Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Starthjelp for lønnstakere og pensjonister"

Transkript

1 Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side 3 Ingen endring: Ingen levering Bokmål

2 Kontroller selvangivelsen! I «Rettledning til postene» finner du hvor i selvangivelsen inntekt/fradrag og formue/gjeld skal føres. Du har selv ansvar for å oppgi all skattepliktig inntekt og formue og føre opp fradrag. Dette gjelder også forhold som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen. Du må også sørge for å endre forhåndsutfylte beløp som er feil. Bruk lønns- og trekkoppgaver, pensjonsoppgaver og årsoppgaver, som du fikk i januar i år, til å kontrollere beløpene. Endrer du lønn og pensjon, kan dette føre til endret minstefradrag. Du trenger ikke å regne ut nytt minstefradrag. Skatteetaten endrer dette. Skatteetaten mottar ikke opplysninger om alle fradrag du kan ha krav på. Pass derfor på å føre opp fradrag som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen. Da unngår du å betale for mye skatt. For informasjon om fradrag, se «Rettledning til postene». Har du krav på foreldrefradrag? Sjekk at beløpet er riktig. Har du i løpet av året skiftet arbeidsplass eller bosted, kan et eventuelt forhåndsutfylt reisefradrag være feil. Det samme gjelder dersom du ikke har vært i arbeid hele året eller har endret stillingsbrøk. Er du enslig forsørger, kan du ha krav på skatteklasse 2, se temaet «Foreldre og barn» i «Rettledning til postene». Sjekkliste! Du kan lese mer om postene nedenfor i «Rettledning til postene». Det kan være aktuelt å gjøre endringer eller tilføyelser på selvangivelsen hvis du i 2011 bl.a. har hatt: Aksjer Utbytte, kjøp eller salg av aksjer/egenkapitalbevis Postene 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, , 3.3.8, og Barnehage/dagmamma Utgifter til pass og stell av barn (gjelder også kostnader til transport) Post Bil og/eller båt Kjøpt eller solgt båt, bil eller campingvogn Postene 4.2.4, og Bolig og/eller fritidsbolig inntekter/fradrag/formue Formue av bolig Se temaet Bolig og annen fast eiendom i Rettledning til postene Post Fri bolig utenfor arbeidsforhold (føderåd) Postene og Fri bolig utenfor arbeidsforhold Post Kjøp eller salg av bolig Postene (skattepliktig gevinst) og (fradragsberettiget tap) Utleie av bolig/fritidsbolig Postene og Utleie av fritidsbolig du selv bruker Post Festet (bygslet/leid) tomt Se temaet «Festetomter til bolig- og fritidshus» i «Rettledning til postene» Lån til/fra private Lånt penger til eller fra familie eller venner Postene 3.1.2, 3.3.1, og Næringsinntekt Post 2.7 Pendlerkostnader Bodd utenfor hjemmet på grunn av arbeidet Postene og Reiseutgifter hjem arbeid/besøksreiser Reisefradrag på mer enn kr Postene 3.2.8/3.2.9 Renteinntekt ekstrabeskatning Post Sykdomsutgifter Merutgifter på minst kr som følge av varig sykdom Post Underholdsbidrag Mottatt fra eller betalt til fraseparert eller tidligere ektefelle Postene og Underskudd Påse at riktig underskudd fra tidligere år er ført til fradrag i 2011 Post Utland inntekt og formue Postene 1.5.6, 2.2.2, 2.2.3, , 3.3.2, 4.1.9, 4.6.1, og Mer informasjon Rettledninger: Rettledning til postene Rettledning for utenlandske arbeids takere og selvstendige nærings drivende Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge Brosjyrer med informasjon til utenlandske arbeidstakere med opphold i Norge: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2011 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Standardfradrag Andre aktuelle brosjyrer: Avgift på arv og gaver Familiebarnehager og skatt Fradrag for arbeidsreiser reiser mellom hjem og fast arbeidssted Lønnsarbeid i hjemmet Nye skatteregler for pensjonister Pendlere, bosted, skatteforhold Salg mv. av fast eiendom Skatt ved utleie av bolig og fritidseiendom Skatteregler ved barnepass for foreldre, dagmammaer og praktikanter/au pair Ungdom, arbeid og skatt Du finner dette og mer informasjon på skatteetaten.no eller ved å henvende deg til skattekontoret. 2

3 Selvangivelsestyper Personlige skattytere får enten tilsendt «Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister mv.» eller «Selvangivelse for næringsdrivende mv.» Levering av selvangivelsen Leveringsmåter Du kan levere selvangivelsen på skatteetaten.no. Du kan levere på papir. Du kan velge leveringsfritak hvis de forhåndsutfylte opplysningene er fullstendige og korrekte. Forhåndsutfylte opplysninger Opplysninger som Skatteetaten har fått fra arbeidsgivere, banker, forsikringsselskaper, barnehager mv. er ført inn i selvangivelsen. Du må kontrollere at de forhåndsutfylte opplysningene er fullstendige og korrekte. Har du andre opplysninger av betydning for likningen, må du også føre disse inn slik at de kan bli vurdert ved likningen. På side 2 vises det til poster det kan være særlig aktuelt å gjøre tilføyelser eller endringer i. Du trenger ikke å levere selvangivelsen dersom opplysningene er fullstendige og korrekte. Hvis innholdet i selvangivelsen ikke er korrekt eller du har tilføyelser, må den korrigeres og leveres innen fristens utløp. Hvis den ikke leveres innen fristen, anses den for å være levert med de forhåndsutfylte opplysningene. Er opplysningene uriktige eller ufullstendige, kan du bli ilagt tilleggsskatt. Enkelt å levere elektronisk Hvis du ikke kan benytte deg av ordningen med leveringsfritak, anbefaler Skatteetaten at du leverer selvangivelsen elektronisk. Fremgangsmåten er beskrevet på side 8. Endringer og tilføyelser kan gjøres raskt og enkelt med noen få tastetrykk. Systemet vil hjelpe deg til å fylle ut selvangivelsen. Umiddelbart etter at du har gjort endringer vil du få beregnet skatten elektronisk. Er selvangivelsen riktig, vet du med en gang om du får tilbakebetalt penger eller om du må betale restskatt. Innlogging med ID-porten/MinID ID-porten/MinID gir deg elektronisk tilgang til selvangivelsen din på skatteetaten.no. Har du registrert deg som ID-porten/MinIDbruker og oppgitt mobilnummer og e-postadresse, får du engangskoder umiddelbart på SMS. Er du ikke av de 2,3 millioner som allerede bruker ID-porten/MinID, må du ha følgende for å registrere deg: fødselsnummer mobilnummer og/eller e-postadresse PIN-kodebrev * * Første gang du registrerer deg som ID-porten/MinID-bruker trenger du et sett med PIN-koder. Mangler du disse må du bestille nye på skatteetaten.no/pin eller via SMS, skriv PINKODER<mellomrom>fødselsnummer (11 siffer) og send til PIN-kodene blir sendt i brev til din folkeregistrerte adresse. Du vil motta brevet i løpet av 1-5 virkedager. Registrerer du mobilnummeret ditt, kan du velge å få SMS-kode hver gang du logger inn. Papirfri selvangivelse = eaktør Ønsker du papirfri selvangivelse, kan du be om at du neste år kun får den tilsendt elektronisk. Dermed sparer du miljøet. Du blir varslet på sms eller per e-post når selvangivelse og skatteoppgjør er tilgjengelig elektronisk. Noe behov for å få tilsendt selvangivelsen og skatteoppgjøret på papir har du dermed ikke. For å bli eaktør trenger du bare å gå inn i leveringsløsningen på skatteetaten.no og krysse av for å få selvangivelsen og/eller skatteoppgjøret kun elektronisk til neste år. Les mer på skatteetaten.no/eaktor. Skatteplikt til flere kommuner Selv om du er skattepliktig til flere kommuner, skal du bare levere selvangivelsen til ett skattekontor. Nye skatteregler for pensjonister Er du blitt næringsdrivende i 2011? Har du startet personlig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak) uten at Skatteetaten kjenner til det, har du fått tilsendt «Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister mv.». Tilsvarende gjelder hvis du er blitt deltaker i KS, DA, ANS mv. Du har da behov for «Starthjelp for nærings drivende». Denne kan du laste ned fra skatteetaten.no eller få på skatte kontoret. Vi anbefaler at du leverer selvangivelsen elektronisk via altinn.no. Du kan i stedet levere den på papir med pliktige skjemaer. Mer informasjon om levering av selvangivelsen finner du i «Rettledning til postene» post 2.7. Leveringsfrist Frist for levering av selvangivelsen er 30. april Har du i 2011 vært deltaker i et deltakerliknet selskap som sender inn selskapsoppgaven elektronisk, har du frist til 31. mai Selvstendig næringsdrivende som leverer elektronisk, og har mottatt selvangivelse for næringsdrivende har også frist til 31. mai Du kan søke skattekontoret om utsatt leveringsfrist dersom du har særlige grunner, f.eks. sykdom eller reisefravær, som gjør det svært vanskelig for deg å levere selvangivelsen innen fristen. Søk etter skjemaet RF-1115 på skatteetaten.no for mer informasjon om utsettelse. Du kan søke elektronisk. Ønsker du ikke å søke elektronisk, må du snarest sende skriftlig søknad hvor du oppgir fødselsnummer, navn og adresse samt en kort begrunnelse for søknaden. Alle tjenester er åpne hele døgnet fra 20. mars 2012 Fra 1. januar 2011 kom det nye regler for skatt på alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP). Skattereglene er også endret for uførepensjon og visse trygdeytelser. Det er innført skattefradrag for alderspensjonister og mottakere av AFP. Særfradrag for alder er opphevet. Regelen om skattebegrensning for lav inntekt gjelder ikke lenger for deg som mottar alderspensjon eller AFP, men kun hvis du mottar uførepensjon eller visse trygdeytelser. Er du gift eller meldepliktig samboer, vil en fordeling av inntekter og utgifter mellom dere kunne få betydning for hvor stort skattefradrag du/dere kan få. I hvilken utstrekning du/dere kan gis skattebegrensning vil også kunne påvirkes av en slik fordeling. Les mer om temaet «Skattefradrag for pensjonsinntekt og skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt» i «Rettledning til postene» og på skatteetaten.no. 3

4 Dokumentasjonskrav Sammen med selvangivelsen skal du alltid sende inn legeattest når du krever særfradrag for store kostnader ved sykdom. Har du tidligere levert legeattest hvor det framgår at sykdommen er kronisk, trenger du ikke sende inn ny legeattest legeattest/attest fra barnevern som bekrefter særlig behov for omsorg og pleie av barn som er eldre enn 11 år, se post dokumentasjon for gjeldsrenter i utlandet dokumentasjon for betalt skatt i utlandet hvis du krever kreditfradrag eller inntektsfradrag dokumentasjon hvis du til sammen har hatt kr eller mer i skattefrie lotterigevinster mv. Leverer du selvangivelsen på skatteetaten.no, kan du levere nødvendig dokumentasjon enten som elektroniske vedlegg eller på papir innen selvangivelsesfristen. Husk å merke vedleggene med navn og fødselsnummer. Annen dokumentasjon trenger du bare sende inn hvis skattekontoret ber om det. Vær likevel oppmerksom på at du kan bli bedt om dokumentasjon også etter at du har mottatt skatteoppgjøret. Ta derfor vare på dokumentasjonen. Pliktige skjemaer Du må fylle ut egne skjemaer og legge dem ved selvangivelsen når du har solgt aksjer eller egenkapitalbevis i norske eller utenlandske selskaper, se postene 3.1.8, , og i «Rettledning til postene» har leid ut bolig/fritidsbolig som skal regnskapsliknes, se tema «Bolig og annen fast eiendom» i «Rettledning til postene» krever fradrag for faktiske bilkostnader, se temaet «Bil» i «Rettledning til postene» krever fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet, krever nedsettelse av inntektskatt på lønn og pensjon eller har utenlandsk bankinnskudd, se post i «Rettledning til postene» Merk alle vedlegg med navn og fødselsnummer. Oppgi antall vedlegg på selvangivelsen. Uriktige eller ufullstendige opplysninger Gir du uriktige eller ufullstendige opplysninger, må du vanligvis betale tilleggsskatt. Tilleggsskatten utgjør 30 prosent av den skatten som er eller kunne ha vært unndratt. I alvorlige tilfeller kan det i tillegg ilegges en skjerpet tilleggsskatt med 15 eller 30 pro sent. Den totale tilleggsskatten blir da 45 eller 60 prosent. Endring av poster i selvangivelsen Skattekontoret kan endre beløp du har ført i selvangivelsen. Hovedregelen er at du får varsel hvis det er aktuelt å gjøre endringer. Skattekontoret behøver ikke varsle deg for å forhøye bruttoformue og/eller redusere gjeld som til sammen ikke utgjør mer enn kr forhøye inntekt og/eller redusere fradrag som til sammen ikke utgjør mer enn kr stryke en post som ikke er fradragsberettiget, når du tidligere har fått strøket en tilsvarende post endre en skjønnsmessig fastsatt formueseller inntektspost og tilsvarende endring er foretatt ved en tidligere likning endre, utelate eller tilføye beløp som åpenbart skyldes regne-/skrivefeil eller misforståelse av skattelovgivningen, og en eventuell uttalelse fra deg ikke vil ha betydning for likningen Når kommer skatteoppgjøret? Nytt i år er at skatteoppgjørene ikke blir sendt ut på spesifikke datoer, men så snart selvangivelsen er ferdig behandlet. Det vil si at du kan få ditt oppgjør i løpet av juni, juli, august eller september, senest i oktober. Fortsatt vil de fleste få skatteoppgjøret i juni, men vi har ikke mulighet til å si når ditt oppgjør vil være ferdig. Restskatt På restskatt er det beregnet et rentetillegg. Restskatt (med rentetillegg) på kr 99 eller lavere kreves ikke inn. Uførepensjonister, mottakere av overgangsstønad, etterlattepensjon, pensjon til familiepleiere eller supplerende stønad til person med kort tid i Norge som får 4 skattebegrensning pga. lav inntekt, slipper rentetillegg på restskatt. Om skattebegrensning, se temaet «Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt» i «Rettledning til postene». Nærmere opplysninger om renteberegningen og rentesatser i skatteoppgjøret kan du få ved å gå inn på skatteetaten.no, eller ved å henvende deg til skatteoppkreveren eller Skatteopplysningen. Tilleggsforskudd Vil du unngå renter på restskatt, kan du betale tilleggsforskudd innen 31. mai Tilleggsforskudd betalt etter 31. mai vil det ikke bli tatt hensyn til ved skatteavregningen. Du finner informasjon om konto- og KID-nummer for betaling av tilleggsforskudd på selvangivelsen din. Penger til gode Har du penger til gode på skatten, kan du få beløpet inn på bankkonto. På tilgodebeløpet er det beregnet rentegodtgjørelse. Tilgodebeløp (med rentegodtgjørelse) på kr 99 eller lavere vil ikke bli tilbakebetalt. Nærmere opplysninger om renteberegningen og rentesatser i skatteoppgjøret kan du få ved å gå inn på skatteetaten.no, eller ved å henvende deg til skatteoppkreveren eller Skatteopp lysningen. Klage på skatteavregningen Klage på skatteavregningen skal sendes til skatteoppkreveren innen tre uker etter at vedtaket er kommet fram. Klage på likningen Fristen for å klage på likningen er 6 uker etter at skatteoppgjøret er sendt skattyter, likevel tidligst 10. august. Klage på likningen sendes skattekontoret. Du kan klage elektronisk, søk etter skjemaet RF-1117 på skatteetaten.no. For mer informasjon, se skatteetaten.no. Ektefeller Ektefeller som velger å fordele bankinnskudd, renteinntekter, gjeld og gjeldsrenter annerledes enn det som framgår av de forhåndsutfylte selvangivelsene, må sørge for at begges selvangivelser blir korrigerte. Se også temaet «Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere» i «Rettledning til postene».

5 Foreløpig skatteberegning De fleste har fått en foreløpig skatteberegning sammen med selvangivelsen. Dette gjelder ikke hvis du har ektefelle som er næringsdrivende og som leverer «Selvangivelse for næringsdrivende mv.» personer som har lønns- og trekkoppgavekoder som skattekontoret må behandle spesielt personer som ikke har ordinært fødselsnummer, f.eks. utlendinger personer/grupper med selvangivelser som skattekontoret trenger lang tid på å behandle, og som derfor ikke får skatteoppgjøret før i oktober meldepliktige samboere Endringer i selvangivelsen ny foreløpig skatteberegning Gjør du endringer i selvangivelsen, kan den foreløpige skatteberegningen vise feil beløp. Leverer du selvangivelsen på skatteetaten. no kan du å få ny elektronisk utregning av skatten der. Leverer du på papir, må du foreta utregningen manuelt. I de fleste tilfeller er endringen i skatt lik 28 prosent av nye beløp og av endringen av inntekts- og fradragsbeløp (i Finnmark og Nord-Troms er prosentsatsen 24,5). Dette gjelder imidlertid ikke inntektspostene lønn, pensjon og næringsinntekt. Har du endret slike inntekter, må du også ta hensyn til trygdeavgift og toppskatt. Ola Nordmann er gift og blir liknet i skatteklasse 1E ➊. Ektefeller som liknes sammen, blir enten satt i skatteklasse 2F eller 1E. Skatteklasse 2F viser at inntekt og formue er liknet under ett og fordelt mellom ektefellene i forhold til hver ektefelles netto inntekt og netto formue. Skatteklasse 1E viser at ektefellenes inntekt er liknet særskilt. Selv om inntekten liknes særskilt, blir formuen alltid liknet felles i skatteklasse 2 og fordelt mellom ektefellene i forhold til hver ektefelles netto formue. Enslige forsørgere som har barn som er 17 år eller yngre, blir vanligvis automatisk satt i skatteklasse 2. Enslige som forsørger barn som er 18 år eller eldre, får skatteklasse 1 med mindre de krever og begrunner kravet om skatteklasse 2 i sevlvangivelsen. Se temaet «Foreldre og barn» i «Rettledning til postene». Tallet viser beløpet som arbeidsgiver har trukket i skatt gjennom året ➋. Sjekk beløpet mot lønnsslippene, lønns- og trekkoppgavene og eventuelt innbetalt forskuddsskatt. Har du innbetalt tilleggsforskudd før 1. februar 2012, er også dette beløpet med her. Foreløpig beregning av skatter og avgifter 2011 Formueskatt til: Grunnlag Skatt/avgift Staten Kommune Inntektskatt til: Staten, fellesskatt Kommune og fylke Staten, toppskatt av personinntekt Trygdeavgift: Lønn mv. (7,8%) Sum skatter og avgifter i skatteklasse 1E før skattefradrag Foreløpig beregnet skatt og avgift etter skattefradrag Forskuddstrekk (trukket av oppgavegiver mv.) Foreløpig beregnet skatt til gode (uten renter) Tilleggsforskudd betalt etter 1. februar 2012 er ikke med i denne skatteberegningen, men blir godskrevet ved skatteoppgjøret. Viser endelig skatteoppgjør at du får penger igjen, blir disse overført til konto ***** ** xxxxx. For å endre dette, se ytterligere informasjon lenger bak. 5 Nordmann Ola Vil du unngå rentetillegg på eventuell restskatt, må du betale tilleggsforskudd innen 31. mai Fristen gjelder selv om du har fått utsettelse med innlevering av selvangivelsen. Eventuell innbetaling er frivillig. Ved betaling må følgende benyttes: Kontonr - xxxx xx xxxxx KID - nr yyyyyyyyyyyyyyyyyyy IBAN - zzzzzzzzzzzzzzz SWIFT/BIC - NDEANOKK ➊ ➋

6 Slik endrer du selvangivelsen på papir Det som står i selvangivelsen er grunnlaget for hva du skal betale i skatt. Du er selv ansvarlig for at disse opplysningene er korrekte. Ta deg derfor tid til å kontrollere at opplysningene er riktige og fullstendige. De fleste forhåndsutfylte opplysningene i selvangivelsen er hentet fra årsoppgaver fra arbeidsgiver, banker, NAV, barnehage mv. Er det feil i disse, må du korrigere beløpene i selvangivelsen, Har du ikke tidligere bedt den du har fått oppgaven fra om å sende korrigeringer av oppgavene til Skatteetaten, må du gjøre det nå. Skal du levere selvangivelsen på papir og det ikke er egen post i selvangivelsen for beløp som skal oppgis, fører du beløpene i feltet «Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her». Oppgi nummeret på posten. Dette finner du i «Rettledning til postene», se i den alfabetiske innholdsfortegnelsen eller i postomtalen. Finner du ikke nummeret, kan du isteden skrive tydelig hva beløpet gjelder. Nye eller endrede fradrags- og gjeldsbeløp fører du opp med minustegn, inntekts- og formuesbeløp uten fortegn. Beløpene opp gis i hele kroner. Hvis du skal rette forhåndsutfylte beløp, skal inntekts- og fradragsbeløp føres i den første Barns inntekt og formue er vanligvis fordelt med en halvpart på hver av foreldrene. ➊ For foreldre som ikke bor sammen, les om likning av barn i temaet «Foreldre og barn» i «Rettledning til postene». Per, sønnen til Ola, har gått i kommunal barnehage. Oppgaven viser at Ola har betalt kr Per var også en tid i privat barnehage. Ola har betalt kr til den private barnehagen, men barnehagen har ikke sendt oppgave over kostnadene til barnepass til Skatteetaten (private barnehager har plikt til å levere slike oppgaver). Maksimalt foreldrefradrag for ett barn er kr Ola fører opp navn og adresse på den private barnehagen i post 5.0 (Tilleggsopplysninger) ➋. Halvparten av fradraget fører Ola i sin selvangivelse. Ektefellen fører den andre halvparten i sin selv angivelse. De stryker galt beløp og fører riktig beløp i rette kolonnen ved siden av (som her) ➌. Campingvognens listepris er ikke forhåndsutfylt. Ola tar derfor kontakt med en merkeleverandør, som opplyser at listeprisen var kr i Ola oppgir listeprisen i post ➍. Han beregner formuesverdien til 15 prosent av listeprisen, det vil si kr , og fører beløpet i rettekolonnen for «Formue/ Gjeld» ➎. Nordmann Ola Bolignr.: H0202 Stredet 15 A Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer Skattevig Guidelines to the tax return, see taxnorway.no Om levering, se informasjon lenger bak. Har du spørsmål om skatt, se skatteetaten.no eller kontakt skattekontoret på telefon Kontroller beløpene nedenfor. Se Starthjelpen til selvangivelsen for hvordan endre poster. Bruk post 5.0 for ev. tilleggsopplysninger. Inntekt/Fradrag Rettet til Formue/Gjeld Rettet til 2.1 Lønn og tilsvarende ytelser Lønn, Skattevik Bil Kode 111-A Fri bil Kode 118-A Sum grunnlag trygdeavgift (7,8%) Sum grunnlag toppskatt /4.3 Bolig og annen fast eiendom Bolig i Skattdal, Gnr/Bnr Bolig i Skattdal Gnr/Bnr 00001/ / Fritidsbolig i Gol, Gnr/Bnr 00002/ /4.1/4.5 Renter, innskudd, verdipapir, andre kapitalinntekter mv /4.1.1 Renter/innskudd i Sparebanken /4.1.1 Renter/innskudd i Sparebanken ➊ Barn /4.5.2 Avkastning/verdi i A/S Forsikring / Verdi norske aksjer mv. i verdipapirregister Skattepliktig aksjeutbytte/verdi overført fra RF-1088 Gevinst ved salg av aksjer mv. RF Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt mv Minstefradrag egen inntekt Reisefradrag 230 dager 60 km - kr ➐ Ved endring, se Spesifikasjon av reisefradrag 3.2.8/3.2.9 Reisefradrag overført fra Spesifikasjon av reisefradrag Barnepass mv., 1 barn innberettet kr Kr fordeles mellom ektefellene Fagforening i alt kr Kode /4.8 Renter, gjeld, andre kapitalkostnader og fradrag /4.8.1 Renter/gjeld i Sparebanken /4.8.1 Renter/gjeld i ABC-bank Gave til vitenskapelig forskning Tap ved salg av aksjer mv. RF Innbo/løsøre, bil, MC, båt mv Innbo/løsøre inkl. båt med salgsv. under Bil o.l., listepris som ny kr , 2003, FS Bil o.l., listepris som ny kr , 1990, HB Campingvogn, listepris som ny kr, 1996, CE /4.9 Sum grunnlag for inntekts- og formuesskatt RF-1030 LB ➍ ➒ ➌ ➎ 6

7 rettekolonnen, formues- og gjeldsbeløp i den andre. Sjekk at all lønn, alle godtgjørelser og fradrag er kommet med. Husk underskriften når du leverer selvangivelsen på papir. Send selvangivelsen til den adressen som er oppgitt på den. Du kan levere selvangivelsen på skatteetaten.no. Elektronisk levering er en rask, enkel og sikker måte å levere på. Normann Ola Grunnlag for likningsverdi, post Bolig/Boligselskap Rett opp feil eller fyll ut opplysninger som mangler. Nye opplysninger kan føre til at forhåndsutfylt likningsverdi endres. Vil du se den nye likningsverdien, kan du beregne denne med boligkalkulatoren på skatteetaten.no. Har du endret likningsverdi i post fordi den som er forhåndsutfylt overstiger 30% eller 60% av markedsverdi, vennligst besvar spørsmål under om dokumentasjon. Eier du flere boliger enn det som er oppført under, se rettledningen. (1) Stredet 15 A Eierandel: 50,00% Gnr: Bnr: Seksjonsnr: 6 Festenr: 66 Grunnlag Rettet til Boligtype (Enebolig, Leilighet, Småhus): Enebolig Byggeår 1980 P-rom/Boareal (i hele m 2 ) 160 m Primær/sekundærbolig primærbolig Kan dokumentere for høy likningsverdi i forhold til markedsverdi Ja Markedsverdi kr (2) Gate 211 A Nordmann Ola Eierandel: 50,00% Gnr: Bnr: Seksjonsnr: 3 Festenr: 33 Grunnlag Rettet til Spesifikasjon Boligtype (Enebolig, av reisefradrag Leilighet, Småhus): Enebolig Byggeår P-rom/Boareal Reisefradrag, hjem-arbeid (i hele m 2 ) dager á km (tur-retur) 160 á kr m1,50/0,70 2 = kr Primær/sekundærbolig Reisefradrag, hjem-arbeid dager á km (tur-retur) sekundærbolig á kr 1,50/0,70 = + Kan dokumentere for høy likningsverdi i forhold til markedsverdi Ja Markedsverdi kr Reisefradrag, besøk i hjemmet besøk á km (tur-retur) á kr 1,50/0,70 = + Bom-/fergeutgifter og fly-/togbilletter (spesielle vilkår, se rettledningen) = + Sum = Egenandel Nordmann Ola Før summen over til post 3.2.8/3.2.9 = Spesifikasjon av reisefradrag ➑ Opplysninger om personlige forhold mv Reisefradrag, hjem-arbeid 40 dager á 60 km (tur-retur) á kr 1,50/0,70 = kr Reisefradrag, Fikk du i 2011 hjem-arbeid skattefrie spillegevinster 190 dager eller á gevinst 80 km fra (tur-retur) tiltak arrangert á kr 1,50/0,70 fra massemedia til = Reisefradrag, en verdi av besøk til sammen i hjemmet kr eller besøk mer? á Oppgi i km så fall (tur-retur) beløp/verdi. á kr 1,50/0,70 = + kr Om hvilke spillegevinster som er skattefrie, se Rettledning til postene. Bom-/fergeutgifter og fly-/togbilletter (spesielle vilkår, se rettledningen) = Fikk du i 2011 arv eller gave til en verdi av til sammen kr eller mer? Oppgi i så Sum = fall beløp/verdi. kr (Arveavgiftspliktig arv/gave skal i tillegg meldes på eget skjema til skattekontoret selv om Egenandel verdien ikke overstiger kr Se Rettledning til postene) Før summen over til post 3.2.8/3.2.9 = Hadde du inntekt, formue (herunder fast eiendom) og/eller gjeld i utlandet i 2011? Kryss i så fall for ja og gi nærmere opplysninger nedenfor. Se rettledningen. Ja Krever du kreditfradrag? Kryss i så fall for ja. Ja Opplysninger om personlige forhold mv. Krever du nedsettelse av skatt på lønn tjent under arbeidsopphold i utlandet? Kryss i så fall for ja. Ja Fikk Kryss du i 2011 av om skattefrie du ønsker spillegevinster selvangivelsen eller tilsendt gevinst fra i annen tiltak målform: arrangert fra Bokmål massemedia Nynorsk til Samisk en verdi av til sammen kr eller mer? Oppgi i så fall beløp/verdi. kr Om hvilke spillegevinster som er skattefrie, se Rettledning til postene. Do you wish to receive an english version of the tax return next year? Yes No Fikk du i 2011 arv eller gave til en verdi av til sammen kr eller mer? Oppgi i så fall beløp/verdi. kr (Arveavgiftspliktig arv/gave skal i tillegg meldes på eget skjema til skattekontoret selv om Beløp verdien som ikke overstiger ikke er kr forhåndsutfylt, Se Rettledning føres til postene). her Postnr Hadde du Se rettledningen. Skriv tydelig! inntekt, formue (herunder fast eiendom) og/eller gjeld i utlandet i 2011? Inntekt/Fradrag Formue/Gjeld Kryss i så fall for ja og gi nærmere opplysninger nedenfor. Se rettledningen. Ja 3.3.1/4.8.1 Krever du Gjeld og gjeldsrenter til Petra Nordmann, kreditfradrag? Kryss i så fall for ja Ja Krever du nedsettelse av skatt på lønn tjent under arbeidsopphold i utlandet? Kryss i så fall for ja. Ja 1000 Stomperudbygda, født Kryss av om du ønsker selvangivelsen tilsendt i annen målform: Bokmål Nynorsk Samisk Do you wish to receive an english version of the tax return next year? Yes No 5.0 Tilleggsopplysninger Blir plassen for liten, bruk eget ark Vi har betalt kr for pass og stell av barn i Stomperud barnehage, adresse Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her Postnr Se rettledningen Stomperudbygda. Skriv tydelig! Foreldrefradraget er delt med Inntekt/Fradrag en halvpart Formue/Gjeld på hver av oss. ➓ ➋ Har du ingen endringer, kan du velge leveringsfritak. Se baksiden for elektronisk innlevering av selvangivelsen ➏ Ola eier en bolig bygd i Høsten 2010 innrapporterte Ola opplysninger om boligen. Da målte Ola boligens P-ROM til å være 160 m². Ola har i 2011 oppført et påbygg på boligen. Påbygget har utvidet boligens areal av P-ROM med 25 kvm. Ola retter den forhåndsutfylte arealopplysningen ved å stryke 160 m² og oppgi 185 m² i rettekolonnen ➏. Når Ola endrer opplysningen om boligens areal, blir den forhåndsutfylte likningsverdien i post på kr ikke riktig. Det er likevel ikke nødvendig for Ola å endre beløpet, da skattekontoret vil beregne ny likningsverdi basert på den nye arealopplysningen. Ola kan få beregnet ny likningsverdi ved å bruke boligkalkulatoren på skatteetaten.no. I enkelte tilfeller er reisefradraget for reiser mellom hjem og fast arbeidssted ført opp med det samme beløpet som på selvangivelsen for i fjor. Har du flyttet, begynt i ny jobb, blitt pensjonist, eller hatt flere eller færre arbeidsdager enn i fjor, må du stryke beløpet ➐. Fyll ut «Spesifikasjon av reisefradrag» ➑ og før nettobeløpet i post 3.2.8/3.2.9 ➒. Ola har flyttet i løpet av året. I 40 dager hadde han en daglig reiseavstand mellom hjem og fast arbeidssted på 60 km turretur. De siste 190 dagene var reiseavstanden 80 km tur-retur. Han spesifiserer dette i feltet for beregning av reisefradrag ➑, og fører opp det nye beløpet i post 3.2.8/3.2.9 ➒. Ola har lånt kr av sin mor, Petra Nordmann, adresse 1000 Stomperudbygda, født For dette har han betalt kr i påløpte renter. Beløpene fører han opp her ➓, med minustegn foran, og merker posten 3.3.1/ Tilleggsopplysninger Blir plassen for liten, bruk eget ark. Før opp antall vedlegg til selvangivelsen (husk å skrive navn og fødselsnummer på alle vedlegg). 7 Jeg har kontrollert tallene i selvangivelsen, og har ført opp endringer eller tilføyelser dersom dette har vært nødvendig. Opplysningene er gitt etter beste skjønn og overbevisning og så fullstendig som mulig. Jeg er kjent med at jeg kan komme i straffansvar om jeg gir uriktige eller ufullstendige opplysninger.

8 Alle kan levere selvangivelsen elektronisk Slik leverer du selvangivelsen din elektronisk ➊ ➓ ➋ ➌ ➎ ➍ ➑ ➏ ➐ ➊ ➋ ➌ ➎ ➒ ➍ Oversikt over alle postene i selvangivelsen ➊ «Gå direkte til post» bruker du når du kjenner postnummeret og vil gå direkte dit. ➋ Du kan gå til «Søk i rettledningen» for å finne flere opplysninger om en post eller et tema. ➌ Les «Rettledningen til postene». ➍ Lær mer om hvordan du bruker nettløsningen. Her finner du også henvisning til brukerstøtte. ➎ Til alle postene i selvangivelsen er det knyttet hjelpetekster. Klikk på?-knappen for å se hjelpeteksten. ➏ Her er en av postene under gruppe «2.1 Lønn og tilsvarende ytelser» endret. Opprinnelig beløp er strøket over, og nytt beløp ligger i kolonnen «Rettet til». ➐ Bruk lenken til å endre eller legge til poster. ➑ Alle postene i selvangivelsen er sorterte i hovedgrupper. Bruk lenken for å endre eller legge til en post i denne gruppen. ➒ Når du har gjort alle endringer og tilføyelser, kan du sende inn selvangivelsen. Det er mulig å sende inn flere ganger fram til fristen 30. april dersom du vil endre noen poster senere. ➓ Her finner du alle vedleggsskjemaene du kan legge til selvangivelsen. Du kan også endre og slette skjemaer her. Enkeltposter ➊ Her er alle postene som hører til denne hovedgruppen. ➋ For å endre beløp eller slette en post bruker du disse lenkene. ➌ Bruk nedtrekkslisten for å legge til nye poster. Du finner alle tilgjengelige poster for denne hovedgruppen her. For noen poster er det nødvendig å gi flere opplysninger på egne RF-skjemaer. Ved utfylling av selvangivelsen på Internett blir RF-skjemaer tilgjengelige når du legger til en post som krever dette. RF-skjemaene blir automatisk sendt inn når de er fylt ut sammen med selvangivelsen din. ➍ Når du er ferdig med å gjøre endringer i denne hovedgruppen, går du tilbake til oversikten med denne knappen. Alle endringer blir da lagret. ➎ Her er?-knappen brukt for å vise hjelpetekst til post «Lønn og naturalytelser o.a.». Utgitt av: Skattedirektoratet Februar 2012 Opplag: Bokmål Nynorsk Samisk Engelsk Design og layout: Consilio Kommunikasjon AS Foto: Bård Gudim Trykk: Wittusen & Jensen RF-2039 B skatteetaten.no

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Nordmann Ola Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Fødselsnummer 03 11 63 003 31 Skatteklasse

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv 0301 Christiansen Tor Hermod Kløfterhagen 44 1067 Oslo Fødselsnummer Skatteklasse 1 Guidelines to the tax

Detaljer

Selvangivelse 2015 0400

Selvangivelse 2015 0400 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2015 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv 0219 Fødselsnummer 19 03 62 392 23 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer 25 09 61 479 05 Beston Aud

Detaljer

Selvangivelse 2014 0400

Selvangivelse 2014 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2014 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Sjekk alle opplysninger og fradrag Ingen endring Ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL Kontroller selvangivelsen!

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk Leveringsfrist 30. april 2014 Sjekk alle opplysninger og fradrag skatteetaten.no

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Nordmann Kari Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for næringsdrivende mv. Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! Fødselsnummer

Detaljer

Skattemelding for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv skattemelding levert med endring RF-1030

Skattemelding for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv skattemelding levert med endring RF-1030 Postboks 4305, 8608 Mo i Rana skattemelding levert med endring Skattemelding 0400 for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv. 2016 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Fødselsnummer

Detaljer

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. 0301 Fødselsnummer Skatteklasse 1 27 07 96 328 51 Foyn Cecilie Christensen Hellerudveien 48 D 0672 Oslo Forklaringer

Detaljer

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Ved den foreløpige skatteberegningen legges automatisk den gunstigste ligningsmåten

Detaljer

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. 1721 Ingebrigtsen Hanna B Gamle Kongeveg 98 7650 Verdal Fødselsnummer Skatteklasse 1 05 12 87 464 73 Samboers fødselsnummer

Detaljer

Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv.

Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! 0412 Fødselsnummer Skatteklasse 30 11 60 443 46 Samboers fødselsnummer

Detaljer

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv 0417 Fødselsnummer Skatteklasse 1 30 01 81 459 16 Høiby Roger Jensen Bryggerigata 32 A 2316 Hamar Forklaringer

Detaljer

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv 1102 Al-Saleh Vedad Ali Ahmed Bolignr H0302 Oalsgata 12 C 4319 Sandnes Fødselsnummer Skatteklasse 1 Forklaringer

Detaljer

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv 0105 Fødselsnummer Skatteklasse 1 07 02 73 199 84 Tahiri Fahri Akselsen Bolignr H0101 Jernbanegata 12 1706

Detaljer

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. 1804 Christiansen Trond Stabburshaugen 1 8020 Bodø Fødselsnummer Skatteklasse 16 01 66 379 75 Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Sjølvmelding 2015 0400 for lønnstakarar og pensjonistar o.a.

Sjølvmelding 2015 0400 for lønnstakarar og pensjonistar o.a. Pensjon Kari Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Sjølvmelding 2015 0400 for lønnstakarar og pensjonistar o.a. Fødselsnummer 08 08 26 002 00 Skatteklasse 1E Ektefelles

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar

Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar Sjølvmeldinga 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar skatteetaten.no Sjekk alle opplysningar og frådrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skattereglar for pensjonistar side

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Nye skatteregler for pensjonister Enkel elektronisk levering Leveringsfrister:

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2014 Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no BOKMÅL Innhold: Del

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Vår dato 6. mars 2017 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende Enkel elektronisk levering Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Leveringsfrister: 30. april (papir) og 31. mai (elektronisk) skatteetaten.no BOKMÅL

Detaljer

Skattemelding. for formues- og inntektsskatt for lønnstakarar og pensjonistar o.a skattemelding levert med endring RF-1030

Skattemelding. for formues- og inntektsskatt for lønnstakarar og pensjonistar o.a skattemelding levert med endring RF-1030 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana skattemelding levert med endring Skattemelding for formues- og inntektsskatt - 0400 for lønnstakarar og pensjonistar o.a. 2016 Fødselsnummer

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør Serviceerklæring Innhold 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør 7 Arv og gaver 8 Næringsdrivende Selvangivelse

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Bostøtte for desember 2016 søknaden din er innvilget

Bostøtte for desember 2016 søknaden din er innvilget Side 1 av 5 Retur: Utsira kommune Postboks 63 5547 Utsira Vår dato 09.01.2017 012345 Per Persen Soap Pers vei 11 Leilighet 2 5547 Utsira Bostøtte for desember 2016 søknaden din er innvilget Husbanken har

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør Personlig økonomi - Skatt Karl Erik Roland Skatt sør Hva skal vi gjennom i dag? Hvorfor betaler vi skatt? Begrep definisjoner Skattekort Typer skattekort Enkelt eksempel på bergning av prosentkort Skattesatser

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen Skatteetaten Skatt nord Gerd Lockertsen Hvorfor betaler vi skatt Du betaler skatt til staten Du mottar goder Staten betaler for goder 2 Skattesystemet i Norge Vi velger Stortinget stortingsvalg hvert 4.

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h17) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Økonomisk status for person med verge

Økonomisk status for person med verge Returneres til fylkesmannen i det fylket der personen med verge er folkeregistrert Økonomisk status for person med verge Utfylling av økonomisk status for person med verge Når det blir opprettet et vergemål

Detaljer

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv 1902 Heggstad Thomas Bolignr H0101 Notringen 6 9017 Tromsø Fødselsnummer Skatteklasse 1 12 10 74 421 01

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (h12) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE / SØKNAD OM FRITAK FOR FORELDREBETALING FOR 20 TIMER TIL 4- OG 5-ÅRINGER

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE / SØKNAD OM FRITAK FOR FORELDREBETALING FOR 20 TIMER TIL 4- OG 5-ÅRINGER RÅDMANNEN SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE / SØKNAD OM FRITAK FOR FORELDREBETALING FOR 20 TIMER TIL 4- OG 5-ÅRINGER 1. Opplysninger om barnet/barna Unntatt offentlighet Offentleglova 13

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F)

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2011

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Enkel elektronisk levering Leveringsfrister 30. april (papir) og 31. mai (elektronisk) BOKMÅL

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (v17) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2017 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 Her finner du en forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere med midlertidig

Detaljer

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert. Skatt og arbeidsliv. Hvordan ble Skatt og arbeidsliv til?

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert. Skatt og arbeidsliv. Hvordan ble Skatt og arbeidsliv til? Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert Skatt og arbeidsliv Oslo kemnerkontor har i samarbeid med Oslo voksenopplæring servicesenter og Vox utarbeidet et undervisningsopplegg til bruk både

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Søknad om redusert foreldrebetaling alle barn og/eller søknad om fritak for foreldrebetaling i 20 timer pr uke for 3-, 4- og 5-åringer i barnehage

Søknad om redusert foreldrebetaling alle barn og/eller søknad om fritak for foreldrebetaling i 20 timer pr uke for 3-, 4- og 5-åringer i barnehage Unntatt offentlighet Offentleglova 13 jfr. Fvl. 13 første ledd nr 1 Søknad om redusert foreldrebetaling alle barn og/eller søknad om fritak for foreldrebetaling i 20 timer pr uke for 3-, 4- og 5-åringer

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Pendler du til Norge fra utlandet?

Pendler du til Norge fra utlandet? Pendler du til Norge fra utlandet? Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014. Skatteetaten vil i dette

Detaljer

Tallene i selvangivelsen og utviklingstrekk

Tallene i selvangivelsen og utviklingstrekk 6 Analysenytt 01I2016 Tallene i selvangivelsen og utviklingstrekk Den årlige likningsbehandlingen av personlige skattytere er Skatteetatens største produksjonsoppgave, og en svært viktig del av samfunnsoppdraget.

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (v17) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene fastsetter inntekten hver for seg, (adskilt etter sktl

Detaljer

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert Skatt og arbeidsliv Oslo kemnerkontor har i samarbeid med Oslo Voksenopplæring servicesenter og Vox utarbeidet et undervisningsopplegg til bruk både

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato.

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato. Skatteetaten Sjølvmelding for person som ikkje har motteke førehandsutfylt sjølvmelding 2014 Namn Skattekommune Fødselsdato/ D-nr, Det er utarbeidd ei eiga rettleiing, RF-2042 Fristen for innlevering er

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Skattehåndboken 2012/2013

Skattehåndboken 2012/2013 Skattehåndboken 2012/2013 Skattebetalerforeningen Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorganisasjon for rettighetshavere

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Rettledning til postene skatteetaten.no Ingen endring - ingen levering Leveringsfrist 30. april 2012 Husk alle fradrag Sjekk opplysningene i selvangivelsen Bokmål

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

Søknader i forbindelse med underholdsbidrag. Blankett for den bidragspliktige. Orientering

Søknader i forbindelse med underholdsbidrag. Blankett for den bidragspliktige. Orientering Blankett for den bidragspliktige Søknader i forbindelse med underholdsbidrag Sammen med denne søknadsblanketten skal du alltid fylle ut blankett for tilleggsopplysninger (NAV 54-00.15). Første del av denne

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Brukerhåndbok for esøknad

Brukerhåndbok for esøknad HB 9.C.25 Brukerhåndbok for esøknad Behandling av esøknader i bostøttesystemet Foto: Colourbox.com Alle skal bo godt og trygt Innholdsfortegnelse 1. Innledning 4 2. Nytt i esøknad 4 3. Administrasjon

Detaljer