Starthjelp for næringsdrivande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Starthjelp for næringsdrivande"

Transkript

1 SJØLVMELDINGA 2014 Starthjelp for næringsdrivande Sjølvmelding for næringsdrivande må leverast Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no NYNORSK

2 Innhald: Del 1 Sjølvmeldinga levering, fristar o.l. 4 Del 2 Fritak frå levering av næringsoppgåve 7 Del 3 Postar som berre gjeld næringsdrivande: Enkeltpersonføretak 7 Deltakar i deltakarlikna selskap 9 Del 4 Viktige skjema 11 Treng du å byte næringsoppgåve? 12 Meir informasjon 12 Kontrollere, endre og levere sjølvmeldinga på nett 13 Levere sjølvmelding utan næringsoppgåve 18 I «Rettleiing til postane» finn du kvar i sjølvmeldinga inntekt/ frådrag og formue/gjeld skal førast. Denne finn du på skatteetaten.no/rettledningen. Du kan òg få hjelp ved å kontakte Skatteetaten. Ved dødsfall: Det blir ikkje sendt ut sjølvmelding for personar som har gått bort i Den attlevande ektefellen kan få tilsendt den førehandsutfylte sjølvmeldinga til den avdøde ved å ta kontakt med Skatteetaten. Andre arvingar får utlevert sjølvmeldinga ved å dokumentere for Skatteetaten at dei er arving. Skifteattest, annan attestasjon frå tingretten eller kopi av testamentet må leggjast fram. I tillegg må du vise fram legitimasjon. Sjå skatteetaten.no/avdode. Sjekkliste Du kan lese meir om postane nedanfor i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen. Det kan vere aktuelt å gjere endringar eller tillegg i sjølvmeldinga dersom du i 2014 m.a. har hatt: Aksjar Formue, utbytte eller sal av aksjar/eigenkapitalbevis POST 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, , , 3.3.8, , 4.1.7, og Alderspensjon Sjå temaet «Skattefrådrag for pensjonsinntekt og skatteavgrensing ved låg alminneleg inntekt» overskrifta «Alderspensjonistar skattefrådrag for pensjonsinntekt» i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen. Arv og gåve Frå 2014 er arveavgifta oppheva og erstatta av reglar om skattemessig kontinuitet. Dette inneber at arving eller gåvemottakar skal tre inn i arvelataren/givaren sin inngangsverdi, sitt skjermingsgrunnlag og andre skattemessige posisjonar knytte til den eigendelen og/eller verksemda som er overteken. Unnatak gjeld for bustad, fritidseigedom, gardsbruk og skogbruk der arvelataren/ givaren kunne selt utan skattlegging av gevinsten på dødsfalls-/gåvetidspunktet. Inngangsverdien skal her setjast til omsetningsverdien på dette tidspunktet. Inngangsverdien for arva bustad/fritidseigedom skal du oppgje i post 4.3.2/4.3.3 Les meir på skatteetaten.no/arv Barnehage/dagmamma/SFO Utgifter til pass og stell av barn (gjeld også kostnader til transport) POST Bil og/eller båt Kjøpt eller selt båt, bil eller campingvogn. POST 4.2.4, og Bustad og/eller fritidsbustad formue Sjå temaet «Bustad og annan fast eigedom» i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen. POST 4.3.2, og Eingongserstatning og forsikringsutbetaling til barn og ungdom ved personskade og tap av forsørgjar Sjå temaet «Foreldre og barn» i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen. Einsleg forsørgjar Er du einsleg forsørgjar for barn under 18 år, får du særfrådrag for einsleg forsørgjar dersom du har motteke utvida barnetrygd frå NAV i Sjå temaet «Særfrådrag for einsleg forsørgjar» i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen. For 2014 blir einslege forsørgjarar likna i skatteklasse 1. POST Sjølvmeldinga 2014 Starthjelp

3 Viktig informasjon til deg som er gift/meldepliktig sambuar og er pensjonist/uførepensjonist og har låg pensjon Er du gift eller meldepliktig sambuar, og har du låg alderspensjon frå folketrygda eller AFP, kan ei fordeling av kapitalinntekter og kapitalutgifter mellom deg og ektefellen/meldepliktig sambuar verke inn på kor stort skattefrådrag du/de kan få. Er du gift/meldepliktig sambuar og uførepensjonist med låg inntekt, kan ei slik fordeling påverke i kva grad du/de kan få skatteavgrensing. Les meir om temaet «Skattefrådrag for pensjonsinntekt og skatteavgrensing ved låg alminneleg inntekt» i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen, brosjyren «Skattereglar for pensjonistar» og «Pensjonistar som er gifte og har låg pensjon kan i visse tilfelle få lågare samla skatt» på skatteetaten.no. Ektefellar Ektefellar som vel å fordele bankinnskot, renteinntekter, gjeld og gjeldsrenter annleis enn det som går fram av dei førehandsutfylte sjølvmeldingane, må sørgje for at begge sjølvmeldingane blir retta. Sjå òg «Ektefellar, registrerte partnarar og meldepliktige sambuarar» i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen. Fri bustad utanfor arbeidsforhold (føderåd) POST og Fri bustad utanfor arbeidsforhold POST Sal av bustad POST (skattepliktig gevinst) og (tap som gir frådragsrett) Utleige bustad/fritidsbustad POST og Utleige av fritidsbustad du nyttar sjølv POST og Festa (bygsla/leigd) tomt Sjå temaet «Festetomter til bustad- og fritidshus» i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen. Lån til/frå private Lånt pengar til eller frå familie og vener. POST 3.1.2, 3.3.1, og Næringsinntekt/underskot POST 2.1.3, 2.7 og Pendlarkostnader Budd utanfor heimen på grunn av arbeidet. POST og Reiseutgifter heim arbeid/besøksreiser Reisefrådrag på meir enn kr POST 3.2.8/3.2.9 Renteinntekt ekstraskattlegging POST Sjukdomskostnader Regelen om særfrådrag for store sjukdoms kostnader er oppheva frå og med inntektsåret Fekk du særfrådrag både for 2010 og 2011, kan du krevje særfrådrag også for Du kan derimot ikkje krevje særfrådrag for utgifter som er knytte til tannbehandling, transport og bustad. Dette gjeld sjølv om du fekk særfrådrag for slike utgifter ved likninga for 2010 og Frå og med inntektsåret 2013 blir det gjort ei nedtrapping av særfrådraget. For inntektsåret 2014 blir det gitt særfrådrag med 67 prosent av utgifter som gir frådragsrett. Denne reduksjonen blir gjort automatisk. Du fører opp heile den frådragsgivande kostnaden du har hatt. Sjå temaet «Særfrådrag for store sjukdomskostnader» i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen og skatteetaten.no/sykdomsutgifter. POST Underhaldsbidrag Motteke frå eller betalt til fråseparert eller tidlegare ektefelle. POST og Underskot Kontroller at rett underskot frå tidlegare år er ført til frådrag i POST Utland inntekt og formue POST 1.5.6, 2.2.2, 2.2.3, 2.8.5, , 3.3.2, 4.1.9, 4.6.1, og

4 Del 1 Sjølvmeldinga levering, fristar o.a. Om førehandsutfylt sjølvmelding Sjølvmeldingane er førehandsutfylte med opplysningar som Skatteetaten har frå eigne register eller har fått frå bankar, finansinstitusjonar, andre offentlege etatar og arbeidsgivarar. Det er viktig at du går nøye gjennom og kontrollerer dei førehandsutfylte opplysningane. Det er ditt ansvar at opplysningane er korrekte og fullstendige. Eventuelle feil endrar du i kolonnen «Retta til» ved å endre beløpet. Dersom du har andre opplysningar som har innverknad på likninga, må du òg gi opp desse opplysningane i sjølvmeldinga. Som næringsdrivande mottek du sjølvmelding for næringsdrivande, og denne skal du levere saman med opplysningar om næringsverksemda di. Du kan velje mellom desse alternativa: RF-1175 Næringsoppgåve 1 RF-1167 Næringsoppgåve 2 RF-1242 Næringsoppgåve for biletkunstnar Utan næringsoppgåve: Eg er deltakar i KS, ANS o.l. eller har inntekt frå felles bedrift med ektefelle. Utan næringsoppgåve: Driftsinntektene mine overstig ikkje kr , og eg oppfyller vilkåra. Sjå vilkår i Del 2 Fritak for levering av næringsoppgåve. Når du bruker Næringsoppgåve 2 (RF-1167) eller Næringsoppgåve for biletkunstnarar (RF-1242), blir ikkje beløpa overførte frå skjemaa og til sjølvmeldinga. Dette må du gjere sjølv. Næringsdrivande skal vanlegvis levere næringsoppgåve (sjå omtalen av RF-1175 på SIDE 11) og personinntektsskjema. Kva slags næringsverksemd du driv, avgjer kva for andre skjema som er nødvendige for at du skal få levert ei komplett sjølvmelding, sjå SIDE 11. Hugs å føre opp alle frådrag du har krav på. Då unngår du å betale for mykje skatt. Sjå skatteetaten.no/enkelfradrag. Har du krav på frådrag for kostnader til barnepass (foreldrefrådrag), bør du sjekke at beløpet er rett. Dersom du har skifta arbeidsplass/ forretningsstad eller bustad i løpet av året, kan eit eventuelt førehandsutfylt reisefrådrag vere feil. Det same gjeld dersom du ikkje har vore i arbeid heile året eller har endra stillingsbrøk. Er du einsleg forsørgjar med barn under 18 år, får du særfrådrag for einsleg forsørgjar dersom du har motteke utvida barnetrygd frå NAV. Sjølvmeldingstypar Personlege skattytarar får anten: «Sjølvmelding for næringsdrivande o.a.» eller «Sjølvmelding for lønnstakarar og pensjonistar o.a.» Du kan lese meir om levering av sjølvmeldinga i «Rettleiing til postane», som du finn på skatteetaten.no/rettledningen. Levering av sjølvmeldinga Sjølvmeldinga kan du levere elektronisk eller på papir. Skatteetaten oppmodar deg om å levere sjølvmeldinga elektronisk. Ved å levere «Sjølvmelding for næringsdrivande o.a.» elektronisk får du ein månad lengre innleveringsfrist enn når du leverer på papir. Endringar og tillegg kan gjerast raskt og enkelt med nokre få tastetrykk. Systemet vil hjelpe deg med å fylle ut sjølvmeldinga og skjema. Sjå skatteetaten.no/enkelutfylling. Skatteplikt til fleire kommunar Dersom du er skattepliktig til fleire kommunar, skal du likevel berre levere sjølvmeldinga til eitt skattekontor. Saman med sjølvmeldinga leverer du skjemaet RF-1034 med forslag til fordeling av formue og inntekt mellom kommunane. Dette skjemaet er ein del av den elektroniske løysinga, og du finn det under arkfana Vedlegg. Sjå del 4 for å få meir informasjon om korleis du legg til og fyller ut vedleggsskjema. Pliktig dokumentasjon Saman med sjølvmeldinga skal du alltid sende inn: dokumentasjon på gjeldsrenter i utlandet dokumentasjon på betalt skatt i utlandet dersom du krev kreditfrådrag eller inntektsfrådrag Leverer du sjølvmeldinga på skatteetaten.no, kan du levere pliktig dokumentasjon anten som elektroniske vedlegg eller på papir innan sjølvmeldingsfristen. Hugs å merkje vedlegga på papir med namn og fødselsnummer. Annan dokumentasjon skal du berre sende inn dersom Skatteetaten ber om det. Ver likevel merksam på at du kan bli beden om dokumentasjon også etter at du har motteke skatteoppgjeret. Ta derfor vare på dokumentasjonen. Leveringsfrist Leveringsfristen for «Sjølvmelding for næringsdrivande o.a.» er 30. april 2015 dersom du leverer på papir, eller 31. mai 2015 dersom du leverer elektronisk. Ordninga med leveringsfritak gjeld ikkje for dei som får sjølvmelding for næringsdrivande. Har du i 2014 vore deltakar i eit deltakarlikna selskap som sender inn selskapsoppgåva elektronisk, har du frist til 31. mai Du kan søkje om utsetjing dersom det er svært vanskeleg for deg å levere innan fristen, til dømes på grunn av sjukdom Dersom du søkjer elektronisk, får du straks svar på søknaden om utsetjing. Søk etter skjemaet RF-1114 på skatteetaten.no/skjema for å få meir informasjon om utsetjing. 4 Sjølvmeldinga 2014 Starthjelp

5 Nordmann Kari Førebels oversikt over skattar 2014 Skatt For seint levert sjølvmelding Med mindre du har fått utsetjing, får du forseinkingsavgift dersom du leverer sjølvmeldinga etter fristen, men før skatteoppgjeret er sendt ut. Dersom du leverer innan éin månad etter fristen, er avgifta 1 promille av nettoformuen og 2 promille av nettoinntekta. Dersom du leverer meir enn éin månad etter fristen, er avgifta 1 promille av nettoformuen og 1 prosent av nettoinntekta. Dersom du leverer meir enn tre månader etter fristen, men før skatteoppgjeret er sendt ut, er avgifta 1 promille av nettoformuen og 2 prosent av nettoinntekta. Ikkje levert sjølvmelding Dersom du ikkje leverer sjølvmeldinga før skatteoppgjeret er sendt ut, blir sjølvmeldinga rekna som «ikkje levert». Då blir formuen og inntekta fastsett ved skjønn, og du kan bli pålagt tilleggsskatt. Tilleggsskatten er 10 eller 30 prosent av den skatten som er eller kunne ha vore unndregen. I alvorlege tilfelle kan tilleggsskatten bli auka med 15 eller 30 prosent. Den totale tilleggsskatten blir då 45 eller 60 prosent. Slik loggar du inn Innloggingsalternativa nedanfor gir deg elektronisk tilgang til sjølvmeldinga di på skatteetaten.no: 1. ID-porten/MinID Dersom du har registrert deg som brukar av ID-porten/MinID og oppgitt mobilnummer og e-postadresse, får du eingongskodar med ein gong på SMS. Dette må du ha for å kunne registrere deg: Fødselsnummer/D-nummer Mobilnr. og/eller e-postadresse PIN-kodar (dersom du treng PIN-kodar til MinID, bestiller du dette på skatteetaten.no/pin) 2. BankID 3. Buypass 4. Commfides Innbetalt forskottsskatt Tilleggsforskott betalt før 1. februar Varsel om endring Når kjem skatteoppgjeret? Skatteetaten kan endre beløp som du har ført i sjølvmeldinga. Hovudregelen er at du får varsel dersom det er aktuelt å gjere endringar. Skatteetaten treng ikkje varsle deg for å: forhøgje bruttoformue og/eller redusere gjeld som til saman ikkje utgjer meir enn kr forhøgje inntekt og/eller redusere frådrag som til saman ikkje utgjer meir enn kr stryke ein post som ikkje gjev frådragsrett, når du tidlegare har fått stroke ein Nordmann Kari Førebels oversikt over skattar 2014 Innbetalt forskottsskatt Tilleggsforskott betalt før 1. februar Når kjem skatteoppgjeret? Det er ikkje skrive ut ei førebels skatteutrekning for deg fordi skattekontoret vil trenge ekstra tid til likningshandsaminga. handsama i august, september eller seinast i oktober. Det er ikkje mogleg for oss å seie når ditt oppgjer vil vere ferdig. Dersom vi har fått opplysningar om betalt/trekt skatt eller BSU, er dette vist øvst på sida. Skatt tilsvarande post ved ei tidlegare likning endre ein skjønnsmessig fastsett formues- eller inntektspost når tilsvarande endring er gjort ved ei tidlegare likning endre, utelate eller leggje til beløp som det er klart skuldast rekne- eller skrivefeil eller mistyding av skattelovgivinga, og ei eventuell fråsegn frå deg ikkje vil ha noko å seie for likninga Det er ikkje skrive ut ei førebels skatteutrekning for deg fordi skattekontoret vil trenge ekstra tid til likningshandsaminga. handsama i august, september eller seinast i oktober. Det er ikkje mogleg for oss å seie når ditt oppgjer vil vere ferdig. Dersom vi har fått opplysningar om betalt/trekt skatt eller BSU, er dette vist øvst på sida. Feil eller ufullstendige opplysningar Gir du feil eller ufullstendige opplysningar, må du vanlegvis betale tilleggsskatt. Tilleggsskatten er 10 eller 30 prosent av den skatten som er eller kunne ha vore unndregen. Vil du unngå rentetillegg på eventuell restskatt, må du betale tilleggsforskot innan 31. mai Fristen gjeld sjølv om du har fått utsetjing med innlevering av sjølvmeldinga. Eventuell innbetaling er friviljug. Følgjande må brukast ved betaling: Kontnr : Namn : KID - nr : IBAN : SWIFT/BIC : I alvorlege tilfelle kan det i tillegg påleggjast ein skjerpa tilleggsskatt med 15 eller 30 prosent. Den totale tilleggsskatten blir då 45 eller 60 prosent. Vil du unngå rentetillegg på eventuell restskatt, må du betale tilleggsforskot innan 31. mai Fristen gjeld sjølv om du har fått utsetjing med innlevering av sjølvmeldinga. Eventuell innbetaling er friviljug. Følgjande må brukast ved betaling: Kontnr : Namn : KID - nr : IBAN : SWIFT/BIC : xxxx xx xxxxx NN skatteoppkreverkontor yyyyyyyyyyyyyyyyyyy NOzzzzzzzzzzzzz NDEANOKK xxxx xx xxxxx NN skatteoppkreverkontor yyyyyyyyyyyyyyyyyyy NOzzzzzzzzzzzzz NDEANOKK Etter å ha valt innloggingsalternativ følgjer du rettleiinga du får undervegs. Skatteutrekning På skatteetaten.no/skatteberegning finn du eit enkelt skatteutrekningsprogram. Det er berre skattytarar som mottek sjølvmelding for lønnstakarar og pensjonistar, som får førebels skatteutrekning saman med sjølvmeldinga. Dersom vi har fått opplysningar om betalt/ trekt skatt eller BSU (bustadsparing for ungdom), er dette vist øvst på sida «Førebels oversikt over skattar 2014» i sjølvmeldinga. Når kjem skatteoppgjeret? Skatteoppgjeret får du så snart sjølvmeldinga er ferdig handsama, i august, september 5

6 eller seinast i oktober. Det er ikkje mogleg for oss å seie når ditt oppgjer vil vere ferdig. Er du e-brukar, blir du varsla på SMS og/ eller e-post så snart skatteoppgjeret ditt er tilgjengeleg på Altinn. Elektronisk kommunikasjon Stat og kommune har etablert eit felles kontaktregister for å kommunisere elektronisk med innbyggjarane. Registeret inneheld mobilnummeret og e-postadressa du sjølv har lagt inn dersom du tidlegare har logga inn på offentlege tenester hos MinID. Står du i kontaktregisteret, får du skatteoppgjer o.a. elektronisk, og du blir varsla på mobil eller e-post når det er klart. Dersom du aldri har logga deg inn på offentlege tenester via MinID, må du melde deg på for å få framtidige brev, skatteoppgjer og sjølvmeldingar elektronisk: skatteetaten.no/ebruker Fordelane med elektronisk kommunikasjon: Du får sjølvmeldinga tidlegare enn dei som vel papir. Du får raskare svar på ei sak eller ein førespurnad, fordi det offentlege unngår postgang. Du blir varsla med SMS eller e-post når du får post frå det offentlege. Uvedkomande får ikkje tilgang til dei personlege opplysningane dine. Du er med på å spare miljøet og redusere offentlege utgifter. Andre offentlege etatar vil også gradvis gå over til elektronisk kommunikasjon. Ønskjer du å reservere deg mot elektroniske brev, sjølvmeldingar, skatteoppgjer o.a., må du gå inn på skatteetaten.no/ebruker. Restskatt Det blir rekna ut eit rentetillegg på restskatt. Restskatt (med rentetillegg) på kr 99 eller lågare blir ikkje kravd inn. Skatteetaten.no/renter. Uførepensjonistar og mottakarar av overgangsstønad, etterlatnepensjon, pensjon til familiepleiarar eller supplerande stønad til person med kort butid i Noreg som får skatteavgrensing på grunn av låg inntekt, slepp rentetillegg på restskatt. Om skatteavgrensing, sjå «Skatteavgrensing ved låg alminneleg inntekt» i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen. Du kan få nærmare opplysningar om renteutrekninga og rentesatsane i skatteoppgjeret ved å gå inn på skatteetaten.no eller ved å kontakte skatteoppkrevjaren/ kemneren eller ringje Tilleggsforskot Vil du unngå renter på restskatten, kan du betale tilleggsforskot innan 31. mai Tilleggsforskot som blir betalt etter 31. mai, blir ikkje teke omsyn til ved skatteoppgjeret. Du finn informasjon om konto- og KID-nummer for innbetaling av tilleggsforskot på sjølvmeldinga di. Dersom du vil kontrollere om tilleggsforskot er blitt godskrive deg, kan du logge på «Mine krav og betalingar» og velje arkfana Inn-/utbetalingar. Tenesta finn du på skatteetaten.no/krav-og-betalinger. Pengar til gode Har du pengar til gode på skatten, kan du få beløpet inn på bankkonto. Tilgodebeløpet blir overført til den kontoen som står i sjølvmeldinga. Dersom du ønskjer tilgodebeløpet overført til ein annan konto, kan du endre dette i skjema RF-1030A. Dette skjemaet finn du på altinn.no. Du kan berre velje mellom dei kontoane du ser i skjemaet. Det er rekna ut rentegodtgjersle på tilgodebeløp. Tilgodebeløp (med rentegodtgjersle) på kr 99 eller lågare blir ikkje tilbakebetalte. Du kan få nærmare opplysningar om renteutrekninga og rentesatsane i skatteoppgjeret ved å gå inn på skatteetaten.no eller ved å kontakte skatteoppkrevjaren/ kemneren eller ringje Klage på skatteoppgjer Klage på skatteoppgjer skal sendast til skatteoppkrevjaren innan tre veker etter at du har motteke oppgjeret. Er du elektronisk brukar finn du skatteoppgjeret i «Min meldingsboks» når du loggar deg på den elektroniske løysinga frå skatteetaten.no. Klage på likninga Klagefristen er 6 veker frå skatteoppgjeret er sendt til deg, likevel tidlegast 10. august. Du kan levere klage elektronisk (søk etter skjemaet RF-1117 på skatteetaten.no) eller på papir til Skatteetaten. Dersom du vil ha meir informasjon, sjå skatteetaten.no/klage. Skatteklasse Ektefellar som blir likna saman, blir anten sette i skatteklasse 2F eller 1E. Skatteklasse 2F viser at inntekt og formue er likna under eitt og fordelte mellom ektefellane basert på nettoinntekta og nettoformuen til kvar av ektefellane. Skatteklasse 1E viser at inntektene til ektefellane er likna særskilt. Sjølv om inntekta blir likna særskilt, blir formuen alltid likna felles i skatteklasse 2 og skatten fordelt mellom ektefellane basert på kvar ektefelle sin nettoformue. Opplysningar om korleis du er likna, står på lina under fødselsnummeret ditt på sjølvmeldinga du har fått. Einslege skattytarar blir sette i skatteklasse 1. Frå og med 2013 blei også einslege forsørgjarar sette i klasse 1. Einslege forsørgjarar som får utvida barnetrygd for barn under 18 år, blir gitt eit særfrådrag som erstattar likning i skatteklasse 2. Sjå post og temaet «Særfrådrag for einsleg forsørgjar» i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen. 6 Sjølvmeldinga 2014 Starthjelp

7 Del 2 Fritak frå levering av næringsoppgåve o.a. Nokre personleg næringsdrivande er fritekne frå å levere næringsoppgåve. Dersom du kjem inn under denne ordninga, kan du likevel velje å levere næringsoppgåve. Dersom du er friteken frå å levere næringsoppgåve, er du òg friteken frå å fylle ut vedleggsskjema RF-1224 «Personinntekt frå enkeltpersonføretak». Ønskjer du likevel å gjere det, for å kunne utnytte eit eventuelt skjermingsfrådrag, kan du fylle ut skjemaet. Dersom du er friteken frå å levere næringsoppgåve, har du heller ikkje bokføringsplikt. Du må likevel dokumentere alle inntektene og kostnadene dine. Denne dokumentasjonen må du oppbevare i samsvar med reglane i bokføringslova. Vilkår for fritak Brutto driftsinntekt for året må ikkje overstige kr Du må vere skattemessig busett i Noreg. Føretaket ditt må ikkje ha rekneskapsplikt, jf. lov nr. 56 (rekneskapslova) 1-2. Føretaket ditt må ikkje vere registreringspliktig, jf. lov av nr. 58 (meirverdiavgiftslova) 2-1. Unnatak Dersom årsresultatet frå verksemda inngår i gjennomsnittslikning for skogbruk (skattelova 14-81) eller reindrift (skattelova 14-82), kan du ikkje nytte ordninga. Dersom du driv slik verksemd, må du levere næringsoppgåve og RF Du kan ikkje nytte ordninga dersom du har plikt til å levere: RF-1223 «Drosje- og lastebilnæring» RF-1189 «Utleige m.m. av fast eigedom» saman med RF-1084 «Avskriving» som både gjeld næringsverksemd og den utleigde eigedomen Du kan heller ikkje nytte ordninga dersom du krev næringsinntekta fordelt med ektefelle o.a. har drive meir enn éi verksemd i året har drive verksemd som er skattepliktig til meir enn éin kommune Sjå SIDE 18 OG 19 for korleis du leverer sjølvmeldinga for næringsdrivande utan næringsoppgåve. Del 3 Postar som berre gjeld næringsdrivande o.a. Om deltakarlikna selskap (ANS, DA, KS o.a.), sjå SIDE 9 og 10. Der det under er vist til skjema med RF-nummer, finn du nærmare informasjon om skjemaa i del 4. Sjå skatteetaten.no/skjema eller altinn.no Enkeltpersonføretak Dersom du har inntekt frå enkeltpersonføretak (sjølvstendig næringsdrivande), inngår denne i alminneleg inntekt. Av alminneleg inntekt betalar du skatt til kommunen og fylkeskommunen, og dessutan fellesskatt til staten. Av næringsinntekta blir det òg rekna ut personinntekt, som er grunnlaget for utrekning av trygdeavgift og toppskatt. Som næringsdrivande har du plikt til å levere næringsoppgåve og personinntektsskjema. Du kan lese meir om desse skjemaa i del 4 nedanfor. Næringsdrivande med driftsinntekter som ikkje overstig kr , vil normalt vere fritekne frå å levere næringsoppgåve og personinntektsskjema, sjå del 2 ovanfor. Har du fått tilsendt sjølvmelding for næringsdrivande utan å ha drive næringsverksemd i 2014, skal du levere sjølvmelding for næringsdrivande med næringsoppgåve 1 (RF-1175) utan å fylle ut næringsoppgåva. Er det gitt opplysningar om utbetaling til deg som næringsdrivande i den tilsende sjølvmeldinga? Desse opplysningane finn du øvst på sida «Postar for næringsdrivande med enkeltpersonføretak» i sjølvmeldinga (opplysningane er berre gitt i papirutgåve/pdf): I og med at opplysningane berre er gitt i papir-/pdf-utgåva av sjølvmeldinga, må du sjølv sørgje for at opplysninga blir fylt ut når du leverer sjølvmeldinga på nett. I nokre tilfelle samsvarar ikkje beløpet i kode 401/402/404 i lønns- og trekkoppgåva med inntekta du skal skatte av. Sjå til at du berre fører beløp som er knytte til driftsinntektene du opptente (dvs. som skal tidfestast) i inntektsåret Du fører dei i POST i næringsoppgåva (RF-1175) eller i feltet «Sum driftsinntekter» dersom du vel å levere utan næringsoppgåve og driftsinntektene dine ikkje er over kr (nyttar vegvisaren). Sjå SIDE 18 og 19. 7

8 Døme Postar for næringsdrivande med enkeltpersonføretak. Ifølgje lønns- og trekkoppgåva, kode 401/402/404 (utbetaling til næringsdrivande), har du i 2014 motteke kr Beløpet skal førast i næringsoppgåva (RF-1175) POST Krev du frådrag i skatt for kostnader til godkjent/godkjende forskingsog utviklingsprosjekt? Reglane er omtalte i RF-1053 (sjå skjemaoversikta i del 4) og skatteetaten.no/skjema Kraftverkseigarar Ubrukt naturressursskatt frå tidlegare år medrekna renter står i skatteoppgjeret for 2013 og skal gå fram av POST Felles bedrift Ektefellar som har fordelt næringsinntekt/ utrekna personinntekt frå felles bedrift, skal krysse av i denne posten. Fordelt næringsinntekt skal førast i POST 2.7 og fordelt utrekna personinntekt i POST 1.6. Fordelinga skal gjerast i næringsoppgåva og i personinntektsskjemaet. Den ektefellen som er hovudutøvaren, sender inn næringsoppgåve og skjemaet «Personinntekt frå enkeltpersonføretak» (RF-1224) som vedlegg til sjølvmeldinga si. Om fordeling, sjå rettleiing RF-1176 (omtalen av POSTANE ) eller rettleiing RF-1168 (omtalen av POST 0999) eller Positiv personinntekt frå enkeltpersonføretak og mannskapslott frå fiske og fangst Som næringsdrivande har du plikt til å levere RF-1224 «Personinntekt frå enkeltpersonføretak». Dette gjeld ikkje næringsdrivande som er fritekne frå å levere næringsoppgåve, sjå del 2 over. Om utrekning av personinntekt, sjå rettleiinga RF Negativ utrekna personinntekt skal ikkje overførast frå RF-1224 til sjølvmeldinga, men kan framførast til frådrag i personinntekta for seinare år. Positiv inntekt frå post 119 i RF-1213 «Fiske» skal førast i POST i sjølvmeldinga. Dersom du har slutta å drive enkeltpersonføretak (avslutta sjølvstendig næringsverksemd), men det står att saldo på RF-1219 eller negativ saldo på RF-1084 etter næringsverksemda, skal du føre den skattepliktige delen som personinntekt i POST eller 1.6.2, sjølv om det ikkje er levert næringsoppgåve og personinntektsskjema (RF-1224), sjå skjemaoversikta på SIDE 11 og 12. Beløpet frå POST 15a i RF-1219 og/eller positiv inntekt frå POST 110 i RF-1084 blir ført over til POST og i sjølvmeldinga. Dette gjeld òg gevinst frå jordbruk, skogbruk, reindrift og pelsdyrnæring. Dersom gevinsten derimot stammar frå fiske, familiebarnehage eller annan barnepass i eigen heim, blir han overført til POST og Har du framført negativ personinntekt frå tidlegare år for det avslutta enkeltpersonføretaket, skal denne avkorte positiv personinntekt som eventuelt er overført direkte til sjølvmeldinga frå POST 15a i RF-1219 og/ eller POST 110a i RF Gi i så fall tilleggsopplysningar om den framførte negative personinntekta i POST 5.0 (Tilleggsopplysningar) i sjølvmeldinga. Sjå også skatteetaten.no/enkelutfylling eller Sjukepengar utbetalt til sjølvstendig næringsdrivande Beløpet skal førast i desse postane. Det blir òg overført til POST / Inntekt frå dagmamma eller familiebarnehage i eigen heim, mellom anna sjukepengar Sjå tilsvarande post i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen. 2.7 Næringsinntekter Når du fyller ut sjølvmeldinga på Internett, blir næringsinntektene overførte til dei rette postane i sjølvmeldinga når du bruker Næringsoppgåve 1 eller vegvisaren. Sjå SIDE 13 og Næringsinntekt frå fiske og fangst For fiskarar som ikkje har bokføringsplikt (lottakarar), blir beløpet henta frå POST 117 i RF Har du drive fiske som enkeltpersonføretak, blir næringsinntekta henta frå POST 0402 i næringsoppgåva Sjukepengar o.l. til sjølvstendig næringsdrivande Sjå POST 1.6.3/ Særskilt frådrag for fiskarar og fangstfolk Har du fiske/fangst som hovudyrke i minst 130 dagar i året, har du krav på eige frådrag på 30 prosent av inntekta. Frådraget har ei øvre grense på kr Dersom du skal få frådraget, må du fylle ut RF-1213 «Fiske» del B «Oversikt over driftstid i fiske og fangst» og del C «Utrekning av særskilt frådrag». Du finn nærmare opplysningar i rettleiinga RF Jordbruksfrådrag Du kan krevje jordbruksfrådrag dersom visse vilkår er oppfylte. Du må då levere RF Er du friteken for å levere næringsoppgåve (driftsinntekter som ikkje overstig kr og ikkje påbegynt gjennomsnittslikning), sjå del 2 over, skal du ikkje levere RF Du fører i staden frådraget direkte i sjølvmeldinga post jordbruksfrådrag. Informasjon om vilkåra og storleiken på frådraget finn du i rettleiinga RF Om spesielle vilkår for deltakarar i ansvarleg selskap innan jordbruk, sjå rettleiinga RF Sjå skatteetaten.no/skjema Særskilt frådrag i reindriftsverksemd Er du reineigar og har drive reindrift meir enn halvparten av inntektsåret, kan du krevje reindriftsfrådrag. Du må då levere RF Er du friteken frå å levere næringsoppgåve, sjå del 2 over, skal du ikkje levere RF Du fører i staden frådraget direkte i POST i sjølvmeldinga. Informasjon om reglane og storleiken på frådraget finn du i rettleiinga RF Særskilt frådrag i skiferverksemd Driv du skiferproduksjon i Finnmark eller visse kommunar i Nord-Troms, kan du krevje eit særskilt frådrag. Du må føre frådraget 8 Sjølvmeldinga 2014 Starthjelp

9 direkte i sjølvmeldinga POST «Særskilt frådrag for skiferproduksjon i Nord-Troms og Finnmark». Informasjon om reglane og storleiken på frådraget finn du i rettleiinga RF Sjå skatteetaten.no/skjema Premie til eiga tilleggstrygd for næringsdrivande Her fører du frivillig premie til folketrygda for eiga tilleggstrygd for sjukepengar eller yrkesskadetrygd. Sjå skatteetaten.no/enkelfradrag Underskot for året i næringsverksemd Når du leverer sjølvmeldinga elektronisk, blir underskot i næringsverksemda overført til rett post når du bruker Næringsoppgåve 1 eller vegvisaren, SIDE 13 og 14. Dersom verksemda er avslutta i 2014 og du har eit underskot ved drifta som ikkje blir dekt av anna inntekt, kan du krevje frådrag for dette underskotet i inntekta for Blir ikkje underskotet dekt av inntekt i 2013, kan det førast til frådrag i inntekta i 2012, men ikkje lenger tilbake. Tilbakeføringa av underskot skal gjennomførast ved endring av likninga for dei aktuelle åra. Dersom udekt underskot ikkje kan utnyttast ved tilbakeføring, eller du ikkje ønskjer det, kan underskotet i staden trekkjast frå i framtidig inntekt, sjå POST i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/ rettledningen. I POST 5.0 (Tilleggsopplysningar) i sjølvmeldinga kan du krevje å få endra likninga for 2013 og/eller 2012 dersom vilkåra er oppfylte. Dersom verksemda er overført som gåve eller arveforskot og gåvemottakaren overtek ansvaret for all gjeld knytt til verksemda, skal gåvemottakaren også overta udekt underskot som givaren ikkje har nyttiggjort seg i overdragingsåret. Framførbart underskot frå tidlegare år Om framførbart underskot generelt, sjå tilsvarande POST i «Rettleiing til postane» på skatteetaten.no/rettledningen. Særregelen for tidlegare underskot knytt til våningshus på gardsbruk går fram av avsnitt VI i RF Skogverdi Skogverdien for 2014 er førehandsutfylt med det beløpet som er lagt til grunn i sjølvmeldinga for Har skogverdien endra seg vesentleg i året (t.d. pga. tilkjøp, fråsal, naturskade eller liknande), må du levere skjemaet RF-1016 med utrekna ny verdi og fylle inn den nye i POST i sjølvmeldinga. Nye skogeigarar må alltid levere skjemaet RF Skogeigarar som sluttar, markerer øvst i skjemaet at dei ikkje lenger eig skog ved utgangen av året. Du finn nærmare opplysningar i rettleiinga RF Bilar, maskiner, inventar o.a. Når du registrerer driftsmiddel i næringsoppgåva, blir skattemessige verdiar overførte til dei rette postane i sjølvmeldinga når du bruker Næringsoppgåve 1. Den skattemessige nedskrivne verdien skal leggjast til grunn dersom det ikkje kan påvisast at den faktiske verdien er lågare. Bilar, innbu og annan lausøyre som ikkje er driftsmiddel, skal førast i POSTANE Buskap Her skal beløpet frå venstre kolonne av POST 0150 i RF-1175 eller RF-1167 førast. Skatteetaten har fastsett normalverdiar for dei fleste husdyr. Sjå i takseringsreglane til Skatteetaten på skatteetaten.no Varelager Her skal summen av venstre kolonne førast i POST 0110, 0120, 0130 og 0140 i RF-1175 eller RF-1167 og POST 0165 i RF Eigenproduserte varer blir verdsette til tilverknadsverdien, og innkjøpte varer blir verdsette til innkjøpsverdien Skip, fiske- og fangstfartøy o.a. Sjå i takseringsreglane til Skatteetaten på skatteetaten.no Gjeld frå næringsoppgåve som ikkje er førehandsutfylt i sjølvmeldinga Døme på dette vil vere leverandørgjeld, forskot frå kundar, skuldig arbeidsgivar- og meirverdiavgift, pantegjeld til tidlegare eigar ved overdraging av næring, gjeld til tilsette o.a. Deltakar i deltakarlikna selskap (ANS, DA, KS o.a.) Som deltakar i deltakarlikna selskap o.a. (DLS) treng du ikkje å sende næringsoppgåve og/eller personinntektsskjema dersom dette er den einaste næringsverksemda di. Når du leverer sjølvmeldinga elektronisk, vel du «utan næringsoppgåve: Eg er deltakar i KS, ANS o.l., eller har inntekt frå felles bedrift med ektefelle». Deltakaren skal få ein kopi av «Selskapet si oppgåve over deltakaren si formue og inntekt i deltakarlikna selskap» (RF-1233). Ut frå opplysningane i RF-1233 fyller du ut «Deltakaren si oppgåve over eigen formue og inntekt i deltakarlikna selskap» (RF-1221). Sjå òg rettleiinga RF-1222 og «Deltakermodellen» på skatteetaten.no. Når du leverer sjølvmeldinga elektronisk og fyller ut RF-1221, blir alle beløp overførte til dei rette postane i sjølvmeldinga. Arbeidsgodtgjersle til personlege deltakarar blir rekna både som alminneleg inntekt og personinntekt, sjå omtalen av POSTANE og nedanfor. Arbeidsgodtgjersle inngår ikkje i verksemdsinntekta til selskapet. Deltakaren sin del av overskot frå DLS blir skattlagd som alminneleg inntekt på deltakaren si hand. På same måte blir det gitt frådrag i deltakaren si alminnelege inntekt for deltakaren sin del av selskapet sitt underskot. Dersom deltakaren får ei utdeling frå selskapet, skal det reknast ut eit tillegg til den alminnelege inntekta for deltakaren. Tilbakebetaling av innbetalt eigenkapital blir ikkje rekna som utdeling frå selskapet eller Arbeidsgodtgjersle frå deltakarlikna selskap Arbeidsgodtgjersle frå selskap som driv fiske eller familiebarnehage i eigen heim, skal førast i POST Beløpet blir henta frå POST 1160 i deltakaroppgåva (RF-1221). Arbeidsgodtgjersle frå anna selskap skal førast i POST Beløpet blir henta frå POST 1162 i deltakaroppgåva (RF-1221). Dersom du har motteke lønn som kommandittist, må du sjå til at beløpet er ført i POST 2.1 og ikkje i POST eller

10 1.7.2 eller Samordning av negativ utrekna personinntekt frå enkeltpersonføretak med arbeidsgodtgjersle frå deltakarlikna selskap Her fører du negativ personinntekt som du kan samordne (sjå nedanfor) med arbeidsgodtgjersle i POST eller Om vilkåra for slik samordning, sjå rettleiinga RF-1225 POST Beløpet i POST eller hentar du frå POST 1.21 i RF Både den negative utrekna personinntekta for året og framførbar negativ utrekna personinntekt frå enkeltpersonføretaket frå tidlegare år kan inngå i dette beløpet. Du kan ikkje krevje frådrag for tidlegare negativ personinntekt frå aksjeselskap eller deltakarlikna selskap eller Del av ektefellen si arbeidsgodtgjersle frå deltakarlikna selskap Godtgjersle du har fått for arbeid utført i DLS der ektefellen din er ansvarleg deltakar, blir ikkje skattlagd som lønn, men som næringsinntekt. Du fører din del av arbeidsgodtgjersla i POST eller dersom du ikkje har fått eiga deltakaroppgåve, sjå skjemaomtalane. Dersom beløpet kjem frå selskap som driv fiske eller familiebarnehage i eigen heim, fører du beløpet i POST I andre tilfelle fører du parten av arbeidsgodtgjersla i POST Er oversikta over fordeling av formue og inntekt mellom ektefellar fylt ut i deltakaroppgåva RF-1221, blir beløpet for deltakar og ektefelle henta frå oversikta og ført i sjølvmeldinga. Beløpa blir henta høvesvis frå POST 1260 og POST 1261 for selskap som driv fiske eller familiebarnehage i eigen heim, og frå POST 1262 og POST 1263 for anna næring. Ektefellen må sjølv føre beløpet i sjølvmeldinga si , 2.7.7, eller Næringsinntekt/ underskot frå deltakarlikna selskap Beløpet blir overført frå POST 1140 i RF Dersom deltakaren har drive familiebarnehage i eigen heim, blir deltakaren sin del av overskotet overført til POST Har selskapet drive fiske, blir deltakaren sin part av overskotet i selskapet overført til POST i sjølvmeldinga. I andre tilfelle blir overskotet overført til POST Står det minusteikn framfor beløpet på deltakaroppgåva, blir beløpet overført til POST i sjølvmeldinga. Dersom oversikta over fordeling av formue og inntekt mellom ektefellar er fylt ut i deltakaroppgåva, skal totalbeløpa for deltakar og ektefelle hentast frå oversikta og førast i POST 2.1.3, eller Ektefellen må sjølv føre beløpa i sjølvmeldinga si eller Tillegg i alminneleg inntekt Om utrekning av tillegg i alminneleg inntekt av utdeling frå deltakarlikna selskap til deltakar, sjå rettleiinga til deltakaroppgåvene for deltakarlikna selskap, RF-1222 POST 1143 og RF-1288 POST Er oversikta over fordeling av formue og inntekt mellom ektefellar fylt ut i deltakaroppgåva, blir beløpet for deltakar og ektefelle henta frå høvesvis POST 1243 og POST 1244 og ført i sjølvmeldinga eller Gevinst/tap ved sal o.a. av part i deltakarlikna selskap Beløpet står i POST 1145 i RF Dersom inntekt og formue er fordelt mellom ektefellane, er beløpa for deltakar og ektefelle òg førte i høvesvis POST 1245 og Gevinst skal førast i POST i sjølvmeldinga, mens tap skal førast i POST eller Del formue/gjeld i deltakarlikna selskap Du finn beløpet i post 1101 i RF Part av positiv nettoformue skal førast i POST i sjølvmeldinga, mens part av negativ nettoformue skal førast i POST Er oversikta over fordeling av formue og inntekt mellom ektefellar fylt ut i deltakaroppgåva, blir beløpet for deltakar og ektefelle henta frå høvesvis POST 1201 og POST 1202 i RF-1221 og ført i sjølvmeldinga. 10 Sjølvmeldinga 2014 Starthjelp

11 Del 4 Viktige skjema Sjå skatteetaten.no/skjema eller altinn.no. Næringsoppgåve Næringsdrivande har plikt til å sende inn næringsoppgåve som vedlegg til sjølvmeldinga. Dei som berre er bokføringspliktige, skal levere Næringsoppgåve 1 (RF-1175), sjå rettleiinga RF Rekneskapspliktige næringsdrivande skal levere Næringsoppgåve 2 (RF-1167), sjå rettleiinga RF Andre næringsdrivande som frivillig utarbeider årsrekneskap, kan levere RF-1167 i staden for RF Biletkunstnarar som ikkje driv annan verksemd, og som ikkje har rekneskapsplikt, kan bruke Næringsoppgåve for biletkunstnarar (RF-1242), sjå rettleiinga RF Når du bruker Næringsoppgåve 2 (RF-1167) eller Næringsoppgåve for biletkunstnarar (RF-1242), blir ikkje beløpa overførte frå skjemaa og til sjølvmeldinga. Dette må du gjere sjølv. Sjå også skatteetaten.no/enkelutfylling. Dersom du har driftsinntekter på kr eller lågare, kan du på visse vilkår bli friteken frå å levere næringsoppgåve, sjå del 2 over. Du treng heller ikkje å levere næringsoppgåve dersom du berre har næringsinntekt frå: deltakarlikna selskap (ANS, DA, KS o.l.) felles bedrift fordelt frå ektefelle lott frå fiske og fangst barnepass i eigen heim Har du fått tilsendt sjølvmelding for næringsdrivande utan å ha drive næringsverksemd i 2014, skal du levere sjølvmelding for næringsdrivande med Næringsoppgåve 1 (RF-1175) utan å fylle ut næringsoppgåva. Deltakaroppgåve Deltakarar i deltakarlikna selskap (ANS, DA, KS o.l.) mottek kopi av RF-1233 «Selskapet si oppgåve over deltakaren si formue og inntekt i deltakarlikna selskap» frå selskapet. Du må sjølv opprette RF-1221 «Deltakaren si oppgåve over eigen formue og inntekt i deltakarlikna selskap» som vedleggsskjema til sjølvmeldinga. RF-1221 byggjer på opplysningar frå RF-1233, og du må derfor kontrollere at opplysningane i RF 1233 er rette. Beløpa frå RF-1221 blir overførte til dei rette postane i sjølvmeldinga når du leverer elektronisk. RF-1013 Kostpris for landbrukseigedom Tilhøyrande rettleiing RF RF-1016 Formue av skogseigedom Sjå rettleiinga (RF-1017) og POST på SIDE 9 om kvifor skogeigarar som skal levere RF-1016 for RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader Har føretaket ditt utbetalt lønn eller andre ytingar, skal du levere lønns- og trekkoppgåver. Du pliktar då å sende inn ei kontrolloppstilling (RF-1022) saman med sjølvmeldinga. RF-1034 Fordeling av inntekt og formue mellom kommunar I dette skjemaet gir du framlegg til fordeling av formue og inntekt mellom kommunane. RF-1052 Avstemming av eigenkapital Leverer du RF-1167, skal du òg levere RF RF-1053 Frådrag i skatt for forsking og utvikling Krev du frådrag i skatt for kostnader til godkjende forskings- og utviklingsprosjekt, må du levere RF Dette skjemaet skal underskrivast av revisor. Du finn rettleiinga på skjemaet. RF-1084 Avskriving Skjemaet spesifiserer nærmare avskrivingane i næringsoppgåva. Gjenstår det positiv eller negativ saldo i saldogruppe a, b, c, d eller j i åra etter at verksemda er avvikla, overfører du inntekta eller frådraget direkte frå RF-1084 til sjølvmeldinga. Sjå tilhøyrande rettleiing RF-1270 og skatteetaten.no/enkelfradrag. RF-1098 Formue av næringseigedom Sjå tilhøyrande rettleiing RF RF-1109 Uttak frå norsk område for skattlegging Sjå tilhøyrande rettleiing RF RF-1122 Overnattings- og serveringsstad RF-1125 Bruk av bil Du skal levere skjemaet dersom du krev frådrag for kostnader til eigne eller leasa bilar. Rettleiinga står på baksida av skjemaet. Sjå òg skatteetaten.no/enkelfradrag. RF-1141 Gevinst og tap på aksjar og partar ved utflytting Sjå rettleiing RF-1280 som høyrer til. RF-1147 Frådrag for skatt betalt i utlandet av person kreditfrådrag Sjå tilhøyrande rettleiing RF RF-1149 Næringsinntekt skattlagt i utlandet Rettleiinga finn du på SIDE 2 i skjemaet. RF-1150 Nedsetjing av inntektsskatt på lønn Skjemaet kan i visse tilfelle vere aktuelt dersom du har motteke lønn frå kjelder i utlandet. Du finn ei nærmare forklaring på dette på SIDE 2 i skjemaet. RF-1177 Landbruk Sjå tilhøyrande rettleiing RF RF-1213 Fiske Sjå tilhøyrande rettleiing RF RF-1217 Forskjellar mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar Skjemaet er berre aktuelt for dei som leverer RF Sjå tilhøyrande rettleiing RF RF-1219 Gevinst- og tapskonto Sjå tilhøyrande rettleiing RF

12 RF-1221 Deltakaren si oppgåve over eigen formue og inntekt i deltakarlikna selskap Se tilhørende rettledning RF RF-1223 Drosje- og lastebilnæring Dersom du har løyve for persontransport utanfor rute, driv lastebilnæring eller bodbiltransport, skal du levere RF RF-1224 Personinntekt frå enkeltpersonføretak Dersom du leverer næringsoppgåve, skal du òg levere RF Sjå tilhøyrande rettleiing RF RF-1269 Føretak som bruker IFRS eller forenkla IFRS RF-1294 Realisasjon av/frå landbrukseigedom Du skal levere RF-1294 dersom du har selt/ realisert ein heil eller ein del av ein landbrukseigedom i RF-1298 Oppstart av verksemd bilagsoversikt Du kan levere RF-1298 i tillegg til næringsoppgåve dersom du har starta næring i enkeltpersonføretak og meiner aktiviteten i 2013 og eventuelt tidlegare år har vore ein del av oppstartsperioden. Dersom du hadde kostnader og/eller inntekter som knyter seg til aktiviteten i 2013 eller tidlegare år, fører du desse i RF-1298 dersom du verken leverte næringsoppgåve eller brukte postane i sjølvmeldinga for enkeltpersonføretak som ikkje leverer næringsoppgåve. Levér eitt RF-1298 for kvart tidlegare år du hadde inntekter og/eller kostnader i næringa. Dette skjemaet finst berre i papirutgåve og kan hentast på skatteetaten.no/skjema. Det må skannast og leverast som vedlegg saman med sjølvmeldinga. Dersom du er usikker på om aktiviteten du driv er skattepliktig næring eller ikkje, kan du lese om dette på skatteetaten.no. Treng du å byte næringsoppgåve? Klikk på «Skjema og tenester» Legg inn RF-1030 i søkefeltet til venstre, og klikk på «Søk» Klikk på «Sjølvmelding for næringsdrivande o.a.» Klikk på «Sjølvmelding for næringsdrivande o.a.» under overskrifta «Kvar finn du skjemaet?» Klikk på «Hald fram med nytt eksemplar av skjema/teneste.» I bildet som blir vist, vel du korleis du skal rapportere inn næringsinntekta. Klikk på «Hald fram» Det er mogleg å sende inn sjølvmeldinga med Næringsoppgåve 1 utan at det er grøn hake framfor Spesifiser årsresultat og avstem eigenkapital. Meir informasjon Rettleiingar: Rettleiing til postane skatteetaten.no/rettledningen Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende skatteetaten.no/selvangivelseutenlandsk Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge skatteetaten.no/selvangivelse Brosjyrar med informasjon til utanlandske arbeidstakarar med opphald i Noreg: skatteetaten.no/selvangivelse-utenlandsk Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2014 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Standardfradrag Anna: Hjelpeprogram Enkel skatteberegning 2014 på skatteetaten.no/skatteberegning Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver skatteetaten.no/lto skatteetaten.no/enkelfradrag skatteetaten.no/enkelutfylling Du finn dette og meir informasjon på skatteetaten.no eller ved å kontakte Skatteetaten. 12 Sjølvmeldinga 2014 Starthjelp

13 Kontrollere, endre og levere sjølvmeldinga på nett Dei fleste sjølvstendig næringsdrivande leverer sjølvmelding med Næringsoppgåve 1 (RF-1175). Dersom du fyller ut Næringsoppgåve 1, må du òg levere personinntektsskjema RF Næringstilhøva dine elles avgjer om du må levere andre vedleggsskjema i tillegg. Dersom du til dømes har avskrivingar på driftsmiddel, må du òg fylle ut og levere RF-1084 Avskriving. Sjå òg skatteetaten.no/enkelutfylling. 1. Sjå tilsend sjølvmelding og innbetalt forskotsskatt. 2. Opne sjølvmeldinga for å kontrollere, gjere endringar og sende inn Lat oss gå gjennom eit døme: Kari skal fylle ut og levere sjølvmelding for næringsdrivande. Ho loggar inn via skatteetaten.no (sjå info om innlogging på SIDE 5). Etter innlogging kjem ho til Min meldingsboks > Til mi handsaming. Der finn ho den førehandsutfylte sjølvmeldinga for næringsdrivande. Sjølvmeldinga til Kari er førehandsutfylt med opplysningar om bustad, renteinntekter/ -utgifter og barnehageutgifter. Slik ser ho ut. Ho skal no fylle ut opplysningar om næringstilhøva sine. Dette gjer Kari ved å klikke på arkfana Næringsoppgåve 1 (RF-1175). Utfylling av næringsoppgåva blir gjort i 3 steg. Under ser du korleis sida ser ut før Kari startar å fylle henne ut. For å fylle ut opplysningane må Kari klikke på dei enkelte hovudpostane. Kari driv som fotograf og tek ulike oppdrag for magasin og reklamebyrå. Kari har ei enkel og grei næringsverksemd og har valt å føre rekneskapen sjølv og levere sjølvmelding på nett utan å bruke rekneskapsførar. 13

14 Kari har driftsinntekter frå næringsverksemda som i 2014 utgjorde kr Kari investerte i ein del foto- og datautstyr då ho starta opp verksemda for to år sidan. Investeringa skriv ho av i rekneskapen sin. Saldogrunnlaget av ustyret ved starten av året var kr Kari leiger lokale til verksemda si. Leigekostnaden utgjer kr Kari bruker eigen privat bil når ho er ute på oppdrag (5000 km x 4,05 kr/km). Kari har vidare ein del utgifter til materiell i fotografverksemda si. Varekostnad utgjer kr Kari har utgifter til mobiltelefon og internett som blir brukt både privat og i næring. Utgifter til elektronisk kommunikasjon utgjer til saman kr Fordelen ved tilgang til privat bruk av mobiltelefon og internett blir fastsett til kr Steg 1 Spesifiser resultat Kari klikker på POST 9900 Sum driftsinntekt og åpnar sida kor ho fører driftsinntekta si frå verksemda. Merk òg at fjorårsverdien skal leggjast inn. Fjorårsverdiar finn ho i sjølvmeldinga som blei send året før. Den finn ho i Min meldingsboks > Arkivert I POST 4005 legg ho inn varekostnadene sine (materiell og liknande). 2. I POST 6300 legg ho inn husleigekostnadene. 3. I POST 6995 blir ulike kontorkostnader lagde inn, mellom anna utgifter til elektronisk kommunikasjon som mobiltelefon og internett. 4. I POST 7080 legg Kari inn bruk av privatbil i næring som gir frådragsrett (5000 km à 4,05 kr/km). Posten må leggjast til frå nedtrekkslista nedst på sida. 5. POST 7098 er ein korreksjonspost for privat bruk av mobiltelefon og internett. Posten må leggjast til frå nedtrekkslista nedst på sida. 6. I POST 6000 kjem kostnad for avskriving av foto- og datautstyr fram. Dette er ein kostnad som må reknast ut i eit vedleggsskjema. For å gjere dette må POST 6000 leggjast til frå nedtrekkslista nedst på sida. Når posten er vald, blir vedleggsskjema RF-1084 Avskriving opna. Data frå skjemaet blir automatisk overførte tilbake til næringsoppgåva. Skjermbiletet under viser ei informasjonsside etter at skjemaet er fylt ut. POST 9910 Sum driftskostnad er litt meir omfattande. Når du opnar sida, er enkelte postar lagde opp på førehand. Andre postar må hentast frå nedtrekksmenyen nedst på sida. Skjermbiletet øverst til høyre viser sida for innlegging av driftskostnader etter at ho har lagt inn kostnadene sine. 14 Sjølvmeldinga 2014 Starthjelp

15 Etter utfylling av driftsinntekter og driftsutgifter skal balansen spesifiserast. 7. I POST 9950 Sum eigedelar legg Kari inn eit bankinnskot (POST 1920 Bankinnskot) på kr Saman med utgåande verdi frå avskrivingsskjema utgjer Sum eigedelar kr I POST 9960 Skattemessig eigenkapital legg Kari inn eigenkapitalen sin (POST 2050 Annan eigenkapital), som er på kr I POST 9990 Sum gjeld legg Kari inn ein gjeldspost for skuldig meirverdiavgift (POST 2740 oppgjerskonto meirverdiavgift) på kr Steg 2 Spesifiser balanse Skjermbiletet over viser næringsoppgåva slik ho ser ut etter at resultat og balanse er spesifisert. 15

16 Steg 3 Avsluttande utrekning Avsluttande utrekningar er det siste steget i utfyllinga av næringsoppgåva. Kari klikkar på «Fordel næringsinntekt og rekn ut personinntekt». Kari fordeler næringsinntekta si som vist i skjermbiletet til venstre. I tillegg må ho opne vedleggsskjema RF-1224 for å få rekna ut personinntekta. Det gjer ho frå nedtrekkslista nedst på sida. Etter at RF-1224 er fylt ut, går ho tilbake til oversiktssida. No må ho utføre den siste oppgåva, «Spesifiser årsresultat og avstem eigenkapital». Etter at avstemming er utført, skal POST 0425 Skattemessig eigenkapital vere lik POST 9960 i næringsoppgåva. I dette tilfellet justerer Kari postar under POST 0422 Sum privatkonto. Når Kari er ferdig med å fylle ut steg 3 i næringsoppgåva, skal det vere ein grøn hake framfor: Fordel næringsinntekt og beregn personinntekt». «Spesifiser årsresultat og avstem egenkapital». Det er mogleg å sende inn sjølvmeldinga med Næringsoppgåve 1 utan at det er grøn hake framfor «Spesifiser årsresultat og avstem eigenkapital». 16 Sjølvmeldinga 2014 Starthjelp

17 Kontroll og innlevering av sjølvmelding Kari sitt næringstilhøve er nå utfylt, og ho kan gå attende til arkfana der sjølvmeldinga ligg. Sjølvmeldinga er oppdatert med opplysningar frå næringsoppgåva, og ho kan starte innlevering ved å klikke på knappen «Kontroller skjema». Kjem det opp feilmelding ved skjemakontroll, må du rette opp desse. Når alle feil er retta, klikkar du på knappen «Start innsending» og i neste skjermbilete på «Signer og send inn». Den innsende sjølvmeldinga finn du att i «Min meldingsboks» og i «Arkivert». 17

18 Levere sjølvmelding utan næringsoppgåve Dersom du oppfyller vilkåra som er skildra i del 2, kan du levere sjølvmelding utan næringsoppgåve. Når du klikkar på sjølvmeldinga i Min meldingsboks, vel du levering utan næringsoppgåve. Når du har opna sjølvmeldinga du har fått tilsendt, kan du sjå på SIDE 12 om korleis du kan byte til eit anna alternativ for å rapportere inn næringsinntekta. Sum driftsinntekter Her fører du alle driftsinntektene dine. Feltet svarar til POST 9900 i næringsoppgåva. Sum driftskostnader Her fører du dei totale driftskostnadene dine som gir frådragsrett. Feltet svarar til POST 9910 i næringsoppgåva. Driftsresultatet Driftsresultatet blir overført til rett post i sjølvmeldinga. Du får då opp sjølvmeldinga saman med ein vegvisar for utfylling av driftsinntekter og driftskostnader. Vegvisaren erstattar næringsoppgåva som vist i dømet over. Enkle næringstilhøve utan nærmare spesifisering i vedlegg Slik ser vegvisaren ut for deg som ikkje har behov for å spesifisere beløpa i vedleggsskjema. Utrekna personinntekt Dersom du tek i bruk leveringsfritaket, er det frivillig å levere RF-1224 «Personinntekt frå enkeltpersonføretak 2014». Dersom du ikkje leverer skjemaet, blir beløpet i feltet Driftsresultat lagt til grunn som utrekna personinntekt. Ønskjer du å rekne ut personinntekta i RF-1224, kan du levere skjemaet saman med sjølvmeldinga. Du må levere RF-1224 dersom du har negativ utrekna personinntekt, anten frå det aktuelle inntektsåret eller til framføring. 18 Sjølvmeldinga 2014 Starthjelp

19 Enkle næringstilhøve som skal spesifiserast med vedleggsskjema Slik ser vegvisaren ut for deg som har behov for å spesifisere avskrivingar, gevinst eller tap ved sal av driftsmiddel eller personinntekt. Du spesifiserer dette ved å fylle ut vedleggsskjema. Vegvisaren opnar nødvendige skjema, og beløpa blir overførte tilbake til vegvisaren automatisk. Når vegvisaren er ferdig utfylt, blir driftsresultatet overført til rett post i sjølvmeldinga. 19

20 Gitt ut av: Skatteetaten Februar 2015 Design og layout: TRY Asap Foto: Øivind Haug Trykk: Andvord Grafisk AS Opplag: RF 2003 N skatteetaten.no

Sjølvmelding 2015 0400 for lønnstakarar og pensjonistar o.a.

Sjølvmelding 2015 0400 for lønnstakarar og pensjonistar o.a. Pensjon Kari Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Sjølvmelding 2015 0400 for lønnstakarar og pensjonistar o.a. Fødselsnummer 08 08 26 002 00 Skatteklasse 1E Ektefelles

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk Leveringsfrist 30. april 2014 Sjekk alle opplysninger og fradrag skatteetaten.no

Detaljer

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato.

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato. Skatteetaten Sjølvmelding for person som ikkje har motteke førehandsutfylt sjølvmelding 2014 Namn Skattekommune Fødselsdato/ D-nr, Det er utarbeidd ei eiga rettleiing, RF-2042 Fristen for innlevering er

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2014 Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no BOKMÅL Innhold: Del

Detaljer

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F)

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) Rettleiing til Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Kven skal levere oppgåva 2 Når skal oppgåva leverast 2 Kva er Aksjar og eigenkapitalbevis 2011

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende Enkel elektronisk levering Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Leveringsfrister: 30. april (papir) og 31. mai (elektronisk) skatteetaten.no BOKMÅL

Detaljer

Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar

Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar Sjølvmeldinga 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar skatteetaten.no Sjekk alle opplysningar og frådrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skattereglar for pensjonistar side

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Nordmann Kari Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for næringsdrivende mv. Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! Fødselsnummer

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Nordmann Ola Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Fødselsnummer 03 11 63 003 31 Skatteklasse

Detaljer

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet.

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet. Skatteetaten Rettleiing til RF-1141 Gevinst og tap på aksjar og partar ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjar og partar etter opphøyr av skattemessig bustad i Noreg INNLEIING Etter skattelova

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Sjekk alle opplysninger og fradrag Ingen endring Ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL Kontroller selvangivelsen!

Detaljer

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter Bustønad 2008 Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter 2 Denne brosjyren gir eit oversyn over bustønadskontoret. Brosjyren byggjer på gjeldande reglar per 1. januar 2008. Vi gjer

Detaljer

Selvangivelse 2015 0400

Selvangivelse 2015 0400 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2015 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Ved den foreløpige skatteberegningen legges automatisk den gunstigste ligningsmåten

Detaljer

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Kodeoversikta og tillegget finst òg på www.skatteetaten.no

Detaljer

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygda, har rett på foreldrepengar eller eingongsstønad. Du finn meir informasjon

Detaljer

Selvangivelse 2014 0400

Selvangivelse 2014 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2014 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv.

Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! 0412 Fødselsnummer Skatteklasse 30 11 60 443 46 Samboers fødselsnummer

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv 0301 Christiansen Tor Hermod Kløfterhagen 44 1067 Oslo Fødselsnummer Skatteklasse 1 Guidelines to the tax

Detaljer

Rettleiing til postane

Rettleiing til postane SJØLVMELDINGA 2014 Rettleiing til postane Ikkje betal for mykje skatt sjekk alle opplysningane og frådraga i sjølvmeldinga Har du endringar lever elektronisk seinast 30. april Nynorsk 2 3 Innhald Frådragspostar

Detaljer

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv 0219 Fødselsnummer 19 03 62 392 23 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer 25 09 61 479 05 Beston Aud

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-2009 (J-214-2008 UTGÅR) Bergen, 15.1.2009 JL/EW Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

SJØLVMELDINGA 2013 Rettleiing til postane

SJØLVMELDINGA 2013 Rettleiing til postane SJØLVMELDINGA 2013 Rettleiing til postane Sjekk alle opplysningar og frådrag i sjølvmeldinga Leveringsfrist 30. april 2014 Inga endring inga levering Har du endringar lever elektronisk skatteetaten.no

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Nye skatteregler for pensjonister Enkel elektronisk levering Leveringsfrister:

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Korleis finne skjema Gå inn på Altinn si startside (http://www.altinn.no) og vel fana Skjema og tenester. Du kan finne skjemaet ved

Detaljer

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste I dette dokumentet finn du informasjon om Innlogging og tilgang til Datafangsportalen Liste over dokument som skal følgje

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Spesielle forhold knytte til spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål»)

Spesielle forhold knytte til spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål») Spesielle forhold knytte til spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål») Innhald Punkta A, B og C i Altinn (A og B på papir)... 1 Om spm 1, 2, 3 og 4 Kva blir rekna med som

Detaljer

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør Serviceerklæring Innhold 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør 7 Arv og gaver 8 Næringsdrivende Selvangivelse

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21)

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Ektefellar som har vore separert ved bevilling i eitt år, kan søkje Fylkesmannen om løyve til skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet.

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gjev eit oversyn over hovudtrekka i renteog avdragsvilkåra i Husbanken. Dei nedbetalingsvilkåra du vel, vil få betydning for den framtidige økonomiske situasjonen

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET AD Travel Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET Oppbygging av brukarmanualen Oppbygging av brukarmanualen... 3 Pålogging og forklaring til hovudbilete... 4 Første

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

SØKNAD OM UTANRETTSLEG GJELDSORDNING

SØKNAD OM UTANRETTSLEG GJELDSORDNING Returner skjemaet til: Statens innkrevjingssentral Postboks 455 8601 Mo i Rana SØKNAD OM UTANRETTSLEG GJELDSORDNING Bruk skjemaet til opplysningar om: inntektene dine utgiftene dine eventuell formue som

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Årdal kommune Telefon: 57 66 50 00 E-post: postmottak@ardal.kommune.no Hjemmeside: http://www.ardal.kommune.no ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Rettleiing Opplysningar om kjøpar: Er det fleire som

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag utan organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag utan organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag utan org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag utan organisasjonsnummer For å få tak i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

BEST. NR. 456-NYN. Ungdom i arbeid

BEST. NR. 456-NYN. Ungdom i arbeid BEST. NR. 456-NYN Ungdom i arbeid Utgitt første gong i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny lay-out. Mars 2008 Brosjyren

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Dersom samlivet har vore brote i minst to år, kan kvar av dykk krevje skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har kun

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om kontrakten Dette er Forbrukarrådet sin standardkontrakt for leige av bustad. På Forbrukerrådets hjemmeside finn de informasjon om reglar i husleigeforhold, skjema ved overtaking av bustad, og inventarliste

Detaljer

NOTAT. Til skilnad frå andre skatteinntekter går eigedomsskatt direkte til Kvam herad, og er ikkje samordna med rammetilskotet.

NOTAT. Til skilnad frå andre skatteinntekter går eigedomsskatt direkte til Kvam herad, og er ikkje samordna med rammetilskotet. NOTAT KVAM HERAD STRATEGISK NIVÅ Til Harald Inge Anderssen Strategisk nivå Dato: 19.11.2007 Frå Kjell Helvik Vår ref: 07/801-15/N-102.1//KJHE Eigedomsskatt i Kvam - innføring i heile kommunen Inntektene

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige utgifter knytte til utøvinga av verjeoppdraget.

Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige utgifter knytte til utøvinga av verjeoppdraget. Søknad om verjegodtgjering Send skjemaet til fylkesmannen i det fylket der personen med verje er folkeregistrert. Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Vurdering av framtidsutsikter

Vurdering av framtidsutsikter kapittel 5 Vurdering av framtidsutsikter Endring er en del av livet. Vår oppgave er å forutse den Pensjonsreformen er den største velferdsreformen i Norge siden folketrygden ble innført i 1967. 01. 01.

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Eksamen 30.11.2012. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2012. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.01 REA308 Matematikk S Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1.November 2014 23.05.2014 Innhald: 1. Formål 3 2. Kven kan nytte ordninga? 3 3. Godkjenningsperiode

Detaljer

Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass

Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass Forskrifter om foreldrebetaling i barnehagar, endringane gjeld frå 1.8.2016 1. Inga hushaldningar skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si for

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

Bustønad. Ei stønadsordning for pensjonistar og barnefamiliar

Bustønad. Ei stønadsordning for pensjonistar og barnefamiliar 2006 Bustønad Ei stønadsordning for pensjonistar og barnefamiliar 2 Denne brosjyren gir eit oversyn over bustønadsordninga. Brosjyren byggjer på gjeldande reglar per 1. januar 2006. Vi gjer merksam på

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016

Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016 Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016 Innhald 1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalingar filtrering på brukar 2 4. Forbetra filfunksjonalitet 2 4.1 Splitting/gruppering av filer

Detaljer

Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti)

Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti) Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti) Versjon 1.4 Oppdatert mars 2015 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Innhald 1. OM PARTIPORTALEN... 2 2. INNLOGGING FØRSTE GONG...

Detaljer

Betalingsreduksjon i foreldrebetaling BARNEHAGANE I SVEIO

Betalingsreduksjon i foreldrebetaling BARNEHAGANE I SVEIO Betalingsreduksjon i foreldrebetaling BARNEHAGANE I SVEIO Vedtekne av kommunestyret i Sveio 01.11.2010 2 Retningslinjer for reduksjon i foreldrebetaling i barnehagar: Vedtekne av kommunestyret i Sveio

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Pensjonen din. i KLP!

Pensjonen din. i KLP! Pensjonen din i KLP! 1 2 Innhald: 4 Kort om KLP 6 Kven er omfatta av offentleg tenestepensjonsordning i KLP? 8 Kva er du sikra i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefesta pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer