegare?

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET AD Travel Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET Oppbygging av brukarmanualen Oppbygging av brukarmanualen... 3 Pålogging og forklaring til hovudbilete... 4 Første

Detaljer

Bustøtteforskriften Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse:

Bustøtteforskriften Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse: Bustøtteforskriften Utskriftsdato: 22.12.2017 04:47:26 Status: Gjeldende Dato: 29.11.2012 Nummer: FOR-2012-11-29-1283 Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dokumenttype: Forskrift Full tittel:

Detaljer

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1.November 2014 23.05.2014 Innhald: 1. Formål 3 2. Kven kan nytte ordninga? 3 3. Godkjenningsperiode

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer