Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar"

Transkript

1 Sjølvmeldinga 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar skatteetaten.no Sjekk alle opplysningar og frådrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skattereglar for pensjonistar side 3 Inga endring: Inga levering Nynorsk

2 Kontroller sjølvmeldinga! I «Rettleiing til postane» finn du kvar i sjølvmeldinga inntekt/frådrag og formue/gjeld skal førast. Du har sjølv ansvar for å gje opp all skattepliktig inntekt og formue og føre opp frådrag. Dette gjeld òg tilhøve som ikkje er førehandsutfylte i sjølvmeldinga. Du må òg sørgje for å endre førehandsutfylte beløp som er feil. Bruk lønns- og trekkoppgåver, pensjonsoppgåver og årsoppgåver som du fekk i januar i år til å kontrollere beløpa. Dersom du endrar lønn og pensjon, kan dette føre til endra minstefrådrag. Du treng ikkje rekne ut nytt minstefrådrag. Skatteetaten endrar dette. Skatteetaten får ikkje inn opplysningar om alle frådrag du kan ha krav på. Pass difor på å føre opp frådrag som ikkje er førehandsutfylte i sjølvmeldinga. Då unngår du å betale for mykje skatt. For informasjon om frådrag, sjå «Rettleiing til postane». Har du krav på foreldrefrådrag? Sjekk at beløpet er riktig. Dersom du i løpet av året har skifta arbeidsplass eller bustad, kan eit eventuelt førehandsutfylt reisefrådrag vere feil. Det same gjeld dersom du ikkje har vore i arbeid heile året eller har endra stillingsbrøk. Er du einsleg forsørgjar, kan du ha krav på skatteklasse 2, sjå temaet «Foreldre og barn» i «Rettleiing til postane».! Sjekkliste Du kan lese meir om postane under i «Rettleiing til postane». Det kan vere aktuelt å gjere endringar eller tillegg i sjølvmeldinga dersom du i 2011 m.a. har hatt: Aksjar Utbytte, kjøp eller sal av aksjar/eigenkapitalbevis Postane 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, , 3.3.8, og Barnehage/dagmamma Utgifter til pass og stell av barn (gjeld òg kostnader til transport) Post Bil og/eller båt Kjøpt eller selt båt, bil eller campingvogn Postane 4.2.4, og Bustad og/eller fritidsbustad inntekter/frådrag/formue Formue av bustad Sjå temaet «Bustad og annan fast eigedom» i «Rettleiing til postane» Post Fri bustad utanfor arbeidsforhold (føderåd) Postane og Fri bustad utanfor arbeidsforhold Post Kjøp eller sal Postane (skattepliktig gevinst) og (tap som gjev frådragsrett) Utleige av bustad/fritidsbustad Postane og Utleige av fritidsbustad du nyttar sjølv Post Festa (bygsla/leigd) tomt Sjå temaet «Festetomter til bustad- og fritidshus» i «Rettleiing til postane» Lån til/frå private Pengar lånt til eller frå familie eller vener Postane 3.1.2, 3.3.1, og Næringsinntekt Post 2.7 Pendlarkostnader Budd utanfor heimen på grunn av arbeidet Postane og Reiseutgifter heim arbeid/besøksreiser Reisefrådrag på meir enn kr Postane 3.2.8/3.2.9 Renteinntekt ekstraskattlegging Post Sjukdomsutgifter Meirutgifter på minst kr som følgje av varig sjukdom Post Underhaldsbidrag Motteke frå eller betalt til fråseparert eller tidlegare ektefelle Postane og Underskot Sjå til at rett underskot frå tidlegare år er ført til frådrag i 2011 Post Utland formue og inntekt Postane 1.5.6, 2.2.2, 2.2.3, , 3.3.2, 4.1.9, 4.6.1, og Meir informasjon Rettleiingar: Rettleiing til postane Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge Brosjyrar med informasjon til utanlandske arbeidstakarar med opphald i Noreg: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2011 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Standardfradrag Andre aktuelle brosjyrar: Avgift på arv og gaver Familiebarnehager og skatt Frådrag for arbeidsreiser reiser mellom heim og fast arbeidsplass Lønsarbeid i heimen Nye skattereglar for pensjonistar Pendlere, bosted, skatteforhold Sal o.a. av fast eigedom Skatt ved utleie av bolig og fritidseiendom Skatteregler ved barnepass for foreldre, dagmammaer og praktikanter/au pair Ungdom, arbeid og skatt Du finn dette og meir informasjon på skatteetaten.no eller ved å kontakte skattekontoret. 2

3 Sjølvmeldingstypar Personlege skattytarar får anten tilsendt «Sjølvmelding for lønnstakarar og pensjonistar o.a.» eller «Sjølvmelding for næringsdrivande o.a.» Levering av sjølvmeldinga Leveringsmåtar Du kan levere sjølvmeldinga på skatteetaten.no. Du kan levere på papir. Du kan velje leveringsfritak dersom dei førehandsutfylte opplysningane er fullstendige og korrekte. Førehandsutfylte opplysningar Opplysningar som Skatteetaten har fått frå arbeidsgjevarar, bankar, forsikringsselskap, barnehagar o.a., er førte inn i sjølvmeldinga. Du må kontrollere at dei førehandsutfylte opplysningane er fullstendige og korrekte. Har du andre opplysningar som har noko å seie for likninga, må du òg føre inn desse slik at dei kan bli vurderte ved likninga. På side 2 er det vist til postar det kan vere særleg aktuelt å gjere tillegg eller endringar i. Du treng ikkje å levere sjølvmeldinga dersom opplysningane er fullstendige og rette. Dersom innhaldet i sjølvmeldinga ikkje er rett eller du har noko å leggje til, må sjølvmeldinga rettast og leverast innan fristen. Om den ikkje blir levert innan fristen, blir den rekna som levert med dei førehandsutfylte opplysningane. Dersom opplysningane er uriktige eller ufullstendige, kan du bli pålagt tilleggsskatt. Enkelt å levere elektronisk Dersom du ikkje kan bruke ordninga med leveringsfritak, tilrår Skatteetaten at du leverer sjølvmeldinga elektronisk. Framgangsmåten er skildra på side 8. Endringar og tillegg kan gjerast raskt og enkelt med nokre få tastetrykk. Systemet vil hjelpe deg med å fylle ut sjølvmeldinga. Du vil får skatten utrekna elektronisk straks etter at du har gjort endringar. Er sjølvmeldinga riktig, veit du med ein gong om du får pengar att eller om du må betale restskatt. Innlogging med ID-porten/MinID ID-porten/MinID gjev deg elektronisk tilgang til sjølvmeldinga di på skatteetaten.no. Har du registrert deg som ID-porten/MinID-brukar og gjeve opp mobilnummer og e-postadresse, får du eingongskodar umiddelbart på SMS. Dersom du ikkje er mellom dei 2,3 millionane som allereie bruker ID-porten/MinID, treng du dette for å registrere deg: fødselsnummer mobilnummer og/eller e-postadresse PIN-kodebrev* * Første gongen du registrerer deg som ID-porten/MinIDbrukar, treng du eit sett med PIN-kodar. Manglar du kodar, må du bestille nye frå skatteetaten.no/pin eller via SMS, skriv PINKODER<mellomrom>fødselsnummer (11 siffer) og send til PIN-kodane blir sende i brev til den folkeregistrerte adressa di. Brevet får du i løpet av 1-5 yrkedagar. Dersom du registrerer mobilnummeret ditt, kan du velje å få SMS-kode kvar gong du loggar deg inn. Papirfri sjølvmelding = eaktør Ønskjer du papirfri sjølvmelding, kan du be om å berre få den tilsendt elektronisk neste år. Slik sparar du miljøet. Du blir varsla på SMS eller e-post når sjølvmeldinga og skatteoppgjeret er tilgjengelege elektronisk. Såleis treng du ikkje sjølvmeldinga og skatteoppgjeret på papir. For å bli eaktør treng du berre å gå inn i leveringsløysinga på skatteetaten.no og krysse av for å få sjølvmeldinga berre elektronisk til neste år Les meir på skatteetaten.no/eaktor. Skatteplikt til fleire kommunar Sjølv om du er skattepliktig til fleire kommunar, skal du berre levere sjølvmeldinga til eitt skattekontor. Har du vorte næringsdrivande i 2011? Dersom du har starta personleg næringsverksemd (enkeltpersonføretak) utan at Skatteetaten kjenner til det, har du fått tilsendt «Sjølvmelding for lønnstakarar og pensjonistar o.a.». Det same gjeld dersom du er blitt deltakar i KS, DA, ANS o.a. Du har då bruk for «Starthjelp for næringsdrivande». Denne kan du laste ned frå skatteetaten.no eller få på skattekontoret. Vi tilrår at du leverer sjølvmeldinga via altinn.no. Då er òg leveringsfristen lengre. Du kan i staden levere den på papir med pliktige skjema. Meir informasjon om levering av sjølvmeldinga finn du i «Rettleiing til postane» post 2.7. Leveringsfrist Frist for levering av sjølvmeldinga er 30. april Har du i 2011 vore deltakar i eit deltakarlikna selskap som sender inn selskapsoppgåva elektronisk, har du frist til 31. mai Sjølvstendig næringsdrivande som leverer elektronisk, har òg frist til 31. mai Du kan søkje skattekontoret om utsett leveringsfrist dersom du har særlege grunnar, t.d. sjukdom eller reisefråvær, som gjer det svært vanskeleg for deg å levere sjølvmeldinga innan fristen. Søk etter skjema RF-1115 på skatteetaten.no for meir informasjon om utsetjing. Du kan søkje elektronisk. Dersom du ikkje ønskjer å søkje elektronisk, må du snarast sende ein skriftleg søknad der du gjev opp fødselsnummer, namn og adresse, og gjev ei kort grunngjeving for søknaden. Alle tenester er opne heile døgnet frå 20. mars 2012 Nye skattereglar for pensjonistar Frå 1. januar 2011 kom det nye reglar for skatt på alderspensjon og avtalefesta pensjon (AFP). Skattereglane er òg endra for uførepensjon og visse trygdeytingar. Det er innført skattefrådrag for alderspensjonistar og AFP-mottakarar. Særfrådrag for alder er oppheva. Regelen om skatteavgrensing for låg inntekt gjeld ikkje lenger for deg som får alderspensjon eller AFP, men berre dersom du får uførepensjon eller visse trygdeytingar. Er du gift eller meldepliktig sambuar, kan ei fordeling av inntekter og utgifter mellom dykk ha innverknad på kor stort skattefrådrag du/de kan få. Ei slik fordeling kan òg påverke i kva grad du/de kan få skatteavgrensing. Les meir i temaet «Skattefrådrag for pensjonsinntekt og skatteavgrensing ved låg alminneleg inntekt» i «Rettleiing til postane» og på skatteetaten.no. 3

4 Dokumentasjonskrav Saman med sjølvmeldinga skal du alltid sende inn legeattest når du krev særfrådrag for store kostnader i samband med sjukdom. Dersom du tidlegare har levert legeattest der det går fram at sjukdomen er kronisk, treng du ikkje sende inn ny legeattest. legeattest/attest frå barnevern som stadfestar særleg behov for omsorg og pleie av barn som er eldre enn 11 år, sjå post dokumentasjon på gjeldsrenter i utlandet dokumentasjon på betalt skatt i utlandet dersom du krev kreditfrådrag eller inntektsfrådrag dokumentasjon dersom du til saman har hatt kr eller meir i skattefrie lotterigevinstar o.a. Leverer du sjølvmeldinga på skatteetaten.no, kan du levere naudsynt dokumentasjon anten som elektroniske vedlegg eller på papir innan sjølvmeldingsfristen. Hugs å merkje vedlegga med namn og fødselsnummer. Annan dokumentasjon treng du berre sende inn dersom skattekontoret ber om det. Ver likevel merksam på at du kan bli beden om dokumentasjon òg etter at du har fått skatteoppgjeret. Ta difor vare på dokumentasjonen. Pliktige skjema Du må fylle ut eigne skjema og leggje dei ved sjølvmeldinga når du: har selt aksjar eller eigenkapitalbevis i norske eller utanlandske selskap, sjå postane 3.1.8, , og i «Rettleiing til postane» har leigd ut bustad/fritidsbustad som skal rekneskapsliknast, sjå temaet «Bustad og annan fast eigedom» i «Rettleiing til postane» krev frådrag for faktiske bilkostnader, sjå temaet «Bil» i «Rettleiing til postane» krev frådrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet, krev nedsetjing av inntektsskatt på lønn og pensjon eller har utanlandsk bankinnskot, sjå post i «Rettleiing til postane» Merk alle vedlegg med namn og fødselsnummer. Gje opp talet på vedlegg i sjølvmeldinga. Uriktige eller ufullstendige opplysningar Gjev du uriktige eller ufullstendige opplysningar, må du vanlegvis betale tilleggsskatt. Tilleggsskatten utgjer 30 prosent av den skatten som er eller kunne ha vore unndregen. I alvorlege tilfelle kan det i tillegg påleggjast ein skjerpa tilleggsskatt med 15 eller 30 prosent. Den totale tilleggsskatten blir då 45 eller 60 prosent. Endring av postar i sjølvmeldinga Skattekontoret kan endre beløp du har ført i sjølvmeldinga. Hovudregelen er at du får varsel dersom det er aktuelt å gjere endringar. Skattekontoret treng ikkje varsle deg for å: forhøgje bruttoformue og/eller redusere gjeld som til saman ikkje utgjer meir enn kr forhøgje inntekt og/eller redusere frådrag som til saman ikkje utgjer meir enn kr stryke ein post som ikkje gjev frådragsrett, når du tidlegare har fått stroke ein tilsvarande post endre ein skjønnsmessig fastsett formueseller inntektspost når tilsvarande endring er gjort ved ei tidlegare likning endre, utelate eller leggje til beløp som det er klart skuldast rekne- eller skrivefeil eller mistyding av skattelovgjevinga, og ei eventuell fråsegn frå deg ikkje vil ha noko å seie for likninga Når kjem skatteoppgjeret? Det er nytt i år at skatteoppgjera ikkje blir sende ut på spesifikke datoar, men så snart sjølvmeldinga er ferdig handsama. Det vil seie at du kan få oppgjeret ditt i løpet av juni, juli, august, september eller seinast i oktober. Framleis vil dei fleste få skatteoppgjeret i juni, men det er ikkje mogleg for oss å seie når ditt oppgjer vil vere ferdig. Restskatt På restskatt er det rekna eit rentetillegg. Restskatt (med rentetillegg) på kr 99 eller lågare blir ikkje kravd inn. Uførepensjonistar og mottakarar av overgangsstønad, etterlatnepensjon, pensjon til familiepleiarar eller supplerande 4 stønad til person med kort butid i Noreg som får skatteavgrensing på grunn av låg inntekt, slepp rentetillegg på restskatt. Om skatteavgrensing, sjå temaet «Skatteavgrensing ved låg alminneleg inntekt» i «Rettleiing til postane». Du kan få nærare opplysningar om renteutrekninga og rentesatsane i skatteoppgjeret ved å gå inn på skatteetaten.no eller ved å kontakte skatteoppkrevjaren eller Skatteopplysninga. Tilleggsforskot Vil du unngå renter på restskatt, kan du betale tilleggsforskot innan 31. mai Tilleggsforskot som er betalt etter 31. mai, blir det ikkje teke omsyn til ved skatteavrekninga. Du finn informasjon om konto- og kid-nummer for innbetaling av tilleggsforskot på sjølvmeldinga di. Pengar til gode Har du pengar til gode på skatten, kan du få beløpet inn på bankkonto. På tilgodebeløpet er det rekna rentegodtgjersle. Tilgodebeløp (med rentegodtgjersle) på kr 99 eller lågare blir ikkje tilbakebetalte. Du kan få nærare opplysningar om renteutrekninga og rentesatsane i skatteoppgjeret ved å gå inn på skatteetaten.no eller ved å kontakte skatteoppkrevjaren eller Skatteopplysninga. Klage på skatteavrekninga Klage på skatteavrekninga skal sendast til skatteoppkrevjaren innan tre veker etter at vedtaket har kome fram. Klage på likninga Fristen for å klage på likninga er 6 veker etter at skatteoppgjeret er sendt til skattytaren, likevel tidlegast 10. august. Klage på likninga sender du til skattekontoret. Du kan klage elektronisk, søk etter skjema RF-1117 på skatteetaten.no. For meir informasjon, sjå skatteetaten.no. Ektefellar Ektefellar som vel å fordele bankinnskot, renteinntekter, gjeld og gjeldsrenter annleis enn det som går fram av dei førehandsutfylte sjølvmeldingane, må sørgje for at begge sjølvmeldingane blir retta. Sjå òg temaet «Ektefellar, registrerte partnarar og meldepliktige sambuarar» i «Rettleiing til postane».

5 Førebels skatteutrekning Dei fleste har fått ei førebels skatteutrekning saman med sjølvmeldinga. Dette gjeld ikkje dersom du har ektefelle som er næringsdrivande og leverer «Sjølvmelding for næringsdrivande o.a.» personar som har lønns- og trekkoppgåvekodar som skattekontoret må handsame særskilt personar som ikkje har ordinært fødselsnummer, t.d. utlendingar personar/grupper med sjølvmeldingar som skattekontoret treng lang tid på å handsame, og som difor ikkje får skatteoppgjeret før i oktober meldepliktige sambuarar Endringar i sjølvmeldinga ny førebels skatteutrekning Dersom du gjer endringar i sjølvmeldinga, kan den førebelse skatteutrekninga vise feil beløp. Dersom du leverer sjølvmeldinga på skatteetaten.no, kan du å få ny elektronisk utrekning av skatten der. Leverer du på papir, må du gjere utrekninga manuelt. I dei fleste tilfelle er endringa i skatten lik 28 prosent av nye beløp og av endringa av inntekts- og frådragsbeløp (i Finnmark og Nord-Troms er prosentsatsen 24,5). Dette gjeld likevel ikkje inntektspostane lønn, pensjon og næringsinntekt. Har du endra slike inntekter, må du òg ta omsyn til trygdeavgift og toppskatt. Ola Nordmann er gift og blir likna i skatteklasse 1E ➊. Ektefellar som blir likna saman, blir anten sette i skatteklasse 2F eller 1E. Skatteklasse 2F viser at inntekt og formue er likna under eitt og fordelte mellom ektefellane i høve til nettoinntekta og nettoformuen til kvar av ektefellane. Skatteklasse 1E viser at inntektene til ektefellane er likna særskilt. Sjølv om inntekta blir likna særskilt, blir formuen alltid likna felles i skatteklasse 2 og fordelt mellom ektefellane i høve til kvar ektefelle sin nettoformue. Einslege forsørgjarar som har barn som er 17 år eller yngre, blir vanlegvis automatisk sette i skatteklasse 2. Einslege som forsørgjer barn som er 18 år eller eldre, får skatteklasse 1 dersom dei ikkje krev og grunngjev kravet om skatteklasse 2 i sjølvmeldinga. Sjå temaet «Foreldre og barn» i «Rettleiing til postane». Talet viser beløpet som arbeidsgjevaren har trekt i skatt gjennom året ➋. Sjekk beløpet mot lønnsslippane, lønns- og trekkoppgåvene og eventuelt innbetalt forskotsskatt. Har du betalt inn tilleggsforskot før 1. februar 2012, er dette beløpet òg med her. Førebels utrekna skattar og avgifter 2011 Formueskatt til: Grunnlag Skatt/avgift Staten Kommune Inntektskatt til: Staten, fellesskatt Kommune og fylke Staten, toppskatt av personinntekt Trygdeavgift: Nordmann Ola Lønn o.a. (7,8%) Sum skattar og avgifter i skatteklasse 1E før skattefrådrag Førebels utrekna skatt og avgift etter skattefrådrag Forskottstrekk (trekt av arbeidsgivar o.a.) Førebels utrekna skatt til gode (utan renter) Tilleggsforskott betalt etter 1. februar 2012 er ikkje med i denne skatteutrekninga, men blir godskrevet ved skatteoppgjeret. Viser endelig skatteoppgjer at du får pengar igjen, blir desse overført til konto ***** ** xxxxx. Vil du ha dei inn på ein annan konto, sjå informasjon lenger bak. Vil du unngå rentetillegg på eventuell restskatt, må du betale tilleggsforskot innan 31. mai Fristen gjeld sjølv om du har fått utsetjing med innlevering av sjølvmeldinga. Eventuell innbetaling er friviljug. Følgjande må brukast ved betaling: Kontonr - xxxx xx xxxxx KID - nr yyyyyyyyyyyyyyyyyyy IBAN - zzzzzzzzzzzzzzz SWIFT/BIC - NDEANOKK ➊ ➋ 5

6 Slik endrar du sjølvmeldinga på papir Det som står i sjølvmeldinga, er grunnlaget for kva du skal betale i skatt. Du er sjølv ansvarleg for at desse opplysningane er rette. Ta deg difor tid til å kontrollere at opplysningane er rette og fullstendige. Dei fleste førehandsutfylte opplysningane i sjølvmeldinga er henta frå årsoppgåver frå arbeidsgjevar, bankar, NAV, barnehage o.a. Dersom desse inneheld feil, må du rette beløpa i sjølvmeldinga. Om du ikkje tidlegare har bede den du har fått oppgåva frå om å sende rettingar til oppgåvene til Skatteetaten, må du gjere det no. Dersom du skal levere sjølvmeldinga på papir og det ikkje finst ein eigen post i sjølvmeldinga for beløp som skal førast opp, fører du beløpa i feltet «Beløp som ikkje er fylt ut på førehand, fører du her». Gje opp nummeret på posten. Dette finn du i «Rettleiing til postane», sjå i den alfabetiske innhaldslista eller postomtalen. Finn du ikkje nummeret, kan du i staden skrive tydeleg kva beløpet gjeld. Nye eller endra frådrags- og gjeldsbeløp fører du opp med minusteikn, inntekts- og formues beløp utan forteikn. Beløpa skal gjevast opp i heile kroner. Dersom du skal rette førehandsutfylte beløp, skal inntektsog frådragsbeløp førast i den første rette- Inntekta og formuen til barn er vanlegvis fordelt med ein halvpart på kvar av foreldra ➊. For foreldre som ikkje bur saman, les om likning av barn i temaet «Foreldre og barn» i «Rettleiing til postane». Per, sonen til Ola, har gått i kommunal barnehage. Oppgåva viser at Ola har betalt kr Per var òg i privat barnehage ei tid. Ola har betalt kr til den private barnehagen, men barnehagen har ikkje sendt oppgåve over kostnadene til barne pass til Skatteetaten (private barnehagar har plikt til å levere slike oppgåver). Maksimalt foreldrefrådrag for eitt barn er kr Ola fører opp namn og adresse på den private barnehagen i post 5.0 (Tilleggsopplysningar) ➋. Halvparten av frådraget fører Ola i si sjølvmelding. Ektefellen fører den andre halvparten i si sjølvmelding. Dei stryk det urette beløpet og fører det rette beløpet i rettekolonnen ved sida av (som her) ➌. Listeprisen på campingvogna er ikkje førehandsutfylt. Ola tek difor kontakt med ein merkeleverandør, som opplyser at liste prisen var kr i Ola gjev opp listeprisen i post ➍. Han reknar ut formuesverdien til 15 prosent av listeprisen, det vil seie kr , og fører beløpet i rettekolonnen for «Formue/ Gjeld» ➎. Skatteetaten Nordmann Ola Bolignr.: H202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Sjølvmelding 2011 for lønnstakarar og pensjonistar o.a. 2.1 Lønn og tilsvarande ytingar Fødselsnummer Skatteklasse 1E Fødselsnummeret til ektefellen Guidelines to the tax return, see taxnorway.no Om levering, sjå informasjon lenger bak. Har du spørsmål om skatt, sjå skatteetaten.no eller kontakt skattekontoret på telefon Kontroller beløpa nedanfor. Sjå Starthjelpa til sjølvmeldinga for korleis endre postar. Bruk post 5.0 for ev. tilleggsopplysningar. Inntekt/Frådrag Retta til Formue/Gjeld Retta til Lønn, Skattevik Bil Kode 111-A Fri bil Kode 118-A Sum grunnlag trygdeavgift (7,8%) Sum grunnlag toppskatt /4.3 Bustad og annan fast eigedom Bustad i Skattdal, Gnr/Bnr Bustad i Skattdal, Gnr/Bnr 00001/ / Fritidsbustad i Gol, Gnr/Bnr 00002/ /4.1/4.5 Renter, innskott, verdipapir, andre kapitalinntekter o.a /4.1.1 Renter/innskott i Sparebanken /4.1.1 Renter/innskott i Sparebanken ➊ Barn /4.5.2 Avkastning/verdi i A/S Forsikring / Verdi norske aksjer o.a. i verdipapirregister Skattepliktig aksjeutbytte/verdi overført frå RF-1088 Gevinst ved sal av aksjar o.a. RF Frådrag i tilknytning til arbeidsinntekt o.a Minstefrådrag eiga inntekt Reisefrådrag 230 dager 60 km - kr ➐ Ved endring, sjå Spesifikasjon av reisefrådrag 3.2.8/3.2.9 Reisefrådrag overført frå Spesifikasjon av reisefrådrag Barnepass o.a., 1 barn, meldt inn kr Kr til fordeling mellom ektefellane Fagforeining i alt kr Kode /4.8 Renter, gjeld, andre kapitalkostnader og frådrag /4.8.1 Renter/gjeld i Sparebanken /4.8.1 Renter/gjeld i ABC-bank Gåve til vitskaplig forsking Tap ved sal av aksjar o.a. RF Innbu/lausøyre, bil, MC, båt o.a Innbu/lausøyre inkl. båt med salsv. under Bil o.a., listepris som ny kr , 2003, FS Bil o.a., listepris som ny kr , 1990, HB Campingvogn, listepris som ny kr , 1996, CE 4630 ➍ /4.9 Sum grunnlag for inntekts- og formuesskatt RF-1030 LN Postboks 4305, 8608 Mo i Rana ➒ ➌ 0400 ➎ 6

7 kolonnen, formues- og gjeldsbeløp i den andre. Sjekk at all lønn og alle godtgjersler og frådrag er komne med. Hugs underskrifta når du leverer sjølvmeldinga på papir. Send sjølvmeldinga til den adressa som står på den. Du kan levere sjølvmeldinga på skatteetaten.no. Elektronisk levering er ein rask, enkel og sikker måte å levere på. ➓ ➋ Dersom du ikkje har endringar, kan du velje leveringsfritak. Sjå baksida for elektronisk innlevering av sjølvmeldinga Normann Ola Grunnlag for likningsverdi, post Bustad/Bustadselskap Rett opp feil eller fyll ut manglande opplysningar. Nye opplysningar kan føre til at den førehandsutfylte likningsverdien blir endra. Dersom du vil sjå den nye likningsverdien, kan du rekne den ut med bustadkalkulatoren på skatteetaten.no. Om du har endra likningsverdien i post fordi den førehåndsutfylte verdien overstig 30 % eller 60 % av marknadsverdien, ver venleg å svare på spørsmålet under om dokumentasjon. Dersom du eig fleire bustader enn det som er ført opp under, sjå rettleiinga. (1 ) Stredet 15 A Eigarpart: 50% Gnr: Bnr: 0001 Seksjonsnr: 6 Festenr: 66 Grunnlag Retta til Bustadtype (Einebustad, Leilegheit, Småhus): Einebustad Byggjeår 1980 P-rom/Buareal (i heile m 2 ) 160 m Primær-/sekundærbustad primærbustad Kan dokumentere for høg likningsverdi i høve til marknadsverdien: Ja Marknadsverdi kr Nordmann Ola (2) Gata 211A Eigarpart: 100% Bustadnr: H0103 Org.nr: Partsnr:12345 Spesifikasjon av reisefrådrag Grunnlag Rettet til Bustadtype (Einebustad, Leilegheit, Småhus): Einebustad Reisefrådrag, heim-arbeid dagar á km (tur-retur) á kr 1,50/0,70 = kr Byggjeår P-rom/Buareal Reisefrådrag, heim-arbeid (i heile m 2 ) dagar á km (tur-retur) 160 á mkr 2 1,50/0,70 = Primær-/sekundærbustad Reisefrådrag, besøk i heimen besøk á km (tur-retur) sekundærbustad á kr 1,50/0,70 = + Kan dokumentere for høg likningsverdi i høve til marknadsverdien: Ja Marknadsverdi kr Bom-/ferjeutgifter og fly-/togbillettar (spesielle vilkår, sjå rettleiinga) = + Sum = Eigendel Før summen over til post 3.2.8/3.2.9 Nordmann = Ola Opplysningar Spesifikasjon om av personlege reisefrådragforhold o.a Reisefrådrag, heim-arbeid 40 dagar á 60 km (tur-retur) á kr 1,50/0,70 = kr Fekk du i 2011 skattefrie spelegevinstar Reisefrådrag, heim-arbeid 190 eller gevinst dagar á 80frå tiltak arrangert frå massemedium til km (tur-retur) á kr 1,50/0,70 = ein verdi av til saman kr eller meir? Gi i så fall opp beløp/verdi. kr Om Reisefrådrag, kva for spelegevinstar besøk i heimen som er skattefrie, besøk sjå á rettleiinga km (tur-retur) til postane. á kr 1,50/0,70 = + Bom-/ferjeutgifter og fly-/togbillettar (spesielle vilkår, sjå rettleiinga) = Fekk du i 2011 arv eller gåve til ein verdi av til saman kr eller meir? Gi i så fall opp kr beløp/verdi. Sum (Arveavgiftspliktig arv/gåve skal i tillegg meldast på eige skjema til skattekontoret = sjølv om verdien ikkje overstig kr Sjå rettleiinga til postane). Eigendel Hadde Før summen du inntekt, over formue til post (herunder 3.2.8/3.2.9 fast eigedom) og/eller gjeld i utlandet i 2011? = Kryss i så fall for ja og gi nærmare opplysningar nedanfor. Sjå rettleiinga. Ja Krev du kreditfrådrag? Kryss i så fall for ja. Ja Krev du nedsetjing av skatt på lønn tent under arbeidsopphald i utlandet? Kryss i så fall for ja. Opplysningar om personlege forhold o.a. Ja Kryss av om du ønskjer sjølvmeldinga tilsend i annan målform: Bokmål Nynorsk Samisk Fekk du i 2011 skattefrie spelegevinstar eller gevinst frå tiltak arrangert frå massemedium til Do you ein verdi wish av to receive til saman an kr English version eller meir? of the Gi i tax så fall return opp next beløp/verdi. year? Yes No kr Om kva for spelegevinstar som er skattefrie, sjå rettleiinga til postane. Beløp som Fekk ikkje du i 2011 er fylt arv eller ut på gåve førehand, til ein verdi fører av til saman du her kr eller meir? Gi i så fall opp kr Postnr beløp/verdi. (Arveavgiftspliktig arv/gåve skal i tillegg meldast på eige skjema til skattekontoret sjølv Sjå om rettleiinga. verdien ikkje Skriv overstig tydeleg! kr Sjå rettleiinga til postane). Inntekt/Frådrag Formue/Gjeld 3.3.1/ Hadde du inntekt, formue (herunder fast eigedom) og/eller gjeld i utlandet i 2011? Kryss Gjeld og gjeldsrenter til Petra Nordmann, i så fall for ja og gi nærmare opplysningar nedanfor. Sjå rettleiinga Ja Krev du kreditfrådrag? Kryss i så fall for ja. Ja Krev 1000 Stomperudbygda, født du nedsetjing av skatt på lønn tent under arbeidsopphald i utlandet? Kryss i så fall for ja. Ja Kryss av om du ønskjer sjølvmeldinga tilsend i annan målform: Bokmål Nynorsk Samisk Do you wish to receive an English version of the tax return next year? Yes No 5.0 Tilleggsopplysningar Blir plassen for liten, bruk eget ark Beløp som ikkje er fylt ut på førehand, fører du her Vi har betalt kr for pass og stell av barn i Stomperud barnehage, adresse Postnr Sjå rettleiinga. Skriv tydeleg! Inntekt/Frådrag Formue/Gjeld 1000 Stomperudbygda. Foreldrefrådraget er delt med ein halvpart på kvar av oss. Før opp talet vedlegg til sjølvmeldinga (hugs å skrive namn og fødselsnummer på alle vedlegg). 5.0 Tilleggsopplysningar Blir plassen for liten, bruk eget ark. Eg har kontrollert tala i sjølvmeldinga, og har ført opp endringar eller nye opplysningar dersom det har vore nødvendig. Opplysningane er gitt etter beste skjønn og overtyding og så fullstendig som råd. Eg er kjend med at eg kan kome i straffansvar om eg gir urette eller ufullstendige opplysningar. 7 ➏ ➑ Ola eig ein bustad bygd i Hausten 2010 rapporterte Ola inn opplysningar om bustaden, inkludert arealet. Då målte Ola arealet til bustaden til å vere 160 m². Ola har ført opp eit tilbygg til bustaden i Påbygget har utvida arealet av P-ROM i bustaden med 25 m2. Ola rettar den førehandsutfylte arealopplysninga ved å stryke 160 m2 og gje opp 185 m2 i rettekolonnen ➏. Når Ola endrar opplysninga om arealet til bustaden, blir den førehandsutfylte likningsverdien på kr i post feil. Det er likevel ikkje naudsynt for Ola å endre beløpet, då skattekontoret vil rekne ut den nye likningsverdien basert på den nye arealopplysninga. Ola kan få rekna ut den nye likningsverdien ved å bruke bustadkalkulatoren på skatteetaten.no I einskilde tilfelle er reisefrådraget for reiser mellom heimen og fast arbeidsstad ført opp med det same beløpet som på sjølvmeldinga for i fjor. Dersom du har flytta, starta i ny jobb, blitt pensjonist, eller hatt fleire eller færre arbeidsdagar enn i fjor, må du stryke beløpet ➐. Fyll ut «Spesifikasjon av reisefrådrag» ➑ og før nettobeløpet i post 3.2.8/3.2.9 ➒. Ola har flytta i løpet av året. I 40 dagar hadde han ein dagleg reiseavstand mellom heimen og den faste arbeidsstaden på 60 km tur-retur. Dei siste 190 dagane var reiseavstanden 80 km tur-retur. Han spesifiserer dette i feltet for utrekning av reisefrådrag ➑, og fører opp det nye beløpet i post 3.2.8/3.2.9 ➒. Ola har lånt kr av mor si, Petra Nordmann, adresse 1000 Stomperudbygda, fødd For dette har han betalt kr i påkomne renter. Beløpa fører han opp her ➓, med minusteikn framfor, og merkjer posten 3.3.1/4.8.1.

8 Alle kan levere sjølvmeldinga elektronisk Slik leverer du sjølvmeldinga elektronisk ➊ ➓ ➋ ➌ ➎ ➍ ➑ ➏ ➐ ➊ ➋ ➌ ➎ ➒ ➍ Oversikt over alle postane i sjølvmeldinga ➊ Bruk «Gå direkte til post» når du veit nummeret på posten og vil gå direkte dit. ➋ Du kan gå til «Søk i rettleiinga» for å finne fleire opplysningar om ein post eller eit tema. ➌ Les «Rettleiing til postane». ➍ Lær meir om korleis du brukar nettløysinga. Her finn du òg tilvising til brukarstøtte. ➎ Til alle postane i sjølvmeldinga er det knytt hjelpetekstar. Klikk på?-knappen for å sjå hjelpeteksten. Enkeltpostar ➊ Her er alle postane som høyrer til denne hovudgruppa. ➋ For å endre beløp eller slette ein post brukar du desse lenkjene. ➌ Bruk nedtrekkslista for å leggje til nye postar. Du finn alle tilgjengelege postar for denne hovudgruppa her. For nokre postar er det naudsynt å gje fleire opplysningar på eigne RF-skjema. Ved utfylling av sjølvmeldinga på Internett blir RF-skjema tilgjengelege når du legg til ein post som krev dette. RF-skjema blir automatisk sende inn når dei er fylte ut saman med sjølvmeldinga di. ➏ Her er ein av postane under gruppa «2.1 Lønn og tilsvarande ytingar» endra. Opphavleg beløp er stroke over, og nytt beløp ligg i kolonnen «Retta til». ➐ Bruk lenkja til å endre eller leggje til postar. ➑ Alle postane i sjølvmeldinga er sorterte i hovudgrupper. Bruk lenkja for å endre eller leggje til ein post i denne gruppa. ➒ Når du har gjort alle endringar og tilføyingar, kan du sende inn sjølvmeldinga. Det er mogleg å sende inn fleire gonger fram til fristen 30. april dersom du vil endre nokre av postane seinare. ➓ Her finn du alle vedleggsskjema du kan leggje ved sjølvmeldinga. Du kan òg endre og slette skjema her. ➍ Når du er ferdig med å gjere endringar i denne hovudgruppa, går du tilbake til oversikta med denne knappen. Då blir alle endringar lagra. ➎ Her er?-knappen brukt for å vise hjelpeteksten til post «Lønn og naturalytingar o.a.». Utgitt av: Skattedirektoratet Februar 2012 Opplag: Bokmål Nynorsk Samisk Engelsk Design og layout: Consilio Kommunikasjon AS Foto: Bård Gudim Trykk: Wittusen & Jensen RF-2039 N skatteetaten.no

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivande

Starthjelp for næringsdrivande SJØLVMELDINGA 2014 Starthjelp for næringsdrivande Sjølvmelding for næringsdrivande må leverast Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no NYNORSK Innhald: Del

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Nye skatteregler for pensjonister Enkel elektronisk levering Leveringsfrister:

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk Leveringsfrist 30. april 2014 Sjekk alle opplysninger og fradrag skatteetaten.no

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Nordmann Ola Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Fødselsnummer 03 11 63 003 31 Skatteklasse

Detaljer

Selvangivelse 2014 0400

Selvangivelse 2014 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2014 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Nordmann Kari Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for næringsdrivende mv. Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! Fødselsnummer

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende Enkel elektronisk levering Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Leveringsfrister: 30. april (papir) og 31. mai (elektronisk) skatteetaten.no BOKMÅL

Detaljer

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F)

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) Rettleiing til Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Kven skal levere oppgåva 2 Når skal oppgåva leverast 2 Kva er Aksjar og eigenkapitalbevis 2011

Detaljer

Kodane skal givast opp i stigande nummerrekkjefølgje.

Kodane skal givast opp i stigande nummerrekkjefølgje. Innleiing Kodeoversikta (9. utgåve) gjeld frå og med inntektsåret 2005 (lønns- og trekkoppgåver som blir leverte i januar 2006). Kodeoversikta skal dekkje alle typar ytingar frå arbeidsgivar og oppdragsgivar

Detaljer

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato.

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato. Skatteetaten Sjølvmelding for person som ikkje har motteke førehandsutfylt sjølvmelding 2014 Namn Skattekommune Fødselsdato/ D-nr, Det er utarbeidd ei eiga rettleiing, RF-2042 Fristen for innlevering er

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Spar skatt. Les våre tips til selvangivelsen! Selvstendig og smart. Ligningsverdi i selvangivelsen. Den helvetes skatten

SKATTE BETALEREN. Spar skatt. Les våre tips til selvangivelsen! Selvstendig og smart. Ligningsverdi i selvangivelsen. Den helvetes skatten SKATTE BETALEREN Nr 2 2011 www.skattebetaleren.no Spar skatt Les våre tips til selvangivelsen! Den helvetes skatten Selvstendig og smart Ligningsverdi i selvangivelsen Vil du ha en enkel webside til ditt

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Leveringsfrist 30. april 2014 Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk skatteetaten.no

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

Skattehåndboken 2012/2013

Skattehåndboken 2012/2013 Skattehåndboken 2012/2013 Skattebetalerforeningen Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorganisasjon for rettighetshavere

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Ingen endring ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL 1.3 Samboere Innhold: Uttrykket

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Registrering av gjeldsordningssak / søknad om gjeldsordning etter lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner

Registrering av gjeldsordningssak / søknad om gjeldsordning etter lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner Registrering av gjeldsordningssak / søknad om gjeldsordning etter lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner Søknaden skal fremjast for namsmannen der søkjaren

Detaljer

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular Informasjon om inntaket til vidaregåande skular E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar fram til skulestart (mottatt før kl. 12.00 på fredagar) 2015 N S Inntakskontoret Besøksadresse Fylkeshuset,

Detaljer

Om lov om endringar i skatteloven mv. (kjeldeskatt på pensjonar mv.)

Om lov om endringar i skatteloven mv. (kjeldeskatt på pensjonar mv.) Finansdepartementet Ot.prp. nr. 20 (2008 2009) Om lov om endringar i skatteloven mv. (kjeldeskatt på pensjonar mv.) Tilråding frå Finansdepartementet av 12. desember 2008, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Diverse opplysningar. Nei. Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Nei. Garantibeløp per 31.

Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Diverse opplysningar. Nei. Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Nei. Garantibeløp per 31. Skatteetaten Sjølvmelding for aksjeselskap m.m. Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Kontorkommune per 31.12. Endring i namn og postadresse må meldast til Einingsregisteret, Brønnøysund

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden.

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Innhald Oppsummering av dei viktigaste funna... s. 3 Politiske tilrådingar... s. 3

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar.

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. St.prp. nr. 72 (1998 1999) og Innst. S. nr. 4 (1999 2000) St.prp. nr. 65 (2006 2007) og Innst. S. nr. 262 (2006 2007) St.meld. nr. 44 (2003

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer