Skattemelding for formues- og inntektsskatt næringsdrivande o.a RF-1030

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skattemelding for formues- og inntektsskatt næringsdrivande o.a RF-1030"

Transkript

1 Skattemelding 0400 for formues- og inntektsskatt næringsdrivande o.a Nordmann Kari Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Skattemelding for næringsdrivande skal leverast og må leverast elektronisk! Fødselsnummer Skatteklasse Ektefelles fødselsnummer Forklaringar til alle postane og informasjon om korleis du endrar postane/beløpa, finn du på skatteetaten.no/finnpost Guidelines to the tax return, see skatteetaten.no/finditem 2.1 Lønn og tilsvarende ytingar Inntekt/Fradråg Retta til Formue/Gjeld Retta til 2.8/4.3 Bustad og annan fast eigedom Bustad i Skattdal eigardel 50 %, Gnr/Bnr 00001/ Ubebygd tomt utanfor inntektsgivande aktivitet eigardel 50 %, Gnr/Bnr 00002/0002 i Skattdal Ubebygd tomt utanfor inntektsgivande aktivitet eigardel 100 %, Gnr/Bnr 00143/0001i Skattvik /4.1/4.5 Renter, innskott, verdipapir, andre kapitalinnt. o.a /4.1.1 Renter/innskott i Sparebanken / , Renter/innskott i Sparebanken /4.5.2 Avkastning/verdi i A/S Forsikring /4.1.7 Renter/verdi av obligasjonar, Obligasjon / , Renter/verdi av obligasjonar, Obligasjon Frådrag i tilknytning til arbeidsinntekt o.a /3.2.9 Reisefrådrag overført frå Spesifikasjon av reisefrådrag Foreldrefrådrag 1 barn meldt inn kr Kr til fordeling mellom ektefellane /4.8 Renter, gjeld, andre kapitalkostnader og frådrag /4.8.1 Renter/gjeld i Sparebanken /4.8.1 Renter/gjeld i ABC-bank Tilskot til vitskapleg forsking Tap sal vp-fond rentedel, Norden Aksje AS Innbu/lausøyre, bil, MC, båt o.a Innbu/lausøyøre inkl. båt med salsv. under kr Bil o.a listepris som ny kr , 2010, FS Bil o.a. listepris som ny kr , 2012, HB /4.9 Sum grunnlag for inntekts- og formuesskatt RF-1030 NN

2 Nordmann Kari Post Bustadsopplysningar - Grunnlag for formuesverdi, Bustad/Bustadselskap/ Bustadsameige Rett opp feil eller fyll ut opplysningar som manglar. Nye opplysningar kan føre til at førehandsutfylt formuesverdi blir endra. Vil du sjå den nye formuesverdien, kan du rekne ut denne med bustadkalkulatoren på skatteetaten.no. Har du endra formuesverdien i post fordi du kan dokumentere at formuesverdien overstig 30 % (primærbustad) eller 100% (sekundærbustad) av den dokumenterte marknadsverdien til bustaden. Ver vennleg å svare på spørsmål nedanfor. Eig du fleire bustader enn det som er oppført nedanfor, sjå skatteetaten.no (1) Stredet 15 A Eigardel: 50,00% Gnr: Bnr:0001 Seksjonsnr: 6 Festenr: 66 Bustadverdi (utrekna verdi): Formuesverdi: Grunnlag Retta til Bustadstype (Einebustad, Leilegheit, Småhus): Einebustad Byggjeår 1980 P-rom/Buareal (i heile m 2 ) 160 m 2 Primær/sekundærbustad primærbustad Kan dokumentere for høg likningsverdi i høve til marknadsverdien: Ja Marknadsverdi kr

3 3.2.8/3.2.9 Spesifikasjon av reisefrådrag Nordmann Kari Reisefrådrag, heim-arbeid dagar à km (tur-retur) à kr 1,56/0,76 kr Reisefrådrag, heim-arbeid dagar à km (tur-retur) à kr 1,56/0, Reisefrådrag, besøk i heimen besøk à km (tur-retur) à kr 1,56/0, Frådrag for besøksreiser til heim utanfor EØS - faktiske kostnader, tal på reiser reisemåte + Bom-/ferjeutgifter dersom desse overstig kr Flybilettar (særskilde vilkår, sjå skatteetaten.no/reisefrådrag) + Sum = Eigendel Før summen over til post 3.2.8/3.2.9 = 1.2/1.5 Opplysningar om personlege forhold o.a Fekk du i 2017 skattefrie spelegevinstar eller gevinstar frå arrangement lagde til rette av massemedia til ein verdi av til saman kr eller meir? Gi i så fall opp beløp/verdi. Om kva for spelegevinstar som er skattefrie, sjå skatteetaten.no Kr Fekk du i 2017 arv eller gåve til ein verdi av til saman kr eller meir? Gi i så fall opp beløp/verdi. Kr Har du teke imot eigedom som arv eller gåve, må du sjå til at eigedomen står oppført med rett formuesverdi i post (bustad)/post (fritidseigedom). Du må òg i eit eige vedlegg til skattemeldinga gi opplysningar om inngangsverdien til eigedomen, datoen for erverv og korleis inngangsverdien er fastsett. Som inngangsverdi nyttar du marknadsverdien eller den tidlegare eigaren sin inngangsverdi avhengig av skatteposisjonen til den tidlegare eigaren. Les meir på skatteetaten.no/inngangsverdi Dersom eigedomen ikkje er førehandsutfylt må du i det same vedlegget i tillegg føre opp eigedomens kommune, gnr., bnr. (ev. organisasjonsnummeret til bustadselskapet) og adressa til eigedomen. Har du vore i ulønna oppdrag for ein organisasjon og teke imot pengestøtte frå frivillige bidragsytarar i nær familie med ein samla verdi av kr eller meir? Før i så fall opp beløp Les meir på skatteetaten.no/finnpost Dersom pengestøtta er frå andre enn nær familie, skal du føre den samla verdien av i post Kr Inntekt, frådrag, formue og gjeld i utlandet skal førast i rett post i skattemeldinga. Sjå skatteetaten.no/finnpost Krev du frådrag for betalt skatt i utlandet (kreditfrådrag)? Krev du nedsetjing av skatt på lønn tent under arbeidsforhold i utlandet? Krev du opphøyr av skatteplikt som busett (emigrasjon)? Du må gi nærare opplysningar nedanfor og endre dei postane dette har innverknad på. Kva for eit land har du busett deg i? Dato for opphøyr av skatteplikt: Krev du deg skattemessig busett i eit anna land etter skatteavtale? Du må gi nærare opplysningar nedanfor og endre dei postane dette har innverknad på. Kva for eit land har du busett deg i? Dato for endra bustad etter skatteavtale: Har du lønn frå ein internasjonal organisasjon, som du krev friteken for skattlegging i Noreg? Gjer eventuelle endringar i post Før opp namnet på organisasjonen: Har medlemskapen din i norsk folketrygd opphøyrt eller er du friteken for trygdeavgift i Noreg? Dato for opphøyr: Periode for fritak: - (Fyll ut skjema RF1147) (Fyll ut skjema RF1150) Krev du skatteavgrensing ved lita skatteevne etter 17-4 i skattelova? Vil du vite meir om kven som kan ha krav på slik skatteavgrensing, sjå skatteetaten.no Skattemelding Tema og Frådrag Skatteavgrensing ved lita skatteevne 1.3 Krev du klasse 2 for forsørging av ektefelle i utlandet? Har du gifta deg etter og krev felles fastsetjing med ektefellen? Kryss av om du neste år ønskjer skattemeldinga tilsend i ein annan målform: Bokmål Nordsamisk Do you prefer to receive an English version of the tax return next year? Yes Beløp som ikkje er fylt ut på førehand, fører du her Postnr. Sjå skatteetaten.no. Skriv tydeleg! Inntekt/Fradråg Formue/Gjeld Dersom du har opplysningar som har innverknad på skatten din, og du ikkje kan gi opplysningar i den aktuelle posten, kan du sende inn opplysningane i eit eige vedlegg til skattemeldinga. Dato Underskrift Telefon 0 0 0

4 Nordmann Kari Førebels oversikt over skattar 2017 Skatt Innbetalt forskottsskatt Tilleggsforskott betalt før 1. februar Leverer du på papir eller legg ved vedlegg, får du tidlegast skatteoppgjeret i august. Skattepengar til gode Viser skatteoppgjeret at du får pengar att, blir desse overførte til **** ** Ønskjer du eventuelle skattepengar til gode på ein annan konto enn den som er føreslått, eller ønskjer du det på utbetalingskort, må du melde frå om dette innan 15. mai. Les meir på skatteetaten.no Skattemelding Praktisk om skattemeldinga Endre kontonummer Du har motteke skattemelding for næringsdrivande. Denne MÅ han leverast, og leveringa må skje elektronisk. Når kjem skatteoppgjeret? Det er ikkje rekna ut førebels skatt. Du får skatteoppgjeret tidligst i august eller seinast i oktober. Har vi fått opplysningar om betalt/trekt skatt eller BSU, er dette vist øvst på sida. Ifølgje innkomne opplysningar har du i 2017 motteke utbetling til næringsdrivande mv. med kr Alle opptente næringsinntekter i 2017 førast i næringsoppgåva (RF-1175) post eller i salsinntektar i næringsrapport skatt. Tilleggsforskot betalt etter 1. februar 2018 er ikkje med i denne skatteutrekninga, men blir godskrive ved skatteoppgjeret. Vil du unngå rentetillegg på ein eventuell restskatt, må du betale tilleggsforskot innan 31.mai Fristen gjeld sjølv om du har fått utsett innleveringa av skattemeldinga. Ei eventuell innbetaling er frivillig. Dette må du oppgi når du skal bestale: Kontonr : Namn : KID - nr : IBAN : SWIFT/BIC : xxxx xx xxxxx NN skatteoppkreverkontor yyyyyyyyyyyyyyyyyyy NOzz zzzz zzzz zzz NDEANOKK

5 Obligatorisk elektronisk levering av skattemeldinga Som næringsdrivande må du levere skattemeldinga elektronisk via altinn.no Du må levere skattemeldinga. Du kan ikkje ta i bruk ordninga med leveringsfritak. Du risikerer å få fastsett formue og inntekt ved skjønn og bli pålagd tvangsmulkt om du ikkje leverer skattemeldinga eller om du leverer skattemeldinga på papir. For nye næringsdrivande sjå særskilt skattetaten.no/naering Korleis kontrollerer du skattemeldinga? Kontrollèr opplysningane og før inn det som eventuelt manglar. Rettleiinga til postane finn du på skatteetaten.no/finnpost Korleis leverer du skattemeldinga? Skattemeldinga leverer du på altinn.no Lurer du på korleis du legg til eller endrar ein post, kan du få rettleiing på skatteetaten.no Næringsrapport skatt er ei enklare leveringsløysning for næringsdrivande med enkle forhold. Les meir om kven som kan bruke Næringsrapport skatt på skatteetaten.no/enkeloppgave Har du eit lite føretak med driftsinntekter som ikkje overstig kr , kan du velje å ikkje levere næringsoppgåve, sjå skatteetaten.no/enkeloppgave Frist for levering av skattemeldinga er 31.mai. Få full oversikt over skatten din på éin stad, bli elektronisk brukar Det er like enkelt som å bruke nettbank eller å bestille reiser via Internett. Du kan registrere deg på skatteetaten.no/ebruker og følgje lenkja til difi.no: Vel Registrer ny brukar i ID-porten. Her finn du informasjon om ulike måtane å logge inn på og følgjer rettleiinga derfrå. Kontakt Treng du meir informasjon, sjå skatteetaten.no eller kontakt skatteopplysninga på telefon Frå utlandet (+47)