Starthjelp for næringsdrivande

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Starthjelp for næringsdrivande"

Transkript

1 SJØLVMELDINGA 2014 Starthjelp for næringsdrivande Sjølvmelding for næringsdrivande må leverast Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no NYNORSK

2 Innhald: Del 1 Sjølvmeldinga levering, fristar o.l. 4 Del 2 Fritak frå levering av næringsoppgåve 7 Del 3 Postar som berre gjeld næringsdrivande: Enkeltpersonføretak 7 Deltakar i deltakarlikna selskap 9 Del 4 Viktige skjema 11 Treng du å byte næringsoppgåve? 12 Meir informasjon 12 Kontrollere, endre og levere sjølvmeldinga på nett 13 Levere sjølvmelding utan næringsoppgåve 18 I «Rettleiing til postane» finn du kvar i sjølvmeldinga inntekt/ frådrag og formue/gjeld skal førast. Denne finn du på skatteetaten.no/rettledningen. Du kan òg få hjelp ved å kontakte Skatteetaten. Ved dødsfall: Det blir ikkje sendt ut sjølvmelding for personar som har gått bort i Den attlevande ektefellen kan få tilsendt den førehandsutfylte sjølvmeldinga til den avdøde ved å ta kontakt med Skatteetaten. Andre arvingar får utlevert sjølvmeldinga ved å dokumentere for Skatteetaten at dei er arving. Skifteattest, annan attestasjon frå tingretten eller kopi av testamentet må leggjast fram. I tillegg må du vise fram legitimasjon. Sjå skatteetaten.no/avdode. Sjekkliste Du kan lese meir om postane nedanfor i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen. Det kan vere aktuelt å gjere endringar eller tillegg i sjølvmeldinga dersom du i 2014 m.a. har hatt: Aksjar Formue, utbytte eller sal av aksjar/eigenkapitalbevis POST 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, , , 3.3.8, , 4.1.7, og Alderspensjon Sjå temaet «Skattefrådrag for pensjonsinntekt og skatteavgrensing ved låg alminneleg inntekt» overskrifta «Alderspensjonistar skattefrådrag for pensjonsinntekt» i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen. Arv og gåve Frå 2014 er arveavgifta oppheva og erstatta av reglar om skattemessig kontinuitet. Dette inneber at arving eller gåvemottakar skal tre inn i arvelataren/givaren sin inngangsverdi, sitt skjermingsgrunnlag og andre skattemessige posisjonar knytte til den eigendelen og/eller verksemda som er overteken. Unnatak gjeld for bustad, fritidseigedom, gardsbruk og skogbruk der arvelataren/ givaren kunne selt utan skattlegging av gevinsten på dødsfalls-/gåvetidspunktet. Inngangsverdien skal her setjast til omsetningsverdien på dette tidspunktet. Inngangsverdien for arva bustad/fritidseigedom skal du oppgje i post 4.3.2/4.3.3 Les meir på skatteetaten.no/arv Barnehage/dagmamma/SFO Utgifter til pass og stell av barn (gjeld også kostnader til transport) POST Bil og/eller båt Kjøpt eller selt båt, bil eller campingvogn. POST 4.2.4, og Bustad og/eller fritidsbustad formue Sjå temaet «Bustad og annan fast eigedom» i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen. POST 4.3.2, og Eingongserstatning og forsikringsutbetaling til barn og ungdom ved personskade og tap av forsørgjar Sjå temaet «Foreldre og barn» i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen. Einsleg forsørgjar Er du einsleg forsørgjar for barn under 18 år, får du særfrådrag for einsleg forsørgjar dersom du har motteke utvida barnetrygd frå NAV i Sjå temaet «Særfrådrag for einsleg forsørgjar» i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen. For 2014 blir einslege forsørgjarar likna i skatteklasse 1. POST Sjølvmeldinga 2014 Starthjelp

3 Viktig informasjon til deg som er gift/meldepliktig sambuar og er pensjonist/uførepensjonist og har låg pensjon Er du gift eller meldepliktig sambuar, og har du låg alderspensjon frå folketrygda eller AFP, kan ei fordeling av kapitalinntekter og kapitalutgifter mellom deg og ektefellen/meldepliktig sambuar verke inn på kor stort skattefrådrag du/de kan få. Er du gift/meldepliktig sambuar og uførepensjonist med låg inntekt, kan ei slik fordeling påverke i kva grad du/de kan få skatteavgrensing. Les meir om temaet «Skattefrådrag for pensjonsinntekt og skatteavgrensing ved låg alminneleg inntekt» i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen, brosjyren «Skattereglar for pensjonistar» og «Pensjonistar som er gifte og har låg pensjon kan i visse tilfelle få lågare samla skatt» på skatteetaten.no. Ektefellar Ektefellar som vel å fordele bankinnskot, renteinntekter, gjeld og gjeldsrenter annleis enn det som går fram av dei førehandsutfylte sjølvmeldingane, må sørgje for at begge sjølvmeldingane blir retta. Sjå òg «Ektefellar, registrerte partnarar og meldepliktige sambuarar» i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen. Fri bustad utanfor arbeidsforhold (føderåd) POST og Fri bustad utanfor arbeidsforhold POST Sal av bustad POST (skattepliktig gevinst) og (tap som gir frådragsrett) Utleige bustad/fritidsbustad POST og Utleige av fritidsbustad du nyttar sjølv POST og Festa (bygsla/leigd) tomt Sjå temaet «Festetomter til bustad- og fritidshus» i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen. Lån til/frå private Lånt pengar til eller frå familie og vener. POST 3.1.2, 3.3.1, og Næringsinntekt/underskot POST 2.1.3, 2.7 og Pendlarkostnader Budd utanfor heimen på grunn av arbeidet. POST og Reiseutgifter heim arbeid/besøksreiser Reisefrådrag på meir enn kr POST 3.2.8/3.2.9 Renteinntekt ekstraskattlegging POST Sjukdomskostnader Regelen om særfrådrag for store sjukdoms kostnader er oppheva frå og med inntektsåret Fekk du særfrådrag både for 2010 og 2011, kan du krevje særfrådrag også for Du kan derimot ikkje krevje særfrådrag for utgifter som er knytte til tannbehandling, transport og bustad. Dette gjeld sjølv om du fekk særfrådrag for slike utgifter ved likninga for 2010 og Frå og med inntektsåret 2013 blir det gjort ei nedtrapping av særfrådraget. For inntektsåret 2014 blir det gitt særfrådrag med 67 prosent av utgifter som gir frådragsrett. Denne reduksjonen blir gjort automatisk. Du fører opp heile den frådragsgivande kostnaden du har hatt. Sjå temaet «Særfrådrag for store sjukdomskostnader» i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen og skatteetaten.no/sykdomsutgifter. POST Underhaldsbidrag Motteke frå eller betalt til fråseparert eller tidlegare ektefelle. POST og Underskot Kontroller at rett underskot frå tidlegare år er ført til frådrag i POST Utland inntekt og formue POST 1.5.6, 2.2.2, 2.2.3, 2.8.5, , 3.3.2, 4.1.9, 4.6.1, og

4 Del 1 Sjølvmeldinga levering, fristar o.a. Om førehandsutfylt sjølvmelding Sjølvmeldingane er førehandsutfylte med opplysningar som Skatteetaten har frå eigne register eller har fått frå bankar, finansinstitusjonar, andre offentlege etatar og arbeidsgivarar. Det er viktig at du går nøye gjennom og kontrollerer dei førehandsutfylte opplysningane. Det er ditt ansvar at opplysningane er korrekte og fullstendige. Eventuelle feil endrar du i kolonnen «Retta til» ved å endre beløpet. Dersom du har andre opplysningar som har innverknad på likninga, må du òg gi opp desse opplysningane i sjølvmeldinga. Som næringsdrivande mottek du sjølvmelding for næringsdrivande, og denne skal du levere saman med opplysningar om næringsverksemda di. Du kan velje mellom desse alternativa: RF-1175 Næringsoppgåve 1 RF-1167 Næringsoppgåve 2 RF-1242 Næringsoppgåve for biletkunstnar Utan næringsoppgåve: Eg er deltakar i KS, ANS o.l. eller har inntekt frå felles bedrift med ektefelle. Utan næringsoppgåve: Driftsinntektene mine overstig ikkje kr , og eg oppfyller vilkåra. Sjå vilkår i Del 2 Fritak for levering av næringsoppgåve. Når du bruker Næringsoppgåve 2 (RF-1167) eller Næringsoppgåve for biletkunstnarar (RF-1242), blir ikkje beløpa overførte frå skjemaa og til sjølvmeldinga. Dette må du gjere sjølv. Næringsdrivande skal vanlegvis levere næringsoppgåve (sjå omtalen av RF-1175 på SIDE 11) og personinntektsskjema. Kva slags næringsverksemd du driv, avgjer kva for andre skjema som er nødvendige for at du skal få levert ei komplett sjølvmelding, sjå SIDE 11. Hugs å føre opp alle frådrag du har krav på. Då unngår du å betale for mykje skatt. Sjå skatteetaten.no/enkelfradrag. Har du krav på frådrag for kostnader til barnepass (foreldrefrådrag), bør du sjekke at beløpet er rett. Dersom du har skifta arbeidsplass/ forretningsstad eller bustad i løpet av året, kan eit eventuelt førehandsutfylt reisefrådrag vere feil. Det same gjeld dersom du ikkje har vore i arbeid heile året eller har endra stillingsbrøk. Er du einsleg forsørgjar med barn under 18 år, får du særfrådrag for einsleg forsørgjar dersom du har motteke utvida barnetrygd frå NAV. Sjølvmeldingstypar Personlege skattytarar får anten: «Sjølvmelding for næringsdrivande o.a.» eller «Sjølvmelding for lønnstakarar og pensjonistar o.a.» Du kan lese meir om levering av sjølvmeldinga i «Rettleiing til postane», som du finn på skatteetaten.no/rettledningen. Levering av sjølvmeldinga Sjølvmeldinga kan du levere elektronisk eller på papir. Skatteetaten oppmodar deg om å levere sjølvmeldinga elektronisk. Ved å levere «Sjølvmelding for næringsdrivande o.a.» elektronisk får du ein månad lengre innleveringsfrist enn når du leverer på papir. Endringar og tillegg kan gjerast raskt og enkelt med nokre få tastetrykk. Systemet vil hjelpe deg med å fylle ut sjølvmeldinga og skjema. Sjå skatteetaten.no/enkelutfylling. Skatteplikt til fleire kommunar Dersom du er skattepliktig til fleire kommunar, skal du likevel berre levere sjølvmeldinga til eitt skattekontor. Saman med sjølvmeldinga leverer du skjemaet RF-1034 med forslag til fordeling av formue og inntekt mellom kommunane. Dette skjemaet er ein del av den elektroniske løysinga, og du finn det under arkfana Vedlegg. Sjå del 4 for å få meir informasjon om korleis du legg til og fyller ut vedleggsskjema. Pliktig dokumentasjon Saman med sjølvmeldinga skal du alltid sende inn: dokumentasjon på gjeldsrenter i utlandet dokumentasjon på betalt skatt i utlandet dersom du krev kreditfrådrag eller inntektsfrådrag Leverer du sjølvmeldinga på skatteetaten.no, kan du levere pliktig dokumentasjon anten som elektroniske vedlegg eller på papir innan sjølvmeldingsfristen. Hugs å merkje vedlegga på papir med namn og fødselsnummer. Annan dokumentasjon skal du berre sende inn dersom Skatteetaten ber om det. Ver likevel merksam på at du kan bli beden om dokumentasjon også etter at du har motteke skatteoppgjeret. Ta derfor vare på dokumentasjonen. Leveringsfrist Leveringsfristen for «Sjølvmelding for næringsdrivande o.a.» er 30. april 2015 dersom du leverer på papir, eller 31. mai 2015 dersom du leverer elektronisk. Ordninga med leveringsfritak gjeld ikkje for dei som får sjølvmelding for næringsdrivande. Har du i 2014 vore deltakar i eit deltakarlikna selskap som sender inn selskapsoppgåva elektronisk, har du frist til 31. mai Du kan søkje om utsetjing dersom det er svært vanskeleg for deg å levere innan fristen, til dømes på grunn av sjukdom Dersom du søkjer elektronisk, får du straks svar på søknaden om utsetjing. Søk etter skjemaet RF-1114 på skatteetaten.no/skjema for å få meir informasjon om utsetjing. 4 Sjølvmeldinga 2014 Starthjelp

5 Nordmann Kari Førebels oversikt over skattar 2014 Skatt For seint levert sjølvmelding Med mindre du har fått utsetjing, får du forseinkingsavgift dersom du leverer sjølvmeldinga etter fristen, men før skatteoppgjeret er sendt ut. Dersom du leverer innan éin månad etter fristen, er avgifta 1 promille av nettoformuen og 2 promille av nettoinntekta. Dersom du leverer meir enn éin månad etter fristen, er avgifta 1 promille av nettoformuen og 1 prosent av nettoinntekta. Dersom du leverer meir enn tre månader etter fristen, men før skatteoppgjeret er sendt ut, er avgifta 1 promille av nettoformuen og 2 prosent av nettoinntekta. Ikkje levert sjølvmelding Dersom du ikkje leverer sjølvmeldinga før skatteoppgjeret er sendt ut, blir sjølvmeldinga rekna som «ikkje levert». Då blir formuen og inntekta fastsett ved skjønn, og du kan bli pålagt tilleggsskatt. Tilleggsskatten er 10 eller 30 prosent av den skatten som er eller kunne ha vore unndregen. I alvorlege tilfelle kan tilleggsskatten bli auka med 15 eller 30 prosent. Den totale tilleggsskatten blir då 45 eller 60 prosent. Slik loggar du inn Innloggingsalternativa nedanfor gir deg elektronisk tilgang til sjølvmeldinga di på skatteetaten.no: 1. ID-porten/MinID Dersom du har registrert deg som brukar av ID-porten/MinID og oppgitt mobilnummer og e-postadresse, får du eingongskodar med ein gong på SMS. Dette må du ha for å kunne registrere deg: Fødselsnummer/D-nummer Mobilnr. og/eller e-postadresse PIN-kodar (dersom du treng PIN-kodar til MinID, bestiller du dette på skatteetaten.no/pin) 2. BankID 3. Buypass 4. Commfides Innbetalt forskottsskatt Tilleggsforskott betalt før 1. februar Varsel om endring Når kjem skatteoppgjeret? Skatteetaten kan endre beløp som du har ført i sjølvmeldinga. Hovudregelen er at du får varsel dersom det er aktuelt å gjere endringar. Skatteetaten treng ikkje varsle deg for å: forhøgje bruttoformue og/eller redusere gjeld som til saman ikkje utgjer meir enn kr forhøgje inntekt og/eller redusere frådrag som til saman ikkje utgjer meir enn kr stryke ein post som ikkje gjev frådragsrett, når du tidlegare har fått stroke ein Nordmann Kari Førebels oversikt over skattar 2014 Innbetalt forskottsskatt Tilleggsforskott betalt før 1. februar Når kjem skatteoppgjeret? Det er ikkje skrive ut ei førebels skatteutrekning for deg fordi skattekontoret vil trenge ekstra tid til likningshandsaminga. handsama i august, september eller seinast i oktober. Det er ikkje mogleg for oss å seie når ditt oppgjer vil vere ferdig. Dersom vi har fått opplysningar om betalt/trekt skatt eller BSU, er dette vist øvst på sida. Skatt tilsvarande post ved ei tidlegare likning endre ein skjønnsmessig fastsett formues- eller inntektspost når tilsvarande endring er gjort ved ei tidlegare likning endre, utelate eller leggje til beløp som det er klart skuldast rekne- eller skrivefeil eller mistyding av skattelovgivinga, og ei eventuell fråsegn frå deg ikkje vil ha noko å seie for likninga Det er ikkje skrive ut ei førebels skatteutrekning for deg fordi skattekontoret vil trenge ekstra tid til likningshandsaminga. handsama i august, september eller seinast i oktober. Det er ikkje mogleg for oss å seie når ditt oppgjer vil vere ferdig. Dersom vi har fått opplysningar om betalt/trekt skatt eller BSU, er dette vist øvst på sida. Feil eller ufullstendige opplysningar Gir du feil eller ufullstendige opplysningar, må du vanlegvis betale tilleggsskatt. Tilleggsskatten er 10 eller 30 prosent av den skatten som er eller kunne ha vore unndregen. Vil du unngå rentetillegg på eventuell restskatt, må du betale tilleggsforskot innan 31. mai Fristen gjeld sjølv om du har fått utsetjing med innlevering av sjølvmeldinga. Eventuell innbetaling er friviljug. Følgjande må brukast ved betaling: Kontnr : Namn : KID - nr : IBAN : SWIFT/BIC : I alvorlege tilfelle kan det i tillegg påleggjast ein skjerpa tilleggsskatt med 15 eller 30 prosent. Den totale tilleggsskatten blir då 45 eller 60 prosent. Vil du unngå rentetillegg på eventuell restskatt, må du betale tilleggsforskot innan 31. mai Fristen gjeld sjølv om du har fått utsetjing med innlevering av sjølvmeldinga. Eventuell innbetaling er friviljug. Følgjande må brukast ved betaling: Kontnr : Namn : KID - nr : IBAN : SWIFT/BIC : xxxx xx xxxxx NN skatteoppkreverkontor yyyyyyyyyyyyyyyyyyy NOzzzzzzzzzzzzz NDEANOKK xxxx xx xxxxx NN skatteoppkreverkontor yyyyyyyyyyyyyyyyyyy NOzzzzzzzzzzzzz NDEANOKK Etter å ha valt innloggingsalternativ følgjer du rettleiinga du får undervegs. Skatteutrekning På skatteetaten.no/skatteberegning finn du eit enkelt skatteutrekningsprogram. Det er berre skattytarar som mottek sjølvmelding for lønnstakarar og pensjonistar, som får førebels skatteutrekning saman med sjølvmeldinga. Dersom vi har fått opplysningar om betalt/ trekt skatt eller BSU (bustadsparing for ungdom), er dette vist øvst på sida «Førebels oversikt over skattar 2014» i sjølvmeldinga. Når kjem skatteoppgjeret? Skatteoppgjeret får du så snart sjølvmeldinga er ferdig handsama, i august, september 5

6 eller seinast i oktober. Det er ikkje mogleg for oss å seie når ditt oppgjer vil vere ferdig. Er du e-brukar, blir du varsla på SMS og/ eller e-post så snart skatteoppgjeret ditt er tilgjengeleg på Altinn. Elektronisk kommunikasjon Stat og kommune har etablert eit felles kontaktregister for å kommunisere elektronisk med innbyggjarane. Registeret inneheld mobilnummeret og e-postadressa du sjølv har lagt inn dersom du tidlegare har logga inn på offentlege tenester hos MinID. Står du i kontaktregisteret, får du skatteoppgjer o.a. elektronisk, og du blir varsla på mobil eller e-post når det er klart. Dersom du aldri har logga deg inn på offentlege tenester via MinID, må du melde deg på for å få framtidige brev, skatteoppgjer og sjølvmeldingar elektronisk: skatteetaten.no/ebruker Fordelane med elektronisk kommunikasjon: Du får sjølvmeldinga tidlegare enn dei som vel papir. Du får raskare svar på ei sak eller ein førespurnad, fordi det offentlege unngår postgang. Du blir varsla med SMS eller e-post når du får post frå det offentlege. Uvedkomande får ikkje tilgang til dei personlege opplysningane dine. Du er med på å spare miljøet og redusere offentlege utgifter. Andre offentlege etatar vil også gradvis gå over til elektronisk kommunikasjon. Ønskjer du å reservere deg mot elektroniske brev, sjølvmeldingar, skatteoppgjer o.a., må du gå inn på skatteetaten.no/ebruker. Restskatt Det blir rekna ut eit rentetillegg på restskatt. Restskatt (med rentetillegg) på kr 99 eller lågare blir ikkje kravd inn. Skatteetaten.no/renter. Uførepensjonistar og mottakarar av overgangsstønad, etterlatnepensjon, pensjon til familiepleiarar eller supplerande stønad til person med kort butid i Noreg som får skatteavgrensing på grunn av låg inntekt, slepp rentetillegg på restskatt. Om skatteavgrensing, sjå «Skatteavgrensing ved låg alminneleg inntekt» i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen. Du kan få nærmare opplysningar om renteutrekninga og rentesatsane i skatteoppgjeret ved å gå inn på skatteetaten.no eller ved å kontakte skatteoppkrevjaren/ kemneren eller ringje Tilleggsforskot Vil du unngå renter på restskatten, kan du betale tilleggsforskot innan 31. mai Tilleggsforskot som blir betalt etter 31. mai, blir ikkje teke omsyn til ved skatteoppgjeret. Du finn informasjon om konto- og KID-nummer for innbetaling av tilleggsforskot på sjølvmeldinga di. Dersom du vil kontrollere om tilleggsforskot er blitt godskrive deg, kan du logge på «Mine krav og betalingar» og velje arkfana Inn-/utbetalingar. Tenesta finn du på skatteetaten.no/krav-og-betalinger. Pengar til gode Har du pengar til gode på skatten, kan du få beløpet inn på bankkonto. Tilgodebeløpet blir overført til den kontoen som står i sjølvmeldinga. Dersom du ønskjer tilgodebeløpet overført til ein annan konto, kan du endre dette i skjema RF-1030A. Dette skjemaet finn du på altinn.no. Du kan berre velje mellom dei kontoane du ser i skjemaet. Det er rekna ut rentegodtgjersle på tilgodebeløp. Tilgodebeløp (med rentegodtgjersle) på kr 99 eller lågare blir ikkje tilbakebetalte. Du kan få nærmare opplysningar om renteutrekninga og rentesatsane i skatteoppgjeret ved å gå inn på skatteetaten.no eller ved å kontakte skatteoppkrevjaren/ kemneren eller ringje Klage på skatteoppgjer Klage på skatteoppgjer skal sendast til skatteoppkrevjaren innan tre veker etter at du har motteke oppgjeret. Er du elektronisk brukar finn du skatteoppgjeret i «Min meldingsboks» når du loggar deg på den elektroniske løysinga frå skatteetaten.no. Klage på likninga Klagefristen er 6 veker frå skatteoppgjeret er sendt til deg, likevel tidlegast 10. august. Du kan levere klage elektronisk (søk etter skjemaet RF-1117 på skatteetaten.no) eller på papir til Skatteetaten. Dersom du vil ha meir informasjon, sjå skatteetaten.no/klage. Skatteklasse Ektefellar som blir likna saman, blir anten sette i skatteklasse 2F eller 1E. Skatteklasse 2F viser at inntekt og formue er likna under eitt og fordelte mellom ektefellane basert på nettoinntekta og nettoformuen til kvar av ektefellane. Skatteklasse 1E viser at inntektene til ektefellane er likna særskilt. Sjølv om inntekta blir likna særskilt, blir formuen alltid likna felles i skatteklasse 2 og skatten fordelt mellom ektefellane basert på kvar ektefelle sin nettoformue. Opplysningar om korleis du er likna, står på lina under fødselsnummeret ditt på sjølvmeldinga du har fått. Einslege skattytarar blir sette i skatteklasse 1. Frå og med 2013 blei også einslege forsørgjarar sette i klasse 1. Einslege forsørgjarar som får utvida barnetrygd for barn under 18 år, blir gitt eit særfrådrag som erstattar likning i skatteklasse 2. Sjå post og temaet «Særfrådrag for einsleg forsørgjar» i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen. 6 Sjølvmeldinga 2014 Starthjelp

7 Del 2 Fritak frå levering av næringsoppgåve o.a. Nokre personleg næringsdrivande er fritekne frå å levere næringsoppgåve. Dersom du kjem inn under denne ordninga, kan du likevel velje å levere næringsoppgåve. Dersom du er friteken frå å levere næringsoppgåve, er du òg friteken frå å fylle ut vedleggsskjema RF-1224 «Personinntekt frå enkeltpersonføretak». Ønskjer du likevel å gjere det, for å kunne utnytte eit eventuelt skjermingsfrådrag, kan du fylle ut skjemaet. Dersom du er friteken frå å levere næringsoppgåve, har du heller ikkje bokføringsplikt. Du må likevel dokumentere alle inntektene og kostnadene dine. Denne dokumentasjonen må du oppbevare i samsvar med reglane i bokføringslova. Vilkår for fritak Brutto driftsinntekt for året må ikkje overstige kr Du må vere skattemessig busett i Noreg. Føretaket ditt må ikkje ha rekneskapsplikt, jf. lov nr. 56 (rekneskapslova) 1-2. Føretaket ditt må ikkje vere registreringspliktig, jf. lov av nr. 58 (meirverdiavgiftslova) 2-1. Unnatak Dersom årsresultatet frå verksemda inngår i gjennomsnittslikning for skogbruk (skattelova 14-81) eller reindrift (skattelova 14-82), kan du ikkje nytte ordninga. Dersom du driv slik verksemd, må du levere næringsoppgåve og RF Du kan ikkje nytte ordninga dersom du har plikt til å levere: RF-1223 «Drosje- og lastebilnæring» RF-1189 «Utleige m.m. av fast eigedom» saman med RF-1084 «Avskriving» som både gjeld næringsverksemd og den utleigde eigedomen Du kan heller ikkje nytte ordninga dersom du krev næringsinntekta fordelt med ektefelle o.a. har drive meir enn éi verksemd i året har drive verksemd som er skattepliktig til meir enn éin kommune Sjå SIDE 18 OG 19 for korleis du leverer sjølvmeldinga for næringsdrivande utan næringsoppgåve. Del 3 Postar som berre gjeld næringsdrivande o.a. Om deltakarlikna selskap (ANS, DA, KS o.a.), sjå SIDE 9 og 10. Der det under er vist til skjema med RF-nummer, finn du nærmare informasjon om skjemaa i del 4. Sjå skatteetaten.no/skjema eller altinn.no Enkeltpersonføretak Dersom du har inntekt frå enkeltpersonføretak (sjølvstendig næringsdrivande), inngår denne i alminneleg inntekt. Av alminneleg inntekt betalar du skatt til kommunen og fylkeskommunen, og dessutan fellesskatt til staten. Av næringsinntekta blir det òg rekna ut personinntekt, som er grunnlaget for utrekning av trygdeavgift og toppskatt. Som næringsdrivande har du plikt til å levere næringsoppgåve og personinntektsskjema. Du kan lese meir om desse skjemaa i del 4 nedanfor. Næringsdrivande med driftsinntekter som ikkje overstig kr , vil normalt vere fritekne frå å levere næringsoppgåve og personinntektsskjema, sjå del 2 ovanfor. Har du fått tilsendt sjølvmelding for næringsdrivande utan å ha drive næringsverksemd i 2014, skal du levere sjølvmelding for næringsdrivande med næringsoppgåve 1 (RF-1175) utan å fylle ut næringsoppgåva. Er det gitt opplysningar om utbetaling til deg som næringsdrivande i den tilsende sjølvmeldinga? Desse opplysningane finn du øvst på sida «Postar for næringsdrivande med enkeltpersonføretak» i sjølvmeldinga (opplysningane er berre gitt i papirutgåve/pdf): I og med at opplysningane berre er gitt i papir-/pdf-utgåva av sjølvmeldinga, må du sjølv sørgje for at opplysninga blir fylt ut når du leverer sjølvmeldinga på nett. I nokre tilfelle samsvarar ikkje beløpet i kode 401/402/404 i lønns- og trekkoppgåva med inntekta du skal skatte av. Sjå til at du berre fører beløp som er knytte til driftsinntektene du opptente (dvs. som skal tidfestast) i inntektsåret Du fører dei i POST i næringsoppgåva (RF-1175) eller i feltet «Sum driftsinntekter» dersom du vel å levere utan næringsoppgåve og driftsinntektene dine ikkje er over kr (nyttar vegvisaren). Sjå SIDE 18 og 19. 7

8 Døme Postar for næringsdrivande med enkeltpersonføretak. Ifølgje lønns- og trekkoppgåva, kode 401/402/404 (utbetaling til næringsdrivande), har du i 2014 motteke kr Beløpet skal førast i næringsoppgåva (RF-1175) POST Krev du frådrag i skatt for kostnader til godkjent/godkjende forskingsog utviklingsprosjekt? Reglane er omtalte i RF-1053 (sjå skjemaoversikta i del 4) og skatteetaten.no/skjema Kraftverkseigarar Ubrukt naturressursskatt frå tidlegare år medrekna renter står i skatteoppgjeret for 2013 og skal gå fram av POST Felles bedrift Ektefellar som har fordelt næringsinntekt/ utrekna personinntekt frå felles bedrift, skal krysse av i denne posten. Fordelt næringsinntekt skal førast i POST 2.7 og fordelt utrekna personinntekt i POST 1.6. Fordelinga skal gjerast i næringsoppgåva og i personinntektsskjemaet. Den ektefellen som er hovudutøvaren, sender inn næringsoppgåve og skjemaet «Personinntekt frå enkeltpersonføretak» (RF-1224) som vedlegg til sjølvmeldinga si. Om fordeling, sjå rettleiing RF-1176 (omtalen av POSTANE ) eller rettleiing RF-1168 (omtalen av POST 0999) eller Positiv personinntekt frå enkeltpersonføretak og mannskapslott frå fiske og fangst Som næringsdrivande har du plikt til å levere RF-1224 «Personinntekt frå enkeltpersonføretak». Dette gjeld ikkje næringsdrivande som er fritekne frå å levere næringsoppgåve, sjå del 2 over. Om utrekning av personinntekt, sjå rettleiinga RF Negativ utrekna personinntekt skal ikkje overførast frå RF-1224 til sjølvmeldinga, men kan framførast til frådrag i personinntekta for seinare år. Positiv inntekt frå post 119 i RF-1213 «Fiske» skal førast i POST i sjølvmeldinga. Dersom du har slutta å drive enkeltpersonføretak (avslutta sjølvstendig næringsverksemd), men det står att saldo på RF-1219 eller negativ saldo på RF-1084 etter næringsverksemda, skal du føre den skattepliktige delen som personinntekt i POST eller 1.6.2, sjølv om det ikkje er levert næringsoppgåve og personinntektsskjema (RF-1224), sjå skjemaoversikta på SIDE 11 og 12. Beløpet frå POST 15a i RF-1219 og/eller positiv inntekt frå POST 110 i RF-1084 blir ført over til POST og i sjølvmeldinga. Dette gjeld òg gevinst frå jordbruk, skogbruk, reindrift og pelsdyrnæring. Dersom gevinsten derimot stammar frå fiske, familiebarnehage eller annan barnepass i eigen heim, blir han overført til POST og Har du framført negativ personinntekt frå tidlegare år for det avslutta enkeltpersonføretaket, skal denne avkorte positiv personinntekt som eventuelt er overført direkte til sjølvmeldinga frå POST 15a i RF-1219 og/ eller POST 110a i RF Gi i så fall tilleggsopplysningar om den framførte negative personinntekta i POST 5.0 (Tilleggsopplysningar) i sjølvmeldinga. Sjå også skatteetaten.no/enkelutfylling eller Sjukepengar utbetalt til sjølvstendig næringsdrivande Beløpet skal førast i desse postane. Det blir òg overført til POST / Inntekt frå dagmamma eller familiebarnehage i eigen heim, mellom anna sjukepengar Sjå tilsvarande post i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen. 2.7 Næringsinntekter Når du fyller ut sjølvmeldinga på Internett, blir næringsinntektene overførte til dei rette postane i sjølvmeldinga når du bruker Næringsoppgåve 1 eller vegvisaren. Sjå SIDE 13 og Næringsinntekt frå fiske og fangst For fiskarar som ikkje har bokføringsplikt (lottakarar), blir beløpet henta frå POST 117 i RF Har du drive fiske som enkeltpersonføretak, blir næringsinntekta henta frå POST 0402 i næringsoppgåva Sjukepengar o.l. til sjølvstendig næringsdrivande Sjå POST 1.6.3/ Særskilt frådrag for fiskarar og fangstfolk Har du fiske/fangst som hovudyrke i minst 130 dagar i året, har du krav på eige frådrag på 30 prosent av inntekta. Frådraget har ei øvre grense på kr Dersom du skal få frådraget, må du fylle ut RF-1213 «Fiske» del B «Oversikt over driftstid i fiske og fangst» og del C «Utrekning av særskilt frådrag». Du finn nærmare opplysningar i rettleiinga RF Jordbruksfrådrag Du kan krevje jordbruksfrådrag dersom visse vilkår er oppfylte. Du må då levere RF Er du friteken for å levere næringsoppgåve (driftsinntekter som ikkje overstig kr og ikkje påbegynt gjennomsnittslikning), sjå del 2 over, skal du ikkje levere RF Du fører i staden frådraget direkte i sjølvmeldinga post jordbruksfrådrag. Informasjon om vilkåra og storleiken på frådraget finn du i rettleiinga RF Om spesielle vilkår for deltakarar i ansvarleg selskap innan jordbruk, sjå rettleiinga RF Sjå skatteetaten.no/skjema Særskilt frådrag i reindriftsverksemd Er du reineigar og har drive reindrift meir enn halvparten av inntektsåret, kan du krevje reindriftsfrådrag. Du må då levere RF Er du friteken frå å levere næringsoppgåve, sjå del 2 over, skal du ikkje levere RF Du fører i staden frådraget direkte i POST i sjølvmeldinga. Informasjon om reglane og storleiken på frådraget finn du i rettleiinga RF Særskilt frådrag i skiferverksemd Driv du skiferproduksjon i Finnmark eller visse kommunar i Nord-Troms, kan du krevje eit særskilt frådrag. Du må føre frådraget 8 Sjølvmeldinga 2014 Starthjelp

9 direkte i sjølvmeldinga POST «Særskilt frådrag for skiferproduksjon i Nord-Troms og Finnmark». Informasjon om reglane og storleiken på frådraget finn du i rettleiinga RF Sjå skatteetaten.no/skjema Premie til eiga tilleggstrygd for næringsdrivande Her fører du frivillig premie til folketrygda for eiga tilleggstrygd for sjukepengar eller yrkesskadetrygd. Sjå skatteetaten.no/enkelfradrag Underskot for året i næringsverksemd Når du leverer sjølvmeldinga elektronisk, blir underskot i næringsverksemda overført til rett post når du bruker Næringsoppgåve 1 eller vegvisaren, SIDE 13 og 14. Dersom verksemda er avslutta i 2014 og du har eit underskot ved drifta som ikkje blir dekt av anna inntekt, kan du krevje frådrag for dette underskotet i inntekta for Blir ikkje underskotet dekt av inntekt i 2013, kan det førast til frådrag i inntekta i 2012, men ikkje lenger tilbake. Tilbakeføringa av underskot skal gjennomførast ved endring av likninga for dei aktuelle åra. Dersom udekt underskot ikkje kan utnyttast ved tilbakeføring, eller du ikkje ønskjer det, kan underskotet i staden trekkjast frå i framtidig inntekt, sjå POST i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/ rettledningen. I POST 5.0 (Tilleggsopplysningar) i sjølvmeldinga kan du krevje å få endra likninga for 2013 og/eller 2012 dersom vilkåra er oppfylte. Dersom verksemda er overført som gåve eller arveforskot og gåvemottakaren overtek ansvaret for all gjeld knytt til verksemda, skal gåvemottakaren også overta udekt underskot som givaren ikkje har nyttiggjort seg i overdragingsåret. Framførbart underskot frå tidlegare år Om framførbart underskot generelt, sjå tilsvarande POST i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen. Særregelen for tidlegare underskot knytt til våningshus på gardsbruk går fram av avsnitt VI i RF Skogverdi Skogverdien for 2014 er førehandsutfylt med det beløpet som er lagt til grunn i sjølvmeldinga for Har skogverdien endra seg vesentleg i året (t.d. pga. tilkjøp, fråsal, naturskade eller liknande), må du levere skjemaet RF-1016 med utrekna ny verdi og fylle inn den nye i POST i sjølvmeldinga. Nye skogeigarar må alltid levere skjemaet RF Skogeigarar som sluttar, markerer øvst i skjemaet at dei ikkje lenger eig skog ved utgangen av året. Du finn nærmare opplysningar i rettleiinga RF Bilar, maskiner, inventar o.a. Når du registrerer driftsmiddel i næringsoppgåva, blir skattemessige verdiar overførte til dei rette postane i sjølvmeldinga når du bruker Næringsoppgåve 1. Den skattemessige nedskrivne verdien skal leggjast til grunn dersom det ikkje kan påvisast at den faktiske verdien er lågare. Bilar, innbu og annan lausøyre som ikkje er driftsmiddel, skal førast i POSTANE Buskap Her skal beløpet frå venstre kolonne av POST 0150 i RF-1175 eller RF-1167 førast. Skatteetaten har fastsett normalverdiar for dei fleste husdyr. Sjå i takseringsreglane til Skatteetaten på skatteetaten.no Varelager Her skal summen av venstre kolonne førast i POST 0110, 0120, 0130 og 0140 i RF-1175 eller RF-1167 og POST 0165 i RF Eigenproduserte varer blir verdsette til tilverknadsverdien, og innkjøpte varer blir verdsette til innkjøpsverdien Skip, fiske- og fangstfartøy o.a. Sjå i takseringsreglane til Skatteetaten på skatteetaten.no Gjeld frå næringsoppgåve som ikkje er førehandsutfylt i sjølvmeldinga Døme på dette vil vere leverandørgjeld, forskot frå kundar, skuldig arbeidsgivar- og meirverdiavgift, pantegjeld til tidlegare eigar ved overdraging av næring, gjeld til tilsette o.a. Deltakar i deltakarlikna selskap (ANS, DA, KS o.a.) Som deltakar i deltakarlikna selskap o.a. (DLS) treng du ikkje å sende næringsoppgåve og/eller personinntektsskjema dersom dette er den einaste næringsverksemda di. Når du leverer sjølvmeldinga elektronisk, vel du «utan næringsoppgåve: Eg er deltakar i KS, ANS o.l., eller har inntekt frå felles bedrift med ektefelle». Deltakaren skal få ein kopi av «Selskapet si oppgåve over deltakaren si formue og inntekt i deltakarlikna selskap» (RF-1233). Ut frå opplysningane i RF-1233 fyller du ut «Deltakaren si oppgåve over eigen formue og inntekt i deltakarlikna selskap» (RF-1221). Sjå òg rettleiinga RF-1222 og «Deltakermodellen» på skatteetaten.no. Når du leverer sjølvmeldinga elektronisk og fyller ut RF-1221, blir alle beløp overførte til dei rette postane i sjølvmeldinga. Arbeidsgodtgjersle til personlege deltakarar blir rekna både som alminneleg inntekt og personinntekt, sjå omtalen av POSTANE og nedanfor. Arbeidsgodtgjersle inngår ikkje i verksemdsinntekta til selskapet. Deltakaren sin del av overskot frå DLS blir skattlagd som alminneleg inntekt på deltakaren si hand. På same måte blir det gitt frådrag i deltakaren si alminnelege inntekt for deltakaren sin del av selskapet sitt underskot. Dersom deltakaren får ei utdeling frå selskapet, skal det reknast ut eit tillegg til den alminnelege inntekta for deltakaren. Tilbakebetaling av innbetalt eigenkapital blir ikkje rekna som utdeling frå selskapet eller Arbeidsgodtgjersle frå deltakarlikna selskap Arbeidsgodtgjersle frå selskap som driv fiske eller familiebarnehage i eigen heim, skal førast i POST Beløpet blir henta frå POST 1160 i deltakaroppgåva (RF-1221). Arbeidsgodtgjersle frå anna selskap skal førast i POST Beløpet blir henta frå POST 1162 i deltakaroppgåva (RF-1221). Dersom du har motteke lønn som kommandittist, må du sjå til at beløpet er ført i POST 2.1 og ikkje i POST eller

10 1.7.2 eller Samordning av negativ utrekna personinntekt frå enkeltpersonføretak med arbeidsgodtgjersle frå deltakarlikna selskap Her fører du negativ personinntekt som du kan samordne (sjå nedanfor) med arbeidsgodtgjersle i POST eller Om vilkåra for slik samordning, sjå rettleiinga RF-1225 POST Beløpet i POST eller hentar du frå POST 1.21 i RF Både den negative utrekna personinntekta for året og framførbar negativ utrekna personinntekt frå enkeltpersonføretaket frå tidlegare år kan inngå i dette beløpet. Du kan ikkje krevje frådrag for tidlegare negativ personinntekt frå aksjeselskap eller deltakarlikna selskap eller Del av ektefellen si arbeidsgodtgjersle frå deltakarlikna selskap Godtgjersle du har fått for arbeid utført i DLS der ektefellen din er ansvarleg deltakar, blir ikkje skattlagd som lønn, men som næringsinntekt. Du fører din del av arbeidsgodtgjersla i POST eller dersom du ikkje har fått eiga deltakaroppgåve, sjå skjemaomtalane. Dersom beløpet kjem frå selskap som driv fiske eller familiebarnehage i eigen heim, fører du beløpet i POST I andre tilfelle fører du parten av arbeidsgodtgjersla i POST Er oversikta over fordeling av formue og inntekt mellom ektefellar fylt ut i deltakaroppgåva RF-1221, blir beløpet for deltakar og ektefelle henta frå oversikta og ført i sjølvmeldinga. Beløpa blir henta høvesvis frå POST 1260 og POST 1261 for selskap som driv fiske eller familiebarnehage i eigen heim, og frå POST 1262 og POST 1263 for anna næring. Ektefellen må sjølv føre beløpet i sjølvmeldinga si , 2.7.7, eller Næringsinntekt/ underskot frå deltakarlikna selskap Beløpet blir overført frå POST 1140 i RF Dersom deltakaren har drive familiebarnehage i eigen heim, blir deltakaren sin del av overskotet overført til POST Har selskapet drive fiske, blir deltakaren sin part av overskotet i selskapet overført til POST i sjølvmeldinga. I andre tilfelle blir overskotet overført til POST Står det minusteikn framfor beløpet på deltakaroppgåva, blir beløpet overført til POST i sjølvmeldinga. Dersom oversikta over fordeling av formue og inntekt mellom ektefellar er fylt ut i deltakaroppgåva, skal totalbeløpa for deltakar og ektefelle hentast frå oversikta og førast i POST 2.1.3, eller Ektefellen må sjølv føre beløpa i sjølvmeldinga si eller Tillegg i alminneleg inntekt Om utrekning av tillegg i alminneleg inntekt av utdeling frå deltakarlikna selskap til deltakar, sjå rettleiinga til deltakaroppgåvene for deltakarlikna selskap, RF-1222 POST 1143 og RF-1288 POST Er oversikta over fordeling av formue og inntekt mellom ektefellar fylt ut i deltakaroppgåva, blir beløpet for deltakar og ektefelle henta frå høvesvis POST 1243 og POST 1244 og ført i sjølvmeldinga eller Gevinst/tap ved sal o.a. av part i deltakarlikna selskap Beløpet står i POST 1145 i RF Dersom inntekt og formue er fordelt mellom ektefellane, er beløpa for deltakar og ektefelle òg førte i høvesvis POST 1245 og Gevinst skal førast i POST i sjølvmeldinga, mens tap skal førast i POST eller Del formue/gjeld i deltakarlikna selskap Du finn beløpet i post 1101 i RF Part av positiv nettoformue skal førast i POST i sjølvmeldinga, mens part av negativ nettoformue skal førast i POST Er oversikta over fordeling av formue og inntekt mellom ektefellar fylt ut i deltakaroppgåva, blir beløpet for deltakar og ektefelle henta frå høvesvis POST 1201 og POST 1202 i RF-1221 og ført i sjølvmeldinga. 10 Sjølvmeldinga 2014 Starthjelp

11 Del 4 Viktige skjema Sjå skatteetaten.no/skjema eller altinn.no. Næringsoppgåve Næringsdrivande har plikt til å sende inn næringsoppgåve som vedlegg til sjølvmeldinga. Dei som berre er bokføringspliktige, skal levere Næringsoppgåve 1 (RF-1175), sjå rettleiinga RF Rekneskapspliktige næringsdrivande skal levere Næringsoppgåve 2 (RF-1167), sjå rettleiinga RF Andre næringsdrivande som frivillig utarbeider årsrekneskap, kan levere RF-1167 i staden for RF Biletkunstnarar som ikkje driv annan verksemd, og som ikkje har rekneskapsplikt, kan bruke Næringsoppgåve for biletkunstnarar (RF-1242), sjå rettleiinga RF Når du bruker Næringsoppgåve 2 (RF-1167) eller Næringsoppgåve for biletkunstnarar (RF-1242), blir ikkje beløpa overførte frå skjemaa og til sjølvmeldinga. Dette må du gjere sjølv. Sjå også skatteetaten.no/enkelutfylling. Dersom du har driftsinntekter på kr eller lågare, kan du på visse vilkår bli friteken frå å levere næringsoppgåve, sjå del 2 over. Du treng heller ikkje å levere næringsoppgåve dersom du berre har næringsinntekt frå: deltakarlikna selskap (ANS, DA, KS o.l.) felles bedrift fordelt frå ektefelle lott frå fiske og fangst barnepass i eigen heim Har du fått tilsendt sjølvmelding for næringsdrivande utan å ha drive næringsverksemd i 2014, skal du levere sjølvmelding for næringsdrivande med Næringsoppgåve 1 (RF-1175) utan å fylle ut næringsoppgåva. Deltakaroppgåve Deltakarar i deltakarlikna selskap (ANS, DA, KS o.l.) mottek kopi av RF-1233 «Selskapet si oppgåve over deltakaren si formue og inntekt i deltakarlikna selskap» frå selskapet. Du må sjølv opprette RF-1221 «Deltakaren si oppgåve over eigen formue og inntekt i deltakarlikna selskap» som vedleggsskjema til sjølvmeldinga. RF-1221 byggjer på opplysningar frå RF-1233, og du må derfor kontrollere at opplysningane i RF 1233 er rette. Beløpa frå RF-1221 blir overførte til dei rette postane i sjølvmeldinga når du leverer elektronisk. RF-1013 Kostpris for landbrukseigedom Tilhøyrande rettleiing RF RF-1016 Formue av skogseigedom Sjå rettleiinga (RF-1017) og POST på SIDE 9 om kvifor skogeigarar som skal levere RF-1016 for RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader Har føretaket ditt utbetalt lønn eller andre ytingar, skal du levere lønns- og trekkoppgåver. Du pliktar då å sende inn ei kontrolloppstilling (RF-1022) saman med sjølvmeldinga. RF-1034 Fordeling av inntekt og formue mellom kommunar I dette skjemaet gir du framlegg til fordeling av formue og inntekt mellom kommunane. RF-1052 Avstemming av eigenkapital Leverer du RF-1167, skal du òg levere RF RF-1053 Frådrag i skatt for forsking og utvikling Krev du frådrag i skatt for kostnader til godkjende forskings- og utviklingsprosjekt, må du levere RF Dette skjemaet skal underskrivast av revisor. Du finn rettleiinga på skjemaet. RF-1084 Avskriving Skjemaet spesifiserer nærmare avskrivingane i næringsoppgåva. Gjenstår det positiv eller negativ saldo i saldogruppe a, b, c, d eller j i åra etter at verksemda er avvikla, overfører du inntekta eller frådraget direkte frå RF-1084 til sjølvmeldinga. Sjå tilhøyrande rettleiing RF-1270 og skatteetaten.no/enkelfradrag. RF-1098 Formue av næringseigedom Sjå tilhøyrande rettleiing RF RF-1109 Uttak frå norsk område for skattlegging Sjå tilhøyrande rettleiing RF RF-1122 Overnattings- og serveringsstad RF-1125 Bruk av bil Du skal levere skjemaet dersom du krev frådrag for kostnader til eigne eller leasa bilar. Rettleiinga står på baksida av skjemaet. Sjå òg skatteetaten.no/enkelfradrag. RF-1141 Gevinst og tap på aksjar og partar ved utflytting Sjå rettleiing RF-1280 som høyrer til. RF-1147 Frådrag for skatt betalt i utlandet av person kreditfrådrag Sjå tilhøyrande rettleiing RF RF-1149 Næringsinntekt skattlagt i utlandet Rettleiinga finn du på SIDE 2 i skjemaet. RF-1150 Nedsetjing av inntektsskatt på lønn Skjemaet kan i visse tilfelle vere aktuelt dersom du har motteke lønn frå kjelder i utlandet. Du finn ei nærmare forklaring på dette på SIDE 2 i skjemaet. RF-1177 Landbruk Sjå tilhøyrande rettleiing RF RF-1213 Fiske Sjå tilhøyrande rettleiing RF RF-1217 Forskjellar mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar Skjemaet er berre aktuelt for dei som leverer RF Sjå tilhøyrande rettleiing RF RF-1219 Gevinst- og tapskonto Sjå tilhøyrande rettleiing RF

12 RF-1221 Deltakaren si oppgåve over eigen formue og inntekt i deltakarlikna selskap Se tilhørende rettledning RF RF-1223 Drosje- og lastebilnæring Dersom du har løyve for persontransport utanfor rute, driv lastebilnæring eller bodbiltransport, skal du levere RF RF-1224 Personinntekt frå enkeltpersonføretak Dersom du leverer næringsoppgåve, skal du òg levere RF Sjå tilhøyrande rettleiing RF RF-1269 Føretak som bruker IFRS eller forenkla IFRS RF-1294 Realisasjon av/frå landbrukseigedom Du skal levere RF-1294 dersom du har selt/ realisert ein heil eller ein del av ein landbrukseigedom i RF-1298 Oppstart av verksemd bilagsoversikt Du kan levere RF-1298 i tillegg til næringsoppgåve dersom du har starta næring i enkeltpersonføretak og meiner aktiviteten i 2013 og eventuelt tidlegare år har vore ein del av oppstartsperioden. Dersom du hadde kostnader og/eller inntekter som knyter seg til aktiviteten i 2013 eller tidlegare år, fører du desse i RF-1298 dersom du verken leverte næringsoppgåve eller brukte postane i sjølvmeldinga for enkeltpersonføretak som ikkje leverer næringsoppgåve. Levér eitt RF-1298 for kvart tidlegare år du hadde inntekter og/eller kostnader i næringa. Dette skjemaet finst berre i papirutgåve og kan hentast på skatteetaten.no/skjema. Det må skannast og leverast som vedlegg saman med sjølvmeldinga. Dersom du er usikker på om aktiviteten du driv er skattepliktig næring eller ikkje, kan du lese om dette på skatteetaten.no. Treng du å byte næringsoppgåve? Klikk på «Skjema og tenester» Legg inn RF-1030 i søkefeltet til venstre, og klikk på «Søk» Klikk på «Sjølvmelding for næringsdrivande o.a.» Klikk på «Sjølvmelding for næringsdrivande o.a.» under overskrifta «Kvar finn du skjemaet?» Klikk på «Hald fram med nytt eksemplar av skjema/teneste.» I bildet som blir vist, vel du korleis du skal rapportere inn næringsinntekta. Klikk på «Hald fram» Det er mogleg å sende inn sjølvmeldinga med Næringsoppgåve 1 utan at det er grøn hake framfor Spesifiser årsresultat og avstem eigenkapital. Meir informasjon Rettleiingar: Rettleiing til postane skatteetaten.no/rettledningen Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende skatteetaten.no/selvangivelseutenlandsk Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge skatteetaten.no/selvangivelse Brosjyrar med informasjon til utanlandske arbeidstakarar med opphald i Noreg: skatteetaten.no/selvangivelse-utenlandsk Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2014 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Standardfradrag Anna: Hjelpeprogram Enkel skatteberegning 2014 på skatteetaten.no/skatteberegning Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver skatteetaten.no/lto skatteetaten.no/enkelfradrag skatteetaten.no/enkelutfylling Du finn dette og meir informasjon på skatteetaten.no eller ved å kontakte Skatteetaten. 12 Sjølvmeldinga 2014 Starthjelp

13 Kontrollere, endre og levere sjølvmeldinga på nett Dei fleste sjølvstendig næringsdrivande leverer sjølvmelding med Næringsoppgåve 1 (RF-1175). Dersom du fyller ut Næringsoppgåve 1, må du òg levere personinntektsskjema RF Næringstilhøva dine elles avgjer om du må levere andre vedleggsskjema i tillegg. Dersom du til dømes har avskrivingar på driftsmiddel, må du òg fylle ut og levere RF-1084 Avskriving. Sjå òg skatteetaten.no/enkelutfylling. 1. Sjå tilsend sjølvmelding og innbetalt forskotsskatt. 2. Opne sjølvmeldinga for å kontrollere, gjere endringar og sende inn Lat oss gå gjennom eit døme: Kari skal fylle ut og levere sjølvmelding for næringsdrivande. Ho loggar inn via skatteetaten.no (sjå info om innlogging på SIDE 5). Etter innlogging kjem ho til Min meldingsboks > Til mi handsaming. Der finn ho den førehandsutfylte sjølvmeldinga for næringsdrivande. Sjølvmeldinga til Kari er førehandsutfylt med opplysningar om bustad, renteinntekter/ -utgifter og barnehageutgifter. Slik ser ho ut. Ho skal no fylle ut opplysningar om næringstilhøva sine. Dette gjer Kari ved å klikke på arkfana Næringsoppgåve 1 (RF-1175). Utfylling av næringsoppgåva blir gjort i 3 steg. Under ser du korleis sida ser ut før Kari startar å fylle henne ut. For å fylle ut opplysningane må Kari klikke på dei enkelte hovudpostane. Kari driv som fotograf og tek ulike oppdrag for magasin og reklamebyrå. Kari har ei enkel og grei næringsverksemd og har valt å føre rekneskapen sjølv og levere sjølvmelding på nett utan å bruke rekneskapsførar. 13

14 Kari har driftsinntekter frå næringsverksemda som i 2014 utgjorde kr Kari investerte i ein del foto- og datautstyr då ho starta opp verksemda for to år sidan. Investeringa skriv ho av i rekneskapen sin. Saldogrunnlaget av ustyret ved starten av året var kr Kari leiger lokale til verksemda si. Leigekostnaden utgjer kr Kari bruker eigen privat bil når ho er ute på oppdrag (5000 km x 4,05 kr/km). Kari har vidare ein del utgifter til materiell i fotografverksemda si. Varekostnad utgjer kr Kari har utgifter til mobiltelefon og internett som blir brukt både privat og i næring. Utgifter til elektronisk kommunikasjon utgjer til saman kr Fordelen ved tilgang til privat bruk av mobiltelefon og internett blir fastsett til kr Steg 1 Spesifiser resultat Kari klikker på POST 9900 Sum driftsinntekt og åpnar sida kor ho fører driftsinntekta si frå verksemda. Merk òg at fjorårsverdien skal leggjast inn. Fjorårsverdiar finn ho i sjølvmeldinga som blei send året før. Den finn ho i Min meldingsboks > Arkivert I POST 4005 legg ho inn varekostnadene sine (materiell og liknande). 2. I POST 6300 legg ho inn husleigekostnadene. 3. I POST 6995 blir ulike kontorkostnader lagde inn, mellom anna utgifter til elektronisk kommunikasjon som mobiltelefon og internett. 4. I POST 7080 legg Kari inn bruk av privatbil i næring som gir frådragsrett (5000 km à 4,05 kr/km). Posten må leggjast til frå nedtrekkslista nedst på sida. 5. POST 7098 er ein korreksjonspost for privat bruk av mobiltelefon og internett. Posten må leggjast til frå nedtrekkslista nedst på sida. 6. I POST 6000 kjem kostnad for avskriving av foto- og datautstyr fram. Dette er ein kostnad som må reknast ut i eit vedleggsskjema. For å gjere dette må POST 6000 leggjast til frå nedtrekkslista nedst på sida. Når posten er vald, blir vedleggsskjema RF-1084 Avskriving opna. Data frå skjemaet blir automatisk overførte tilbake til næringsoppgåva. Skjermbiletet under viser ei informasjonsside etter at skjemaet er fylt ut. POST 9910 Sum driftskostnad er litt meir omfattande. Når du opnar sida, er enkelte postar lagde opp på førehand. Andre postar må hentast frå nedtrekksmenyen nedst på sida. Skjermbiletet øverst til høyre viser sida for innlegging av driftskostnader etter at ho har lagt inn kostnadene sine. 14 Sjølvmeldinga 2014 Starthjelp

15 Etter utfylling av driftsinntekter og driftsutgifter skal balansen spesifiserast. 7. I POST 9950 Sum eigedelar legg Kari inn eit bankinnskot (POST 1920 Bankinnskot) på kr Saman med utgåande verdi frå avskrivingsskjema utgjer Sum eigedelar kr I POST 9960 Skattemessig eigenkapital legg Kari inn eigenkapitalen sin (POST 2050 Annan eigenkapital), som er på kr I POST 9990 Sum gjeld legg Kari inn ein gjeldspost for skuldig meirverdiavgift (POST 2740 oppgjerskonto meirverdiavgift) på kr Steg 2 Spesifiser balanse Skjermbiletet over viser næringsoppgåva slik ho ser ut etter at resultat og balanse er spesifisert. 15

16 Steg 3 Avsluttande utrekning Avsluttande utrekningar er det siste steget i utfyllinga av næringsoppgåva. Kari klikkar på «Fordel næringsinntekt og rekn ut personinntekt». Kari fordeler næringsinntekta si som vist i skjermbiletet til venstre. I tillegg må ho opne vedleggsskjema RF-1224 for å få rekna ut personinntekta. Det gjer ho frå nedtrekkslista nedst på sida. Etter at RF-1224 er fylt ut, går ho tilbake til oversiktssida. No må ho utføre den siste oppgåva, «Spesifiser årsresultat og avstem eigenkapital». Etter at avstemming er utført, skal POST 0425 Skattemessig eigenkapital vere lik POST 9960 i næringsoppgåva. I dette tilfellet justerer Kari postar under POST 0422 Sum privatkonto. Når Kari er ferdig med å fylle ut steg 3 i næringsoppgåva, skal det vere ein grøn hake framfor: Fordel næringsinntekt og beregn personinntekt». «Spesifiser årsresultat og avstem egenkapital». Det er mogleg å sende inn sjølvmeldinga med Næringsoppgåve 1 utan at det er grøn hake framfor «Spesifiser årsresultat og avstem eigenkapital». 16 Sjølvmeldinga 2014 Starthjelp

17 Kontroll og innlevering av sjølvmelding Kari sitt næringstilhøve er nå utfylt, og ho kan gå attende til arkfana der sjølvmeldinga ligg. Sjølvmeldinga er oppdatert med opplysningar frå næringsoppgåva, og ho kan starte innlevering ved å klikke på knappen «Kontroller skjema». Kjem det opp feilmelding ved skjemakontroll, må du rette opp desse. Når alle feil er retta, klikkar du på knappen «Start innsending» og i neste skjermbilete på «Signer og send inn». Den innsende sjølvmeldinga finn du att i «Min meldingsboks» og i «Arkivert». 17

18 Levere sjølvmelding utan næringsoppgåve Dersom du oppfyller vilkåra som er skildra i del 2, kan du levere sjølvmelding utan næringsoppgåve. Når du klikkar på sjølvmeldinga i Min meldingsboks, vel du levering utan næringsoppgåve. Når du har opna sjølvmeldinga du har fått tilsendt, kan du sjå på SIDE 12 om korleis du kan byte til eit anna alternativ for å rapportere inn næringsinntekta. Sum driftsinntekter Her fører du alle driftsinntektene dine. Feltet svarar til POST 9900 i næringsoppgåva. Sum driftskostnader Her fører du dei totale driftskostnadene dine som gir frådragsrett. Feltet svarar til POST 9910 i næringsoppgåva. Driftsresultatet Driftsresultatet blir overført til rett post i sjølvmeldinga. Du får då opp sjølvmeldinga saman med ein vegvisar for utfylling av driftsinntekter og driftskostnader. Vegvisaren erstattar næringsoppgåva som vist i dømet over. Enkle næringstilhøve utan nærmare spesifisering i vedlegg Slik ser vegvisaren ut for deg som ikkje har behov for å spesifisere beløpa i vedleggsskjema. Utrekna personinntekt Dersom du tek i bruk leveringsfritaket, er det frivillig å levere RF-1224 «Personinntekt frå enkeltpersonføretak 2014». Dersom du ikkje leverer skjemaet, blir beløpet i feltet Driftsresultat lagt til grunn som utrekna personinntekt. Ønskjer du å rekne ut personinntekta i RF-1224, kan du levere skjemaet saman med sjølvmeldinga. Du må levere RF-1224 dersom du har negativ utrekna personinntekt, anten frå det aktuelle inntektsåret eller til framføring. 18 Sjølvmeldinga 2014 Starthjelp

19 Enkle næringstilhøve som skal spesifiserast med vedleggsskjema Slik ser vegvisaren ut for deg som har behov for å spesifisere avskrivingar, gevinst eller tap ved sal av driftsmiddel eller personinntekt. Du spesifiserer dette ved å fylle ut vedleggsskjema. Vegvisaren opnar nødvendige skjema, og beløpa blir overførte tilbake til vegvisaren automatisk. Når vegvisaren er ferdig utfylt, blir driftsresultatet overført til rett post i sjølvmeldinga. 19

20 Gitt ut av: Skatteetaten Februar 2015 Design og layout: TRY Asap Foto: Øivind Haug Trykk: Andvord Grafisk AS Opplag: RF 2003 N skatteetaten.no

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato.

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato. Skatteetaten Sjølvmelding for person som ikkje har motteke førehandsutfylt sjølvmelding 2014 Namn Skattekommune Fødselsdato/ D-nr, Det er utarbeidd ei eiga rettleiing, RF-2042 Fristen for innlevering er

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet 1 vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - -

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - - Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR loffentleg SEKTOR FAFO-rapport 153 -- -- - - FAFO 1993 ISBN 82-7422-107-9 Omslagsfoto: Lars Bahl 2. maj - Samfoto Trykk: C Falch Hurtigtrykk. Oslo Innhald 1 Innleiing............................

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka del 2 av 2 Siste hovedoppdatering: 18.01.2008 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomihandboka del 2 FORORD Økonomihandboka er eit hjelpemiddel

Detaljer

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding:

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding: For den sjuke Sjukepengar Sjukmelding er aktuell når medisinske grunnar gjer at ein person ikkje kan vere i jobb. Sjukepengar er ein rett som blir opparbeidd via eit tilsettingsforhold eller inntekt som

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING SKATTE BETALEREN 2 2010 www.skattebetaleren.no Grepene som krymper skatten SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING Elektronisk fakturadatabase fakturabank www.fakturabank.no Raskt, enkelt

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer