SJØLVMELDINGA 2013 Rettleiing til postane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJØLVMELDINGA 2013 Rettleiing til postane"

Transkript

1 SJØLVMELDINGA 2013 Rettleiing til postane Sjekk alle opplysningar og frådrag i sjølvmeldinga Leveringsfrist 30. april 2014 Inga endring inga levering Har du endringar lever elektronisk skatteetaten.no NYNORSK

2 skatteetaten.no skatteetaten.no skatteetaten.no skatteetaten.no Innhald: Postane i sjølvmeldinga 2 Tema 19 Viktige skjema 43 Stikkordregister 44 Skattesatsar m.m. 47 Postar som ikkje er fylt ut på førehand Dersom arbeidsgivarar, bankar o.l. ikkje har sendt inn opplysningane til Skatteetaten til rett tid, vil ikkje beløpet vere førehandsutfylt i sjølvmeldinga. Slike beløp må du sjølv føre opp i sjølvmeldinga. Dersom det ikkje er nokon eigen post for beløpet som manglar, skriv du beløpet i feltet «Beløp som ikkje er fylt ut på førehand, fører du her». Uttrykket «beløpet skal førast i post» Sjølvmelding på papir Her betyr det «å føre i post» at du korrigerer ved å stryke beløpet i ein førehandsutfylt post og fører inn rett beløp. Dersom beløpet ikkje er førehandsutfylt, skriv du inn nummeret på posten, tekst og beløp. Dersom det ikkje er nokon eigen post i sjølvmeldinga for ikkje-førehandsutfylte beløp, skriv du beløpet i feltet «Beløp som ikkje er fylt ut på førehand, fører du her». Elektronisk sjølvmelding Her betyr «å føre i post» at du finn den aktuelle posten i hovudoversikta og korrigerer ein førehandsutfylt post med rett beløp, eller at du fører inn det beløpet som manglar. Når du leverer sjølvmeldinga elektronisk, finn du alle skjema som ein integrert del av sjølvmeldinga under valt nummer på posten eller under fana Vedlegg. Beløpet blir automatisk overført frå skjemaet/vedlegget til rett post i sjølvmeldinga. Mer informasjon finner du her: Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar, skatteetaten.no/starthjelp Starthjelp for næringsdrivande, skatteetaten.no/starthjelp-naering Leveringsfrist: 30. april 2014 Final date of submission 30. april 2014 SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge SJØLVMELDINGA 2013 TAX RETURN 2013 Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway Inga endring inga levering Sjekk alle opplysningar og frådrag Har du endringar lever elektronisk BOKMÅL/ENGLISH For lønnstakarar og pensjonistar Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende TAX RETURN 2013 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Informasjon til utanlandske arbeidstakarar med opphald i Noreg Rettleiing: Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Leveringsfrist 30. april 2014 Informasjon: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Sjølvmeldinga 2013 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Standardfradrag, skatteetaten.no/selvangivelse-utenlandsk Leveringsfrist 30. april 2014 BOKMÅL/ENGLISH Informasjon til personar busett i utlandet som mottek pensjon frå Noreg Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon frå Norge. Starthjelper, rettleiingar og brosjyrar finn du på skatteetaten.no. NYNORSK Final date of submission 30. april 2014 Enkel elektronisk levering SJØLVMELDINGA 2013 Starthjelp for næringsdrivande Sjølvmelding for næringsdrivande må leverast For næringsdrivande Leveringsfrister: 30. april (papir) og 31. mai (elektronisk) NYNORSK 1.3 Sambuarar Før opp eller fjern fødselsnummeret til sambuar i posten dersom det har skjedd ei endring i sambuarstatusen din. Sambuarar med felles barn set kryss i post Sambuarar med felles formue/gjeld set kryss i post Om likning av barn og sambuarar, sjå «Foreldre og barn», «Ektefellar, registrerte partnarar og meldepliktige sambuarar» og «Sambuarar». 1.5 Andre opplysningar Bustadsparing for ungdom Skattefrådrag blir gitt på grunnlag av opplysningar frå banken. Dersom det manglar opplysningar, må du ta kontakt med banken. Viss du krev skattefrådrag for innbetalt sparebeløp i eit anna EØS-land, gjeld det eigne reglar for dokumentasjon. Sjå meir om dette på skatteetaten.no Lotteri- og tippegevinstar o.l. Gevinstar frå desse spela og trekningane er skattefrie: spel som er arrangerte av Norsk Tipping AS, t.d. Lotto, Viking Lotto, Tipping og Oddsen totalisatorspel som kjem inn under totalisatorlova (Rikstoto) utlodding etter lotterilova, m.a. Quicklotteri og bingospel pengespel og lotteri i eit anna EØS-land som svarar til spel eller lotteri som lovleg blir tilbydde i Noreg, og som er underlagde offentleg tilsyn og kontroll i heimlandet offentleg tilgjengelege tiltak som er arrangerte av massemedium Dersom dei skattefrie gevinstane dine i 2013 er på kr eller meir, må du leggje ved stadfesting frå den eller dei som har levert ut gevinsten/gevinstane. Her kan du ikkje velje leveringsfritak. Andre gevinstar enn dei som er nemnde ovanfor, er skattepliktige når verdien av kvar enkelt gevinst overstig kr før frådrag for kostnader. Skattepliktig gevinst skal førast i post Kostnader (innsats) som er 2 Sjølvmeldinga 2013 Rettleiing til postane

3 direkte knytte til den skattepliktige gevinsten, skal førast i post Skattefritaket for gevinstar ved spel og konkurransar gjeld ikkje når gevinsten blir rekna som vederlag for arbeid eller verksemd Arv og gåver Arv eller gåve er ikkje skattepliktig inntekt for mottakaren, men verdien skal givast opp når samla verdi er kr eller meir. Gåve frå arbeidsgivar, og frå andre når gåva har meir indirekte tilknyting til arbeidsforholdet, er som regel ikkje gåve i skatterettsleg forstand, men blir rekna som lønn. Gi opp namn, adresse og fødselsdato på den du har fått arven eller gåva frå, og kva arven eller gåva består av. Dersom du har teke over eit dødsbu til privat skifte, skal du sende inn «Melding om arv» (RF-1615) til Skatteetaten innan seks månader etter dødsfallet. Sjå «Rettleiing til melding om arv» (RF-1621). Skatteetaten.no/arv. For arveavgiftspliktige gåver skal du levere «Melding om gåver, gåvesal, overdraging mellom nære slektningar og om utdeling av midlar frå uskifta bu» (RF-1616), såframt gåva ikkje kjem inn under det årlege fribeløpet for arveavgift. Fribeløpet inneber at gåver med ein verdi på opptil halvparten av grunnbeløpet til folketrygda (G) ved inngangen av året kan vere unnatekne frå arveavgift. For 2013 er fribeløpet på kr Sjå «Rettleiing til melding om gåver» (RF-1617) og brosjyren «Avgift på arv og gåver» dersom du vil ha meir informasjon. Skjemaet RF-1616 skal leverast innan ein månad etter at gåva er gitt. Har du allereie levert skjemaet til Skatteetaten tidlegare, er det ikkje nødvendig å levere kopi av skjemaet. Skjemaa og brosjyren finn du på skatteetaten.no/arv Inntekt, formue og/eller gjeld i utlandet Du skal gi opp all inntekt, formue og gjeld i utlandet i sjølvmeldinga. Dette gjeld òg når formuen eller inntekta ikkje skal skattleggjast i Noreg. Kryss av for «ja» dersom du har inntekt i utlandet formue i utlandet, t.d. fast eigedom, tidspartleilegheit («timeshare»-leilegheit), innbu og lausøyre, bankinnskot, aksjar eller obligasjonar gjeld i utlandet Opplysningar om utanlandske bankinnskot o.l. skal førast i skjemaet «Bankinnskot i utlandet» (RF-1231). Dersom du har blitt eigar av fast eigedom i utlandet i 2013, må du opplyse om kva slags eigedom det er (fritidseigedom, tomt osv.), kva land eigedomen ligg i, når han blei kjøpt (dato), kjøpesum og salsverdi, dersom det finst. Desse opplysningane fører du i post Skattepliktig inntekt, formue og gjeld i utlandet fører du i dei aktuelle postane i sjølvmeldinga. Dersom du krev frådrag i utlikna skatt for skatt som du har betalt i utlandet (kreditfrådrag), må du fylle ut «Frådrag for skatt betalt i utlandet av person kreditfrådrag» (RF-1147). Krev du frådrag i inntekt, fører du opplysningane i post Dersom du krev frådrag i inntekt eller utlikna skatt for skatt du har betalt i utlandet, må betalinga dokumenterast. Dersom du meiner at inntekta eller formuen ikkje er skattepliktig til Noreg, må du opplyse om inntekta/formuen og kvifor den ikkje er skattepliktig i POST 5.0 tilleggsopplysningar. Dersom du har betalt skatt i utlandet for inntekta eller formuen, bør du opplyse om dette. Dersom du har lønn som blir skattlagd i eit anna nordisk land, må du fylle ut «Nedsetjing av inntektsskatt på lønn» (RF-1150). Det same gjeld dersom du krev å få sett ned skatten med den delen av skatten som fell på lønn opptent i utlandet (etter eittårsregelen), eller du har lønn som er unnateken frå skattlegging etter ein skatteavtale. Formue i, inntekt frå og gevinst ved sal av fast eigedom i utlandet er i utgangspunktet skattepliktig i Noreg. Formuen, inntekta og gevinsten kan vere skattefri i Noreg etter skatteavtale med det landet der eigedomen ligg. Dersom du har fast eigedom eller utøver eller tek del i verksemd i utlandet, får du ikkje fullt frådrag for gjeldsrenter i Noreg når inntekta frå den faste eigedomen eller verksemda er skattefri i Noreg. Du får heller ikkje fullt frådrag for gjeld når formuen i den faste eigedomen eller verksemda er skattefri i Noreg. Dersom du eig bustad eller fritidsbustad i Belgia, Bulgaria, Italia, Kroatia, Malta eller Tyskland, får du likevel fullt frådrag for gjeld og gjeldsrenter. Har du kravd frådrag for gjeld og/eller gjeldsrenter i det landet der bustaden eller fritidsbustaden ligg, får du ikkje frådrag for dette beløpet i Noreg. Du må derfor opplyse om kva frådrag du har kravd i det landet der eigedomen ligg i POST 5.0 tilleggsopplysningar. 2.1 Lønn og tilsvarande ytingar Lønn o.l. Her fører du lønn, honorar og andre ytingar frå arbeidsgivar. Dette gjeld m.a. naturalytingar, dvs. ytingar som består av anna enn pengar. Naturalytingar som skal førast i denne posten, er m.a. fordel ved fri bruk av bil, flybonus, heilt eller delvis fri bustad og frie arbeidsklede. Gevinst ved innløysing eller sal av opsjon du har fått i arbeidsforhold, skal òg skattleggjast som lønn og førast i post Rentefordelen ved rimelege lån i arbeidsforhold blir skattlagd som lønn. Rentefordelen er normalt førehandsutfylt. Rentefordelen og dei rentene du har betalt, får du frådrag for i post Om verdsetjinga av naturalytingar, sjå «Naturalytingar verdsetjing» på side 34. Der kan du òg lese om fri kost for sokkelarbeidarar. Fri bruk av bil er handsama under temaet «Bil» på side 20. Lønn ved arbeidsmarknadstiltak o.l., sjukepengar, foreldrepengar og arbeidsavklaringspengar, kvalifiseringsstønad etter sosialtenestelova og dagpengar under arbeidsløyse til lønnstakarar er òg skattepliktig. Det same gjeld godtgjersle du har fått som medlem av styre, representantskap, utval, råd o.l. Hugs å føre opp alle skattepliktige inntekter som ikkje er førehandsutfylte i sjølvmeldinga. Hugs å føre opp alle skattepliktige inntekter som ikkje er førehandsutfylte, og å sjekke at alle frådrag er med Lønn på inntil kr frå éin enkelt arbeidseller oppdragsgivar er skattefri. For arbeid i oppdragsgivaren sin heim/fritidsbustad er grensa kr Dersom arbeids- eller oppdragsgivaren er ein skattefri organisasjon, er utbetalinga skattefri dersom ho ikkje er over kr Ver merksam på at det ikkje gjeld noka skattefri beløpsgrense for næringsinntekt Inntekt som gir rett til særskilt frådrag for sjøfolk Inntekt som gir rett til særskilt frådrag for sjøfolk, vil vanlegvis vere førehandsutfylt i sjølvmeldinga. Dersom det ikkje er tilfelle, skal du føre inntekta i denne posten. X.X.X 1.3 X.X.X 1.5 X.X.X X.X.X X.X.X X.X.X X.X.X 2.1 X.X.X

4 Inntekt frå arbeid om bord på skip i fart gir rett til særskilt frådrag for sjøfolk når arbeidet om bord er hovudsysselsetjinga di, og arbeidet har vart i minst 130 dagar i inntektsåret. Som inntekt om bord reknar ein all godtgjersle som sjøfolk får utbetalt gjennom arbeidsgivaren, og serveringspengar, drikkepengar osv. Som inntekt om bord reknar ein òg forteneste som sjøfolk har hatt ved salsverksemd om bord. Det same gjeld sjukepengar, hyre og likestilte ytingar ved sjukdom eller skade som trer i staden for slike inntekter om bord, og visse naturalytingar. Om særskilt frådrag for sjøfolk, sjå post på side 11. Hyreinntekt som gir rett til særskilt frådrag for fiskarar, skal førast i post Frådraget skal førast i post Inntekt frå barnepass i heimen til barnepassaren Inntekter (vederlag) du får for å passe andre sine barn i din eigen heim, er næringsinntekt, men skal handsamast som lønn når barna er 11 år eller yngre ved utgangen av inntektsåret (fødde i 2002 eller seinare), eller 12 år eller eldre og har særleg behov for omsorg og pleie Bruttoinntekta skal foreldra normalt splitte i ei utgiftsgodtgjersle og ei arbeidsinntekt (lønn). Dersom utgiftsgodtgjersla ikkje er sett høgare enn 50 prosent av samla brutto vederlag for kvart barn i året, og heller ikkje høgare enn kr per månad per barn, blir ho ikkje rekna for å gi overskot. Då skal berre arbeidsvederlaget førast i sjølvmeldinga. Arbeidsvederlaget er med i utrekningsgrunnlaget for minstefrådraget. Den fastsette utgiftsgodtgjersla fungerer som eit standardfrådrag. I staden for standardfrådrag kan du velje frådrag for dei faktiske kostnadene dine i samband med barnepasset, på det vilkåret at det ikkje blei valt standardfrådrag året før. Dersom du har valt standardfrådrag, er du bunden av valet i fem år, så sant forholda stort sett er uendra. Om frådrag for faktiske kostnader, sjå brosjyren «Skatteregler ved barnepass». Du finn brosjyren på skatteetaten.no eller på skattekontoret. Dersom du driv familiebarnehage i eigen heim, fører du inntektene og kostnadene i næringsoppgåva (RF-1175 eller RF-1167) og overfører næringsinntekta frå post 0402 i næringsoppgåva til post i sjølvmeldinga. Utrekna personinntekt skal førast i post Næringsinntekt/underskot frå familiebarnehage utanfor eigen heim skal førast i høvesvis post eller Om familiebarnehagar, sjå brosjyren «Familiebarnehager og skatt» på skatteetaten.no. Sjukepengar som erstattar inntekt frå barnepass i eigen heim, er førehandsutfylte Overskot på utgiftsgodtgjersler Utgiftsgodtgjersle er ei yting som skal dekkje kostnader i samband med arbeid, oppdrag eller verv, t.d. kost-, reise- og bilkostnader. Dersom godtgjersla er høgare enn kostnadene, er overskotet skattepliktig og skal førast i post Du ser normalt av lønns- og trekkoppgåva kva slags godtgjersle det dreier seg om. Om utrekninga av over- eller underskot, sjå «Utgiftsgodtgjersle» på side 42. Godtgjersle som dekkjer private kostnader, er vanlegvis fullt ut skattepliktig, t.d. godtgjersle for kostnader til reiser mellom heim og fast arbeidsstad. Om skatteplikt for arbeidsgivar si dekning av kost, losji og besøksreiser til heimen i utlandet for utanlandske arbeidstakarar i Noreg, sjå «Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendig nærings drivende» på skatteetaten.no/selvangivelse-utenlandsk. Godtgjersle som næringsdrivande reknar seg innanfor næringa, er verksemdsinntekt og blir ikkje rekna som utgiftsgodtgjersle. Dersom den næringsdrivande mottek utgiftsgodtgjersle i lønt arbeid, skal godtgjersla handsamast på same måte som for andre lønnstakarar Anna arbeidsinntekt Her fører du anna arbeidsinntekt utanfor næringsverksemd, t.d. salsinntekt og arbeidsvederlag frå handverks- og husflidsarbeid i heimen. Salsinntekta skal førast opp etter at kostnader til materiale er trekte frå. Bruttoinntekt ved sal av hage- og naturprodukt utanfor næringsverksemd, t.d. bær, sopp og fisk, skal berre skattleggjast for beløp over kr i inntektsåret. Du skal føre overskytande beløp i sjølvmeldinga. Alle beløp som ikkje er førehandsutfylte, må du sjølv føre i sjølvmeldinga. 2.2 Pensjonar, livrenter i arbeidsforhold o.l. Har du fått etterbetalt pensjon frå folketrygda eller frå andre (kode 225 i lønns- og trekkoppgåva), skal heile etterbetalinga skattleggjast i utbetalingsåret. Skatteetaten skal sørgje for at skatten ikkje blir høgare enn om pensjonen hadde blitt skattlagd i det året eller dei åra etterbetalinga gjeld for Eigen pensjon frå folketrygda Dei førehandsutfylte beløpa i postane til finn du i oppgåva frå NAV (pensjonsoppgåva) Eigen pensjon o.l. frå andre enn folketrygda, medrekna utanlandske pensjonar Posten omfattar m.a. utbetalingar frå ulike norske pensjonsordningar: tenestepensjon, avtalefesta pensjon (AFP), pensjonar i arbeidsforhold, introduksjonsstønad, støtte etter lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg og føderådsytingar (kårytingar) i jord- og skogbruk. Posten dekkjer òg utanlandske pensjonar o.a. som er skattepliktige til Noreg, og som ikkje skal førast i post Avløysing av rett til slike ytingar med eingongsbeløp skal òg førast her. I denne posten fører du òg utbetalingar frå individuell pensjonsavtale/individuell pensjonsordning (IPA og IPS). Det same gjeld skattepliktige utbetalingar frå livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) oppretta før 1. januar Skattepliktige utbetalingar frå livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) oppretta frå og med 1. januar 2007, skal førast i post Om livrente som er teikna som framhaldsforsikring, og livrente som er teikna etter lov om individuell pensjonsordning, sjå «Livsforsikring» på side 31. Dersom du har fått ytingar i 2013 som ikkje er førehandsutfylte, må du føre dei opp. Dersom du har pensjon som er skattlagd i eit anna land, kan du krevje frådrag i utlikna skatt for den skatten du har betalt i det andre landet (kreditfrådrag). Du må dokumentere betalinga og fylle ut skjemaet «Frådrag for skatt betalt i utlandet av person kreditfrådrag» (RF-1147). For pensjon frå eit anna EØS-land som tilsvarer alderspensjon frå folketrygda og avtalefesta pensjon (AFP) i Noreg, sjå post Pensjon frå eit anna EØS-land som tilsvarer alderspensjon frå folketrygda og avtalefesta pensjon (AFP) i Noreg Her fører du pensjon frå eit anna EØS-land som tilsvarer alderspensjon frå folketrygda og 4 Sjølvmeldinga 2013 Rettleiing til postane

5 avtalefesta pensjon (AFP) som er skattepliktig i Noreg. Du må òg gi opp tidsrom, pensjonsgrad, type pensjon og kva land han blir utbetalt frå. Med tilsvarande pensjon meiner ein pensjon frå allmenne og pliktige pensjonsordningar som gjeld alle innbyggjarane i landet. Dersom du er mottakar av ein slik tilsvarande pensjon frå eit anna EØS-land, kan du krevje skattefrådrag på dette grunnlaget. Om vilkår for skattefrådrag, sjå «Skattefrådrag for pensjonsinntekt og skatteavgrensing ved låg alminneleg inntekt» på side 36. Pensjon frå eit anna EØS-land som ikkje oppfyller vilkåra for skattefrådrag, fører du i post Ektefelletillegg Skattepliktig ektefelletillegg frå folketrygda og private pensjonsordningar står i kode 219 i lønns- og trekkoppgåva. Ektefelletillegg frå folketrygda som blir utbetalt til personar som mottek alderspensjon og avtalefesta pensjon (AFP), er skattefritt når verknadstidspunktet for ektefelletillegget er før 1. januar Skattefritt ektefelletillegg står i kode 242 i lønns- og trekkoppgåva Skattefri pensjon frå utlandet Her fører du pensjon frå utanlandske pensjonsordningar som ikkje skal skattleggjast i Noreg. Du må gi opp type pensjon, beløp og kva land han blir utbetalt frå. Skattefrie pensjonar har innverknad på utrekninga av skattefrådrag for pensjonsinntekt. Pensjonen inngår i samla pensjonsinntekt, sjå «Skattefrådrag for pensjonsinntekt og skatteavgrensing ved låg alminneleg inntekt» på side Barn si lønnsinntekt Barn som er 12 år eller yngre Barn som er fødde i 2001 eller seinare, skal ikkje levere sjølvmelding. Lønn til desse barna på kr eller mindre er skattefri. Overskytande beløp er skattepliktige. Førehandsutfylte beløp er førte med éin halvdel på kvar av foreldra sine sjølvmeldingar dersom foreldra bur saman. Foreldra kan velje å bruke ei anna fordeling. Dersom foreldra ikkje bur saman, blir barnet likna saman med den av foreldra som barnet er registrert busett saman med i folkeregisteret. Dersom denne forelderen er gift, sjå «Foreldre og barn» på side Bidrag, livrenter, barnepensjon o.l Mottekne skattepliktige underhaldsbidrag Regelmessige underhaldsbidrag frå tidlegare eller fråseparert ektefelle er skattepliktige. Ver merksam på at det berre er underhaldsbidrag som kjem frå tidlegare eller fråseparert ektefelle, og som er utbetalte frå offentleg kontor, som er førehandsutfylte. Underhaldsbidrag som er utbe talt som eit eingongsbeløp, er ikkje skattepliktig. Barnebidrag og særtilskot etter barnelova, oppfostringsbidrag etter barnevernlova og bidragsforskot som er utbetalte av NAV (forskoteringslova), er ikkje skattepliktige Anna Her fører du skattepliktige utbetalingar frå livrenter utanfor arbeidsforhold (individuelle livrenter), skattepliktige utbetalingar frå livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) oppretta frå og med 1. januar 2007, inntekt frå føderåd (kårytingar) utanfor jord- og skogbruk (t.d. fri bustad og andre naturalytingar), utbetaling frå legat og andre skattepliktige regelmessige stønader. Skattepliktig del av livrenter frå norsk livsforsikringsselskap står i oppgåva frå selskapet. Om livrente som er teikna som framhaldsforsikring, og livrente som er teikna etter lov om individuell pensjonsordning, sjå «Livsforsikring» på side 31. Om livrenter i utanlandsk selskap, sjå «Livsforsikring» på side 31. Skattepliktige utbetalingar frå livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) oppretta før 1. januar 2007, skal førast i post Skattepliktig etterlønn og etterpensjon etter dødsfall (står i kode 214 i lønns- og trekkoppgåva) skal òg førast i post Berre den delen som overstig 1 ½ gonger grunnbeløpet i folketrygda (G) på dødsfallstidspunktet, er skattepliktig. Fram til 1. mai 2013 var 1 ½ G kr og frå 1. mai 2013 kr Barnepensjon Her fører du barnepensjon for barn som er 16 år eller yngre (fødde i 1997 eller seinare). Førehandsutfylt beløp er henta frå kode 220 og 228 i lønns- og trekkoppgåva til barnet. Barnetrygd og kontantstøtte (både statleg og kommunal) er skattefritt og skal ikkje givast opp i sjølvmeldinga. 2.7 Næringsinntekter Næringsdrivande får vanlegvis tilsendt «Sjølvmelding for næringsdrivande o.a.». Dersom du har motteke «Sjølvmelding for næringsdrivande o.a.», skal du levere denne anten elektronisk eller på papir. Du skal levere sjølvmelding sjølv om du ikkje hadde inntekt i 2013, og sjølv om verksemda opphøyrde i Dersom du har starta næringsverksemd i 2013 og har fått tilsendt «Sjølvmelding for lønns takarar og pensjonistar o.a.», kjem det av at Skatteetaten ikkje har fått kjennskap til at du har starta næringsverksemd. Du kan levere motteken sjølvmelding med pliktige skjema elektronisk via skatteetaten.no, sjå nedanfor. Næringsdrivande med brutto driftsinntekter som ikkje overstig kr , vil normalt vere fritekne frå levering av næringsoppgåve, sjå del 2 av «Starthjelp for næringsdrivande». Slik leverer du sjølvmeldinga elektronisk: 1. Logg deg inn via skatteetaten.no. Du ser då at RF-1030 «Sjølvmelding for lønnstakarar og pensjonistar o.a.» ligg klar i «Min meldingsboks» «Til mi handsaming». 2. Under menyvalet «Skjema og tenester» hentar du RF-1030 «Sjølvmelding for næringsdrivande o.a.». Når du opnar sjølvmeldinga for næringsdrivande, får du spørsmål om kva for ei næringsoppgåve du vil levere saman med sjølvmeldinga. Du finn ei forklaring avnæringsoppgåvene i «Starthjelp for næringsdrivande». Du kjem til å sjå at «Sjølvmelding for næringsdrivande o.a.» er førehandsutfylt med dei same beløpa som i den motteke «Sjølvmelding for lønnstakarar og pensjonistar o.a.». Som næringsdrivande kan det hende du treng «Starthjelp for næringsdrivande». Denne rettleiinga kan du laste ned frå skatte etaten.no/starthjelp-naering eller få hos Skatteetaten. 2.8 Inntekt frå bustad og annan fast eigedom I postane og fører du skattepliktig inntekt frå bustad og annan fast eigedom i Noreg og i utlandet. Fordel ved bruk av eigen bustad er skattefri. Utleigeinntekter frå eigen bustad er skattefrie når du nyttar minst halvparten av bustaden til eige bruk. Du kan òg leige ut heile eller ein større del av bustaden for opp til kr i året skattefritt. Sjå nærmare om utleige av bustad under temaet «Bustad og annan fast eigedom» på side Partseigar/bustadsameigar sin del av inntekter i bustadselskap/bustadsameige Her fører du skattepliktig inntekt av part X.X.X X.X.X X.X.X X.X.X 2.2 X.X.X X.X.X X.X.X X.X.X

6 i bustadselskap/bustadsameige. Beløpet står i oppgåva frå bustadselskapet eller bustadsameiget. Partseigarar/bustadsameigarar som ikkje har fått oppgåve, kan få dei nødvendige opplysningane frå styret i selskapet/sameiget eller frå rekneskapsføraren. Dersom du leiger ut bustad i eit bustadselskap (burettslag og bustadaksjeselskap) eller bustadsameige som fører til at bustaden skal rekneskapsliknast, skal du ikkje føre din del av inntektene til selskapet/sameiget her. Eventuelle førehandsutfylte beløp er henta frå bustadselskapet/bustadsameiget si oppgåve. Dersom du har leigd ut bustaden og leigeinntektene er skattepliktige, sjå «Bustad og annan fast eigedom» på side 22. Du skal då stryke det førehandsutfylte beløpet og føre det opp i «Utleige m.m. av fast eigedom» (RF-1189). Overskot som er overført frå RF-1189, skal førast i post eller post (utanlandsk eigedom). Underskot skal førast i post Nettoinntekt ved utleige m.m. av fast eigedom utanom næring Her skal du føre nettoinntekt frå skjemaet «Utleige m.m. av fast eigedom» (RF-1189). Underskot skal førast i post Sjå òg «Bustad og annan fast eigedom» på side 22. I den elektroniske sjølvmeldinga finn du skjemaet RF-1089 i tilknyting til post eller i vedleggsoversikta. Når beløpet er fylt ut, blir det automatisk overført til rett post Skattepliktig utleigeinntekt frå fritidseigedom Du skal ikkje skattleggjast for bruk av eigen fri - tidseigedom. Dersom du leiger ut eigen fritids - bustad som du sjølv bruker, er inntil kr av leigeinntektene skattefrie. Dersom leige - inntek tene er høgare, er det skatteplikt for 85 prosent av dei inntektene som overstig kr Bruk då skjema skatteetaten.no/skjema. Sjå døme under temaet «Bustad og annan fast eigedom» på side 22. Dersom du ikkje bruker fritidsbustaden sjølv, men berre leiger han ut, er alle leigeinntektene skattepliktige. Eigedomen skal då rekneskapsliknast, sjå post Skattepliktig gevinst ved realisasjon (sal o.l.) av bustad, tomt og annan fast eigedom Gevinst ved sal av bustad er skattefri når du har eigd bustaden i meir enn eitt år, og har brukt han som eigen bustad i minst eitt av dei to siste åra før salet Gevinst ved sal av fritidsbustad er skattefri når du har eigd fritidsbustaden i meir enn fem år, og har brukt han som eigen fritidsbustad i minst fem av dei siste åtte åra før salet Dersom vilkåra for skattefridom er oppfylte, får du ikkje frådrag for eit eventuelt tap. Gevinst/tap ved sal av tomt er skattepliktig/ gir frådragsrett uavhengig av kor lenge du har eigd tomta. Gevinst/tap ved sal av gardsbruk er som hovudregel skattepliktig/frådragsgivande. Sjå òg «Bustad og annan fast eigedom» på side Inntekt frå fast eigedom i utlandet Her skal du føre skattepliktig inntekt frå fast eigedom i utlandet. Opplys om kva land eigedomen ligg i. Dersom du leiger ut eigen fritidsbustad i utlandet som du sjølv bruker, er inntil kr av leigeinntektene skattefrie. Dersom leigeinntektene er høgare, er det skatteplikt for 85 prosent av dei inntektene som overstig kr Inntekt frå annan fast eigedom i utlandet fører du i skjemaet «Utleige m.m. av fast eigedom» (RF-1189). Overskot frå utleige skal førast i denne posten. Underskot skal førast i post Sjå «Fast eigedom i utlandet» på side 27 og skatteetaten.no. 3.1 Kapitalinntekter og andre inntekter Om barn sine kapitalinntekter, inkludert eingongserstatning og forsikringsutbetaling for personskade og tap av forsørgjar, sjå «Foreldre og barn» på side Renteinntekt frå bankinnskot o.l. Her fører du renteinntekter frå: innanlandske bankinnskot spareinnskot i innanlandske bustadbyggjelag innskot i fast organiserte innanlandske spareforeiningar innskot på kontoen til verjemålsstyresmakta låne- og spareinnskot i innanlandske samvirkelag eller forbruksforeiningar Dersom du har bankinnskot saman med andre, har banken rapportert inn renteinntekta berre hos ein av dykk. De må derfor sjølve fordele renteinntekta i høve til eigardelane. Ektefellar kan velje ei anna fordeling. Renter frå utanlandske bankinnskot skal du føre i post Andre renteinntekter Posten omfattar renteinntekter frå m.a.: innanlandske fordringar innanlandske leigebuarinnskot innanlandske pantobligasjonar avkastning av indeksobligasjonar (IO) og banksparing med aksjeindeksert avkastning (BMA) andre innanlandske gjeldsbrev obligatoriske låneinnskot i innanlandske samvirkeføretak o.l. avkastning av obligasjons- og pengemarknadsfond Merk deg at gevinst ved innløysing av indeksobligasjonar er skattepliktig i dei tilfella spareordninga er i næring eller gjeld mengde-gjeldsbrev. Slik gevinst er ikkje førehandsutfylt, så du må føre han opp sjølv. Gevinsten utgjer differansen mellom det beløpet du tok imot ved innløysinga, og det du betalte for obligasjonen inkludert gebyr (teikningsgebyr og eventuelt avbrotsgebyr). Renter av for seint utbetalt lønn, pensjon, feriepengar o.a. skal førast i post Rentegodtgjersle ved tilbakebetaling av skatt er ikkje skattepliktig, og skal ikkje førast opp i sjølvmeldinga. Renter av utanlandske fordringar o.l. skal du føre i post Renter som skal skattleggjast ekstra på lån til selskap (RF-1070) Renteinntekter på lån frå personleg skattytar til aksjeselskap, allmennaksjeselskap, likestilt selskap og samanslutning, tilsvarande utanlandsk selskap og deltakarlikna selskap, skal i enkelte tilfelle skattleggjast ekstra (sjå utrekning nedanfor). Ekstraskattlegginga kjem i tillegg til ordinær skatt på renteinntekter (i tillegg til skatt på renteinntekter som du fører i post og ). Beløpet som skal førast i 3.1.3, er faktisk påkomne renter etter skatt som overstig ei utrekna skjerming. Renteinntekta skal reknast ut for kvar enkelt månad og følgje denne formelen: Faktisk påkome rentebeløp Faktisk påkome rentebeløp x skattesats for alminneleg inntekt (om satsar, sjå side 47) Skjermingsfrådrag (lånesaldo x skjermings - renta, sjå nedanfor) = Renteinntekt til ekstraskattlegging Lånesaldoen skal setjast til saldo ved byrjinga av månaden. Lånesaldo ved opptaksdato skal brukast dersom det blir teke opp lån i løpet av kalendermånaden. Når det blir utferda fordring til underkurs, skal lånesaldoen reknast ut frå utferdingskursen. Dersom du har fleire utlån til same selskap, skal ein sjå låna under eitt. Ved utlån til fleire selskap, skal 6 Sjølvmeldinga 2013 Rettleiing til postane

7 renteinntekta reknast ut for kvart selskap. For 2013 er skjermingsrenta for alle månadene i året fastsett til 1,1 %. Dersom du leverer sjølvmeldinga elektronisk, kan du bruke hjelpeskjemaet (RF-1070) for å rekne ut renteinntekter som skal skattleggjast ekstra. Utrekninga skjer då automatisk når du fyller inn lånesaldo og påkome rentebeløp for kvar månad. Du finn òg ei tilsvarande hjelpeutrekning på skatteetaten.no Avkastning frå kapitalforsikring Her fører du avkastning som er opptent i 2012 frå sparedelen av kapitalforsikring med garantert avkastning. Beløpet finn du i oppgåva frå forsikringsselskapet. Her fører du òg skattepliktig avkastning utbetalt i 2013 frå kapitalforsikring med investeringsval utan garantert avkastning (Unit Link-forsikring). Beløpet finn du i årsoppgåva dersom forsikringa er teikna i eit norsk forsikringsselskap. Skattepliktig avkastning frå kapitalforsikring, med eller utan garantert avkastning, teikna i selskap utanfor Noreg, skal førast i post Sjå «Livsforsikring» på side 31 og skatteetaten.no Skattepliktig utbytte på aksjar o.l. (RF-1088) Denne posten skal vere førehandsutfylt med aksjeutbytte frå norske aksjeselskap og utanlandske selskap som er registrerte på Oslo Børs, og som du har motteke «Aksjar og eigenkapitalbevis» (RF-1088) for. Det same gjeld renter av eigenkapitalbevis. RF-1088 byggjer på opplysningar frå selskapa, Verdipapirsentralen (VPS) og opplysningar som du sjølv har gitt til Skatteetaten. Du må kontrollere denne oppgåva før du gjer deg ferdig med sjølvmeldinga. Dersom du gjer endringar i oppgåva, er du pliktig til å levere denne innan fristen for levering av sjølvmeldinga. Sjå «Aksjar o.l.» på side 19 og skatteetaten.no/aksjer. Dersom utbytteopplysningane i RF-1088 er feil eller det står «ukjent» i oppgåva, må du korrigere tala som er feil eller mangelfulle, og føre rett skattepliktig beløp i post i sjølvmeldinga. Dersom du endrar beløpet i post i sjølvmeldinga, må du levere sjølvmeldinga og kan ikkje nytte deg av leveringsfritak. Du bør òg ta kontakt med selskapet og gjere dei merksame på feilen. I rettleiinga til RF-1088 er det gitt meir informasjon om korleis skattepliktig utbytte skal reknast ut, og enkelte reknedøme. Dersom du oppdagar feil i RF-1088, kan du få hjelp til å rekne ut rett skattepliktig utbytte dersom du leverer RF-1088 på altinn.no. I løpet av tre til fire dagar får du ei oppdatert oppgåve. Den oppdaterte oppgåva kan du bruke når du fyller ut sjølvmeldinga. Dersom du har aksjar eller eigenkapitalbevis og ikkje har motteke RF-1088, skal du føre aksjeutbytte/renter i post Sjå «Aksjar o.l.» på side 19 og skatteetaten.no/aksjer Skattepliktig utbytte på partar i aksjefond Posten er førehandsutfylt med opplysningar som Skatteetaten har motteke frå forvaltingsselskapa. Dette er utbytte på partar frå norske aksjefond og enkelte utanlandske aksjefond. For partar i aksjefond som du eigde per 31. desember 2013, er det utbytte etter frådrag for eventuell skjerming som er skattepliktig, og som står i denne posten. Dersom du har motteke utbytte på part i utanlandske aksjefond og dette ikkje er førehandsutfylt i denne posten, fyller du ut og legg ved skjemaet «Aksjar og fondspartar m.m.» (RF-1059) på papir. Skjemaet finn du på skatteetaten.no eller altinn.no. Du kan òg få skjemaet på skattekontoret. Leverer du elektronisk, finn du skjemaet i tilknyting til posten eller i vedleggsoversikta. Utbytte frå utfylt RF-1059 fører du i post I slike tilfelle har du ikkje leveringsfritak og må levere sjølvmeldinga. Sjå «Aksjar o.l.» på side 19 og skatteetaten.no/aksjer. Avkastning av partar i norske obligasjons- og pengemarknadsfond skal førast i post Skattepliktig utbytte som ikkje er ført i post eller Anna skattepliktig utbytte frå aksjar o.a. (RF-1059) Her fører du anna skattepliktig aksjeutbytte o.a. som ikkje står i post eller Her fører du mellom anna utbytte frå utanlandske selskap som ikkje er registrerte på Oslo Børs. Her fører du òg utbytte frå norske og utanlandske aksjefond som ikkje er førehandsutfylt i Du kan rekne ut skattepliktig utbytte og eventuelt skjermingsfrådrag i skjemaet «Aksjar og fondspartar m.m.» (RF-1059). (Skjermingsfrådraget reduserer skatten på utbyttet du har motteke). Sjå rettleiinga RF om reglane og utfyllinga. RF-1059 skal leverast saman med sjølvmeldinga. Skjemaet finn du på skatteetaten.no eller altinn.no. Du kan òg få skjemaet på skattekontoret. Anna skattepliktig utbytte frå aksjar o.a. (der RF-1088 eller RF-1059 ikkje skal leverast). Dersom du har aksjar som du skulle ha levert RF-1059 for, kan du sleppe å levere RF-1059 dersom du ikkje krev skjermingsfrådrag eller legg ved ei utrekning som viser skattepliktig utbytte. Sjå meir om skattlegging av aksjar og aksjeskjema under temaet «Aksjar o.l.» på side 19 og skatteetaten.no/aksjer Skattepliktig gevinst ved sal av aksjar o.l. (RF-1088) Denne posten skal vere førehandsutfylt med netto aksjegevinst frå norske aksjeselskap og utanlandske selskap som er registrerte på Oslo Børs, og som du har motteke «Aksjar og eigenkapitalbevis» (RF-1088) for. Det same gjeld for eigenkapitalbevis. RF-1088 byggjer på opplysningar frå selskapa, Verdipapirsentralen (VPS) og opplysningar som du sjølv har gitt til Skatteetaten. Du må kontrollere denne opp gåva før du gjer deg ferdig med sjølvmeldinga. Dersom du gjer endringar i oppgåva, er du pliktig til å levere denne innan fristen for levering av sjølvmeldinga. Sjå «Aksjar o.l.» på side 19. Dersom beløpet i RF-1088 er feil eller det står «ukjent», må du korrigere tala som er feil eller mangelfulle, og føre korrekt skattepliktig gevinst i post i sjølvmeldinga. Dersom du endrar beløpet i post i sjølvmeldinga, må du levere sjølvmeldinga. Du kan ikkje nytte deg av leveringsfritak. Dersom du oppdagar feil i RF-1088, kan du få hjelp til å rekne ut rett skattepliktig gevinst dersom du leverer RF-1088 på altinn.no. I løpet av tre til fire dagar får du ei oppdatert oppgåve. Dersom den oppdaterte oppgåva viser endra skattepliktig beløp, må du sjølv føre dette beløpet i sjølvmeldinga. I rettleiinga til RF-1088 finn du meir informasjon om korleis skattepliktig gevinst skal reknast ut, og nokre døme på dette. Dersom du har aksjar eller eigenkapitalbevis og ikkje har motteke RF-1088, skal du føre netto aksjegevinst i post og fylle ut skjema RF Sjå meir om skattlegging av aksjar og X.X.X X.X.X X.X.X X.X.X X.X.X X.X.X 3.1 X.X.X X.X.X

8 aksjeskjema under tema «Aksjar o.l.» på side 19 og på skatteetaten.no/aksjer Skattepliktig gevinst ved sal av partar i verdipapirfond Denne posten omfattar skattepliktig gevinst ved innløysing, sal eller annan realisasjon av partar i verdipapirfond (t.d. aksjefond, obligasjonsfond, rentefond og kombinasjonsfond). Partseigarar i norske og enkelte utanlandske verdipapirfond som har realisert partar i 2013, får ei realisasjonsoppgåve frå forvaltingsselskapet eller Verdipapirsentralen. Realisasjonsoppgåva inneheld opplysningar om skattepliktig gevinst/tap som gir frådragsrett. Sum skattepliktig gevinst er førehandsutfylt i denne posten dersom forvaltingsselskapet eller Verdipapirsentralen har innrapportert beløpet til Skatteetaten. Du må kontrollere beløpa og rette opp eventuelle feil. Dersom gevinsten ikkje er førehandsutfylt i sjølvmeldinga, fører du sjølv beløpet i post Gevinst/tap ved realisasjon av partar i dei fleste utanlandske verdipapirfond er ikkje førehandsutfylt. Du må då fylle ut og levere skjemaet «Aksjar og fondspartar m.m.» (RF-1059) og føre gevinst i post og tap i post Skjemaet finn du på skatteetaten.no/skjema eller altinn.no. Du kan òg få skjemaet frå Skatteetaten Skattepliktig gevinst ved sal av aksjar o.l. (RF-1059) Her fører du andre skattepliktige gevinstar på aksjar o.l. enn dei som skal førast i post eller 3.1.9, m.a.: aksjar/eigenkapitalbevis i norske og utanlandske selskap som du ikkje har motteke «Aksjar og eigenkapitalbevis» (RF-1088) for (Dette gjeld òg gevinst på aksjar i selskap som er oppløyste i 2013.) partar i utanlandske verdipapirfond der gevinsten ikkje inngår i det førehandsutfylte beløpet i post obligasjonar Ved realisasjon av aksjar i utanlandske selskap, eller aksjar/eigenkapitalbevis i norske selskap som du ikkje har motteke «Aksjar og eigenkapitalbevis» (RF-1088) for, skal du fylle ut og levere «Aksjar og fondspartar m.m.» (RF-1059). Om utrekning av gevinstar, sjå rettleiinga RF-1072 og skatteetaten.no/aksjer. Det er ikkje utarbeidd noko eige skjema for gevinst ved sal av obligasjonar og andre finansielle instrument. Du må på førespurnad kunne leggje fram dokumentasjon på og utrekning av gevinst ved sal av obligasjonar og andre finansielle instrument. Sjå meir om skattlegging av aksjar og aksjeskjema under temaet «Aksjar o.l.» på side 19 og skatteetaten.no/aksjer Inntekter frå utlandet Her fører du alle inntekter i utlandet som er skattepliktige til Noreg, og som ikkje skal førast i andre postar. Dette gjeld m.a. renter av utanlandske bankinnskot, ihendehavarobligasjonar, partar i utanlandske obligasjonsfond og uteståande fordringar på utanlandske skuldnarar. Inntekt frå utanlandske selskapspartar som ikkje er næringsinntekt, skal òg førast her. Gevinst ved sal eller annan realisasjon av fast eigedom i utlandet skal førast her når gevinsten er skattepliktig til Noreg. Sjå «Fast eigedom i utlandet» på side 27. Du skal føre opp innskot og renter i utanlandsk bank og BSU-sparing i eit anna EØS-land i skjemaet «Bankinnskot i utlandet» (RF-1231), skatteetaten.no/skjema. Her fører du òg opp skattepliktig årleg avkastning frå kapitalforsikring teikna i eit anna EØS-land. Skattepliktig avkastning ved utbetaling frå kapitalforsikring med investeringsval utan garantert avkastning (Unit Link-forsikring) frå selskap i eit anna EØS-land skal òg førast her. Skatteetaten kan be om dokumentasjon. Om utrekning av avkastninga, sjå «Livsforsikring» på side 31. Om særreglar for livsforsikring (kapitalforsikring) som er teikna i eit selskap i eit anna EØS-land før 1. januar 2004, sjå «Livsforsikring» på side 31. Dersom ei livsforsikring (kapitalforsikring) med eller utan garantert avkastning er teikna i eit forsikringsselskap utanfor EØS-området, skal heile det utbetalte beløpet førast her (gjeld berre for kontraktar inngått etter 1. januar 1986). Inntekt frå fast eigedom i utlandet skal førast i post Skattepliktig inntekt fører du i post Anna inntekt Her fører du all anna skattepliktig innanlandsk inntekt som ikkje er med i postane ovanfor, m.a.: Skattepliktige gevinstar (om skattefrie gevinstar, sjå post 1.5.2) og finnarlønn. Gevinst ved sal (realisasjon), bortfall og innløysing av opsjonar utanfor arbeidsforhold og gevinst ved sal (realisasjon) av andre verdipapir. Underkurs ved innfriing av fastrentelån før bindingstida går ut. Valutagevinstar. Gevinst ved realisasjon av bitcoins. Renter av for seint utbetalt lønn, pensjon, feriepengar osv. Inntektsføring av negativ saldo eller positiv gevinst- og tapskonto. Renter som du fekk frådrag for i 2012, og som forfall til betaling i 2013 utan at dei blei betalte, sjå post Dersom rentene blir betalte seinare, skal du trekkje dei frå det året du betaler dei. Det som er nemnt ovanfor, gjeld ikkje for rentekostnader i næringsverksemd. Utrekna gevinst på aksjar og partar i selskap o.l. ved opphøyr av skatteplikt som busett i Fordel ved vederlagsfri bruk av andre sine eigedelar (utanom arbeid eller verksemd). Om gevinst og tap på valuta, sjå artikkelen «Valutagevinst og -tap ved lån i fremmed valuta» på skatteetaten.no. Du skal opplyse om inntekter knytte til næringsverksemd, i næringsoppgåva dersom du har plikt til å levere ei slik oppgåve. 8 Sjølvmeldinga 2013 Rettleiing til postane

9 Frådragspostar Hugs at dersom du skal få frådrag for betalingar på kr eller meir, må betalinga skje via bank. Betaler du kontant, har du altså ikkje rett til å få frådrag dersom betalinga utgjer kr eller meir. Krev du frådrag for løpande ytingar, f.eks. husleige for pendlarar, gjeld beløpsgrensa for den samla betalinga for året under eitt. For at du ikkje skal miste frådragsretten, er det derfor viktig at du betaler via bank. 3.2 Frådrag i tilknyting til arbeidsinntekt o.l Minstefrådrag i eiga inntekt Minstefrådraget er eit standardfrådrag i lønn, pensjon og liknande inntekt. Dersom dei faktiske kostnadene knytte til arbeid og liknande er høg are enn minstefrådraget, kan du krevje frådrag for desse i staden for minstefrådraget, sjå post Minstefrådraget blir rekna ut automatisk. Du treng derfor ikkje å rette frådraget dersom du endrar utrekningsgrunnlaget for frådraget, til dømes når du må gi opp lønnsinntekt som ikkje er førehandsutfylt. Sjå òg «Minstefrådraget utrekning» på side 33 og på skatteetaten.no/minstefradrag Faktiske kostnader Denne posten er eit alternativ til post og skal brukast når dei faktiske kostnadene dine knytte til arbeidet er høgare enn minstefrådraget. I den elektroniske løysinga skal kostnadene spesifiserast i post Skatteetaten kan krevje at du på førespurnad dokumenterer/sannsynleggjer kostnadene. Døme på kostnader som kan trekkjast frå i staden for minstefrådraget, er kostnader til arbeidsklede (når slitasjen på kleda er ekstra stor) eller uniform bruk av heimekontor faglitteratur flytting ved overtaking av stilling reise utan overnatting ved jobbintervju frivillig sjuke- og ulykkesforsikring (avgrensa til kr 700, ektefellar kan til saman ikkje krevje høgare frådrag enn kr 700) kost på tenestereiser utan overnatting (meirkostnader til kost og losji på tenestereiser med overnatting skal ikkje førast her, men i post 3.2.7) kost ved fråvær frå heimen på 12 timar eller meir utan overnatting i samband med overtid, vakter, lang reise fram og tilbake til arbeidet osv. oppdragstakaren sin premie til frivillig trygd i dei første 16 dagane stadfortredar (vikar) transport på tenestereiser/yrkesreiser vedlikehald/ajourhald av utdanning verktøyhald Underskot på godtgjersle frå arbeidsgivar til dekning av slike kostnader inngår òg i post Minstefrådrag i ektefelletillegg Det blir rekna ut eit eige minstefrådrag av beløpet i post Minstefrådraget utgjer 26 prosent av ektefelletillegget, men kan ikkje overstige kr Minstefrådraget skal heller ikkje setjast lågare enn kr 4 000, med mindre ektefelletillegget er lågare. Det blir heller ikkje gitt særskilt minstefrådrag for ektefelletillegg når dette er skattefritt Minstefrådrag i inntekta til barn Det blir rekna ut eit eige minstefrådrag i den skattepliktige lønnsinntekta til barn ført opp i post Dersom du har fleire barn som er 12 år eller yngre (fødde i 2001 eller seinare) som har hatt lønnsinntekt, skal det reknast ut minstefrådrag i lønnsinntekta for kvart barn. Dersom inntekta til barn er fordelt mellom foreldra, blir minstefrådraget i lønnsinntekta rekna ut før fordeling, og blir deretter fordelt mellom foreldra. Om utrekning av minstefrådrag i lønnsinntekt, sjå «Minstefrådraget utrekning» på side Minstefrådrag i barnepensjon Dersom du er 17 år eller eldre (fødd i 1996 eller tidlegare) og mottek barnepensjon, har du krav på eit eige minstefrådrag i barnepensjonen som er ført i post og/eller post Minstefrådraget kjem i tillegg til minstefrådrag i eventuell lønnsinntekt. Frådraget blir rekna ut som for annan pensjon, sjå «Minstefrådraget utrekning» på side 33. Foreldre som mottek pensjon for barn som i 2013 er 16 år eller yngre (fødde i 1997 eller seinare), får eit eige minstefrådrag rekna ut av beløpet i post Dersom beløpet gjeld fleire barn, blir det gitt minstefrådrag i barnepensjonen for kvart av dei. Minstefrådraget blir rekna ut av heile barnepensjonen uavhengig av korleis ektefellane har fordelt han mellom seg i sjølvmeldinga. Minstefrådraget blir deretter fordelt mellom ektefellane i same forhold som barnepensjonen er fordelt mellom dei. Om fordeling av barn sine inntekter o.l., sjå «Foreldre og barn» på side Meirkostnader til kost og losji o.l. ved opphald utanfor heimen Dersom du av omsyn til arbeidet må bu utanfor heimen, har du krav på frådrag for meirkostnader på grunn av fråværet dersom du har dekt kostnadene sjølv. Du blir ikkje rekna for å bu utanfor heimen dersom fråværet om natta berre kjem av opphald på arbeidsplassen i inntil to døgn (til og med 48 timar), og dette inngår som ein del av den ordinære arbeidstida di, t.d. ved skiftarbeid, arbeid på mobil arbeidsstad og samanhengande vakter. Frådrag for meirkostnader til kost ved slike opphald blir gitt med opp til kr 82 per dag og berre når fråværet frå heimen er på 12 timar eller meir. Frådraget inngår i minstefrådraget i post 3.2.1, eller i post dersom minstefrådraget ikkje blir brukt. Meirkostnader til kost Du får frådrag for kostnader til kost ved arbeidsopphald utanfor heimen. Du kan velje om du vil krevje frådrag for faktiske kostnader, eller om frådraget skal reknast ut etter eigne satsar, sjå nedanfor. Det er derimot ein føresetnad for å få frådrag etter sats at du sjølv har dekt kostnadene fullt ut. Frådrag for faktiske kostnader Dersom du krev frådrag for faktiske kostnader til kost, må du på førespurnad frå Skatteetaten kunne dokumentere/sannsynleggjere kostnadene. Du skal ikkje sende inn slik dokumentasjon før Skatteetaten ber om det. Dersom kostnadene blir rekna som pendlarkostnader, skal frådraget reduserast med kr 80 per døgn for kostsparing i heimen. Sjå «Pendlarar» på side 35. Du kan i tillegg krevje frådrag for småutgifter med kr 80 per døgn. Næringsdrivande skal føre frådraget i denne posten dersom kostnadene blir rekna som X.X.X X.X.X X.X.X X.X.X X.X.X 3.2 X.X.X X.X.X X.X.X

10 pendlarkostnader. Kostnader som er komne på i næringsverksemd, skal førast i rekneskapen basert på originalbilag. Frådragssatsar kost innanlands Dersom du har dekt alle kostnadene til kost sjølv, og du ikkje krev frådrag for faktiske kostnader, skal frådraget reknast ut etter desse satsane per døgn: opphald på hotell når frukost ikkje inngår i prisen for rommet kr 670 opphald på hotell når frukost inngår i prisen for rommet kr 603 opphald på pensjonat o.l. (utan eiga kokemoglegheit) kr 295 opphald på hybel/brakke (med kokemoglegheit) og privat overnatting kr 192 Småutgifter, kr 80 per døgn, er inkluderte i satsane. Dersom du krev frådrag for høgare beløp enn kr 192, må du kunne sannsynleggjere typen bustad. Med «sannsynleggjere» meiner ein ei oppstilling som minst skal innehalde dato for avreise og heimkomst, namnet på overnattingsstaden og om det er hotell, pensjonat eller liknande. Dersom kostnadene er høgare enn satsane ovanfor, får du frådrag for kostnader du kan dokumentere. Har du hatt heilt eller delvis fri kost, får du berre frådrag for kostnader du kan dokumentere. Frådragssatsar kost utanlands Dersom du kan sannsynleggjere at du har budd på hotell på utanlandsreise, får du frådrag etter satsen som gjeld for dette landet etter særavtale for reiser utanlands for staten si rekning. Staten sine satsar for kostgodtgjersle blir reduserte med 25 prosent frå og med det 29. døgnet ved lengre samanhengande opphald på same oppdragsstad. Dersom du ikkje kan sannsynleggjere å ha budd på hotell, får du frådrag etter pensjonat- eller hybel-/brakkesatsen etter same reglar som gjeld innanlands. Fråværsdøgn Du har krav på frådrag for det faktiske talet på døgn du har vore borte frå heimen. Dersom du bur utanfor heimen heile året, blir talet på fråværsdøgn vanlegvis rekna ut slik: utan laurdagsfri: 280 døgn fri annankvar laurdag: 255 døgn fri kvar laurdag: 240 døgn (280 dagar er 6-dagarsveke, 255 er vekselvis 5-dagars- og 6-dagarsveke, 240 dagar er 5-dagarsveke). Dersom du ikkje reiser heim kvar veke, må talet på fråværsdøgn aukast tilsvarande. Dersom du òg reiser heim midt i veka og overnattar heime til neste dag, må talet på fråværsdøgn reduserast tilsvarande. Meirkostnader til kost ved besøksreiser til heimen Du kan krevje eit eige frådrag for meirkostnader til kost ved besøksreiser til heimen dersom du har fri kost på arbeidsstaden. Frådraget gjeld når besøksreisa ikkje medfører overnatting, men varer i seks timar eller meir, og du faktisk har kjøpt mat undervegs som ikkje er dekt av arbeidsgivar. Frådraget blir gitt med opptil kr 82 kvar veg. Har du ikkje fri kost på arbeidsstaden, har du krav på frådrag for faktiske kostnader eller etter satsar etter reglane som er forklart over, også for den tida som går med til reisa. Det same gjeld dersom du overnattar eller reisa varer i meir enn seks timar. Meirkostnader til losji Dersom du må bu utanfor heimen på grunn av arbeidet, får du som regel berre frådrag for meirkostnader som du kan dokumentere. Bur du i brakke eller campingvogn som du sjølv eig, får du frådrag etter ein sats på kr 55 per døgn. Næringsdrivande skal føre kostnader til losji i denne posten dersom kostnadene blir rekna som pendlarkostnader. Dersom kostnaden er komen på i næringsverksemd, skal han førast i rekneskapen. Vilkåra for å bli rekna som pendlar finn du under temaet «Pendlarar» på side 35. Verkeleg heim i eit anna EØS-land Personar som på grunn av arbeidet sitt i Noreg må bu utanfor heimen sin i eit anna EØS-land, og som pendlar til heimen i utlandet, kan krevje frådrag for meirkostnader til kost, losji og småutgifter i samband med arbeidsopphaldet. Dersom du krev standardfrådrag for utanlandsk arbeidstakar (sjå post 3.3.7), inngår kostnadene der og kan ikkje trekkjast frå særskilt. Sjå «Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende» på skatteetaten.no/selvangivelse-utenlandsk. Underskot på utgiftsgodtgjersle til kost og/ eller losji Underskot på motteken utgiftsgodtgjersle i lønt arbeid skal førast i post Underskot oppstår når godtgjersla ikkje dekkjer meirkostnadene dine til kost og/eller losji. Dersom du ikkje kan dokumentere dei samla meirkostnadene dine til kost ved å bu utanfor heimen, kan du ved utrekninga leggje til grunn at kostnaden utgjer kr 192 per døgn for all slik utbetalt godtgjersle i året. Frådrag for større underskot krev at du på førespurnad kan dokumentere kostnaden for alle fråværsdøgna. Ver merksam på at underskot på godtgjersle til kost på tenestereiser utan overnatting skal førast i post 3.2.2, dersom du ikkje krev minstefrådrag. Dersom du krev minstefrådrag, inngår underskotet der Frådrag for reise mellom heim og fast arbeidsstad (arbeidsreiser) Du får frådrag for reiser mellom heim og fast arbeidsstad (arbeidsreiser) ut frå ein utrekna reiseavstand i kilometer. Reiseavstanden blir som hovudregel rekna ut med utgangspunkt i kortaste strekning langs bilveg eller med rutegåande transportmiddel (bortsett frå fly). Det blir gitt frådrag med kr 1,50 per km. Dersom den samla reiseavstanden, medrekna besøksreiser (sjå post 3.2.9), er på over km, er satsen i utgangspunktet kr 0,70 per km for det talet på kilometer som overstig km. Frådraget er avgrensa til den delen av beløpet som overstig kr (eigendelen). I praksis vil det seie at om du reiser tur-retur heimen og den faste arbeidsstaden fem dagar i veka, og den daglege avstanden overstig 40 km (tur-retur), kan du ha krav på reisefrådrag. Ved kortare reiseavstand kan du òg ha krav på frådrag dersom du har hatt fleire enn 230 reiser i året (tur/ retur), eller har krav på frådrag for besøksreiser ved opphald utanfor heimen (pendlaropphald), sjå post Sjå «Arbeidsreiser/yrkesreiser» på side 19 og skatteetaten.no/reisefrådrag Frådrag for reisekostnader ved besøk i heimen (besøksreiser) Dersom du må bu utanfor heimen på grunn av arbeidet, kan du få frådrag for reisekostnader ved besøk i heimen (besøksreiser). Frådraget blir gitt etter dei same reglane og satsane som for arbeidsreiser, sjå post 3.2.8, med eitt unnatak: Har du brukt fly ved besøksreisa, kan du i staden for avstandsfrådraget (kr 1,50/0,70 per km) krevje frådrag for kostnader til flybillett. Du må kunne dokumentere kostnad ene dersom Skatteetaten ber om det. Krev du frådrag for flyreisa, skal frådraget førast i rubrikken for bompengar og ferjekostnader, sjå «Arbeidsreiser/yrkesreiser» på side 19. I tillegg kan du krevje avstandsfrådrag for resten av reisa. 10 Sjølvmeldinga 2013 Rettleiing til postane

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Leveringsfrist 30. april 2014 Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk skatteetaten.no

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Ingen endring ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL 1.3 Samboere Innhold: Uttrykket

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivande

Starthjelp for næringsdrivande SJØLVMELDINGA 2014 Starthjelp for næringsdrivande Sjølvmelding for næringsdrivande må leverast Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no NYNORSK Innhald: Del

Detaljer

Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar

Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar Sjølvmeldinga 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar skatteetaten.no Sjekk alle opplysningar og frådrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skattereglar for pensjonistar side

Detaljer

Kodane skal givast opp i stigande nummerrekkjefølgje.

Kodane skal givast opp i stigande nummerrekkjefølgje. Innleiing Kodeoversikta (9. utgåve) gjeld frå og med inntektsåret 2005 (lønns- og trekkoppgåver som blir leverte i januar 2006). Kodeoversikta skal dekkje alle typar ytingar frå arbeidsgivar og oppdragsgivar

Detaljer

Skattehåndboken 2012/2013

Skattehåndboken 2012/2013 Skattehåndboken 2012/2013 Skattebetalerforeningen Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorganisasjon for rettighetshavere

Detaljer

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F)

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) Rettleiing til Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Kven skal levere oppgåva 2 Når skal oppgåva leverast 2 Kva er Aksjar og eigenkapitalbevis 2011

Detaljer

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygda, har rett på foreldrepengar eller eingongsstønad. Du finn meir informasjon

Detaljer

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU (

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU ( POST POST SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 (Redaksjonen avsluttet desember 2010) OSLO JANUAR 2011 POST Skattebetalerforeningen Det

Detaljer

Om lov om endringar i skatteloven mv. (kjeldeskatt på pensjonar mv.)

Om lov om endringar i skatteloven mv. (kjeldeskatt på pensjonar mv.) Finansdepartementet Ot.prp. nr. 20 (2008 2009) Om lov om endringar i skatteloven mv. (kjeldeskatt på pensjonar mv.) Tilråding frå Finansdepartementet av 12. desember 2008, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

SIDE 1 I NÆRINGSOPPGÅVA

SIDE 1 I NÆRINGSOPPGÅVA Skatteetaten Rettleiing til utfylling av Næringsoppgåve 3 for forsikringsselskap, pensjonskasser o.a. Fastsett av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Næringsoppgåve 3 for forsikringsselskap, pensjonskasser

Detaljer

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato.

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato. Skatteetaten Sjølvmelding for person som ikkje har motteke førehandsutfylt sjølvmelding 2014 Namn Skattekommune Fødselsdato/ D-nr, Det er utarbeidd ei eiga rettleiing, RF-2042 Fristen for innlevering er

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Sjekk alle opplysninger og fradrag Ingen endring Ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL Kontroller selvangivelsen!

Detaljer

Registrering av gjeldsordningssak / søknad om gjeldsordning etter lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner

Registrering av gjeldsordningssak / søknad om gjeldsordning etter lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner Registrering av gjeldsordningssak / søknad om gjeldsordning etter lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner Søknaden skal fremjast for namsmannen der søkjaren

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Nye skatteregler for pensjonister Enkel elektronisk levering Leveringsfrister:

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket?

Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket? Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket? av 4 Mari Bente Beinnes What are the taxable consequences of converting organizational form from sole

Detaljer

St.meld. nr. 5 (2000-2001)

St.meld. nr. 5 (2000-2001) St.meld. nr. 5 (2000-2001) Tilråding frå Finansdepartementet av 13. oktober 2000, godkjend i statsråd same dagen. Kapittel 1 St.meld. nr. 5 2 1 Innleiing 1.1 Oversikt over meldinga Finansdepartementet

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende Enkel elektronisk levering Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Leveringsfrister: 30. april (papir) og 31. mai (elektronisk) skatteetaten.no BOKMÅL

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk Leveringsfrist 30. april 2014 Sjekk alle opplysninger og fradrag skatteetaten.no

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende TAX RETURN 2013 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Final date of submission 30. april

Detaljer

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Guidelines for foreign employees and self-employed persons

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Guidelines for foreign employees and self-employed persons SELVANGIVELSEN 2014 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende TAX RETURN 2014 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Leveringsfrist: 30. april 2015 Final

Detaljer

INNHOLD. LOV 2007-06-29 nr 81: Lov om samvirkeforetak (samvirkelova)

INNHOLD. LOV 2007-06-29 nr 81: Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) LOV 2007-06-29 nr 81: Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) DATO: LOV-2007-06-29-81 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2008-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2011-06-24-33

Detaljer

Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Diverse opplysningar. Nei. Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Nei. Garantibeløp per 31.

Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Diverse opplysningar. Nei. Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Nei. Garantibeløp per 31. Skatteetaten Sjølvmelding for aksjeselskap m.m. Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Kontorkommune per 31.12. Endring i namn og postadresse må meldast til Einingsregisteret, Brønnøysund

Detaljer

Lov om burettslag (burettslagslova) etter iversetting av hoveddelen av lova 15. august 2005

Lov om burettslag (burettslagslova) etter iversetting av hoveddelen av lova 15. august 2005 Lov om burettslag (burettslagslova) etter iversetting av hoveddelen av lova 15. august 2005 Kapittel 1. Innleiande føresegner 1-1. Verkeområde. Definisjonar (1) Lova gjeld for burettslag. Med burettslag

Detaljer

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Tax return 2009 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Norsk (bokmål)/english Innhold:

Detaljer

Lov om burettslag (burettslagslova). Kapittel 1. Innleiande føresegner. Jfr. tidlegare lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag.

Lov om burettslag (burettslagslova). Kapittel 1. Innleiande føresegner. Jfr. tidlegare lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag. Lov om burettslag (burettslagslova). Jfr. tidlegare lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag. Kapittel 1. Innleiande føresegner 1-1. Verkeområde. Definisjonar (1) Lova gjeld for burettslag. Med burettslag

Detaljer

Forskuddsutskrivingen for 2015

Forskuddsutskrivingen for 2015 174 meldinger SKD 08/14, 19. desember 2014 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2015 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret

Detaljer